Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης

Η παρούσα ανακοίνωση, η οποία αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης «Μία κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη» που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2008, συνιστά ένα από τα πρώτα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, που επίσης υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2008. Επιζητά βελτίωση του συντονισμού και αύξηση των συνεργειών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τρίτων χωρών, με σκοπό να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνοχή κατά την πρακτική εφαρμογή της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 8ης Οκτωβρίου 2008 – Ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης: βελτίωση του συντονισμού, της συνοχής και των συνεργειών [COM(2008) 611 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση εν είδει έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης, παρουσιάζει τις προοπτικές της και υποδεικνύει βελτιώσεις όσον αφορά το συντονισμό, τη συνοχή και τις συνέργειες. Επικεντρώνεται τόσο στη θεματική ανάπτυξη όσο και τις γεωγραφικές πτυχές τής παγκόσμιας προσέγγισης.

Νόμιμη οικονομική μετανάστευση

Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε εργατικό δυναμικό. Επομένως, οι δυνητικοί μετανάστες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη νόμιμη είσοδό τους στην ΕΕ καθώς και σχετικά με τους κινδύνους που περικλείει η επιλογή τής παράνομης μετανάστευσης. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί σε εύθετο χρόνο μία ιστοπύλη για τη μετανάστευση και θα διεξαχθούν στοχοθετημένες ενημερωτικές εκστρατείες. Είναι επίσης σημαντικό οι εργαζόμενοι μετανάστες να έχουν ευέλικτη πρόσβαση στην ΕΕ, και να διευκολύνεται η κινητικότητα για ερευνητικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς. Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή θα θέσει ως στόχο να αναπτύξει:

 • την πρώτη γενιά εταιρικών σχέσεων κινητικότητας προκειμένου αυτές να χρησιμοποιούνται σε δράσεις στρατηγικής συνεργασίας·
 • κέντρα παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών διαχείρισης σε σχέση με την μετανάστευση·
 • μέσα για την καλύτερη αντιστοίχιση ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας·
 • την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων·
 • νομικά και επιχειρησιακά μέτρα που προάγουν την κυκλική μετανάστευση·
 • κοινά κέντρα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης.

Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

Προκειμένου να συγκρατηθεί η παράνομη μετανάστευση, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε τρίτες χώρες σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων. Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ρόλου του FRONTEX σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, παρέχεται υποστήριξη για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων, κυρίως μέσω διεθνών μέσων, των εθνικών σχεδίων δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων και βελτιωμένων νομοθετικών πράξεων. Έμφαση έχει επίσης δοθεί στη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους. Ως προς αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει:

 • τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των μεταναστευτικών οδών προς την ΕΕ·
 • την ανάπτυξη της διαχείρισης της μετανάστευσης στις κυριότερες τρίτες χώρες·
 • τη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στις τρίτες χώρες·
 • τη δημιουργία υποδομών επιτήρησης των συνόρων στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR) μέσω ενισχυμένης συνεργασίας με τρίτες χώρες·
 • την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Ουαγκαντούγκου, καθώς και την κατάρτιση στρατηγικών κατά της εμπορίας ανθρώπων από περιφερειακές οργανώσεις.

Μετανάστευση και ανάπτυξη

Οι ενέργειες που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την ανάπτυξη πρέπει να βελτιωθούν και να εντατικοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αρχές που διατυπώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, κυρίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης. Είναι επίσης σημαντικό οι μεταναστευτικές πολιτικές να συνδυάζονται με άλλους σχετικούς πολιτικούς τομείς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να βελτιώσει:

 • τα συστήματα αποστολής εμβασμάτων·
 • τη συμμετοχή ομάδων μεταναστών και οργανώσεων της διασποράς στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ·
 • τη διάσταση «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (ΣΑΠ), ιδιαιτέρως σε σχέση με τη διαρροή εγκεφάλων·
 • την ποιότητα της εκπαίδευσης και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, αλλά και τις ευκαιρίες και συνθήκες απασχόλησης σε περιοχές υψηλής μετανάστευσης·
 • την εφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, τη διακυβέρνηση και τις δημογραφικές εξελίξεις·
 • την κατανόηση της σχέσης μεταξύ κλιματικής αλλαγής και μετανάστευσης, καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σήμερα και στο μέλλον.

Μεταναστευτικές οδοί

Όσον αφορά τις μεταναστευτικές οδούς του Νότου, πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνοχή τόσο σε επίπεδο πολιτικών εξελίξεων όσο και εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση της ενδοαφρικανικής συνεργασίας και την ανάπτυξη αφρικανικών πλαισίων μεταναστευτικής πολιτικής. Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή προτίθεται να διαχειριστεί τη συνεργασία ΕΕ-Αφρικής μέσω της ομάδας εφαρμογής για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την εταιρική σχέση απασχόλησης.

Η διάσταση της μετανάστευσης και της ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να επεκταθεί και στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και των γειτονικών περιοχών της προς τα ανατολικά και νότιο-ανατολικά. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα όπως η μετανάστευση εργατικού δυναμικού, τα εμβάσματα, η επιστροφή και η επανένταξη καθώς και τα δίκτυα της διασποράς.

Άλλες περιοχές, όπως ο Νότιος Καύκασος, η Κεντρική Ασία, η Μέση Ανατολή, η Ασία και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, επηρεάζουν επίσης τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την παράνομη καθώς και τη νόμιμη οικονομική μετανάστευση. Επομένως, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για αυτές τις περιοχές, τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία.

Καλύτερη διακυβέρνηση

Η παγκόσμια προσέγγιση πρέπει να παρέχει ένα πρακτικό πλαίσιο υπέρ καλύτερης μεταναστευτικής διαχείρισης. Συνεπώς, πρέπει να βελτιωθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητά της. Ο συντονισμός μεταξύ ΕΕ, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου καθώς και τρίτων χωρών πρέπει επίσης να ενισχυθεί. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση πρέπει να αποτελεί τμήμα του διαλόγου και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Επιπροσθέτως, η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβάλλουν περισσότερο το προφίλ της μεταναστευτικής τους πολιτικής και να προωθούν την παγκόσμια προσέγγιση στα διάφορα πλαίσια συνεργασίας.

Εντέλει, η συνολική αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας προσέγγισης συνδέεται και με τη χρηματοδότησή της. Επομένως, τα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και αυτά των κρατών μελών και άλλες εξωτερικές χρηματοδοτικές πηγές πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθεί η χρήση τους.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.11.2008

Top