Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

  • Επιδιώκει να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση χρηματοπιστωτικών και ορισμένων μη χρηματοπιστωτικών τομέων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF).
  • Θεσπίζει μέτρα για τον καθορισμό της πραγματικής ταυτότητας των πελατών, την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και τη δημιουργία συστημάτων πρόληψης εντός των οργανισμών τους.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οδηγία εφαρμόζεται σε ορισμένους μη χρηματοπιστωτικούς τομείς που συμπεριλαμβάνουν τους τομείς των νομικών, των συμβολαιογράφων, των λογιστών, των κτηματομεσιτών, των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, των φορέων παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις, καθώς και όλων των παρόχων αγαθών για πληρωμές τοις μετρητοίς μεγαλύτερες των 15 000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, όσοι τομείς υπόκεινται στην οδηγία οφείλουν:

  • να εξακριβώνουν και να ελέγχουν την ταυτότητα του πελάτη τους («δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη») και του πραγματικού δικαιούχου* και να παρακολουθούν την επιχειρηματική σχέση τους με τον πελάτη,
  • να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες* ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας* στις δημόσιες αρχές, συνήθως στην εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
  • να διασφαλίζουν την κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού και τη θέσπιση κατάλληλων εσωτερικών προληπτικών πολιτικών και διαδικασιών.

Η οδηγία καθιερώνει πρόσθετες απαιτήσεις και εγγυήσεις («αυξημένη δέουσα επιμέλεια») για καταστάσεις που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για παράδειγμα, συναλλαγές με ανταποκρίτριες τράπεζες που εδρεύουν εκτός ΕΕ.

ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Τέθηκε σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου 2005. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στην εθνική νομοθεσία τους μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2007.

Τον Ιούνιο του 2015 η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 η οποία καταργεί την οδηγία 2005/60/ΕΚ από τις 26 Ιουνίου 2017.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Πραγματικός δικαιούχος: το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον πελάτη για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή, π.χ. στην περίπτωση μιας εταιρείας, ο κάτοχος επαρκούς ποσοστού μετοχών ή ψήφων.

* Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: η μετατροπή, με διάφορα μέσα, περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα σε κατ' επίφαση «νόμιμα κεφάλαια», για παράδειγμα, μέσω της μεταβολής της μορφής τους ή της μεταφοράς κεφαλαίων σε σημεία όπου είναι λιγότερο πιθανό να κινήσουν υποψίες.

* Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: η παροχή ή η συλλογή κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη οποιουδήποτε εκ των εγκλημάτων που ορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως η πλαστογραφία διοικητικών εγγράφων και η αρχηγία τρομοκρατικής ομάδας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2005/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15-36)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2005/60/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου» και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 29–34)

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73–117)

τελευταία ενημέρωση 02.02.2016

Top