EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CO0060

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 1981.
International Business Machines Corporation κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Απόφαση περί κινήσεως διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΟΚ και γνωστοποίηση των αιτιάσεων.
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 60 και 190/81 R.

European Court Reports 1981 -01857

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:165

61981O0060

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1981. - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ΚΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ. - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 60 ΚΑΙ 190/81 R.

Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1981 σελίδα 01857


Διάδικοι
Σκεπτικό της απόφασης
Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα
Διατακτικό

Διάδικοι


Στίς συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 60 καί 190/81 RI ,

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION , Armonk , Νέα Υόρκη 10504 , Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής , εκπροσωπουμένη από τούς Jeremy Lever , Queen’s Counsel τού δικηγορικού συλλόγου Αγγλίας καί Ουαλλίας , David Edward , Queen’s Counsel τού δικηγορικού συλλόγου Σκωτίας , John Swift , Christopher Bellamy καί Nicholas Forwood , Barristers τού δικηγορικού συλλόγου Αγγλίας καί Ουαλλίας καί Andrew Soundy , τού γραφείου Ashurst , Morris , Crisp & Co ., Solicitor παρά τώ Supreme Court τής Αγγλίας καί τής Ουαλλίας , μέ τόπο επιδόσεων στό Λουξεμβούργο τά γραφεία τής International Business Machines of Belgium SA , 8 , boulevard Royal ,

προσφεύγουσα ,

κατά

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ , εκπροσωπουμένης από τόν νομικό της σύμβουλο John Temple Lang καί τόν Goetz zur Hausen , μέλος τής νομικής της υπηρεσίας , μέ αντίκλητο στό Λουξεμβούργο τόν Oreste Montalto , μέλος τής νομικής υπηρεσίας τής Επιτροπής , κτίριο Jean Monnet , Kirchberg ,

καθ’ ης ,

καί

MEMOREX SA , Chaussee de la Hulpe 178 , B-1170 Βρυξέλλες , εκπροσωπουμένης από τούς Ivo Van Bael καί Jean-Francois Bellis , δικηγόρους Βρυξελλών , μέ αντίκλητους στό Λουξεμβούργο τούς δικηγόρους Elvinger καί Hoss , 15 , Cote d’Eich ,

παρεμβαινούσης ,

Σκεπτικό της απόφασης


1 Οι αιτήσεις στίς υποθέσεις 60/81 R καί 190/81 R έχουν τό ίδιο αντικείμενο· συνεπώς , ενδείκνυται νά συνεκδικασθούν καί νά εκδοθεί επ’ αυτών μία μόνο διάταξη .

2 Σύμφωνα μέ τό άρθρο 185 τής συνθήκης , οι προσφυγές πού ασκούνται ενώπιον τού Δικαστηρίου δέν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα . Τό Δικαστήριο ομως δύναται , άν κρίνει οτι επιβάλλεται από τίς περιστάσεις , νά διατάξει τήν αναστολή εκτελέσεως τής προσβαλλομένης πράξεως . Επίσης , δύναται , δυνάμει τού άρθρου 186 τής συνθήκης , νά διατάξει τά αναγκαία προσωρινά μέτρα .

3 Κατά τό άρθρο 83 παράγραφος 2 τού κανονισμού διαδικασίας , η αναστολή εκτελέσεως καί η απόφαση μέ τήν οποία διατάσσεται η λήψη προσωρινών μέτρων προϋποθέτουν τήν υπαρξη περιστατικών πού θεμελιώνουν τό επείγον τής υποθέσεως καί λόγων πού δικαιολογούν , εκ πρώτης όψεως , τήν λήψη τέτοιων μέτρων .

4 Από τήν παγία νομολογία τού Δικαστηρίου προκύπτει οτι μέτρα τού είδους αυτού , δέν δύνανται νά ληφθούν υπ’ όψη , παρά μόνο άν τά προβαλλόμενα νομικά καί πραγματικά γεγονότα δικαιολογούν , εκ πρώτης όψεως , τήν λήψη τους . Επί πλέον , πρέπει νά συντρέχει επείγουσα περίπτωση υπό τήν έννοια οτι ειναι ανάγκη νά ληφθούν καί νά αναπτύξουν τά αποτελέσματά τους πρό τής εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως επί τής ουσίας , ωστε ο αιτών αυτά διάδικος νά αποφύγει σοβαρή καί ανεπανόρθωτη βλάβη· τέλος , πρέπει νά ειναι προσωρινά , υπό τήν έννοια οτι δέν προδικάζουν τήν απόφαση επί τής ουσίας .

5 Πρός υποστήριξη τών αιτήσεών της η προσφεύγουσα ισχυρίζεται , κυρίως , οτι η αναστολή εκτελέσεως δικαιολογείται , διότι άλλως :

α ) η ΙΒΜ θά υποχρεωθεί νά αμυνθεί επί γνωστοποιήσεως αιτιάσεων , τήν οποία εκοινοποίησε η Επιτροπή χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση·

β)η Επιτροπή θά λάβει τήν άδεια νά συνεχίχει τίς ενέργειές της κατά παράβαση τών αρχών τού διεθνούς δικαίου πού τήν δεσμεύουν·

γ)η ΙΒΜ θά υποχρεωθεί νά αμυνθεί επί γνωστοποιήσεως αιτιάσεων , η οποία ειναι τόσο ασαφής καί δυσνόητη , ωστε επιτρέπει τήν προβολή τής excertio obscuri libelli καί τήν επίκληση τής μή τηρήσεως τών κανόνων διαδικασίας πού εγγυώνται τόν σεβασμό τών δικαιωμάτων τού αμυνομένου .

6 Η επιχειρηματολογία τής προσφευγούσης ισοδυναμεί , κατ’ ουσίαν , μέ τόν ισχυρισμό οτι οι προσβαλλόμενες στήν κυρία δίκη πράξεις βαρύνονται μέ τόσο σοβαρά καί προφανή ελαττώματα , ωστε οι πράξεις αυτές νά εμφανίζονται , ήδη εκ πρώτης όψεως , ως στερούμενες οιασδήποτε νομίμου βάσεως , συνιστούν δέ στήν πραγματικότητα αυτό , τό οποίο στό διοικητικό δίκαιο ορισμένων Κρατών μελών χαρακτηρίζεται ως αυθαιρεσίες τής διοικήσεως ( voies de fait administratives ). Η φύση καί η σοβαρότης τών εν λόγω παρανομιών συνεπάγονται , αφ’ εαυτών , οτι ειναι αναγκαίο καί επείγον νά τεθεί αμέσως τέρμα σέ καταστάσεις τού είδους αυτού καί οτι ο δικαστής , πρός τόν οποίο απευθύνεται η αίτηση , έχει αρμοδιότητα πρός τούτο .

7 Χωρίς νά προδικάζεται τό παραδεκτό ή τό βάσιμο τών προσφυγών στήν κυρία δίκη , οι προσβαλλόμενες πράξεις δέν εμφανίζονται , εν όψει τών αιτιάσεων πού στρέφονται κατ’ αυτών , ως πράξεις , από τίς οποίες ελλείπει ακόμη καί η επίφαση νομιμότητος , ωστε νά πρέπει , ως εκ τούτου , νά ανασταλεί αμέσως η εκτέλεσή τους .

8 Συνεπώς , εναπόκειται στόν προσφεύγοντα νά αποδείξει τήν ανάγκη καί τό επείγον λήψεως τών αιτουμένων μέτρων πρός τόν σκοπό νά αποφύγει σοβαρή καί ανεπανόρθωτη βλάβη .

9 Πάντως , οι επικαλούμενοι από τήν προσφεύγουσα νομικοί καί πραγματικοί ισχυρισμοί δέν ειναι ικανοί νά αποδείξουν τήν υπαρξη τών εν λόγω περιστάσεων . Οι προσβαλλόμενες μέ τίς δύο κύριες προσφυγές πράξεις συνιστούν , πράγματι , μέτρα ερεύνης καί εξετάσεως , τά οποία προηγούνται τής αποφάσεως τής Επιτροπής περί τού άν η προσφεύγουσα ειναι ή υπήρξε ένοχος συμπεριφοράς απαγορευομένης από τό άρθρο 86 τής συνθήκης .

10 Η διεξαγωγή μιάς διοικητικής διαδικασίας τού είδους αυτού , η οποία έχει οργανωθεί , οπως ετόνισε τό Δικαστήριο επανειλημμένως , πρός τόν σκοπό νά επιτρέψει στίς επιχειρήσεις νά γνωστοποιήσουν τίς απόψεις τους καί νά διαφωτί σουν τήν Επιτροπή , δέν συνεπάγεται γιά τήν προσφεύγουσα καμμία άλλη υποχρέωση εκτός τής υποχρεώσεως νά συμμετάσχει στήν διεξαγωγή τής εν λόγω διαδικασίας , προκειμένου νά υπερασπισθεί τά δικαιώματά της . Η υποχρέωση αυτή δέν ειναι τέτοιας φύσεως ωστε νά τής προξενήσει , ούτε οσον αφορά τήν έννομή της κατάσταση ούτε οσον αφορά τά συμφέροντά της , σοβαρή καί ανεπανόρθωτη βλάβη , ικανή νά δικαιολογήσει τά αιτούμενα μέτρα .

11 Από τό σύνολο τών προηγουμένων σκέψεων , προκύπτει οτι οι αιτήσεις πρέπει νά απορριφθούν .

Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα


Επί τών δικαστικών εξόδων

12 Στό παρόν στάδιο , πρέπει νά γίνει επιφύλαξη ως πρός τά δικαστικά έξοδα .

Διατακτικό


Διά ταύτα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

αποφαινόμενος προσωρινώς

διατάσσει :

1 ) Απορρίπτει τίς αιτήσεις λήψεως προσωρινών μέτρων .

2)Επιφυλάσσεται ως πρός τά δικαστικά έξοδα , συμπεριλαμβανομένων τών εξόδων τής παρεμβάσεως .

Top