Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Διαμετακόμιση Καλίνινγκραντ-Ηπειρωτική Ρωσία: προτάσεις και εφαρμογές

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Διαμετακόμιση Καλίνινγκραντ-Ηπειρωτική Ρωσία: προτάσεις και εφαρμογές

Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ρωσίας σχετικά με το θέμα της διαμετακόμισης προσώπων και εμπορευμάτων προς και από το oblast του Καλίνιγκραντ. Διατυπώνει επίσης ένα σύνολο συστάσεων όσον αφορά τη θέση της Ένωσης σχετικά με αυτό το θέμα.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 18ης Σεπτεμβρίου 2002 - Καλίνιγκραντ: διαμετακόμιση [COM(2002) 510 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση προβαίνει στον απολογισμό των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ρωσίας σχετικά με το θέμα της διαμετακόμισης προσώπων και εμπορευμάτων προς και από το oblast του Καλίνιγκραντ. Η παρούσα ανακοίνωση δεν καλύπτει την κυκλοφορία μικρής κλίμακας στα σύνορα, διότι το θέμα αυτό δεν αφορά την κατάσταση του Καλίνιγκραντ.

Αξιολόγηση

Όσον αφορά το βασικό θέμα, δηλ. την κυκλοφορία προσώπων, το κεκτημένο του Σένγκεν βασίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία το καλύτερο μέσο διατήρησης της ασφάλειας της ΕΕ είναι να απαιτείται από τα πρόσωπα που διέρχονται από το έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ να προσκομίζουν τα κατάλληλα έγγραφα. Η υποχρέωση θεώρησης για τους ρώσους πολίτες θα διατηρηθεί όσο η Ρωσία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ.

Εκτός από τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην «κοινή γραμμή» * (θεωρήσεις διαμετακόμισης πολλαπλών εισόδων χωρίς αντίτιμο ή με μειωμένο αντίτιμο), η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση ενός ειδικού εγγράφου διαμετακόμισης («έγγραφο για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης»). Το έγγραφο αυτό, το οποίο παραδίδεται στα πρόσωπα καλής πίστης ρωσικής ιθαγένειας τα οποία πραγματοποιούν συχνά το ταξίδι μεταξύ Καλίνιγκραντ και ηπειρωτικής Ρωσίας, θα ισοδυναμεί με θεώρηση διαμετακόμισης πολλαπλών εισόδων. Οι ρωσικές αρχές θα μπορούσαν να παρέχουν, εκ των προτέρων, τους καταλόγους προσώπων που πραγματοποιούν συχνά αυτό το ταξίδι. Το έγγραφο θα παραδίδεται στη συνέχεια, χωρίς αντίτιμο ή με μειωμένο αντίτιμο, από τα προξενικά γραφεία των σχετικών υποψήφιων χωρών.

Η Επιτροπή διατίθεται να συνεχίσει την εξέταση της σκοπιμότητας απαλλαγής θεώρησης διαβατηρίων για τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των αμαξοστοιχιών θα έπρεπε η ταχύτητά τους να είναι επαρκώς μεγάλη και τα βαγόνια να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να μην μπορούν οι επιβάτες να εγκαταλείπουν την αμαξοστοιχία χωρίς την άδεια των λιθουανικών αρχών.

Η καθιέρωση του εγγράφου διευκόλυνσης της διαμετακόμισης θα απαιτούσε:

 • την πλήρη συνεργασία των υποψήφιων χωρών και την κατάλληλη διοικητική και οικονομική στήριξη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
 • την πλήρη συνεργασία της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά:
 • το άνοιγμα νέων προξενικών γραφείων·
 • τη χορήγηση καταλόγων των ρώσων πολιτών που πληρούν τους όρους απόκτησης του «εγγράφου διευκόλυνσης της διαμετακόμισης»·
 • την επανεισδοχή των προσώπων που παρέτειναν παρανόμως την παραμονή τους (το οποίο προϋποθέτει τη σύναψη και την εφαρμογή μιας συμφωνίας επανεισδοχής) και την επικύρωση της μεθοριακής συμφωνίας με τη Λιθουανία·
 • την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών διαβατηρίων στους πολίτες της σύμφωνα με ένα καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Για μια βραχεία μεταβατική περίοδο, τα εσωτερικά ρωσικά διαβατήρια μπορούν να γίνονται αποδεκτά σε συνδυασμό με τις θεωρήσεις διαβατηρίου και το έγγραφο διευκόλυνσης της διαμετακόμισης.

Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει στις υποψήφιες χώρες ότι η αποδοχή καθώς και η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δεν θα καθυστερήσουν την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, δηλ. την πλήρη ένταξή τους στο χώρο Σένγκεν.

Η Επιτροπή συστήνει η θέση της ΕΕ να βασιστεί στο σύνολο των ακόλουθων μέτρων που συμπληρώνουν αυτά που ήδη προβλέπονται στην κοινή γραμμή της 13ης Μαΐου 2001:

 • οι προξενικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ ή οι υποψήφιες για ένταξη χώρες θα μπορούν να εκδίδουν ένα «έγγραφο διευκόλυνσης της διαμετακόμισης» για ρώσους πολίτες που ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς ή οδικώς. Η λύση αυτή προϋποθέτει ότι η Ρωσία συνεργάζεται για να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα νέων προξενικών γραφείων που ζητούνται από τη Λιθουανία·
 • το έγγραφο διευκόλυνσης της διαμετακόμισης δεν θα εκδίδεται στα σύνορα·
 • η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει την πρόταση της Ρωσίας για την έναρξη συζητήσεων σχετικά με τον καθορισμό των όρων που είναι αναγκαίοι για την ενδεχόμενη θέσπιση ενός καθεστώτος κυκλοφορίας με απαλλαγή θεώρησης·
 • οι λύσεις του προβλήματος της κυκλοφορίας των προσώπων και των εμπορευμάτων θα έπρεπε να συνοδεύονται από ευρύτερη συνεργασία σχετικά με το μέλλον της περιοχής του Καλίνιγκραντ.

Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συμπληρωματική μελέτη για τις δυνατότητες να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της διαμετακόμισης προς και από το Καλίνιγκραντ. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το θέμα.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Κοινή γραμμή: κοινή γραμμή που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στις 13 Μαΐου 2002 (έγγρ. 8304/02), για τον καθορισμό των βασικών θέσεων του κεκτημένου του Σένγκεν, η οποία προβλέπει ιδίως: την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, οι οποίες θα μπορούσαν να ισχύουν για ορισμένο χρόνο· ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επαγγελματιών, όπως οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων που μπορούν να εκδίδονται για κάθε περίπτωση χωριστά; πριν από την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, μια ορισμένη ευελιξία όσον αφορά τα αντίτιμα θεώρησης των διαβατηρίων; απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων και πληρώματα πολιτικής αεροπορίας και ναυτικού).
 • ΕΔΣΔ
 • ΕΔΔ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της διευκόλυνσης της διέλευσης μεταξύ της περιοχής του Καλίνινγκραντ και της υπόλοιπης Ρωσικής Ομοσπονδίας [COM(2006) 840 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, τρία χρόνια μετά τη θέση του σε ισχύ, το σύστημα διευκόλυνσης της διαμετακόμισης λειτουργεί απρόσκοπτα και ότι οι δύο εταίροι δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του. Το σύστημα των ΕΔΔ/ΕΔΣΔ * φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κεκτημένου του Σένγκεν, δεδομένου ότι στο πλαίσιο αυτό δεν διαπιστώθηκε καμία παράνομη μετανάστευση.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το σύστημα. Μακροπρόθεσμα, το καθεστώς απλουστευμένης διαμετακόμισης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των διευθετήσεων στον τομέα της πολιτικής των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας.

Η Επιτροπή διατηρεί τη χρηματοδότηση από το Ταμείο του συστήματος διαμετακόμισης για τα εξωτερικά σύνορα.

Υπολείπονται να εξεταστούν δύο σημεία:

 • το ΕΔΣΔ * επικολλάται σε ξεχωριστό έντυπο, και όχι, όπως απαιτεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 693/2003, στο διαβατήριο του προσώπου που ταξιδεύει. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσον το ΕΔΣΔ χρησιμοποιείται για ένα ταξίδι με επιστροφή ή για συχνά ταξίδια. Η ορθή εφαρμογή του θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης των ΕΔΔ *, δεδομένου ότι μπορούν να χορηγηθούν για πολλαπλά ταξίδια στο αντίτιμο των 5 ευρώ (επιβάτες με συχνές μετακινήσεις)·
 • το ζήτημα της συντόμευσης των συνοριακών ελέγχων θα μπορούσε να συζητηθεί περαιτέρω σε διμερή βάση, αν ενδιαφέρονται οι λιθουανικές, ρωσικές και λευκορωσικές αρχές. Διαγράφονται δύο δυνατότητες:
 • πρώτον, αντί για δύο στάσεις (μία από κάθε πλευρά των συνόρων) να γίνεται μόνο μία στάση σε κάθε σύνορο. Οι συνοριακές αρχές των δύο χωρών να πραγματοποιούν τους ελέγχους ταυτόχρονα·
 • δεύτερον, να προβλεφθεί ένα σύστημα ώστε και οι δύο πλευρές να πραγματοποιούν τους ελέγχους τους ενώ το τρένο ταξιδεύει.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.05.2007

Top