EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 — στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός:

 • καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συνεισφέρει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγροτικού τομέα κατά την περίοδο 2014-2020, προκειμένου ο εν λόγω τομέας να καταστεί:
  • ανθεκτικός, ανταγωνιστικός και καινοτόμος·
  • φιλικός προς το κλίμα και περιβαλλοντικά ισορροπημένος·
  • κοινωνικά προσβάσιμος·
 • θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τη στήριξη της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ·
 • εξηγεί τους στόχους του ΕΓΤΑΑ και τον τρόπο λειτουργίας του.

Ο κανονισμός τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, ο οποίος εισήγαγε ορισμένες τεχνικές τροποποιήσεις στους ακόλουθους πέντε κανονισμός σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Στόχοι

Το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στα εξής:

 • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία·
 • στη διασφάλιση αφενός της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και αφετέρου της αποδοτικής υλοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος·
 • στην επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της διατήρησης θέσεων απασχόλησης.

Προτεραιότητες

Η ΕΕ στηρίζει τη δράση για την επίτευξη 6 στόχων προτεραιότητας:

 • 1.

  προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας·

 • 2.

  ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών·

 • 3.

  προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής διαβίωσης των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων·

 • 4.

  αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία·

 • 5.

  προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

 • 6.

  προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Οι χώρες και περιφέρειες της ΕΕ μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν θέματα ιδιαίτερης σημασίας στην περιοχή τους όπως τα εξής:

 • οι νέοι γεωργοί·
 • οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
 • οι ορεινές περιοχές·
 • οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές·
 • ο μετριασμός της αλλαγής του κλίματος, η προσαρμογή σε αυτήν και η βιοποικιλότητα.

Προϋπολογισμός

 • Ο προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ ορίστηκε στα 99,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2015. Τουλάχιστον το 30% του εν λόγω ποσού πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, ενώ το 5% προορίζεται για τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.
 • Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/791 αναθεωρεί την κατανομή του προϋπολογισμού όσον αφορά τη στήριξη της ΕΕ για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013).

Τροποποίηση του 2017 του κανονισμού

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 αποσκοπεί στην απλούστευση και τη βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Μεταξύ άλλων, ο κανονισμός εισάγει τα εξής:

 • νέο ειδικό τομεακό μηχανισμό σταθεροποίησης εισοδήματος ο οποίος παρέχει αποζημίωση στους γεωργούς που έχουν υποστεί σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους·
 • στήριξη για ασφαλιστικά συμβόλαια στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταστραφεί περισσότερο από το 20% της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού, για παράδειγμα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Υλοποίηση

Ο κανονισμός απαιτεί η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης να συνάδει με άλλες πολιτικές σε αυτό τον τομέα. Υφίστανται κανόνες και συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης της χρηματοδότησης της ΕΕ, με την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων και των ασυνεπειών.

Πανδημία COVID-19

Ο τροποποιητικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 προβλέπει την παροχή έκτακτης προσωρινής βοήθειας σε γεωργούς και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και βαμβακιού, στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να κατευθύνουν τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση της COVID-19, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και σύμφωνα με κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Η στήριξη πρέπει να λαμβάνει τη μορφή εφάπαξ ποσού που πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει των αιτήσεων παροχής στήριξης που εγκρίνονται από την εθνική αρμόδια αρχή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το ανώτατο ποσό της στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ ανά γεωργό και τα 50.000 ευρώ ανά ΜΜΕ.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ΕΓΤΑΑ είναι ένα από τα δύο ταμεία της ΕΕ που παρέχουν χρηματική ενίσχυση για την εφαρμογή της ΚΓΠ (το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων). Το ΕΓΤΑΑ στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ενθαρρύνοντας την αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ και εργαζόμενο παράλληλα σε άλλες πρωτοβουλίες αυτού του τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487-548)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕE) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19 (ΕΕ L 204 της 26.6.2020, σ. 1-3)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1009 της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου COVID-19 (ΕΕ L 224 της 13.7.2020, σ. 1-6)

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/288 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (ΕΕ L 53 της 22.2.2019, σ. 14-16)

Κανονισμός (ΕE) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15-49)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 1-17)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18-68)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 69-124)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1-32)

Βλέπε ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549-607).

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608-670)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671-854)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 20.08.2020

Top