EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα

Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ;

Θεσπίζει μια πολιτική για το ραδιοφάσμα* στην ΕΕ για να βοηθήσει με τον σχεδιασμό στη χρήση του φάσματος σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, των κινητών επικοινωνιών και του διαδικτύου των πραγμάτων (ΔτΠ), των μεταφορών, της ενέργειας και των οπτικοακουστικών μέσων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Η συγκεκριμένη πολιτική θεσπίζει την καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του φάσματος, ένα πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα (RSPP), και δημιουργεί έναν χάρτη πορείας για το μέλλον. Δεν καλύπτει ζητήματα που αφορούν το φάσμα σε τομείς πολιτικής όπως η πολιτική προστασία, η ασφάλεια και η άμυνα και δεν επηρεάζει τα δικαιώματα χρήσης του φάσματος των χωρών της ΕΕ για τα δικά τους θέματα ασφαλείας.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν τη συνεκτική εφαρμογή των στόχων πολιτικής της ΕΕ, οι οποίοι είναι οι εξής:
  • η προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τη χρήση του φάσματος και την αποτελεσματική του διαχείριση έτσι ώστε να καλύπτεται η αυξανόμενη ζήτηση, αντικατοπτρίζοντας την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική του σημασία·
  • η εκχώρηση τμήματος του φάσματος για την υποστήριξη των στόχων της ΕΕ και την αυξανόμενη χρήση των ασύρματων δεδομένων, απελευθερώνοντας πρόσθετο φάσμα έτσι ώστε να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να καταστεί πρωτοπόρος στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις νέες τεχνολογίες·
  • η ενθάρρυνση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας από τους καταναλωτές και η συνεισφορά στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα ευρυζωνικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες της ΕΕ·
  • η προώθηση της μεταβίβασης ή της χρηματοδοτικής μίσθωσης των δικαιωμάτων χρήσης φάσματος και της ανταλλαγής υποδομών, αποφεύγοντας τη συγκέντρωση δικαιωμάτων που ζημιώνουν τον ανταγωνισμό και διευκολύνοντας τις γενικές και όχι τις ατομικές αδειοδοτήσεις φάσματος·
  • η αποφυγή βλαβερών παρεμβολών μέσω της αποτελεσματικής χρήσης φάσματος και αυξάνοντας την ατρωσία των συσκευών σε παρεμβολές, αλλά και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
 • Πρέπει να καταστεί διαθέσιμη επαρκής κάλυψη και χωρητικότητα για την ΕΕ έτσι ώστε να έχει τις γρηγορότερες ταχύτητες ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών στον κόσμο με τουλάχιστον 30 Mbps για όλους τους πολίτες μέχρι το 2020. Αυτό προϋποθέτει ειδικότερα:
  • τη γρήγορη απελευθέρωση πρόσθετων ζωνών συχνοτήτων·
  • τη χρήση ζώνης 800-MHz σε όλη την ΕΕ·
  • τη χρήση δορυφόρων ή σταθμών μικρών κυψελών για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των ραδιοφωνικών συχνοτήτων για καινοτόμα οπτικοακουστική δορυφορική και επίγεια ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, όταν υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη, και να προστατεύουν τις παρακάτω ειδικές ανάγκες φάσματος:
 • Η απόφαση 2007/344 διασφαλίζει την εναρμονισμένη διαφάνεια στη χρήση του ραδιοφάσματος στην ΕΕ μέσω ενός ενιαίου σημείου πληροφόρησης που ονομάζεται Σύστημα Πληροφοριών περί Συχνοτήτων του ERO (EFIS).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;

Η απόφαση εφαρμόζεται από τις 10 Απριλίου 2012.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η οδηγία (EE) 2018/1972, η οποία θεσπίζει τον Ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εισάγει κανόνες για τον συντονισμό του ραδιοφάσματος μεταξύ των χωρών της ΕΕ και εναρμονίζει τους κανόνες για την επίτευξή του. Περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες για τη διευκόλυνση της εισαγωγής νέων παικτών, καθώς και της κοινής χρήσης του ραδιοφάσματος στην αγορά. Η οδηγία καταργεί τις οδηγίες 2002/20/ΕΚ και 2002/21/ΕΚ από τις 20 Δεκεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ραδιοφάσμα: στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το εύρος συχνοτήτων μεταξύ 3 Hz και 3 000 GHz που αντιστοιχεί στο ραδιόφωνο. Οι συχνότητες μεταφέρουν ασύρματο δίκτυο και σήματα κινητών τηλεφώνων και είναι σημαντικές για τον τομέα των μεταφορών, της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, της δημόσιας ασφάλειας και των επικοινωνιών ασφαλείας.
Ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID): μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων για να προσδιορίσει τα αντικείμενα που μεταφέρουν ετικέτες όταν έρχονται κοντά σε μια διάταξη ανάγνωσης. Οι ετικέτες διαθέτουν γενικά μια ηλεκτρονική μικροπλακέτα με μια κεραία προκειμένου να μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό ερωτηματοθέτησης (σταθμός βάσης ή γενικότερα, διάταξη ανάγνωσης).

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 14 Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 81, 21.3.2012, σ. 7-17)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/785 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2019, για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Ένωση και για την κατάργηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3461] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 127 της 16.5.2019, σ. 23–33)

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36–214)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση (ΕΕ L 138 της 25.5.2017, σ. 131–137)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 MHz για επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για ευέλικτη εθνική χρήση στην Ένωση (ΕΕ L 118 της 4.5.2016, σ. 4-15)

Εκτελεστική απόφαση 2016/339 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων των 2 010-2 025 MHz για φορητές ή κινητές ασύρματες βιντεοζεύξεις και ασύρματες μηχανές λήψης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προγράμματος και σε ειδικές εκδηλώσεις (ΕΕ L 63, της 10.3.2016, σ. 5-8)

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/750 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2015, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 1 452-1 492 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση (ΕΕ L 119 της 12.5.2015, σ. 27-31)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της απόφασης (ΕΕ) 2015/750 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Εκτελεστική απόφαση 2014/641/EΕ της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης του ραδιοφάσματος από ασύρματο ακουστικό εξοπλισμό υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων στην Ένωση (ΕΕ L 263, της 3.9.2014, σ. 29-34)

Εκτελεστική απόφαση 2014/276/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/411/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3 400-3 800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (ΕΕ L 139, της 14.5.2014, σ. 18-25)

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα [COM(2014) 228 final της 22.4.2014]

Εκτελεστική απόφαση 2013/752/EU της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της απόφασης 2006/771/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση της χρήσης ραδιοφάσματος από συσκευές μικρής εμβέλειας και για την κατάργηση της απόφασης 2005/928/ΕΚ (ΕΕ L 334, της 13.12.2013, σ. 17-36)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστική απόφαση 2013/654/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) (ΕΕ L 303 της 14.11.2013, σ. 48-51)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστική απόφαση 2013/195/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, για τον καθορισμό πρακτικών ρυθμίσεων, ομοιόμορφων μορφότυπων και μεθοδολογίας όσον αφορά την καταγραφή του ραδιοφάσματος που έχει θεσπιστεί με την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (ΕΕ L 113 της 25.4.2013, σ. 18-21)

Εκτελεστική απόφαση 2012/688/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 1 920-1 980 MHz και των 2 110-2 170 MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ένωση (ΕΕ L 307 της 7.11.2012, σ. 84-88)

Απόφαση 2007/344/EΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με την εναρμόνιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που αφορούν τη χρήση ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 129, της 17.5.2007, σ. 67-70)

τελευταία ενημέρωση 29.01.2020

Top