EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Σχέδιο δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα

Η ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά παρά μόνον εφόσον οι ευρωπαίοι πολίτες είναι ελεύθεροι να διακινούνται από μια θέση απασχόλησης, μια δραστηριότητα, μια χώρα ή μια περιφέρεια σε μια άλλη Εναπόκειται στην Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών, που προβλέπεται στις συνθήκες, είναι εγγυημένη και αποτελεσματική. Οι ενέργειες που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της έλλειψης δεξιοτήτων και της συμφόρησης που παρακωλύουν την ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της επαγγελματικής κινητικότητας. Το παρόν σχέδιο δράσης προορίζεται να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας είναι ανοικτές και προσιτές σε όλους ήδη από το 2005.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2002, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα [COM(2002) 72 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Οι στόχοι που καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα τον Μάρτιο του 2000, δηλαδή η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου της γνώσης, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ειδικευμένου και ευέλικτου εργατικού δυναμικού στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας που θα είναι πιο ανοικτές και ευπρόσιτες. Το παρόν σχέδιο δράσης καλεί τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους ίδιους τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και καλεί επίσης τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιτύχουν ένα βραχυπρόθεσμο συγκεκριμένο στόχο: τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τις νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, με την οποία δρομολογήθηκε η συζήτηση για την κινητικότητα κατά τα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη τον Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα έργου υψηλού επιπέδου τη σύνταξη μιας έκθεσης, η οποία αποτελεί τη βάση του εν λόγω σχεδίου δράσης

Το παρόν έγγραφο εμπνέεται επίσης από τις νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να συμβάλλουν στην κινητικότητα των πολιτών (βλέπε ιδίως τη σύσταση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητικότητα και το σχέδιο δράσης το οποίο έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη).

Για τη δημιουργία περισσότερο ανοικτών και ευπρόσιτων αγορών εργασίας στην ΕΕ έως το 2005, η Επιτροπή προτείνει να ληφθεί υπόψη το παρόν σχέδιο δράσης στην προσεχή αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, καθώς και σε κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν

Το σχέδιο δράσης απαντά στην ανάγκη αύξησης της επαγγελματικής κινητικότητας (δηλαδή της αλλαγής εργασίας) των εργαζομένων από τις φτωχότερες προς τις πιο εύπορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν, μόνο το 0,1 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού απέκτησε επίσημη κατοικία σε μια άλλη χώρα το 2000, και μόνο το 1,2 % εγκαταστάθηκε σε άλλη περιφέρεια το 1999. Αυτό το χαμηλό επίπεδο γεωγραφικής κινητικότητας γίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό όταν περιορίζει την επαγγελματική κινητικότητα από τις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες.

Το σχέδιο δράσης δεν αρκείται μόνο στο να προσδιορίσει τις τρεις θεμελιώδεις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, δηλαδή την έλλειψη επαγγελματικής κινητικότητας, τα χαμηλά ποσοστά γεωγραφικής κινητικότητας και τη δυσκολία πρόσβασης στις πληροφορίες για την κινητικότητα, αλλά εκπονεί επίσης ενέργειες προτεραιότητας προς υλοποίηση.

Ενέργειες προτεραιότητας

Η Επιτροπή προτίθεται να υλοποιήσει, πάντα στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, ορισμένες ενέργειες προτεραιότητας οι οποίες θα απαντήσουν στις μεγάλες προκλήσεις της επαγγελματικής κινητικότητας, της γεωγραφικής κινητικότητας και της έλλειψης ενημέρωσης.

Για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου σε θέματα κινητικότητας των ευρωπαίων εργαζομένων έως το 2005, η Επιτροπή προτείνει τις εξής ενέργειες προτεραιότητας:

 • ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων·
 • βελτίωση της πληροφόρησης και της διαφάνειας σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης·
 • διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας.

Για την ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων πρέπει:

 • να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως η δωρεάν πρόσβαση στις δεξιότητες - κλειδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία· να δημιουργηθούν κοινοτικά σήματα ποιότητας για τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα που θα βασίζονται στις ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας)·
 • να ενθαρρυνθούν οι σπουδαστές και ιδίως οι σπουδάστριες να επιλέγουν σπουδές στα μαθηματικά, τις επιστήμες και τις τεχνολογίες·
 • να βελτιωθεί το επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα να ενταχθούν καλύτερα στα εκπαιδευτικά συστήματα οι νέοι με ειδικές ανάγκες, οι νέοι με δυσκολίες μάθησης, οι μετανάστες και οι εθνικές μειονότητες·
 • να εξασφαλιστεί καλύτερη διεπαφή μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας· να δημιουργηθεί δίκτυο επικοινωνίας των οργανισμών που λειτουργούν στον ιδιωτικό τομέα με τον κόσμο της εκπαίδευσης·
 • να ενταχθούν οι εργαζόμενοι, κυρίως οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, σε ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης· να παρασχεθούν κίνητρα στους εργαζομένους για το σκοπό αυτό·
 • να ανταμείβονται οι εταιρείες ή οι δημόσιοι οργανισμοί που εφαρμόζουν ιδιαίτερα καινοτόμους στρατηγικές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • να καθοριστούν με διαφάνεια οι απαιτούμενες δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και συστημάτων επικύρωσης και αναγνώρισης·
 • να βελτιωθεί η επάρκεια των δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του κόσμου της εργασίας, με τη διατύπωση αναλυτικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για τις απαιτούμενες δεξιότητες·
 • να διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αξιολόγηση και την αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, καθώς και της επαγγελματικής πείρας·
 • να συνεχιστεί η ανάπτυξη εργαλείων όπως το ευρωβιβλιάριο κατάρτισης [Europass (DE) (EN) (FR)], το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα και το χαρτοφυλάκιο έως το 2003, και να καθοριστεί παράλληλα ένα σύστημα που θα επιτρέπει τη σώρευση των προσόντων που αποκτώνται σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρες·
 • να αυξηθούν τα κεφάλαια που διατίθενται για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Για τη διευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας απαιτείται:

 • η πραγματική διατήρηση των δικαιωμάτων διαμονής και εργασίας σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων·
 • η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας. η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα αντικαταστήσει το τρέχον έντυπο ασφάλισης ασθενείας Ε111, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η επιστροφή των σχετικών δαπανών από το κράτος μέλος του ενδιαφερομένου·
 • η κατοχύρωση της μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης·
 • η αποσαφήνιση και απλοποίηση της αναγνώρισης των προσόντων για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα· τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα καλύπτονται απόένα σύνολο οδηγιών (DE) (EN) (FR)· αυτό το σύνολο οδηγιών θα αντικατασταθεί προσεχώς από μία μόνο οδηγία που θα καλύπτει όλα τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα·
 • η ένταση των προσπαθειών για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στον τομέα των διασυνοριακών υπηρεσιών και για την άρση των εμποδίων στην ελευθερία εγκατάστασης·
 • η μεταρρύθμιση των συστημάτων φορολογίας και αποζημίωσης με σκοπό να ευνοηθεί η κινητικότητα σε περιφερειακό επίπεδο μέσα στα κράτη μέλη·
 • η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε πρώιμο στάδιο, το αργότερο από την ηλικία των 8 ετών, ώστε να επιτυγχάνεται η γνώση δύο ξένων ευρωπαϊκών γλωσσών έως το τέλος της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (σε ηλικία 16 ή 18 ετών)·
 • η ενθάρρυνση της πραγματοποίησης ενός σημαντικού μέρους, για παράδειγμα του ενός τρίτου, των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλο κράτος μέλος·
 • η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εθελοντικών προτύπων ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να προαχθεί η κινητικότητα στα μη κατοχυρωμένα νομοθετικώς επαγγέλματα·
 • η κατάργηση των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών περιορισμών, ως προς τους τίτλους εκπαίδευσης, στις συλλογικές συμβάσεις·
 • η χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα μετανάστευσης· η χορήγηση σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε ένα κράτος μέλος δικαιωμάτων παρόμοιων με αυτά που χορηγούνται στους πολίτες της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαμονή, την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση.

Για τη βελτίωση της πληροφόρησης και της διαφάνειας ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης απαιτούνται:

 • η δημιουργία ενός ενιαίου δικτυακού τόπου πληροφόρησης στο Διαδίκτυο σχετικά με την ευρωπαϊκή κινητικότητα, που θα λειτουργεί ως πληρέστερη υπηρεσία πληροφόρησης για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Μια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διαδίκτυο θα είναι αφιερωμένη στις δυνατότητες πραγματοποίησης μαθητείας και θα αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο από τα τέλη του 2002. Προς το παρόν, οι πρακτικές πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών που αφορούν τη ζωή και την εργασία σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και πληροφορίες για άλλα δικαιώματα και δυνατότητες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το δικτυακό τόπο Europe Direct, στο οποίο προτείνονται και άλλοι κόμβοι οργανισμών που παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
 • η ανάπτυξη ενός συστήματος EURES (ευρωπαϊκό σύστημα αναζήτησης εργασίας ανοικτής γραμμής) και η διαμόρφωση ενός συμβατικού συστήματος ταξινόμησης των θέσεων εργασίας, ώστε το EURES να γίνει καθημερινό εργαλείο εργασίας των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης·
 • η προώθηση μιας ευρωπαϊκής εκστρατείας πληροφόρησης για την κινητικότητα, καθώς και εκστρατειών ανά τομέα.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου δράσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2007, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα» [COM(2002) 24 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Η Επιτροπή αξιολογεί την υλοποίηση του σχεδίου δράσης ιδιαίτερα σύμφωνα με την έκθεση του 2004, του οποίου ορισμένες ενέργειες μόλις έχουν τεθεί σε εφαρμογή, και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση για την περίοδο 2005-2008.

Το σχέδιο δράσης συμβάλλει στην πρόοδο προς την επίτευξη ευρωπαϊκών αγορών απασχόλησης ανοικτών και προσιτών σε όλους στο πλαίσιο των εξής:

 • της ενίσχυσης της κινητικότητας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων βάσει μιας σειράς στόχων και κριτηρίων αναφοράς που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο τον Μάιο του 2003 και πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2010. Πολυάριθμες ενέργειες έγιναν από το 2004 όπως, στον τομέα της έρευνας, η προώθηση της πρωτοβουλίας «Ερευνητές στην Ευρώπη» [EN] και η έγκριση του Ευρωπαϊκού Χάρτη του Ερευνητή και του κώδικα συμπεριφοράς για την πρόσληψη ερευνητών το 2005 [PDF (EN, FR)]. Επιπλέον, η αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων παγιώνεται μέσω του Europass που προσφέρει ένα μοναδικό πλαίσιο για τη διαφάνεια και τη δυνατότητα μεταφοράς τους, καθώς και μέσω της εκπόνησης, υπό διεξαγωγή, ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) για τα επαγγέλματα που δεν κατοχυρώνονται νομοθετικά. Στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα έπρεπε να εξασφαλίζεται καλύτερη κατανόηση της φύσης και της δομής των δεξιοτήτων των επαγγελματιών των ΤΠΕ στις υπό εκπόνηση ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η διά βίου μάθηση και η συνεχής κατάρτιση πρέπει να υποστηριχθούν επίσης, κυρίως με την εκπόνηση συνολικών στρατηγικών μάθησης έως το τέλος του 2006·
 • της διευκόλυνσης της γεωγραφικής κινητικότητας. Ως προς αυτήν σημειώθηκε πρόοδος με την έγκριση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας (esdeenfr), το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα (esdeenfr), τη μείωση των κωλυμάτων όσον αφορά τα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα ή τη διαμονή των ερευνητών από τρίτες χώρες στην ΕΕ. Γενικότερα η ΕΕ θέσπισε μέτρα όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε να απλουστευθεί η κυκλοφορία και η κατοικία των Ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στο έδαφος της ΕΕ (οδηγία 2004/38/ΕΚ). Παράλληλα προχωρούν οι εργασίες σχετικά με τη διαχείριση της διακίνησης για οικονομικούς λόγους σε κοινοτικό επίπεδο [Πράσινη Βίβλος (esdeenfr) του Ιανουαρίου 2005 και ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα πρόγραμμα δράσης για τη νόμιμη μετανάστευση (esdeenfr)]·
 • της βελτίωσης της πληροφόρησης και της διαφάνειας ως προς τις ευκαιρίες απασχόλησης. Αυτές θα έπρεπε να διασφαλίζονται περισσότερο μέσω της πύλης «Η Ευρώπη σου» η οποία παρέχει πληροφορίες σε εργαζόμενους, σπουδαστές και επιχειρήσεις ή μέσω της πύλης EURES η οποία παρέχει στο εξής άμεση πρόσβαση στο σύνολο των προσφορών απασχόλησης που δημοσιεύονται από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Επιπλέον, η πύλη σχετικά με την κινητικότητα των ερευνητών, Eracareers, προτείνει ένα σύστημα βοήθειας προσαρμοσμένο ειδικά σ' αυτούς μέσω του δικτύου Eramore το οποίο συγκεντρώνει 200 κέντρα κινητικότητας από 30 τουλάχιστον χώρες.

Όμως, ορισμένες προκλήσεις πρέπει ν' αποτελέσουν αντικείμενο κατάλληλης απάντησης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να εξασφαλισθεί ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επίγνωση των επαγγελματικών και γεωγραφικών αλλαγών και κυρίως των δικαιωμάτων τους και των ευκαιριών τους. Πέρα από αυτά οι κύριες προκλήσεις αφορούν:

 • τη διά βίου μάθηση, κυρίως την εκπόνηση συνεκτικών και συνολικών στρατηγικών που απευθύνονται σε όλους, καθώς και τα μέτρα παροχής κινήτρων και μηχανισμών καταμερισμού του κόστους, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ικανότητα προσαρμογής και η ευελιξία του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισσαβόνας·
 • τις δεξιότητες ΤΠΕ μαζί με την επένδυση σε ειδικά και θεμελιώδη ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΕ και τη συμπερίληψη των πληροφοριών σχετικά με πραγματικά περιστατικά στις συζητήσεις για τις προκλήσεις·
 • την κατάργηση των νομικών, διοικητικών και πολιτιστικών κωλυμάτων στην κινητικότητα με προοπτική τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς της απασχόλησης. Κατ' αυτό τον τρόπο, πρέπει να εξακολουθήσουν οι εργασίες σχετικά με τα επαγγέλματα που δεν κατοχυρώνονται νομοθετικά και να αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες σε τομείς όπως οι γλωσσικές ικανότητες ή η κατάλληλη κατάρτιση πριν από κάθε μετακίνηση που εντάσσονται στη νέα συνολική προσέγγιση που προτείνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας του 2006, η οποία υποστηρίζει μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των συνολικών προκλήσεων μιας ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης της απασχόλησης·
 • ένα πλαίσιο για την οικονομική μετανάστευση έτσι ώστε να καταστεί αυτή πλεονέκτημα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ΕΕ και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων·
 • μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της κινητικότητας σύμφωνα με το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισσαβόνας και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση (2005-2008).

Σύσταση (ΕΚ) αριθ. 2006/961 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα (esdeenfr) [Επίσημη Εφημερίδα L 394 της 30.12.2006].

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2004, προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα [COM(2004) 66 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Στο συνολικό οικονομικό πλαίσιο το οποίο τείνει προς την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας (το 2002, το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕγχΠ στην ΕΕ ήταν περίπου 1 %, ενώ το 2003 το ποσοστό ανάπτυξης που προβλέφθηκε ήταν 0,8 %), η μείωση της προσφοράς θέσεων απασχόλησης που προκύπτει μπορεί να μειώσει τη ροπή του περάσματος από μια θέση απασχόλησης προς μια άλλη και επομένως να έχει αρνητική επίπτωση στα συνολικά ποσοστά κινητικότητας. Έτσι το 2002, το ποσοστό των εργαζομένων που ήσαν συμβεβλημένοι λιγότερο από ένα έτος με τον ίδιο εργοδότη (16,4 %) ήταν μικρότερο από το ποσοστό που υπολογίσθηκε για το έτος 2000 (17,5 %).

Εντούτοις, η έκθεση, κάνοντας τον απολογισμό των θετικών και αρνητικών πτυχών που υπάρχουν μέχρι σήμερα, υπενθυμίζει ότι η επαγγελματική κινητικότητα αποτέλεσε αντικείμενο μιας σειράς αναφορών που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ως το 2010, καθώς και ενός πλαισίου Europass για την υποστήριξη της διαφάνειας και της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών τίτλων. Παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν με το σχέδιο οδηγίας που αποσκοπεί στην εναρμόνιση της αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων και εκείνης για τη μετανάστευση για επαγγελματικούς λόγους, οι ευνοϊκές συνθήκες για τη γεωγραφική κινητικότητα προόδευσαν κυρίως χάρη στην ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας (esdeenfr) και στον καλύτερο συντονισμό των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Εξάλλου η πληροφόρηση και η διαφάνεια των προσφορών απασχόλησης ενθαρρύνθηκαν με θετικά μέτρα όπως το άνοιγμα της ευρωπαϊκής πύλης (EN) για την κινητικότητα της απασχόλησης, η έναρξη της εκστρατείας πληροφόρησης για την κινητικότητα ή ακόμη ο εκσυγχρονισμός του EURES.

Αλλωστε η Επιτροπή υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στα θέματα αυτά στις σημερινές κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση καθώς και στις σχετικές εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος 2010 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Ιουλίου 2003, καλεί μεταξύ άλλων τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αναγνώριση και τη διαφάνεια των επαγγελματικών τίτλων και δεξιοτήτων, τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, την προσφορά κατάλληλων κινήτρων στα πλαίσια των κοινωνικοδημοσιονομικών συστημάτων και το συνυπολογισμό των πτυχών της μετανάστευσης που αφορούν την αγορά εργασίας. Η στρατηγική ζητά επίσης να μπορούν, έως το 2005, οι αιτούντες απασχόληση όλης της ΕΕ να εξετάζουν το σύνολο των προσφορών απασχόλησης που προτείνονται από τις υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να εφαρμόζουν στρατηγικές διά βίου μάθησης σε στενή σχέση με τους μελλοντικούς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει τομείς στους οποίους απομένει να προωθηθούν νέες δράσεις, όπως:

 • η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως στον τομέα των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ·
 • η προαγωγή μιας πραγματικής πρόσβασης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση για τους ενηλίκους, εργαζόμενους ή αιτούντες απασχόληση·
 • ο εξοπλισμός των νέων με βασικές δεξιότητες χρήσιμες για την αγορά εργασίας και απαραίτητες για τη συμμετοχή στη διά βίου μάθηση·
 • η προαγωγή πρωτοβουλιών στη διάθεση των εργαζομένων για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και για την παραμονή τους και την πρόοδό τους μέσα σ' αυτήν·
 • η βελτίωση ενδεχομένως της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρμόζει εντούτοις να εξακολουθήσουν οι προσπάθειες για την κατάργηση των κωλυμάτων στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Ψήφισμα (esdeenfr) του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τις δεξιότητες και την κινητικότητα [Επίσημη Εφημερίδα C 162 της 06.07.2002].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.06.2007

Top