Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (έως το 2017)

Go to the summaries’ table of contents

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (έως το 2017)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός θεσπίζει την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (ΕΔΜΔ).
 • Η ΕΔΜΔ αποσκοπεί στην απλούστευση και επιτάχυνση της εκδίκασης των διασυνοριακών μικροδιαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στην περιστολή των εξόδων.
 • Είναι, κατ’ αρχήν, γραπτή διαδικασία που δεν απαιτεί φυσική παρουσία στο δικαστήριο. Ωστόσο, το δικαστήριο ενδέχεται να αποφασίσει τη διεξαγωγή προφορικής ακρόασης.
 • Η αξία της απαίτησης (κατά τον χρόνο λήψης της αγωγής από το δικαστήριο) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 000 ευρώ.
 • Διασφαλίζει ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας.
 • Η ΕΔΜΔ αποτελεί μια εναλλακτική διαδικασία που υφίσταται παράλληλα με τα εσωτερικά δίκαια των χωρών της ΕΕ. Πρόκειται για μια προαιρετική διαδικασία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

 • Η ΕΔΜΔ εφαρμόζεται όταν τουλάχιστον ένας από τους διαδίκους έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του σε χώρα της ΕΕ άλλο από το κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αγωγή.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών. Δεν εφαρμόζεται σε φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις, στην αστική ευθύνη του κράτους για την άσκηση της κρατικής εξουσίας (acta jure imperii) ή, για παράδειγμα:
  • στο καθεστώς ή την ικανότητα δικαίου φυσικών προσώπων (δηλ. ανθρώπων)·
  • σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου·
  • σε πτωχεύσεις·
  • στην κοινωνική ασφάλιση·
  • σε διαιτησίες·
  • στο εργατικό δίκαιο·
  • σε μισθώσεις ακινήτων, εκτός των αγωγών για χρηματικές αξιώσεις·
  • σε παραβιάσεις του ιδιωτικού βίου και των δικαιωμάτων επί της προσωπικότητας (π.χ., σε περιπτώσεις δυσφήμησης).

Διαδικασία

Η ΕΔΜΔ, για την οποία δεν απαιτείται δικηγόρος, λειτουργεί ως εξής:

Κατάθεση της αγωγής

 • Η αγωγή κατατίθεται απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο μέσω εντύπου (έντυπο Α — στα παραρτήματα του κανονισμού), αναφέροντας τα στοιχεία της αγωγής, το αιτούμενο ποσό κ.λπ. Εάν η αγωγή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΕΔΜΔ, το δικαστήριο ενημερώνει τον ενάγοντα· εάν δεν αποσυρθεί η αγωγή, το δικαστήριο την εκδικάζει σύμφωνα με το οικείο δικονομικό δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας.

Διόρθωση ή/και συμπλήρωση του εντύπου της αγωγής

 • Εάν ο ενάγων δεν έχει παράσχει αρκετές πληροφορίες, ένα δεύτερο έντυπο (έντυπο Β) αποστέλλεται, αιτούμενο τις πληροφορίες που λείπουν εντός μιας προθεσμίας. Η αίτηση απορρίπτεται, εάν ο ενάγων δεν συμμορφωθεί με το αίτημα του δικαστηρίου εγκαίρως, ή εάν η αξίωση είναι εμφανώς αβάσιμη ή απαράδεκτη.

Κοινοποίηση στον εναγόμενο

 • Το δικαστήριο, αφού κατατεθεί σε αυτό η αγωγή, συντάσσει ένα τυποποιημένο έντυπο απάντησης (έντυπο Γ), το οποίο πρέπει να αποστείλει στον εναγόμενο εντός 14 ημερών, μαζί με αντίγραφο της αγωγής και όλα τα δικαιολογητικά. Αυτό πρέπει να επιδοθεί ταχυδρομικώς με χρονολογημένο αποδεικτικό παραλαβής. Εάν αυτό είναι αδύνατον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι επίδοσης.

Απάντηση του εναγομένου

 • Ο εναγόμενος έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης του εντύπου απάντησης για να απαντήσει. Εντός 14 ημερών από τη λήψη αυτής της απάντησης, αποστέλλεται από το δικαστήριο στον ενάγοντα αντίγραφο της απάντησης, μαζί με τυχόν σχετικά δικαιολογητικά.
 • Η τυχόν ανταγωγή του εναγομένου (χρήση εντύπου Α), επιδίδεται στον ενάγοντα, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να απαντήσει. Εάν η ανταγωγή υπερβαίνει το ποσό των 2 000 ευρώ, τόσο η αγωγή όσο και η ανταγωγή εκδικάζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας όπου πραγματοποιείται η διαδικασία.

Απόφαση και προθεσμίες

 • Το δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη της απάντησης από τον εναγόμενο (ή τον ενάγοντα, εφόσον πρόκειται για ανταγωγή). Μπορεί να ζητήσει να παρασχεθούν εντός 30 ημερών περισσότερες πληροφορίες ή/και να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία ή να καλέσει τους διαδίκους σε ακρόαση (βλέπε παρακάτω), η οποία διεξάγεται επίσης εντός 30 ημερών από την κλήτευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο εξακολουθεί να εκδίδει απόφαση εντός 30 ημερών, αλλά από την παραλαβή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών ή τη διεξαγωγή της ακρόασης.
 • Εάν οι διάδικοι δεν απαντήσουν εγκαίρως, το δικαστήριο εκδίδει, παρ’ όλα αυτά, την απόφασή του. Το δικαστήριο εκδίδει βεβαίωση για την απόφαση για να διευκολύνει τη διασυνοριακή εκτέλεση (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση), χρησιμοποιώντας το έντυπο Δ, κατόπιν αιτήσεως του διαδίκου.

Ακρόαση

 • Ακρόαση διεξάγεται μόνο εάν είναι αναγκαία ή κατόπιν αιτήσεως ενός από τους διαδίκους. Το αίτημα μπορεί να απορριφθεί, εάν η ακρόαση είναι προδήλως περιττή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Η ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με εικονοδιάσκεψη ή συναφή τεχνολογία.

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων

 • Το δικαστήριο προσδιορίζει την έκταση των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για την απόφασή του καθώς και τα μέσα συγκέντρωσής τους, χρησιμοποιώντας την απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή μέθοδο.

Εκτέλεση απόφασης

 • Η απόφαση δεν μπορεί να επανεξεταστεί ως προς την ουσία στην χώρα εκτέλεσης της ΕΕ.
 • Η εκτέλεση διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία εκτελείται η απόφαση και ο διάδικος που επιδιώκει την εκτέλεση προσκομίζει πρωτότυπο αντίγραφο της απόφασης και της βεβαίωσης (έντυπο Δ), μεταφρασμένο στη γλώσσα της χώρας εκτέλεσης. Δεν απαιτείται ασφάλεια, εγγύηση ή κατάθεση χρηματικού ποσού, με την αιτιολογία ότι ο ενάγων είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την κατοικία ή τη διαμονή του στη χώρα εκτέλεσης της ΕΕ. Ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να έχει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ταχυδρομική διεύθυνση στη χώρα εκτέλεσης, πέραν των αρμοδίων για τη διαδικασία εκτέλεσης.

Απόρριψη εκτέλεσης

 • Κατόπιν αιτήσεως του εναγομένου, το δικαστήριο της χώρας εκτέλεσης απορρίπτει την εκτέλεση, εφόσον:
  • αντιφάσκει προς προγενέστερη απόφαση που είχε το αυτό αντικείμενο και εκδόθηκε μεταξύ των ιδίων διαδίκων:
   • η προγενέστερη απόφαση εκδόθηκε στη χώρα εκτέλεσης της ΕΕ ή πληροί τους αναγκαίους όρους για την αναγνώρισή της στο κράτος μέλος εκτέλεσης, και
   • η αντίφαση δεν προβλήθηκε, ούτε θα μπορούσε να είχε προβληθεί, με ένσταση κατά τη διαδικασία όπου εξεδόθη η απόφαση με την ΕΔΜΔ.
 • Σε περίπτωση που ο διάδικος προσβάλει απόφαση που εκδόθηκε με την ΕΔΜΔ, η χώρα εκτέλεσης μπορεί να περιορίσει τη διαδικασία εκτέλεσης σε συντηρητικά μέτρα, να εξαρτήσει την εκτέλεση από την παροχή της εγγύησης ή, σε έκτακτες περιστάσεις, να αναστείλει τη διαδικασία εκτέλεσης.

Ένδικα μέσα

 • Η άσκηση ενδίκου μέσου είναι δυνατή, εάν προβλέπεται δυνάμει του δικαίου της χώρας προέλευσης της απόφασης.

Επανεξέταση

 • Ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στο οποίο εξεδόθη η απόφαση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • εάν το έντυπο της αγωγής ή η κλήση σε ακρόαση επιδόθηκαν με τρόπο που δεν αποδεικνύει ότι παρελήφθησαν προσωπικά από τον εναγόμενο και η επίδοση, χωρίς καμία υπαιτιότητά του, δεν έγινε αρκετά έγκαιρα ώστε να του δίδεται η δυνατότητα να προετοιμάσει την άμυνά του,
  • εάν ο εναγόμενος εμποδίστηκε να απαντήσει στην αγωγή λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς καμία υπαιτιότητά του.
 • Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εναγόμενος αναμένεται να ενεργήσει αμελλητί. Όταν δικαιολογείται η επανεξέταση, η απόφαση που εκδόθηκε θεωρείται άκυρη και μηδέποτε γενομένη.
 • Το δικαστήριο δεν απαιτεί από τους διαδίκους να προβούν σε νομικό χαρακτηρισμό της απαίτησης. Εάν είναι αναγκαίο, το δικαστήριο ενημερώνει τους διαδίκους σχετικά με δικονομικά θέματα, και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, επιδιώκει την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ τους.

Γλώσσες και μεταφράσεις

 • Η αγωγή πρέπει να υποβάλλεται στη γλώσσα του δικαστηρίου, όπως οφείλει επίσης η απάντηση, η τυχόν ανταγωγή, η τυχόν περιγραφή των σχετικών δικαιολογητικών, ουσιωδών εγγράφων κ.λπ.

Έξοδα

 • Ο ηττηθείς διάδικος καταβάλλει τα έξοδα της δίκης. Το δικαστήριο δεν επιδικάζει δικαστικά έξοδα υπέρ του νικήσαντος διαδίκου στον βαθμό που ήταν περιττά ή δυσανάλογα προς το ύψος της αγωγής.

Τροποποίηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2421 τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007. Εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2017.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη Δανία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός από τους κανόνες που απαιτούν από τις χώρες της ΕΕ να ενημερώσουν την Επιτροπή για θέματα δικαιοδοσίας, μέσων επικοινωνίας και ένδικων μέσων (άρθρο 25) που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1-22)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 1-13)

τελευταία ενημέρωση 04.04.2018

Top