EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/196/09

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 — EAC/A01/2019 — Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

OJ C 196, 12.6.2019, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 196/22


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2018 — EAC/A01/2019

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

(2019/C 196/09)

1.   Εισαγωγή/Ιστορικό

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης 1313/2013/ΕΕ (1), καθώς και για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2018. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καλύπτει την περίοδο 2018-2020. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού.

2.   Περιγραφή

Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι έργα μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζουν δραστηριότητες των ομάδων εθελοντισμού με στόχο την ανάληψη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων με μεγάλο αντίκτυπο για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων σε τομείς πολιτικής που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

3.   Στόχοι και προτεραιότητες

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει ως στόχο την προαγωγή της αλληλεγγύης ως αξίας κυρίως μέσω του εθελοντισμού, την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στα κοινά στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενο παράλληλα σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ενισχύοντας τις κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που αφορά τους νέους.

Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας θα έχουν ως κύριους στόχους:

να καλύψουν σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες της κοινωνίας·

να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·

να δώσουν τη δυνατότητα στον/στους νεαρούς εθελοντές να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη·

να προσφέρουν απτά οφέλη στις κοινότητες εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες·

να προσεγγίσουν τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών·

να προωθήσουν τη διαφορετικότητα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών, τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να εφαρμόσουν σχέδια που ενισχύουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την αίσθηση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους·

να ενισχύσουν τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των συμμετεχόντων οργανισμών·

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με άλλους πολιτισμούς και άλλες χώρες δίνοντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν το αίσθημα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας.

Πέραν της επιδίωξης των ανωτέρω στόχων, οι προτάσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να καλύπτουν μία ή περισσότερες από τις τρεις προτεραιότητες που απαριθμούνται κατωτέρω:

την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά·

την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων)·

την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης καταστροφών, της ετοιμότητας και της αποκατάστασης (εκτός της άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις καταστροφών).

Στο πλαίσιο της προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, θα μπορούσαν να υποστηριχθούν έργα ανοικοδόμησης, όπως για παράδειγμα η Παναγία των Παρισίων.

4.   Επιλέξιμοι αιτούντες

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση ή σήμα ποιότητας για τον εθελοντισμό στο πλαίσιο του Erasmus+ κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει, συγκεκριμένα, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο βάσει των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης που αφορούν την καταγγελία αυτής.

5.   Επιλέξιμες δραστηριότητες και διάρκεια του έργου

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

Οι ομάδες εθελοντισμού είναι δραστηριότητες αλληλεγγύης οι οποίες επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων που προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες να εργαστούν εθελοντικά μαζί για περίοδο διάρκειας 2 εβδομάδων έως 2 μηνών. Στις ομάδες εθελοντισμού, οι εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα αναλαμβάνουν καθήκοντα για ένα έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τη μικρότερη διάρκειά τους, οι εν λόγω δραστηριότητες θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμες τόσο για τα άτομα όσο και για τις κοινότητες που επωφελούνται από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Οι εκ των προτέρων επισκέψεις προγραμματισμού αποτελούν επισκέψεις προγραμματισμού πριν από την έναρξη των εθελοντικών δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας, με τη διευκόλυνση και την προετοιμασία των διοικητικών ρυθμίσεων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την κατανόηση και τη δημιουργία μιας στερεής εταιρικής σχέσης μεταξύ των οργανώσεων και των ατόμων που συμμετέχουν.

Συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι σχετικές δευτερεύουσες δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή προστιθέμενης αξίας και την αύξηση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και για την ενίσχυση του αντικτύπου του στο τοπικό, περιφερειακό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εν λόγω συμπληρωματικές δραστηριότητες αποσκοπούν επίσης στη συνειδητοποίηση της αξίας του εθελοντισμού για τους νέους και για τις κοινότητες, καθώς και για την ενίσχυση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους εθελοντές.

Η διάρκεια του έργου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 24 μηνών.

6.   Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι 1 018 325 EUR και βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2018 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

Ο οργανισμός προσδοκά να χρηματοδοτήσει εννέα προτάσεις.

Ο οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.

7.   Υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης επιχορήγησης (eForm). Το ηλεκτρονικό έντυπο διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en και πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η αίτηση - δεόντως συμπληρωμένη - πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

8.   Πλήρεις πληροφορίες

Οι λεπτομερείς όροι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτίθενται στον Οδηγό για ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Ο Οδηγός για ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που διατυπώνονται σε αυτόν εφαρμόζονται πλήρως στην παρούσα πρόσκληση.


(1)  ΕΕ L 250 της 4.10.2018, σ. 1.


Top