Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Εισδοχή και διαμονή ερευνητών από τρίτες χώρες

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Εισδοχή και διαμονή ερευνητών από τρίτες χώρες

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2005/71/ΕΚ σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Προβλέπει μια ειδική διαδικασία για την εισδοχή και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου στην ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
 • Η διαδικασία ορίζει εγκεκριμένους ερευνητικούς οργανισμούς ως σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία μετανάστευσης, καθώς παίζουν κρίσιμο ρόλο στην θεματική αξιολόγηση του υποψηφίου και του ερευνητικού έργου του/της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία εφαρμόζεται για υπηκόους τρίτων χωρών με εξαίρεση περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται πιο ευνοϊκές διατάξεις στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ, ή της ΕΕ και των χωρών που είναι μέλη της, και με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες.

Δεν εφαρμόζεται για:

 • αιτούντες ασύλου ή επικουρικής προστασίας ή στο πλαίσιο προσωρινών καθεστώτων προστασίας·
 • διδακτορικούς φοιτητές που διεξάγουν έρευνα που σχετίζεται με τις διδακτορικές τους διατριβές (που καλύπτονται από την οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία)·
 • υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η απέλαση έχει ανακληθεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους·
 • ερευνητές που έχουν αποσπαστεί από έναν ερευνητικό οργανισμό σε άλλο ερευνητικό οργανισμό σε διαφορετική χώρα της ΕΕ.

Ερευνητικοί οργανισμοί

Κάθε ερευνητικός οργανισμός που επιθυμεί να υποδεχτεί έναν ερευνητή πρέπει πρώτα να λάβει έγκριση από τη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται. Αυτές οι άδειες ισχύουν συνήθως για τουλάχιστον πέντε έτη. Κάθε χρόνο, κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να δημοσιεύει λίστα με εγκεκριμένους ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι ερευνητικοί οργανισμοί πρέπει να υπογράφουν μια «σύμβαση υποδοχής», μια νομική σύμβαση, με τον ερευνητή. Απαιτούνται τα εξής:

 • ο ερευνητής αναλαμβάνει να ολοκληρώσει το ερευνητικό έργο·
 • ο οργανισμός συμφωνεί να υποδεχτεί τον ερευνητή, εφόσον ο ερευνητής λάβει άδεια διαμονής.

Εισδοχή ερευνητών

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να δέχονται ερευνητές εφόσον:

 • υποβάλλουν έγκυρο διαβατήριο ή αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο·
 • υποβάλλουν σύμβαση υποδοχής η οποία είναι υπογεγραμμένη από ερευνητικό οργανισμό·
 • υποβάλλουν βεβαίωση από τον ερευνητικό οργανισμό ότι έχει αναληφθεί η οικονομική ευθύνη·
 • δεν θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εκδίδουν άδεια διαμονής για 1 χρόνο ή περισσότερο και να την ανανεώνουν κάθε χρόνο. Αν το ερευνητικό έργο αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από ένα έτος, η άδεια διαμονής πρέπει να εκδίδεται για την περίοδο που διαρκεί το έργο. Άδειες μπορούν να εκδίδονται σε μέλη της οικογένειας του ερευνητή για την ίδια διάρκεια.

Κάτοχοι άδειας διαμονής έχουν το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας όσον αφορά τα εξής:

 • την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων·
 • τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης·
 • την κοινωνική ασφάλιση όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία·
 • τα φορολογικά προνόμια·
 • την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Διαδικασία

Κάθε χώρα της ΕΕ αποφασίζει αν οι αιτήσεις για άδεια διαμονής γίνονται από τον ερευνητή ή από τον ερευνητικό οργανισμό.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη χώρα διαμονής του ερευνητή μέσω διπλωματικών ή προξενικών αρχών της χώρας της ΕΕ όπου αυτός/αυτή επιθυμεί να διεξάγει έρευνα.

Οι χώρες της ΕΕ, στην εθνική τους νομοθεσία, μπορούν επίσης να προβλέπουν τη δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση από την εθνική τους επικράτεια.

Κατάργηση

Η οδηγία (ΕΕ) 2016/801 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2005/71/ΕΚ από τις 24 Μαΐου 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 23 Νοεμβρίου 2005. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 12 Οκτωβρίου 2007.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η κινητικότητα των ερευνητών συνιστά βασικό στοιχείο για την απόκτηση και την ανταλλαγή γνώσεων. Η απλοποίηση των διαδικασιών εισδοχής και διαμονής για τους ερευνητές από τρίτες χώρες μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15-22)

Διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2005/71/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία (ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12-18)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και έναν κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών (ΕΕ L 75 της 22.3.2005, σ. 67–77)

Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21-57)

τελευταία ενημέρωση 09.08.2016

Top