EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/293A/01

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπόλ/2020/TA/AD14/424 — Αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ

ΕΕ C 293A της 4.9.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 293/1


Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπόλ/2020/TA/AD14/424

Αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπόλ

(2020/C 293 A/01)

 

1.   ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Τομέα Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας. Η Ευρωπόλ θεσπίστηκε το 1995 με σύμβαση δυνάμει του άρθρου Κ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδρύθηκε ως οντότητα της Ένωσης το 2009 με την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1). Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει την Ευρωπόλ ως οργανισμό της ΕΕ.

Στόχος της Ευρωπόλ είναι να στηρίζει και να ενισχύει τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, καθώς και την αμοιβαία συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης.

Για την επίτευξη αυτής της αποστολής, η Ευρωπόλ απασχολεί σήμερα 801 υπαλλήλους και ο προϋπολογισμός της για το έτος 2020 ήταν 165 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπόλ στεγάζει στις εγκαταστάσεις της μια πολυάριθμη κοινότητα αξιωματικών-συνδέσμων του τομέα επιβολής του νόμου από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δυναμικού εργασιακού περιβάλλοντος της Ευρωπόλ.

Τα κύρια καθήκοντα της Ευρωπόλ είναι τα εξής:

συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών για την εγκληματικότητα,

η κοινοποίηση, αμελλητί στα κράτη μέλη, ενδεχόμενων πληροφοριών και διασυνδέσεων μεταξύ των αξιόποινων πράξεων που τα αφορούν,

η στήριξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών, ερευνών και επιχειρήσεων των κρατών μελών, καθώς και των κοινών ομάδων έρευνας, ιδίως μέσω παροχής επιχειρησιακής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής βοήθειας,

ο συντονισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ερευνητικών και επιχειρησιακών δράσεων για τη στήριξη και την ενίσχυση των δράσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών,

η παροχή στοιχείων και αναλυτικής υποστήριξης στα κράτη μέλη σε σχέση με μείζονος σημασίας διεθνή συμβάντα,

η εκπόνηση αξιολόγησης απειλών, στρατηγικών και επιχειρησιακών αναλύσεων και γενικών εκθέσεων προόδου των εργασιών,

η ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση ειδικών γνώσεων σχετικά με μεθόδους πρόληψης της εγκληματικότητας, ερευνητικές διαδικασίες και τεχνικές και εγκληματολογικές μεθόδους, και παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη,

η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και συνδρομής στα κράτη μέλη προκειμένου να οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης, μεταξύ άλλων με την παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης, εντός του πεδίου των στόχων της Ευρωπόλ και σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς πόρους και τους πόρους για το προσωπικό που έχει στη διάθεσή της, σε συντονισμό με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL),

η συνεργασία με αρμόδια όργανα της Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ιδίως μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και μέσω της παροχής αναλυτικής υποστήριξης στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους,

η παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στις δομές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και στις αποστολές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ οι οποίες προβλέπονται στη ΣΕΕ στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπόλ,

η ανάπτυξη κέντρων εμπειρογνωσίας στην Ένωση για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών εγκλήματος που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ,

η στήριξη των δράσεων των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση μορφών εγκληματικότητας που διευκολύνονται, προωθούνται ή διαπράττονται με χρήση του διαδικτύου, περιλαμβανομένης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, της αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου.

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, η Ευρωπόλ συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, ειδικότερα τον Frontex, τη Eurojust, τον CEPOL, το EMCDDA και τον ENISA. Σημαντικός εταίρος είναι επίσης ο Interpol.

Ίσες ευκαιρίες

Η Ευρωπόλ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων χωρίς διακρίσεις βάσει φύλου, χρώματος, φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, εθνικότητας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς και ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τους συναδέλφους μας στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Η δυνατότητα απασχόλησης στην Ευρωπόλ παρέχεται στους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ. Παρότι δεν εφαρμόζει σύστημα ποσοστώσεων ανά ιθαγένεια, η Ευρωπόλ επιδιώκει να διαθέτει υπαλλήλους από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη ώστε να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των μελών του προσωπικού της όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή.

2.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων είναι αρμόδια για τις βασικές δραστηριότητες της Ευρωπόλ, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την τρομοκρατία που πλήττει τα κράτη μέλη. Η εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων απαιτεί στενή συνεργασία με τις άλλες δύο διευθύνσεις της Ευρωπόλ (τη Διεύθυνση Διακυβέρνησης και τη Διεύθυνση Ικανοτήτων), τα γραφεία σύνδεσης στην Ευρωπόλ, καθώς και τις αρμόδιες αρχές (επιχειρησιακές διευθύνσεις και οντότητες) των κρατών μελών.

Η Ευρωπόλ παρέχει μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο υποστήριξης του αγώνα τους για την καταπολέμηση του διεθνούς σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Βάσει της οργανωτικής δομής της Ευρωπόλ, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει πέντε αυτοτελή τμήματα: το κέντρο επιχειρήσεων και ανάλυσης, το ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, το ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, το ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Γενικές αρμοδιότητες του κατόχου της θέσης

Υπό την επίβλεψη του εκτελεστικού διευθυντή, οι αναπληρωτές εκτελεστικοί διευθυντές προΐστανται των αντίστοιχων διευθύνσεων και, σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55 του κανονισμού της Ευρωπόλ, είναι επιφορτισμένοι με τις εξής αρμοδιότητες:

παροχή υποστήριξης και συνδρομής στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξη της Ευρωπόλ παρέχοντας συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους,

συμβολή στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και στην εφαρμογή των αποφάσεών του,

συμβολή στην προετοιμασία και την εφαρμογή του πολυετούς προγραμματισμού και του ετήσιου προγράμματος εργασιών στους κόλπους της αντίστοιχης διεύθυνσης και υποβολή εκθέσεων στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή τους,

υλοποίηση σε επίπεδο διεύθυνσης των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις της διεύθυνσης,

παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της διαχείρισης των επιδόσεων σε επίπεδο διεύθυνσης,

διοίκηση της διεύθυνσης μέσω, μεταξύ άλλων, της διαχείρισης του προσωπικού και των προϋπολογισμών σύμφωνα με τους οικείους κανόνες και κανονισμούς,

καθοδήγηση των υπαλλήλων τους στην επιτέλεση των καθηκόντων και των στόχων που τους έχουν ανατεθεί,

προαγωγή της στενής συνεργασίας μεταξύ των διευθύνσεων,

διατήρηση των στρατηγικών δεσμών στους συγκεκριμένους τομείς εγκληματικότητας της διεύθυνσης με συναφείς εξωτερικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους,

προώθηση των επιτευγμάτων της Ευρωπόλ στα μέσα ενημέρωσης και εκπροσώπησή της σε εξωτερικές και εσωτερικές συνεδριάσεις και συνδιασκέψεις, όπως απαιτείται,

διεκπεραίωση κάθε άλλου καθήκοντος που τους ανατίθεται από τον εκτελεστικό διευθυντή.

Ειδικές αρμοδιότητες για τον κάτοχο της θέσης

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος του εκτελεστικού διευθυντή να καθορίζει τις ειδικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του κατόχου της θέσης, ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής, θα είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιος για τα εξής:

προΐσταται στην παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης από μέρους της Ευρωπόλ, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις των κρατών μελών της,

διοικεί και διευθύνει τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου του καθορισμού, της εφαρμογής και της υλοποίησης πολιτικών και στόχων,

επιβλέπει το έργο των ακόλουθων τμημάτων: του κέντρου επιχειρήσεων και ανάλυσης, του ευρωπαϊκού κέντρου για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, του ευρωπαϊκού κέντρου για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, του ευρωπαϊκού κέντρου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το ευρωπαϊκού κέντρου για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος,

προγραμματίζει, διευθύνει και συντονίζει τη χρήση των πόρων του Οργανισμού κατά την επιτέλεση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, φροντίζοντας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της Διεύθυνσης,

διασφαλίζει την ευθυγράμμιση των ειδικών επιχειρησιακών στρατηγικών με τη γενική στρατηγική της Ευρωπόλ.

3.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

α.

Οι υποψήφιοι πρέπει

να είναι μέλη αρμόδιας αρχής κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού της Ευρωπόλ, να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύουν όλων των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους,

να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους,

να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν τη θέση (πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης εργασίας, ο επιτυχών υποψήφιος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις από ιατρό του οργάνου για να δοθεί η δυνατότητα στο όργανο να εξακριβώσει ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό (ΚΛΠ),

να αποδεικνύουν ότι κατέχουν σε βάθος μία από τις γλώσσες της Ένωσης και ικανοποιητικά μια άλλη γλώσσα της Ένωσης, στον βαθμό που είναι αναγκαίος για τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν.

β.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο) όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα έτη ή περισσότερα

Ή

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τριετής.

Εκτός από τα ανωτέρω, τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του διπλώματος.

4.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α.

Επαγγελματική πείρα

Απαραίτητα προσόντα

Τουλάχιστον δεκαετής πείρα σε διευθυντική θέση στον τομέα της επιβολής του νόμου στο πλαίσιο αποκλειστικά της εθνικής νομοθεσίας ή, εν μέρει, σε ενωσιακό/διεθνές περιβάλλον.

Προϋπηρεσία στον στρατηγικό σχεδιασμό σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο, κατά προτίμηση σε ενωσιακό/διεθνές πλαίσιο.

Εργασιακή πείρα σε στρατηγικό επίπεδο στο πλαίσιο οργανισμού επιβολής του νόμου, κατά προτίμηση αστυνομικής αρχής.

Πείρα, σε εθνικό επίπεδο, στη διεύθυνση και την επίβλεψη του συντονισμού μεγάλης κλίμακας ερευνών και σημαντικών υψηλού επιπέδου επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα σχετικό με την εντολή της Ευρωπόλ, κατά προτίμηση σχετικό με το οργανωμένο έγκλημα ή/και την τρομοκρατία.

Πείρα στη διεθνή αστυνομική συνεργασία σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

Πείρα στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής σημασίας των εξελίξει και των δυνητικών εξελίξεων στον τομέα της επιβολής του νόμου, καθώς και του αντικτύπου τους στους ενδιαφερόμενους παράγοντες τόσο σε στρατηγικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της χάραξης πολιτικής.

Επιθυμητά προσόντα

Πείρα με θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με νομικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, ειδικότερα σε σχέση με την εντολή της Ευρωπόλ.

β.

Επαγγελματικές γνώσεις

Απαραίτητα προσόντα

Επισταμένη γνώση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο.

Επισταμένη γνώση της απειλής που αποτελούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα, το ηλεκτρονικό έγκλημα και η τρομοκρατία, καθώς και των μέσων και των τεχνικών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

γ.

Ηγετικές δεξιότητες και ικανότητες

Ανάπτυξη οράματος και στρατηγικής — ανάπτυξη επιτακτικής αποστολής, οράματος και στρατηγικής που έχουν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο και μπορούν να γίνουν κατανοητά και αποδεκτά από το προσωπικό ως σημαντικά για την καθημερινή τους εργασία.

Βελτίωση των επιδόσεων — εφαρμογή με προορατικό και ενεργητικό τρόπο της αποστολής, του οράματος και της στρατηγικής της Ευρωπόλ με τρόπο τέτοιον ώστε η Ευρωπόλ να ανταποκρίνεται στους οργανωτικούς της στόχους.

Δυναμισμός — προσδιορισμός και αξιοποίηση ευκαιριών καινοτομίας που ενισχύουν τη συνάφεια της Ευρωπόλ ως βασικού παράγοντα στον τομέα της δραστηριοποίησής της.

Δικτύωση — σύναψη αποτελεσματικών σχέσεων εντός της Ευρωπόλ και δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με το εξωτερικό περιβάλλον.

Γνώση του αντικειμένου — βαθιά κατανόηση του αντικειμένου και προσήλωση στην ανάληψη κατάλληλης δράσης με βάση αυτήν τη γνώση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής αριστείας του Οργανισμού.

Ενθάρρυνση ατόμων — ενθάρρυνση για τη μακροπρόθεσμη παροχή κινήτρων και την οργανωτική αφοσίωση, ενεργώντας ως πρότυπο και συμμορφούμενος/η με την αποστολή και τις αξίες του Οργανισμού.

δ.

Γενικές δεξιότητες διοίκησης

Ικανότητα καθορισμού και αναθεώρησης των στόχων της Διεύθυνσης εντός του συνολικού στρατηγικού πλαισίου και των προτεραιοτήτων του Οργανισμού.

Ικανότητα καθορισμού των προτεραιοτήτων και εστίασης σε αυτές, καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου που σημειώνεται ως προς την επίτευξη των στόχων της Διεύθυνσης και των στόχων των μελών της μονάδας/της ομάδας, σε συνεργασία μαζί τους.

Ικανότητα οργάνωσης, ανάθεσης και διαχείρισης του έργου της Διεύθυνσης μέσω του καθορισμού φιλόδοξων αλλά ρεαλιστικών στόχων.

Ικανότητα ενθάρρυνσης των μελών του προσωπικού εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι κατανοούν τις σχετικές απαιτήσεις και το πώς η εργασία τους συμβάλλει στους στόχους της Διεύθυνσης.

Ικανότητα επιλογής συνεργατών και δημιουργίας ισχυρών ομάδων με συμπληρωματικά δυνατά σημεία κατάλληλα για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της Διεύθυνσης.

Ικανότητα εμψύχωσης των μελών της ομάδας για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, παροχής τακτικής ενημέρωσης, αναγνώρισης της επιτυχίας και της ανάγκης βελτίωσης προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Ικανότητα ανάπτυξης και υποστήριξης ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης και μάθησης για τα μέλη του προσωπικού.

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και παρουσίασης σύνθετων θεμάτων με απλό τρόπο, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, με αποδέκτες, μεταξύ άλλων, τα μέλη του προσωπικού.

Ικανότητα να ζητά τη συμβολή του προσωπικού, των εταίρων και των ενδιαφερόμενων μερών και να ακούει τις ιδέες τους.

Διαπροσωπικές δεξιότητες

Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας με αποτελεσματικότητα, σεβασμό και διακριτικότητα.

Ικανότητα ανάπτυξης παραγωγικών και συνεργατικών σχέσεων με την ιεραρχία και άλλες διευθύνσεις και συναδέλφους.

Διαπραγματευτικές δεξιότητες

Ικανότητα να κατευθύνει τις συζητήσεις και να παράγει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα χωρίς να διακυβεύει τις παραγωγικές σχέσεις εργασίας με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Πολυμορφία σχέσεων

Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων με συναδέλφους σε ένα διεθνές και διεπιστημονικό εργασιακό περιβάλλον.

5.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το νομικό πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας πρόσληψης καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) και την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 1ης Μαΐου 2017 για την έγκριση των κανόνων περί επιλογής, παράτασης της θητείας και παύσης του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από πέντε μέλη που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη, τα οποία καθορίζονται με κλήρωση από το διοικητικό συμβούλιο, έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και τον εκτελεστικό διευθυντή.

Τα καθήκοντα της επιτροπής περιλαμβάνουν:

α)

τον προσδιορισμό όλων των υποψηφίων που είναι επιλέξιμοι για τη θέση βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη πρόσληψης·

β)

την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων των επιλέξιμων υποψηφίων, βάσει των επαγγελματικών προσόντων, των δεξιοτήτων, της πείρας και των συστάσεων όσον αφορά τα εχέγγυα ήθους τους, προκειμένου να κριθεί ποιοι πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω·

γ)

την πρόσκληση των επικρατέστερων υποψηφίων να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία επιλογής που θα αφορά τη θέση, η οποία κατά κανόνα θα συμπεριλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη με βάση τις ικανότητες (Σημείωση: η επιτροπή επιλογής θα καλέσει τους 5 υποψηφίους με τις υψηλότερες βαθμολογίες και όλους τους υποψηφίους που έχουν βαθμολογία ίση με αυτήν του 5ου υποψηφίου)·

δ)

καταρτίζει δεόντως αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, η οποία περιλαμβάνει τον κατάλογο των επιλέξιμων υποψηφίων, αναφέροντας αυτούς με τους οποίους πραγματοποίησε συνέντευξη, καθώς και έναν κατάλογο υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και θεωρείται ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην προκήρυξη κενής θέσης.

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι υποβάλλονται σε αξιολόγηση από εξωτερικό κέντρο αξιολόγησης που θα παράσχει αντικειμενικές συμβουλές στην επιτροπή επιλογής.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να πραγματοποιήσει συνέντευξη με τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της επιτροπής επιλογής, καθώς και με οποιονδήποτε άλλο επιλέξιμο υποψήφιο με τον οποίο πραγματοποίησε συνέντευξη η επιτροπή.

Βάσει της έκθεσης που υποβάλλεται από την επιτροπή επιλογής, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη γνώμη η οποία:

παρουσιάζει τον κατάλογο των επιλέξιμων υποψηφίων,

καθορίζει κατάλογο προεπιλογής τουλάχιστον τριών ενδεδειγμένων υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης, και

επιβεβαιώνει ότι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προεπιλογής πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις πρόσληψης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην προκήρυξη κενής θέσης, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 13 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάζει στο Συμβούλιο την αιτιολογημένη γνώμη, καθώς και τον προτεινόμενο κατάλογο προεπιλογής υποψηφίων με τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας κάθε προεπιλεγέντος υποψηφίου, ώστε το Συμβούλιο να λάβει την απόφασή του όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού της Ευρωπόλ.

Πριν από τον διορισμό του, ο επιλεγμένος από το Συμβούλιο υποψήφιος ενδέχεται να κληθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία στη συνέχεια εκδίδει μη δεσμευτική γνώμη.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους εντός τριών μηνών από τη διαδικασία επιλογής. Η Ευρωπόλ δεν θα είναι σε θέση να απαντήσει σε αιτήματα πληροφοριών που θα ληφθούν εκτός του εν λόγω χρονικού πλαισίου.

Οι εργασίες και οι συζητήσεις της επιτροπής επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους υποψηφίους ή σε τρίτα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός τους, να έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με την επιτροπή επιλογής. Για κάθε ερώτηση ή πληροφορία ή έγγραφο σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση mbs@europol.europa.eu.

Μετά την ολοκλήρωση του διορισμού από το Συμβούλιο, κάθε υποψήφιος που υπέβαλε αίτηση για τη θέση λαμβάνει επίσημη επιστολή από τη γραμματεία της επιτροπής επιλογής που τον ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης υπολογίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω επιστολής.

6.   ΜΙΣΘΟΣ

Βαθμίδα: AD14

Ο βασικός μηνιαίος μισθός ορίζεται στις 14 837,60 EUR (κλιμάκιο 1) ή στις 15 461,11 EUR (κλιμάκιο 2).

Το κλιμάκιο του βαθμού καθορίζεται βάσει της επαγγελματικής πείρας που έχει αποκτηθεί μετά την εκπαίδευση που απαιτείται για τη θέση και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εφαρμογής.

Οι αποδοχές των υπαλλήλων υπόκεινται σε φόρο ΕΕ που παρακρατείται στην πηγή, ενώ απαλλάσσονται της εθνικής φορολογίας. Εφαρμόζονται υποχρεωτικές κρατήσεις για ιατρική ασφάλιση, εισφορές συντάξεων και ανεργίας.

Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τους ισχύοντες όρους που καθορίζονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης(ΚΛΠ), όπως περαιτέρω εξειδικεύονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να χορηγηθούν επιδόματα όπως το επίδομα εκπατρισμού (16 % του βασικού μεικτού μισθού) ή επίδομα αποδημίας (4 % του βασικού μεικτού μισθού), επίδομα στέγης, επίδομα συντηρούμενου τέκνου ή/και σχολικό επίδομα.

Οι υπάλληλοι απολαύουν παγκόσμιας ασφαλιστικής κάλυψης από το Κοινό Σύστημα Υγειονομικής Ασφάλισης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά του κινδύνου ασθενείας, επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος.

Η Ευρωπόλ προσφέρει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, ολοκληρωμένη ρύθμιση ετήσιας άδειας, καθώς και γονική άδεια που υποστηρίζει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Ενδεικτικός δειγματοληπτικός υπολογισμός καθαρού μισθού για τη βαθμίδα AD14/1:

α)

Υπάλληλος (άγαμος) που λαμβάνει επίδομα εκπατρισμού (16 %): 13 268,75 EUR

β)

Υπάλληλος που ασκεί την επιμέλεια δύο συντηρούμενων τέκνων και λαμβάνει επίδομα εκπατρισμού (16 %): 15 821,81 EUR

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι ενδεικτικές και παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρέχεται απλώς μια ενδεικτική εκτίμηση του πιθανού καθαρού μισθού του επιτυχόντος υποψηφίου υπό το πρίσμα των ισχυόντων ποσών των σχετικών επιδομάτων και του επιπέδου φορολόγησης. Η εν λόγω εκτίμηση δεν έχει νομικό κύρος και δεν παρέχει κανένα απολύτως δικαίωμα.

Η ενημέρωση βασίζεται σε στοιχεία που ίσχυαν τον Ιούλιο του 2019.

7.   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας

Η πρόσληψη για τη θέση αυτή υπόκειται στην επιτυχή ολοκλήρωση δοκιμαστικής περιόδου 9 μηνών. Εντός της περιόδου αυτής ο επιτυχών υποψήφιος θα πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας που σχετίζεται με τη θέση.

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λυθεί κατά τη διάρκεια ή στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΛΠ.

Έλεγχος ασφαλείας και πιστοποιητικό καλής διαγωγής

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν περάσει με επιτυχία διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση «πιστοποιητικού καλής διαγωγής» μόλις τους γίνει προσφορά εργασίας. Το «πιστοποιητικό καλής διαγωγής» πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπόλ πριν από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση αρνητικών στοιχείων στο «πιστοποιητικό καλής διαγωγής» η Ευρωπόλ διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας.

Ωστόσο, το εθνικό πιστοποιητικό καλής διαγωγής δεν υποκαθιστά ένα έγκυρο πλήρες Πιστοποιητικό ελέγχου ασφαλείας προσωπικού (PSCC) το οποίο πρέπει να λαμβάνεται για το σύνολο του προσωπικού της Ευρωπόλ στο επίπεδο που αναφέρεται στην περιγραφή της θέσης εργασίας. Το PSCC είναι ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή και βεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται ο βαθμός ασφαλείας, η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία λήξης. Η μη απόκτηση του απαιτούμενου βαθμού ασφαλείας πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου μπορεί να αποτελέσει αιτία λύσης της σύμβασης εργασίας.

Το απαιτούμενο επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας για την παρούσα θέση εργασίας είναι: TRES SECRET UE/EU TOP SECRET.

Σύμβαση εργασίας

Ο επιτυχών υποψήφιος διορίζεται από το Συμβούλιο και προσλαμβάνεται για τη θέση του διευθυντή, με τίτλο θέσης αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής, ομάδας καθηκόντων AD, με βαθμό 14, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του ΚΛΠ και το παράρτημα I του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αρχική σύμβαση συνάπτεται για χρονικό διάστημα 4 ετών. Η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για διάστημα έως τεσσάρων ετών.

Ο τόπος εργασίας θα είναι η Χάγη, στις Κάτω Χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, ανατρέξτε στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ που είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπόλ www.europol.europa.eu.

8.   ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/της, ο/η επιτυχών/-ούσα υποψήφιος/-α θα κληθεί να προβεί σε δήλωση με την οποία δεσμεύεται να ενεργεί με αμεροληψία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και δήλωση σχετικά με τυχόν συμφέροντα τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία του/της.

Νόμιμες υποχρεώσεις μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους έκτακτους υπαλλήλους, ο υπάλληλος «έχει την υποχρέωση, μετά τη λήξη των καθηκόντων του, να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων». Οι υπάλληλοι που προτίθενται να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα εντός των δύο ετών που έπονται της λήξεως των καθηκόντων τους οφείλουν να το δηλώσουν στο όργανο στο οποίο ανήκουν, ώστε να λάβει τη δέουσα απόφαση επί του θέματος. Εάν η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με την πραγματοποιηθείσα από τον υπάλληλο εργασία κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσίας του, και αν ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστη με τα νόμιμα συμφέροντα του οργάνου, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί, με βάση το συμφέρον της υπηρεσίας, είτε να απαγορεύσει στον υπάλληλο την άσκηση της δραστηριότητας αυτής είτε να την εγκρίνει υπό τους όρους που η ίδια κρίνει ενδεδειγμένους. Εφόσον πρόκειται για πρώην ανώτερους υπαλλήλους, ήτοι, βάσει του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπόλ, για τους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές και τον εκτελεστικό διευθυντή, το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ ορίζει ότι «Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή απαγορεύει, καταρχήν, στους πρώην ανώτερους υπαλλήλους […] να αναλαμβάνουν, κατά τους 12 μήνες μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων ή υπεράσπισης έναντι του προσωπικού του οργανισμού στον οποίο εργάζονταν προηγουμένως, για λογαριασμό των επιχειρήσεων, πελατών ή εργοδοτών τους και για θέματα για τα οποία ήταν υπεύθυνοι κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσία τους.»

Δήλωση απορρήτου — Εξωτερική διαδικασία πρόσληψης και επιλογής έκτακτων υπαλλήλων (TA) για τη στελέχωση ανώτερων διευθυντικών θέσεων

Ο σκοπός της παρούσας δήλωσης απορρήτου είναι η ενημέρωση των υποψηφίων για την ανώτερη διευθυντική θέση σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός της συλλογής δεδομένων

Τα υποβληθέντα στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτίμηση της καταλληλότητας των υποψηφίων για θέση εργασίας στην Ευρωπόλ με την ιδιότητα του έκτακτου υπαλλήλου (TA) για τη στελέχωση ανώτερης διευθυντικής θέσης, καθώς και για τη διαχείριση των εγγράφων που σχετίζονται με την επιλογή. Τα στοιχεία που συλλέγονται για λόγους συμμόρφωσης προς τον εν λόγω σκοπό είναι αυτά που απαιτούνται στο έντυπο της αίτησης, καθώς και όλα τα στοιχεία που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με το άρθρο TA2a, οι νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν έκτακτους υπάλληλους είναι οι ακόλουθες:

ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τίτλος II κεφάλαιο 3) και οι κανόνες εφαρμογής τους,

η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 1ης Μαΐου 2017, σχετικά με τους κανόνες περί επιλογής, παράτασης της θητείας και παύσης του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών,

η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 23ης Μαΐου 2019, σχετικά με τους τύπους και τους τίτλους των θέσεων στην Ευρωπόλ,

η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 7ης Αυγούστου 2020, σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων εργασίας της Ευρωπόλ οι οποίες μπορούν να πληρωθούν μόνο με προσωπικό προερχόμενο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών («θέσεις στις οποίες η πρόσβαση είναι περιορισμένη»).

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας

Μεταξύ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Όνομα

Εθνικότητα

Διεύθυνση

Λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ημερομηνία/Τόπος γεννήσεως

Γλώσσες

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Τίτλοι σπουδών

Φύλο

Ιστορικό απασχόλησης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αριθμός τηλεφώνου

Χρηματοοικονομικά δεδομένα

Όνομα εργοδότη

Οικογενειακή κατάσταση

Θέση/Τίτλος

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας Ανθρωπίνων Πόρων.

Αποδέκτες των δεδομένων

Οι αποδέκτες των δεδομένων που αφορούν τη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής για τις θέσεις έκτακτων υπαλλήλων είναι το προσωπικό της Ευρωπόλ που εργάζεται στο τμήμα Διοίκησης και ασχολείται με θέματα ανθρώπινων πόρων και χρηματοοικονομικών, τα μέλη της επιτροπής επιλογής, η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής και το γραφείο του εκτελεστικού διευθυντή. Η Ευρωπόλ έχει χορηγήσει σχετική άδεια σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προσλήψεων εξωτερικού παρόχου (την Insight Technology Solutions Belgium Inc., βελγικό υποκατάστημα της Insight Direct USA Inc., Romeinsesteenweg 468, 1853 Grimbergen, Βέλγιο). Ο πάροχος και οι υπεργολάβοι του διαχειρίζονται την πλατφόρμα εκ μέρους της Ευρωπόλ και μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των υποψηφίων σε περίπτωση τεχνικής φύσεως ερωτήσεων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επιτυχόντων υποψηφίων που είναι μέλη εθνικής αρμόδιας αρχής και αιτούνται θέση στην οποία η πρόσβαση είναι περιορισμένη διαβιβάζονται στην ενδιαφερόμενη εθνική μονάδα της Ευρωπόλ για να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας εθνικής μονάδας της Ευρωπόλ. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επιτυχόντων υποψηφίων που αιτούνται ανώτερες διευθυντικές θέσεις μπορεί να χορηγηθεί σε εξωτερικό πάροχο αξιολόγησης και στους υπεργολάβους του (FWC EFSA, OC/EFSA/HUCAP/2019/02, Παροχή συνδρομής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού και οι υπεργολάβοι αυτών), στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται στην προκήρυξη κενής θέσης.

Αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που θα υποβληθούν στην Ευρωπόλ θα διατηρηθούν στα αρχεία της Ευρωπόλ και δεν θα επιστραφούν στον υποψήφιο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο προεπιλογής διατηρούνται για τουλάχιστον 2 πλήρη ημερολογιακά έτη και έως, κατ’ ανώτατο όριο, 3 πλήρη ημερολογιακά έτη από το έτος κατά το οποίο οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας προεπιλογής.

Άλλα δεδομένα (π.χ. ο πίνακας επικρατέστερων υποψηφίων) που σχετίζονται με τη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής προσωπικού διατηρούνται για τουλάχιστον 4 πλήρη ημερολογιακά έτη και έως, κατ’ ανώτατο όριο, 5 πλήρη ημερολογιακά έτη από το έτος κατά το οποίο ο εκτελεστικός διευθυντής υπέγραψε την τελική πρόταση.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυθόρμητες αιτήσεις διαγράφονται αμέσως. Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής (π.χ. τιμολόγια, αιτήσεις επιστροφής χρημάτων) διατηρούνται για περίοδο 5 ημερολογιακών ετών μετά τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανονισμούς.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο εργαλείο ηλεκτρονικών προσλήψεων μπορούν να αποθηκευτούν περαιτέρω σε ηλεκτρονικούς και έγχαρτους φακέλους της μονάδας ανθρώπινων πόρων που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα προσπέλασης, διόρθωσης, κλειδώματος και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες προστασίας δεδομένων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών προσλήψεων –εφόσον είναι δυνατόν- ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στη διεύθυνση C22@europol.europa.eu.

Επικοινωνία σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση C22@europol.europa.eu ή με τη λειτουργία προστασίας δεδομένων της Ευρωπόλ (DPF) στη διεύθυνση:

DPF, PO Box 90850, 2509LW, Χάγη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DPF@europol.europa.eu.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): edps@edps.europa.eu.

ΚΥΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Οκτωβρίου 2020, 23:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Διαδικασία προσλήψεων: τέταρτο τρίμηνο 2020, πρώτο τρίμηνο 2021

Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης: το συντομότερο δυνατό μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εφόσον δεν υπάρξει τροποποίηση από τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται στους κανόνες επιλογής, παράτασης θητείας και παύσης εκτελεστικού διευθυντή και αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη διαδικασία επιλογής παρακαλείστε να ανατρέξτε στις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Ευρωπόλ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ οι οποίες είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπόλ www.europol.europa.eu.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mbs@europol.europa.eu.


(1)  Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

(3)  Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Εύκρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1) και τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 423/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 129 της 30.4.2014, σ. 12).


Top