EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Προς μία κοινή μεταναστευτική πολιτική

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Προς μία κοινή μεταναστευτική πολιτική

 Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο την προώθηση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η ιδέα είναι η ανανέωση της δέσμευσης όσον αφορά την χάραξή της. Πρόκειται για την εξεύρεση ενός τρόπου για την εφαρμογή μίας πολιτικής συνεπούς προς τις άλλες πολιτικές, βάσει των εργασιών που έχουν αρχίσει, ειδικότερα στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης, της καταπολέμησης κατά της παράνομης μετανάστευσης και της εταιρικής σχέσης με τις τρίτες χώρες και τηρουμένων των σημερινών αρμοδιοτήτων της ΕΕ οι οποίες καθορίζονται από τις Συνθήκες. Τέλος, σκοπός είναι η αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και η δράση κατά τρόπον ώστε οι μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ των κρατών μελών να είναι παραπληρωματικές.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, με τίτλο: «Προς μία κοινή πολιτική για τη μετανάστευση» [COM(2007) 780 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Επιτροπή παρατηρεί πρόοδο σε διάφορους τομείς όσον αφορά την κοινή μεταναστευτική πολιτική, όπως:

  • τα επιτεύγματα στο πλαίσιο του χώρου του Σένγκεν·
  • τη δράση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX
  • η εφαρμογή μεταναστευτικής πολιτικής με εξωτερική πτυχή·
  • η ανάπτυξη των χρηματοδοτικών ταμείων, όπως εκείνου που προορίζεται για τα εξωτερικά σύνορα και εκείνου που αφορά την ένταξη.

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπιστώνει ατέλειες, όπως η απουσία παρακολούθησης των εθνικών ενταλμάτων απομάκρυνσης ή οι αντικρουόμενες στάσεις των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσληψη εργαζομένων, υπηκόων τρίτων χωρών. Για τον λόγο αυτό, κρίνει ότι πρέπει να προχωρήσει με μία πραγματικά κοινή αντίληψη ως προς τα μεταναστευτικά θέματα. Σχετικά με το θέμα αυτό παρατηρεί π.χ. ότι η ευρωπαϊκή πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση που περιγράφεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα αποσπασματική.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει τη συγκρότηση μιας νέας δέσμευσης που θα οδηγήσει σ’αυτή την κοινή πολιτική, όπου οι δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμπληρώνουν η μία την άλλη. Συγκεκριμένα, στην ευρωπαϊκή πολιτική θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές ανάγκες των κρατών μελών. Αντίστροφα, οι πολιτικές των κρατών μελών θα εφαρμόζονται σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό πλαίσιο και σύμφωνα με από κοινού καθοριζόμενους στόχους.

Η Επιτροπή προτείνει την ανάληψη αυτής της νέας δέσμευσης, τηρουμένων των υφισταμένων βάσει των Συνθηκών αρμοδιοτήτων. Μια τέτοια δέσμευση θα αναληφθεί κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης των μεταναστών σε κάθε κράτος μέλος. Θα καθορίσει δε ένα πλαίσιο με στόχο τον καθορισμό μιας κοινής αντίληψης όσον αφορά το είδος μετανάστευσης που χρειάζεται η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλων μέτρων ένταξης. Προς αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, το σχέδιο θα περιλαμβάνει σειρά μέτρων με στόχο τους νέους παράνομους μετανάστες, καθώς και τους ήδη ευρισκόμενους στην ΕΕ.

Εξάλλου, το σχέδιο αυτό θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των κρατών μελών όσον αφορά τις σημαντικές αποφάσεις, όπως τα μέτρα νομιμοποίησης.

Η ανανεωμένη δέσμευση θα ενισχύσει έτσι τη συνοχή των πολιτικών, κατά τρόπον ώστε όλες τους, είτε είναι εθνικές είτε ευρωπαϊκές, οριζόντιες ή τομεακές, να λειτουργούν συμπληρωματικά προς ένα κοινό σκοπό. Για τον σκοπό αυτό, η εν λόγω δέσμευση:

  • θα οδηγήσει τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην από κοινού και εν πλήρη διαφάνεια δράση·
  • θα καθορίσει κοινές αρχές και κανόνες όσον αφορά τη συνοχή και την αλληλεγγύη·
  • θα ενταχθεί στις ισχύουσες στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ (πολιτικές κατά των διακρίσεων, στρατηγική για την απασχόληση, ανοιχτή μέθοδος συντονισμού όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική πρόνοια και την υγεία)·
  • θα καθορίσει μετρήσιμους δείκτες προς αξιολόγηση της αναληφθείσας δράσης·
  • θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή προτείνει την υποβολή προτάσεων που θα παράσχουν τη δυνατότητα να καταστεί η ανανεωμένη δέσμευση πραγματικότητα. Προτίθεται να θέσει τούτο σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2008· μία συμφωνία επί της αρχής σχετικά με την ίδια την ιδέα της δέσμευσης αυτής έλαβε εν τω μεταξύ την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2007.

Πλαίσιο

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και του Hampton Court της 27ης Οκτωβρίου 2005. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω συναντήσεων, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έδωσαν προτεραιότητα στα θέματα της μετανάστευσης. Σε συμπλήρωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005 μία συνολική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή, η οποία επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου, είναι ισόρροπη, συνολική και συνεκτική (de en es fr) και περιλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005, τις πολιτικές για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (de en es fr), επιτρέποντας -σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες- να αποκομισθούν οφέλη από τα πλεονεκτήματα της νόμιμης μετανάστευσης (de en es fr).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.01.2008

Top