EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Μπλε κάρτα της ΕΕ — είσοδος και διαμονή των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης

Μπλε κάρτα της ΕΕ — είσοδος και διαμονή των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2009/50/EΚ — Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

 • Καθορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για τους υψηλά ειδικευμένους* υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε εξαιρετικά εξειδικευμένη θέση απασχόλησης σε μια χώρα της ΕΕ (εκτός της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (1)).
 • Δημιουργεί το σύστημα μπλε κάρτας της ΕΕ* .

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι υποψήφιοι για τη μπλε κάρτα της ΕΕ πρέπει να προσκομίζουν:
  • έγκυρη σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος, η οποία προσφέρει αποδοχές τουλάχιστον 1,5 φορές το μέσο όρο των ακαθάριστων ετήσιων αποδοχών της εν λόγω χώρας της ΕΕ·
  • έγγραφα που πιστοποιούν τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα·
  • ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο και, εφόσον απαιτείται, θεώρηση·
  • αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας.
 • Οι χώρες της ΕΕ ενδέχεται να απορρίψουν μια αίτηση, εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται ή όταν τα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως, έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί.
 • Ο αιτών δεν πρέπει να θεωρείται ως απειλή για τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή την υγεία.
 • Οι χώρες της ΕΕ ενδέχεται να καθορίσουν τον αριθμό των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης που δέχονται στο έδαφός τους.
 • Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λαμβάνουν τη μπλε κάρτα της ΕΕ η οποία θα ισχύει συνήθως για ένα έως τέσσερα έτη, ανάλογα με τη σχετική χώρα της ΕΕ ή τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, ενώ εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την τυπική, προβλέπονται επιπλέον τρεις μήνες.
 • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το άτομο ή/και τον εργοδότη του, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ.
 • Για τα δύο πρώτα έτη, οι κάτοχοι της μπλε κάρτας της ΕΕ περιορίζονται σε θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης που πληρούν τα κριτήρια εισόδου. Μετά από αυτό μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις επί ίσοις όροις με τους ημεδαπούς για άλλη θέση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ.
 • Οι κάτοχοι της μπλε κάρτας της ΕΕ και οι οικογένειές τους μπορούν να εισέρχονται, να εισέρχονται εκ νέου και να διαμένουν στην επικράτεια της χώρας της ΕΕ που εξέδωσε την κάρτα, καθώς και να διέρχονται μέσα από άλλες χώρες της ΕΕ.
 • Οι κάτοχοι της μπλε κάρτας της ΕΕ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση, την αναγνώριση των τυπικών προσόντων, την κοινωνική ασφάλιση και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να περιορίζουν ορισμένα από αυτά, και ιδίως τις υποτροφίες και τα δάνεια.
 • Οι εθνικές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν τη μπλε κάρτα της ΕΕ ή να μην την ανανεώσουν, εάν ο κάτοχος δεν πληροί πλέον τις αρχικές προϋποθέσεις, είναι άνεργος για περισσότερους από τρεις μήνες ή θεωρείται δημόσια απειλή.
 • Μετά από νόμιμη διαμονή 18 μηνών, διευκολύνεται η απόκτηση της απαραίτητης θεώρησης, ώστε οι κάτοχοι της μπλε κάρτας της ΕΕ να μετακινηθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν και πάλι τα κριτήρια εισόδου, μπορεί να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν να εργάζονται πριν αποφασιστεί η χορήγηση θεώρησης, και τα μέλη της οικογένειας μπορούν να τους συνοδεύσουν αμέσως.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις κάθε τρία χρόνια σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας. Η πρώτη έκθεση δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014.

Επανεξέταση και πρόταση

 • Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια πρόταση για την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Αυτό οφειλόταν σε μια επανεξέταση της οδηγίας που δημοσιεύθηκε παράλληλα και έκρινε ότι η παρούσα οδηγία έχει πολλές εγγενείς αδυναμίες και δεν εφαρμόζεται με συνέπεια στην ΕΕ. Επιπλέον, πολλές χώρες της ΕΕ έχουν παράλληλους κανόνες και διαδικασίες για την ίδια κατηγορία εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης. Αυτός ο κατακερματισμός δεν είναι αποδοτικός, καθώς δημιουργεί πρόβλημα στους εργοδότες και τους αιτούντες. Επιπλέον, δεν είναι αποτελεσματικός, καθώς ο αριθμός των αδειών του εκδίδονται για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης είναι ακόμα περιορισμένος. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο για την ΕΕ να προσελκύσει και να κρατήσει τα ταλέντα που χρειάζεται.
 • Η πρόταση αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων της προηγούμενης οδηγίας όσο και στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα θα αντικαθιστούσε παράλληλα εθνικά συστήματα που απευθύνονται στην ίδια ομάδα με τη μπλε κάρτα.
 • Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τα εξής:
  • πιο ευέλικτες προϋποθέσεις εισόδου (μείωση του κατώτατου ορίου αποδοχών, ελάχιστη διάρκεια αρχικής σύμβασης χαμηλότερη από έξι μήνες, πιο απλοί κανόνες για τους νέους πτυχιούχους και εργαζόμενους σε επαγγέλματα με ελλιπές εργατικό δυναμικό και ισοδυναμία μεταξύ επαγγελματικής εμπειρίας και τίτλων εκπαίδευσης)
  • πιο απλές διαδικασίες (πιο γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, προαιρετική ταχεία διαδικασία για φερέγγυους εργοδότες)
  • ευρύτερα δικαιώματα (πιο ευέλικτη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μη μισθωτής δραστηριότητας, άμεση οικογενειακή επανένωση, ευκολότερη πρόσβαση στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ)
  • ευκολότερη μετακίνηση εντός της ΕΕ (π.χ. για σύντομα επαγγελματικά ταξίδια στην ΕΕ, πρόσβαση στο σύστημα μπλε κάρτας της ΕΕ σε δεύτερη χώρα της ΕΕ).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα «Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υψηλά ειδικευμένος εργαζόμενος: κάποιος που απασχολείται σε αμειβόμενη εργασία και έχει συγκεκριμένες ικανότητες που αποδεικνύονται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα.
Μπλε κάρτα της ΕΕ: η άδεια εργασίας και διαμονής που φέρει την αναφορά «μπλε κάρτα της ΕΕ», βάσει της οποίας ο κάτοχός της δικαιούται να διαμένει και να εργάζεται στη χώρα της ΕΕ που την έχει χορηγήσει.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 17–29)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Στην οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77–123). Αναδημοσιευμένο κείμενο σε διορθωτικό (ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 35-48).

Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60–95)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21–57)

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/50/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης («Μπλε κάρτα της ΕΕ») [COM(2014) 287 final, 22.5.2014]

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων [COM(2016) 378 final, 7.6.2016]

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ [SWD(2016) 193 final, 7.6.2016]

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Συνοπτική παρουσίαση της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης [SWD(2016) 194 final, της 7.6.2016]

τελευταία ενημέρωση 14.09.2017(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Top