EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0094

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς

COM/2020/94 final

Βρυξέλλες, 10.3.2020

COM(2020) 94 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς


Εισαγωγή

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ΕΕ. Βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τροφοδότησε την οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και έχει διευκολύνει τη ζωή των Ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 18 % της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά τις ΗΠΑ. Μια ενιαία αγορά που λειτουργεί εύρυθμα επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να απολαμβάνουν ευρύτερη επιλογή υπηρεσιών και προϊόντων και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης. Η ενιαία αγορά προσφέρει στους οικονομικούς φορείς της ΕΕ μια μεγάλη εγχώρια αγορά, τονώνει το εμπόριο και τον ανταγωνισμό και βελτιώνει την αποδοτικότητα. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών μετασχηματισμών της ΕΕ και χρησιμεύει ως εφαλτήριο για να είναι η ΕΕ ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη που εγκρίθηκε σήμερα 1 τοποθετεί την ενιαία αγορά στον πυρήνα της Ευρώπης, ως έναν από τους θεμελιώδεις άξονες του βιομηχανικού μετασχηματισμού της. Για να είναι δυνατή η λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος όλων, το ενωσιακό δίκαιο θεσπίζει κοινούς κανόνες για την εξάλειψη των εμποδίων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές.

Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μόνον εφόσον σχεδιάζονται και επιβάλλονται με σωστό τρόπο. Ωστόσο, η συμμόρφωση με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς είναι ελλιπής. Η ανακοίνωση σχετικά με τους φραγμούς στην ενιαία αγορά δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί φραγμοί 2 – και σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις οι φραγμοί αυτοί οφείλονται σε εσφαλμένη ή ελλιπή εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, της ήδη συμφωνηθείσας ενωσιακής νομοθεσίας. Τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των φορέων της αγοράς και των επενδυτών εξακολουθούν να προσκρούουν σε πολλούς κανονιστικούς και διοικητικούς φραγμούς και οι Ευρωπαίοι εκτίθενται σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα και υπηρεσίες λόγω έλλειψης εποπτείας, επιθεώρησης, ανίχνευσης και επιβολής κυρώσεων στην πράξη στους οικονομικούς φορείς όταν παραβιάζουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του κανονιστικού κύκλου ζωής, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς και την επιβολή των δικαιωμάτων των πολιτών.

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν σωστά ό,τι έχουν συμφωνήσει ως Ευρωπαίοι νομοθέτες. Έχουν επίσης την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι παραβιάσεις των κανόνων της ενιαίας αγοράς στην επικράτειά τους ανιχνεύονται και επανορθώνονται. Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, έχει την ευθύνη να επαγρυπνεί ώστε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και να συμμορφώνονται μ’ αυτούς, καθώς και να ενεργεί με αποφασιστικότητα μέσω διαδικασιών επί παραβάσει αν οι κανόνες δεν τηρούνται.

Τον Μάρτιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη. Έκτοτε, τα κράτη μέλη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για αυστηρότερη επιβολή 3 . Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμμερίζεται την άποψη των κρατών μελών ότι η εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς και η συμμόρφωση μ’ αυτούς πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά.

Με βάση μια ανανεωμένη εταιρική σχέση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα που παρουσιάζονται στη σημερινή ανακοίνωση σχετικά με τους φραγμούς στην ενιαία αγορά, το παρόν σχέδιο δράσης παρουσιάζει μια σειρά δράσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της συμμόρφωσης και της επιβολής σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά την επιβολή

Το εμπόριο εντός της ενιαίας αγοράς αντιπροσωπεύει 56 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη 4 και τα εκτιμώμενα οικονομικά οφέλη κυμαίνονται μεταξύ 8 % και 9 % του ΑΕΠ της ΕΕ 5 . Εκτιμάται ότι περαιτέρω βελτιώσεις της ενιαίας αγοράς μεταποιημένων προϊόντων θα μπορούσαν να αποφέρουν από 183 έως 269 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών υπηρεσιών θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη ύψους 297 δισ. ευρώ ετησίως 6 . Οι αυξήσεις αυτές και μόνο θα μπορούσαν να πολλαπλασιάσουν τα οικονομικά οφέλη από 8-9 % σε περίπου 12 % πρόσθετο ΑΕΠ.

Μερικές φορές, φαίνεται ότι τα κράτη μέλη παραβιάζουν κανόνες της ενιαίας αγοράς που έχουν συμφωνηθεί ή δημιουργούν και ανέχονται εμπόδια στην εθνική τους νομοθεσία, με σκοπό τη δημιουργία πρόσθετης προστασίας στην αγορά τους για τις εθνικές επιχειρήσεις και την αποκόμιση οφελών γι’ αυτές. Τα πιθανά οφέλη είναι συχνά πολύ βραχυπρόθεσμα, ωστόσο ο αντίκτυπος στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορεί να είναι πολύ πιο ζημιογόνος, καθώς καθιστά πολύ πιο δύσκολη την επέκταση των δραστηριοτήτων τους με πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού και τη δημιουργία παγκόσμιων ηγετών, και ως εκ τούτου στρεβλώνει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού εκ των έσω. Αυτό επηρεάζει δυσανάλογα τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις διαθέτουν τα μέσα για να συμμορφώνονται με διάφορα σύνολα κανόνων, αλλά οι ΜΜΕ είναι οι πρώτες που υφίστανται τις επιπτώσεις του διοικητικού φόρτου και της πολυπλοκότητας, ιδίως όταν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εντός της ενιαίας αγοράς σε διασυνοριακό επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ενιαία αγορά και η ορθή υλοποίησή της, καθώς και η επιβολή των κανόνων της, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη στρατηγική για τις ΜΜΕ 7 που επίσης εγκρίθηκε σήμερα.

Η ανεπαρκής ή εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων και η μη επιβολή τους έχουν καταστροφικές συνέπειες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματά τους ελεύθερης κυκλοφορίας, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν τις οικονομίες κλίμακας που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά, οι καταναλωτές εκτίθενται σε κίνδυνο από μη συμμορφούμενα προϊόντα ή έχουν λιγότερες επιλογές στη διάθεσή τους, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τίθεται σε κίνδυνο και η επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ γίνεται δυσκολότερη. Οι νομοταγείς επιχειρήσεις χάνουν μερίδιο αγοράς λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν τους κανόνες και που προσφέρουν μη συμμορφούμενα προϊόντα ή παραβλέπουν τους κανόνες κοινωνικής προστασίας.

Κοινή προσπάθεια των κρατών μελών και της Επιτροπής

Για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς απαιτείται, καταρχάς, η ορθή εφαρμογή των κανόνων στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους και από κάθε ευρωπαϊκή δημόσια αρχή, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων, μεταξύ άλλων μέσω διαδικασιών επί παραβάσει όταν χρειάζεται. Απαιτείται επίσης η επιτήρηση και η επιθεώρηση των οικονομικών φορέων, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σ’ αυτούς, η απόσυρση των παράνομων προϊόντων τους από την αγορά όταν αυτά είναι επικίνδυνα, παραποιημένα, προϊόντα απομίμησης ή δεν συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση ή άλλους κανόνες.

Ωστόσο, αν επιθυμούμε την υλοποίηση των οφελών της ενιαίας αγοράς, η επιβολή πρέπει να είναι ευρύτερη και να καλύπτει όλη τη διάρκεια ζωής των οικείων διατάξεων, από τη σύλληψη έως την εφαρμογή τους. Αυτό απαιτεί συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην ΕΕ, από το επίπεδο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των δικαστηρίων έως το ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτεί επίσης να θεωρείται η επιβολή των κανόνων ως συνεχής άσκηση, που ξεκινάει από τον σχεδιασμό των κανόνων, εκτείνεται στη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, όπου ισχύει, και καταλήγει στην εφαρμογή και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να αλληλοϋποστηρίζονται στους αντίστοιχους ρόλους τους ώστε να ανταποκρίνονται στην κοινή ευθύνη τους.

Τα προληπτικά μέτρα αποτελούν σημαντικό μέσο για την αποφυγή της ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων σε μεταγενέστερο στάδιο. Όταν δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της εκ των προτέρων συμμόρφωσης με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κανονιστικά ή διοικητικά εμπόδια και ως εκ τούτου να αναμένουν ότι αυτά θα αρθούν μέσω μιας αποτελεσματικής εκ των υστέρων παρέμβασης. Οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας πρέπει να λειτουργούν ορθά, οι διαδικασίες και η παρακολούθηση πρέπει να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και οι επιτόπιοι φορείς, όπως δημόσιοι υπάλληλοι ή δικαστές, χρειάζεται να κατανοούν το ενωσιακό δίκαιο και να είναι σε θέση να το εφαρμόσουν σε καθημερινό πλαίσιο.

Για να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Αυτό πρέπει να ξεκινά από το στάδιο του σχεδιασμού της εθνικής νομοθεσίας και να καταλήγει στις μεμονωμένες δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις. Η Επιτροπή έχει το καθήκον να στηρίζει τα κράτη μέλη στην πρόληψη της δημιουργίας νέων φραγμών στην ενιαία αγορά, στη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό τους δίκαιο και στην εφαρμογή της και στη λήψη διορθωτικών μέτρων, όπου απαιτείται.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς

Κράτη μέλη

Επιτροπή

üΈγκαιρη και ακριβής μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό τους δίκαιο, αποφυγή αδικαιολόγητου κανονιστικού υπερθεματισμού, και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού

üΠαροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την ορθή, πλήρη και έγκαιρη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό τους δίκαιο

üΔιασφάλιση της αναλογικότητας της εθνικής νομοθεσίας και της μη εισαγωγής διακρίσεων απ’ αυτήν 

üΠαροχή συνδρομής στα κράτη μέλη για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου

üΔιασφάλιση επαρκών και αναλογικών διοικητικών επαληθεύσεων και ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων

üΈλεγχος της μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και παρακολούθηση της εφαρμογής της

üΑποφυγή εθνικών μέτρων που έρχονται σε αντίθεση με το ενωσιακό δίκαιο ή εμποδίζουν την εφαρμογή του

üΑνάληψη δράσης κατά των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου και κίνηση επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει, εφόσον απαιτείται

üΑποτελεσματική συνεργασία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία

Για την υπέρβαση των υφιστάμενων φραγμών στην ενιαία αγορά θα είναι απαραίτητη μια ουσιαστική εταιρική σχέση, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μεταξύ των διάφορων παραγόντων οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων. Θα συμβάλλει στον προσανατολισμό των στοχευμένων δράσεων επιβολής των κανόνων και στη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς.

Για την ενίσχυση της συνεργασίας ως προς την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, θα συσταθεί ειδική ομάδα για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς (SMET), που θα αποτελείται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η SMET θα συνεδριάζει σε τακτική βάση με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης της συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, την ιεράρχηση των φραγμών που προκαλούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες, την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου κανονιστικού υπερθεματισμού, τη συζήτηση ζητημάτων οριζόντιας επιβολής και την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος σχεδίου δράσης. Η SMET θα ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η SMET θα συμπληρώσει ένα δίκτυο συνεργασίας που θα συσταθεί μεταξύ των εθνικών συντονιστών για την επιβολή των κανόνων, αξιοποιώντας το υφιστάμενο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής συντονισμού στον τομέα της εσωτερικής αγοράς (IMAC). Η μορφή αυτή θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές διοικήσεις αναλύουν και διεκπεραιώνουν τις σημαντικές υποθέσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα διερευνηθούν περαιτέρω δυνατότητες για τη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας, σε συγκεκριμένα θέματα επιβολής, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της ενιαίας αγοράς.

Με στόχο την επιτυχία και τη διατήρηση της δυναμικής ως προς την εφαρμογή, ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς θα παρέχει τόσο στα κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση των επιδόσεων ως προς την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα επικαιροποιεί τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς με σκοπό την καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης των τελικών χρηστών στην ενιαία αγορά, και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η χρήση πρόσθετων νέων δεικτών θα συμβάλλει στο να αξιολογηθεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς σε τομείς στους οποίους αναμένεται να αποφέρει τα περισσότερα αποτελέσματα, όπως τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι χρηματοπιστωτικές ή οι ψηφιακές αγορές, οι βιομηχανίες δικτύου όπως η βιομηχανία της ενέργειας αλλά και η οικονομία των δεδομένων και η κυκλική οικονομία. Γι’ αυτόν τον σκοπό η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, θα προτείνει τη χρήση πρόσθετων φιλόδοξων δεικτών, μεταξύ των οποίων και δείκτες για τις επιδόσεις των κρατών μελών στους εν λόγω τομείς.Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς

I    Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης ως προς τους κανόνες της ενιαίας αγοράς

Οι εθνικές αρχές και οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, συχνά δεν έχουν επίγνωση των ευκαιριών και των οφελών που απορρέουν από τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Ενδέχεται επίσης να δυσκολεύονται να κατανοήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, γεγονός που οδηγεί σε προβλήματα συμμόρφωσης και επιβολής. Οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν στην αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης ως προς τους κανόνες της ενιαίας αγοράς για τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια που τους εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση, καθώς και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

üΔΡΑΣΗ 1: Πρόγραμμα παροχής ειδικότερων εργαλείων καθοδήγησης στις εθνικές αρχές:

Με σκοπό τη βελτίωση της συμμόρφωσης και την αποφυγή του κατακερματισμού της αγοράς, η Επιτροπή θα εντείνει την παροχή καθοδήγησης προς τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις και θα τους παράσχει εργαλεία για τον καλύτερο συντονισμό σε ορισμένους τομείς, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:

oπροσδιορίζοντας, κατά τον χρόνο των νομοθετικών διαπραγματεύσεων, τους τομείς που ενδέχεται να παρουσιάσουν κινδύνους για τη μεταφορά των κανόνων στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή τους και, κατά περίπτωση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών. Αυτό έχει ήδη συμβεί στους κανόνες που εγκρίθηκαν πρόσφατα για τα οπτικοακουστικά μέσα 8 και τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 9 ·

oεκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις νομοθετικές πράξεις στον ψηφιακό τομέα (αναθεωρημένοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, την κυβερνοασφάλεια, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οπτικοακουστικά μέσα)·

oεπικαιροποιώντας το εγχειρίδιο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες 10 που καλύπτει πρόσφατη νομολογία η οποία άπτεται βασικών στοιχείων της οδηγίας για της υπηρεσίες, και παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, για παράδειγμα, λόγω της ανάδυσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών·

oδημιουργώντας ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης για πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στα κράτη μέλη στις καθημερινές τους εργασίες στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Αυτό θα οργανωθεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και θα ενσωματώνει σταδιακά, σε εθελοντική βάση, ειδικές εθνικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου·

oεπικαιροποιώντας τον οδηγό για την εφαρμογή των άρθρων 34 έως 36 της ΣΛΕΕ 11 ·

oεκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στρατηγικές πτυχές (κοινωνικές, καινοτομικές και πράσινες) και άλλες πτυχές (αθέμιτη σύμπραξη) των δημόσιων συμβάσεων και προτείνοντας σύσταση για τα συστήματα προσφυγής·

oεκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 12 ·

oεκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για την οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων 13 ·

oεκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για το άρθρο 4 του κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 14 ·

oεπικαιροποιώντας τον Γαλάζιο Οδηγό σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα 15 ·

oδημοσιεύοντας επικαιροποιημένες συστάσεις μεταρρύθμισης για την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2017 16 . Αυτές βασίζονται στον δείκτη έντασης των ρυθμίσεων που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και τη συγκριτική ανάλυση των εθνικών απαιτήσεων ως προς τις επαγγελματικές υπηρεσίες ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες αλλαγές στα κανονιστικά πλαίσια των κρατών μελών και να ασκείται πίεση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην κινητικότητα των εργαζομένων και στη μείωση των ελλείψεων και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

oστηρίζοντας τα κράτη μέλη ως προς τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα 17 , που αναμένεται να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά·

oδημιουργώντας πλατφόρμες για την ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη μέλη, όπως η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό τη λεπτομερή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα.

üΔΡΑΣΗ 2: Βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις απαιτήσεις για τους χρήστες

Προκειμένου να αυξηθεί η γνώση των εφαρμοστέων κανόνων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και να μειωθούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και μη τήρησης των κανόνων, η ενιαία ψηφιακή πύλη 18 θα παρέχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς και τις διοικητικές διαδικασίες και θα κατευθύνει επίσης τους χρήστες στις πλέον κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Τα ενωσιακά σημεία επαφής για τα προϊόντα, στα οποία απονεμήθηκαν εξουσίες στο πλαίσιο της πρόσφατης δέσμης μέτρων για τα προϊόντα 19 , θα παρέχουν καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τα προϊόντα τους.

üΔΡΑΣΗ 3: Επιγραμμικές πλατφόρμες που διευκολύνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων

Οι πωλητές προϊόντων σε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της ΕΕ για τα προϊόντα και να διασφαλίζουν ότι δεν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα. Τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων που πωλούνται μέσω επιγραμμικών πλατφορμών θα αναλυθούν στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 20 θα εξεταστούν επίσης οι προκλήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στις ηλεκτρονικές πωλήσεις στην παγκόσμια διαδικτυακή αλυσίδα εφοδιασμού.

üΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση των εθνικών δικαστών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου και σχετική ανταλλαγή πρακτικών

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ βασίζονται στα εθνικά δικαστήρια για την προστασία των δικαιωμάτων τους στην ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι εθνικοί δικαστές να είναι καλά καταρτισμένοι όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο. Θα ενισχυθούν τα προγράμματα κατάρτισης και τα σεμινάρια για δικαστές και άλλους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, ώστε να αυξηθεί η επίγνωση και η κατανόηση της νομοθεσίας αυτής. Η κατάρτιση και τα σεμινάρια θα αποτελέσουν μέρος της κατάρτισης που προσφέρεται σε εθνικό επίπεδο και θα έχουν επίσης τη μορφή κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της επερχόμενης αναθεώρησης της στρατηγικής για την ευρωπαϊκή δικαστική επιμόρφωση.

üΔΡΑΣΗ 5: Δημιουργία ικανοτήτων για τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις

Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, ειδικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά και το πρόγραμμα στήριξης μεταρρυθμίσεων, όπως προτάθηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, θα παρέχουν οικονομικά κίνητρα και τεχνική υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων εφαρμογής και επιβολής από τις δημόσιες διοικήσεις.

Η πρόσβαση στο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα βασίζεται σε συγκριτικούς δείκτες για την παρακολούθηση της βελτίωσης της επιβολής στην πράξη, για παράδειγμα, τομείς που επιθεωρήθηκαν, αριθμός επιθεωρητών ή αριθμός προϊόντων που αποσύρθηκαν από την αγορά. Στη συνέχεια, οι επιδόσεις των κρατών μελών και οι προσδιορισθείσες ανάγκες θα συνδέονται με την κατανομή της πρόσθετης δημιουργίας ικανοτήτων, την κατάρτιση, την ανταλλαγή απόψεων κ.λπ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα διερευνηθούν επίσης περαιτέρω δυνατότητες για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της χρήσης των εθνικών μηχανισμών έννομης προστασίας από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο του προταθέντος προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων, οι δημόσιες αρχές μπορούν να ζητούν τεχνική υποστήριξη σχετικά με μεταρρυθμιστικές ανάγκες που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τις προτεραιότητες της Ένωσης και τον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης.

Επιπλέον, η 4η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης του 2020 για τις δημόσιες συμβάσεις 21 περιλαμβάνει μια σειρά νέων πρωτοβουλιών που θα βοηθήσουν τους διαχειριστές και τους δικαιούχους των κονδυλίων της ΕΕ να βελτιώσουν τις πρακτικές τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, να διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό εργαλείο για την επίτευξη βασικών στόχων πολιτικής.

üΔΡΑΣΗ 6: Δημιουργία ικανοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορέων

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα αναπτύξει πρακτικά εργαλεία για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις, θα φέρει σε επαφή τους αγοραστές του δημόσιου τομέα για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης, θα διευκολύνει την κατάρτιση και θα παράσχει κίνητρα για κοινές αγορές σύμφωνα με τη ζήτηση των πολιτών για περισσότερο πράσινες, κοινωνικά υπεύθυνες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις.

Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία και την ανταλλαγή πρακτικών μέσω του Δικτύου πρωτοβάθμιων οργάνων προσφυγής για δημόσιες συμβάσεις.

II    Βελτίωση της μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων στο εθνικό δίκαιο, της πραγμάτωσης και της εφαρμογής τους

Η εσφαλμένη μεταφορά, πραγμάτωση και εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ δημιουργεί φραγμούς και εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

üΔΡΑΣΗ 7: Διαρθρωμένος διάλογος για την καλύτερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών για την ενιαία αγορά

Προκειμένου να βελτιωθεί η έγκαιρη και ορθή μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, θα καθιερωθεί διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Αυτός ο διαρθρωμένος διάλογος πριν από τη θέσπιση της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη θα απλουστεύσει τους ελέγχους συμμόρφωσης. Η χρήση «δυναμικών εικονικών πινάκων αντιστοιχίας» 22 μπορεί να στηρίξει τη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, μέσω της παρακολούθησης των εθνικών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταγενέστερων τροποποιήσεων ή καταργήσεων τους. Μετά τη θέσπιση των εθνικών νομοθεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή σαφή και ακριβή εξήγηση ως προς το ποιες διατάξεις του εθνικού δικαίου μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις οδηγίες 23 . Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα αδικαιολόγητου κανονιστικού υπερθεματισμού.

üΔΡΑΣΗ 8: Εταιρική σχέση ως προς την πραγμάτωση των κανονισμών για την ενιαία αγορά

Προκειμένου να βελτιωθεί η πραγμάτωση των διατάξεων των κανονισμών για την ενιαία αγορά που απαιτούν την ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη (π.χ. δημιουργία δομών ή ανάπτυξη διαδικασιών) πριν από την έναρξη της εφαρμογής τους, θα διοργανώνονται ειδικές συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό. Θα λάβουν χώρα εργαστήρια για την πραγμάτωση, με σκοπό να παρασχεθεί συνδρομή στα κράτη μέλη ως προς την πραγμάτωση των εν λόγω διατάξεων που απαιτούνται από κανονισμούς πολύ πριν από την έναρξη ισχύος των οικείων διατάξεων 24 .

III    Πλήρης αξιοποίηση των προληπτικών μηχανισμών

Η πρόληψη της θέσπισης από τα κράτη μέλη εθνικών μέτρων που αντιβαίνουν στο ενωσιακό δίκαιο θα συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά και θα αποτρέψει τη διεξαγωγή χρονοβόρων διαδικασιών επί παραβάσει. Για παράδειγμα, η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων κοινοποίησης των εν λόγω μέτρων θα ενισχύσει τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες.

üΔΡΑΣΗ 9: Βελτίωση της εκ των προτέρων αξιολόγησης των περιοριστικών ρυθμίσεων σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας

Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νέων περιορισμών στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, η Επιτροπή θα παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στα κράτη μέλη και θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με εκ των προτέρων αξιολογήσεις αναλογικότητας βάσει της οδηγίας σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 25 , η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αξιολογούν ενδελεχώς την αναλογικότητα των νέων εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν τα επαγγέλματα, πριν από τη θέσπισή τους.

üΔΡΑΣΗ 10: Εξορθολογισμός της λειτουργίας της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά

Σύμφωνα με την πιο στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τα μέτρα επιβολής της Επιτροπής 26 , η μελλοντική εφαρμογή της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά 27 θα βασίζεται σε τέσσερις άξονες: i) τα κράτη θα κοινοποιήσουν όλα τα σχέδια τεχνικών κανόνων που αφορούν εμπορεύματα και υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών· ii) η Επιτροπή θα δώσει συνέχεια σε όλες τις κοινοποιήσεις που εγείρουν ανησυχίες ως προς τη συμβατότητά τους με το ενωσιακό δίκαιο· iii) κατά την προσαρμογή της συνέχειας που θα δώσει, η Επιτροπή θα εστιαστεί, ιδίως, στα μέτρα που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ενιαία αγορά· iv) η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη νομοθεσία που αποτέλεσε αντικείμενο αντίδρασης της Επιτροπής δυνάμει της οδηγίας και η οποία, σε περίπτωση που δεν γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές, ενδέχεται να αποτελέσει την αφορμή για κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει.

Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τις εθνικές αρχές να αντιδρούν στις κοινοποιήσεις άλλων κρατών μελών, να καθορίσουν πλαίσιο τακτικών επαφών μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά και να προωθήσουν την κανονιστική σύγκλιση των εθνικών κανονισμών. Αν το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης αποδειχθεί ανεπαρκές, η Επιτροπή θα αναλύσει προσεκτικά κατά πόσον απαιτείται μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

üΔΡΑΣΗ 11: Αποτροπή νέων φραγμών στην παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά

Με σκοπό την αποτροπή αδικαιολόγητων φραγμών στον τομέα των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν στην ταχεία έγκριση της νομοθετικής πρότασης για νέα οδηγία για την κοινοποίηση υπηρεσιών 28 . Εν αναμονή της έγκρισης της πρότασης, η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την υφιστάμενη υποχρέωση κοινοποίησης βάσει της οδηγίας σχετικά τις υπηρεσίες με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη νέων δυνητικών κανονιστικών φραγμών.

üΔΡΑΣΗ 12: Απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού του μηχανισμού κοινοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ενώ τα κράτη μέλη που περιορίζουν την ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας με αιτιολογημένο και αναλογικό τρόπο πρέπει να κοινοποιούν τα εθνικά μέτρα που περιορίζουν την εν λόγω ελευθερία στο κράτος μέλος εγκατάστασης και στην Επιτροπή, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού αυτού του μηχανισμού κοινοποίησης στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 29 . Τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και τα εργαλεία στο πλαίσιο του μηχανισμού κοινοποίησης θα αναλυθούν στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

IV    Εντοπισμός της μη συμμόρφωσης εντός της ενιαίας αγοράς και στα εξωτερικά σύνορα

Μετά τη θέσπιση και τη θέση σε ισχύ των εθνικών κανόνων, για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς είναι απαραίτητο οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να διαθέτουν εργαλεία που βελτιώνουν την ικανότητά τους ως προς την ανίχνευση, τη διερεύνηση και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών.

üΔΡΑΣΗ 13: Εξορθολογισμός των συστημάτων ΤΠ της ενιαίας αγοράς και δημιουργία πλατφόρμας για την επιγραμμική επιβολή («εργαστήριο ηλεκτρονικής επιβολής»)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράνομα και μη συμμορφούμενα βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα. Για να μειωθεί ο κατακερματισμός των συστημάτων ΤΠ 30 που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με παράνομα και μη συμμορφούμενα βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα, η Επιτροπή θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

oθα δημιουργήσει ενιαίο ευρωπαϊκό σημείο εισόδου πληροφοριών για τις αρχές, με σκοπό τον έλεγχο των μη εδώδιμων προϊόντων, όπου θα είναι προσβάσιμα τα υφιστάμενα συστήματα όπως το ICSMS και το RAPEX και η επερχόμενη ενιαία τελωνειακή θυρίδα, και όπου θα υπάρχει στοχευμένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία·

oαπό κοινού με τα κράτη μέλη θα διασφαλίσει ότι το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) θα καταστεί το προεπιλεγμένο εργαλείο διοικητικής συνεργασίας εντός της ενιαίας αγοράς, αξιοποιώντας τα δεδομένα και πληροφορίες που είναι διαθέσιμα και αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διοικητική συνεργασία σε ορισμένους τομείς της ενιαίας αγοράς·

oθα δημιουργήσει εργαλείο για τα εμπόδια στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής πύλης, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την πλατφόρμα «Μείωση του φόρτου» 31 , που θα επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν ανώνυμα αναφορά σχετικά με ρυθμιστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

oαπό κοινού με τα κράτη μέλη, θα κάνει πλήρη χρήση του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC) με σκοπό τη βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας σε σχέση με τη νομοθεσία της ΕΕ στον αγροδιατροφικό τομέα (συμπεριλαμβανομένης της υγείας των ζώων και των φυτών). Το IMSOC θα συνδέει και θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οικείων υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών (iRASFF 32 , ADIS – πρώην ADNS 33 , EUROPHYT 34 , TRACES 35 ).

oθα διερευνήσει το κατά πόσον ένα εργαστήριο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά ή το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για τη δοκιμή και την εφαρμογή προηγμένων λύσεων ΤΠ μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες δομές ή να συνδεθεί μ’ αυτές, όπως το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών, το ενωσιακό δίκτυο για τη συμμόρφωση των προϊόντων ή το παρατηρητήριο του EUIPO.

üΔΡΑΣΗ 14: Ενίσχυση του αγώνα κατά των παραποιημένων και παράνομων προϊόντων

Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών και τρίτων χωρών στο πλαίσιο υποθέσεων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής για παράνομες εισαγωγές/εξαγωγές και συμβάλλουν στην αποτροπή της εισόδου παράνομων προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Σήμερα, τα παράνομα προϊόντα όχι μόνο εισάγονται στην ΕΕ, αλλά επίσης παράγονται ή συναρμολογούνται από εισαγόμενα στοιχεία εντός της ΕΕ και στη συνέχεια τίθενται σε κυκλοφορία ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας στην ενιαία αγορά. Ωστόσο, η OLAF δεν μπορεί να παρέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι η τρέχουσα εντολή της δεν καλύπτει τις ενδοενωσιακές υποθέσεις.

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και των απαγορεύσεων ή περιορισμών για τη διάθεση παράνομων ή παραποιημένων εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εμπνευστούν από τους κανόνες για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της εντολής της OLAF.

üΔΡΑΣΗ 15: Ενίσχυση της επιβολής στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Τα ασφαλή και βιώσιμα τρόφιμα και η ελεύθερη κυκλοφορία τους αποτελούν βασική πτυχή της εσωτερικής αγοράς. Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών και στην προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων τους.

Ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των φορέων εκμετάλλευσης με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή διενεργεί περίπου 220 επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους σε ετήσια βάση στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες με σκοπό να επαληθεύει ότι τα συστήματα ελέγχου είναι αποτελεσματικά και οι αρχές εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους. Η Επιτροπή θα εντείνει την επιβολή απ’ αυτήν της ενωσιακής νομοθεσίας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων ελέγχων και της συστηματικής παρακολούθησής τους, με σκοπό να διακριβώνεται ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τα κράτη μέλη μέσω του προγράμματος κατάρτισης «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» που απευθύνεται στο προσωπικό των δημόσιων διοικήσεων με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.

Τα περιστατικά απάτης στον τομέα των τροφίμων μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύστημα τροφίμων της ΕΕ και να επηρεάσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της απάτης στον αγροδιατροφικό τομέα ως μέρος της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα ως το πιάτο».

üΔΡΑΣΗ 16: Ανάπτυξη συστημάτων επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας

Η ιχνηλασιμότητα είναι το κλειδί για την επιβολή των κανόνων. Τα συστήματα επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν οι πληροφορίες που παρέχονται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη επαλήθευση της συμμόρφωσης στα τελωνεία. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα διερευνήσει και θα προωθήσει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν τη διενέργεια πιο στοχευμένων ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και εντός της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστημάτων επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας [όπως οι κωδικοί QR, η ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID), οι αλυσίδες συστοιχιών (blockchain) κ.λπ.] για την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Επισήμανση (EPREL). Στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων 2021-27 θα αναπτυχθεί νέος τελωνειακός εξοπλισμός με δυνατότητα ανάγνωσης και ελέγχου των κωδικοποιημένων πληροφοριών, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Τα ζητήματα ιχνηλασιμότητας θα αξιολογηθούν επίσης κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει την ψηφιακή υποβολή των πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση για τα βιομηχανικά και τα καταναλωτικά προϊόντα (δηλαδή την ήδη υπάρχουσα «δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ») που δηλώθηκαν για «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» στο τελωνείο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης τον αντίκτυπο στις ΜΜΕ και ειδικότερα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με σκοπό να προσδιοριστούν τα αναγκαία μέτρα μετριασμού.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές, η επισήμανση και η ιχνηλασιμότητα θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ενδυνάμωση των καταναλωτών κατά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τις βέλτιστες χρήσεις των ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να παρέχει στους καταναλωτές τις πλέον αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να πραγματοποιούν αγορές, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, με επίγνωση και σιγουριά.

V    Ενίσχυση της επιτόπιας επιβολής

Παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία νοοτροπίας συμμόρφωσης με την ενιαία αγορά, τα κανονιστικά εμπόδια που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση απαιτούν αποτελεσματική εκ των υστέρων παρέμβαση. Επίσης, σ’ αυτό το στάδιο, η συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής είναι υψίστης σημασίας.

üΔΡΑΣΗ 17: Ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων

Πολλά μη συμμορφούμενα προϊόντα εξακολουθούν να διατίθενται στους καταναλωτές, συχνά μέσω επιγραμμικών διαύλων, θέτοντας σε κίνδυνο τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες τελικούς χρήστες και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. Προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς στον μη διατροφικό τομέα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 2019/1020 36 , η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα δημιουργήσει το ενωσιακό δίκτυο συμμόρφωσης των προϊόντων από τον Ιανουάριο του 2021. Θα αποτελείται από τα ενιαία γραφεία σύνδεσης που δημιούργησαν πρόσφατα τα κράτη μέλη για να εκπροσωπούν τις αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς αρχές τους. Επιπλέον, από τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη λειτουργία του μηχανισμού αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται από τον κανονισμό και θα προσδιορίζει τους τομείς στους οποίους οι αρνήσεις των κρατών μελών να ανταποκριθούν σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση και σε αιτήσεις για μέτρα επιβολής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν ήταν δικαιολογημένες.

üΔΡΑΣΗ 18: Το SOLVIT καθίσταται το προεπιλεγμένο εργαλείο επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με την ενιαία αγορά

Διαφορετικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων καλύπτουν νομικούς τομείς που κανονικά εμπίπτουν στην εντολή του SOLVIT 37 , με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του τοπίου επιβολής των κανόνων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν την ενίσχυση του SOLVIT, ώστε να καταστεί το προεπιλεγμένο εργαλείο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε όλους τους τομείς πολιτικής της ενιαίας αγοράς, οι οποίες σχετίζονται με διοικητική απόφαση. Το SOLVIT θα χρησιμοποιείται στην τρέχουσα μορφή του ή το υπόδειγμά του θα προσαρμοστεί, εφόσον χρειάζεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων πρωτοβουλιών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ του SOLVIT και διαφόρων φορέων και δικτύων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Αυτό προβλέπεται ήδη για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) 38 , η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει πλήρη ικανότητα έως το 2024. Η ELA θα βοηθήσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης επιβάλλονται με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο, διευκολύνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Θα προσφέρει λύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών και των εργοδοτών σε ποιοτικές πληροφορίες όσον αφορά την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

VI    Βελτίωση του χειρισμού υποθέσεων παραβίασης

Σε περίπτωση προφανών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου, η Επιτροπή θα επιδιώξει διάλογο με τα κράτη μέλη για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο διάλογος δεν αποφέρει αποτελέσματα, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα επιβολής, όπου είναι αναγκαίο. Η βελτίωση των ρυθμίσεων εργασίας και η καλύτερη χρήση όλων των διαθέσιμων διοικητικών εργαλείων, καθώς και η αυξημένη συνεργασία, θα επιταχύνουν και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία ώστε να τεθεί τέρμα στις παραβιάσεις.

üΔΡΑΣΗ 19: Καλύτερη ιεράρχηση των μέτρων επιβολής

Προκειμένου να ιεραρχήσει καλύτερα τα μέτρα επιβολής, όπως προβλέφθηκε ήδη το 2016 39 , η Επιτροπή εστιάζει τις προσπάθειές της σε υποθέσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά, με βάση την αξιολόγηση του οικονομικού και του νομικού αντικτύπου τους, καθώς και του αντικτύπου τους σε επίπεδο πολιτικής. Με βάση την προσέγγιση αυτή, η Επιτροπή θα εγκρίνει ετήσια στρατηγική έκθεση για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, στην οποία θα προσδιορίζονται συγκεκριμένοι τομείς ενδιαφέροντος και προτεραιότητες για την επιβολή, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται η Επιτροπή για τις παραβιάσεις των κανόνων της ενιαίας αγοράς από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να έχει πλήρη εικόνα για τους σκοπούς της ιεράρχησής της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, το σύστημα υποβολής καταγγελιών θα αναθεωρηθεί ώστε να ενσωματωθεί καλύτερα στο SOLVIT. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εκθέσεις του SOLVIT για τον εντοπισμό διαρθρωτικών ζητημάτων που ενδέχεται να έχουν σημασία. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλους τομείς πολιτικής για την ενιαία αγορά το εργαλείο που επί του παρόντος βρίσκεται υπό δοκιμή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ), ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αξιολογούν καλύτερα τις δυνατότητες έννομης προστασίας που διαθέτουν.

üΔΡΑΣΗ 20: Σαφήνεια και συνέπεια κατά τον χειρισμό των υποθέσεων

Η εμπιστοσύνη στο σύστημα επιβολής εξαρτάται από την έγκαιρη εξέταση των καταγγελιών και την επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή θα εξορθολογίσει περαιτέρω τις διαδικασίες της χειρισμού των υποθέσεων. Θα διενεργεί προκαταρκτική αξιολόγηση των καταγγελιών εντός δύο μηνών προτού δώσει απάντηση στον καταγγέλλοντα. Όταν συγκεντρώνονται επαρκείς πληροφορίες, η απάντηση αυτή θα πρέπει ήδη να περιλαμβάνει σαφή απόφαση σχετικά με τα ακόλουθα: 1) αν πρόκειται να μη δοθεί συνέχεια στην καταγγελία· 2) αν η καταγγελία θα διαβιβαστεί σε φορείς επίλυσης διαφορών όπως το SOLVIT· 3) αν θα ξεκινήσει διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους· ή 4) αν θα κινηθεί αμέσως διαδικασία επί παραβάσει.

üΔΡΑΣΗ 21: Καλύτερη χρήση του συστήματος EU Pilot

Το σύστημα EU Pilot είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συγκέντρωση πληροφοριών στο πλαίσιο του διαλόγου με τα κράτη μέλη στο στάδιο που προηγείται της διαδικασίας επί παραβάσει. Για την καλύτερη στόχευση και διάρθρωση του συστήματος ως ταχέως και αποτελεσματικού εργαλείου για τη στήριξη του λυσιτελούς διαλόγου με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει το «EU Pilot» υπό σαφείς προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα, στις περιπτώσεις για τις οποίες φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί ταχεία λύση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Η Επιτροπή:

oθα αναπτύξει σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ώστε να προσδιορίζεται το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το EU Pilot·

oθα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό ρεαλιστικών λύσεων για την επιτάχυνση της διαδικασίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα ουσιώδη δικαιώματα των δύο μερών στο πλαίσιο του διαλόγου και αξιοποιώντας τα διαθέσιμα συστήματα αιχμής·

oθα βρει πιο ευέλικτους τρόπους ανταλλαγής για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων·

oδιατηρώντας την ισορροπία με τις σχέσεις εμπιστευτικότητας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, θα ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που διευθετούνται μέσω του EU Pilot (σε συγκεντρωτική μορφή) με σκοπό τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών 40 .

üΔΡΑΣΗ 22: Συστηματικές τακτικές συναντήσεις-δέσμες

Η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει (που αποτελούν τη βάση για ενδεχόμενη μεταγενέστερη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου) δεν εστιάζεται πάντα επαρκώς σε όλες τις διαθέσιμες λύσεις. Με σκοπό να συμπληρωθούν αυτές οι επίσημες ανταλλαγές μηνυμάτων με απευθείας επαφές, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο διενέργειας συναντήσεων-δεσμών, με επιμέρους κράτη μέλη, οι οποίες θα είναι αφιερωμένες σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Οι συναντήσεις αυτές ενδέχεται να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων συμβατών με το ενωσιακό δίκαιο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργούνται σε τακτική βάση, όποτε απαιτείται. Με προσεκτική προετοιμασία, μπορούν να εξαλείψουν αποτελεσματικά τις παρεξηγήσεις και να αξιοποιήσουν την ενωσιακή και την εθνική εμπειρογνωμοσύνη για την εξεύρεση λύσεων. Οι συναντήσεις-δέσμες θα μπορούσαν να συνδυάζονται ή να συνδιοργανώνονται με άλλες συναντήσεις με τα κράτη μέλη (για παράδειγμα με διαλόγους σχετικούς με θέματα συμμόρφωσης).

***ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Για την προώθηση μιας νοοτροπίας συμμόρφωσης απαιτείται ισχυρή πολιτική δέσμευση για την ενιαία αγορά και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της. Απαιτείται πολιτικός ενστερνισμός, διαφάνεια, καθώς και η λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων για την ενθάρρυνση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Το παρόν σχέδιο δράσης ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ως προς την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων για την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας. Οι δράσεις εστιάζονται σε ένα φάσμα διαφορετικών προβλημάτων και καλύπτουν όλες τις φάσεις και τους τομείς όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα ως προς την εφαρμογή και όπου μπορούν να ληφθούν μέτρα επιβολής της νομοθεσίας ,τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο, με βάση μια κοινή δέσμευση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Μέσω αυτών των δράσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα καταστήσουν την ενιαία αγορά ικανή να προωθήσει τις επιχειρήσεις και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή επιλογή στους καταναλωτές. Μέσω της συνεργασίας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ενιαία αγορά θα λειτουργεί προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.

(1)    COM(2020) 102 της 10.3.2020.
(2)    COM(2020) 93 της 10.3.2020.
(3)    Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 27ης Μαΐου 2019 ανέπτυξαν περαιτέρω το αίτημα αυτό, ζητώντας από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια και την πολιτική ευθύνη ως προς τις δράσεις εφαρμογής και επιβολής. Στη συνέχεια τα κράτη μέλη υπογράμμισαν επανειλημμένα τη σημασία της επιβολής, καθώς και την ανάγκη για ισχυρότερη εταιρική σχέση και βελτιωμένη συνεργασία με την Επιτροπή. Αυτό τονίστηκε εκ νέου σε επιστολή υπογεγραμμένη από όλα τα κράτη μέλη, η οποία υποβλήθηκε στη συνεδρίαση της ΕΜΑ II στις 29 Νοεμβρίου 2019.
(4)    Højbjerre Brauer Schultz, 25 years of the European Single Market («25 έτη Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς»), 2018, μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη Δανική Αρχή Επιχειρήσεων.
(5)    Ανακοίνωση με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», COM(2018) 772.
(6)    Μελέτη του ΕΚ με τίτλο «Το ύψους 2 τρισεκατομμυρίων EUR μέρισμα της Ευρώπης: Καταγραφή του κόστους από τη μη ολοκλήρωση της Ευρώπης, 2019-2024», σ. 9-11 ( https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_STU%282019%29631745 ) 
(7)    COM(2020) 103 της 10.3.2020.
(8)    Βλ. αιτιολογική σκέψη 5 της οδηγίας (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69) και το άρθρο 13 παράγραφος 7 και το άρθρο 33α της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).
(9)    Βλ. άρθρο 17 παράγραφος 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92).
(10)    Εγχειρίδιο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες: https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715
(11)    https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/a5396a42-cbc8-4cd9-8b12-b769140091cd
(12)    Στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 (ΕΕ 91 της 29.3.2019, σ. 1) προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει μη δεσμευτική καθοδήγηση βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την έννοια των επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος και τον τρόπο εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.
(13)    Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).
(14)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1). Ο κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς εγκρίθηκε το 2019 και αποσκοπεί στη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς προϊόντων στην ΕΕ.
(15)    Ο «Γαλάζιος Οδηγός» του 2016 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα: Ανακοίνωση 2016/C 272/01 της Επιτροπής.
(16)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με συστάσεις μεταρρύθμισης για την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών [COM(2016) 820 final].
(17)      Οδηγία (EE) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 70).
(18)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1).
(19)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 (ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 1) και κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
(20)    Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
(21) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/action_plan_pp.pdf.
(22)    Σε αντίθεση με τις στατικές καταστάσεις που αποτυπώνουν την αντιστοιχία της εθνικής με την ενωσιακή νομοθεσία κατά την ημερομηνία μεταφοράς, οι δυναμικοί εικονικοί πίνακες αντιστοιχίας είναι ψηφιακές λύσεις που επιτρέπουν τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς, μεταξύ άλλων και μετά την έναρξη ισχύος της αρχικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται οι ενωσιακοί κανόνες στο εθνικό δίκαιο. Οι διαδικασίες κοινοποίησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για τους πίνακες αυτούς και να διευκολύνουν την επικαιροποίησή τους με την πάροδο του χρόνου.
(23)    Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-543/17, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου.
(24)    Η εν εξελίξει εφαρμογή του κανονισμού για την ενιαία ψηφιακή πύλη αποτελεί υποδειγματικό έργο.
(25)    Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 25).
(26)    Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», C/2016/8600 (ΕΕ C 18 της 19.1.2017, σ. 10).
(27)    Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
(28)    Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά [COM(2016) 821 final].
(29)    Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(30)    Όπως το σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS), σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate/RAPEX) ή το EPREL για την ενεργειακή επισήμανση.
(31)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_el
(32)    Επιγραμμική πλατφόρμα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
(33)    Σύστημα πληροφόρησης για τις ασθένειες των ζώων (ADIS) – πρώην σύστημα κοινοποίησης ζωονόσων (ADNS).
(34)    Σύστημα κοινοποίησης και έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τις παρακρατήσεις, για φυτοϋγειονομικούς λόγους, των φορτίων φυτών και φυτικών προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ ή αποτελούν αντικείμενο εμπορίας εντός της ίδιας της ΕΕ.
(35)    Σύστημα ελέγχου και εμπειρογνωμοσύνης στις συναλλαγές — ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης για όλες τις υγειονομικές απαιτήσεις για το ενδοενωσιακό εμπόριο και την εισαγωγή ζώων, σπέρματος και εμβρύων, τροφίμων, ζωοτροφών και φυτών.
(36)    Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019, σ. 1).
(37)    Το SOLVIT επιλαμβάνεται διασυνοριακών ζητημάτων που οφείλονται σε παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από δημόσιες αρχές.
(38)    Κανονισμός (EE) 2019/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) 2016/589 και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/344 (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 21).
(39)    Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» (C/2016/8600).
(40)    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016: «Διασφάλισε η Επιτροπή την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες;» της 14.3.2016.
Top