Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)

Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της, προτείνει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της κινητικότητας στην εργασία που βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: τη βελτίωση της νομοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών, την υποστήριξη της κινητικότητας από τις δημόσιες αρχές, την ενίσχυση του δικτύου EURES και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)» [COM(2007) 773 τελικό – Δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Αν και οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι φαίνεται ότι είναι πιο πρόθυμοι να μετακινηθούν από παλιά, το ποσοστό της κινητικότητας στην εργασία παρουσιάζει σχετικά μικρή αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αιτίες είναι η αβεβαιότητα όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας και τα πολυάριθμα διοικητικά και νομικά εμπόδια. Εξ ου και η ανάγκη εφαρμογής νέων ενεργειών υπέρ της κινητικότητας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, προτείνει ένα σχέδιο δράσης που χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.

Σχέδιο δράσης 2007-2010

Η βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας και των διοικητικών πρακτικών είναι ο πρώτος στόχος. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται τέσσερεις ενέργειες:

 • να εξεταστεί αν πρέπει να προσαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία ώστε να επιτρέψει στους εργαζομένους να κυκλοφορούν σύμφωνα με τα νέα μοντέλα κινητικότητας, χωρίς να χάσουν την κοινωνική τους προστασία·
 • να ενισχυθεί νομικά ο ρόλος του δικτύου των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων TRESS όσον αφορά το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (διάδοση γνώσεων, υποβολή εκθέσεων και εξειδικευμένες συμβουλές). Η διαβούλευση των συμμετεχόντων και μια μελέτη αντικτύπου αναμένεται να καθορίσουν αν πρέπει να προσαρμοστούν οι διοικητικές πρακτικές και οι κανονιστικές διατάξεις·
 • να απλοποιηθούν περισσότερο οι εθνικές πρακτικές συνεργασίας και διοίκησης (ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργία ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (es de en fr) κ.τ.λ.), με σκοπό να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η διαδικασία επιστροφής των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης των διακινούμενων εργαζομένων·
 • να τελεσφορήσουν τις προτάσεις όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία απόκτησης και διατήρησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης.

Ο συνδυασμός της ευελιξίας και της κινητικότητας (ευελιξία με ασφάλεια) αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική της Λισαβόνας, επειδή επιτρέπει σε περισσότερους εργαζομένους να έχουν περισσότερες και καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας.

Η μέριμνα ώστε οι εθνικές περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν την κινητικότητα στο επίπεδό τους είναι ο δεύτερος άξονας δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει:

 • να καταστήσουν την κινητικότητα στόχο προτεραιότητας των εθνικών τους στρατηγικών για την απασχόληση και τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση·
 • να αποκτήσουν ορθές πρακτικές μέσω των προγραμμάτων αμοιβαίας μάθησης που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την πολιτική συνοχής της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα καταρτιστεί κατάλογος με τα προγράμματα αυτού του τύπου και θα εξεταστεί η δυνατότητα ανάπτυξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κινητικότητα·
 • να χρησιμοποιήσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, να προωθήσουν το Europass και να αναπτύξουν το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).

Εξάλλου, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης και η κοινωνία των πολιτών θα ενθαρρυνθούν ώστε να εξαλείψουν τα πρακτικά εμπόδια και να προωθήσουν μια «δίκαιη κινητικότητα» με σεβασμό προς τα πρότυπα εργασίας και τις νομικές διατάξεις.

Προτείνονται πολλές ενέργειες ώστε να επεκταθεί η εμβέλεια και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το EURES όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων, δηλαδή:

 • αύξηση της προσφοράς πληροφοριών και ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την τήρηση των προτύπων εργασίας στις ευρωπαϊκές αγορές·
 • ενίσχυση της συλλογής στρατηγικών πληροφοριών ώστε να αυξηθεί η αναλυτική ικανότητά του·
 • επέκταση του δικτύου αρωγής στους διακινούμενους εργαζομένους στην ΕΕ, ειδικότερα για ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων·
 • επέκταση μέρους των υπηρεσιών στους υπηκόους τρίτων χωρών, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Προβλέπεται δράση σε τρία επίπεδα, με σκοπό την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά την κινητικότητα:

 • διοργάνωση «ευρωπαϊκών ημερών για την εργασία» κάθε χρόνο, με σκοπό, αφενός, την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους και τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας και, αφετέρου, την εντατικοποίηση των ανταλλαγών μεταξύ των διάφορων συμμετεχόντων·
 • δημιουργία «ευρωπαϊκής σύμπραξης για την κινητικότητα στην απασχόληση», μέσω ενός δικτύου για την προώθηση της κινητικότητας·
 • ένταξη στο πρόγραμμα PROGRESS συνδρομής για τη χρηματοδότηση πιλοτικών δραστηριοτήτων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, τη διάδοση αποτελεσμάτων όσον αφορά τις νέες εξελίξεις και τη δημιουργία καινοτομικών προγραμμάτων.

Πλαίσιο

Η κινητικότητα στην απασχόληση αναμένεται να επιτρέψει την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που συνδέονται με μια γηράσκουσα κοινωνία και με τη συνεχώς εξελισσόμενη αγορά, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται στους εργαζομένους και στους εργοδότες μετά τη διεύρυνση της ΕΕ. Στη στρατηγική της Λισαβόνας και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση αναγνωρίζεται εξάλλου επίσημα η αυξημένη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα ως βασικός παράγοντας προσαρμογής στο πλαίσιο των αγορών εργασίας που μεταβάλλονται γρήγορα. Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της παράτασης της σειράς πρωτοβουλιών υπέρ της κινητικότητας. Η Επιτροπή επιθυμεί πράγματι να αξιοποιήσει την πείρα που έχει αποκτήσει χάρη στο σχέδιο δράσης 2002 για τις δεξιότητες και την κινητικότητα και στο ευρωπαϊκό έτος 2006 της κινητικότητας των εργαζομένων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.05.2008

Top