EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

 • Η οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες κλιματικές και τοπικές συνθήκες.
 • Καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και ένα κοινό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μετά την επανεξέταση της εφαρμογής της, η οδηγία 2010/31/ΕΕ τροποποιήθηκε το 2018 με την οδηγία (ΕΕ) 2018/844. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η επιτάχυνση της οικονομικώς συμφέρουσας ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων και η προώθηση των έξυπνων τεχνολογιών στα κτίρια. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, η αναθεωρημένη οδηγία συμπληρώνει τη νομοθεσία περί ενεργειακής απόδοσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν τις βέλτιστες ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση. Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να αναθεωρούνται ανά πενταετία. Πρέπει να καλύπτουν το κτίριο, τα στοιχεία του κτιρίου και την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τα εξής:
  • θέρμανση χώρων·
  • ψύξη χώρων·
  • παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση·
  • εξαερισμό·
  • ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού·
  • άλλα τεχνικά συστήματα κτιρίων*.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
 • Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Για τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους πρέπει να επιτευχθεί κατάσταση σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης* έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, και για τα υπόλοιπα νέα κτίρια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 • Τα υφιστάμενα κτίρια, όταν υποβάλλονται σε ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, πρέπει να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοσή τους ώστε να πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά:
  • παρέχουν στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου·
  • περιλαμβάνουν συστάσεις για οικονομικώς συμφέρουσες βελτιώσεις·
  • πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις όταν οι χώροι προσφέρονται προς πώληση ή ενοικίαση.
 • Οι εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Τροποποιήσεις της αρχικής οδηγίας

 • Η οδηγία (ΕΕ) 2018/844 απαιτεί από τις χώρες της ΕΕ να καταρτίζουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης για την υποστήριξη της ανακαίνισης κτιρίων που προορίζονται για κατοικίες ή για άλλες χρήσεις και τη μετατροπή τους σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυναμικό έως το 2050. Οι στρατηγικές θα πρέπει να καθορίζουν έναν χάρτη πορείας με μέτρα και μετρήσιμους δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για το 2050 που αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σχέση με το 1990. Ο χάρτης πορείας πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050 και να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ορόσημα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.
 • Επιπλέον, η αναθεωρημένη οδηγία:
  • διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος καθεστώτος επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, περιλαμβάνοντας συνδυασμό συστημάτων (με εξαερισμό) και λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των συστημάτων σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας·
  • ενθαρρύνει τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και τεχνολογιών έξυπνου αυτοματισμού και ελέγχου στα κτίρια·
  • υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομής για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων των κτιρίων απαιτώντας την εγκατάσταση υποδομής αγωγών καλωδίωσης και σημείων επαναφόρτισης·
  • θεσπίζει «δείκτη ευφυούς ετοιμότητας» για την αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής των κτιρίων στις ανάγκες των ενοίκων, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την αλληλεπίδραση με το δίκτυο.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ εφαρμόζεται από τις 8 Ιουλίου 2010 και έπρεπε να καταστεί νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 9 Ιουλίου 2012.

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/844 εφαρμόζεται από τις 9 Ιουλίου 2018 και πρέπει να καταστεί νόμος στις χώρες της ΕΕ έως τις 10 Μαρτίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κτιριακός τομέας στην ΕΕ αποτελεί από μόνος του τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη, με 40 % απορρόφηση ενέργειας, ενώ περίπου το 75 % των κτιρίων είναι ενεργειακώς μη αποδοτικά. Δεδομένων αυτών των χαμηλών επιπέδων ενεργειακής απόδοσης, η απαλλαγή του κτιριακού δυναμικού από ανθρακούχες εκπομπές αποτελεί έναν από τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ. Η παρούσα οδηγία είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικότερων κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τεχνικό σύστημα κτιρίου: τεχνικός εξοπλισμός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας για θέρμανση και ψύξη χώρου, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού, αυτοματισμό και έλεγχο κτιρίου, επιτόπια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδυασμός των εν λόγω συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13-35)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2010/31/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Σύσταση (ΕΕ) 2016/1318 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΕΕ L 208 της 2.8.2016, σ. 46-57)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Πρόοδος των κρατών μελών στο θέμα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας [COM(2013) 483 final/2 της 28.6.2013]

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Χρηματοδοτική στήριξη για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [COM(2013) 225 final της 18.4.2013]

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1-56)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2012, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων (ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 18-36)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 08.08.2018

Top