EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Διαδικασία ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Οδηγία 2013/32/ΕΕ — κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Καταργεί την οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
 • Καθορίζει πανευρωπαϊκές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (καθεστώς προσφύγων και προστασία που παρέχεται σε άτομα που δεν είναι πρόσφυγες, αλλά τα οποία κινδυνεύουν από πρόκληση σοβαρής βλάβης εάν επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους).
 • Επιδικώκει να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες διεθνούς προστασίας:
  • είναι ταχύτερες και αποτελεσματικότερες
  • δικαιότερες για τους αιτούντες
  • πληρούν πανευρωπαϊκά πρότυπα για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ποιον αφορά;

Η οδηγία καλύπτει όλες τις αιτήσεις για διεθνή προστασία που υποβάλλονται στις χώρες της ΕΕ (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο (1), την Ιρλανδία και τη Δανία), μεταξύ άλλων και στα σύνορα, τα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης.

Πώς;

 • Καθορίζει σαφέστερους κανόνες για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για διεθνή προστασία, ούτως ώστε οι αποφάσεις για τις αιτήσεις να λαμβάνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε σχέση με πριν. Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις, ιδίως στα σύνορα, ώστε να παρέχεται βοήθεια στα άτομα προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση. Κατά κανόνα, η αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης (μη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ένδικων μέσων) δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 6 μήνες. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στη διαδικασία. Επίσης, πρέπει να δίδονται διαδικαστικές εγγυήσεις στους αιτούντες.
 • Υπό σαφώς καθορισμένες περιστάσεις, όταν μια αίτηση είναι πιθανό να είναι αβάσιμη ή όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, μπορούν να εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων ταχύτερη διαδικασία ή επεξεργασία των αιτήσεων στα σύνορα.

Βασικές εγγυήσεις:

 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να μεριμνούν για τους αιτούντες ώστε:
  • οι αιτήσεις τους να εξετάζονται σε ατομική βάση, αντικειμενικά και αμερόληπτα
  • να ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, για τη διαδικασία που ακολουθείται, τα δικαιώματά τους και την απόφαση που λήφθηκε. Πρέπει να τους παρέχεται διερμηνέας για να τους βοηθά να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους, εάν χρειάζεται
  • έχουν το δικαίωμα συνεννόησης με νομικό σύμβουλο, με δικά τους έξοδα
  • έχουν δικαίωμα ουσιαστικής άσκησης ένδικου μέσου ενώπιον δικαστηρίου και τους διατίθεται δωρεάν νομική συνδρομή κατά τη διάρκεια της προσφυγής τους.
 • Οι χώρες της ΕΕ δεν μπορούν να κρατούν άτομο μόνο και μόνο επειδή αυτός ζητά άσυλο. Όταν αιτών κρατείται, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ όπως αυτοί περιγράφονται στην αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής) .

Διαδικασία εξέτασης

Πριν από τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή, οι αιτούντες δικαιούνται μια προσωπική συνέντευξη στην οποία θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν διεξοδικά τους λόγους των αιτήσεών τους. Το άτομο που διεξάγει τη συνέντευξη πρέπει να διαθέτει τα προσόντα για να συνεκτιμήσει τις προσωπικές ή γενικές συνθήκες που περιβάλλουν την κατάσταση. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για τις ατομικές αιτήσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

Ειδικές εγγυήσεις για ευάλωτα άτομα

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ασθένειας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ως συνέπεια τραύματος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη, μεταξύ άλλων, αρκετός χρόνος, ούτως ώστε να βοηθηθούν στη διαδικασία της αίτησής τους.
 • Ειδικές απαιτήσεις προβλέπονται για ασυνόδευτα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να ορίζεται εξειδικευμένος εκπρόσωπος. Γενικότερα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μείζον συμφέρον όλων των παιδιών.

Αποφυγή επανειληµµένων αιτήσεων

Οι χώρες της ΕΕ έχουν τώρα στη διάθεσή τους νέους τρόπους αντιμετώπισης των επανειληµµένων αιτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται από το ίδιο άτομο. Τα άτομα που δεν χρειάζονται προστασία δεν μπορούν πια να αποφεύγουν την επιστροφή στη χώρα τους, υποβάλλοντας διαρκώς νέες αιτήσεις.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

 • Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 2013, εκτός από τα άρθρα 47 (δυνατότητα για τις δημόσιες αρχές να αμφισβητήσουν τις διοικητικές ή/και δικαστικές αποφάσεις όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία) και 48 (εμπιστευτικότητα όσον αφορά κάθε πληροφορία που αποκτούν οι αρχές εφαρμογής στη διάρκεια της εργασίας τους). Τα εν λόγω άρθρα τέθηκαν σε ισχύ στις 21 Ιουλίου, 2015.
 • Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική νομοθεσία μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015, με εξαίρεση ορισμένων πτυχών του άρθρου 31, το οποίο αφορά τη διαδικασία εξέτασης, η οποία θα ισχύει από τις 20 Ιουλίου 2018.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L της 180, 29.6.2013, σ. 60-95)

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9-26)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1-30)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31-59)

Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96-116)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 25.05.2020(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Top