EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 — δημιουργία, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ — εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

 • Ο κανονισμός και η απόφαση παρέχουν τη νομική βάση για το SIS II στο οποίο περιέχονται επίσημες καταχωρίσεις * προσώπων και αντικειμένων. Καθορίζουν την αρχιτεκτονική του συστήματος καθώς και τις ευθύνες και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων.
 • Ο κανονισμός καλύπτει την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και την επεξεργασία των καταχωρίσεων που τους αφορούν.
 • Η απόφαση καλύπτει καταχωρίσεις που αφορούν εμπλεκόμενα πρόσωπα και αντικείμενα σε αστυνομική και δικαστική συνεργασία για ποινικές υποθέσεις.
 • Παρόλο που το SIS II στηρίζεται σε δύο νομικές βάσεις, λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα πληροφοριών. Υπάρχει ταύτιση αρκετών άρθρων του κανονισμού και της απόφασης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Αρχιτεκτονική Το SIS II αποτελείται από τα ακόλουθα.

 • Ένα κεντρικό σύστημα (κεντρικό SIS II) που διαθέτει:
  • λειτουργία τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης (CS-SIS) που περιέχει μία βάση δεδομένων (βάση δεδομένων του SIS II) με έδρα στο Στρασβούργο και με εφεδρικό σύστημα, σε περίπτωση αστοχίας, κοντά στο Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)·
  • ομοιόμορφη εθνική διεπαφή (NI-SIS).
 • Ένα εθνικό σύστημα (N.SIS.ΙΙ) σε κάθε κράτος του χώρου Σένγκεν, στο οποίο πραγματοποιείται εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και αναζήτηση δεδομένων και το οποίο επικοινωνεί με τον κεντρικό SIS II.
 • Μια επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ CS-SIS και NΙ-SIS που παρέχει ένα κρυπτογραφημένο εικονικό δίκτυο.

Έξοδα

 • Ο προϋπολογισμός της ΕΕ καλύπτει το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του κεντρικού SIS II και της επικοινωνιακής υποδομής.
 • Τα κράτη του χώρου Σένγκεν καλύπτουν τα έξοδα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε N.SIS ΙΙ.

Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής

 • Πριν εισαγάγουν μια καταχώριση, οι χώρες της ΕΕ αποφασίζουν εάν η καταλληλότητα, η συνάφεια και η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης δικαιολογεί την καταχώριση στο SIS II.
 • Το SIS II περιέχει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων που απαιτούνται για την επίτευξη του ειδικού σκοπού της καταχώρισης. Στα εν λόγω δεδομένα εμπεριέχονται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και ο λόγος της καταχώρισης.
 • Οι φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα εισάγονται μόνο κατόπιν ειδικού ελέγχου της ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των ελάχιστων προδιαγραφών για την ποιότητα των δεδομένων.
 • Οι καταχωρίσεις προσώπων και αντικειμένων θα πρέπει να διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού τους.
 • Οι καταχωρίσεις προσώπων θα διαγράφονται αυτόματα μετά το πέρας τριών ετών, εκτός εάν η χώρα που εισήγαγε την καταχώριση αποφασίσει, έπειτα από επανεξέταση, την περαιτέρω διατήρησή της.
 • Οι καταχωρίσεις για αντικείμενα, όπως οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια μπορούν να διατηρηθούν έως και τα πένετ έτη, ενώ για καταχωρίσεις που αφορούν αντικείμενα που πρόκειται να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο σε ποινική διαδικασία, το όριο διατήρησης ανέρχεται στα δέκα έτη —και στις δύο περιπτώσεις δύναται παράταση των ορίων διατήρησης.
 • Λήψη μέτρων είτε προς αποφυγή συγχύσεων είτε προς αντιμετώπιση των περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας.
 • Τα στοιχεία που έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στο SIS II δεν θα μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς ούτε θα τίθενται στη διάθεσή τους.
 • Σε περίπτωση που κάποια χώρα κρίνει ότι μια ενέργεια που λαμβάνεται για μια καταχώριση αντίκειται στην εθνική της νομοθεσία, μπορεί να επισημάνει ότι δεν θα προβεί στην εκτέλεσή της εντός των εδαφών της μέσω της προσθήκης ειδικής ένδειξης στην εκάστοτε καταχώριση.

Κατηγορίες καταχωρίσεων

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 καλύπτει καταχωρίσεις (και τις σχετικές προϋποθέσεις) που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών, με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής τους, εφόσον συνιστούν απειλή είτε για τη δημόσια τάξη είτε για την εθνική ασφάλεια. Αυτό ισχύει ιδίως σε περιπτώσεις όπου το άτομο:

 • έχει καταδικαστεί σε χώρες της ΕΕ για αξιόποινη πράξη επισύρουσα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους·
 • κρίνεται ότι έχει διαπράξει, ή προτίθεται να διαπράξει, σοβαρές αξιόποινες πράξεις·
 • καθώς και σε περιπτώσεις όπου του έχει επιβληθεί ισχύον μέτρο απέλασης, άρνησης εισόδου ή απομάκρυνσης.

Η απόφαση 2008/976/ΔΕΥ καθορίζει τις καταχωρίσεις που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις και τις σχετικές διαδικασίες για την εισαγωγή τους και την ανάληψη ενεργειών. Καλύπτουν καταχωρίσεις για τα εξής:

 • πρόσωπα που αναζητούνται με σκοπό την έκδοση ή τη σύλληψη και παράδοσή τους βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης·
 • πρόσωπα που έχουν εξαφανισθεί τα οποία πρέπει να τεθούν υπό προστασία ή/και για τα οποία χρήζει εξακρίβωσης ο τόπος στον οποίο βρίσκονται·
 • πρόσωπα, όπως μάρτυρες ή κάποιος προς τον οποίο επιδίδεται κλήση ή ο οποίος αναζητείται για να συνεισφέρει σε ποινική διαδικασία·
 • πρόσωπα ή οχήματα, πλοία, αεροσκάφη και εμπορευματοκιβώτια που αναζητούνται με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο και τη δίωξη για αδικήματα ή την αποτροπή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας, ενώ όσον αφορά τα αντικείμενα, καλύπτουν περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι συνδέονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις·
 • αντικείμενα (όπως μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα, πυροβόλα όπλα, ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα, έγγραφα ταυτότητας και τραπεζογραμμάτια) που αναζητούνται προκειμένου να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία.

Η απόφαση επιτρέπει ρητώς την ανταλλαγή δεδομένων (αριθμού, χώρας έκδοσης και τύπου εγγράφου) για διαβατήρια που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί, με μέλη της Ιντερπόλ.

Πρόσβαση στα δεδομένα του SIS II διαθέτουν οι ακόλουθες οντότητες.

 • Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για:
  • τους συνοριακούς ελέγχους·
  • τους αστυνομικούς και τελωνειακούς ελέγχους·
  • την άσκηση ποινικών διώξεων και τη διενέργεια δικαστικών ερευνών πριν από την απαγγελία κατηγορίας·
  • τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής.
 • H Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) δύναται να προβεί σε απευθείας αναζήτηση δεδομένων. Ωστόσο, για τη χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται έπειτα από την αναζήτηση, απαιτείται η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου κράτους του χώρου Σένγκεν.
 • Τα εθνικά μέλη της Eurojust και οι βοηθοί τους, όχι όμως και το προσωπικό της Eurojust. Οι χρήστες δύνανται να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Αρμοδιότητες

Κάθε κράτος του χώρου Σένγκεν είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα.

 • Την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του οικείου του N.SIS ΙΙ και τη σύνδεσή του με το κεντρικό σύστημα.
 • Τον ορισμό μιας αρχής, της εθνικής υπηρεσίας SIS II (υπηρεσία Ν.SIS II). Η εν λόγω αρχή έχει την κεντρική ευθύνη για το εθνικό πρόγραμμα SIS II και για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια του εθνικού συστήματος.
 • Τη σύσταση μιας εθνικής αρχής, το τμήμα Sirene, για την εξασφάλιση της ανταλλαγής των συμπληρωματικών πληροφοριών * μέσω της επικοινωνιακής υποδομής. Το τμήμα συντονίζει επίσης τον έλεγχο της ποιότητας των πληροφοριών που εισάγονται στο SIS II.
 • Την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των τεχνικών διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα μεταξύ CS-SIS και N.SIS II και κατ’ επέκταση διασφαλίζουν την ταχεία και αποτελεσματική αποστολή των δεδομένων.
 • Είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια και την ενημερότητα των δεδομένων, καθώς και τη νομότυπη εισαγωγή τους στο SIS II. Παράλληλα, επιτρέπεται να τροποποιεί, να συμπληρώνει, να διορθώνει, να ενημερώνει ή να διαγράφει τα δεδομένα που έχει εισαγάγει.
 • Την κατάρτιση σχεδίου ασφαλείας, με σκοπό την προστασία των δεδομένων και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
 • Την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου και εχεμύθειας.
 • Την τήρηση στο οικείο N.SIS ΙΙ αρχείου με όλες τις ανταλλαγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του CS-SIS, όταν δεν γίνεται χρήση εθνικών αντιγράφων.
 • Την διασφάλιση ότι κάθε αρχή που διαθέτει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του SIS ΙΙ, συμμορφώνεται με τον κανονισμό και την απόφαση.
 • Την παροχή δέουσας κατάρτισης στο προσωπικό, όσον αφορά τους κανόνες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.
 • Φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε σε πρόσωπο εξαιτίας της χρήσης του N.SIS ΙΙ.
 • Τη διασφάλιση ότι κάθε κατάχρηση δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο SIS II, ή κάθε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών υπόκειται σε αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Η διαχειριστική αρχή (eu-LISA) φέρει την ευθύνη για τα εξής:

 • τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS ΙΙ ώστε να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα·
 • την επικοινωνιακή υποδομή (εποπτεία, ασφάλεια και συντονισμό των σχέσεων με τις χώρες της ΕΕ)·
 • ένα σχέδιο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών μέτρων για την προστασία της ζωτικής υποδομής, καθώς και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης (η Επιτροπή πράττει αναλόγως και στην επικοινωνιακή υποδομή)·
 • την εφαρμογή των δεόντων κανόνων περί επαγγελματικού απορρήτου και εχεμύθειας·
 • την καταγραφή κάθε πρόσβασης και κάθε ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα πλαίσια του CS-SIS·
 • τις διαδικασίες για τον έλεγχο του SIS II όσον αφορά την απόδοση, τη σχέση κόστους-απόδοσης, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών·
 • την δημοσίευση ετήσιων στατιστικών στοιχείων για τα είδη των καταχωρίσεων και τη συχνότητα πρόσβασης των χωρών της ΕΕ στο SIS II.

Προστασία των δεδομένων

 • Απαγορεύεται η επεξεργασία ευαίσθητων κατηγοριών δεδομένων (όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, η υγεία και η σεξουαλική ζωή).
 • Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν και περιέχουν πραγματικό ή νομικό σφάλμα και να ενημερωθεί για τις ενέργειες που λήφθηκαν.
 • Δεν ανακοινώνονται οι πληροφορίες προς το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα δεδομένα* εάν είναι αναγκαίες για την εκτέλεση νόμιμου έργου ή για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων.
 • Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη με σκοπό την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, την απόκτηση πληροφοριών ή τη λήψη αποζημίωσης για μια καταχώριση που το αφορά.
 • Οι εθνικές εποπτικές αρχές ελέγχουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας και της διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων και των συμπληρωματικών πληροφοριών του SIS II στα οικεία εδάφη τους. Ενώ διενεργούν έλεγχο τουλάχιστον ανά τετραετία.
 • Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) ελέγχει τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή και μεριμνά ώστε να διεξάγεται έλεγχος τουλάχιστον ανά τετραετία. Η έκθεση του ελέγχου διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη διαχειριστική αρχή, την Επιτροπή και τις εθνικές εποπτικές αρχές.
 • Οι εθνικές εποπτικές αρχές και ο ΕΕΠΔ διατηρούν στενή συνεργασία, ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και συνεδριάζουν τουλάχιστον δις ετησίως.
 • Η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ ορίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός του πλαισίου της, καλύπτεται από τη σύμβαση του 1981, του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 17 Ιανουαρίου 2007.

Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 28 Αυγούστου 2007.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου του SIS II

Στις 19 Νοεμβρίου 2018 το Συμβούλιο εξέδωσε τρεις κανονισμούς σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, οι οποίοι αντικαθιστούν σταδιακά τον παρόντα κανονισμό και την παρούσα απόφαση, με σκοπό την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κενών του συστήματος και την εισαγωγή αρκετών και σημαντικών αλλαγών στις κατηγορίες των εισαχθέντων καταχωρίσεων (βλ. σύνοψη για Ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν). Ενέργεια που θα συμβάλει στην ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ, καθώς και στη διαχείριση της μετανάστευσης.

Το νέο νομικό πλαίσιο συνίσταται από κανονισμούς:

 • στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (κανονισμός 2018/1862)
 • στον τομέα των συνοριακών ελέγχων (κανονισμός 2018/1861)
 • για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (κανονισμός 2018/1860).

Οι νέοι κανονισμοί, που θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά έως τον Δεκέμβριο του 2021, προβλέπουν πρόσθετες κατηγορίες καταχωρίσεων στο σύστημα, όπως:

 • καταχωρίσεις για τη διενέργεια εξακριβωτικών ελέγχων, ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ διακριτικής παρακολούθησης και ειδικών ελέγχων, οι οποίες επιτρέπουν την ανάκριση των ατόμων,
 • καταχωρίσεις για άγνωστους υπόπτους ή καταζητούμενους, με βάση τις οποίες εισάγονται στο SIS τα δακτυλικά αποτυπώματα ή αποτυπώματα παλάμης που έχουν ανακαλυφθεί σε τόπους σοβαρών εγκλημάτων ή τρομοκρατικών ενεργειών και τα οποία θεωρούνται ότι ανήκουν σε δράστη,
 • προληπτικές καταχωρίσεις για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο απαγωγής από τους γονείς τους, καθώς και παιδιά και ευάλωτα άτομα τα οποία πρέπει να εμποδίζονται να ταξιδέψουν για τη δική τους προστασία (για παράδειγμα, όταν το ταξίδι μπορεί να γίνεται για καταναγκαστικό γάμο, ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ή εμπορία ανθρώπων),
 • καταχωρίσεις με σκοπό την επιστροφή, δηλαδή καταχωρίσεις σε σχέση με αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται για παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις επιστροφής.

Επίσης, επεκτείνεται ο κατάλογος των αντικειμένων για τα οποία μπορούν να εισαχθούν καταχωρίσεις, προκειμένου να συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, πλαστά έγγραφα και αναγνωρίσιμα αντικείμενα υψηλής αξίας, καθώς και ο εξοπλισμός πληροφορικής.

Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η εισαγωγή καταχωρίσεων στο SIS όσον αφορά την απαγόρευση εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών.

Οι κανονισμοί προβλέπουν τη δυνατότητα χρήσης εικόνων προσώπου για τους σκοπούς της ταυτοποίησης, ιδίως για την εξασφάλιση της συνοχής των διαδικασιών συνοριακού ελέγχου. Επίσης, επιτρέπουν την προσθήκη προφίλ DNA για την ευκολότερη εξακρίβωση της ταυτότητας εξαφανισθέντων προσώπων, όταν δεν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες ή εικόνες προσώπου ή δεν είναι αξιοποιήσιμα για την εξακρίβωση της ταυτότητας.

Η Ευρωπόλ αποκτά πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες δεδομένων του SIS και μπορεί να ανταλλάσσει συμπληρωματικές πληροφορίες με τα εθνικά τμήματα SIRENE της ΕΕ. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να ενημερώνουν την Ευρωπόλ για κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση αναζήτησης ατόμων που συνδέονται με τρομοκρατικό έγκλημα. Σύμφωνα με την εντολή του, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) θα έχει πρόσβαση και στις διάφορες κατηγορίες καταχωρίσεων του SIS.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Καταχώριση: Σύνολο δεδομένων που επιτρέπει στις αρχές να εξακριβώνουν την ταυτότητα ενός προσώπου ή αντικειμένου και να ενεργούν αναλόγως.
Συμπληρωματικές πληροφορίες: πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων καταχώρισης του SIS, ωστόσο συνδέονται με αυτά.
Υποκείμενο των δεδομένων: φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4-23)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕE L 205 της 7.8.2007, σ. 63-84)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99-137)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 1-13)

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα των συνοριακών ελέγχων, την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν και την τροποποίηση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 14-55)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2010/261/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 56-106)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1345 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2016, για τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας δεδομένων για αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 213 της 6.8.2016, σ. 15–20)

Εκτελεστική απόφαση 2013/115/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 71 της 14.3.2013, σ. 1–36)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1-17)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Απόφαση 2007/171/EΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2007, για τον καθορισμό των απαιτήσεων δικτύου του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II (τρίτος πυλώνας) (ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 29–37)

τελευταία ενημέρωση 20.08.2019

Top