EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών — κανόνες για τις διασυνοριακές νομικές διαφορές

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών — κανόνες για τις διασυνοριακές νομικές διαφορές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός καθιερώνει μια απλουστευμένη και ταχεία γραπτή διαδικασία για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν μικρές διασυνοριακές * διαφορές. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται τα έξοδα και διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ εκτελούνται αυτόματα σε κάποια άλλη.
 • Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 861/2007 βελτιώθηκε περαιτέρω και εκσυγχρονίστηκε από τον κανονισμό (ΕE) 2015/2421, ο οποίος παράλληλα επικαιροποίησε τους κανόνες για τη διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία·

 • εφαρμόζεται σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις για απαιτήσεις ύψους έως 5.000 ευρώ·
 • δεν εφαρμόζεται:
  • στο καθεστώς ή στην ικανότητα δικαίου ενός ατόμου·
  • στα περιουσιακά δικαιώματα που προκύπτουν από γαµικές ή συντροφικής φύσεως σχέσεις·
  • στις οικογενειακές υποχρεώσεις διατροφής·
  • στις διαθήκες και στην κληρονομική διαδοχή·
  • στις πτωχεύσεις·
  • στην κοινωνική ασφάλιση·
  • σε διαιτησίες·
  • στο εργατικό δίκαιο·
  • στις μισθώσεις ακινήτων·
  • στις παραβιάσεις του ιδιωτικού βίου και των δικαιωμάτων της προσωπικότητας, μεταξύ των οποίων η δυσφήμηση.

H διαδικασία ορίζει ότι:

 • οι ενάγοντες κινούν τη γραπτή διαδικασία με την αποστολή του συμπληρωμένου τυποποιημένου εντύπου αγωγής Α (παράρτημα I), και κάθε σχετικού δικαιολογητικού, προς το δικαστήριο που χειρίζεται την υπόθεση·
 • τα δικαστήρια μπορούν:
  • να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις ή διορθώσεις στην αρχική υποβολή, με χρήση του τυποποιημένου εντύπου Β (παράρτημα II)·
  • να απορρίπτουν αγωγές που είναι απαράδεκτες ή αγωγές όπου ο ενάγων δεν παρέχει τις συμπληρωματικές πληροφορίες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας·
  • να συμφωνούν τη διεξαγωγή προφορικής ακρόασης όταν θεωρούν αδύνατο να αποφανθούν με βάση μόνο τα γραπτά στοιχεία·
 • τα δικαστήρια προχωρούν με την υπόθεση με την αποστολή στον εναγόμενο της αγωγής και του τυποποιημένου εντύπου απάντησης Γ (παράρτημα III) εντός 14 ημερών από την κατάθεση του δεόντως συμπληρωμένου εντύπου·
 • οι εναγόμενοι:
  • μπορούν να απαντήσουν στο δικαστήριο εντός 30 ημερών. Η απάντησή τους αποστέλλεται στον ενάγοντα εντός 14 ημερών·
  • μπορούν να ισχυρισθούν ότι το ύψος της μη χρηματικής απαίτησης υπερβαίνει το όριο των 5.000 ευρώ. Το δικαστήριο κρίνει εάν αυτό αληθεύει. Εάν δεν αληθεύει, η εκδίκαση της απόφασης συνεχίζεται· Εάν αληθεύει, η υπόθεση παραπέμπεται στο σχετικό νομικό σύστημα της χώρας·
 • τα δικαστήρια εκδίδουν την απόφαση εντός 30 ημερών από την κατάθεση των απαντήσεων του εναγομένου ή του ενάγοντος, εκτός εάν:
  • ζητήσουν από τους διαδίκους περαιτέρω στοιχεία·
  • συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία με την απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή μέθοδο·
  • οργανώσουν προφορική ακρόαση, με τη χρήση εξ αποστάσεως τεχνολογίας της επικοινωνίας, όπως μέσω εικονοδιάσκεψης ή τηλεδιάσκεψης όπου αυτό είναι εφικτό, ωστόσο τα άτομα μπορούν να ζητήσουν να παρίστανται προσωπικά·
 • τα έγγραφα και οι αποφάσεις παραδίδονται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά, με την απόδειξη κατάθεσής τους·
 • τα επίσημα έντυπα πρέπει να είναι στη γλώσσα που χρησιμοποιεί το δικαστήριο ενώ άλλα έγγραφα ίσως χρειαστεί να μεταφραστούν·
 • εφαρμόζεται το δικονομικό δίκαιο της χώρας της ΕΕ στην οποία εκδικάζεται η υπόθεση.

Τα δικαστικά έξοδα πρέπει:

 • να μην είναι δυσανάλογα και υψηλότερα από εκείνα των εθνικών απλουστευμένων δικαστικών διαδικασιών·
 • να επιτρέπουν στους διάδικους, ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως μορφές πληρωμής, όπως πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή απευθείας από τραπεζικό λογαριασμό.

Τα έξοδα επιβαρύνουν τον ηττημένο διάδικο και δεν επιδικάζονται υπέρ του νικήσαντος διαδίκου εάν η πραγματοποίησή τους ήταν περιττή ή εφόσον είναι δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής.

Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά μιας απόφασης, εφόσον προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο του δικαστηρίου.

Η επανεξέταση της απόφασης:

 • είναι δυνατή εάν ο εναγόμενος:
  • δεν έλαβε το έντυπο της αγωγής ή κλήση σε προφορική ακρόαση εγκαίρως ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπισή του·
  • εμποδίστηκε να απαντήσει στην αγωγή λόγω ανωτέρας βίας (ή έκτακτων περιστάσεων) και χωρίς δική του υπαιτιότητα·
  • ζητήσει επανεξέταση εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης·
 • μπορεί είτε να γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, περίπτωση στην οποία η απόφαση θεωρείται άκυρη και μηδέποτε γενομένη, είτε να απορριφθεί οπότε η απόφαση εξακολουθεί να ισχύει.

Οι αποφάσεις:

 • είναι:
  • εκτελεστές σε κάθε άλλη χώρα της ΕΕ·
  • πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση, το τυποποιημένο έντυπο Δ (παράρτημα IV), στην αντίστοιχη γλώσσα της ΕΕ, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, εφόσον ζητηθεί από κάποιον ένδικο·
 • απορρίπτονται από το έχον δικαιοδοσία δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης, κατόπιν αιτήσεως του ηττημένου διάδικου, εάν δεν είναι συμβατές με προγενέστερη απόφαση εκδοθείσα σε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, εφόσον:
  • αφορούσε το ίδιο θέμα και είχε τους ίδιους αντιδίκους·
  • εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης ή αναγνωρίζεται νομικά ως τοιαύτη·
  • η αντίφαση δεν προβλήθηκε, ούτε θα μπορούσε να είχε προβληθεί, με ένσταση κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου της άλλης χώρας·
 • μπορεί, έπειτα από προσβολή της απόφασης ή έπειτα από αίτηση επανεξέτασής της από κάποιον διάδικο, να ωθήσει το έχον δικαιοδοσία δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης:
  • να περιορίσει τη διαδικασία εκτέλεσης σε συντηρητικά μέτρα·
  • να εξαρτήσει την εκτέλεση·
  • να αναστείλει, σε έκτακτες περιστάσεις, τη διαδικασία εκτέλεσης.

Η εκτέλεση των αποφάσεων διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Οι χώρες της ΕΕ:

 • θέτουν το τυποποιημένο έντυπο αγωγής Α στη διάθεση όλων των δικαστηρίων που εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών·
 • παρέχουν δωρεάν αρωγή για τη συμπλήρωση των εντύπων και γενικές πληροφορίες·
 • δεν είναι υποχρεωμένες να παρέχουν ευεργέτημα πενίας ή αρωγή σε κάποια συγκεκριμένη υπόθεση·
 • ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας — πληροφορία που δημοσιοποιεί η Επιτροπή·
 • ενημερώνουν το κοινό και τους επαγγελματίες μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ;

 • Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τους κανόνες που απαιτούν από τις χώρες της ΕΕ να ενημερώσουν την Επιτροπή για θέματα δικαιοδοσίας, μέσων επικοινωνίας και ένδικων μέσων (άρθρο 25) που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.
 • Ο τροποποιητικός κανονισμός (ΕE) 2015/2421 εφαρμόζεται από τις 14 Ιουλίου 2017 με εξαίρεση το σημείο 16 του άρθρου 1 που τροποποιεί το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 που εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διασυνοριακός: τουλάχιστον ένας διάδικος έχει την κατοικία ή τη διαμονή του σε χώρα της ΕΕ άλλη από τη χώρα του επιληφθέντος δικαστηρίου.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1-22)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1-32)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 05.05.2020

Top