Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία: Η σύμβαση του Λουγκάνο (2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html SV
Multilingual display
Text

Ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία: Η σύμβαση του Λουγκάνο (2007)

Σύμβαση που υπεγράφη στα τέλη του 2007 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων έχει ως στόχο να επιτύχει τον ίδιο βαθμό κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Από την έναρξη ισχύος της θα αντικαταστήσει τη σύμβαση του Λουγκάνο του 1988 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ορισμένες τρίτες χώρες δύνανται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προσχωρήσουν στη νέα σύμβαση.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2007/712/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Κοινότητας της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

Η νέα σύμβαση του Λουγκάνο θα εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξαιρουμένων των φορολογικών, τελωνιακών και διοικητικών, όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων. Επίσης, η σύμβαση δεν εφαρμόζεται στους ακόλουθους τομείς: Προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσώπων, περιουσιακές σχέσεις συζύγων, διαθήκες και κληρονομικές διαδοχές, πτωχεύσεις και πτωχευτικοί συμβιβασμοί, κοινωνική ασφάλεια και διαιτησία.

Με την παρούσα απόφαση, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας, την προαναφερθείσα σύμβαση της οποίας το κείμενο παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης.

Επίτευξη υψηλού βαθμού κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων

Η σύμβαση, που υπεγράφη στις 30 Οκτωβρίου 2007, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τη Δανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, θα τεθεί σε ισχύ μόλις κυρωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Θα αντικαταστήσει τη σύμβαση του Λουγκάνο της 16ης Σεπτεμβρίου 1988. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να καταθέσουν τα έγγραφα κύρωσης στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το οποίο ενεργεί ως θεματοφύλακας της σύμβασης. Όταν η σύμβαση τεθεί σε ισχύ, οι ακόλουθες χώρες μπορούν επίσης να προσχωρήσουν σ’ αυτήν:

  • τα μέλλοντα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ),
  • τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ενεργούν για λογαριασμό ορισμένων μη ευρωπαϊκών εδαφών τα οποία αποτελούν μέρος της επικράτειάς τους ή των οποίων οι εξωτερικές σχέσεις υπάγονται στην αρμοδιότητά τους,
  • οποιοδήποτε άλλο κράτος, υπό την προϋπόθεση της ομόφωνης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Χρησιμοποίηση ως βάσης των κανόνων που εφαρμόζονται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση ευθυγραμμίζεται με το τρέχον νομικό πλαίσιο της Κοινότητας, δηλαδή τον κανονισμό Βρυξέλλες I που ρυθμίζει τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, οι κανόνες θα είναι οι παρόμοιοι στην ΕΕ, στην Ελβετία, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία. Επιπλέον, θα διευκολύνεται η αμοιβαία αναγνώριση και η εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται από τα εθνικά δικαστήρια των χωρών αυτών.

Έτσι, η σύμβαση προβλέπει κατά γενικό κανόνα ότι τα πρόσωπα που κατοικούν στο έδαφος ενός εκ των συμβαλλομένων κρατών εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους αυτού, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους. Ωστόσο, για ορισμένους τομείς, η σύμβαση ορίζει ειδικές δικαιοδοσίες, όπως για παράδειγμα ως προς:

  • συμβατικές υποθέσεις: Το δικαστήριο του τόπου όπου εκπληρώθηκε ή πρέπει να εκπληρωθεί η υποχρέωση,
  • υποθέσεις υποχρέωσης διατροφής: Το δικαστήριο του τόπου όπου ο δικαιούχος της διατροφής έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του,
  • ενοχές εξ’αδικοπραξίας ή σχεδόν εξ’αδικοπραξίας: Το δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη ή υπάρχει κίνδυνος να συμβεί η αδικοπραξία.

Επιπλέον, οι ειδικές δικαιοδοσίες ρυθμίζονται από τη σύμβαση περί ασφαλίσεων, συμβάσεων που συνήψαν καταναλωτές, καθώς και ατομικών συμβάσεων εργασίας. Για τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων και μισθώσεων ακινήτων, έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία εκδίκασης τα δικαστήρια του συμβαλλομένου κράτους όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Στη σύμβαση επισυνάπτονται πολλά πρωτόκολλα που, μεταξύ άλλων, έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί μία σημαντική θεσμική εξέλιξη

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) επιβεβαιώνει στη Γνώμη του 1/03 ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψη αυτής της νέας σύμβασης του Λουγκάνο.

Η σύμβαση, που υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας, στις 30 Οκτωβρίου 2007, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κοινοτικού δικαίου. Η σύμβαση έχει συναφθεί για αόριστη διάρκεια.

Με την απόφαση του Συμβουλίου 2009/430/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2008 εγκρίθηκε η σύναψη της σύμβασης εκ μέρους της Κοινότητας. Ορίστηκαν επίσης οι δηλώσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την κατάθεση του κοινοτικού εγγράφου της επικύρωσής (επισυνάπτονται στην απόφαση).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2007/712/ΕΚ

15.10.2007

-

ΕΕ L 339, της 21.12.2007

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Διορθωτικό : Πρωτόκολλο διόρθωσης της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που υπεγράφη στο Λουγκάνο στις 30 Οκτωβρίου 2007 (ΕΕ L 147, 10.6.2009) [ΕΕ L 18 της 21.01.2014].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10.04.2014

Top