Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 2ης γενιάς (SIS II) – Νομοθεσία 3ου πυλώνα

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 2ης γενιάς (SIS II) – Νομοθεσία 3ου πυλώνα

Η παρούσα απόφαση αποτελεί τη δεύτερη πτυχή της νομοθεσίας σχετικά με το SIS II. Καθορίζει την τεχνική διάρθρωση του συστήματος, τον τρόπο λειτουργίας, την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τις καταχωρίσεις, καθώς και τους όρους πρόσβασης στα δεδομένα και την προστασία τους. Αφορά επίσης τις λεπτομέρειες καταχώρισης των προσώπων και των αντικειμένων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

ΣΥΝΟΨΗ

Η απόφαση περιλαμβάνει διατάξεις όμοιες με εκείνες του κανονισμού, σχετικά με την τεχνική διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας του SIS II. Προβλέπει ιδίως ότι το SIS II αποτελείται από ένα κεντρικό σύστημα που περιλαμβάνει μία λειτουργία τεχνικής στήριξης, η οποία περιέχει τη βάση δεδομένων του SIS II, καθώς και μία ομοιόμορφη εθνική διεπαφή, ένα εθνικό σύστημα σε κάθε κράτος μέλος και μία υποδομή επικοινωνίας μεταξύ του εθνικού συστήματος και των κεντρικών συστημάτων.

Εκτός από τις καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί για τους υπηκόους της τρίτης χώρας στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος ή η διαμονή και τις οποίες αφορά ο κανονισμός, η απόφαση προβλέπει ότι οι καταχωρίσεις έχουν ως στόχο την καταστολή των βαρέων ποινικών αδικημάτων και την αποτροπή απειλών για τη δημόσια ασφάλεια των προσώπων. Οι καταχωρίσεις αυτές αφορούν επίσης καταζητούμενα πρόσωπα, με σκοπό την παράδοση ή έκδοση, εξαφανισθέντα και κληθέντα να εμφανισθούν στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τη στάση που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση που αποκαλυφθούν από την καταχώριση:

  • καταζητούμενα πρόσωπα, η αρχή πρέπει να προβεί στη σύλληψη ή την παράδοση του προσώπου σύμφωνα με τους μηχανισμούς του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή να προβεί σε προσωρινή κράτηση (εάν υποτεθεί ότι επίκειται έκδοση)·
  • εξαφανισθέντα, η αρχή οφείλει να κοινοποιήσει πότε ανευρεύθηκε το εν λόγω πρόσωπο. Εάν το πρόσωπο αυτό αποδεχθεί την προστασία, μπορεί να τεθεί υπό προστασία·
  • κληθέντα να εμφανισθούν, η αρχή πρέπει να ακολουθήσει τις ειδικές πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί από το τμήμα SIRENE·
  • στο πλαίσιο της καταστολής των σοβαρών ποινικών αδικημάτων ή της αποτροπής απειλών για τη δημόσια ασφάλεια, η αρχή οφείλει να προβεί είτε σε διακριτικό είτε σε ειδικό έλεγχο. Ο ειδικός έλεγχος είναι εκείνος που ζητείται από το κράτος μέλος που έχει πραγματοποιήσει την καταχώριση, ενώ ο διακριτικός έλεγχος είναι εκείνος που πραγματοποιείται εν αγνοία των ελεγχόμενων προσώπων.

Οι καταχωρίσεις αφορούν επίσης και αντικείμενα. Η απόφαση προβλέπει ότι τα αντικείμενα που είναι καταχωρισμένα στο SIS είναι εκείνα που προορίζονται για κατάσχεση με σκοπό την περαιτέρω δήμευσή τους ή τη διατήρησή τους ως αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για οχήματα, πλοία, αεροσκάφη, επίσημα έγγραφα ή δελτία ταυτότητας, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, τραπεζογραμμάτια και χρεόγραφα και άλλα μέσα πληρωμής. Σε περίπτωση αποκάλυψης από την καταχώριση, η αρμόδια αρχή πρέπει να έρθει σε επαφή με την καταχωρίσασα αρχή ώστε να συμφωνήσουν σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Όσον αφορά τους κανόνες πρόσβασης, επεξεργασίας δεδομένων του SIS II και προστασίας των δεδομένων αυτών, η απόφαση προβλέπει διατάξεις σχεδόν ταυτόσημες με τον κανονισμό. Επίσης τα στοιχεία που αφορούν τη μεταφορά των δεδομένων από το SIS 1+ στο SIS II, καθώς και τη γενική αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης είναι ανάλογα. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές. Π.χ. οι λεπτομέρειες πρόσβασης στις ονομαστικές πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο SIS II διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ή της απόφασης.

Πλαίσιο

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας του SIS II. Αποτελεί μαζί με τον κανονισμό 1987/2006/ΕΚ τη νομική βάση του SIS II, σχετικά με τις πτυχές του πρώτου πυλώνα του συστήματος. Το σχετικό κείμενο συμπληρώνεται από τον κανονισμό 2424/2001/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 1988/2006/ΕΚ, καθώς και από την απόφαση 2001/886/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/1007/ΔΕΥ, με τις οποίες ανατίθεται στην Επιτροπή το καθήκον της ανάπτυξης του SIS II.

Τα κείμενα που αφορούν το SIS πρώτης γενιάς καταργούνται. Ωστόσο, η κατάργηση αυτή θα αρχίσει να ισχύει από τη στιγμή που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ο κανονισμός 1987/2006/ΕΚ και η παρούσα απόφαση. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο θα λάβει εκτελεστική απόφαση μόλις κριθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές του SIS II.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ

2.7.2007

-

ΕΕ L 205 της 7.8.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση της Επιτροπής 2008/334/ΔΕΥ της 4ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση του εγχειριδίου Sirene και άλλων μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [Επίσημη Εφημερίδα L 123, 08.05.2008]. Το εγχειρίδιο SIRENE (στα αγγλικά, Supplementary Information Request at the National Entries) προβλέπει κανόνες σχετικά με τη διμερή ή πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών που δεν περιέχονται στο SIS II, αλλά συνδέονται με καταχωρίσεις του SIS II. Το εγχειρίδιο, που περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, είναι ένα σύνολο οδηγιών όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις διμερείς ή πολυμερείς διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ακόλουθες κατηγορίες καταχωρίσεων:

  • καταχωρίσεις για τους σκοπούς συλλήψεων, παραδόσεων ή εκδόσεων∙
  • καταχωρίσεις για άρνηση διαμονής ή εισόδου∙
  • καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα∙
  • καταχωρίσεις που ζητήθηκαν για δικαστική διαδικασία∙
  • καταχωρίσεις για διακριτικούς και ειδικούς ελέγχους∙
  • καταχωρίσεις για αντικείμενα με σκοπό την κατάσχεση ή τη χρήση τους ως αποδεικτικά στοιχεία.

Σκοπός είναι να εξασφαλίζεται επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών, ειδικά κατά την εισαγωγή μίας καταχώρισης, την ανάληψη δράσης βάσει μίας καταχώρισης, τη διευθέτηση πολλαπλών καταχωρίσεων, και τη διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων του SIS II ή της άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης.

Απόφαση Συμβουλίου 2008/173/ΕΚ της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις δοκιμές του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενίας (SIS II) [Επίσημη Εφημερίδα L 57, 1.3.2008]. Η απόφαση παρέχει τη νομική βάση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξαχθούν ορισμένες δοκιμές του SIS II. Το παράρτημα περιγράφει τη διεξαγωγή, το πεδίο εφαρμογής και την οργάνωση αυτών των δοκιμών. Οι δοκιμές αποτελούνται από τρεις φάσεις, τις οποίες συντονίζει η Επτροπή και εκτελούν τα κράτη μέλη μόνα τους ή σε συνεργασία με την Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αποφασίσει κατά πόσο οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Η επικείμενη επικύρωση των δοκιμών διεξάγεται από τα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31.10.2008

Top