Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Σχέδιο δράσης για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Σχέδιο δράσης για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης

Αυτό το σχέδιο δράσης παρουσιάζει ένα χάρτη πορείας με σκοπό την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων τού προγράμματος της Στοκχόλμης για ένα χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, μεταξύ 2010-14.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 20ης Απριλίου 2010 - Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης - Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης [COM(2010) 171 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά την ανάπτυξη ενός χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας για την περίοδο 2010-14 καθορίζονται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Αυτό το σχέδιο δράσης έχει ως στόχο να προωθήσει τις παραπάνω προτεραιότητες καθώς και να προϊδεάσει για μελλοντικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μία Ευρώπη των δικαιωμάτων

Το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα μέτρα αυτά αφορούν την ενίσχυση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων μέσα από ένα νέο πλήρες νομικό πλαίσιο. Αφορούν επίσης τη συμπερίληψη της προστασίας των δεδομένων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, της επιβολής του νόμου, της πρόληψης του εγκλήματος και των διεθνών σχέσεων. Οι δράσεις σκοπεύουν επίσης να καταπολεμήσουν κάθε μορφή διάκρισης, ρατσισμού, ξενοφοβίας και ομοφοβίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εγκληματικών και τρομοκρατικών πράξεων. Η Επιτροπή θα προτείνει, για να προστατεύσει τους παραπάνω, μία ολοκληρωμένη νομοθετική πράξη και πρακτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκή εντολή προστασίας. Επίσης, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα κατά τις ποινικές διαδικασίες, και δράσεις που αφορούν την κράτηση. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα που ενισχύουν το ρόλο των ευρωπαίων πολιτών, ειδικά όσον αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, την προστασία σε χώρες εκτός ΕΕ και τη συμμετοχή του πολίτη.

Μία Ευρώπη της δικαιοσύνης

Για να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, το σχέδιο δράσης θεσπίζει μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή τής αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν νομοθετικές προτάσεις για τη συγκέντρωση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την απαγόρευση άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και τις χρηματικές ποινές σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει νέα νομοθεσία για τις αστικές υποθέσεις, όπως τις υποθέσεις διαζυγίου, και να αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις δικαστικές αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει επίσης δράσεις με σκοπό να αναπτυχθούν κοινοί ελάχιστοι κανόνες στις ποινικές, αλλά και τις αστικές υποθέσεις. Επιπλέον, για να επωφελούνται περισσότερο οι πολίτες από τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, η Επιτροπή θα προτείνει δράσεις για να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ειδικά όσον αφορά τη νομοθεσία για τις ληξιαρχικές πράξεις. Θα προτείνει επίσης δράσεις για να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα, όπως νομοθετικές προτάσεις για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα, η Επιτροπή προσπαθεί να αυξήσει την διεθνή παρουσία της ΕΕ στον τομέα των αστικών και ποινικών υποθέσεων, κυρίως διαπραγματευόμενη συμφωνίες και συμβάσεις με χώρες εκτός ΕΕ.

Μία Ευρώπη που προστατεύει

Το σχέδιο δράσης, στην προσπάθειά του να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες και να αντιμετωπίσει το διασυνοριακό έγκλημα, προβλέπει τη διαμόρφωση στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Επίσης, η Επιτροπή έχει σκοπό να βελτιώσει τα υπάρχοντα εργαλεία ασφάλειας, ειδικά εκείνα που αφορούν τη διαχείριση ροών πληροφοριών, καθώς και να προτείνει τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων ασφάλειας, όπως του ευρωπαϊκού μητρώου καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης προβλέπει βελτιωμένες πολιτικές για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, κυρίως αποτελεσματικότερη συνεργασία για την επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου, για παράδειγμα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξωτερικών Συνόρων (Frontex), καθώς και αποτελεσματικότερη πρόληψη του εγκλήματος. Επίσης το σχέδιο δράσης, για να καταπολεμήσει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα κατά του εγκλήματος, μεταξύ άλλων νομοθετικές προτάσεις σχετικά με:

 • την εμπορία ανθρώπων και τη σωματεμπορία·
 • τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και την παιδική πορνογραφία·
 • την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των δικτύων πληροφοριών·
 • το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά·
 • τα ναρκωτικά·
 • την τρομοκρατία.

Επίσης, η Επιτροπή σκοπεύει να ενισχύσει την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει, να προετοιμάζεται για και να ανταποκρίνεται σε καταστροφές, τόσο ανθρωπογενείς όσο και φυσικές. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα που συμπληρώνουν και βελτιώνουν τη διαχείριση καταστροφών εκ μέρους της ΕΕ.

Πρόσβαση στην Ευρώπη

Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να αναπτύξει περαιτέρω την ενοποιημένη προσέγγιση για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του Frontex, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (Eurosur). Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) και ενός προγράμματος καταχωρισμένων ταξιδιωτών (RTP). Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιμείνει στην ελευθέρωση των θεωρήσεων, διαπραγματευόμενη με χώρες εκτός ΕΕ συμφωνίες απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων. Επίσης, θα επιμείνει να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS).

Μία Ευρώπη αλληλεγγύης

Η Επιτροπή έχει σκοπό να δρομολογήσει μία δυναμική και ολοκληρωμένη πολιτική μετανάστευσης, η οποία θα αποτελείται από δράσεις που:

 • αναπτύσσουν περισσότερο την Παγκόσμια Προσέγγιση της ΕΕ για τη Μετανάστευση ώστε να αυξηθεί η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ·
 • στηρίζουν τη μετανάστευση ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των αγορών εργασίας των χωρών της ΕΕ·
 • προάγουν την ένταξη των μεταναστών και προασπίζουν τα δικαιώματα τους·
 • αντιμετωπίζουν τη παράνομη μετανάστευση με συμφωνίες επανεισδοχής και με πολιτικές επιστροφής·
 • φροντίζουν για την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Επίσης, η Επιτροπή έχει σκοπό να δρομολογήσει μία κοινή πολιτική για το άσυλο, ώστε να δημιουργηθεί κοινός χώρος προστασίας για τους αιτούντες άσυλο, μέσα από κατανομή των ευθυνών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης μέσα από τη συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, και το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ καθώς και τα νέα περιφερειακά προγράμματα προστασίας.

Η Ευρώπη σε μία παγκοσμιοποιημένη υφήλιο

Το σχέδιο δράσης αναφέρει για άλλη μια φορά τη διασύνδεση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων των πολιτικών δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Επομένως, προβλέπει δράσεις που ενισχύουν την εξωτερική διάσταση, ειδικά όσον αφορά την καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει σκοπό να λαμβάνει υπόψη της την εξωτερική διάσταση στις σχέσεις της με χώρες εκτός ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σύναψη διαφόρων συμφωνιών και εταιρικών σχέσεων. Επίσης, το σχέδιο δράσης προβλέπει τη συνέχιση της υποστήριξη προς τις συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία ανθρώπων, την προστασία των δεδομένων, την προστασία των παιδιών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τη διαφθορά καθώς και προς τη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Η πορεία προς τα εμπρός

Προκειμένου οι πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος της Στοκχόλμης να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες δράσεις και αποτελέσματα, το σχέδιο δράσης προβλέπει μέτρα ώστε:

 • να αξιολογούνται οι πολιτικές και οι μηχανισμοί δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας·
 • να εκπαιδεύονται οι επαγγελματίες του τομέα δικαιοσύνης και του τομέα ασφάλειας καθώς και οι αρχές επιβολής του νόμου·
 • να πραγματοποιούνται δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης·
 • να διεξάγεται διάλογος με την κοινωνία των πολιτών·
 • να προταθούν νέα χρηματοπιστωτικά προγράμματα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.05.2010

Top