Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό

Η Ευρώπη είναι ο ελκυστικότερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο και ο τουρισμός συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Εντούτοις, η ανταγωνιστικότητα του τομέα σχετίζεται στενά με την αειφορία, δεδομένου ότι η ποιότητα των τουριστικών προορισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό περιβάλλον τους και τις τοπικές κοινότητες. Για αυτόν το λόγο, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που αποσκοπεί ταυτόχρονα στην οικονομική ευημερία του τομέα αλλά και στην κοινωνική συνοχή, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση του πολιτισμού των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» [COM(2007) 621 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη και έκδοση ατζέντας για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό. Οικονομική ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού: αυτοί είναι οι στόχοι της παρούσας ατζέντας.

Οι εν λόγω στόχοι συνεπάγονται πολλές προκλήσεις για τον τομέα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • εγγυήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των τουριστών και των τοπικών κοινοτήτων·
 • προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των τουριστικών προορισμών·
 • μείωση της χρήσης των πόρων και της ρύπανσης στους τουριστικούς προορισμούς·
 • διαχείριση της αλλαγής υπέρ της ευημερίας της τοπικής κοινότητας·
 • μείωση του εποχικού χαρακτήρα της ζήτησης·
 • αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεταφορών που συνδέονται με τον τουρισμό·
 • να καταστεί ο τουρισμός προσβάσιμος από όλους, χωρίς διακρίσεις (ΕΝ
 • βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελμάτων.

Η υλοποίηση των στόχων της ατζέντας θα πραγματοποιηθεί βάσει των κατάλληλων πολιτικών, όπως η αειφόρος διαχείριση των τουριστικών προορισμών (για παράδειγμα, μέσω της κατάλληλης χωροταξίας ή μέσω της λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και υπηρεσίες), η συνεκτίμηση των θεμάτων της αειφορίας από τις επιχειρήσεις (EN) και η ευαισθητοποίηση των τουριστών σε θέματα αειφορίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένας αειφόρος αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνιστικός τουρισμός, η Επιτροπή προτείνει την τήρηση των ακόλουθων αρχών:

 • υιοθέτηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης με σκοπό την επίτευξη ισόρροπου τουρισμού με σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον·
 • μακρόπνοος σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για τις ανάγκες τόσο των μελλοντικών όσο και των σημερινών γενεών·
 • επίτευξη του σωστού ρυθμού ανάπτυξης, με σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τουριστικών προορισμώ
 • συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·
 • χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων και διάδοσή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 • ελαχιστοποίηση και διαχείριση των κινδύνων (αρχή της προφύλαξης), δηλαδή, αποφυγή, προληπτικά, των βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον ή την κοινωνία·
 • σύνδεση των επιπτώσεων με το κόστος (ο χρήστης και ο ρυπαίνων πληρώνει) - οι τιμές πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κόστος που συνεπάγονται για την κοινωνία οι καταναλωτικές και παραγωγικές δραστηριότητες·
 • καθορισμός περιορισμών και τήρηση αυτών, εφόσον απαιτείται - μερικές φορές είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν τα όρια στην ικανότητα υποδοχής των τουριστικών προορισμών [PDF (DE) (EN) (FR)] και να επιβληθούν περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξη·
 • διεξαγωγή συνεχούς παρακολούθησης - η αειφορία απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.

Όλοι οι τουριστικοί παράγοντες στην Ευρώπη καλούνται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της παρούσας ατζέντας: τα διάφορα επίπεδα δημόσιων αρχών, οι επιχειρήσεις, οι τουρίστες, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ενώσεις καταναλωτών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι διεθνείς οργανισμοί. Η Επιτροπή, από πλευράς της, προτίθεται να εφαρμόσει όλες τις δράσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

Παρότρυνση των παραγόντων να συμβάλουν στην παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης

Οι ορθές πρακτικές όσον αφορά την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού πρέπει να διαδίδονται. Για αυτόν το λόγο, η Επιτροπή υποστηρίζει και/ή θα υποστηρίξει ενεργά τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 • διοργάνωση συνεδρίων, μελετών και δημοσίευση ενός εγχειριδίου σχετικά με τον τομέα επαγγελματικής οργάνωσης του τουρισμού·
 • συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των δημόσιων και ιδιωτικών παρατηρητηρίων, την εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού και τη διακρατική κατάρτιση·
 • υλοποίηση συμπράξεων μεταξύ των ποικίλων τουριστικών προορισμών, ενίσχυση ή δημιουργία πλατφορμών·
 • διοργάνωση του ετήσιου ευρωπαϊκού φόρουμ τουρισμού (EN
 • χρήση των ετήσιων εκθέσεων των κρατών μελών·
 • συλλογή και παροχή στατιστικών και γεωγραφικών δεδομένων και δραστηριότητες παρατηρητηρίου·
 • ανταλλαγή ορθών πρακτικών με τους διεθνείς οργανισμούς.

Προαγωγή των προορισμών αριστείας

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υλοποιεί την πρωτοβουλία «Εξέχοντες ευρωπαϊκοί προορισμοί» (EDEN) (EN). Επίσης, θα συνεχίσει να προβάλει την Ευρώπη ως ποιοτικό και αειφόρο τουριστικό προορισμό. Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (EN) και τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού και θα υποστηρίξει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή πύλη τουριστικών προορισμών .

Κινητοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων της ΕΕ

Τα τουριστικά προγράμματα μπορούν να ωφεληθούν από σειρά κοινοτικών ταμείων, μεταξύ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

Ένταξη της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας στις πολιτικές της Επιτροπής

Διάφορες κοινοτικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τον τουρισμό και την αειφορία του: το περιβάλλον, οι μεταφορές, η απασχόληση ή ακόμη και η έρευνα. Αυτές οι πολιτικές έχουν διαφορετικό αντίκτυπο, ανάλογα με την περιοχή. Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των περιοχών, είτε πρόκειται για παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, για ορεινές, αγροτικές ή ακόμη και αστικές περιοχές.

See also

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές δράσεις για την τουριστική βιομηχανία, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία (ΕΝ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.02.2008

Top