EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_039_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 39

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 039

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2002

L 317

1

 

 

32002R2056

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2056/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно структурната бизнес статистика (1)

3

2002

L 341

28

 

 

32002R2245

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността

14

2002

L 341

54

 

 

32002R2246

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2246/2002 на Комисията от 16 декември 2002 година относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) във връзка с регистрацията на промишлен дизайн на Общността

40

2003

L 004

9

 

 

32003L0002

 

 

 

Директива 2003/2/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсен (десето адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/769/ЕИО на Съвета) (1)

46

2003

L 004

12

 

 

32003L0003

 

 

 

Директива 2003/3/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на синьо багрило (дванадесето адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/769/ЕИО на Съвета) (1)

49

2003

L 005

14

 

 

32003L0001

 

 

 

Директива 2003/1/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложение II към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти (1)

53

2003

L 013

35

 

 

32003D0043

 

 

 

Решение на Комисията от 17 януари 2003 година относно определяне на класове на огнеустойчивост за някои строителни продукти (нотифицирано под № С(2002) 4807) (1)

56

2003

L 028

43

 

 

32003L0012

 

 

 

Директива 2003/12/ЕО на Комисията от 3 февруари 2003 година относно рекласифициране на гръдните имплантанти в рамките на Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия (1)

59

2003

L 035

28

 

 

32002L0088

 

 

 

Директива 2002/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 година за изменение на Директива 97/68/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на мерките срещу емисиите от замърсяващи газове и частици, изпускани от двигателите с вътрешно горене, използвани в мобилните устройства, които не са предназначени за движение по път

61

2003

L 037

19

 

 

32002L0095

 

 

 

Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

115

2003

L 041

37

 

 

32003L0014

 

 

 

Директива 2003/14/ЕО на Комисията от 10 февруари 2003 година за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни (1)

120

2003

L 042

45

 

 

32003L0011

 

 

 

Директива 2003/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година за изменение за двадесет и четвърти път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (пентабромодифенил етер, октабромодифенил етер)

124

2003

L 046

24

 

 

32003L0016

 

 

 

Директива 2003/16/ЕО на Комисията от 19 февруари 2003 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметичните продукти

127

2003

L 066

26

 

 

32003L0015

 

 

 

Директива 2003/15/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1)

128

2003

L 073

6

 

 

32003R0494

 

 

 

Регламент (ЕО) № 494/2003 на Комисията от 18 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета относно дължимите такси на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти

138

2003

L 074

26

 

 

32003D0189

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 613:2000 Независими конвекторни отоплителни уреди с газово захранване в съответствие с Директива 90/396/ЕИО на Съвета (нотифицирано под № С(2003) 710) (1)

140

2003

L 074

28

 

 

32003D0190

 

 

 

Решение на Комисията от 18 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 512:1998 Спецификации за уреди с втечнен нефтен газ — преносими уреди с втечнен нефтен газ под налягане, точка 5.7.2.1, в съответствие с Директива 90/396/ЕИО на Съвета (нотифицирано под № С(2003) 711) (текст от значение за ЕИО)

142

2003

L 076

10

 

 

32003L0017

 

 

 

Директива 2003/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 2003 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензина и дизеловите горива (1)

144

2003

L 079

6

 

 

32003L0019

 

 

 

Директива 2003/19/ЕО на Комисията от 21 март 2003 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно масата и размерите на някои категории моторни превозни средства и на техните ремаркета (1)

154

2003

L 083

70

 

 

32003D0224

 

 

 

Решение на Комисията от 21 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 1495:1997 Повдигателни площадки — мачтови повдигателни работни площадки в съответствие с Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под № C(2003) 831) (1)

162

2003

L 114

50

 

 

32003D0312

 

 

 

Решение на Комисията от 9 април 2003 година за публикуването на справочни данни за стандартите, свързани с топлоизолационни продукти за сгради, геотекстил, неподвижни пожарогасителни инсталации и гипсови блокове в съответствие с Директива 89/106/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2003) 1161) (1)

165

2003

L 123

42

 

 

32003L0030

 

 

 

Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 година относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт

170

2003

L 126

34

 

 

32003L0040

 

 

 

Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 година за установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за съставките на натуралните минерални води и условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурални минерални води и на изворни води

175

2003

L 144

9

 

 

32003D0424

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юни 2003 година за изменение на Решение 96/603/ЕО за съставяне на списък с продукти, принадлежащи към класове А Без принос за пожар, предвиден в Решение 94/611/ЕО относно прилагането на член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно строителните продукти (нотифицирано под № C(2003) 1673) (1)

181

2003

L 156

14

 

 

32003L0034

 

 

 

Директива 2003/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно двадесет и трето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — CMR)

182

2003

L 156

26

 

 

32003L0036

 

 

 

Директива 2003/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно двадесет и пето изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени или вещества, токсични за репродукцията — c/m/r) (1)

185

2003

L 159

1

 

 

32003R1084

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1084/2003 на Комисията от 3 юни 2003 година относно проучване на измененията в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, предоставяни от компетентен орган на държава-членка (1)

190

2003

L 159

24

 

 

32003R1085

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1085/2003 на Комисията от 3 юни 2003 година относно проучване на измененията в условията на разрешителните за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2309/93 на Съвета (1)

213

2003

L 159

46

 

 

32003L0063

 

 

 

Директива 2003/63/EО на Комисията от 25 юни 2003 година за изменение на Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на кодекс на Общността относно лекарствените продукти за хуманна употреба (1)

235

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top