EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους

Προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από τους έμμονους οργανικούς ρύπους

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οι POP αποτελούν δυνητικά επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα και διατηρούνται επί μακρόν στο περιβάλλον μεταφερόμενες σε μεγάλες αποστάσεις, εντοπίζονται συχνά μακριά από τις πηγές εκπομπών τους, βιοσυσσωρεύονται*, και συνεπώς ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ο έλεγχος της παρασκευής, η διάθεση στην αγορά*, καθώς και η χρήση

 • Η παρασκευή και η διάθεση στην αγορά POP του παραρτήματος I, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε αυτούσια μορφή ή σε μείγματα ή σε αντικείμενα*, απαγορεύονται. Η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση POP του παραρτήματος II περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου δεν διατίθενται στην εκάστοτε χώρα τοπικά ασφαλείς, αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις.
 • Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να διενεργήσουν κατάλληλους ελέγχους στις υφιστάμενες ουσίες (όπως μέσω της καταχώρισης σε κατάλογο) και να αποτρέψουν την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση οιωνδήποτε νέων ουσιών, οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά POP.
 • Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την καταχώριση στην Επιτροπή η οποία, επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ), αποφασίζει εάν θα προωθήσει την προσθήκη επιπλέον ουσιών στον κατάλογο. Ο ΕΟΧΠ διαθέτει έναν γενικά συμβουλευτικό και ενημερωτικό ρόλο στις διαδικασίες που περιγράφονται στον κανονισμό.

Εξαιρέσεις

 • Εξαιρέσεις από τους εν λόγω ελέγχους δύνανται για ουσίες χρησιμοποιούμενες για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή κλίμακα ή ως πρότυπα αναφοράς, ή για ουσίες που ενυπάρχουν ως ακούσιες ιχνοποσότητες ρύπων σε μείγματα ή αντικείμενα.
 • Εξαιρέσεις, επίσης, υφίστανται για αντικείμενα που περιέχουν POP και παρασκευάστηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων κοινοποίησης στην Επιτροπή και τη γραμματεία της σύμβασης της Στοκχόλμης.

Μείωση, ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των εκπομπών

Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν:

 • να καταρτίζουν απογραφικούς καταλόγους ρύπων για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ οι οποίοι εκλύονται στον αέρα, το νερό και την ξηρά·
 • να κοινοποιούν τα σχέδια δράσης τους σχετικά με τα μέτρα εντοπισμού, χαρακτηρισμού και ελαχιστοποίησης των εκλυόμενων ρύπων των ουσιών, συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης υποκατάστατων ή τροποποιημένων ουσιών·
 • να εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες οι οποίες δεν επιτρέπουν το σχηματισμό και την αποδέσμευση POP κατά την κατασκευή ή τροποποίηση εγκαταστάσεων.

Διαχείριση αποβλήτων

 • Όσοι παράγουν ή κατέχουν απόβλητα πρέπει να αποτρέψουν, όταν αυτό είναι εφικτό, τη μόλυνση των αποβλήτων από τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.
 • Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μολυσμένα απόβλητα θα πρέπει να διατίθενται ή να ανακτώνται* ταχέως ώστε να εξασφαλίζεται ότι το περιεχόμενό τους σε POP καταστρέφεται ή μετατρέπεται.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή, η συλλογή και η μεταφορά μολυσμένων αποβλήτων, καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία τους, είναι ανιχνεύσιμα και διενεργούνται σε συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Σχεδιασμός, παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παράσχουν στο κοινό τη δυνατότητα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία και τα σχέδια εφαρμογής τους πρέπει να διατίθενται στο κοινό και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στον ΕΟΠΧ, καθώς και να παρέχουν, εφόσον ενδείκνυται, πληροφορίες που αφορούν τη λήψη μέτρων, σε εθνικό επίπεδο, εντοπισμού και αξιολόγησης των τοποθεσιών που έχουν μολυνθεί από ΡΟΡ. Η Επιτροπή, επίσης, οφείλει να διατηρεί ένα σχέδιο εφαρμογής το οποίο υπόκειται σε αναθεώρηση και ενημέρωση, εφόσον απαιτείται.
 • Ένας μηχανισμός παρακολούθησης πρέπει να θεσπιστεί για τη συγκέντρωση συγκρίσιμων δεδομένων σχετικών με την παρακολούθηση της παρουσίας στο περιβάλλον ουσιών που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού. Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ υποβάλλουν έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού.
 • Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να τροποποιεί τον κατάλογο ουσιών των παραρτημάτων I, II και III του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να προσαρμόζονται στις μεταβολές του καταλόγου ουσιών που παρατίθεται στα παραρτήματα της σύμβασης της Στοκχόλμης ή του πρωτοκόλλου του 1979.
 • Ο κανονισμός καταργεί και αναδιατυπώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 15 Ιουλίου 2019.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βιοσυσσώρευση: το φαινόμενο της συσσώρευσης εντός των ιστών ζώντων οργανισμών.
Διάθεση στην αγορά: η προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή, επίσης, θεωρείται «διάθεση στην αγορά».
Αντικείμενο: αντικείμενο το οποίο, κατά τη διαδικασία παραγωγής, αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του σύνθεση.
Ανάκτηση αποβλήτων: όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, ανάκτηση αποτελεί οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 45-77)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3-30)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, 30.12.2006, σ. 1-849). Αναδημοσιευμένο κείμενο σε διορθωτικό (ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3-280)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης [COM(2000) 1 τελικό, 2.2.2000]

Πρωτόκολλο στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης που οφείλεται στους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 37-71)

τελευταία ενημέρωση 23.10.2019

Top