EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) – Προς μια δίκαιη κοινωνία – 2007

Στόχος του ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στα πλεονεκτήματα μιας δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας. Προωθεί πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης με σκοπό την καταπολέμηση των νοοτροπιών και συμπεριφορών που προκαλούν διακρίσεις, καθώς και την ενημέρωση του κόσμου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το νόμο. Βασίζεται σε αρχή που καλύπτει όλες τις πτυχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και η οποία θα επιτρέψει την ορθή και ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, τονίζοντας τις κεντρικές αρχές του και αποκτώντας την ενεργό υποστήριξη του κοινού για τη νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση αριθ. 771/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) – προς μια δίκαιη κοινωνία.

ΣΥΝΟΨΗ

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί έως σήμερα σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω δράσεις. Ακόμη και η πιο προσεκτικά καταρτισμένη νομοθεσία θα μείνει νεκρό γράμμα εάν δεν υπάρξει η πολιτική βούληση που θα τη μετατρέψει σε μακροπρόθεσμη δράση και εάν δεν τύχει ευρείας λαϊκής υποστήριξης.

Το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους θα δώσει την ευκαιρία να προωθηθεί μια πιο αλληλέγγυα κοινωνία. Θα επιδιώξει να ευαισθητοποιήσει το κοινό όσον αφορά το ουσιώδες κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και να κινητοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να προωθηθεί η νέα στρατηγική-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη διάκριση και τις ίσες ευκαιρίες και μετά το 2007.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά το δικαίωμα της ισότητας και της μη διάκρισης

Είναι αναγκαίο να γνωρίσει καλύτερα το κοινό την κοινοτική νομοθεσία για την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων, που αποτελούν κοινές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το ευρωπαϊκό έτος θα επιδιώξει να μεταφέρει σε ολόκληρο τον πληθυσμό το μήνυμα ότι όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού, έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση.

Προώθηση του διαλόγου σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής στην κοινωνία

Ενδείκνυται να πραγματοποιηθούν δημόσιες συζητήσεις και κατάλληλος διάλογος με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ομάδων που είναι θύματα διακρίσεων, καθώς και της ισότιμης συμμετοχής ανδρών και γυναικών.

Θετική αντιμετώπιση και διευκόλυνση της πολυμορφίας

Στόχος του ευρωπαϊκού έτους θα είναι να καταστήσει σαφή τη θετική συμβολή που κάθε άτομο –ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού– μπορεί να παρέχει στην κοινωνία στο σύνολό της.

Προώθηση μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας

Το ευρωπαϊκό έτος θα επιδιώξει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία των καλών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και να εξαλείψει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τη βία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Στόχος των ενεργειών, είτε διεξάγονται σε κοινοτικό είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι η επίτευξη των τεσσάρων στόχων που ορίζονται ανωτέρω και περιλαμβάνουν:

  • συνεδριάσεις και εκδηλώσεις (μεταξύ άλλων, διασκέψεις για την έναρξη και τη λήξη του ευρωπαϊκού έτους, πρώτη ετήσια «σύνοδος κορυφής για την ισότητα»)·
  • εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής (λογότυπος, συνθήματα, διαγωνισμοί κ.λπ.)·
  • έρευνες και μελέτες σε κοινοτική ή εθνική κλίμακα.

Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για το ευρωπαϊκό έτος 2007 για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 6 εκατ. προβλέπονται για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Τα μέτρα που λαμβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο ενδέχεται να επιδοτηθούν έως και 80% ή να οδηγήσουν στη σύναψη συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα μέτρα που έχουν τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό χαρακτήρα ενδέχεται να συγχρηματοδοτηθούν από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών συγκεντρωτικών δαπανών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των άλλων σχετικών ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο (Διαρθρωτικά Ταμεία, αγροτική ανάπτυξη, εκπαίδευση, ιθαγένεια, θεμελιώδη δικαιώματα κ.λπ.), καθώς και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες

Η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έτος είναι ανοιχτή στα κράτη μέλη, στις χώρες της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ, στις υποψήφιες χώρες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο προενταξιακής στρατηγικής, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται βάσει των αντίστοιχων συμφωνιών, καθώς επίσης και στις χώρες που είναι εταίροι της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ή ορίζει εθνικό εκτελεστικό φορέα αρμόδιο για την οργάνωση της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έτος, τον προσδιορισμό της εθνικής στρατηγικής και των εθνικών προτεραιοτήτων καθώς και για την επιλογή των ενεργειών που θα προταθούν για κοινοτική χρηματοδότηση.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ. 771/2006/ΕΚ

20.6.2006

-

ΕΕ L 146 της 31/05/2006

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 19ης Ιουνίου 2009 – Υλοποίηση, αποτελέσματα και απολογισμός του ευρωπαϊκού έτους ίσων ευκαιριών για όλους (2007) [COM(2009) 269 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών στέφθηκε με επιτυχία, τόσο ως προς την πρακτική όσο και προς τη χρηματοοικονομική υλοποίηση των στόχων του. Οι συμμετέχουσες χώρες υλοποίησαν 434 δράσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 1.600 εκδηλώσεις, εκστρατείες, δημοσιεύσεις, κλπ. Οι δράσεις αυτές ικανοποίησαν τις βασικές αρχές υλοποίησης: αποκέντρωση και ισόρροπη αντιμετώπιση όλων των λόγων επιβολής διακρίσεων, Η προσέγγιση πολλαπλών διακρίσεων ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και περιέλαβε την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους. Επιπλέον, δόθηκε περισσότερη έμφαση από ποτέ στις πολλαπλές διακρίσεις και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Σε επίπεδο ΕΕ, το Έτος υλοποιήθηκε με διαφορετικούς τρόπους. Συστάθηκε συμβουλευτική επιτροπή για τη συμμετοχή βασικών συντελεστών, διοργανώθηκε φόρουμ “Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ίσων Ευκαιριών για την προώθηση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν τρεις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου, και ξεκίνησε ενημερωτική και εκπαιδευτική εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ.

Η επιτυχία του έτους αποτελεί κυρίως αποτέλεσμα της πολιτικής δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα. Τα κράτη μέλη χορήγησαν σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την πρακτική υλοποίησή του και πολλές από τις δράσεις που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του έτους θα συνεχιστούν ή θα επαναληφθούν. Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε ορισμένους τύπους διάκρισης λόγω ηλικίας, φυλετικής και εθνικής καταγωγής και γενετήσιου προσανατολισμού. Σχεδιάστηκαν εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των νέων ζητημάτων, που είχαν επίσης ως συνέπεια την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.

Σε επίπεδο ΕΕ, το Έτος οδήγησε στην υιοθέτηση ψηφίσματος του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχειά του, και σε σειρά μέτρων της Επιτροπής, όπως μία πρόταση οδηγίας για την ίση μεταχείριση, μία ανακοίνωση με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες, μία απόφαση για τη σύσταση μιας ομάδας κρατικών λειτουργών από τα κράτη μέλη ειδικών στην καταπολέμηση των διακρίσεων και ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την ένταξη των Ρομ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναπτύσσει μέτρα κατά των διακρίσεων, ιδιαίτερα με την περαιτέρω μελέτη της κατάστασης στην ΕΕ, απαντώντας στις παραβιάσεις δικαιωμάτων και προσδιορίζοντας νέες λύσεις, ειδικά για την ένταξη των Ρομ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.12.2009

Top