Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/388A/01

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) — Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2018/20032

OJ C 388A , 26.10.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 388/1


Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)

Προκήρυξη κενής θέσης για τα καθήκοντα του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας

(Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Ποιοι είμαστε

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ιδρύθηκε το 2004 με την εντολή να συμβάλλει στην παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών εντός της Ένωσης.

Έκτοτε, ο Οργανισμός έχει εξελιχθεί σε σύγχρονο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα όργανα της ΕΕ, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας της Ένωσης και, συνεπώς, τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Ειδικότερα, ο ENISA παρέχει στήριξη στους τομείς της χάραξης και της εφαρμογής πολιτικών, της δημιουργίας ικανοτήτων, της συνεργασίας και της αύξησης της ευαισθητοποίησης.

Ο ENISA διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (η «οδηγία NIS»), η οποία αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια. Συγκεκριμένα, ο ENISA παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο δίκτυο ομάδων απόκρισης για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια υπολογιστών (CSIRT), τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρησιακής συνεργασίας, και καλείται επίσης να βοηθήσει την ομάδα συνεργασίας στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για την «πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», η οποία περιλαμβάνει μια νέα εντολή για τον ENISA και τη δημιουργία ενωσιακού πλαισίου για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Η πρόταση, η οποία επί του παρόντος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελεί μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση ώστε ο ENISA να ενισχυθεί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων καθιστώντας την εντολή του μόνιμη και ενισχύοντας τη συμβολή του Οργανισμού στην πρόληψη και την αντιμετώπιση σημαντικών διασυνοριακών περιστατικών κυβερνοασφάλειας, καθώς και στηρίζοντας τη χάραξη και την εφαρμογή της ενωσιακής πολιτικής σχετικά με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας.

Ο ENISA εδρεύει στην Ελλάδα, με γραφεία στο Ηράκλειο (Κρήτη) και την Αθήνα. Επί του παρόντος, απασχολεί 83 άτομα και διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 11 εκατ. ευρώ. Με την επιφύλαξη της έκβασης των διαπραγματεύσεων, οι πόροι του Οργανισμού αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά όταν η νέα εντολή τεθεί σε ισχύ.

Τι προτείνουμε

Προσφέρουμε μια θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους που θα ηγείται πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν έναν τομέα προτεραιότητας με καίρια σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια του ENISA είναι ο/η νόμιμος/-η εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπο του Oργανισμού και λογοδοτεί έναντι του διοικητικού συμβουλίου του, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια θα είναι προϊστάμενος/-η και διαχειριστής/-ρια του Οργανισμού και θα έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Οι ειδικές αρμοδιότητες του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας θα περιλαμβάνουν τα εξής:

ανάπτυξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού σύμφωνα με την αποστολή του και τις γενικές κατευθύνσεις που έχουν καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο·

πρόσληψη και εποπτεία του προσωπικού του Οργανισμού, καλλιέργεια θετικού ομαδικού πνεύματος και διαμόρφωση καλού εργασιακού περιβάλλοντος·

συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο και εξασφάλιση της γραμματειακής υποστήριξής του·

έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού·

κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού και εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισής του, σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

κατάρτιση και εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου προγράμματος εργασίας, και διασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων του·

διαχείριση των πόρων του Οργανισμού, με ιδιαίτερη προτεραιότητα στο επιχειρησιακό σκέλος της αποστολής του Οργανισμού·

διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού, της Επιτροπής, των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών του Οργανισμού, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση ζητημάτων κυβερνοασφάλειας·

ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και των αρμόδιων οργάνων των κρατών μελών στον τομέα των δραστηριοτήτων του·

άμεση και έμμεση επικοινωνία με το κοινό όσον αφορά όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της αποστολής του Οργανισμού.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)

Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα είναι ένας/μία δυναμικός/-ή, υψηλού επιπέδου επαγγελματίας, ο/η οποίος/-α θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

Διοικητικές ικανότητες, και συγκεκριμένα:

αποδεδειγμένη επιτυχή διοίκηση μεγάλων ομάδων και έργων, καθώς και ικανότητα διεύθυνσης, δραστηριοποίησης και ανάπτυξης του δυναμικού ομάδας με πολυεθνικό και πολυεπιστημονικό υπόβαθρο· πείρα που αποκτήθηκε σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα αποτελέσει πλεονέκτημα·

πείρα στη διαχείριση σημαντικών χρηματοοικονομικών πόρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένων του οικονομικού προγραμματισμού και του εσωτερικού ελέγχου (1)·

ικανότητα να εργάζεται υπό υψηλή πίεση και να διατηρεί επαγγελματική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της·

ικανότητα συμβολής στο στρατηγικό όραμα για τον Οργανισμό, όπως αυτό ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, και υλοποίησής του, καθώς και ικανότητα κινητοποίησης της στήριξης των ενδιαφερόμενων μερών·

ικανότητα διατήρησης εποικοδομητικών σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, και επίγνωση της επίδρασης του ρόλου του/της στον τομέα των δημόσιων σχέσεων.

Τεχνικές ικανότητες, και συγκεκριμένα:

άριστη κατανόηση των βασικών θεμάτων της κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τη στρατηγική, την κανονιστική ρύθμιση, την πολιτική και τον κλάδο, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

καλή κατανόηση των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και αλληλεπίδρασής τους·

πείρα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας που έχει αποκτηθεί σε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή δημόσια διοίκηση ή σε μη δημόσια οντότητα που διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τον δημόσιο τομέα θα αποτελέσει πλεονέκτημα·

πείρα στη διοίκηση ομάδων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητες, και συγκεκριμένα:

αποδεδειγμένη ικανότητα και πείρα αποτελεσματικής και αποδοτικής επικοινωνίας με το κοινό, καθώς και συνεργασίας με όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους· πείρα στην επικοινωνία σε καταστάσεις κρίσεων θα αποτελέσει πλεονέκτημα·

άριστες δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, οργάνωσης και διαπραγμάτευσης, καθώς και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης κατά τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που είναι η γλώσσα εργασίας του Οργανισμού, θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (απαιτήσεις επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/-ες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής μόνο εφόσον οι ακόλουθες τυπικές απαιτήσεις πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Ιθαγένεια: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα του ενός έτους δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική πείρα (2): Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα. Τα 5 τουλάχιστον έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Διοικητική πείρα: τουλάχιστον 5 έτη της επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (3).

Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια της/των συνέντευξης/-εων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, η συνέντευξη ή μέρος της συνέντευξης ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, πλήρη πενταετή θητεία (βλ. επίσης την πρώτη υποσημείωση στην ενότητα σχετικά με τους όρους απασχόλησης) πριν από την ηλικία συνταξιοδότησής τους. Για τους/τις έκτακτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του/της (βλ. άρθρο 47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5)).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να είναι σωματικά ικανοί/-ές για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιλογή και διορισμός

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια θα επιλεγεί και θα διοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του ENISA από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων που θα προεπιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την κατάρτιση του καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει την επιλογή σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης (βλ. το έγγραφο σχετικά με την πολιτική όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους — Document on Senior Officials Policy (6)).

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επιλογής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επιτροπή προεπιλογής. Η επιτροπή αυτή μελετά όλες τις αιτήσεις, προβαίνει σε μια πρώτη εξακρίβωση της επιλεξιμότητας και προσδιορίζει τους υποψηφίους που έχουν το καλύτερο προφίλ με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής, και οι οποίοι είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη με την επιτροπή προεπιλογής, στην οποία εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του ENISA θα συμμετέχει ως παρατηρητής/-τρια.

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η επιτροπή προεπιλογής συντάσσει το πόρισμά της και προτείνει έναν κατάλογο υποψηφίων για περαιτέρω συνεντεύξεις με τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα της επιτροπής προεπιλογής και αποφασίζει ποιοι/-ες υποψήφιοι/-ες θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/-ες που καλούνται σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ συμμετέχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι προσλήψεων. Η ΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και την έκθεση του κέντρου αξιολόγησης, καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων τους/τις οποίους/-ες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας του ENISA.

Οι υποψήφιοι/-ες που απαρτίζουν τον κατάλογο της ΣΕΔ καλούνται σε συνέντευξη από το/τα αρμόδιο/-α μέλος/-η της Επιτροπής (7).

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τον βραχύ κατάλογο των καταλληλότερων υποψηφίων, ο οποίος υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του ENISA. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να καλέσει σε συνέντευξη τους/τις υποψήφιους/-ες, πριν διορίσει τον/την διευθυντή/-ρια από τους/τις προεπιλεγέντες/-γείσες από την Επιτροπή. Η συμπερίληψη σ’ αυτόν τον βραχύ κατάλογο δεν εξασφαλίζει διορισμό.

Οι υποψήφιοι/-ες ενδέχεται να κληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις και/ή δοκιμασίες, πέραν εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω. Ενδέχεται να κληθούν επίσης να προβούν σε δήλωση ενώπιον της/των σχετικής/-ών επιτροπής/-ών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και του θεσμικού οργάνου, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή στη γαλλική γλώσσα (8).

Ίσες ευκαιρίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ENISA εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (9).

Όροι απασχόλησης (10)

Οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που προβλέπονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11).

Ο/Η επιτυχών/-ούσα υποψήφιος/-α θα προσληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ENISA ως έκτακτος/-η υπάλληλος στον βαθμό AD 14 (12). Θα καταταχθεί, ανάλογα με τη διάρκεια της επαγγελματικής του/της πείρας, στο κλιμάκιο 1 ή στο κλιμάκιο 2 του βαθμού αυτού.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), θα διοριστεί για αρχική θητεία διάρκειας πέντε ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για μέγιστη περίοδο πέντε ετών. Ο εν λόγω κανονισμός τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση μέσω της προτεινόμενης πράξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο [COM(2017) 477].

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, κάθε νέο μέλος του προσωπικού πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς περίοδο δοκιμασίας εννέα μηνών.

Ο τόπος εργασίας βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με την απόφαση 2004/97/ΕΚ, Ευρατόμ (14), που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου 2003, και τους όρους της διευθέτησης όσον αφορά την έδρα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ENISA.

Η θέση θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Οκτωβρίου 2019.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/της, ο/η διευθυντής/-ρια θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντά του/της τα οποία ενδέχεται να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία του/της.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες, προτού υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά το είδος του διπλώματος/πτυχίου, την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις απαιτούμενες γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις εν λόγω απαιτήσεις επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι η αίτησή σας καταχωρίστηκε. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες δεν έχουν δυνατότητα παρακολούθησης των σταδίων εξέτασης της αίτησής τους μέσω του διαδικτύου. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής αίτησης.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε θερμά να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλετε την αίτηση, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης πριν από την ολοκλήρωσή της και να υποχρεωθείτε να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους/-ες ότι οι εργασίες των διαφόρων επιτροπών επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους/στις υποψηφίους/-ες ή οποιουσδήποτε τρίτους ενεργούν για λογαριασμό τους να έλθουν σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να υποβάλλονται σε επεξεργασία όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (15). Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.


(1)  Η διαχείριση του προσωπικού και η δημοσιονομική διαχείριση του Οργανισμού διέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης (1962R0031) και την απόφαση αριθ. MB/2014/1 WP του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, αντίστοιχα.

(2)  Η επαγγελματική πείρα λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία κατά την οποία ο/η υποψήφιος/-α πληροί τα ελάχιστα προσόντα για τη συμμετοχή. Το χρονικό διάστημα σπουδών ή επαγγελματικής πείρας υπολογίζεται μόνο μία φορά (για να θεωρηθούν τα έτη σπουδών ή επαγγελματικής πείρας επιλέξιμα, δεν πρέπει να συμπίπτουν με άλλες περιόδους σπουδών ή επαγγελματικής πείρας). Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης υπολογίζονται κατ’ αναλογία με βάση το πιστοποιημένο ποσοστό των ωρών εργασίας πλήρους απασχόλησης.

(3)  Οι υποψήφιοι/-ες στο βιογραφικό τους, για όλα τα έτη κατά τη διάρκεια των οποίων απέκτησαν πείρα σε διευθυντική θέση, πρέπει να αναφέρουν σαφώς τα εξής: 1) τον τίτλο και τα καθήκοντα που άσκησαν σε διευθυντικές θέσεις· 2) τον αριθμό των υφιστάμενων υπαλλήλων τους στις θέσεις αυτές· 3) τα ύψος των προϋπολογισμών που διαχειρίζονταν· 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας· και 5) τον αριθμό των ομοτίμων τους.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EL

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Εκτός εάν το οικείο μέλος της Επιτροπής έχει αναθέσει το καθήκον αυτό σε άλλο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2007 [PV (2007) 1811] της Επιτροπής.

(8)  Οι επιτροπές επιλογής φροντίζουν να μη δοθεί οποιοδήποτε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψηφίους/-ες οι οποίοι/-ες έχουν ως μητρική μία από αυτές τις γλώσσες.

(9)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EL

(10)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συζητούν επί του παρόντος την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»). Η πρόταση της Επιτροπής είναι να διατηρηθεί η διευθέτηση όσον αφορά τους τόπους εργασίας, σύμφωνα με την απόφαση 2004/97/ΕΚ/Ευρατόμ σχετικά με τον καθορισμό της έδρας ορισμένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η διάρκεια της θητείας του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 526/2013 σχετικά με τον ENISA.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EL

(12)  Από την 1η Ιουλίου 2017, ο διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στους μισθούς και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα ανέρχεται σε 79,9 %. Ο συντελεστής αυτός υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση.

(13)  ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 41.

(14)  ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 15.

(15)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Top