EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0802

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

COM/2021/802 final

Βρυξέλλες, 15.12.2021

COM(2021) 802 final

2021/0426(COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.    ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ) αποτελεί μέρος της δέσμης προσαρμογής στον στόχο του 55% (στο εξής: δέσμη «Fit for 55») του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2021 και συμπληρώνει τις άλλες συνιστώσες της δέσμης που προτάθηκε τον Ιούλιο του 2021 1 , χαράζοντας το όραμα για την επίτευξη κτιριακού δυναμικού μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο σχέδιο δράσης για το κλίμα 2 , αποτελεί βασικό νομοθετικό μέσο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης για το 2030 και το 2050. Αποτελεί συνέχεια βασικών συνιστωσών των τριών τομέων εστίασης 3 της στρατηγικής για το κύμα ανακαινίσεων 4 , συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης να προταθούν υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, μετά από εκτίμηση επιπτώσεων που θα εξετάζει το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα, τη σταδιακή εφαρμογή και τις συνοδευτικές πολιτικές στήριξής τους. Δεδομένης της ανάγκης για κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης και εκτίμησης επιπτώσεων, η προτεινόμενη αναθεώρηση δεν θα μπορούσε παρά να πραγματοποιηθεί λίγο αργότερα από την πρώτη δέσμη πρωτοβουλιών «Fit for 55» που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Η πρόταση είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της καταναλισκόμενης ενέργειας και το 36 % των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια. Στην ΕΕ, η θέρμανση, η ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης αντιπροσωπεύουν το 80 % της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απαιτεί ανακαίνιση των κτιρίων της ΕΕ, ώστε να καταστούν ενεργειακά αποδοτικότερα και λιγότερο εξαρτημένα από τα ορυκτά καύσιμα. Η ανακαίνιση είναι καίριας σημασίας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, τη μείωση των εκπομπών και τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας. Επιπλέον, η ανακαίνιση δημιουργεί τοπικές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένης της μακράς εισαγωγικής περιόδου που απαιτείται για την επέλευση αλλαγών στον κτιριακό τομέα, απαιτείται έγκαιρη αναθεώρηση της οδηγίας προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων «Fit for 55».

1.1.Αλληλεπίδραση μεταξύ της δέσμης «Fit for 55» και, ιδίως, του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ)

Η δέσμη «Fit for 55» αποτελείται από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων προτάσεων που υποστηρίζονται από ανάλυση εκτίμησης επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω. Από την ανάλυση 5 προέκυψε ότι η υπερβολική εξάρτηση από ενισχυμένες ρυθμιστικές πολιτικές θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητα υψηλή οικονομική επιβάρυνση, ενώ η τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών αφ’ εαυτής δεν θα υπερνικούσε τις επίμονες αδυναμίες της αγοράς και τους φραγμούς μη οικονομικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, ο επιλεγμένος συνδυασμός πολιτικών εξισορροπεί προσεκτικά την τιμολόγηση, τους στόχους, τα πρότυπα και τα μέτρα στήριξης. Η προτεινόμενη αναθεώρηση της ΟΕΑΚ εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, μια αλλαγή στην ισορροπία του συνολικού συνδυασμού θα απαιτούσε την προσαρμογή διαφόρων τμημάτων των πολιτικών. Η αποδυνάμωση των μέτρων για την τιμολόγηση και τους στόχους, τα οποία προωθούν την απανθρακοποίηση του κτιριακού τομέα, θα απαιτούσε αντίστοιχα αυστηρότερα ρυθμιστικά μέτρα στην αναθεώρηση της ΟΕΑΚ, ιδίως όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων και τα υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Από τις σχετικές εκτιμήσεις επιπτώσεων της Επιτροπής προέκυψε ότι η επίτευξη των στόχων θα ήταν λιγότερο βέβαιη και πιο δαπανηρή αν δεν διατυπωνόταν ένα μήνυμα σχετικά με την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών για τα καύσιμα θέρμανσης, όπως το προτεινόμενο νέο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές. Τούτο είναι αποτελεσματικότερο εάν συνδυαστεί με ρυθμιστικά μέτρα της ΕΕ και συμπληρωματικά εθνικά μέτρα, όπως ενθαρρύνεται από τους προτεινόμενους πιο φιλόδοξους στόχους στον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών (ESR), στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (ΟΕΑ) και στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED).

Το νέο ΣΕΔΕ δημιουργεί οικονομικά κίνητρα για την απανθρακοποίηση των κτιρίων και παράγει έσοδα για δημόσια στήριξη ιδίως των ευάλωτων νοικοκυριών. Η αναθεωρημένη ΟΕΑΚ αντιμετωπίζει τα μη οικονομικού χαρακτήρα εμπόδια στις ανακαινίσεις 6 . Δημιουργεί ευνοϊκό πλαίσιο για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στις ανακαινίσεις χωρίς να κινητοποιεί άμεσα την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Η αναθεωρημένη ΟΕΑΚ θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για το 2030. Από την εκτίμηση επιπτώσεων της ΟΕΑΚ 7 προκύπτει ότι, ελλείψει αυτής, οι συνολικές απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών θα υπολείπονται κατά το ήμισυ περίπου των αναγκαίων για την επίτευξη του στόχου για το 2030 στον τομέα των κατοικιών και των υπηρεσιών.

Χωρίς τις εν λόγω αναθεωρήσεις, θα ήταν αναγκαία η λήψη περισσότερων μέτρων σε επίπεδο κρατών μελών για την κάλυψη αυτού του χάσματος, ωστόσο η αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την επικαιρότητα και τη συνέπειά τους με τον στόχο απανθρακοποίησης για το 2050 που κατοχυρώνεται στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα 8 θα μείωνε τα κίνητρα για ταχεία αύξηση του ποσοστού ανακαίνισης. Ελλείψει ενισχυμένων ενωσιακών ή εθνικών ρυθμιστικών μέτρων για την αύξηση του ρυθμού ανακαινίσεων, η τιμή των ανθρακούχων εκπομπών θα ήταν υψηλότερη 9  και, τελικά, τα μη οικονομικού χαρακτήρα εμπόδια στις ανακαινίσεις θα παρέμεναν ανεπίλυτα.

Θα είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνέπεια σε όλες τις σχετικές με τα κτίρια διατάξεις της δέσμης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να συμφωνηθεί ένα συνεκτικό και ισχυρό πλαίσιο για τα κτίρια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 και το 2050.

1.2.Ζητήματα σχετικά με την ευαλωτότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ενεργειακή φτώχεια

Βασική καινοτομία της αναθεώρησης είναι η θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για την ενεργοποίηση του απαιτούμενου μετασχηματισμού του τομέα. Η ανακαίνιση κτιρίων έχει δύο ευρέως αναγνωρισμένες θετικές οικονομικές επιπτώσεις: 1. μείωση του ενεργειακού κόστους, μείωση της ενεργειακής φτώχειας, και 2. αύξηση της αξίας των κτιρίων μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Στα λοιπά οφέλη περιλαμβάνονται η καλύτερη ποιότητα ζωής και οι βραχύτερες μέσες περίοδοι μη μίσθωσης.

Τα οφέλη των χαμηλότερων λογαριασμών ενέργειας είναι ακόμη πιο σημαντικά λαμβανομένων υπόψη των υψηλών τιμών ενέργειας. Τα άτομα που ζουν στα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις και εκείνα που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια θα ωφεληθούν από τα ανακαινισμένα και καλύτερης ποιότητας κτίρια, καθώς και από τη μείωση του ενεργειακού κόστους, θα προστατευτούν δε από νέες αυξήσεις και από την αστάθεια των τιμών της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να αποπειραθούν να μετακυλήσουν το κόστος ανακαίνισης στους ενοικιαστές για να καλύψουν την αρχική επένδυσή τους. Επίσης, η μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ελλείψεων των υφιστάμενων κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τις τιμές τους στις συναλλαγές της αγοράς, μολονότι επί των ημερών μας υπάρχει ήδη κάποια συσχέτιση μεταξύ των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης και της αξίας.

Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να μετριάσουν τις πιθανές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις και να μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά τους οφέλη, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις και την άμβλυνση ή ακόμη και την πρόληψη της ενεργειακής φτώχειας. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να στηρίξουν τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης με ένα κατάλληλο πλαίσιο στήριξης που περιλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη, τεχνική βοήθεια, άρση των φραγμών και παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων, ιδίως στους πλέον ευάλωτους.

Προτεραιότητα των εθνικών σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων θα είναι η παρακολούθηση της μείωσης του αριθμού των ατόμων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και του πληθυσμού που ζει σε ακατάλληλες κατοικίες (π.χ. μη στεγανοί/-ές τοίχοι/στέγες) ή υπό ανεπαρκείς συνθήκες θερμικής άνεσης. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν επισκόπηση των εθνικών πολιτικών και μέτρων για την ενδυνάμωση και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, για την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγασης.

Τα μέτρα της παρούσας πρότασης συνάδουν με την πολιτική και τα μέτρα σε όλα τα ενωσιακά μέσα για τη στήριξη μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης. Στα προαναφερόμενα περιλαμβάνονται η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών ενδεικτικών στόχων για τη μείωση του αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, και οι προγραμματισμένες επενδύσεις για τον μετριασμό των διανεμητικών επιπτώσεων και την προώθηση διαρθρωτικών λύσεων —ιδίως της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή της ενσωμάτωσης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της απανθρακοποίησης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης— για τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα σύμφωνα με τα προτεινόμενα κοινωνικά σχέδια για το κλίμα, καθώς και του συμβουλευτικού κόμβου για την ενεργειακή φτώχεια, ο οποίος στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την άμβλυνση και την παρακολούθηση της ενεργειακής φτώχειας.

1.3.Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, κονδύλια της ΕΕ και εθνικά μέτρα στήριξης

Η πρόταση είναι καλά συντονισμένη με άλλα σχετικά μέσα, ιδίως όσον αφορά τα ενωσιακά και εθνικά κονδύλια. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) κινητοποιεί σημαντικές επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων χάρη στην παρουσία των ισχυρών εμβληματικών συνιστωσών «Ανακαίνιση» σε όλα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τούτο θα συνεχιστεί από τώρα έως το 2025-2026, προετοιμάζοντας το έδαφος για βελτιώσεις που θα επιφέρει η ΟΕΑΚ.

Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (στο εξής: ΠΔΠ), υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ σε διάφορα προγράμματα, στα οποία ο κατασκευαστικός τομέας έχει προσδιοριστεί ως τομέας προτεραιότητας: τα περιφερειακά ταμεία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του Invest EU είναι, εν προκειμένω, καίριας σημασίας. Συμπληρώνονται από την ειδική τεχνική υποστήριξη και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και προετοιμασίες, ώστε οι επενδύσεις να είναι αποτελεσματικές.

Το προτεινόμενο νέο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα του ΣΕΔΕ θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ΜΑΑ και της μετάβασης από το τρέχον ΠΔΠ στην περίοδο μετά το 2027, και θα κινητοποιήσει 72,2 δισ. EUR για την περίοδο 2025-2032 για τη στήριξη νοικοκυριών, ιδίως εκείνων που ζουν σε κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις. Το Ταμείο αυτό θα καλύψει το αρχικό κόστος και θα διευκολύνει τη συμμόρφωση των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που προτείνονται στην ΟΕΑΚ. Οι επενδύσεις στο πλαίσιο των εθνικών κοινωνικών σχεδίων για το κλίμα θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοδοτικών μέτρων που περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων στο πλαίσιο της ΟΕΑΚ.

Προκειμένου να ταξινομηθεί ως βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ταξινομίας της ΕΕ για το κλίμα, η ανακαίνιση κτιρίων πρέπει είτε να επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30 %, είτε να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για ριζικές ανακαινίσεις, είτε να συνίσταται σε ειδικά επιμέρους μέτρα που ταξινομούνται ως βιώσιμα. Η ανακαίνιση με σκοπό τη συμμόρφωση με τα προτεινόμενα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης είναι κατά κανόνα σύμφωνη με τα κριτήρια ταξινομίας της ΕΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ανακαίνισης κτιρίων.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναθεωρεί επί του παρόντος το σχετικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις και έχει ως στόχο να το καταστήσει ευνοϊκότερο για τις ανάγκες της αναθεώρησης της ΟΕΑΚ και ιδίως των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης (ΕΠΕΑ) σε επίπεδο ΕΕ. Οι συνακόλουθες διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις θα αποβούν σημαντικές στην παροχή κινήτρων για την έγκαιρη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με τη βελτίωση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις.

1.4.Στόχοι της πρότασης

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας αναθεώρησης είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων έως το 2030 και ο καθορισμός ενός μακρόπνοου οράματος για τα κτίρια με στόχο την κλιματική ουδετερότητα σε ολόκληρη την ΕΕ το 2050. Για την επίτευξή τους, η πρωτοβουλία βασίζεται σε διάφορους ειδικούς στόχους: στην αύξηση του ρυθμού και του βαθμού ανακαίνισης κτιρίων, στη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κτιρίων, και στη διασφάλιση ότι όλα τα κτίρια θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη και ο εκσυγχρονισμός και η ενοποίηση των συστημάτων αποτελούν μοχλούς για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Όπως εξηγείται ανωτέρω, η προτεινόμενη αναθεώρηση αποσκοπεί στην προώθηση των παραγόντων άπωσης και έλξης που στηρίζουν την απανθρακοποίηση των κτιρίων, σε συνδυασμό με τα κίνητρα για εθνική δράση που θεσπίζονται στον κανονισμό περί επιμερισμού των προσπαθειών (ESR) και τις επιπτώσεις στην τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές 10 . Η πρόταση αναθεωρεί ένα υφιστάμενο νομοθετικό εργαλείο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν στόχο, όπως αυτοί που καθορίζονται στο πλαίσιο του ESR, αλλά στηρίζει την επίτευξή τους. Προωθώντας την απανθρακοποίηση των καυσίμων και των τεχνολογιών θέρμανσης, λειτουργεί παράλληλα με το προτεινόμενο νέο ΣΕΔΕ, το οποίο μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Η ΟΕΑΚ θα καθορίσει το συνολικό όραμα για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις σχετικές με τα κτίρια διατάξεις των άλλων πρωτοβουλιών «Fit for 55» 11 . Με την αναβάθμιση των δράσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, η ΟΕΑΚ θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη των συνολικών στόχων ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (ΟΕΑ). Ο υψηλότερος αριθμός ανακαινίσεων που δρομολόγησε η πρόταση ΟΕΑΚ και η απαίτηση να εγκαθίστανται στα νέα κτίρια συστήματα θέρμανσης με μηδενικές άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να ενσωματώνονται σε αυτά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να καθίστανται κτίρια μηδενικών εκπομπών, θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη του ενδεικτικού στόχου για το 2030 όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED). Η πρόταση θα υποστηρίξει την αντικατάσταση των μη αποδοτικών λεβήτων ορυκτών καυσίμων από συστήματα χωρίς άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως αντλίες θερμότητας και άλλες τεχνολογίες που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πρόταση αναβαθμίζει τις ιδιωτικές υποδομές επαναφόρτισης σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων εντός και πλησίον κτιρίων, συμπληρώνοντας τον επικαιροποιημένο κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFIR), ο οποίος θέτει υψηλότερες φιλοδοξίες για τους γενικούς στόχους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δημόσια διαθέσιμες υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πράσινο πλαίσιο και το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ, περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη βελτίωση των υποδομών στάθμευσης ποδηλάτων.

Ομοίως, η πρόταση συμπληρώνει τη νομοθεσία για τα προϊόντα, π.χ. τον κανονισμό για την ενεργειακή επισήμανση (ELR), ο οποίος παρέχει στους καταναλωτές κίνητρα να αγοράζουν για τοποθέτηση σε κτίρια ενεργειακά προϊόντα και συσκευές της βέλτιστης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης. Η ΟΕΑΚ λειτουργεί σε συνδυασμό με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, η οποία καθορίζει απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και άλλες απαιτήσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, ιδίως για τα τεχνικά συστήματα των κτιρίων (π.χ. λέβητες, αντλίες θερμότητας ή πηγές φωτισμού) και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε κτίρια (π.χ. οικιακές συσκευές). Οι επιδόσεις των δομικών προϊόντων εξετάζονται στον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα (CPR), η δε πρόταση συμβάλλει επίσης στη συνεχή πρόοδο προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω των διατάξεων που αφορούν την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας των κτιρίων.

Παράλληλα, τα ενισχυμένα εργαλεία πληροφόρησης της ΟΕΑΚ, τα οποία θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρηση των ανθρακούχων εκπομπών, θα βοηθήσουν τους χρηματοπιστωτικούς επενδυτές να αποτιμήσουν τα οφέλη της απανθρακοποίησης των κτιρίων και τους οικιακούς ή εμπορικούς παράγοντες να συνεκτιμήσουν καλύτερα τα οικονομικά οφέλη των ανακαινίσεων κτιρίων και των σχεδίων αποπληρωμής τους. Οι πτυχές αυτές ευθυγραμμίζονται επίσης με τα σχετικά με τα κτίρια στοιχεία της ταξινομίας της ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες 12 .

2.    ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποτελεί τη νομική βάση της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας. Τα προτεινόμενα μέτρα αποσκοπούν στην «προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ανάπτυξης νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας» (άρθρο 194 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ).

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

2.1.    Ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ

Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, και τομέα εδραιωμένης πολιτικής της ΕΕ. Σε μεγάλο βαθμό, οι προτεινόμενες αλλαγές στην ΟΕΑΚ αντικατοπτρίζουν την ανάγκη επικαιροποίησής της ώστε να αποτυπώνει τις υψηλότερες φιλοδοξίες των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Τούτο προστίθεται στο γεγονός ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (στο εξής: ΕΣΕΚ) που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 13 κατέδειξε ένα έλλειμμα φιλοδοξίας όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση: 2,8 εκατοστιαίες μονάδες για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 3,1 μονάδες για την τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, σε σύγκριση με τους στόχους για το 2030 που ισχύουν επί του παρόντος. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ΟΕΑΚ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 14 .

Τα κτίρια είναι τοπικές υποδομές, ωστόσο το ανεπαρκές ποσοστό ανακαίνισης και ο ανεπαρκής βαθμός ανακαίνισης αποτελούν κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη στην ΕΕ. Τα βαθύτερα αίτια είναι κυρίως μη οικονομικού χαρακτήρα και σημαντικά σε όλα τα κράτη μέλη. Συνεπώς, ο καθορισμός ενός κοινού ενωσιακού πλαισίου, καθώς και των σχετικών απαιτήσεων, για την πορεία απανθρακοποίησης των κτιρίων και η παράλληλη δυνατότητα προσαρμογής στις εθνικές συνθήκες θα παρείχαν την τόσο αναγκαία βεβαιότητα για όλους τους παράγοντες σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της ανακαίνισης και των κατασκευών, καθώς και προβλεψιμότητα και ετοιμότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τις βιομηχανίες έως το τοπικό και εθνικό εργατικό δυναμικό, τους ιδιώτες επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εμπειρία του παρελθόντος από τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης υπογραμμίζει τη σημασία της καλύτερης διασφάλισης του κατάλληλου συνδυασμού μεταξύ ευελιξίας και εναρμονισμένων απαιτήσεων, ώστε να ενθαρρυνθούν επαρκείς προσπάθειες σε όλα τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ΕΕ.

2.2.    Ενωσιακή προστιθέμενη αξία

Ένα ενισχυμένο κοινό πλαίσιο της ΕΕ θα παράσχει κίνητρα στα κράτη μέλη με διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας να επιταχύνουν, με συντονισμένο τρόπο και στην αναγκαία κλίμακα, την ενεργειακή μετάβαση προς ενεργειακά αποδοτικότερα κτίρια με μεγαλύτερες ενεργειακές επιδόσεις.

Επαρκώς ισχυρά ρυθμιστικά μηνύματα —τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα νέα κτίρια— θα δώσουν ώθηση στις επενδύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα τονώσουν την καινοτομία, θα αυξήσουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς για τα δομικά προϊόντα και τις δομικές συσκευές και θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του οικοσυστήματος των κατασκευών και των συναφών τομέων. Τούτο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της «κοινής γλώσσας» των κοινών προτύπων, καθώς και της πρόσβασης σε πληροφορίες, θα διασφαλίσει επίσης ότι ο κτιριακός τομέας θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, π.χ. μέσω οικονομιών κλίμακας.

Τα κτίρια δεν μετακινούνται διασυνοριακά, τούτο όμως δεν ισχύει για τη σχετική με τα κτίρια χρηματοδότηση, ούτε και για τις τεχνολογίες και τις λύσεις που εγκαθίστανται σε αυτά, από τη μόνωση έως τις αντλίες θερμότητας, τους αποδοτικούς υαλοπίνακες ή τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες. Η δράση της ΕΕ οδηγεί στον εκσυγχρονισμό των εθνικών κανονισμών στον κτιριακό τομέα για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης, στο άνοιγμα ευρύτερων αγορών παγκοσμίως για καινοτόμα προϊόντα, στη μείωση του κόστους όπου είναι περισσότερο αναγκαία, και στη βιομηχανική ανάπτυξη.

Τέλος, η δράση της ΕΕ μέσω της αναθεωρημένης ΟΕΑΚ αποφέρει πολλαπλά οφέλη, από τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας που στηρίζουν την ανάκαμψη, την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας, την κοινωνική ένταξη, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, ως τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του ενεργειακού κόστους. Συνάδει επίσης με την πρωτοβουλία για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 15 , αίτημα του οποίου είναι ο συνδυασμός της βιωσιμότητας των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ένταξη.

Αναλογικότητα

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη νομοθετική πρόταση θεωρούνται αναλογικά και βασίζονται ως επί το πλείστον στον υφιστάμενο σχεδιασμό της αρχικής οδηγίας του 2002 και στις αναθεωρήσεις του 2010 και του 2018. Όπως αναλύεται στην ενότητα 3 κατωτέρω, οι ανησυχίες που εξέφρασε η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου στις αρνητικές γνώμες της σχετικά με την αναλογικότητα και το επίπεδο εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ της προτιμώμενης επιλογής που προσδιορίζεται στη συνοδευτική έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων αντιμετωπίστηκαν με την τροποποίηση της πρότασης ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Επιλογή της νομικής πράξης

Η πρόταση συνεπάγεται ουσιαστικές τροποποιήσεις της ΟΕΑΚ, η οποία τροποποιήθηκε ήδη το 2018 16 . Κατά συνέπεια, η παρούσα πρόταση συνιστά αναδιατύπωση της υφιστάμενης οδηγίας και συνάδει με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της παραγράφου 46 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας 17 . Η νέα νομική πράξη θα αντικαταστήσει και θα καταργήσει την προηγούμενη οδηγία (ΕΕ) 2010/31/ΕΕ.

3.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Η ΟΕΑΚ αξιολογήθηκε το 2016 18 . Τα μέτρα που απορρέουν από την τελευταία επανεξέταση της ΟΕΑΚ (2018) μεταφέρθηκαν πρόσφατα (2020), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συλλογή επαρκών δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπό τους ώστε να έχει νόημα μια νέα αξιολόγηση.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Έχουν χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικές μέθοδοι που καθιστούν δυνατή μια ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης, διά της οποίας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν λόγο.

Μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων (χάρτης πορείας) δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» στις 22 Φεβρουαρίου 2021. Έμεινε ανοικτή για υποβολή παρατηρήσεων επί 4 εβδομάδες και έλαβε 243 απαντήσεις·

Από τις 30 Μαρτίου 2021 και για 12 εβδομάδες δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» δημόσια διαβούλευση, βασισμένη σε διαρθρωμένο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στο εργαλείο EU Survey και σύμφωνη με τους κανόνες της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Κάλυψε το πεδίο εφαρμογής, το είδος και τον σχεδιασμό των πιθανών επιλογών πολιτικής, με βάση ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτές ερωτήσεις. Όπως και ο χάρτης πορείας, ήταν ανοικτή σε όλους. Ελήφθησαν 535 απαντήσεις. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν επιχειρηματικές ενώσεις και επιχειρήσεις (52 %), ακολουθούμενες από πολίτες της ΕΕ (15 %), ΜΚΟ (12 %) και τοπικές και εθνικές δημόσιες αρχές (7 %).

Μεταξύ 31ης Μαρτίου και 3ης Ιουνίου 2021 διοργανώθηκαν πέντε ειδικές, στοχευμένες συναντήσεις εργασίας. Οι εκδηλώσεις αυτές διοργανώθηκαν θεματικά για την εξέταση συγκεκριμένων τομέων για επιλογές πολιτικής επί των εξής θεμάτων: «Χάραξη οράματος για τα κτίρια και για ένα απανθρακοποιημένο κτιριακό δυναμικό», «Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια», «Ενίσχυση των εργαλείων πληροφόρησης για τα κτίρια (με έμφαση στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης)», «Στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης» και «Πρόσβαση και οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση — ενεργειακή φτώχεια». Σε κάθε συνάντηση εργασίας συμμετείχαν κατά μέσο όρο περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες.

Πρόσθετη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιήθηκε σε ad hoc βάση.

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τις εθνικές αντιπροσωπείες και διοικήσεις και συγκέντρωσε τις απόψεις τους σε συνεδριάσεις της Ομάδας «Ενέργεια», της επιτροπής ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στις συνεδριάσεις ολομέλειας της Συντονισμένης Δράσης.

3.1.    Σύνοψη των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών

Σαφής πλειονότητα όσων απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση εξέφρασε την υποστήριξή της στα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης (75 % των απαντησάντων τάχθηκε υπέρ). Το 61 % των συμμετεχόντων εξέφρασε την άποψη ότι οι διατάξεις της ΟΕΑΚ σχετικά με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης θα πρέπει να τροποποιηθούν και το 89 % υποστήριξε την επιλογή να ενισχυθεί η παρακολούθηση των στόχων που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης. Το 84 % τάχθηκε υπέρ του ορισμού των κτιρίων μηδενικών εκπομπών στην ΟΕΑΚ. Το 73 % όσων απάντησαν ήταν της γνώμης ότι η ΟΕΑΚ θα μπορούσε να συμβάλει στο να καταστεί διαθέσιμο και προσβάσιμο ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης πρέπει να επικαιροποιηθούν και η ποιότητα να βελτιωθεί σύμφωνα με σαφή πλειοψηφία (65 %), μια ακόμη ισχυρότερη δε (76 %) υποστήριξε την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (68 %) τάχθηκαν υπέρ της συμπερίληψης στην ΟΕΑΚ μέτρων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ανθρακούχες εκπομπές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής (μεταποίηση και κατασκευή, χρήση και τέλος του κύκλου ζωής). Όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, οι απαντήσαντες εξέφρασαν συνολικά την υποστήριξή τους για την ενίσχυση των απαιτήσεων. Πάνω από τα τρία τέταρτα (77 %) τάχθηκαν υπέρ της σύνδεσης της χρηματοδοτικής στήριξης των ανακαινίσεων με τον βαθμό της ανακαίνισης, και το 68 % εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν επωφελές να δοθεί ένας νομικός ορισμός της «ριζικής ανακαίνισης». Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η γενική άποψη που διατυπώθηκε, επίσης στις συναντήσεις εργασίας, ήταν ότι θα πρέπει να είναι πιο προσιτή, μέσω ενός συνδυασμού άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών κινήτρων, ενυπόθηκων δανείων ενεργειακής απόδοσης και άλλων τύπων μηχανισμών παροχής κινήτρων, και ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες μίας στάσης. Η στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος προσδιορίστηκε ως το σημαντικότερο μέτρο πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Στις συναντήσεις εργασίας περί πολιτικής υπήρξε σύμπλευση με τη δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τη γενική κατεύθυνση και παρασχέθηκαν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στην αξιολόγηση του 2016 και σε δεδομένα και εμπειρίες από την εφαρμογή της ΟΕΑΚ. Το JRC παρείχε στήριξη για την ανάλυση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης και των εθνικών πρακτικών. Η πρωτοβουλία συντονισμένης δράσης της ΟΕΑΚ παρήγαγε ανάλυση των εθνικών εμπειριών από την εφαρμογή της ΟΕΑΚ. Επιπλέον, η Επιτροπή βασίζεται στο αυξανόμενο σώμα εμπειρικών ερευνών που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους και χρησιμοποιεί διάφορες ισχύουσες ή πρόσφατα ολοκληρωθείσες συμβάσεις στήριξης.

Η ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των επιπτώσεων και των διοικητικών δαπανών και η ανάλυση των στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίχθηκαν από ειδική σύμβαση τεχνικής υποστήριξης 19 . Η ανάλυση στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σειράς εργαλείων μοντελοποίησης για την αποτύπωση του κτιριακού δυναμικού και των ευρύτερων μακροοικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Οι κύριες στατιστικές και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων για τον εμπλουτισμό του συνόλου δεδομένων στα οποία βασίζονται τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα, αναφέρονται στους δείκτες του Παρατηρητηρίου Κτιριακού Αποθέματος και της EUROSTAT. Αξιολογήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα από διάφορα εν εξελίξει έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Τα εν λόγω αποτελέσματα τροφοδότησαν με στοιχεία την ανάλυση.

Η παρούσα πρόταση αξιοποιεί επίσης τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων του σχεδίου κλιματικών στόχων για το 2030, καθώς και τα σχετικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε άλλες πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας. Όπως και άλλες προτάσεις της δέσμης μέτρων «Fit for 55», η βάση αναφοράς για την αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη το επικαιροποιημένο σενάριο αναφοράς της ΕΕ, μια πρόβλεψη της εξέλιξης των ενωσιακών και εθνικών ενεργειακών συστημάτων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βάσει του ισχύοντος πλαισίου πολιτικής, το οποίο συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η ανάλυση στην εκτίμηση επιπτώσεων επιβεβαίωσε ότι το πλαίσιο της ΟΕΑΚ είναι ανεπαρκές για την επίτευξη των κλιματικών στόχων για το 2030. Ειδικότερα, δεν εφαρμόζεται ειδικό μέτρο για την αντιμετώπιση των φραγμών μη οικονομικού χαρακτήρα που θέτουν όρια στην ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων.

Το σχέδιο εκτίμησης επιπτώσεων υποβλήθηκε δύο φορές στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου της Επιτροπής. Μετά την πρώτη αρνητική γνώμη, η επιτροπή διατύπωσε τελική δεύτερη αρνητική γνώμη 20 , στην οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη για πολιτική καθοδήγηση σχετικά με το κατά πόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω η πρόταση για την αναθεώρηση της ΟΕΑΚ. Η επιτροπή εξήγησε ότι επέμεινε στην αρνητική της γνώμη διότι το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων 1) δεν προσδιόριζε με σαφήνεια το πρόσθετο κενό που θα έπρεπε να καλύψει η αναθεώρηση της ΟΕΑΚ, δεδομένων των υπόλοιπων προτάσεων «Fit for 55»· 2) δεν κατεδείκνυε με πειστικό τρόπο την ανάγκη για εναρμονισμένα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ δεδομένης της ανομοιογένειας του κτιριακού τομέα στα κράτη μέλη· και 3) δεν αποσαφήνιζε επαρκώς τον λόγο για την επιλογή των διαφόρων επιμέρους συνιστωσών της προτιμώμενης δέσμης επιλογών πολιτικής.

Οι μέθοδοι εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπουν στον αντιπρόεδρο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών να εγκρίνει τη συνέχιση μιας πρωτοβουλίας που υπήρξε αντικείμενο δεύτερης αρνητικής γνώμης της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου.

Λόγω της πολιτικής σημασίας της εν λόγω πρωτοβουλίας, του ρόλου της στο πλαίσιο της δέσμης προτάσεων «Fit for 55» του Ιουλίου του 2021, της επείγουσας ανάγκης για ανάληψη δράσης στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων και του γεγονότος ότι η ανάγκη κατευθύνσεων πολιτικής που εξέφρασε η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου θα μπορούσε να καλυφθεί με ικανοποιητικό τρόπο μέσω της προσαρμοσμένης νομοθετικής πρότασης, η Επιτροπή, λαμβανομένης επίσης υπόψη της συμφωνίας του αντιπροέδρου για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει στην αναθεώρηση της ΟΕΑΚ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πόρισμα της επιτροπής όσον αφορά την ανεπαρκή σαφήνεια σχετικά με τον ρόλο της ΟΕΑΚ στο πλαίσιο της δέσμης «Fit for 55» αποτυπώνει την εκτίμησή της σχετικά με την ποιότητα του σχεδίου έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων και όχι τη θεμελιώδη ανησυχία σχετικά με το συνολικό μείγμα πολιτικής της δέσμης «Fit for 55». Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι οι γνώμες της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου αποτελούν αξιολόγηση της ποιότητας του σχεδίου εκτίμησης επιπτώσεων και όχι αξιολόγηση των σχετικών νομοθετικών προτάσεων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ρυθμιστικών μέτρων, μηχανισμών τιμολόγησης και στόχων εξηγήθηκε στις προηγούμενες ενότητες της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. Πλαισιώνει την προτεινόμενη αναθεώρηση της ΟΕΑΚ με τον ίδιο τρόπο όπως και όλες τις άλλες προτάσεις της δέσμης «Fit for 55», οι οποίες υποστηρίχθηκαν στο σύνολό τους από μεμονωμένες εκθέσεις εκτίμησης επιπτώσεων που αξιολογήθηκαν θετικά από την επιτροπή.

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά την άποψη της επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων δεν παρείχε επαρκώς αξιόπιστα στοιχεία που να στηρίζουν την προτιμώμενη δέσμη μέτρων πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τον προτεινόμενο σε αυτήν βαθμό εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρεξέκλινε από την αναγραφόμενη στο σχέδιο εκτίμησης επιπτώσεων επιλογή να προσανατολιστεί προς μια σταδιακά εφαρμοζόμενη και χρονικά δεσμευτική αυστηροποίηση των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης (στο εξής: MEPS) σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένους τύπους κτιρίων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν εθνικά MEPS για όλα τα άλλα κτίρια. Πλέον, τα εθνικά MEPS προτείνονται ως προαιρετικά και οι διαφορές στο εθνικό κτιριακό δυναμικό λαμβάνονται καλύτερα υπόψη, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση των σχεδίων τους για την επίτευξη του στόχου για κτιριακό δυναμικό μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Ωστόσο, τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ έχουν διατηρηθεί για τα κτίρια με τις απολύτως χειρότερες επιδόσεις, ώστε να διασφαλιστεί από όλους επαρκής αρχική προσπάθεια για τα εν λόγω κτίρια, στα οποία μπορούν να επιτευχθούν κατά τον μέγιστο βαθμό η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και παράλληλα κοινωνικά οφέλη. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν τα ειδικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη υψηλότερων κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης στα εν λόγω κτίρια έως το 2040 και το 2050. Σε περίπτωση που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, τα εθνικά MEPS θα πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα τον εθνικό χάρτη πορείας και τους εθνικούς στόχους για το 2030, το 2040 και το 2050, τους οποίους θα καθορίσουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων για την επίτευξη του συνολικού στόχου απανθρακοποίησης έως το 2050.

Καίριας σημασίας είναι ότι τα κτίρια με τις απολύτως χειρότερες επιδόσεις που καλύπτονται από τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ είναι επίσης τα κτίρια για τα οποία απαιτούνται πιο ριζικές προσπάθειες ανακαίνισης, και για τα οποία τα κίνητρα που παρέχονται από τις τιμές ανθρακούχων εκπομπών είναι πιθανότερο να αποβούν ανεπαρκή, δεδομένων των γενικευμένων αδυναμιών της αγοράς οι οποίες επηρεάζουν αυτόν τον υποτομέα σε όλα τα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό ότι, δεδομένου ότι το οικιστικό τμήμα των εν λόγω κτιρίων είναι επίσης εκείνο όπου τείνουν να ζουν τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά, το προτεινόμενο μέτρο (και το χρηματοδοτικό πλαίσιο που το υποστηρίζει) θεωρείται ζωτικής σημασίας ώστε η κλιματική μετάβαση να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει μεγαλύτερα χρονοδιαγράμματα για τη σταδιακή εισαγωγή των οικιστικών κτιρίων και τη συμμόρφωσή τους με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, σε σύγκριση με κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς και με άλλα μη οικιστικά κτίρια.

Εκτός από τα ανωτέρω, η πρόταση επίσης τροποποιήθηκε καθιστώντας προαιρετικά πολλά από τα στοιχεία στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Σε σύγκριση με την προτιμώμενη επιλογή στο σχέδιο εκτίμησης επιπτώσεων, όπου τα περισσότερα μέτρα ήταν υποχρεωτικά, η παρούσα πρόταση παρέχει περαιτέρω ευελιξία στα κράτη μέλη. Έχει δοθεί επίσης στους υφιστάμενους μηχανισμούς προτεραιότητα έναντι της δημιουργίας νέων απαιτήσεων, ιδίως διά της μείωσης των απαιτήσεων για τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων και της πλήρους ενσωμάτωσής τους στα ΕΣΕΚ.

Η τελική πρόταση αφήνει στα κράτη μέλη μεγάλο περιθώριο ελιγμών για την προσαρμογή των κτιριακών κανονιστικών και χρηματοδοτικών πολιτικών τους στις εθνικές και τοπικές συνθήκες, με σκοπό την επίτευξη μιας κοινής συνολικής φιλοδοξίας. Η συμβολή της αναθεώρησης της ΟΕΑΚ στη συνολική δέσμη «Fit for 55» δεν μειώνεται, ωστόσο η βασική ευθύνη για την υλοποίησή της βαρύνει περισσότερο τα κράτη μέλη απ’ ό,τι προβλεπόταν αρχικά, τηρουμένης δεόντως της αρχής της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη καλούνται να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν καταλλήλως φιλόδοξα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους στόχους τους βάσει του κανονισμού περί επιμερισμού των προσπαθειών και το προτεινόμενο ανώτατο όριο εκπομπών από τη χρήση καυσίμων θέρμανσης στον κτιριακό τομέα. Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή στο ανωτέρω πλαίσιο.

Στη ρήτρα επανεξέτασης γίνεται ρητή αναφορά στην αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον τα μέτρα για τα ενωσιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών, θα επιφέρουν επαρκείς βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί πλήρως απανθρακοποιημένο κτιριακό δυναμικό μηδενικών εκπομπών έως το 2050, ή κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω δεσμευτικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης, όπως ενισχυμένα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, το αργότερο έως τα τέλη του 2027.

Πιο συγκεκριμένα σχόλια σχετικά με τα πορίσματα της επιτροπής περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Η εκτίμηση επιπτώσεων παρέχει ανάλυση του προβλήματος και προσδιορίζει πιθανά μέτρα για την αύξηση του ποσοστού και του βαθμού ανακαίνισης, την απανθρακοποίηση των νέων και των υφιστάμενων κτιρίων και την αύξηση του εκσυγχρονισμού των κτιρίων χάρη στην ψηφιοποίηση. Τα πιθανά μέτρα οργανώνονται σε μια δέσμη τεσσάρων κύριων επιλογών, οι οποίες αποτυπώνουν τη σταδιακή αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας: χαμηλή, μέτρια, υψηλή και υψηλότερη φιλοδοξία. Η επιλογή 3 ορίζεται ως η προτιμώμενη. Σύμφωνα με τα πορίσματα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου σχετικά με το τελευταίο, η πρόταση ΟΕΑΚ αναθεωρήθηκε και βασίζεται πλέον σε συνδυασμό της επιλογής 2 (με μέτρια φιλοδοξία) για τα υφιστάμενα κτίρια και της επιλογής 3 (με υψηλή φιλοδοξία) για τα εργαλεία πληροφόρησης και τα νέα κτίρια.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Βασικός στόχος της αναθεώρησης της ΟΕΑΚ το 2018 ήταν η μείωση του διοικητικού φόρτου. Εκτιμήθηκε ότι, συνολικά, τα μέτρα της προτιμώμενης επιλογής πολιτικής θα μείωναν τον διοικητικό φόρτο κατά σχεδόν 100 εκατ. EUR ετησίως 21 .

Ο βασικός σκοπός της παρούσας αναθεώρησης μαζί με τις σχετικές με τα κτίρια πτυχές των άλλων προτάσεων «Fit for 55» είναι η ευθυγράμμιση του κτιριακού τομέα με τις ενισχυμένες φιλοδοξίες της Ένωσης για το κλίμα. Υπάρχει ανάγκη για νέες και επικαιροποιημένες απαιτήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα. Οι απαιτήσεις αυτές θα επηρεάσουν κυρίως τις διοικητικές αρχές εθνικού και τοπικού επιπέδου στα κράτη μέλη και, σε μικρότερο βαθμό, τους ιδιοκτήτες κτιρίων, θα βασίζονται δε κυρίως σε υφιστάμενες διαδικασίες και ήδη ισχύουσες δομές. Έχουν το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας —αφενός για να επιτύχουν τους στόχους μας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και, αφετέρου, για να δώσουν στις επιχειρήσεις και στους τελικούς καταναλωτές τον χρόνο να προσαρμοστούν.

Όπως αναφέρεται στην εκτίμηση επιπτώσεων, η ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και οι νέες διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων και τις βάσεις δεδομένων μειώνουν, μολαταύτα, το διοικητικό κόστος και το κόστος συμμόρφωσης, διευκολύνουν δε τις διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με τις ανακαινίσεις κτιρίων.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση συνάδει με το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Έχει σχεδιαστεί σε σχέση με το δικαίωμα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Χάρτη και βασίζεται στο άρθρο 34 του Χάρτη, το οποίο «αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα [...] στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές».

4.    ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει καμία επίπτωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τροποποιεί υφιστάμενη οδηγία και βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό σε δομές και κανόνες που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

5.    ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Μετά την έγκριση της παρούσας αναδιατυπωμένης οδηγίας από τους συννομοθέτες, η Επιτροπή θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο:

κατάρτιση πίνακα αντιστοιχίας που χρησιμεύει ως πίνακας ελέγχου για τις μεταφορές στο εθνικό δίκαιο τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή·

διοργάνωση συνεδριάσεων με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά των διαφόρων μερών της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο και να επιλυθούν οι αμφιβολίες, είτε στο πλαίσιο της συντονισμένης δράσης για την ΟΕΑΚ (CA-EED) είτε υπό μορφή επιτροπής·

διαθεσιμότητα για διμερείς συνεδριάσεις και συνεντεύξεις με κράτη μέλη σε περίπτωση ειδικών ερωτήσεων σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θα διενεργήσει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει με πλήρη και ορθό τρόπο την οδηγία στο εθνικό δίκαιο.

Η πρόταση συμπληρώνει τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση 23 , ο οποίος διασφαλίζει την ύπαρξη διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης, με βάση τα ΕΣΕΚ και εξορθολογισμένες εκθέσεις προόδου από τα κράτη μέλη. Από το 2023, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις ανά διετία για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των σχεδίων και επιπλέον, έως τις 30 Ιουνίου 2023, πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα προσχέδια επικαιροποίησης των σχεδίων, με τις τελικές ενημερώσεις να αναμένονται στις 30 Ιουνίου 2024. Η υποβολή σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων θα ακολουθεί τους κύκλους των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), με εξαίρεση το πρώτο σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Το άρθρο 32 παράγραφος 1 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο μαζί με πίνακα αντιστοιχίας. Τούτο συνάδει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (υπόθεση C-543/17), δυνάμει της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύουν τις κοινοποιήσεις τους για τα εθνικά μέτρα μεταφοράς με επαρκώς σαφείς και ακριβείς πληροφορίες, αναφέροντας ποιες διατάξεις του εθνικού δικαίου μεταφέρουν τις εκάστοτε διατάξεις μιας οδηγίας. Αυτό πρέπει να παρέχεται για κάθε υποχρέωση, όχι μόνο σε «επίπεδο άρθρου». Εάν τα κράτη μέλη συμμορφωθούν με την εν λόγω υποχρέωση, δεν απαιτείται, κατ’ αρχήν, να στείλουν στην Επιτροπή επεξηγηματικά έγγραφα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ τροποποιείται ως εξής για την ευθυγράμμιση των διατάξεων για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και για τα εργαλεία πληροφόρησης, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της υπό το πρίσμα της τεχνικής προόδου, την απλούστευση της διατύπωσής της και τη διασφάλιση ενισχυμένων μηχανισμών χρηματοδότησης και επιβολής:

Το αντικείμενο τροποποιείται ώστε να υπογραμμίζεται ότι η πρόταση αναδιατύπωσης της ΟΕΑΚ παρουσιάζει το όραμα για την επίτευξη κτιριακού δυναμικού μηδενικών εκπομπών έως το 2050 και να αποτυπώνεται ένα νέο συμπληρωματικό σύστημα μέτρησης των ανθρακούχων εκπομπών για τον προσανατολισμό των επιλογών προς απανθρακοποιημένες λύσεις. Ενώ η πρόταση επικεντρώνεται στη μείωση των λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνονται τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανθρακούχων εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.

Στο άρθρο 2 εισάγεται νέος ορισμός του κτιρίου μηδενικών εκπομπών: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, στο οποίο η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να απαιτείται καλύπτεται πλήρως από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο κτιρίου ή συνοικίας ή κοινότητας, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό (ιδίως παραγόμενες είτε επιτόπου, είτε από κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας, είτε από ανανεώσιμη ενέργεια ή απορριπτόμενη θερμότητα από σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης). Τα κτίρια μηδενικών εκπομπών αποτελούν το νέο πρότυπο για τα νέα κτίρια, το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί κατόπιν ριζικής ανακαίνισης από το 2030 και το όραμα για το κτιριακό δυναμικό το 2050. Το άρθρο 2 αποσαφηνίζει επίσης τον ορισμό του «κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», ο οποίος παραμένει το πρότυπο για τα νέα κτίρια έως την εφαρμογή του προτύπου του κτιρίου μηδενικών εκπομπών, και καθίσταται το επίπεδο που πρέπει να επιτευχθεί κατόπιν ριζικής ανακαίνισης έως το 2030. Το εν λόγω άρθρο προσδιορίζει εκ νέου τη «ριζική ανακαίνιση» ως τον χρυσό κανόνα για την ανακαίνιση κτιρίων και τη «σταδιακή ριζική ανακαίνιση» για τη διευκόλυνση της υλοποίησής της. Το άρθρο 2 εισάγει έναν ορισμό των «προτύπων χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων») ως μηχανισμού παροχής κινήτρων στους ενυπόθηκους δανειστές για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του οικείου χαρτοφυλακίου κτιρίων, και ενθάρρυνσης των δυνητικών πελατών να καταστήσουν τα ακίνητά τους αποδοτικότερα από ενεργειακή άποψη.

Το άρθρο 3 σχετικά με τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων (προηγουμένως ονομαζόμενες μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης) καθίσταται πιο λειτουργικό. Το πλαίσιο παρακολούθησης ενισχύεται με τη θέσπιση της αξιολόγησης των προσχεδίων των εθνικών σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων από την Επιτροπή και την έκδοση συστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας ΕΣΕΚ. Για τη διευκόλυνση της παρουσίασης των πληροφοριών και της αξιολόγησής τους από την Επιτροπή και για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των εθνικών σχεδίων, παρέχεται στο παράρτημα II ένα κοινό υπόδειγμα με υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία. Τα υποχρεωτικά στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνουν προσεγγίσεις σε επίπεδο συνοικίας και γειτονιάς, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας και των ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών. Τα σχέδια ανακαίνισης κτιρίων υποβάλλονται στο πλαίσιο των ΕΣΕΚ και των επικαιροποιήσεών τους· κατ’ εξαίρεση, το πρώτο προσχέδιο πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024, ώστε να ληφθεί υπόψη ο χρόνος για την έγκριση και την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης ΟΕΑΚ. Έκθεση προόδου όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων και τη συμβολή των σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων στους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους θα υποβάλλεται στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων ανά διετία βάσει του κανονισμού για τη διακυβέρνηση.

Το άρθρο 4 (πρώην άρθρο 3) σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι επικαιροποιείται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η πιθανή χρήση της μετρούμενης χρήσης ενέργειας για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και να επαληθευτεί η ορθότητα της υπολογιζόμενης χρήσης ενέργειας. Το άρθρο καθορίζει τον τρόπο δικαιολόγησης της επιτόπιας χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως για σημεία επαναφόρτισης, και για την ενέργεια που παρέχεται από ενεργειακές κοινότητες.

Το άρθρο 5 (πρώην άρθρο 4) σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης τροποποιείται, προκειμένου η προηγουμένως δυνατή πλήρης εξαίρεση των προστατευόμενων κτιρίων να προσαρμοστεί στην τεχνική πρόοδο, η οποία επιτρέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λόγω κτιρίων χωρίς να αλλοιώνεται ο τεχνικός χαρακτήρας και η εμφάνισή τους.

Το άρθρο 6 (πρώην άρθρο 5) σχετικά με τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ευθυγραμμίζεται με την Πράσινη Συμφωνία, η οποία ορίζει ότι το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και οι εξωγενείς επιπτώσεις της χρήσης ενέργειας στο περιβάλλον και στην υγεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του χαμηλότερου κόστους. Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τη βέλτιστη από πλευράς κόστους μεθοδολογία έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Το άρθρο 7 συγκεντρώνει όλες τις διατάξεις για τα νέα κτίρια:

α)Διευκρινίζει ότι, από το 2030, τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών· τα νέα δημόσια κτίρια πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών ήδη από το 2027. Οι ειδικές απαιτήσεις για τα κτίρια μηδενικών εκπομπών καθορίζονται στο παράρτημα III·

β)Το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) κατά τον κύκλο ζωής των νέων κτιρίων θα πρέπει να υπολογιστεί από το 2030 σύμφωνα με το πλαίσιο Level(s), παρέχοντας έτσι πληροφορίες για τις εκπομπές ολόκληρου του κύκλου ζωής των νέων κατασκευών. Οι εκπομπές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα μεγάλα κτίρια, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υποχρέωση υπολογισμού τους ισχύει ήδη από το 2027 για μεγάλα κτίρια (με ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου άνω των 2000 τετραγωνικών μέτρων).

γ)Τα κράτη μέλη εξετάζουν για τα νέα κτίρια σημαντικές διαστάσεις που υπερβαίνουν την ενεργειακή απόδοση, συγκεκριμένα τις υγιείς κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πυρασφάλεια, τους κινδύνους που σχετίζονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Καλύπτουν επίσης τις απορροφήσεις διοξειδίου του άνθρακα που συνδέονται με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα εντός ή επί κτιρίων.

Τα άρθρα 8–10 και 15 σχετικά με τα υφιστάμενα κτίρια και τη χρηματοδοτική στήριξη συνδυάζουν:

α)Τις ισχύουσες διατάξεις για τις ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρία για την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (για τη διασφάλιση του ελάχιστου βαθμού ανακαίνισης), καθώς και για τη διενέργεια δομικών βελτιώσεων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αφαίρεση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες, και οι οποίες συμπληρώνονται με νέα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ (με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού ανακαίνισης) των δημόσιων κτιρίων (δηλαδή κτιρίων και κτιριακών μονάδων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς) και των μη οικιστικών κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Απαιτούν την ανακαίνιση των κτιρίων με ΠΕΑ κατηγορίας G και την ανέλιξή τους τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης F το αργότερο έως το 2027 και τουλάχιστον στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε το αργότερο έως το 2030, των δε οικιστικών κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις τουλάχιστον στην κατηγορία F έως το 2030 και τουλάχιστον στην κατηγορία E έως το 2033. Η έμφαση στις κατηγορίες του κτιριακού δυναμικού με τις χαμηλότερες επιδόσεις διασφαλίζει ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στα κτίρια με τις μεγαλύτερες δυνατότητες για απανθρακοποίηση, άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και διευρυμένα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Τα κράτη μέλη καθορίζουν επίσης, στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων, ειδικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη υψηλότερων κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης (για κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 1) έως το 2040 και το 2050, στο πλαίσιο της πορείας τους για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού δυναμικού σε κτίρια μηδενικών εκπομπών. Εκτός από τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν εθνικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στα εθνικά τους σχέδια ανακαίνισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης μέσω ενός ευνοϊκού πλαισίου που θα συμπεριλαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως με στόχο τα ευάλωτα νοικοκυριά και τα άτομα που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια ή ζουν σε κοινωνικές κατοικίες, καθώς και τεχνική βοήθεια και μηχανισμούς παρακολούθησης. Οι προτεινόμενες διατάξεις παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εξαιρούν διάφορες κατηγορίες κτιρίων από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

β)Την καθιέρωση διαβατηρίων οικειοθελούς ανακαίνισης για τον εξοπλισμό των ιδιοκτητών κτιρίων που σχεδιάζουν σταδιακή ανακαίνιση του κτιρίου τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστημα διαβατηρίων ανακαίνισης με βάση το κοινό πλαίσιο που θα αναπτύξει η Επιτροπή έως τα τέλη του 2024, προκειμένου να δοθεί στους πολίτες τους πρόσβαση στη χρήση αυτού του εργαλείου.

γ)Αυστηρότερες διατάξεις για την άρση των εμποδίων και των φραγμών στις ανακαινίσεις και για την κινητοποίηση οικονομικών κινήτρων με υπηρεσίες μίας στάσης προσβάσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος των κτιρίων, ούτως ώστε, πέρα από το κόστος, να αντιμετωπιστούν και όλα τα υπόλοιπα εμπόδια στην ανακαίνιση κτιρίων, τα δε κράτη μέλη να προωθήσουν την κατάλληλη κατάρτιση. Τα υψηλότερα οικονομικά κίνητρα και τα μέτρα τεχνικής στήριξης κατευθύνονται σε έργα ριζικής ανακαίνισης, καθώς και σε έργα που στοχεύουν σε σημαντικό αριθμό κτιρίων και οδηγούν σε σημαντική συνολική εξοικονόμηση ενέργειας. Με τον ίδιο στόχο κατά νου, δεδομένου ότι, βάσει της συνήθους διάρκειας ζωής, ένας λέβητας που αγοράστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2020 ενδέχεται να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το 2050, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιδοτούν λέβητες ορυκτών καυσίμων από το 2027.

δ)Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ταχεία ανάπτυξη συστημάτων θέρμανσης με μηδενικές άμεσες εκπομπές και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι επενδύσεις σε νέες γενιές λεβήτων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα να καταστούν μη αξιοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τα κτίρια μηδενικών εκπομπών δεν θα πρέπει να παράγουν ανθρακούχες εκπομπές επιτόπου, τα δε κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν τη χρήση συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας για την ηλεκτρική ενέργεια που ευθυγραμμίζεται με τον μέσο όρο της ΕΕ 24 .

ε)Τέλος, τα κράτη μέλη οφείλουν να επικεντρώνουν τη χρηματοδοτική τους στήριξη στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και στη στήριξη της κοινωνικής στέγασης, καθώς και να προστατεύουν τους ενοικιαστές από δυσανάλογα επίπεδα ενοικίων μετά την ανακαίνιση.

Σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου, η προκριθείσα επιλογή για τα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης δεν αντιστοιχεί άμεσα σε καμία από τις τέσσερις επιλογές που αναλύθηκαν στο σχέδιο εκτίμησης επιπτώσεων που υποβλήθηκε στην επιτροπή. Η πρόταση τροποποιήθηκε προσεκτικά για λόγους επικουρικότητας και αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ του κτιριακού δυναμικού των διαφόρων κρατών μελών και παρέχοντας ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των ιδιαίτερων περιστάσεών τους και επίτευξης των αναγκαίων βελτιώσεων του εθνικού κτιριακού δυναμικού τους. Δίνει σε επίπεδο ΕΕ έμφαση στο 15 % των κτιρίων του αντίστοιχου εθνικού κτιριακού δυναμικού με τις χειρότερες επιδόσεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της εξοικονόμησης ενέργειας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της μείωσης της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και των πιο ολοκληρωμένων κοινωνικών και οικονομικών παράλληλων οφελών που συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Το προηγούμενο άρθρο 8 αναδιαρθρώνεται. Το άρθρο 11 επικεντρώνεται αποκλειστικά στα τεχνικά συστήματα κτιρίων και θεσπίζεται σαφής νομική βάση για εθνικές απαγορεύσεις λεβήτων που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καθορίζουν απαιτήσεις για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Αρκετά κράτη μέλη θεωρούν τα μέτρα αυτά απαραίτητα για την απανθρακοποίηση του κτιριακού δυναμικού και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της υγείας. Η διάταξη αυτή αντιμετωπίζει την τρέχουσα νομική αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον οι εν λόγω απαγορεύσεις επιτρέπονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και των κανόνων της ελεύθερης αγοράς βάσει των Συνθηκών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της καλής ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων για την εξασφάλιση υγιεινών κτιρίων, απαιτείται η εγκατάσταση συσκευών μέτρησης και ελέγχου για την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων στα νέα κτίρια και, όπου είναι εφικτό, στα υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας.

Το άρθρο 12 σχετικά με τις υποδομές βιώσιμης κινητικότητας ευθυγραμμίζεται με την αυξημένη φιλοδοξία για το κλίμα, ενισχύοντας τις τρέχουσες απαιτήσεις. Η προκαλωδίωση αποτελεί τον κανόνα για όλα τα νέα κτίρια και τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ενώ ενισχύεται ιδίως η ανάπτυξη σημείων επαναφόρτισης σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια γραφείων. Τα σημεία επαναφόρτισης πρέπει να επιτρέπουν την έξυπνη φόρτιση, τα δε κράτη μέλη οφείλουν να αίρουν τους φραγμούς στην εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε οικιστικά κτίρια, διασφαλίζοντας το «δικαίωμα ρευματοληψίας» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της πρότασης κανονισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Επιπλέον, εισάγονται υποχρεωτικοί χώροι στάθμευσης ποδηλάτων σε νέα κτίρια και σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια στην ποδηλασία ως κεντρικό στοιχείο της βιώσιμης κινητικότητας μηδενικών εκπομπών.

Το άρθρο 13 ενισχύει τον δείκτη ευφυούς ετοιμότητας για μεγάλα μη οικιστικά κτίρια από το 2026. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που σχετίζονται με τα κτίρια, ένα νέο άρθρο 14 που αφορά ειδικά τα κτιριακά δεδομένα διασφαλίζει ότι ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής και ο διαχειριστής του κτιρίου ή τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των κτιριακών συστημάτων. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει μέσω εκτελεστικής πράξης νέους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα.

Τα άρθρα 16 έως 19 βελτιώνουν τις ήδη υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, την έκδοση και την εμφάνισή τους, καθώς και τις βάσεις δεδομένων τους:

α)Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα σε ολόκληρη την Ένωση, πρέπει όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης να βασίζονται έως το 2025 σε εναρμονισμένη κλίμακα κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης και να συμμορφώνονται με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα V.

β)Οι κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης θα αναπροσαρμόζονται με σκοπό την επίτευξη του κοινού οράματος για κτιριακό δυναμικό μηδενικών εκπομπών έως το 2050, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εθνικές διαφορές του κτιριακού δυναμικού: η υψηλότερη κατηγορία Α αντιστοιχεί σε κτίριο μηδενικών εκπομπών, ενώ η χαμηλότερη κατηγορία G περιλαμβάνει το 15 % των κτιρίων του εθνικού κτιριακού δυναμικού με τις χειρότερες επιδόσεις. Η εν λόγω αναπροσαρμογή θα διασφαλίσει συγκρίσιμες προσπάθειες σε όλα τα κράτη μέλη για τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 9. Ο δείκτης βάσει του οποίου πρέπει να αξιολογούνται τα κτίρια [χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/(m².y)] παραμένει αμετάβλητος και συμπληρώνεται από έναν δείκτη για τις λειτουργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανανεώσιμη ενέργεια. Η επιλογή άλλων δεικτών παραμένει προαιρετική για τα κράτη μέλη, προσφέροντας μια προσέγγιση εργαλειοθήκης που μπορεί να προσαρμοστεί στις εθνικές συνθήκες.

γ)Η ισχύς των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης των κατώτερων κατηγοριών Δ έως Η μειώνεται σε πέντε έτη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι περιέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες που βοηθούν τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωσή τους. Για τις επικαιροποιήσεις των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης πρέπει να υπάρχουν απλουστευμένες διαδικασίες σε ορισμένες απλές περιπτώσεις, τα δε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή. Θεσπίζονται μέτρα για την αύξηση της αξιοπιστίας των εκδοθέντων πιστοποιητικών (επιτόπιες επισκέψεις και ποιοτικός έλεγχος).

δ)Η καλύτερη κάλυψη του κτιριακού δυναμικού με ΠΕΑ αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωσή του, όμως τα κράτη μέλη θα πρέπει συγχρόνως να διασφαλίσουν ότι τα ΠΕΑ είναι οικονομικώς προσιτά. Η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης επεκτείνεται σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, σε κτίρια για τα οποία ανανεώνεται η σύμβαση μίσθωσης και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Τα κτίρια ή οι κτιριακές μονάδες που προσφέρονται προς πώληση ή μίσθωση πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η δε κατηγορία και ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναφέρονται σε όλες τις διαφημίσεις, διασφαλίζοντας τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης στην αγορά πωλήσεων και μισθώσεων. Σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές και δέχονται συχνά επισκέψεις από το κοινό πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσής τους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

ε)Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικές βάσεις δεδομένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι οποίες καθιστούν επίσης δυνατή τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων και τους δείκτες ευφυούς ετοιμότητας. Οι πληροφορίες από τις εθνικές βάσεις δεδομένων διαβιβάζονται στο Παρατηρητήριο Κτιριακού Αποθέματος, βάσει υποδείγματος που θα εκπονήσει η Επιτροπή.

Οι ισχύουσες διατάξεις για τις επιθεωρήσεις ομαδοποιούνται και αποσαφηνίζονται για να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα τα συστήματα εξαερισμού περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των μέτρων της ΟΕΑΚ που απευθύνονται στην ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των ανακαινίσεων ή των νέων κατασκευαστικών έργων, προβλέπεται να δημιουργηθούν εθνικά συστήματα επιθεώρησης ή εναλλακτικά εργαλεία ώστε να επαληθεύεται ότι τα παραδιδόμενα έργα κατασκευής και ανακαίνισης ανταποκρίνονται στην βάσει του σχεδιασμού τους προβλεπόμενη ενεργειακή απόδοση και αυξάνουν την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Στο ίδιο πνεύμα, οι πάροχοι ολοκληρωμένων έργων ανακαίνισης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συστήματα πιστοποίησης ή επαγγελματικών προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία στην ποιότητα των εν λόγω έργων. Το κατώτατο όριο για την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων θα πρέπει να μειωθεί για τα μη οικιστικά κτίρια από το 2030, ενώ τα νέα οικιστικά κτίρια και τα οικιστικά κτίρια που υφίστανται ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ορισμένες λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και λειτουργίας τους.

Η επιβολή της κτιριακής πολιτικής είναι καίριας σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η τελευταία θα σημειώσει πραγματική πρόοδο στην πράξη. Τα υφιστάμενα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου επεκτείνονται ώστε να περιλαμβάνουν διαβατήρια ανακαίνισης και δείκτες ευφυούς ετοιμότητας. Η παρακολούθηση και η επιβολή, μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων, θα εστιάσουν ιδίως στα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και στη βελτίωση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.

Τελικές διατάξεις και ρήτρα αναθεώρησης: ενόψει της επανεξέτασης της ΟΕΑΚ το 2021 στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας, η ημερομηνία για την επόμενη επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 25 ορίζεται το αργότερο στα τέλη του 2027. Στη ρήτρα επανεξέτασης γίνεται ρητή αναφορά στην αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον τα σχετιζόμενα με τα κτίρια μέτρα της ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών, θα επιφέρουν επαρκείς βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί πλήρως απανθρακοποιημένο κτιριακό δυναμικό μηδενικών εκπομπών έως το 2050, ή κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω δεσμευτικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης, όπως ενισχυμένα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Το άρθρο 32 σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη παρέχουν πίνακα αντιστοιχίας μαζί με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

🡻 2010/31/ΕΕ

2021/0426 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 25 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 26 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 1 (προσαρμοσμένο)

 νέο

(1)Η οδηγία 2002/91/ΕΚ  2010/31/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 27  της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 28 έχει τροποποιηθεί  επανειλημμένα  και  ουσιωδώς  29 . Δεδομένου ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω  σημαντικές  τροποποιήσεις, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

 νέο

(2)Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού συνιστά το κύριο θέμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» της 11ης Δεκεμβρίου 2019 30 . Η Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας της Ένωσης κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 στην επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά που υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC στις 17 Δεκεμβρίου 2020.

(3)Όπως ανακοινώθηκε στην Πράσινη Συμφωνία, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της για το κύμα ανακαινίσεων στις 14 Οκτωβρίου 2020 31 . Η στρατηγική περιέχει ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα ρυθμιστικά, χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο να υπερδιπλασιαστεί το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων έως το 2030 και να προωθηθούν οι ριζικές ανακαινίσεις. Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αποτελεί ένα από τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση της στρατηγικής για το κύμα ανακαινίσεων. Θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας για το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και της ευρωπαϊκής αποστολής για τις κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

(4)Στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 32 —το «ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»— κατοχυρώνεται νομοθετικά ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το σύνολο της οικονομίας έως το 2050 και θεσπίζεται δεσμευτική ενωσιακή υποχρέωση για μείωση, έως το 2030, των εγχώριων καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκπομπές πλην απορροφήσεων) κατά τουλάχιστον 55 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

(5)Η νομοθετική δέσμη «Προσαρμογή στον στόχο του 55 %» («Fit for 55») που ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 αποσκοπεί στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Καλύπτει διάφορους τομείς πολιτικής, όπως η ενεργειακή απόδοση, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η χρήση γης, η αλλαγή στη χρήση γης και οι δασοκομικές δραστηριότητες, η φορολογία της ενέργειας, ο επιμερισμός των προσπαθειών, η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών και οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της δέσμης.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 2

Η αποτελεσματική, συνετή, ορθολογική και βιώσιμη χρησιμοποίηση της ενέργειας εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στα προϊόντα πετρελαίου, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, που αποτελούν ουσιώδεις πηγές ενέργειας αλλά επίσης και τις κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 3 (προσαρμοσμένο)

νέο

(6)Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της  τελικής  συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση  και για το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια  . Ο τομέας αυτός διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητος θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  , σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 [αναθεωρημένη ΟΕΑ] και στο άρθρο 2 παράγραφος 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 33 και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από κοινού με την αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση θα της επέτρεπαν τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή UNFCCC, καθώς και την εκπλήρωση τόσο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της για τη διατήρηση της ανόδου της θερμοκρασίας της γης κάτω από τους 2 °C όσο και της δέσμευσής της να μειώσει έως το 2020 τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % τουλάχιστον κάτω από τα επίπεδα του 1990 και κατά 30 % σε περίπτωση που θα επιτευχθεί διεθνής συμφωνία. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η αυξημένη χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο  στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης,  στην προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της τεχνολογικής ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως  στα νησιά και  στις αγροτικές περιοχές.

 νέο

(7)Τα κτίρια ευθύνονται για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργική διάρκεια ζωής τους. Το όραμα για ένα απανθρακοποιημένο κτιριακό δυναμικό έως το 2050 δεν αφορά μόνο τις λειτουργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στις οποίες δίνεται έμφαση επί του παρόντος. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να ληφθούν σταδιακά υπόψη οι εκπομπές ολόκληρου του κύκλου ζωής των κτιρίων, αρχικά των νέων κτιρίων. Τα κτίρια αποτελούν σημαντική τράπεζα υλικών, καθώς είναι αποθετήρια πόρων επί πολλές δεκαετίες, και οι δυνατότητες σχεδιασμού επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εκπομπές ολόκληρου του κύκλου ζωής τόσο όσον αφορά τα νέα κτίρια όσο και τις ανακαινίσεις. Η απόδοση των κτιρίων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο στις νέες κατασκευές, αλλά και στις ανακαινίσεις, μέσω της συμπερίληψης πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του κύκλου ζωής στα σχέδια ανακαίνισης κτιρίων των κρατών μελών.

(8)Η ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του κύκλου ζωής των κτιρίων απαιτεί αποδοτική χρήση των πόρων και κυκλικότητα. Τούτο μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τη μετατροπή τμημάτων του κτιριακού δυναμικού σε προσωρινή καταβόθρα διοξειδίου του άνθρακα.

(9)Το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής υποδηλώνει τη συνολική συμβολή των κτιρίων στις εκπομπές που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Συγκεντρώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στα δομικά προϊόντα με άμεσες και έμμεσες εκπομπές από το στάδιο χρήσης. Επομένως, η απαίτηση υπολογισμού του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των νέων κτιρίων αποτελεί ένα πρώτο βήμα για να ενισχυθεί η προσοχή που δίνεται στην απόδοση των κτιρίων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, καθώς και στην κυκλική οικονομία.

(10)Τα κτίρια ευθύνονται για το ήμισυ περίπου των πρωτογενών εκπομπών λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5) στην ΕΕ, τα οποία προκαλούν πρόωρους θανάτους και ασθένειες. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μπορεί —και θα πρέπει— ταυτόχρονα να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 34 .

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 4

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στην Ένωση να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, και ως εκ τούτου την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 5 (προσαρμοσμένο)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 τόνισε την ανάγκη αύξησης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 20 % της ενεργειακής κατανάλωσης της Ένωσης μέχρι το 2020 και ζήτησε πλήρη και ταχεία υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού». Στο εν λόγω σχέδιο δράσης αναγνωρίστηκε το σημαντικό δυναμικό για οικονομικώς συμφέρουσα εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 ζήτησε την ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας 2002/91/ΕΚ και ζήτησε επανειλημμένα, την τελευταία φορά με το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής, να καταστεί δεσμευτικός ο στόχος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ύψους 20 % έως το 2020. Επιπλέον η απόφαση 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών έως το 2020 35 θέτει εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση του CO2, για την οποία θα είναι ζωτική η ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, ενώ η οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 36 προβλέπει την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο δεσμευτικού στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η οποία θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 20 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης έως το 2020.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 6 (προσαρμοσμένο)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ένωσης για την ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο Ένωσης, υιοθετώντας υποχρεωτικό στόχο σύμφωνα με τον οποίο το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αυξηθεί σε 20 % έως το 2020. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 7 (προσαρμοσμένο)

Απαιτείται να θεσπιστούν πιο συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και να μειωθούν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 8 (προσαρμοσμένο)

νέο

(11)Στα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι κλιματολογικές  συνθήκες   συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,  όσο και οι τοπικές συνθήκες, καθώς και οι κλιματικές συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους και η σχέση κόστους/οφέλους. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να επηρεάζουν άλλες απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια πρόσβασης,  η πυρασφάλεια και η σεισμική  ασφάλεια και η χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 9

νέο

(12)Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση μεθοδολογία που μπορεί να διαφοροποιείται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει, πλέον των θερμικών χαρακτηριστικών, και άλλους παράγοντες που διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων, οι έξυπνες λύσεις,  τα στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός φωτισμός και ο σχεδιασμός του κτιρίου. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στην εποχή κατά την οποία απαιτείται θέρμανση  ή κλιματισμός , αλλά θα πρέπει να καλύπτει την ετήσια ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Η μεθοδολογία θα πρέπει, αφενός, να εξασφαλίζει ότι παρουσιάζονται οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και, αφετέρου, να επιτρέπει τη χρήση της μετρούμενης ενέργειας για την επαλήθευση της ορθότητας και τη συγκρισιμότητα. Η μεθοδολογία θα πρέπει επίσης να βασίζεται σε ωριαίες και υποωριαίες χρονικές περιόδους. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιτόπου, πέρα από το κοινό γενικό πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη στη μεθοδολογία υπολογισμού τα οφέλη που προκύπτουν από τη μεγιστοποίηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιτόπου, μεταξύ άλλων και για άλλες χρήσεις (π.χ. σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων). 

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 10 (προσαρμοσμένο)

νέο

(13)Τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα  θα πρέπει να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις  για την καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των δομικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακώς αποδοτικότερες από τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να αναθεωρούν τακτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις τους ως προς την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 11

Ο στόχος των επιπέδων ικανοποιητικής σε σχέση με το κόστος ή βέλτιστης σε σχέση με το κόστος ενεργειακής απόδοσης μπορεί να δικαιολογεί σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. σε περίπτωση κλιματικών διαφορών, τη θέσπιση, από τα κράτη μέλη, απαιτήσεων ικανοποιητικών σε σχέση με το κόστος ή βέλτιστων σε σχέση με το κόστος ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά στοιχεία, οι οποίες στην πράξη θα περιόριζαν την εγκατάσταση δομικών προϊόντων σύμφωνων με τα πρότυπα της νομοθεσίας της Ένωσης, αρκεί οι εν λόγω απαιτήσεις να μην αποτελούν αδικαιολόγητο φραγμό για το εμπόριο.

 νέο

(14)Τα δύο τρίτα της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων εξακολουθούν να προέρχονται από ορυκτά καύσιμα. Η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης έχει ιδιαίτερη σημασία για την απανθρακοποίηση του κτιριακού τομέα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναφέρουν στα σχέδια ανακαίνισης κτιρίων τους τις οικείες εθνικές πολιτικές και τα μέτρα που αποσκοπούν στη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου από το 2027, δεν θα πρέπει να παρέχονται χρηματοδοτικά κίνητρα για την εγκατάσταση λεβήτων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, εξαιρουμένων εκείνων που έχουν επιλεγεί για επένδυση πριν από το 2027 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Μια σαφής νομική βάση για την απαγόρευση των μονάδων παραγωγής θερμότητας με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τους ή το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 12

νέο

(15) Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τεχνικά συστήματα κτιρίου θα πρέπει να ισχύουν για ολόκληρα τα συστήματα, όπως είναι εγκατεστημένα στα κτίρια, και όχι για την απόδοση αυτόνομων στοιχείων, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για συγκεκριμένα προϊόντα βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ. Κατά τη θέσπιση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τεχνικά συστήματα κτιρίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, εφόσον υπάρχουν και είναι κατάλληλα, εναρμονισμένα μέσα, ιδίως μεθόδους δοκιμών και υπολογισμού και κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει των εκτελεστικών μέτρων της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 37 και της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 38  του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 , ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή με συναφείς πρωτοβουλίες και να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν ο δυνητικός κατακερματισμός της αγοράς.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 13

(16)Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα άρθρα 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ). Η έννοια του κινήτρου που χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει επομένως να θεωρηθεί ως αποτελούσα κρατική ενίσχυση.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 14

νέο

(17)Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.  Με την επανεξέταση του εν λόγω πλαισίου θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης και των επιδόσεων όσον αφορά τις εκπομπές, και θα ληφθούν υπόψη οι εξωγενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία, καθώς και η επέκταση του ΣΕΔΕ και οι τιμές των ανθρακούχων εκπομπών.  Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω πλαίσιο για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση που έχουν τα ίδια θεσπίσει. Εάν διαπιστωθούν σημαντικές ασυμφωνίες, π.χ. άνω του 15 %, μεταξύ υπολογιζόμενων βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και ισχυουσών ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιολογούν τη διαφορά ή να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τη μείωσή της. Ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής ενός κτιρίου ή δομικού στοιχείου θα πρέπει να προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών πρακτικών και της πείρας κατά τον προσδιορισμό του συνήθους οικονομικού κύκλου ζωής. Τα αποτελέσματα της εν λόγω σύγκρισης και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη στην επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 15

Τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα. Λόγω του μακρού κύκλου ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων, τα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας πρέπει συνεπώς να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών συστημάτων παροχής ενέργειας πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά συστήματα παροχής ενέργειας για να νέα κτίρια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, σύμφωνα με την αρχή ότι καταρχάς πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και παραγωγή ψύχους μειώνονται σε βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 16

(18)Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, ανεξάρτητα από το μέγεθος, δίνουν ευκαιρία για τη λήψη οικονομικώς συμφερόντων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Για λόγους κόστους, θα πρέπει να είναι δυνατό οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση να περιορίζονται σε όσα ανακαινισμένα τμήματα συνδέονται περισσότερο με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν να ορίσουν την «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» είτε ως ποσοστό της επιφάνειας του κελύφους του κτιρίου είτε με όρους αξίας του κτιρίου. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει την «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» με βάση την αξία του κτιρίου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αξίες όπως η αναλογιστική αξία ή η τρέχουσα αξία βάσει του κόστους ανοικοδόμησης, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 17

Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των κτιρίων που όχι μόνον ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αλλά επίσης χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, με αποτέλεσμα να μειώνονται τόσο η κατανάλωση ενέργειας όσο και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με μηδενική σχεδόν κατανάλωση ενέργειας και να γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια.

 νέο

(19)Η ενισχυμένη φιλοδοξία της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια απαιτεί τη διαμόρφωση ενός νέου οράματος για τα κτίρια: κατασκευή κτιρίων μηδενικών εκπομπών, τα οποία έχουν πολύ χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις που καλύπτονται πλήρως από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών εκπομπών και όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

(20)Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός αποδοτικού κτιρίου με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: επιτόπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή θερμική ενέργεια, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά, οι αντλίες θερμότητας και η βιομάζα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παρέχεται από κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας ή ενεργειακές κοινότητες πολιτών, και τηλεθέρμανση και τηλεψύξη με βάση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή απορριπτόμενη θερμότητα.

(21)Η απανθρακοποίηση του κτιριακού δυναμικού της Ένωσης είναι αναγκαία και απαιτεί την πραγματοποίηση ενεργειακών ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας: σχεδόν το 75 % του κτιριακού δυναμικού της Ένωσης έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για τα κτίρια, και το 85-95 % των κτιρίων που υφίστανται σήμερα θα υφίστανται ακόμη το 2050. Ωστόσο, το σταθμισμένο ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης είναι σταθερά χαμηλό και ανέρχεται περίπου στο 1 %. Με αυτούς τους ρυθμούς, θα χρειάζονταν αιώνες για την απανθρακοποίηση του κτιριακού τομέα. Ως εκ τούτου, η προώθηση και στήριξη της ανακαίνισης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε συστήματα θέρμανσης χωρίς εκπομπές, αποτελεί βασικό στόχο της παρούσας οδηγίας.

(22)Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης αποτελούν το βασικό ρυθμιστικό εργαλείο για την προώθηση της μεγάλης κλίμακας ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν τους βασικούς φραγμούς που εμποδίζουν την πραγματοποίηση ανακαινίσεων (π.χ. διχασμός κινήτρων και δομές συνιδιοκτησίας), οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων. Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης αναμένεται να οδηγήσει στη σταδιακή κατάργηση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις και στη συνεχή βελτίωση του εθνικού κτιριακού δυναμικού, και θα συμβάλει στον μακροπρόθεσμο στόχο της απανθρακοποίησης του κτιριακού δυναμικού έως το 2050.

(23)Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανακαίνιση των κτιρίων που έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό όσον αφορά την απανθρακοποίηση και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και διευρυμένα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ιδίως για τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν κατά προτεραιότητα.

(24)Όσον αφορά το υπόλοιπο εθνικό κτιριακό δυναμικό, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμένα σε εθνικό επίπεδο και προσαρμοσμένα στις εθνικές συνθήκες. Κατά την επανεξέταση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης ώστε να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση του κτιριακού δυναμικού έως το 2050.

(25)Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ευνοϊκό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτικά μέτρα. Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο δεν συνιστούν «πρότυπα της Ένωσης» κατά την έννοια των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν «πρότυπα της Ένωσης». Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων με σκοπό τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης, δηλαδή με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης, μέχρις ότου καταστούν υποχρεωτικά τα εν λόγω πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης. Μόλις τα πρότυπα καταστούν υποχρεωτικά, τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων και κτιριακών μονάδων που εμπίπτουν στα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακαίνιση κτιρίων αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλότερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης από την καθορισμένη ελάχιστη κατηγορία.

(26)Η ταξινομία της ΕΕ ταξινομεί τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες από όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων και από τον κτιριακό τομέα. Σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την ταξινομία της ΕΕ για το κλίμα, η ανακαίνιση κτιρίων θεωρείται βιώσιμη δραστηριότητα στην περίπτωση που οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας ύψους τουλάχιστον 30 %, συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων ή συνίσταται σε επιμέρους μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, όπως η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσης ή οργάνων και συσκευών μέτρησης, ρύθμισης και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εφόσον τα εν λόγω επιμέρους μέτρα συμμορφώνονται με τα καθορισμένα κριτήρια. Η ανακαίνιση κτιρίων με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης είναι κατά κανόνα σύμφωνη με τα κριτήρια ταξινομίας της ΕΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ανακαίνισης κτιρίων.

(27)Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται σε εναρμονισμένες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Με την εναρμόνιση των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης και τον ορισμό της χαμηλότερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G ως το 15 % του εθνικού κτιριακού δυναμικού με τις χειρότερες επιδόσεις κάθε κράτους μέλους, εξασφαλίζεται ότι καταβάλλονται παρόμοιες προσπάθειες από όλα τα κράτη μέλη, ενώ με τον ορισμό της βέλτιστης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης A εξασφαλίζεται η σύγκλιση της εναρμονισμένης κλίμακας κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης με το κοινό όραμα για κτίρια μηδενικών εκπομπών.

(28)Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία περιλαμβάνονταν ήδη στις προγενέστερες οδηγίες και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που θεσπίστηκαν πρόσφατα ορίζουν ένα όριο για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων και εξασφαλίζουν την πραγματοποίηση ανακαίνισης σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ενώ οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία εξασφαλίζουν το αναγκαίο βάθος ανακαίνισης κατά την πραγματοποίηση ανακαίνισης.

(29)Προκειμένου να επιτευχθεί ένα απανθρακοποιημένο κτιριακό δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και να μετατραπούν τα υφιστάμενα κτίρια σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων που θα αντικαταστήσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης και θα αποτελέσουν ένα ακόμη ισχυρότερο, πλήρως λειτουργικό εργαλείο σχεδιασμού για τα κράτη μέλη, το οποίο θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη χρηματοδότηση και θα εξασφαλίζει ότι υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό που διαθέτει κατάλληλες δεξιότητες για την πραγματοποίηση ανακαινίσεων κτιρίων. Στα σχέδια ανακαίνισης κτιρίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τους οικείους εθνικούς στόχους για την ανακαίνιση κτιρίων. Σύμφωνα με το άρθρο 21 στοιχείο β) σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και με τους ευνοϊκούς όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 , τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν περιγραφή των μέτρων χρηματοδότησης, καθώς και περιγραφή των επενδυτικών αναγκών και των διοικητικών πόρων για την υλοποίηση των οικείων σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων.

(30)Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων θα πρέπει να βασίζονται σε εναρμονισμένο υπόδειγμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των σχεδίων. Για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξίας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα προσχέδια και να εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

(31)Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων θα πρέπει να συνδέονται στενά με τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, και η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων και τη συμβολή των σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων στους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους θα πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων ανά διετία δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Λαμβανομένης υπόψη της επείγουσας ανάγκης να αυξηθούν οι ανακαινίσεις βάσει αξιόπιστων εθνικών σχεδίων, η ημερομηνία υποβολής των πρώτων εθνικών σχεδίων ανακαίνισης κτιρίων θα πρέπει να οριστεί το συντομότερο δυνατόν.

(32)Η σταδιακή ανακαίνιση μπορεί να αποτελέσει λύση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων του υψηλού αρχικού κόστους και της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται για τους ενοίκους η ολοκλήρωση των ανακαινίσεων «μια κι έξω». Ωστόσο, η σταδιακή ανακαίνιση πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα στάδιο ανακαίνισης να εμποδίσει την εκτέλεση αναγκαίων επόμενων σταδίων. Τα διαβατήρια ανακαίνισης παρέχουν έναν σαφή χάρτη πορείας για τη σταδιακή ανακαίνιση και βοηθούν τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές να προγραμματίζουν το καλύτερο χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής των παρεμβάσεων. Συνεπώς, τα διαβατήρια ανακαίνισης θα πρέπει να προσφέρονται ως προαιρετικό εργαλείο για τους ιδιοκτήτες κτιρίων σε όλα τα κράτη μέλη.

(33)Η έννοια της «ριζικής ανακαίνισης» δεν έχει οριστεί ακόμη στη νομοθεσία της Ένωσης. Για να επιτευχθεί το μακρόπνοο όραμα για τα κτίρια, η ριζική ανακαίνιση θα πρέπει να οριστεί ως η ανακαίνιση με την οποία τα κτίρια μετατρέπονται σε κτίρια μηδενικών εκπομπών. Σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να οριστεί ως η ανακαίνιση με την οποία τα κτίρια μετατρέπονται σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ο ορισμός αυτός αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η ριζική ανακαίνιση για σκοπούς ενεργειακής απόδοσης αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να εξεταστούν και άλλες πτυχές, όπως οι συνθήκες διαβίωσης των ευάλωτων νοικοκυριών, η αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, η ανθεκτικότητα έναντι των κινδύνων καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής ανθεκτικότητας, της πυρασφάλειας και της αφαίρεσης επικίνδυνων ουσιών, όπως ο αμίαντος, καθώς και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.

(34)Για να προωθήσουν τη ριζική ανακαίνιση, που αποτελεί έναν από τους στόχους της στρατηγικής για το κύμα ανακαινίσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν ενισχυμένη χρηματοδοτική και διοικητική στήριξη για την πραγματοποίηση ριζικών ανακαινίσεων.

(35)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζουν τις αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης στα υφιστάμενα κτίρια, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων, μεταξύ άλλων με την αφαίρεση του αμιάντου και άλλων επιβλαβών ουσιών, την αποφυγή της παράνομης αφαίρεσης επιβλαβών ουσιών και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις υπάρχουσες νομοθετικές πράξεις, όπως οι οδηγίες 2009/148/ΕΚ 41 και (ΕΕ) 2016/2284 42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(36)Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ευελιξίας, εξισορρόπησης και αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλουν στην αποδοτικότητα του συστήματος και στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε ιδιωτικούς χώρους προσφέρει δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης και υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων γενικότερα.

(37)Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη θέσπιση στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους φραγμούς, όπως ο διχασμός κινήτρων και οι διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης στον οικείο χώρο στάθμευσης.

(38)Η προκαλωδίωση επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη σημείων επαναφόρτισης εάν και όπου χρειάζονται. Μια άμεσα διαθέσιμη υποδομή θα μειώσει το κόστος της εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης για τους εκάστοτε ιδιοκτήτες και θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν πρόσβαση σε σημεία επαναφόρτισης. Η θέσπιση απαιτήσεων για την ηλεκτροκίνηση σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τον εκ των προτέρων εξοπλισμό των χώρων στάθμευσης και την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στο εγγύς μέλλον, ενώ παράλληλα καθιστά δυνατή την περαιτέρω ανάπτυξη με μειωμένο κόστος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των σημείων επαναφόρτισης για τα άτομα με αναπηρία.

(39)Η έξυπνη φόρτιση και η αμφίδρομη φόρτιση επιτρέπουν την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος των κτιρίων. Δεδομένου ότι τα σημεία επαναφόρτισης στα οποία τα ηλεκτρικά οχήματα σταθμεύουν συνήθως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως τα σημεία στάθμευσης στην κατοικία ή στον χώρο απασχόλησης, έχουν μεγάλη σημασία για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, πρέπει να διασφαλιστούν έξυπνες λειτουργίες φόρτισης. Αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει επίσης να διασφαλιστούν σε περιπτώσεις όπου η αμφίδρομη φόρτιση θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από στόλους ηλεκτρικών οχημάτων στις μεταφορές και στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα.

(40)Η προώθηση της πράσινης κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή των αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και για τα ποδήλατα. Η μετάβαση στην ήπια κινητικότητα, όπως η ποδηλασία, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές. Όπως ορίζεται στο σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η αύξηση του μεριδίου των καθαρών και αποδοτικών ιδιωτικών και δημόσιων μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, θα συμβάλει δραστικά στη μείωση της ρύπανσης από τις μεταφορές και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες και στις κοινότητες. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, τόσο σε οικιστικά όσο και σε μη οικιστικά κτίρια, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη χρήση ποδηλάτων. Οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη μετάβαση σε καθαρότερη κινητικότητα με τη θέσπιση απαιτήσεων για ελάχιστο αριθμό χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.

(41)Τα προγράμματα δράσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να εναρμονιστούν και να εξυπηρετούν κοινούς σκοπούς. Η ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς το τοπίο στον τομέα της ενέργειας, από την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έξυπνα δίκτυα και κτίρια έτοιμα για έξυπνα δίκτυα. Προκειμένου να ψηφιοποιηθεί ο κτιριακός τομέας, οι στόχοι συνδεσιμότητας και οι φιλοδοξίες της Ένωσης για την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας έχουν σημασία για την ανάπτυξη έξυπνων κατοικιών και καλά διασυνδεδεμένων κοινοτήτων. Θα πρέπει να παρασχεθούν στοχευμένα κίνητρα για την προώθηση συστημάτων έτοιμων για έξυπνες εφαρμογές και ψηφιακών λύσεων στο δομημένο περιβάλλον. Η εξέλιξη αυτή θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας, δεδομένου ότι παρέχει στους καταναλωτές πιο ακριβείς πληροφορίες για τα καταναλωτικά τους μοντέλα και επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήματος να διαχειρίζεται το δίκτυο με πιο αποδοτικό τρόπο.

(42)Προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς για υπηρεσίες έξυπνων κτιρίων, η οποία συμβάλλει στην αποδοτική χρήση της ενέργειας και στην ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κτίρια, και προκειμένου να δοθεί στήριξη για επενδύσεις στην ανακαίνιση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την άμεση πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μερών στα δεδομένα των συστημάτων κτιρίων. Για να αποφευχθεί το υπερβολικό διοικητικό κόστος για τα τρίτα μέρη, τα κράτη μέλη διευκολύνουν την πλήρη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης.

(43)Ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να μετρά την ικανότητα των κτιρίων να χρησιμοποιούν τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και ηλεκτρονικά συστήματα προκειμένου να προσαρμόζουν τη λειτουργία των κτιρίων στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου και να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και τις συνολικές επιδόσεις των κτιρίων. Ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων θα πρέπει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των ενοίκων ως προς την αξία του αυτοματισμού κτιρίων και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των τεχνικών συστημάτων κτιρίων, και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους ενοίκους σχετικά με την πραγματική εξοικονόμηση χάρη στις νέες αυτές ενισχυμένες λειτουργίες. Ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας είναι ιδιαίτερα επωφελής για τα μεγάλα κτίρια που έχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κτίρια, η χρήση του συστήματος αξιολόγησης της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων θα πρέπει να είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 18 (προσαρμοσμένο)

νέο

(44) Η πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030 και το 2050.   Θεσπίστηκαν ή προσαρμόστηκαν  Θεσπίζονται ή προσαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα και άλλα μέτρα της ΕΕ  με σκοπό τη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  ώστε να προαχθούν μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Στις πλέον πρόσφατες πρωτοβουλίες για την αύξηση της διαθεσιμότητας χρηματοδότησης σε επίπεδο Ένωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εμβληματική συνιστώσα «Ανακαίνιση» του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 43 και το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…. Διάφορα άλλα βασικά προγράμματα της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν την ενεργειακή ανακαίνιση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, όπως τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και το ταμείο InvestEU, το οποίο συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 . Μέσω των προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία, η Ένωση επενδύει σε επιχορηγήσεις ή δάνεια για την προώθηση της βέλτιστης τεχνολογίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μεταξύ άλλων μέσω συμπράξεων με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη, όπως οι ευρωπαϊκές συμπράξεις «Μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας» και «Built4People» (Ανθρωποκεντρικό Βιώσιμο Δομημένο Περιβάλλον). Τα εν λόγω μέσα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 45 , όπως τροποποιήθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, τη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης», προκειμένου να προωθηθούν οι πράσινες τεχνολογίες και η ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και υλικών στα νέα και ανακαινισμένα κτίρια, την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια» της ΕΚ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην προώθηση των επενδύσεων για ενεργειακή απόδοση, και το υπό την ηγεσία της ΕΤΕπ «Ταμείο Marguerite»: το ευρωπαϊκό ταμείο για την ενέργεια, την αλλαγή του κλίματος και τις υποδομές με ορίζοντα το 2020· την οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας 46 · το μέσο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής Jeremie (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για μικροεπιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις)· τη χρηματοδοτική διευκόλυνση για την ενεργειακή απόδοση· το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία περιλαμβανομένου του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια–Ευρώπη ΙΙ»», που εστιάζεται ειδικά στην άρση των φραγμών του εμπορίου όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, π.χ. με το μέσο τεχνικής συνδρομής ELENA (ευρωπαϊκή τοπική ενεργειακή συνδρομή)· το σύμφωνο των δημάρχων· το πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία· το πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής ΤΠΕ για το 2010 και το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παρέχει χρηματοδότηση για την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 19

νέο

(45)Τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστούν τα εθνικά μέτρα. Λόγω του εύρους των απαιτούμενων προσπαθειών ανακαίνισης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδίως για την παροχή κατάλληλων και καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης με καταλυτικό αποτέλεσμα στις επενδύσεις  στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Θα μπορούσαν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ταμείων, μέσων ή μηχανισμών ενεργειακής απόδοσης, που θα κατανέμουν αυτές τις δυνατότητες χρηματοδότησης μεταξύ ιδιωτών ιδιοκτητών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εταιρειών υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

 νέο

(46)Τα χρηματοδοτικά μέσα, τα κίνητρα και η κινητοποίηση των χρηματοδοτικών οργανισμών για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων και να προωθούνται ενεργά από τα κράτη μέλη. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση της χορήγησης ενυπόθηκων δανείων ενεργειακής απόδοσης για πιστοποιημένες ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις κτιρίων, την προώθηση επενδύσεων από τις δημόσιες αρχές σε ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό δυναμικό (για παράδειγμα μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης) ή τη μείωση του διαφαινόμενου κινδύνου των επενδύσεων.

(47)Η χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα καλύψει τις ανάγκες ανακαίνισης. Σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση, είναι απαραίτητη η δημιουργία προσιτών και διαφανών συμβουλευτικών εργαλείων και μέσων βοήθειας, όπως υπηρεσίες μίας στάσης που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακών ανακαινίσεων, καθώς και η εφαρμογή άλλων μέτρων και πρωτοβουλιών, όπως αυτά που αναφέρονται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια», για τη διαμόρφωση του κατάλληλου ευνοϊκού πλαισίου και την άρση των φραγμών στην ανακαίνιση.

(48)Τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοσης συχνά παραπέμπουν σε ενεργειακή φτώχεια και κοινωνικά προβλήματα. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, δεδομένου ότι δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους στα ενεργειακά προϊόντα. Με τη μείωση των υπέρογκων λογαριασμών ενέργειας, η ανακαίνιση κτιρίων μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να απαλλαγούν από την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και να την αποφύγουν. Ταυτόχρονα, όμως, η ανακαίνιση κτιρίων δεν είναι δωρεάν και είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν υπό έλεγχο οι κοινωνικές επιπτώσεις του κόστους ανακαίνισης κτιρίων, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Το κύμα ανακαινίσεων δεν θα πρέπει να αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία βελτίωσης της κατάστασης των ευάλωτων νοικοκυριών. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Ως εκ τούτου, τα χρηματοδοτικά κίνητρα και άλλα μέτρα πολιτικής θα πρέπει να στοχεύουν κατά προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, στα άτομα που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και στα άτομα που ζουν σε κοινωνικές κατοικίες, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη των εξώσεων λόγω ανακαίνισης. Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο και μια κοινή αντίληψη όσον αφορά τις ολοκληρωμένες πολιτικές και επενδύσεις που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 20

Προκειμένου να διαθέτει η Επιτροπή κατάλληλες πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν καταλόγους ισχυόντων και προτεινόμενων μέτρων, περιλαμβανομένων των μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, εκτός των απαιτούμενων από την παρούσα οδηγία, τα οποία προωθούν τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Τα ισχύοντα και προτεινόμενα μέτρα που απαριθμούν τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως μέτρα με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων νομικών φραγμών και φραγμών της αγοράς και την ενθάρρυνση των επενδύσεων και/ή άλλων δραστηριοτήτων για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των νέων και υφιστάμενων κτιρίων, με δυνητική συμβολή στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν ή επιδοτούμενη τεχνική συνδρομή και παροχή συμβουλών, άμεσες επιδοτήσεις, επιδοτούμενα δάνεια ή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, συστήματα επιχορηγήσεων και συστήματα εγγύησης δανείων. Οι δημόσιες αρχές και τα άλλα όργανα που προβλέπουν αυτά τα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να συνδέουν την εφαρμογή τους με συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση και με τις συστάσεις των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 21

Προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των κρατών μελών λόγω της υποβολής εκθέσεων, πρέπει να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση των εκθέσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 47 . Ο δημόσιος τομέας σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να πρωτοστατήσει στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και συνεπώς τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους για τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 22 (προσαρμοσμένο)

νέο

(49) Για να εξασφαλιστεί ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από πιθανούς αγοραστές ή ενοικιαστές στα πρώτα στάδια της διαδικασίας, τα κτίρια ή οι κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή μίσθωση θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, και η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να αναγράφεται σε όλες τις αγγελίες. Ο μέλλων αγοραστής  ή  και ενοικιαστής ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας θα πρέπει να λαμβάνει, με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ορθή πληροφόρηση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη βελτίωση της απόδοσης αυτής. Εκστρατείες ενημέρωσης είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν στην περαιτέρω ενθάρρυνση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εμπορικών κτιρίων θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κατανάλωση ενέργειας, ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα και να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις. Το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας , την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις λειτουργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου  στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από αυτό.

 νέο

(50)Η παρακολούθηση του κτιριακού δυναμικού διευκολύνεται από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και, με τον τρόπο αυτόν, συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού κόστους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημιουργηθούν εθνικές βάσεις δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Παρατηρητήριο Κτιριακού Αποθέματος της ΕΕ.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 23

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και να προσπαθούν να εφαρμόζουν τις συστάσεις που περιέχονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα εθνικά προγράμματά τους μέτρα στήριξης των δημόσιων αρχών ώστε αυτές να υιοθετούν από τους πρώτους βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και να εφαρμόζουν τις συστάσεις του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης το συντομότερο δυνατόν.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 24

νέο

(51)Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και τα κτίρια που επισκέπτεται συχνά το κοινό θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως εμφανές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά συνέπεια, τα εν λόγω κτίρια θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη των εν λόγω πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε περίοπτη θέση, ιδίως σε κτίρια κάποιου μεγέθους που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές ή τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, όπως  δημαρχεία, σχολεία,  καταστήματα και εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εστιατόρια, θέατρα, τράπεζες και ξενοδοχεία.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 25

(52)Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις ευρωπαϊκές χώρες. Τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε στρατηγικές που ενισχύουν τις θερμικές επιδόσεις των κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο. Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται επικέντρωση σε μέτρα για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, όπως η σκίαση και η επαρκής θερμική ικανότητα στη δομή του κτιρίου, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών παθητικής ψύξης, ιδίως εκείνων που βελτιώνουν τις εσωτερικές κλιματικές συνθήκες και το μικροκλίμα γύρω από τα κτίρια.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 26

νέο

(53)Η τακτική συντήρηση και επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης  , εξαερισμού  και κλιματισμού από προσωπικό με κατάλληλα προσόντα συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους ρύθμισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση από πλευράς περιβάλλοντος, ασφάλειας και ενέργειας. Η αξιολόγηση ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης  , εξαερισμού  και κλιματισμού από ανεξάρτητο φορέα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ιδίως πριν από την αντικατάσταση ή την αναβάθμισή τους. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να συνδυάζουν κατά το δυνατόν επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 27 (προσαρμοσμένο)

νέο

(54)Η κοινή προσέγγιση της πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων , των διαβατηρίων ανακαίνισης, των δεικτών ευφυούς ετοιμότητας και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, που εκτελείται από εξειδικευμένους ή και  πιστοποιημένους  διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, των οποίων η ανεξαρτησία πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, θα συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη μέλη για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και θα εισαγάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ή χρήστες αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση στην ενωσιακή αγορά ακινήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  , των διαβατηρίων ανακαίνισης, των δεικτών ευφυούς ετοιμότητας και των επιθεωρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστεί σε κάθε κράτος μέλος ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 28

(55)Δεδομένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη τους και να επιδιώκεται η συμμετοχή τους, όπως και όταν ενδείκνυται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ως προς θέματα χωροταξίας, την ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής πληροφοριών, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης και την εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι σχετικές διαβουλεύσεις ενδέχεται να χρησιμεύουν επίσης για την προώθηση της παροχής κατάλληλης καθοδήγησης στους τοπικούς υπευθύνους χωροταξίας και επιθεωρητές πολεοδομίας κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων. Επιπλέον τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τους αρχιτέκτονες και υπευθύνους χωροταξίας να εξετάζουν δεόντως τον βέλτιστο συνδυασμό βελτιώσεων από άποψη ενεργειακής απόδοσης, χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χρήσης τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό κτιρίων, την οικοδόμηση και ανακαίνιση βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών κατοικίας.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 29

(56)Οι εγκαταστάτες και οι οικοδόμοι παίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει επαρκής αριθμός εγκαταστατών και οικοδόμων να διαθέτει, μέσω κατάρτισης και άλλων μέτρων, τις κατάλληλες δεξιότητες για την εγκατάσταση και ενσωμάτωση της απαιτούμενης ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας και τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 30

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 48 όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών εμπειρογνωμόνων τους οποίους αφορά η παρούσα οδηγία και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια–Ευρώπη» όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τα πρότυπα κατάρτισης των προκειμένων επαγγελματιών.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 31 (προσαρμοσμένο)

Για να ενισχυθεί στην αγορά της Ένωσης η διαφάνεια των ενεργειακών επιδόσεων των ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοικίες, θα πρέπει να θεσπισθούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εθελοντική κοινή πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων αυτών. Δυνάμει του άρθρου 291 της ΣλΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κράτη μέλη ελέγχουν την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή θεσπίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν αναμονή της έκδοσης του εν λόγω νέου κανονισμού, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 49 , εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν εφαρμόζεται.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 32 (προσαρμοσμένο)

νέο

(57)  Για να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,   Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί   θα πρέπει να ανατεθεί η εξουσία στην Επιτροπή   να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣλΕΕ για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ορισμένων τμημάτων του γενικού πλαισίου που καθορίζεται στο παράρτημα I, και για τον καθορισμό μεθοδολογικού πλαισίου υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων  , για την προσαρμογή των ορίων για κτίρια μηδενικών εκπομπών και τη μεθοδολογία υπολογισμού του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τα διαβατήρια ανακαίνισης και για τη θέσπιση συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων  . Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται αρμοδίως η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων  , και οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 50 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων  .

 νέο

(58)Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη μέσω διαφόρων εργαλείων, όπως το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης 51 , το οποίο παρέχει εξατομικευμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην αύξηση του ετήσιου ποσοστού ενεργειακής ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων έως το 2030 και στην προώθηση ριζικών ενεργειακών ανακαινίσεων. Η τεχνική υποστήριξη αφορά, για παράδειγμα, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, τη στήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών και την ανταλλαγή σχετικών βέλτιστων πρακτικών.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 33 (προσαρμοσμένο)

νέο

(59)Δεδομένου ότι ο στόχος  οι στόχοι  της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια , δεν μπορεί να επιτευχθεί δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω της πολυπλοκότητας του κτιριακού τομέα και της αδυναμίας των εθνικών αγορών κατοικίας να ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και  αλλά  μπορεί μπορούν, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθεί να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού  των εν λόγω στόχων  .

 νέο

(60)Η νομική βάση της παρούσας πρωτοβουλίας είναι το άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣλΕΕ, το οποίο εξουσιοδοτεί την Ένωση να θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Η πρόταση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 194 παράγραφος 1 της ΣλΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που συμβάλλει στην προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 36 (προσαρμοσμένο)

νέο

(61)Σύμφωνα με το σημείο 4434 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας 52 , τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται  θα πρέπει  να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν. Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, όταν αυτό δικαιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των επιμέρους διατάξεων της οδηγίας που μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη, ιδίως μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Επιτροπή κατά Βελγίου (υπόθεση C-543/17).

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 34 (προσαρμοσμένο)

(62)Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας σε σχέση με την  προηγούμενη  οδηγία 2002/91/ΕΚ. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την εν λόγω  προηγούμενη  οδηγία.

🡻 2010/31/ΕΕ αιτιολογική σκέψη 35 (προσαρμοσμένο)

(63)Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και  τις ημερομηνίες  εφαρμογής της οδηγίας 2002/91/ΕΚ.  των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα VIII, μέρος B. 

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.    Η παρούσα οδηγία προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια  εντός της Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη κτιριακού δυναμικού μηδενικών εκπομπών έως το 2050 λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους.

2.    Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:

α)το κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων·

β)την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων·

γ)την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση:

i)υφισταμένων κτιρίων,  και κτιριακών μονάδων και κτιριακών στοιχείων τα οποία που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση,

ii)δομικών στοιχείων που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, και

iii)τεχνικών συστημάτων κτιρίων, σε περίπτωση εγκατάστασης νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης·

 νέο

δ)την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα υφιστάμενα κτίρια και τις υφιστάμενες κτιριακές μονάδες·

ε)τα διαβατήρια ανακαίνισης·

στ)τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων·

ζ)υποδομές βιώσιμης κινητικότητας εντός ή πλησίον των κτιρίων· και

η)έξυπνα κτίρια·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

δ)τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

θε)την ενεργειακήπιστοποίηση της ενεργειακής  απόδοσης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων·

ιστ)την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης  , εξαερισμού  και κλιματισμού κτιρίων,· και

κζ)τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων , τα διαβατήρια ανακαίνισης, τους δείκτες ευφυούς ετοιμότητας και τις εκθέσεις επιθεώρησης.

3.    Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας αποτελούν ελάχιστες απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. Ανάλογα μέτρα επιβάλλεται να συνάδουν προς τη ΣΛΕΕ  συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

1.«κτίριο»: στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου·

 νέο

2.«κτίριο μηδενικών εκπομπών»: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στο οποίο η πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να απαιτείται καλύπτεται πλήρως από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται επιτόπου, από κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] ή από σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

32.«κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα Ι  , που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο για το 2023 που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, στο οποίο  .ηΗ σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου·

 νέο

4.«ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης»: κανόνες βάσει των οποίων τα υφιστάμενα κτίρια πρέπει να πληρούν απαίτηση ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου ανακαίνισης κτιριακού δυναμικού ή σε σημείο ενεργοποίησης στην αγορά (πώληση ή ενοικίαση), εντός μιας χρονικής περιόδου ή έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα τη δρομολόγηση της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων·

5.«δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 53 ·

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 1 στοιχείο α)

 νέο

63.«τεχνικό σύστημα κτιρίου»: τεχνικός εξοπλισμός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας για θέρμανση και ψύξη χώρου, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού, αυτοματισμό και έλεγχο κτιρίου, επιτόπια παραγωγή και αποθήκευση   ανανεώσιμης  ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδυασμός των εν λόγω συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 1 στοιχείο β)

7.«σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου»: σύστημα που περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα, λογισμικά και μηχανικές υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργειακά αποδοτική, οικονομική και ασφαλή λειτουργία των τεχνικών συστημάτων κτιρίου μέσω αυτόματων ελέγχων και διευκόλυνσης της χειροκίνητης διαχείρισης των εν λόγω τεχνικών συστημάτων κτιρίου·

🡻 2010/31/ΕΕ

84.«ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: η υπολογισθείσα ή μετρηθείσα ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση που συνδέεται με την τυπική χρήση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού νερού και φωτισμό·

95.«πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή μετασχηματισμό·

 νέο

10.«συντελεστής μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας»: η μη ανανεώσιμη πρωτογενής ενέργεια για δεδομένο φορέα ενέργειας, η οποία συμπεριλαμβάνει την παρεχόμενη ενέργεια και την υπολογισθείσα απώλεια ενέργειας κατά την παράδοση στα σημεία χρήσης, διαιρούμενη διά της παρεχόμενης ενέργειας·

11.«συντελεστής ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας»: η ανανεώσιμη πρωτογενής ενέργεια από επιτόπια, κοντινή ή μακρινή πηγή ενέργειας, η οποία παρέχεται μέσω δεδομένου φορέα ενέργειας, και συμπεριλαμβάνει την παρεχόμενη ενέργεια και την υπολογισθείσα απώλεια ενέργειας κατά την παράδοση στα σημεία χρήσης, διαιρούμενη διά της παρεχόμενης ενέργειας·

12.«συνολικός συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας»: το σταθμισμένο άθροισμα των συντελεστών ανανεώσιμης και μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας για δεδομένο φορέα·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

136.«ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) , αεροθερμική,  και γεωθερμική ενέργεια , υδροθερμική  ενέργεια του περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας από τον ωκεανό, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·

147.«κέλυφος κτιρίου»: τα ενσωματωμένα στοιχεία ενός κτιρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του από το εξωτερικό περιβάλλον·

158.«κτιριακή μονάδα»: τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιασθεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά·

169.«δομικό στοιχείο»: τεχνικό σύστημα κτιρίου ή στοιχείο του κελύφους του κτιρίου·

 νέο

17.«κατοικία»: δωμάτιο ή σειρά δωματίων σε μόνιμο κτίριο ή δομικά διαχωρισμένο τμήμα κτιρίου το οποίο έχει σχεδιαστεί για κατοίκηση από ιδιωτικό νοικοκυριό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους·

18.«διαβατήριο ανακαίνισης»: έγγραφο που παρέχει έναν επί τούτω εκπονηθέντα χάρτη πορείας για την ανακαίνιση συγκεκριμένου κτιρίου σε διάφορα στάδια, η οποία θα βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή του απόδοση·

19.«ριζική ανακαίνιση»: ανακαίνιση που επιφέρει μετατροπές σε ένα κτίριο ή μια κτιριακή μονάδα

α)πριν από την 1η Ιανουαρίου 2030, σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

β)από την 1η Ιανουαρίου 2030, σε κτίριο μηδενικών εκπομπών·

20.«σταδιακή ριζική ανακαίνιση»: ριζική ανακαίνιση που πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια και ακολουθεί τα στάδια που ορίζονται στο διαβατήριο ανακαίνισης σύμφωνα με το άρθρο 10·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

2110.«ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία

α)η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή τα τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο· ή

β)υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25 % της επιφάνειαςεπιφανείας του κελύφους του κτιρίου·

   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του στοιχείου α) ή του στοιχείου β)·

 νέο

22.«λειτουργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου»: οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου κατά τη χρήση και λειτουργία του·

23.«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του κύκλου ζωής»: οι συνδυασμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με το κτίριο σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του, από την «κούνια» (την εξόρυξη των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του κτιρίου), την παραγωγή και την επεξεργασία των υλικών και το στάδιο λειτουργίας του κτιρίου έως τον «τάφο» (κατεδάφιση του κτιρίου και επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλη ανάκτηση και διάθεση των υλικών του)·

24.«δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής (GWP)»: δείκτης που ποσοτικοποιεί τη συμβολή ενός κτιρίου στο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του·

25.«διχασμός κινήτρων»: διχασμός κινήτρων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 52 της (αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση)·

26.«ενεργειακή φτώχεια»: ενεργειακή φτώχεια όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 49 της (αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση)·

27.«ευάλωτα νοικοκυριά»: νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια ή νοικοκυριά που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε υψηλό ενεργειακό κόστος και δεν διαθέτουν τα μέσα για την ανακαίνιση του κτιρίου που χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

2811.«ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και διατίθεται προς δημόσια χρήση·

2912.«πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης»: πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο ορισθέν από αυτό, το οποίο αναφέρει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, η οποία υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43·

3013.«συμπαραγωγή»: η ταυτόχρονη, στο πλαίσιο μιας διεργασίας, παραγωγή θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας·

3114.«βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο»: το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής, όπου:

α)το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένουων υπόψη: 

 νέο

i) της κατηγορίας και της χρήσης του κτιρίου:

🡻 2010/31/ΕΕ

 νέο

ii) του κόστους ενεργειακών επενδύσεων  βάσει επίσημων προβλέψεων  ·,

iii) του κόστους συντήρησης και λειτουργίας, (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δαπανών και οικονομιών,  λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου· 

 νέο

iv) των εξωγενών επιπτώσεων της χρήσης ενέργειας στο περιβάλλον και στην υγεία·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

v) της κατηγορίας του κτιρίου, των κερδών από την παραχθείσα ενέργεια)  επιτόπου  , κατά περίπτωση·,

vi) και των δαπανών διάθεσης  διαχείρισης αποβλήτων , κατά περίπτωση· και

β)ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος.  και  αΑναφέρεται στον υπόλοιπο εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του κτιρίου ή στον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής δομικού στοιχείου εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για τα δομικά στοιχεία.·

Το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο πρέπει να ευρίσκεται εντός του φάσματος επιπέδων απόδοσης όπου η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής είναι θετική·

 νέο

32.«σημείο επαναφόρτισης»: σημείο επαναφόρτισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 41 του [κανονισμού για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων]·

33.«απομονωμένο μικροσύστημα»: κάθε σύστημα με κατανάλωση μικρότερη των 500 GWh το 2022, το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο με άλλα συστήματα·

34.«έξυπνη φόρτιση»: έξυπνη φόρτιση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 14ιβ) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]·

35.«αμφίδρομη φόρτιση»: αμφίδρομη φόρτιση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 14ιδ) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]·

36.«πρότυπα χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων»: μηχανισμοί παροχής κινήτρων σε ενυπόθηκους δανειστές με σκοπό τη βελτίωση της διάμεσης ενεργειακής απόδοσης του χαρτοφυλακίου κτιρίων που καλύπτονται από τα ενυπόθηκα δάνειά τους και την ενθάρρυνση των δυνητικών πελατών να καταστήσουν τα ακίνητά τους περισσότερο αποδοτικά ενεργειακά, σύμφωνα με τη φιλοδοξία για απανθρακοποίηση και τους συναφείς ενεργειακούς στόχους της Ένωσης στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και με βάση τον ορισμό των βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων της ταξινομίας της ΕΕ·

37.«ψηφιακό ημερολόγιο κτιρίων»: κοινό αποθετήριο για όλα τα σχετικά με τα κτίρια δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, όπως τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τα διαβατήρια ανακαίνισης και οι δείκτες ευφυούς ετοιμότητας, το οποίο διευκολύνει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών εντός του κατασκευαστικού τομέα, μεταξύ ιδιοκτητών και ενοίκων κτιρίων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δημόσιων αρχών·

🡻 2010/31/ΕΕ

3815.«σύστημα κλιματισμού»: ο συνδυασμός των στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί·

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 1 στοιχείο γ)

νέο

3915α.«σύστημα θέρμανσης»: ο συνδυασμός των στοιχείων που απαιτούνται για επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω της οποίας αυξάνεται η θερμοκρασία·

4015β.«μονάδα παραγωγής θερμότητας»: το μέρος συστήματος θέρμανσης που παράγει ωφέλιμη θερμότητα για χρήσεις που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες:

α)καύση καυσίμων, για παράδειγμα, σε λέβητα·

β)αξιοποίηση του φαινομένου Joule στα θερμαντικά στοιχεία συστήματος θέρμανσης με ηλεκτρικές αντιστάσεις·

γ)δέσμευση της θερμότητας από τον ατμοσφαιρικό αέρα, τον απαγόμενο αέρα εξαερισμού, ή πηγή νερού ή θερμότητας εδάφους με χρήση αντλίας θερμότητας·

4115γ.«συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης»: οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 27 σημείο 29 της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση]οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 54 ·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 new

4216.«λέβητας»: το κοινό συγκρότημα λέβητα καυστήρα, που είναι σχεδιασμένο να μεταδίδει σε υγρά τη θερμότητα που παράγεται από την καύση·

4317.«  ωφέλιμη  ονομαστική ισχύς εξόδου»: η μέγιστη θερμική ισχύς εκφραζόμενη σε kW την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής ως παρεχόμενη κατά τη συνεχή λειτουργία με ταυτόχρονη τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή·

18.«αντλία θερμότητας»: μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση που μεταφέρει θερμότητα από φυσικό περιβάλλον όπως ο αέρας, το νερό ή το έδαφος σε κτίρια ή βιομηχανικές εφαρμογές με την αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας, κατά τρόπο ώστε να ρέει από χαμηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία· για τις αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας, μπορεί επίσης να μεταφέρει θερμότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον·

4419.«τηλεθέρμανση» ή «τηλεψύξη»: η διανομή θερμικής ενέργειας με τη μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών, από ένα κεντρικό σημείο παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλαπλά κτίρια ή θέσεις, για την κάλυψη θερμικών ή ψυκτικών αναγκών χώρων ή διεργασιών·

 νέο

45.«ωφέλιμη επιφάνεια»: η επιφάνεια ενός κτιρίου που απαιτείται ως παράμετρος για να ποσοτικοποιηθούν ειδικοί όροι χρήσης που εκφράζονται σε μονάδα ανά επιφάνεια και για να εφαρμοστούν οι απλοποιήσεις και οι κανόνες όσον αφορά τον διαχωρισμό σε ζώνες και την (ανα)κατανομή·

46.«επιφάνεια αναφοράς»: η επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως μέγεθος αναφοράς για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των ωφέλιμων επιφανειών των χώρων εντός του κελύφους του κτιρίου που ορίζονται για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης·

47.«όρια αξιολόγησης»: τα όρια στα οποία μετράται ή υπολογίζεται η παρεχόμενη ή εξαγόμενη ενέργεια·

48.«επιτόπου»: οι εγκαταστάσεις ή το έδαφος στο οποίο βρίσκεται το κτίριο, καθώς και το ίδιο το κτίριο·

49.«ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε κοντινή απόσταση»: η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται εντός περιμέτρου τοπικού ή συνοικιακού επιπέδου γύρω από το υπό αξιολόγηση κτίριο και η οποία πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)μπορεί να διανέμεται και να χρησιμοποιείται μόνο εντός της εν λόγω περιμέτρου τοπικού και συνοικιακού επιπέδου μέσω ειδικού δικτύου διανομής·

β)επιτρέπει τον υπολογισμό ειδικού συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας που ισχύει μόνο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται εντός της εν λόγω περιμέτρου του τοπικού ή συνοικιακού επιπέδου· και

γ) μπορεί να χρησιμοποιείται επιτόπου στο υπό αξιολόγηση κτίριο μέσω ειδικής σύνδεσης με την πηγή παραγωγής ενέργειας, η δε ειδική σύνδεση απαιτεί ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή προμήθεια και μέτρηση της ενέργειας για ιδία χρήση στο υπό αξιολόγηση κτίριο·

50.«υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων»: οι υπηρεσίες όπως η θέρμανση, η ψύξη, ο εξαερισμός, το ζεστό νερό για οικιακή χρήση, ο φωτισμός και άλλες υπηρεσίες για τις οποίες η χρήση ενέργειας λαμβάνεται υπόψη στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων·

51.«ενεργειακές ανάγκες»: η ενέργεια που πρέπει να παρέχεται σε κλιματιζόμενο χώρο ή να εξάγεται από αυτόν ώστε να διατηρούνται οι επιδιωκόμενες συνθήκες του χώρου κατά τη διάρκεια δεδομένης χρονικής περιόδου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αδυναμίες του τεχνικού συστήματος του κτιρίου·

52.«χρήση ενέργειας»: η εισροή ενέργειας σε τεχνικό σύστημα κτιρίου που παρέχει υπηρεσία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με σκοπό την κάλυψη ενεργειακής ανάγκης·

53.«ιδίας χρήσης»: μέρος της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή σε κοντινή απόσταση το οποίο χρησιμοποιείται από επιτόπια τεχνικά συστήματα για υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων·

54.«άλλες επιτόπιες χρήσεις»: ενέργεια που χρησιμοποιείται επιτόπου για χρήσεις πέραν των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν συσκευές, διάφορα φορτία και βοηθητικά φορτία ή σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνησης·

55.«διάστημα υπολογισμού»: το διακριτό χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης·

56.«παρεχόμενη ενέργεια»: ενέργεια, εκφραζόμενη ανά φορέα ενέργειας, η οποία παρέχεται στα τεχνικά συστήματα κτιρίου μέσω των ορίων αξιολόγησης για την κάλυψη των χρήσεων που λαμβάνονται υπόψη ή την παραγωγή της εξαγόμενης ενέργειας·

57.«εξαγόμενη ενέργεια»: η αναλογία της ανανεώσιμης ενέργειας που εξάγεται στο δίκτυο ενέργειας αντί να χρησιμοποιείται επιτόπου για ιδία χρήση ή για άλλες επιτόπιες χρήσεις, εκφραζόμενη ανά φορέα ενέργειας και ανά συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 1 στοιχείο δ)

20.«απομονωμένο μικροσύστημα»: κάθε απομονωμένο μικροσύστημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 27 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 55 .

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 2 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 3

 Εθνικό σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων  Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης

🡻 2018/1999 άρθρο 53 σημείο 1 στοιχείο α)

 νέο

1.    Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης  εθνικό σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων   για να διασφαλίσει  την ανακαίνιση του εθνικού δυναμικού οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και τη μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυναμικό έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή  με στόχο τη μετατροπή  υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας  μηδενικών εκπομπών .

Κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης  σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων  περιλαμβάνει:

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 2

 νέο

α)επισκόπηση του εθνικού κτιριακού δυναμικού  για διαφορετικούς τύπους κτιρίων και για διαφορετικές περιόδους κατασκευής και κλιματικές ζώνες  η οποία βασίζεται, κατά περίπτωση, σε στατιστική δειγματοληψία και το αναμενόμενο ποσοστό ανακαινισμένων κτιρίων το 2020  στην εθνική βάση δεδομένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 19, επισκόπηση των φραγμών και των αδυναμιών της αγοράς και επισκόπηση των ικανοτήτων στους τομείς των κατασκευών, της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας  ·

β)τον προσδιορισμό οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με τον τύπο κτιρίου και την κλιματική ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά κατάλληλα σημεία ενεργοποίησης στον κύκλο ζωής του κτιρίου, κατά περίπτωση,

γ)πολιτικές και δράσεις για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικής από άποψη κόστους ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, περιλαμβανομένης της σταδιακής ριζικής ανακαίνισης, καθώς και για την υποστήριξη στοχευμένων οικονομικώς αποδοτικών από άποψη κόστους μέτρων και ανακαινίσεων, παραδείγματος χάριν με τη θέσπιση προαιρετικού συστήματος διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων,

δ)επισκόπηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν τα τμήματα του εθνικού κτιριακού δυναμικού που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις, τα διλήμματα λόγω αντικρουόμενων κινήτρων και τις αποτυχίες της αγοράς, και περιγραφή εθνικών δράσεων που συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής πενίας,

ε)πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημόσια κτίρια,

στ)επισκόπηση των εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση έξυπνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτήτων, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, και

ζ)τεκμηριωμένη εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και του γενικότερου οφέλους, μεταξύ άλλων σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα του αέρα.

 νέο

β)χάρτη πορείας με εθνικά καθορισμένους στόχους και μετρήσιμους δείκτες προόδου, με σκοπό την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα απανθρακοποιημένο εθνικό κτιριακό δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050·

γ)επισκόπηση των εφαρμοζόμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων που στηρίζουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας σύμφωνα με το στοιχείο β)· και

δ)περιγραφή των επενδυτικών αναγκών για την υλοποίηση του σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων, των πηγών χρηματοδότησης και των μέτρων, καθώς και των διοικητικών πόρων για την ανακαίνιση κτιρίων.

Ο χάρτης πορείας που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει εθνικούς στόχους για το 2030, το 2040 και το 2050 όσον αφορά το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης, την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και την τελική κατανάλωση ενέργειας του εθνικού κτιριακού δυναμικού και τη μείωση των λειτουργικών του εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· ειδικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη υψηλότερων κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, έως το 2040 και το 2050, και σύμφωνα με την πορεία για τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού δυναμικού σε κτίρια μηδενικών εκπομπών· εκτίμηση, βάσει στοιχείων, της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και του γενικότερου οφέλους· και εκτιμήσεις σχετικά με τη συνεισφορά του σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων στην επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου του κράτους μέλους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [αναθεωρημένος κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών], στους στόχους της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση], στους στόχους της Ένωσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ενδεικτικού στόχου για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], καθώς και στον κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 2030 και στον στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σύμφωνα με τον κανονισμό 2021/1119.

2.    Ανά πενταετία, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή το οικείο προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος II. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει το οικείο προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων στο πλαίσιο του ενοποιημένου εθνικού προσχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και, όταν το κράτος μέλος υποβάλλει σχέδιο επικαιροποίησης, στο πλαίσιο του οικείου σχεδίου επικαιροποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν το πρώτο προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2024.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 2

 νέο

2.    Στις μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές του ανακαίνισης, κάθε κράτος μέλος παρουσιάζει χάρτη πορείας με μέτρα και μετρήσιμους εθνικούς δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου του 2050 για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση κατά 80-95 % σε σχέση με το 1990, προκειμένου να διασφαλιστεί εθνικό κτιριακό δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και προκειμένου να διευκολυνθεί η οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050, και προσδιορίζει με ποιόν τρόπο τα ορόσημα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ.

3.    Προκειμένου να στηρίξουν την κινητοποίηση επενδύσεων για τις ανακαινίσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διευκολύνουν την πρόσβαση στους κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν:

α)την ομαδοποίηση των έργων, για παράδειγμα μέσω επενδυτικών πλατφορμών ή ομάδων και μέσω κοινοπραξιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των επενδυτών και η προσφορά συνδυαστικών λύσεων σε δυνητικούς πελάτες,

β)τη μείωση των διαφαινόμενων κινδύνων των δραστηριοτήτων ενεργειακής απόδοσης για τους επενδυτές και τον ιδιωτικό τομέα,

γ)τη χρησιμοποίηση δημόσιας χρηματοδότησης για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ανεπαρκειών της αγοράς,

δ)τον προσανατολισμό των επενδύσεων προς ένα ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό δυναμικό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Eurostat, και

ε)προσιτά και διαφανή συμβουλευτικά εργαλεία, όπως υπηρεσίες μίας στάσης για τους καταναλωτές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ενέργειας, όσον αφορά τις ενδεδειγμένες ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα.

4.    Η Επιτροπή συλλέγει και δημοσιοποιεί, τουλάχιστον στις δημόσιες αρχές, βέλτιστες πρακτικές σχετικά με επιτυχημένα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα χρηματοδότησης για ενεργειακές ανακαινίσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με συστήματα για την ομαδοποίηση έργων ενεργειακής ανακαίνισης μικρής κλίμακας. Η Επιτροπή εντοπίζει και δημοσιοποιεί βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα χρηματοδοτικά κίνητρα για την ανακαίνιση από την άποψη του καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές οικονομικής αποδοτικότητας μεταξύ των κρατών μελών.

35.    Προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη του οικείουτης μακροπρόθεσμης στρατηγικής του όσον αφορά τις ανακαινίσεις  σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων , κάθε κράτος μέλος διεξάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τηντο εν λόγω στρατηγική  σχέδιο προτού τηντο υποβάλλει στην Επιτροπή.  Στη δημόσια διαβούλευση συμμετέχουν ιδίως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων που εργάζονται με ευάλωτα νοικοκυριά.  Κάθε κράτος μέλος επισυνάπτει περίληψη των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης ως παράρτημα στηστο οικείο μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική ανακαίνισης  προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων .

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις διαβουλεύσεις με όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της μακροπρόθεσμης εθνικής του πολιτικής ανακαινίσεων.

 νέο

4.    Η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά προσχέδια ανακαίνισης κτιρίων, και ιδίως αν:

α)το επίπεδο φιλοδοξίας των εθνικά καθορισμένων στόχων είναι επαρκές και σύμφωνο με τις εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα και την ενέργεια που καθορίζονται στα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα·

β)οι πολιτικές και τα μέτρα επαρκούν για την επίτευξη των εθνικά καθορισμένων στόχων·

γ)η διάθεση δημοσιονομικών και διοικητικών πόρων επαρκεί για την υλοποίηση του σχεδίου·

δ)η δημόσια διαβούλευση είχε επαρκώς συμμετοχικό χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 3· και

ε)τα σχέδια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 30, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Όσον αφορά το πρώτο προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη μέλη το αργότερο έξι μήνες μετά την υποβολή του εν λόγω σχεδίου από το κράτος μέλος.

5.    Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει δεόντως υπόψη τυχόν συστάσεις της Επιτροπής στο τελικό του σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων. Εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν λάβει υπόψη κάποια σύσταση ή σημαντικό μέρος αυτής, παρέχει αιτιολόγηση στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί τους λόγους.

6.    Κάθε πέντε έτη, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή το οικείο σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος II. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει το οικείο σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων στο πλαίσιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και, όταν το κράτος μέλος υποβάλλει επικαιροποιημένο σχέδιο, στο πλαίσιο του οικείου επικαιροποιημένου σχεδίου που αναφέρεται στο άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν το πρώτο σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2025.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 2

 νέο

76.    Κάθε κράτος μέλος επισυνάπτει σε παράρτημα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης  του επόμενου τελικού σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων  τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της πλέον πρόσφατης εθνικής του μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης  ή του πλέον πρόσφατου σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων  , συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαζόμενων πολιτικών και δράσεων.  Κάθε κράτος μέλος δηλώνει αν οι εθνικοί του στόχοι έχουν επιτευχθεί .

 νέο

8.    Κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει στις ενοποιημένες εθνικές εκθέσεις προόδου του για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των εθνικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και τη συμβολή του σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων στην επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου του κράτους μέλους για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... [αναθεωρημένος κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών], στους στόχους της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ).../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση], στους στόχους της Ένωσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του ενδεικτικού στόχου για το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], καθώς και στον κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 2030 και στον στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σύμφωνα με τον κανονισμό 2021/1119.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 2

7.    Κάθε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ανακαίνισης προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα της πυρασφάλειας και τους κινδύνους που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα ή πυρκαγιές και επηρεάζουν τόσο τις ενεργειακές ανακαινίσεις όσο και τη διάρκεια ζωής των κτιρίων.

🡻 2018/1999 άρθρο 53 σημείο 1 στοιχείο β)

8.    Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης κάθε κράτους μέλους υποβάλλεται στην Επιτροπή, στο πλαίσιο του τελικού ενοποιημένου εθνικού του σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 56 . Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, η πρώτη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 10 Μαρτίου 2020.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

νέο

Άρθρο 43

Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βάσει του κοινού γενικού πλαισίου το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Η  εν λόγω μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 54

Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

1.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για κτίρια ή κτιριακές μονάδες, με στόχο να επιτευχθούν  τουλάχιστον  βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. Η ενεργειακή απόδοση υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 43. Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων διενεργείται σύμφωνα με το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 65, μόλις το πλαίσιο δημιουργηθεί.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά στοιχεία που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, με στόχο την επίτευξη  τουλάχιστον  βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων και μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτιρίων.

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς και οι τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου.

Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι οικονομικά αποδοτικές για τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής.

Τα κράτη μέλη αναθεωρούν τις οικείες  Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειαες αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και, εάν χρειαστεί, επικαιροποιούνται  τις επικαιροποιούν προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον κτιριακό τομέα  , τα αποτελέσματα του βέλτιστου από πλευράς κόστους υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6 και τους επικαιροποιημένους εθνικούς στόχους και πολιτικές για την ενέργεια και το κλίμα  .

 νέο

2.    Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 σε κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, εφόσον η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους·

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

 new

32.    Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:

α)κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους·

αβ)κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες·

βγ)προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης το πολύ δύο ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση·

γδ)κτίρια κατοικίας τα οποία  χρησιμοποιούνται ή  προβλέπεται να χρησιμοποιούνται είτε λιγότερο από τέσσερις μήνες τον χρόνο είτε, εναλλακτικά, για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από το 25 % εκείνης που θα προέκυπτε από χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου·

δε)μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 m2.

Άρθρο 65

Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

1.    Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να   εκδίδει  θεσπίζει μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τοτα άρθροάρθρα 2923, 24 και 25 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011  σχετικά με συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων.  Έως τις 30 Ιουνίου 2026, η Επιτροπή αναθεωρεί το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και για μεμονωμένα δομικά στοιχεία. 

Το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο θεσπίζεται  καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VIIIII και πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων και μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κτιρίων.

2.    Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιώντας το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και συναφείς παραμέτρους, όπως οι κλιματικές συνθήκες και το κατά πόσον είναι προσιτές στην πράξη οι ενεργειακές υποδομές, και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές που χρησιμοποίησαν για τους υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν και υποβάλλουν στην Επιτροπή τις σχετικές εκθέσεις ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν την πενταετία. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.  Η πρώτη έκθεση που βασίζεται στο αναθεωρημένο μεθοδολογικό πλαίσιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2028.

3.    Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης που γίνεται κατά την παράγραφο 2 δείξει ότι οι ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης είναι  κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15 %  σημαντικά χαμηλότερες από πλευράς ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, το οικείο κράτος μέλος συμπεριλαμβάνει στην έκθεση  δικαιολογεί τη διαφορά γραπτώς στην Επιτροπή με την έκθεση της παραγράφου 2, την οποία υποβάλλει στην Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται, αν η διαφορά είναι αδικαιολόγητη, από ένα σχέδιο που αναφέρει τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διαφορά μέχρι την επόμενη για την επανεξέταση των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1.

4.    Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 3

Άρθρο 76

Νέα κτίρια

 νέο

1.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από τις ακόλουθες ημερομηνίες, τα νέα κτίρια αποτελούν κτίρια μηδενικών εκπομπών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ:

α)από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα νέα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές ή ανήκουν σε αυτές· και

β)από την 1η Ιανουαρίου 2030, όλα τα νέα κτίρια·

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 3 (προσαρμοσμένο)

 νέο

1. Μέχρι την εφαρμογή των απαιτήσεων του πρώτου εδαφίου, ταΤα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα νέα κτίρια  να είναι τουλάχιστον κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και  να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 54.

 νέο

2.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής (GWP) υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και δημοσιοποιείται μέσω του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου:

α)από την 1η Ιανουαρίου 2027, για όλα τα νέα κτίρια με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 2000 τετραγωνικών μέτρων· και

β)από την 1η Ιανουαρίου 2030, για όλα τα νέα κτίρια.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία, τον καθορισμό προσαρμοσμένων ορίων μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στο παράρτημα ΙΙΙ για τα ανακαινισμένα κτίρια και την προσαρμογή των ανώτατων ορίων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια μηδενικών εκπομπών.

4.    Όσον αφορά τα νέα κτίρια, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των υγιεινών κλιματικών συνθηκών στους εσωτερικούς χώρους, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πυρασφάλειας, των κινδύνων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επίσης τις απορροφήσεις άνθρακα που συνδέονται με την αποθήκευση άνθρακα εντός ή επί των κτιρίων.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 3

2.    Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν από την έναρξη της κατασκευής νέων κτιρίων, έχει ληφθεί υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, εφόσον είναι διαθέσιμα.

🡻 2010/31/ΕΕ

Άρθρο 87

Υφιστάμενα κτίρια

1.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι, όταν τα κτίρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζόμενου τμήματός του αναβαθμίζεταιαναβαθμίζονται ώστε να πληροίπληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 54 στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται στο σύνολο του ανακαινισμένου κτιρίου ή της ανακαινισμένης κτιριακής μονάδας. Επιπροσθέτως ή εναλλακτικά είναι δυνατόν να εφαρμόζονται απαιτήσεις σε ανακαινισμένα δομικά στοιχεία.

2.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επιπλέον τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι στην περίπτωση δομικού στοιχείου που αποτελεί τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του δομικού στοιχείου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 4 (προσαρμοσμένο)

 νέο

3.    Όσον αφορά τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.  Όσον αφορά τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,   τα κράτη μέλη , και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της δημιουργίας υγιεινών κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου,  της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,  της πυρασφάλειας, και των κινδύνων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα , της απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία  .

 νέο

Άρθρο 9

Ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης

1.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι

α)κτίρια και κτιριακές μονάδες που ανήκουν σε δημόσιους φορείς επιτυγχάνουν το αργότερο

i)μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Z· και

ii)μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε·

β)μη οικιστικά κτίρια και κτιριακές μονάδες, εκτός εκείνων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, επιτυγχάνουν το αργότερο

i)μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Z· και

ii)μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε·

γ)οικιστικά κτίρια και κτιριακές μονάδες επιτυγχάνουν το αργότερο

i)μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Z· και

ii)μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε·

Στον χάρτη πορείας τους που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη καθορίζουν ειδικά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη υψηλότερων κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια της παρούσας παραγράφου έως το 2040 και το 2050, σύμφωνα με την πορεία μετατροπής του εθνικού κτιριακού δυναμικού σε κτίρια μηδενικών εκπομπών·

2.    Εκτός από τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση όλων των άλλων υφιστάμενων κτιρίων.

Όταν θεσπίζονται, τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σχεδιάζονται με γνώμονα τον εθνικό χάρτη πορείας και τους στόχους για το 2030, το 2040 και το 2050 που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων του κράτους μέλους και τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού δυναμικού σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 15, τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης με όλα τα ακόλουθα μέτρα:

α)λήψη κατάλληλων οικονομικών μέτρων, ιδίως μέτρων που απευθύνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά και σε άτομα που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια ή ζουν σε κοινωνικές κατοικίες, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ).../.... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση]·

β)παροχή τεχνικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω υπηρεσιών μίας στάσης·

γ)σχεδιασμός ολοκληρωμένων συστημάτων χρηματοδότησης·

δ)άρση των μη οικονομικών φραγμών, συμπεριλαμβανομένου του διχασμού κινήτρων· και

ε)παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων, ιδίως στα πλέον ευάλωτα άτομα.

4.    Όταν ένα κτίριο ανακαινίζεται προκειμένου να συμμορφωθεί με ένα ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5 και, σε περίπτωση ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με το άρθρο 8.

5.    Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των παραγράφων 1 και 2 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:

α)κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς τα πρότυπα θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους·

β)κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες·

γ)προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης το πολύ δύο ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά μη οικιστικά κτίρια με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά μη οικιστικά κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση·

δ)οικιστικά κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν είτε λιγότερο από τέσσερις μήνες τον χρόνο είτε, εναλλακτικά, για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από το 25 % εκείνης που θα προέκυπτε από χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου·

ε)μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 m2.

6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31.

Άρθρο 10

Διαβατήριο ανακαίνισης

1.    Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τα διαβατήρια ανακαίνισης, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2

2.    Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα διαβατηρίων ανακαίνισης με βάση το κοινό πλαίσιο που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.    Το διαβατήριο ανακαίνισης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)εκδίδεται από ειδικευμένο και πιστοποιημένο εμπειρογνώμονα, ύστερα από επιτόπια επίσκεψη·

β)περιλαμβάνει χάρτη πορείας ανακαίνισης που υποδεικνύει σειρά σταδίων ανακαίνισης, τα οποία αλληλοσυνδέονται, με στόχο τη μετατροπή του κτιρίου σε κτίριο μηδενικών εκπομπών το αργότερο έως το 2050·

γ)αναφέρει τα αναμενόμενα οφέλη όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση χρημάτων από τους λογαριασμούς ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και τα ευρύτερα οφέλη που σχετίζονται με την υγεία και την άνεση και με τη βελτιωμένη προσαρμοστική ικανότητα του κτιρίου στην κλιματική αλλαγή· και

δ)περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδοτικής και τεχνικής υποστήριξης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 118

Τεχνικά συστήματα κτιρίων, ηλεκτροκίνηση και δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων

1.    Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή χρήση  ενέργειας  των τεχνικών συστημάτων κτιρίων, συστημικές απαιτήσεις όσον αφορά τη συνολική ενεργειακή απόδοση, την ορθή εγκατάσταση και τη σωστή διαστασιολόγηση, ρύθμιση και έλεγχο των τεχνικών συστημάτων κτιρίων που εγκαθίστανται σε  νέα ή  υφιστάμενα κτίρια. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν αυτές τις απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα και σε νέα κτίρια.  Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες σχεδιασμού και τις τυπικές ή μέσες συνθήκες λειτουργίας. 

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα καθορίζονται για νέα, τεχνικά συστήματα κτιρίων ή συστήματα με τα οποία αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται τα υφιστάμενα και εφαρμόζονται στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

 νέο

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν απαιτήσεις σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή τον τύπο του καυσίμου που χρησιμοποιείται από τις μονάδες παραγωγής θερμότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν συνιστούν αδικαιολόγητο φραγμό στην αγορά.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις που καθορίζουν για τα τεχνικά συστήματα κτιρίων επιτυγχάνουν τουλάχιστον τα πλέον πρόσφατα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

2.    Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα νέα κτίρια, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, να είναι εξοπλισμένα με συστήματα  συσκευές  αυτορρύθμισης για την αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο ή, όπου αυτό δικαιολογείται, σε καθορισμένη θερμαινόμενη ζώνη της κτιριακής μονάδας. Στα υπάρχοντα κτίρια, η εγκατάσταση τέτοιων συσκευών αυτορρύθμισης απαιτείται όταν αντικαθίσταται η μονάδα  αντικαθίστανται οι μονάδες  παραγωγής θερμότητας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

 νέο

3.    Τα κράτη μέλη απαιτούν τον εξοπλισμό των κτιρίων μηδενικών εκπομπών με συσκευές μέτρησης και ελέγχου για την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων. Στα υφιστάμενα κτίρια, η εγκατάσταση τέτοιων συσκευών απαιτείται, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, όταν ένα κτίριο υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.

4.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν εγκαθίσταται ένα τεχνικό σύστημα κτιρίου, να αξιολογείται η συνολική ενεργειακή απόδοση του μεταβληθέντος τμήματος και, όπου ενδείκνυται, του συνολικού συστήματος. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται και διαβιβάζονται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, ώστε να παραμένουν διαθέσιμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 12

 Υποδομές βιώσιμης κινητικότητας 

12.    Όσον αφορά τα νέα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς και τα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας με περισσότερους από δέκα  πέντε  χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

α)την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης κατά την έννοια της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 57 ·

 νέο

β)την εγκατάσταση προκαλωδίωσης για κάθε θέση στάθμευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση, σε μεταγενέστερο στάδιο, σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων· και

γ)τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης αυτοκινήτου·

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

καθώς και υποδομή καλωδίωσης, δηλαδή αγωγούς διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων, για τουλάχιστον έναν χώρο στάθμευσης ανά πέντε, προκειμένου να καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, όταν: α) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται εντός του κτιρίου και, σε περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου· ή β) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του χώρου στάθμευσης.

 νέο

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη χρήση του αναμενόμενου αριθμού σημείων επαναφόρτισης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο στοιχείο α), για τα νέα κτίρια γραφείων και τα κτίρια γραφείων που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με περισσότερες από πέντε θέσεις στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης ανά δύο θέσεις στάθμευσης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2023 σχετικά με τη δυνητική συμβολή της πολιτικής ακινήτων της Ένωσης στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και προτείνει σχετικά μέτρα κατά περίπτωση.

23.     Για  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός ελάχιστου αριθμού σημείων επαναφόρτισης σε όλα τα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες από είκοσι θέσεις στάθμευσης, έως την 1η Ιανουαρίου 2025  τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

νέο

3.    Τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς είναι συνήθως μικρότερη.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5

 νέο

4.    Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 σε κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στον τίτλο I του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 58 .

45.    Όσον αφορά τα νέα κτίρια κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με περισσότερους από δέκα  τρεις  χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

α)την εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή αγωγούς διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων,  προκαλωδίωσης για κάθε θέση στάθμευσης προκειμένου να καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·,  και

 νέο

β)τουλάχιστον δύο θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

όταν: α)    ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται εντός του κτιρίου και, για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου· ή β)    ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του χώρου στάθμευσης.

 νέο

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη χρήση των σημείων επαναφόρτισης σε όλες τις θέσεις στάθμευσης. Όταν, σε περίπτωση ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, δεν είναι εφικτή η εξασφάλιση δύο θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κατάλληλο αριθμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5

 νέο

56. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις παραγράφους 12, 23 και 45 σε συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων όταν: α) σε σχέση με τις παραγράφους 2 και 5, οι αιτήσεις οικοδομικής άδειας ή ισοδύναμες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως τις 10 Μαρτίου 2021, β) η απαιτούμενη υποδομή καλωδίωσης προκαλωδίωση βασίζεται σε απομονωμένα μικροσυστήματα ή τα κτίρια βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, εάν αυτό θα προκαλούσε σημαντικά προβλήματα για τη λειτουργία του τοπικού συστήματος ενέργειας και θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του τοπικού δικτύου.

γ)το κόστος των εγκαταστάσεων επαναφόρτισης και καλωδίωσης υπερβαίνει το 7 % του συνολικού κόστους της μεγάλης κλίμακας ανακαίνισης του κτιρίου,

δ)πρόκειται για δημόσιο κτίριο για το οποίο ήδη ισχύουν συγκρίσιμες απαιτήσεις σύμφωνα με τη μεταφορά της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

 νέο

6.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά περίπτωση, αμφίδρομης φόρτισης, και ότι λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων που δεν εισάγουν διακρίσεις, με διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων].

7.    Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους διαχειριστές προσβάσιμων στο κοινό σημείων επαναφόρτισης να τα διαχειρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων], κατά περίπτωση.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

87.    Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα για την απλοποίηση της εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για άλλες χρήσεις και αντιμετωπίζουν πιθανά  αίρουν ρυθμιστικά εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο επαναφόρτισης ιδίας χρήσης. 

 νέο

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα τεχνικής βοήθειας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κτιρίων οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταστήσουν σημεία επαναφόρτισης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

 νέο

98.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συνεκτικών  διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ των  πολιτικών για τα κτίρια, τωντους τομέωντομείς της ήπιας και πράσινης κινητικότητας και του πολεοδομικού σχεδιασμού.

9.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν εγκαθίσταται, αντικαθίσταται ή αναβαθμίζεται τεχνικό σύστημα κτιρίου, να αξιολογείται η συνολική ενεργειακή απόδοση του μεταβαλλόμενου τμήματος και, όπου ενδείκνυται, του συνολικού συστήματος. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται και διαβιβάζονται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, ώστε να παραμένουν διαθέσιμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν απαιτούν ή όχι την έκδοση νέου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 13

 Ευφυής ετοιμότητα των κτιρίων 

110.    Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη  πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 2923, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση  σχετικά με  προαιρετικό κοινό σύστημαπροαιρετικού κοινού συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων. Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε εκτίμηση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας όσον αφορά την ικανότητα προσαρμογής της λειτουργίας του στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου, και τη δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης και των συνολικών επιδόσεων.

Σύμφωνα με το παράρτημα IVΙα, το προαιρετικό κοινό σύστημα της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων καθορίζει :

α)θεσπίζει τον ορισμό του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, και

β)καθορίζει μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία αυτός πρέπει να υπολογίζεται.

 νέο

2.    Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 29, με την οποία απαιτείται η εφαρμογή του κοινού συστήματος της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων, σύμφωνα με το παράρτημα IV, σε μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια με συστήματα θέρμανσης ή συστήματα συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 290 kW.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 5 (προσαρμοσμένο)

311.    Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, και αφού συμβουλευθεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, εκδίδει εκτελεστική πράξη διευκρινίζοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική υλοποίηση του συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 110 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για μη δεσμευτική δοκιμαστική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, και αποσαφηνίζει τη συμπληρωματική σχέση του συστήματος προς τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 1611.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 3026 παράγραφος 3.

 νέο

4.    Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, εκδίδει εκτελεστική πράξη στην οποία διευκρινίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική υλοποίηση της εφαρμογής του καθεστώτος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σε μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια με συστήματα θέρμανσης ή συστήματα συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 290 kW.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

Άρθρο 14

Ανταλλαγή δεδομένων

1.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και οι διαχειριστές κτιρίων μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα οικεία δεδομένα των συστημάτων κτιρίων. Κατόπιν αιτήματός τους, η πρόσβαση ή τα δεδομένα τίθενται στη διάθεση τρίτου. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την πλήρη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και της ανταλλαγής δεδομένων εντός της Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα δεδομένα των συστημάτων κτιρίων περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των δομικών στοιχείων, την ενεργειακή απόδοση των υπηρεσιών κτιρίων, τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων, τους μετρητές και τα σημεία φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση.

2.    Κατά τη θέσπιση των κανόνων που αφορούν τη διαχείριση και την ανταλλαγή δεδομένων, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές καθορίζουν τους κανόνες για την πρόσβαση στα δεδομένα των συστημάτων κτιρίων από επιλέξιμα μέρη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου της Ένωσης.

3.    Δεν επιβάλλονται πρόσθετα τέλη στον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή ή τον διαχειριστή του κτιρίου για την πρόσβαση στα δεδομένα του ή για αίτημα διάθεσης των δεδομένων του σε τρίτο. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των σχετικών τελών για την πρόσβαση σε δεδομένα από άλλα επιλέξιμα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς συγκέντρωσης, προμηθευτές ενέργειας, πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών και εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή άλλες εθνικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών. Τα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα τέλη που επιβάλλονται από ρυθμιζόμενες οντότητες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες δεδομένων είναι εύλογα και δεόντως αιτιολογημένα.

4.    Οι κανόνες για την πρόσβαση σε δεδομένα και την αποθήκευση δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας συμμορφώνονται με το σχετικό δίκαιο της Ένωσης. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 59 .

5.    Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και οι αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες πρόσβασης στα δεδομένα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 30 παράγραφος 2.

🡻 2010/31/ΕΕ

Άρθρο 9

Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

1.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α)έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και και

β)μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα εθνικά σχέδια είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στόχους διαφοροποιημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου.

2.    Τα κράτη μέλη, ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου τομέα, αναπτύσσουν επίσης πολιτικές και λαμβάνουν μέτρα, θέτοντας π.χ. στόχους για την ενθάρρυνση της μετατροπής κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή με τα εθνικά τους σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.    Το εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

α)λεπτομέρειες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ορισμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας από τα κράτη μέλη, που απηχεί τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες, περιλαμβανομένου αριθμητικού δείκτη της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/m2 κατ’ έτος. Οι παράγοντες πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας είναι δυνατόν να βασίζονται σε εθνικές ή περιφερειακές ετήσιες μέσες τιμές και να λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα·

β)τους ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων έως το 2015, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εφαρμογής της παραγράφου 1·

γ)πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2 για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών όσον αφορά τις εθνικές απαιτήσεις και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του άρθρου 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας.

4.    Η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως δε την επάρκεια των μέτρων που εξετάζουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη της την αρχή της επικουρικότητας, μπορεί να ζητεί περαιτέρω ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις που τίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Στην περίπτωση αυτή το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει τις ζητούμενες πληροφορίες ή προτείνει τροποποιήσεις εντός εννέα μηνών από την υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής. Μετά την αξιολόγηση αυτή η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει σχετική σύσταση.

🡻 2018/1999 άρθρο 53 σημείο 3

5.    Ως μέρος της έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, η Επιτροπή υποβάλλει ανά τέσσερα έτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο των κρατών μελών σχετικά με την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Με βάση τις εν λόγω πληροφορίες που υποβάλλονται, η Επιτροπή, εφόσον χρειάζεται, καταρτίζει σχέδιο δράσης και προτείνει συστάσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για την αύξηση του αριθμού των εν λόγω κτιρίων και ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την αποδοτική από άποψη κόστους μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

🡻 2010/31/ΕΕ

6.    Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) σε ειδικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις αρχές των σχετικών νομοθετικών καθεστώτων.

Άρθρο 1510

Χρηματοδοτικά κίνητρα και φραγμοί στο εμπόριο

1.    Τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παροχής κατάλληλων χρηματοδοτικών και άλλων μέσων με καταλυτικό αποτέλεσμα στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και στη μετάβαση σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζουν δεόντως την εξέταση των πλέον ενδεδειγμένων μέσων του τύπου αυτού ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις.

 νέο

1.    Τα κράτη μέλη παρέχουν κατάλληλη χρηματοδότηση, μέτρα στήριξης και άλλα μέσα που επιτρέπουν την αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς και την τόνωση των αναγκαίων επενδύσεων σε ενεργειακές ανακαινίσεις, σύμφωνα με το οικείο εθνικό σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων και με σκοπό τη μετατροπή του κτιριακού δυναμικού τους σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

2.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα κανονιστικά μέτρα για την άρση των μη οικονομικών φραγμών στην ανακαίνιση κτιρίων. Όσον αφορά τα κτίρια με περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες, τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάργηση των απαιτήσεων ομοφωνίας στις δομές συνιδιοκτησίας ή την παροχή της δυνατότητας στις δομές συνιδιοκτησίας να είναι οι άμεσοι αποδέκτες χρηματοδοτικής στήριξης.

3.    Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην οικονομικά αποδοτικότερη χρήση της εθνικής χρηματοδότησης και της χρηματοδότησης που προβλέπεται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, των ταμείων της πολιτικής συνοχής, του InvestEU, των εσόδων από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ [τροποποιημένο ΣΕΔΕ] και άλλων δημόσιων πηγών χρηματοδότησης.

4.    Προκειμένου να στηρίξουν την κινητοποίηση επενδύσεων, τα κράτη μέλη προωθούν την ανάπτυξη της κατάλληλης χρηματοδότησης και των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως δάνεια ενεργειακής απόδοσης και ενυπόθηκα δάνεια για την ανακαίνιση κτιρίων, συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, φορολογικά κίνητρα, προγράμματα χρηματοδότησης με αποπληρωμή μέσω φόρου, προγράμματα χρηματοδότησης με αποπληρωμή μέσω λογαριασμού, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία με στόχο τις ριζικές ανακαινίσεις, ταμεία με στόχο ανακαινίσεις με σημαντικό ελάχιστο όριο στοχευόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και πρότυπα χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων. Προσανατολίζουν τις επενδύσεις προς ένα ενεργειακά αποδοτικό δημόσιο κτιριακό δυναμικό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) σχετικά με την καταγραφή των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στους κρατικούς λογαριασμούς.

5.    Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την ομαδοποίηση των έργων ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των επενδυτών καθώς και η προσφορά συνδυαστικών λύσεων σε δυνητικούς πελάτες.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα δανειοδότησης των ανακαινίσεων κτιρίων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προσφέρονται ευρέως και χωρίς διακρίσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και είναι ορατά και προσβάσιμα στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής στη χρηματοδότηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

6.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δημιουργία εγκαταστάσεων τεχνικής βοήθειας, μεταξύ άλλων μέσω υπηρεσιών μίας στάσης, για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στις ανακαινίσεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών κατοικιών και των διοικητικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

7.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα και προβλέπουν χρηματοδότηση για την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκούς εργατικού δυναμικού με το κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων που αντιστοιχεί στις ανάγκες του κτιριακού τομέα.

🡻 2010/31/ΕΕ

 νέο

84.    Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη, κατ’ αίτησή τους, κατά την εκπόνηση εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως όσων υφίστανται ήδη, με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών ή περιφερειακών αρχών ή οργανισμών.

Η Επιτροπή συλλέγει και δημοσιοποιεί βέλτιστες πρακτικές σχετικά με επιτυχημένα δημόσια και ιδιωτικά συστήματα χρηματοδότησης και κίνητρα για ανακαινίσεις και άλλες πολιτικές και μέτρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με συστήματα για την ομαδοποίηση έργων ενεργειακής ανακαίνισης μικρής κλίμακας. Η Επιτροπή εντοπίζει και δημοσιοποιεί βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα χρηματοδοτικά κίνητρα για την ανακαίνιση από την άποψη του καταναλωτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές οικονομικής αποδοτικότητας μεταξύ των κρατών μελών.

5.    Προκειμένου να βελτιωθεί η χρηματοδοτική στήριξη της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά προτίμηση έως το 2011, μια ανάλυση ιδίως όσον αφορά:

α)την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα του επιπέδου και το ποσό που χρησιμοποιήθηκε πράγματι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων-πλαισίων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως δε των κατοικιών·

β)την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κεφαλαίων της ΕΤΕπ και άλλων δημόσιων χρηματοδοτικών οργανισμών·

γ)τον συντονισμό της ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης και άλλων μορφών στήριξης που είναι δυνατόν να αποτελέσουν μοχλό για την τόνωση των επενδύσεων σε ενεργειακή απόδοση και την επάρκεια των σχετικών κεφαλαίων προς εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης.

Με βάση την ανάλυση αυτή και σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή μπορεί εν συνεχεία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτάσεις για πράξεις της Ένωσης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 6

 νέο

96.    Τα κράτη μέλη συνδέουν τα οικονομικά τους μέτρα για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης κατά την ανακαίνιση κτιρίων με τις στοχευόμενες ή επιτυγχανόμενες εξοικονομήσεις ενέργειας, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

α)την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού ή του υλικού που χρησιμοποιείται για την ανακαίνιση· όπουστην περίπτωση αυτή ο εξοπλισμός ή το υλικό που χρησιμοποιείται για την ανακαίνιση πρέπει να εγκαθίσταται από υπεύθυνο εγκατάστασης με κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης ή προσόντων και  συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά στοιχεία  ,

β)πρότυπες τιμές για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια,

γ)τη βελτίωση που επιτεύχθηκε λόγω της ανακαίνισης με σύγκριση των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων που έχουν εκδοθεί πριν και έπειταμετά από την ανακαίνιση,

δ)τα αποτελέσματα ενεργειακού ελέγχου,

ε)τα αποτελέσματα άλλης σχετικής διαφανούς και αναλογικής μεθόδου που καταδεικνύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 νέο

10.    Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το αργότερο, τα κράτη μέλη δεν παρέχουν οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση λεβήτων που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα, με εξαίρεση εκείνους που επιλέχθηκαν για επενδύσεις πριν από το 2027, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο i) τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 60 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής και με το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 61 σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

11.    Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ριζικές ανακαινίσεις και προγράμματα μεγάλου εύρους που καλύπτουν μεγάλο αριθμό κτιρίων και οδηγούν σε συνολική μείωση κατά τουλάχιστον 30 % της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας, μέσω υψηλότερης οικονομικής, φορολογικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η σταδιακή ριζική ανακαίνιση για την οποία παρέχονται δημόσια χρηματοδοτικά κίνητρα ακολουθεί τα στάδια που ορίζονται στο διαβατήριο ανακαίνισης.

12.    Τα χρηματοδοτικά κίνητρα απευθύνονται κατά προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, στα άτομα που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και στα άτομα που ζουν σε κοινωνικές κατοικίες, σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) .../.... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση].

13.    Κατά την παροχή χρηματοδοτικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες κτιρίων ή κτιριακών μονάδων για την ανακαίνιση μισθωμένων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα χρηματοδοτικά κίνητρα ωφελούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, ιδίως με την παροχή στήριξης των μισθωμάτων ή με την επιβολή ανώτατων ορίων στις αυξήσεις των μισθωμάτων.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 6

6α.    Οι βάσεις δεδομένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη μετρηθείσα ή υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας συγκεκριμένων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των δημόσιων κτιρίων για τα οποία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

6β.    Διατίθενται τουλάχιστον συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα, σύμφωνα με τις ενωσιακές και τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων, για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

🡻 2010/31/ΕΕ

 νέο

7.    Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα για νέα κτίρια, ανακαινίσεις ή δομικά στοιχεία που έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση από τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.

Άρθρο 1611

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

1.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου,  που εκφράζεται με αριθμητικό δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/(m2.y),  και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης,  ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, απαιτήσεις σχετικά με τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και απαιτήσεις σχετικά με τα κτίρια μηδενικών εκπομπών,  ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες όπως η ετήσια κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων πλην κατοικιών και το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

 νέο

2.    Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης συμμορφώνεται με το υπόδειγμα του παραρτήματος V. Προσδιορίζει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, σε κλειστή κλίμακα, με τη χρήση μόνο των γραμμάτων από το A έως το Η. Το γράμμα Α αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 και το γράμμα Η αντιστοιχεί στο 15 % των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις του εθνικού κτιριακού δυναμικού κατά τον χρόνο εισαγωγής της κλίμακας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις υπόλοιπες κατηγορίες (Β έως Z) υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του εύρους των δεικτών ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κοινή οπτική ταυτότητα για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης στην επικράτειά τους.

3.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομική προσιτότητα των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης εκδίδονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

42.    Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει συστάσεις για την οικονομικά συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης  και τη μείωση των λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εκτός εάν  το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα συμμορφώνεται ήδη με το σχετικό πρότυπο για κτίρια μηδενικών εκπομπών  δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση.

Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης καλύπτουν τα εξής:

α)μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους ή του τεχνικού συστήματος ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου· και

β)μέτρα για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ανεξάρτητα από ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους ή του τεχνικού συστήματος ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου.

53.    Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και παρέχουν εκτίμηση όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι συστάσεις αυτέςκαι μπορούν να οδηγήσουν σε εκτίμηση όσον αφορά το φάσμα των περιόδων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο ζωής του.

 νέο

6.    Οι συστάσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση του κατά πόσον το σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να λειτουργεί με αποδοτικότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, όπως θερμαντικά σώματα χαμηλής θερμοκρασίας για συστήματα θέρμανσης με νερό, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου σχεδιασμού της παραγωγής θερμικής ισχύος και των απαιτήσεων θερμοκρασίας/ροής.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

 new

74.    Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένδειξη του κατά πόσο ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση κόστους-απόδοσης, σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η αξιολόγηση της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών τιμών ενέργειας και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι συστάσεις. Είναι επίσης δυνατόν να παρέχονται στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή άλλες πληροφορίες για συναφή θέματα όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή τα κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες ή   συμβουλές για τους τρόπους βελτίωσης της κλιματικής ανθεκτικότητας του κτιρίου .

5.    Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους τον καθοδηγητικό ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσουν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας τις συστάσεις των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που χορηγούνται σε κτίρια των οποίων είναι ιδιοκτήτες κατά την περίοδο ισχύος των εν λόγω πιστοποιητικών.

86.    Η πιστοποίηση κτιριακών μονάδων μπορεί να βασίζεται στα εξής:

α)κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου ή

β)αξιολόγηση άλλης αντιπροσωπευτικής κτιριακής μονάδας του ιδίου συγκροτήματος κτιρίων, η οποία έχει τα ίδια ενεργειακά χαρακτηριστικά.

97.    Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες μπορεί να στηρίζεται στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού κτιρίου παρόμοιου σχεδίου και μεγέθους με παρόμοιο επίπεδο  πραγματικής  ενεργειακής απόδοσης, εφόσον ο εμπειρογνώμονας που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εγγυάται την εν λόγω αντιστοιχία.

108.     Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι δεκαετούς  πενταετούς  ισχύος κατ’ ανώτατο όριο.  Ωστόσο, για κτίρια κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Α, Β ή Γ, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.  9.    Η Επιτροπή διαμορφώνει έως το 2011, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους σχετικούς κλάδους, εθελοντική κοινή πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πλην κατοικιών. Το μέτρο αυτό θεσπίζεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν ή να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό ή να το χρησιμοποιούν εν μέρει έπειτα από προσαρμογή του στις εθνικές συνθήκες.

 νέο

11.    Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες απλουστευμένες διαδικασίες για την επικαιροποίηση ενός πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης όταν αναβαθμίζονται μόνο μεμονωμένα στοιχεία (μεμονωμένα ή ανεξάρτητα μέτρα).

Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες απλουστευμένες διαδικασίες για την επικαιροποίηση ενός πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης όταν εφαρμόζονται μέτρα που προσδιορίζονται σε διαβατήριο ανακαίνισης.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

νέο

Άρθρο 1712

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

1.    Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εκδίδεται  ψηφιακό  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης:

α)για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται , έχουν υποστεί ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, πωλούνται ή εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή ή των οποίων η σύμβαση μίσθωσης ανανεώνεται · και

β)για κτίρια στα οποία συνολική επιφάνεια άνω των 500 m2  που ανήκουν   σε δημόσιους  φορείς ή  χρησιμοποιούνται χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή αυτούς και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Στις 9 Ιουλίου 2015 αυτό το κατώτατο όριο των 500 m2 θα μειωθεί σε 250 m2.

Η απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύει όταν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία  2010/31/ΕΕ  2002/91/ΕΚ ή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για το συγκεκριμένο κτίριο ή κτιριακή μονάδα.

2.    Τα κράτη μέλη απαιτούν, κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων  ή κατά την ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης  , να επιδεικνύεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή αντίγραφό του στον υποψήφιο νέο ενοικιαστή ή αγοραστή και να παραδίδεται στον αγοραστή ή νέο ενοικιαστή.

3.    Κατά την πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου πριν από την κατασκευή του  ή την ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας  , τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν να παρέχει ο πωλητής εκτίμηση της μελλοντικής του ενεργειακής απόδοσης, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2· στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται το αργότερο μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου  ή η ανακαίνισή του και αποτυπώνει την κατάσταση κατά την κατασκευή  .

4.    Όταν διατίθενται προς πώληση ή προς εκμίσθωση : κτίρια που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, κτιριακές μονάδες ενός κτιρίου που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, και κτιριακές μονάδες που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτίρια ή κτιριακές μονάδες , τα κράτη μέλη απαιτούν  να διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης   και  να δηλώνεται δηλώνονται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης  και η κατηγορία  του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης  του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, κατά περίπτωση,  σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις  εντός και εκτός διαδικτύου  , συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων των διαδικτυακών πυλών αναζήτησης ακινήτων .

νέο

Τα κράτη μέλη διενεργούν δειγματοληπτικούς ή άλλους ελέγχους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις.  

🡻 2010/31/ΕΕ

5.    Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί συγκυριότητας ή άλλων μορφών κοινής ιδιοκτησίας.

6.    Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου τις κατηγορίες των κτιρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

67.    Οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά ενδεχόμενες νομικές διαδικασίες αποφασίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

νέο

7.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που εκδίδονται αναφορτώνονται στη βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που αναφέρεται στο άρθρο 19. Τα στοιχεία που αναφορτώνονται περιέχουν το πλήρες πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 1813

Επίδειξη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

1.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 500 m2 κτιρίωνσε κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 1712 παράγραφος 1 και τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και δέχονται συχνά επισκέψεις από το κοινό να αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.Στις 9 Ιουλίου 2015 αυτό το κατώτατο όριο των 500 m2 θα μειωθεί σε 250 m2.

2.    Τα κράτη μέλη απαιτούν, στις περιπτώσεις συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 500 m2 σε κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 1712 παράγραφος 1 και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης να αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση.

3.    Οι διατάξεις τωντου παρόντος άρθρου  παραγράφων 1 και 2 δεν περιλαμβάνουν υποχρέωση ανάρτησης των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

 νέο

Άρθρο 19

Βάσεις δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

1.    Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί εθνική βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τη συνολική ενεργειακή απόδοση του εθνικού κτιριακού δυναμικού.

Η βάση δεδομένων επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τις επιθεωρήσεις, το διαβατήριο ανακαίνισης κτιρίου, τον δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και την υπολογισθείσα ή μετρηθείσα κατανάλωση ενέργειας των καλυπτόμενων κτιρίων.

2.    Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη από το κοινό, σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση στο πλήρες πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για τους ιδιοκτήτες, τους ενοικιαστές και τους διαχειριστές κτιρίων, καθώς και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά τα κτίρια που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Για τα κτίρια που διατίθενται προς μίσθωση ή πώληση, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση των υποψήφιων ενοικιαστών ή αγοραστών στο πλήρες πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

3.    Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των κτιρίων του εθνικού κτιριακού δυναμικού που καλύπτεται από πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, καθώς και συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των εν λόγω κτιρίων. Οι δημόσιες πληροφορίες επικαιροποιούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ανωνυμοποιημένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες σε δημόσια και ερευνητικά ιδρύματα, όπως οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος.

4.    Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαβίβαση των πληροφοριών της εθνικής βάσης δεδομένων στο Παρατηρητήριο Κτιριακού Αποθέματος.

5.    Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 30 Ιουνίου 2024, εκτελεστική πράξη με κοινό υπόδειγμα για τη διαβίβαση των πληροφοριών στο Παρατηρητήριο Κτιριακού Αποθέματος.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.

6.    Για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας των πληροφοριών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων να είναι διαλειτουργική και ενσωματωμένη σε άλλες διοικητικές βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για τα κτίρια, όπως το εθνικό μητρώο κτιρίων και τα ψηφιακά ημερολόγια κτιρίων.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 7 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 2014

Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης   Επιθεωρήσεις 

1.    Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση τακτικών επιθεωρήσεων των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων θέρμανσης  , εξαερισμού και κλιματισμού  χώρου ή των συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 70 kW, όπως η μονάδα παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου και η αντλία ή οι αντλίες κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων.  Η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς του συστήματος βασίζεται στο άθροισμα της ονομαστικής ισχύος των μονάδων παραγωγής θερμότητας και κλιματισμού.  

 νέο

2.    Τα κράτη μέλη θεσπίζουν χωριστά προγράμματα επιθεώρησης για τις επιθεωρήσεις συστημάτων οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων.

3.    Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν διαφορετική συχνότητα για τις επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την ωφέλιμη ονομαστική ισχύ του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της επιθεώρησης του συστήματος και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους που μπορεί να προκύψει από την επιθεώρηση. Τα συστήματα επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά πέντε έτη. Τα συστήματα με μονάδες παραγωγής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 290 kW επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά διετία.

4.    Η επιθεώρηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση της μονάδας ή των μονάδων παραγωγής, των αντλιών κυκλοφορίας, των ανεμιστήρων και του συστήματος ελέγχου. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν στα προγράμματα επιθεώρησης πρόσθετα συστήματα κτιρίων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 7 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Η επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης και του μεγέθους της μονάδας παραγωγής θερμότητας  ή των μονάδων παραγωγής και των κύριων συστατικών μερών τους  σε σύγκριση με τις θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου και λαμβάνει υπόψη, ενδεχομένως, τις δυνατότητες του συστήματος θέρμανσης ή του συστήματος συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του σε τυπικές ή μέσες συνθήκες λειτουργίας.  Κατά περίπτωση, κατά την επιθεώρηση αξιολογείται η ικανότητα του συστήματος να λειτουργεί υπό διαφορετικές και αποδοτικότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, με παράλληλη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος. 

 νέο

Το πρόγραμμα επιθεώρησης περιλαμβάνει αξιολόγηση του μεγέθους του συστήματος εξαερισμού σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του κτιρίου και λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του συστήματος εξαερισμού να βελτιστοποιεί την απόδοσή του υπό τυπικές ή μέσες συνθήκες λειτουργίας.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 7 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα θέρμανσης ή στο σύστημα συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ή στις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου μετά έπειτα από επιθεώρηση δυνάμει τουτης παρόντοςπαρούσας  άρθρου  παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην ζητούν να επαναληφθεί η αξιολόγηση του μεγέθους  των κύριων συστατικών μερών  της μονάδας παραγωγής θερμότητας ή η αξιολόγηση της λειτουργίας σε διαφορετικές θερμοκρασίες .

52.    Τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που καλύπτονται ρητά από συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης ή συμβατική ρύθμιση που προσδιορίζει συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης ή των οποίων τη λειτουργία έχει αναλάβει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής δικτύου και τα οποία, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε μέτρα παρακολούθησης της απόδοσης ως προς το σύστημα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος αυτής της προσέγγισης είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο της παραγράφου 1.

63.    Εναλλακτικά προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 και υΥπό τον όρο ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση των μονάδων παραγωγής θερμότητας, άλλες τροποποιήσεις του συστήματος θέρμανσης ή του συστήματος συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου και εναλλακτικές λύσεις για την αξιολόγηση των επιδόσεων, της απόδοσης και του ενδεδειγμένου μεγέθους των εν λόγω συστημάτων.

Προτού εφαρμόσει τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, κάθε κράτος μέλος τεκμηριώνει, υποβάλλοντας έκθεση στην Επιτροπή, την ισοδυναμία του αντικτύπου αυτών των μέτρων με τον αντίκτυπο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

🡻 2018/1999 άρθρο 53 σημείο 5

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 7 (προσαρμοσμένο)

 νέο

74.    Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια με συστήματα θέρμανσης ή συστήματα συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 290 kW, θα έχουν εξοπλιστεί έως τις  31 Δεκεμβρίου 2024  το 2025 με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.  Το κατώτατο όριο ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μειώνεται σε 70 kW έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029. 

Τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων επιτρέπουν:

α)τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης  χρήσης  ενέργειας·

β)τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου και ενημερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων ή της τεχνικής διαχείρισης του κτιρίου σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης· και

γ)την επικοινωνία με συνδεδεμένα τεχνικά συστήματα κτιρίου και άλλες συσκευές εντός του κτιρίου, και τη διαλειτουργικότητα με τεχνικά συστήματα κτιρίου διαφορετικών κατοχυρωμένων τεχνολογιών, μηχανισμών και κατασκευαστών.

85.    Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι,  από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα  τα προοριζόμενα για κατοικία κτίρια και τα προοριζόμενα για κατοικία κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας είναι εξοπλισμένα με:

α)λειτουργία συνεχούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης που μετρά την αποδοτικότητα των συστημάτων και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του κτιρίου για τυχόν σημαντική μείωση της αποδοτικότητας ή για ανάγκη συντήρησης του συστήματος, και

β)λειτουργίες αποτελεσματικού ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας.

96.    Τα κτίρια που συμμορφώνονται με την παράγραφο 74 ή 85, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

 νέο

10.    Τα κράτη μέλη θεσπίζουν προγράμματα επιθεώρησης ή εναλλακτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εργαλείων, για να πιστοποιείται ότι οι παραδιδόμενες εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης πληρούν την προβλεπόμενη ενεργειακή απόδοση και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στους οικοδομικούς κανονισμούς.

11.    Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν συνοπτική ανάλυση των προγραμμάτων επιθεώρησης και των αποτελεσμάτων τους ως παράρτημα του σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων που αναφέρεται στο άρθρο 3. Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν συνοπτική ανάλυση και τα αποτελέσματα των εναλλακτικών μέτρων.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 7

Άρθρο 15

Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

1.    Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση τακτικών επιθεωρήσεων των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων κλιματισμού, ή συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού, ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 70 kW. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης και του μεγέθους του συστήματος κλιματισμού σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του κτιρίου και λαμβάνει υπόψη, ενδεχομένως, τις δυνατότητες του συστήματος κλιματισμού ή του συστήματος συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του υπό τυπικές ή μέσες συνθήκες λειτουργίας.

Εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα κλιματισμού ή στο σύστημα συνδυασμού κλιματισμού κα εξαερισμού ή στις απαιτήσεις ψύξης του κτιρίου μετά από επιθεώρηση η οποία διεξάγεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην ζητούν να επαναληφθεί η αξιολόγηση του μεγέθους του συστήματος κλιματισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πιο αυστηρές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 εξαιρούνται από την υποχρέωση να τις γνωστοποιούν στην Επιτροπή.

2.    Τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που καλύπτονται ρητά από συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης ή συμβατική ρύθμιση που προσδιορίζει συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης ή των οποίων τη λειτουργία έχει αναλάβει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής δικτύου και τα οποία, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε μέτρα παρακολούθησης της απόδοσης ως προς το σύστημα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος της προσέγγισης αυτής είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο που προκύπτει από την παράγραφο 1.

3.    Εναλλακτικά προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 και υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο που προκύπτει από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση των συστημάτων κλιματισμού ή των συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού, άλλες τροποποιήσεις του συστήματος κλιματισμού ή του συστήματος συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού, και εναλλακτικές λύσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και του ενδεδειγμένου μεγέθους των εν λόγω συστημάτων.

Προτού εφαρμόσει τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, κάθε κράτος μέλος τεκμηριώνει, υποβάλλοντας έκθεση στην Επιτροπή, την ισοδυναμία του αντικτύπου αυτών των μέτρων με τον αντίκτυπο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

🡻 2018/1999 άρθρο 53 σημείο 6

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 7

4.    Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ότι τα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια με σύστημα κλιματισμού, ή συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού, ονομαστικής ισχύος άνω των 290 kW θα έχουν εξοπλιστεί έως το 2025 με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.

Τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων επιτρέπουν:

α)τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης ενέργειας·

β)τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου και ενημερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων ή της τεχνικής διαχείρισης του κτιρίου σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης· και

γ)την επικοινωνία με συνδεδεμένα τεχνικά συστήματα κτιρίου και άλλες συσκευές εντός του κτιρίου, και τη διαλειτουργικότητα με τεχνικά συστήματα κτιρίου διαφορετικών κατοχυρωμένων τεχνολογιών, μηχανισμών και κατασκευαστών.

5.    Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα προοριζόμενα για κατοικία κτίρια είναι εξοπλισμένα με:

α)λειτουργία συνεχούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης που μετρά την αποδοτικότητα των συστημάτων και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του κτιρίου για τυχόν σημαντική μείωση της αποδοτικότητας ή για ανάγκη συντήρησης του συστήματος, και

β)λειτουργίες αποτελεσματικού ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας.

6.    Τα κτίρια που συμμορφώνονται με την παράγραφο 4 ή 5, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

νέο

Άρθρο 2116

Εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης  , εξαερισμού   και κλιματισμού

1.    Συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης έπειτα από κάθε επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης  , εξαερισμού  ή κλιματισμού. Η έκθεση επιθεώρησης περιέχει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2014 ή 15 και περιλαμβάνει συστάσεις για την οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος.

Οι εν λόγω συστάσεις μπορούν να βασίζονται σε σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος με εκείνη του βέλτιστου διαθέσιμου εφικτού συστήματος και συστήματος παρόμοιου τύπου για το οποίο όλα τα συναφή στοιχεία επιτυγχάνουν το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.    Η έκθεση επιθεώρησης επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή του κτιρίου.

 νέο

3.    Η έκθεση επιθεώρησης αναφορτώνεται στην εθνική βάση δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 19.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

νέο

Άρθρο 2217

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες

1.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  , η καθιέρωση διαβατηρίων ανακαίνισης, η αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας,  και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και  πιστοποιημένους  διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοαπασχολούμενους είτε υπαλλήλους δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται διαπίστευση  πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση] λαμβανομένων υπόψη των προσόντων τους.

2.    Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και τις διαπιστεύσεις  πιστοποιήσεις . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διατίθενται στο κοινό είτε τακτικά ενημερούμενοι κατάλογοι ειδικευμένων ή/και διαπιστευμένων  πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων είτε τακτικά ενημερούμενοι κατάλογοι διαπιστευμένων  πιστοποιημένων εταιρειών που προσφέρουν τις υπηρεσίες των εμπειρογνωμόνων αυτών.

 νέο

Άρθρο 23

Πιστοποίηση των επαγγελματιών του οικοδομικού τομέα

1.    Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο ικανοτήτων των επαγγελματιών του οικοδομικού τομέα που εκτελούν ολοκληρωμένες εργασίες ανακαίνισης σύμφωνα με το άρθρο 26 της [αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση].

2.    Όπου κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται συστήματα πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων για τους παρόχους ολοκληρωμένων εργασιών ανακαίνισης, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] ή το άρθρο 26 της οδηγίας (ΕΕ).../....[αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση].

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

νέο

Άρθρο 2418

Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου

1.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  σύμφωνα με το παράρτημα VI, καθώς και για τη θέσπιση ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου των διαβατηρίων ανακαίνισης, των δεικτών ευφυούς ετοιμότητας  και των εκθέσεων σχετικά με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να θεσπίσουν χωριστά συστήματα για τον έλεγχο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης  , των διαβατηρίων ανακαίνισης, των δεικτών ευφυούς ετοιμότητας  και για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

2.    Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν τις αρμοδιότητες εφαρμογής των ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου.

Στις περιπτώσεις που αποφασίσουν να τις αναθέσουν, διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα VIΙΙ.

3.    Τα κράτη μέλη απαιτούν να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές ή φορείς, αν ζητηθεί, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης  , τα διαβατήρια ανακαίνισης, οι δείκτες ευφυούς ετοιμότητας  και οι εκθέσεις επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 8 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 2519

Επανεξέταση

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 3026, αξιολογεί την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως  τα τέλη του 2027  την 1η Ιανουαρίου 2026, βάσει της εμπειρίας που αποκτάται και της προόδου που σημειώνεται κατά την εφαρμογή της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει σχετικές προτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης,  η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε συνδυασμό με άλλες νομοθετικές πράξεις που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια, ιδίως μέσω της τιμολόγησης του άνθρακα, έχουν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί επαρκή πρόοδος προς την επίτευξη ενός πλήρως απανθρακοποιημένου κτιριακού δυναμικού μηδενικών εκπομπών έως το 2050, ή κατά πόσον πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω δεσμευτικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως υποχρεωτικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για ολόκληρο το κτιριακό δυναμικό.  ηΗ Επιτροπή εξετάζει επίσης με ποιόν τρόπο τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επίπεδο συνοικίας ή γειτονιάς στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε κτίριο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, για παράδειγμα μέσω συνολικών προγραμμάτων ανακαίνισης που προορίζονται για σύνολο κτιρίων σε συγκεκριμένο χωροταξικό πλαίσιο και όχι για ένα μόνο κτίριο. Η Επιτροπή αξιολογεί, συγκεκριμένα, την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 11.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 9 (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 19α

Μελέτη σκοπιμότητας

Η Επιτροπή διενεργεί, πριν από το 2020, μελέτη σκοπιμότητας στην οποία εξετάζει τις δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση επιθεωρήσεων των αυτόνομων συστημάτων εξαερισμού και προαιρετικού διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίου που συμπληρώνει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό να προσφέρει οδικό χάρτη για τη μακροπρόθεσμη και σταδιακή ανακαίνιση συγκεκριμένου κτιρίου με βάση κριτήρια ποιότητας, μετά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου, και περιγράφει ενδεδειγμένα μέτρα και ανακαινίσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση.

🡻 2010/31/ΕΕ

νέο

Άρθρο 2620

Πληροφόρηση

1.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών των κτιρίων ή κτιριακών μονάδων και όλων των σχετικών παραγόντων της αγοράς σχετικά με τις διάφορες μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την παροχή ειδικά προσαρμοσμένων πληροφοριών σε ευάλωτα νοικοκυριά.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 10

2.    Τα κράτη μέλη παρέχουν συγκεκριμένα στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές των κτιρίων πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, περιλαμβανομένων του σκοπού και των στόχων τους, των οικονομικά συμφερόντων μέτρων και, κατά περίπτωση, των χρηματοδοτικών μέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την αντικατάσταση των λεβήτων ορυκτών καυσίμων με πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες μέσω προσιτών και διαφανών συμβουλευτικών εργαλείων όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις ανακαινίσεις και υπηρεσίες μιας στάσης.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

Εφόσον τα κράτη μέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή τα βοηθά στην πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι οποίες μπορεί να ενταχθούν σε προγράμματα της Ένωσης.

3.    Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται καθοδήγηση και κατάρτιση στους αρμοδίους για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Αυτή η καθοδήγηση και κατάρτιση θα έχει ως αντικείμενο τη σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και θα επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός βελτιώσεων από άποψη ενεργειακής απόδοσης, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χρήσης τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό κτιρίων, την οικοδόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών κατοικίας.  Η εν λόγω καθοδήγηση και κατάρτιση μπορεί επίσης να αφορά διαρθρωτικές βελτιώσεις, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πυρασφάλεια, τους κινδύνους που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα, την απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (συμπεριλαμβανομένων των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων) και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. 

4.    Η Επιτροπή βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες ενημέρωσης που διαθέτει, ιδίως τον ιστότοπό της που έχει σχεδιασθεί ως ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με αποδέκτες τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις αρχές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κρατών μελών. Οι πληροφορίες του ιστότοπου αυτού ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με  προς  συναφή ενωσιακή και εθνική, περιφερειακή και τοπική νομοθεσία, συνδέσμους με  προς  τους ιστότοπους EUROPA που περιέχουν τα εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης, συνδέσμους με  προς  διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, η Επιτροπή συνεχίζει και ενισχύει περαιτέρω τις υπηρεσίες ενημέρωσης τις οποίες παρέχει προς διευκόλυνση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων, προσφέροντας συνδρομή και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου.

Άρθρο 2721

Διαβούλευση

Τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, διαβουλεύονται με τους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και κατά περίπτωση. Η διαβούλευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εφαρμογή του άρθρου των άρθρων 9 και 2620.

Άρθρο 2822

Προσαρμογή του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο

Η Επιτροπή προσαρμόζει τα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο μέσω  εκδίδει  πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29τα άρθρα 23, 24 και 25  όσον αφορά την προσαρμογή των σημείων 4 και 5 του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο .

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 11 (προσαρμοσμένο)

 νέο

Άρθρο 2923

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.    Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.    Η προβλεπόμενη στα άρθρα 65,  7, 10  118 138 και 2822 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για  αόριστο   χρονικό  διάστημα περίοδο πέντε ετών από την  [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]  9η Ιουλίου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.    Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 65,  7, 10,  1318 και 2822 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.    Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.    Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.    H κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 65,  7, 10,  118 138 ή 2822 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

🡻 2018/844 άρθρο 1 σημείο 13

Άρθρο 3026

Διαδικασία επιτροπής

1.    Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.    Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.    Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

νέο

Άρθρο 3127

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 9 Ιανουαρίου 2013 το αργότερο και κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 3228

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.    Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 9 Ιουλίου 2012,  θέτουν σε ισχύ  τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2 έως 18  1 έως 3, 5 έως 26, 29 και 32  και με τα άρθρα 20 και 27  τα παραρτήματα Ι έως ΙΙΙ και V έως IX έως την [...] .  Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και πίνακα αντιστοιχίας 

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον αφορά τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 και 27 το αργότερο από τις 9 Ιανουαρίου 2013. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον αφορά τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 και 16 σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές το αργότερο από τις 9 Ιανουαρίου 2013 και στα υπόλοιπα κτίρια το αργότερο από τις 9 Ιουλίου 2013.Μπορούν να αναβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 2 στις μεμονωμένες κτιριακές μονάδες που εκμισθώνονται. Αυτό ωστόσο δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση λιγότερων πιστοποιητικών από όσα θα είχαν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, τα τελευταία αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση ότι οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία που καταργείται  από την παρούσα οδηγία  που οι οποίες περιέχονται σε ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, της οδηγίας 2002/91/ΕΚ θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της παραπομπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

2.    Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3329

Κατάργηση

Η οδηγία 2010/31/ΕΕ  2002/91/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τιςτον κανονισμό  πράξεις που απαριθμούνται  που αναφέρεται στο παράρτημα VIIIIV μέρος A, καταργείται από την […]  1η Φεβρουαρίου 2012, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και τις ημερομηνίες εφαρμογής τωντης οδηγίας  οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα VIIIIV μέρος B.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 2002/91/ΕΚ θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα IXV.

Άρθρο 3430

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tα άρθρα 4, 27, 28, 30, 31 και 33 έως 35 και το παράρτημα IV εφαρμόζονται από [την επομένη της ημερομηνίας που προβλέπεται στο άρθρο 32 πρώτο εδάφιο].

Άρθρο 3531

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

 Η  Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/delivering-european-green-deal-2021-07-14_el
(2)    Σχέδιο κλιματικών στόχων: Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 Επενδύουμε σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών μας (COM/2020/562 final).
(3)    Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις· δημόσια κτίρια και κοινωνικές υποδομές που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση· και απανθρακοποίηση της θέρμανσης και της ψύξης.
(4)    Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή
(5)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=EN
(6)    Προσανατολισμός των ανακαινίσεων προς τα κτίρια με το υψηλότερο δυναμικό και τους υψηλότερους διαρθρωτικούς φραγμούς όσον αφορά την απροθυμία ανάληψης κινδύνων, τον διχασμό κινήτρων και τις δομές συνιδιοκτησίας και την τόνωση των πιο σύνθετων ριζικών ανακαινίσεων.
(7)    SWD (2021) 453, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο, οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)
(8)    Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2021-INIT/el/pdf).
(9)    Βλ. το σενάριο MIX-CP στο οποίο βασίζεται η εκτίμηση επιπτώσεων του ΣΕΔΕ: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/energy-modelling/policy-scenarios-delivering-european-green-deal_el  
(10)    Όπως προκύπτει από τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων, οι παράμετροι για το νέο ΣΕΔΕ όσον αφορά τις οδικές μεταφορές και τα κτίρια καθορίστηκαν σύμφωνα με το στοχευόμενο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης στην πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και την αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού ανακαίνισης που θα επέφερε η επικείμενη, τότε, πρόταση αναθεώρησης της ΟΕΑΚ.
(11)    Κατάλογος των προτάσεων: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_el#---5
(12)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_el  
(13)     https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-assessment-national-energy-climate-plans-2020-sep-17_el  
(14)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN  
(15)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A573%3AFIN&qid=1631781368249  
(16)    Το 2018 με την οδηγία (ΕΕ) 2018/844.
(17)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(18)    COM(2016) 765 final https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-2016-408-final_en_0.pdf  
(19)    Τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής σχετικά με την κτιριακή πολιτική και την ανακαίνιση Υποστήριξη για την εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων και την αναθεώρηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Αίτημα παροχής υπηρεσιών 2020/28 — ENER/CV/FV2020-608/07· ΓΔ Δράσης για το Κλίμα CLIMA.A4/FRA/2019/0011.
(20)     https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/  
(21)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF  
(22)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT  
(23)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα.
(24)    Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση.
(25)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(26)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(27)    Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13).
(28)    ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
(29)    Βλέπε παράρτημα VIIIIV, μέρος Α.
(30)    Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, COM(2019) 640 final.
(31)    Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη — οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή, COM/2020/662 final.
(32)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ 243 της 9.7.2021, σ. 1).
(33)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 328 της 21.12.2018, σ. 1).
(34)    Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ 344 της 17.12.2016, σ. 1).
(35)    ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136.
(36)    ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
(37)    Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ 285 της 31.10.2009, σ. 10).
(38)    Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(39)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).
(40)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΕΕ 231 της 30.6.2021, σ. 159).
(41)    Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ 330 της 16.12.2009, σ. 28).
(42)    Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ 344 της 17.12.2016, σ. 1).
(43)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΕΕ 57 της 18.2.2021)
(44)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 (ΕΕ 107 της 26.3.2021, σ. 30).
(45)    ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1.
(46)    ΕΕ L 116 της 9.5.2009, σ. 18.
(47)    ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.
(48)    ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(49)    ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(50)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(51)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕ L 57 της 18.2.2021, σ.1).
(52)    ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(53)    ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ.65.
(54)    Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
(55)    Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55).
(56)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1).
(57)    Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).
(58)    Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(59)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(60)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 60).
(61)    Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1).
Top

Βρυξέλλες, 15.12.2021

COM(2021) 802 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Πρόταση

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

{SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}


🡻 2010/31/ΕΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινό γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

(κατά το άρθρο 43)

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 1) στοιχείο α) (προσαρμοσμένο)

 νέο

1.    Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της πραγματικής  μετρούμενης χρήσης ενέργειας και αντικατοπτρίζει τη συνήθη ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο για θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό για οικιακή χρήση, εξαερισμό, ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού και άλλα τεχνικά συστήματα του κτιρίου.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η συνήθης χρήση ενέργειας να είναι αντιπροσωπευτική των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας κάθε συναφούς τυπολογίας και να αντικατοπτρίζει τη συνήθη συμπεριφορά των χρηστών. Στο μέτρο του δυνατού, η συνήθης χρήση ενέργειας και η συνήθης συμπεριφορά των χρηστών βασίζονται στις διαθέσιμες εθνικές στατιστικές, τους οικοδομικούς κώδικες και τα μετρούμενα δεδομένα.

νέο

Όταν η μετρούμενη ενέργεια αποτελεί τη βάση υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η μεθοδολογία υπολογισμού επιτρέπει τον προσδιορισμό της επίδρασης της συμπεριφοράς των ενοίκων και του τοπικού κλίματος ως στοιχείων που δεν αντικατοπτρίζονται στο αποτέλεσμα του υπολογισμού. Η μετρούμενη ενέργεια που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει να μετράται ανά τουλάχιστον ωριαία διαστήματα και πρέπει να επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ των φορέων ενέργειας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας για να επαληθεύουν την ορθότητα της υπολογιζόμενης χρήσης ενέργειας και να μπορούν να συγκρίνουν την υπολογιζόμενη με την πραγματική απόδοση. Η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας για τους σκοπούς της επαλήθευσης και σύγκρισης μπορεί να βασίζεται σε μηνιαίες μετρήσεις.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 1) στοιχείο α) (προσαρμοσμένο)

 νέο

Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου εκφράζεται με αριθμητικό δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας  ανά μονάδα επιφάνειας αναφοράς κατ’ έτος  σε kWh/(m2.y), με σκοπό τόσο την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης όσο και τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι διαφανής και ανοικτή στην καινοτομία.

Τα κράτη μέλη περιγράφουν τις οικείες εθνικές μεθόδους υπολογισμού με βάση το παράρτημα A  σύμφωνα με τα εθνικά παραρτήματα των  βασικών ευρωπαϊκών  γενικών προτύπων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων , ήτοι EN ISO 52000-1, EN ISO 52003-1, EN ISO 52010-1, EN ISO 52016-1, και  EN ISO 52018-1,  EN 16798-1 και EN 17423 ή έγγραφα που τα αντικαθιστούν  που έχουν εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στο πλαίσιο της εντολής M/480. Η παρούσα διάταξη δεν συνιστά νομική κωδικοποίηση των εν λόγω προτύπων.

νέο

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι, όταν τα κτίρια διαθέτουν συστήματα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, τα οφέλη της ύπαρξης των συστημάτων αυτών αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται στη μεθοδολογία υπολογισμού μέσω συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας που πιστοποιούνται ή αναγνωρίζονται μεμονωμένα.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 1) στοιχείο β) (προσαρμοσμένο)

 νέο

2.    Οι ενεργειακές ανάγκες και η χρήση ενέργειας για θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό οικιακής χρήσης, φωτισμό, εξαερισμό και άλλα τεχνικά συστήματα του κτιρίου υπολογίζονταιβάσει ωριαίων ή υποωριαίων χρονικών διαστημάτων υπολογισμού προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβαλλόμενες συνθήκες που επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία και την απόδοση του συστήματος και οι συνθήκες εσωτερικού χώρου, προκειμένου  με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα υγιεινής, ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και άνεσης που ορίζονται από τα κράτη μέλη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

νέο

Όταν οι κανονισμοί για συγκεκριμένα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών προϊόντος για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, δεν απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για τις εθνικές μεθόδους υπολογισμού.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 1) στοιχείο β) (προσαρμοσμένο)

 νέο

Ο υπολογισμός της πρωτογενούς ενέργειας βασίζεται σε συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας, (με διάκριση μεταξύ μη ανανεώσιμης, ανανεώσιμης και συνολικής ενέργειας)  ή συντελεστές στάθμισης ανά φορέα ενέργειας, οι οποίοι πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τις εθνικές αρχές. Αυτοί οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας μπορούν να βασίζονται στους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς σε εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές  πληροφορίες. Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας μπορούν ορίζονται σε  ετήσιους ετήσια, και πιθανόν επίσης εποχιακούς εποχιακή, ή μηνιαίους μηνιαία,  ημερήσια ή ωριαία βάση  σταθμισμένους μέσους όρους ή σε με βάση πιο συγκεκριμένες πληροφορίες που διατίθενται για μεμονωμένα αστικά συστήματα.

Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή οι συντελεστές στάθμισης καθορίζονται από τα κράτη μέλη.  Οι επιλεγμένοι συντελεστές και οι πηγές δεδομένων αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 17423 ή οποιοδήποτε έγγραφο το αντικαθιστά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μέσο συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια που ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ).../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση] αντί ενός συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας που αντικατοπτρίζει το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. 

Κατά την εφαρμογή αυτών των συντελεστών για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κελύφους του κτιρίου.

Κατά τον καθορισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας με σκοπό τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τα κράτη μέλη μπορούν να συνυπολογίζουν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που προσφέρει ο φορέας ενέργειας και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται και χρησιμοποιείται επιτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζεται αδιακρίτως.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 1) στοιχείο γ)

νέο

3.    Προκειμένου να εκφράσουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πρόσθετους αριθμητικούς δείκτες συνολικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται σε kg CO2eq/(m2.y).

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

43.    Η μεθοδολογία καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων παραγόντων:

α)τα ακόλουθα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του):

i)θερμοχωρητικότητα,

ii)μόνωση,

iii)παθητική θέρμανση,

iv)στοιχεία ψύξης, και

v)θερμικές γέφυρες·

β)εγκατάσταση θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των μονώσεών τους·

γ)εγκαταστάσεις κλιματισμού·

δ)φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα·

ε)ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την κατοικία)·

στ)σχεδιασμό, θέση και προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών·

ζ)παθητικά ηλιακά συστήματα και ηλιακή προστασία·

η)κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιδιωκόμενες συνθήκες εσωτερικού κλίματος·

θ)εσωτερικά φορτία.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 1) στοιχείο δ)

54.    Λαμβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων:

🡻 2010/31/ΕΕ

α)τοπικές συνθήκες έκθεσης στον ήλιο, ενεργητικά ηλιακά συστήματα και άλλα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρισμού βασιζόμενα σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

β)ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη με συμπαραγωγή·

γ)συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου·

δ)φυσικός φωτισμός.

65.    Για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια θα πρέπει να κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)μονοκατοικίες διαφόρων τύπων·

β)συγκροτήματα διαμερισμάτων·

γ)γραφεία·

δ)εκπαιδευτικά κτίρια·

ε)νοσοκομεία·

στ)ξενοδοχεία και εστιατόρια·

ζ)αθλητικές εγκαταστάσεις·

η)κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου·

θ)άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.

 νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα για τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων

(κατά το άρθρο 3)

Άρθρο 3 της ΟΕΑΚ

Υποχρεωτικοί δείκτες

Προαιρετικοί δείκτες / παρατηρήσεις

α) Επισκόπηση του εθνικού κτιριακού δυναμικού

Αριθμός κτιρίων και συνολική επιφάνεια (m2):

ανά τύπο κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και των κοινωνικών κατοικιών)

ανά κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (στο εξής: ΚΣΜΚΕ)

τμήματα με τις χειρότερες επιδόσεις (συμπεριλαμβανομένου ορισμού)

Αριθμός κτιρίων και συνολική επιφάνεια (m2):

ανά ηλικία κτιρίου

ανά μέγεθος κτιρίου

ανά κλιματική ζώνη

κατεδάφιση (αριθμός και συνολική επιφάνεια)

Αριθμός πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης:

ανά τύπο κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων)

ανά κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

Αριθμός πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης:

-ανά περίοδο κατασκευής

Ετήσια ποσοστά ανακαίνισης: αριθμός κτιρίων και συνολική επιφάνεια (m2)

ανά τύπο κτιρίου

σε επίπεδα κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

ανά βάθος ανακαίνισης (σταθμισμένη μέση ανακαίνιση)

ριζικές ανακαινίσεις

δημόσια κτίρια

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας (Ktoe):

ανά τύπο κτιρίου

ανά τελική χρήση

Εξοικονόμηση ενέργειας (Ktoe):

ανά τύπο κτιρίου

δημόσια κτίρια

Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα (παραγόμενα MW):

για διάφορες χρήσεις

επιτόπου

εκτός εγκατάστασης

Μείωση ενεργειακών δαπανών (σε EUR) ανά νοικοκυριό (μέσος όρος)

Ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου που αντιστοιχεί στο υψηλότερο 15 % (όριο σημαντικής συμβολής) και στο υψηλότερο 30 % (όριο μη πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης) του εθνικού κτιριακού δυναμικού, σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της ταξινομίας της ΕΕ για το κλίμα

Μερίδιο του συστήματος θέρμανσης στον κτιριακό τομέα ανά τύπο λέβητα / σύστημα θέρμανσης

Ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε  kg CO2eq/(m2 κατ’ έτος):

ανά τύπο κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων)

Ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε kg CO2eq/)m2.y):

   ανά τύπο κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων)

Φραγμοί και ανεπάρκειες της αγοράς (περιγραφή):

Διχασμός κινήτρων

Ικανότητα του κατασκευαστικού και του ενεργειακού τομέα

Επισκόπηση των ικανοτήτων στους τομείς των κατασκευών, της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας

Φραγμοί και ανεπάρκειες της αγοράς (περιγραφή):

Διοικητικής φύσης

Οικονομικής φύσης

Τεχνικής φύσης

Ευαισθητοποίηση

Άλλοι φραγμοί / ανεπάρκειες

Αριθμός:

επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών

κατασκευαστικών επιχειρήσεων

αρχιτεκτόνων και μηχανικών

ειδικευμένων εργαζόμενων

υπηρεσιών μίας στάσης

ΜΜΕ στον τομέα των κατασκευών/ανακαινίσεων

Προβλέψεις για το εργατικό δυναμικό στον κατασκευαστικό τομέα:

-Συνταξιοδοτούμενοι αρχιτέκτονες/μηχανικοί/ειδικευμένοι εργαζόμενοι

-Νεοεισερχόμενοι αρχιτέκτονες/μηχανικοί/ειδικευμένοι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας

-Νέοι στον τομέα

-Γυναίκες στον τομέα

Επισκόπηση και πρόβλεψη της εξέλιξης των τιμών των δομικών υλικών και των εξελίξεων στην εθνική αγορά

Ενεργειακή φτώχεια (ορισμός):

ποσοστό (%) ατόμων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια

ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού που δαπανάται για ενέργεια

πληθυσμός που ζει σε ακατάλληλες συνθήκες κατοικίας (π.χ. μη στεγανές στέγες) ή σε ανεπαρκείς συνθήκες θερμικής άνεσης

Συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας:

ανά φορέα ενέργειας

συντελεστής μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας

συντελεστής ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας

συνολικός συντελεστής πρωτογενούς ενέργειας

Ορισμός του «κτιρίου με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» για νέα και υφιστάμενα κτίρια

Επισκόπηση του νομικού και διοικητικού πλαισίου

Ελάχιστες απαιτήσεις στα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα για νέα και υφιστάμενα κτίρια

β) Χάρτης πορείας για τα έτη 2030, 2040, 2050

Στόχοι ετήσιου ποσοστού ανακαίνισης: αριθμός και συνολική επιφάνεια (m2):

ανά τύπο κτιρίου

τμήματα με τις χειρότερες επιδόσεις

Στόχοι όσον αφορά το αναμενόμενο ποσοστό (%) ανακαινισμένων κτιρίων:

ανά τύπο κτιρίου

ανά βάθος ανακαίνισης

Στόχος αναμενόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τελικής κατανάλωσης ενέργειας (Ktoe):

ανά τύπο κτιρίου

ανά τελική χρήση

Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας:

ανά τύπο κτιρίου

Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα (παραγόμενα MW)

Στόχοι αναμενόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε kg CO2eq/(m2.y):

ανά τύπο κτιρίου

Στόχοι αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (%):

   ανά τύπο κτιρίου

Διάκριση ανάμεσα στις εκπομπές που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ [σταθερές εγκαταστάσεις], τις εκπομπές που καλύπτονται από το κεφάλαιο IVα [νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών για τα κτίρια και τις οδικές μεταφορές] της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τις εκπομπές του λοιπού κτιριακού δυναμικού·

 

Αναμενόμενα γενικότερα οφέλη

   Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

   Ποσοστό (%) μείωσης ατόμων που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια

   Αύξηση του ΑΕΠ (ως ποσοστό και σε δισ. EUR)

Συνεισφορά στην επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου του κράτους μέλους όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον [αναθεωρημένο κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών]

Συνεισφορά στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση] (μερίδιο και απόλυτος αριθμός σε Ktoe, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τελική κατανάλωση ενέργειας):

έναντι του συνολικού στόχου ενεργειακής απόδοσης

Συνεισφορά στον στόχο της Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση] (μερίδιο και απόλυτος αριθμός σε Ktoe, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και τελική κατανάλωση ενέργειας):

έναντι του στόχου του άρθρου 8 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας)

Συνεισφορά στους στόχους της Ένωσης όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές] (μερίδιο, παραγόμενα MW):

έναντι του συνολικού στόχου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

έναντι του ενδεικτικού στόχου όσον αφορά το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα

Συνεισφορά στον κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 2030 και στον στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 (μερίδιο και απόλυτος αριθμός σε kg CO2eq/(m2.y):

έναντι του συνολικού στόχου απανθρακοποίησης

γ) Επισκόπηση των εφαρμοζόμενων και προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων

Πολιτικές και μέτρα όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον προσδιορισμό οικονομικά αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις διαφορετικών τύπων κτιρίων και σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, λαμβανομένων υπόψη πιθανών κατάλληλων σημείων ενεργοποίησης στον κύκλο ζωής του κτιρίου·

β) τα εθνικά ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 9 και άλλες πολιτικές και δράσεις που αφορούν τα τμήματα του εθνικού κτιριακού δυναμικού που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις·

γ) την προώθηση της ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής ριζικής ανακαίνισης·

δ) την ενδυνάμωση και προστασία των ευάλωτων πελατών, την άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση] και την οικονομική προσιτότητα της στέγασης·

ε) τη δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης ή παρόμοιων μηχανισμών με σκοπό την παροχή τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών συμβουλών και βοήθειας·

στ) την απανθρακοποίηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, μεταξύ άλλων μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης με σκοπό την πλήρη κατάργησή τους έως το 2040 το αργότερο·

ζ) την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια σύμφωνα με τον ενδεικτικό στόχο για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα που ορίζεται στο άρθρο 15α παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]·

η) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του κύκλου ζωής κατά την κατασκευή, την ανακαίνιση, τη λειτουργία και το τέλος του κύκλου ζωής των κτιρίων, καθώς και την υιοθέτηση απορροφήσεων άνθρακα·

θ) την πρόληψη και την ποιοτική επεξεργασία των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την ιεραρχία των αποβλήτων και τους στόχους της κυκλικής οικονομίας·

ι) τις προσεγγίσεις σε επίπεδο συνοικίας ή γειτονιάς, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας και των ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών·

ια) τη βελτίωση των κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και μέτρων σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 της [αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση]·

ιβ) την προώθηση έξυπνων τεχνολογιών και υποδομών με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα στα κτίρια·

ιγ) την αντιμετώπιση των φραγμών και των ανεπαρκειών της αγοράς·

ιδ) την αντιμετώπιση των ελλείψεων και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στις ανθρώπινες ικανότητες και την προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης στους τομείς των κατασκευών, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και

ιε) τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και άλλα συμβουλευτικά εργαλεία.

Για όλες τις πολιτικές και τα μέτρα:

Ονομασία πολιτικής ή μέτρου

Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής, στόχος και λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο λειτουργίας)

Ποσοτικοποιημένος στόχος    

Τύπος πολιτικής ή μέτρου (π.χ. νομοθετικής φύσης, οικονομικής φύσης, δημοσιονομικής φύσης, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση)

Προβλεπόμενος προϋπολογισμός και πηγές χρηματοδότησης

Φορείς αρμόδιοι για την εφαρμογή της πολιτικής

Αναμενόμενος αντίκτυπος    

Κατάσταση εφαρμογής    

Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Περίοδος εφαρμογής    

Πολιτικές και μέτρα όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) βελτίωση της ανθεκτικότητας των κτιρίων στην κλιματική αλλαγή·

β) προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών·

γ) βελτίωση της πυρασφάλειας·

δ) βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα·

ε) απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου και

στ) προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.

Για όλες τις πολιτικές και τα μέτρα:

- διοικητικοί πόροι και ικανότητες

- καλυπτόμενος/-οι τομέας/-είς:

τμήματα με τις χειρότερες επιδόσεις

ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης

ενεργειακή φτώχεια, κοινωνική στέγαση

δημόσια κτίρια

κτίρια που προορίζονται για κατοικίες (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες)

κτίρια που προορίζονται για άλλες χρήσεις

βιομηχανία

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

σταδιακή κατάργηση ορυκτών καυσίμων στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ολόκληρου του κύκλου ζωής

κυκλική οικονομία και απόβλητα

υπηρεσίες μίας στάσης

διαβατήρια ανακαίνισης

έξυπνες τεχνολογίες

βιώσιμη κινητικότητα στα κτίρια

προσεγγίσεις σε επίπεδο συνοικίας ή γειτονιάς

δεξιότητες, κατάρτιση

εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικά εργαλεία

δ) Περιγραφή των επενδυτικών αναγκών, των δημοσιονομικών πηγών και των διοικητικών πόρων

Σύνολο επενδυτικών αναγκών για τα έτη 2030, 2040, 2050 (σε εκατ. EUR)

Δημόσιες επενδύσεις (σε εκατ. EUR)

Ιδιωτικές επενδύσεις (σε εκατ. EUR)

Δημοσιονομικοί πόροι

Εξασφαλισμένος προϋπολογισμός

Εξασφαλισμένος προϋπολογισμός

νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Απαιτήσεις για νέα και ανακαινισμένα κτίρια μηδενικών εκπομπών και υπολογισμός του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής (GWP)

(κατά το άρθρο 2 σημείο 2) και το άρθρο 7)

I. Απαιτήσεις για κτίρια μηδενικών εκπομπών

Η συνολική ετήσια χρήση πρωτογενούς ενέργειας ενός νέου κτιρίου μηδενικών εκπομπών συμμορφώνεται με τα ανώτατα όρια του κατωτέρω πίνακα.

Κλιματική ζώνη ΕΕ 1

Κτίριο που προορίζεται για κατοικίες

Κτίριο που προορίζεται για γραφεία

Κτίριο που προορίζεται για άλλες χρήσεις*

Μεσογειακή:

<60 kWh/(m2.y)

<70 kWh/(m2.y)

< συνολική χρήση πρωτογενούς ενέργειας ΚΣΜΚΕ όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο

Ωκεάνια

<60 kWh/(m2.y)

<85 kWh/(m2.y)

< συνολική χρήση πρωτογενούς ενέργειας ΚΣΜΚΕ όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο

Ηπειρωτική

<65 kWh/(m2.y)

<85 kWh/(m2.y)

< συνολική χρήση πρωτογενούς ενέργειας ΚΣΜΚΕ όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο

Βόρεια

<75 kWh/(m2.y)

<90 kWh/(m2.y)

< συνολική χρήση πρωτογενούς ενέργειας ΚΣΜΚΕ όπως ορίζεται σε εθνικό επίπεδο

*Σημείωση: Το ανώτατο όριο θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το όριο συνολικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας που ορίζεται σε επίπεδο κράτους μέλους για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας που προορίζονται για άλλες χρήσεις εκτός των κατοικιών και των γραφείων.

Η συνολική ετήσια χρήση πρωτογενούς ενέργειας ενός νέου ή ανακαινισμένου κτιρίου μηδενικών εκπομπών καλύπτεται πλήρως, σε καθαρή ετήσια βάση, από

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται επιτόπου και πληροί τα κριτήρια του άρθρου 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας],

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παρέχεται από κοινότητα ανανεώσιμης ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], ή

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και απορριπτόμενη θερμότητα από αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) …/… [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση].

Ένα κτίριο μηδενικών εκπομπών δεν δημιουργεί επιτόπιες ανθρακούχες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα.

Μόνον στις περιπτώσεις όπου, λόγω της φύσης του κτιρίου ή της έλλειψης πρόσβασης σε κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας ή σε επιλέξιμα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, δεν είναι τεχνικά εφικτή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου, η συνολική ετήσια χρήση πρωτογενούς ενέργειας μπορεί επίσης να καλύπτεται από ενέργεια από το δίκτυο που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

II. Υπολογισμός του δυναμικού υπεθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής (GWP) των νέων κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2

Για τον υπολογισμό του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής (GWP) των νέων κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, το GWP κοινοποιείται ως αριθμητικός δείκτης για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής εκφραζόμενος σε kg CO2e/m² (ωφέλιμης επιφάνειας) και υπολογιζόμενος κατά μέσο όρο για ένα έτος περιόδου μελέτης αναφοράς 50 ετών. Η επιλογή των δεδομένων, ο ορισμός των σεναρίων και οι υπολογισμοί διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 15978 (EN 15978:2011. Βιωσιμότητα κατασκευαστικών εργασιών. Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των κτιρίων. Μέθοδος υπολογισμού). Το πεδίο των δομικών στοιχείων και του τεχνικού εξοπλισμού είναι εκείνο που ορίζεται στο κοινό ενωσιακό πλαίσιο Level(s) για τον δείκτη 1.2. Όταν υπάρχει εθνικό εργαλείο υπολογισμού ή το εργαλείο αυτό απαιτείται για γνωστοποιήσεις ή για την απόκτηση οικοδομικών αδειών, το εν λόγω εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται για την απαιτούμενη γνωστοποίηση. Άλλα εργαλεία υπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο κοινό ενωσιακό πλαίσιο Level(s). Τα δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένα δομικά προϊόντα, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τον [αναθεωρημένο κανονισμό για τα δομικά προϊόντα], χρησιμοποιούνται εφόσον είναι διαθέσιμα.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVIA

ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1.    Η Επιτροπή θεσπίζει τον ορισμό του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας όσον αφορά τα κτίρια και μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία αυτός πρέπει να υπολογίζεται, προκειμένου να αξιολογηθεί κτίριο ή κτιριακή μονάδα όσον αφορά την ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου και βελτίωσης της ενεργειακής του απόδοσης και των γενικότερων επιδόσεων.

Ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας βασίζεται σε χαρακτηριστικά που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, τη συγκριτική αξιολόγηση και την ευελιξία, βελτιωμένες λειτουργίες και δυνατότητες που προκύπτουν από περισσότερο διασυνδεδεμένες και έξυπνες συσκευές.

Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη ορισμένα στοιχεία όπως οι έξυπνοι μετρητές, τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, οι συσκευές αυτορρύθμισης για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας αέρα, οι ενσωματωμένες οικιακές εφαρμογές, τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η αποθήκευση ενέργειας και οι λεπτομερείς λειτουργίες και η διαλειτουργικότητα αυτών των στοιχείων, καθώς και τα οφέλη για τις κλιματολογικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, τα επίπεδα επιδόσεων και την επιτρεπόμενη ευελιξία.

2.    Η μεθοδολογία βασίζεται σε τρεις βασικές λειτουργίες όσον αφορά το κτίριο και τα τεχνικά του συστήματα:

(a)την ικανότητα διατήρησης των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης και της λειτουργίας του κτιρίου μέσω της προσαρμογής της ενεργειακής κατανάλωσης, για παράδειγμα μέσω της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

(b)την ικανότητα προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας του κτιρίου στις ανάγκες των ενοίκων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη φιλικότητα προς τον χρήστη, τη διατήρηση υγιεινών κλιματικών εσωτερικών συνθηκών και τη δυνατότητα ενημέρωσης όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας· και

(c)την ευελιξία ενός κτιρίου όσον αφορά τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης της ικανότητάς του να καθιστά δυνατή τη συμμετοχή σε ενεργητική και παθητική καθώς και άμεση και έμμεση ανταπόκριση στη ζήτηση, όσον αφορά το δίκτυο, για παράδειγμα μέσω δυνατοτήτων ευελιξίας και μεταφοράς φορτίου.

3.    Η μεθοδολογία μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη:

(a)τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων (έξυπνοι μετρητές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου των κτιρίων, ενσωματωμένες οικιακές εφαρμογές, συσκευές αυτορρύθμισης για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας αέρα εντός του κτιρίου, αισθητήρες ποιότητας του εσωτερικού αέρα και συστήματα εξαερισμού), και

(b)τη θετική επίδραση των υφιστάμενων δικτύων επικοινωνιών, ιδίως την ύπαρξη κατάλληλης για υψηλές ταχύτητες υλικής υποδομής μέσα στα κτίρια, όπως το εκούσιο «σήμα ευρυζωνικής υποδομής», και την ύπαρξη σημείου πρόσβασης για πολυκατοικίες, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 .

4.    Η μεθοδολογία δεν έχει αρνητικές συνέπειες επί των υφισταμένων εθνικών συστημάτων πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και βασίζεται σε συναφείς πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις αρχές της κυριότητας του χρήστη, της προστασίας των δεδομένων, της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας καθώς και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την κυβερνοασφάλεια.

5.    Η μεθοδολογία καθορίζει την πλέον ενδεδειγμένη μορφή της παραμέτρου του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και είναι απλή, διαφανής και εύκολα κατανοητή για τους καταναλωτές, τους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές, και τους συμμετέχοντες στην αγορά ανταπόκρισης στη ζήτηση.

 νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

(κατά το άρθρο 16)

1. Στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)    η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης·

β)    η υπολογιζόμενη ετήσια χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/(m2 κατ’ έτος)·

γ)    η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε kWh ή MWh·

δ)    η υπολογιζόμενη ετήσια τελική χρήση ενέργειας σε kWh/(m2 κατ’ έτος)·

ε)    η υπολογιζόμενη ετήσια τελική κατανάλωση ενέργειας σε kWh ή MWh·

στ)    η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε kWh ή MWh·

ζ)    η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ως ποσοστό (%) της χρήσης ενέργειας·

η)    οι λειτουργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (kg CO2/(m2 κατ’ έτος):

θ)    η κατηγορία εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (κατά περίπτωση).

2. Επιπλέον, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης μπορούν να περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι δείκτες:

α)    η χρήση ενέργειας, το φορτίο αιχμής, το μέγεθος της μονάδας παραγωγής ή του συστήματος, ο κύριος φορέας ενέργειας και ο κύριος τύπος στοιχείου για καθεμία από τις χρήσεις: θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό οικιακής χρήσης, εξαερισμός και ενσωματωμένος φωτισμός·

β)    η επιτόπια παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ο κύριος φορέας ενέργειας και ο τύπος της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας·

γ)    ένδειξη ναι/όχι σχετικά με το αν έχει διεξαχθεί υπολογισμός του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη για το κτίριο·

δ)    η τιμή του δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά τον κύκλο ζωής (εφόσον είναι διαθέσιμη)·

ε)    πληροφορίες σχετικά με τις απορροφήσεις άνθρακα που συνδέονται με την προσωρινή αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα εντός ή επί κτιρίων·

ε)    ένδειξη ναι/όχι σχετικά με το αν υπάρχει διαβατήριο ανακαίνισης για το κτίριο·

στ)    η μέση τιμή U για τα αδιαφανή στοιχεία του κελύφους του κτιρίου·

ζ)    η μέση τιμή U για τα διαφανή στοιχεία του κελύφους του κτιρίου·

η)    ο τύπος του συνηθέστερου διαφανούς στοιχείου (π.χ. διπλός υαλοπίνακας)·

θ)    τα αποτελέσματα της ανάλυσης του κινδύνου υπερθέρμανσης (εφόσον είναι διαθέσιμα)·

ι)    η παρουσία σταθερών αισθητήρων που παρακολουθούν τα επίπεδα ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου·

ια)    η παρουσία σταθερών στοιχείων ρύθμισης που αποκρίνονται στα επίπεδα ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου·

ιβ)    ο αριθμός και ο τύπος των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων·

ιγ)    η παρουσία, ο τύπος και το μέγεθος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας·

ιδ)    η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος θέρμανσης ώστε να λειτουργεί με αποδοτικότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας·

ιε)    η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος κλιματισμού ώστε να λειτουργεί με αποδοτικότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας·

ιστ)    η μετρούμενη κατανάλωση ενέργειας·

ιζ)    οι λειτουργικές εκπομπές λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5).

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία από άλλες πρωτοβουλίες, εφόσον αυτές ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος:

α)    ένδειξη ναι/όχι σχετικά με το αν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση ευφυούς ετοιμότητας για το κτίριο·

β)    την τιμή της αξιολόγησης ευφυούς ετοιμότητας (εφόσον είναι διαθέσιμη)·

γ)    ένδειξη ναι/όχι σχετικά με το αν υπάρχει ψηφιακό ημερολόγιο κτιρίου.

Τα άτομα με αναπηρία έχουν ίση πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεώρησης

νέο

1.    Ορισμός της ποιότητας του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφή ορισμό του έγκυρου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Ο ορισμός του έγκυρου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης διασφαλίζει τα εξής:

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

🡺1 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 3) στοιχείο α)

 νέο

1.    🡺1 Οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς στους οποίους οι αρμόδιες αρχές έχουν εκχωρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου πραγματοποιούν τυχαία δειγματοληψία από όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που εκδίδονται ετησίως και τα υποβάλλουν σε επαλήθευση. Το δείγμα είναι επαρκές ώστε να εξασφαλίζονται στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμόρφωση. 🡸

Η επαλήθευση βασίζεται στις εναλλακτικές δυνατότητες που αναφέρονται κατωτέρω ή σε ισοδύναμα μέτρα:

α) έναν  Έλεγχος έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων υπολογισμού  (συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων)  για το κτίριο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό·

 νέο

β)την εγκυρότητα των υπολογισμών·

γ)μια μέγιστη απόκλιση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, εκφραζόμενη κατά προτίμηση ως αριθμητικός δείκτης της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε [kWh/(m2 κατ’ έτος)]·

δ)έναν ελάχιστο αριθμό στοιχείων, των οποίων οι τιμές διαφέρουν από τις προκαθορισμένες ή τις πρότυπες τιμές.

🡻 2010/31/ΕΕ

β)έλεγχος των δεδομένων υπολογισμού και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν·

γ)πλήρης έλεγχος των δεδομένων υπολογισμού για το κτίριο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, πλήρης επαλήθευση των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν, και επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, εφόσον είναι δυνατόν, για να ελεγχθεί η αντιστοιχία μεταξύ των προδιαγραφών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και του πιστοποιηθέντος κτιρίου.

2.    Οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς στους οποίους οι αρμόδιες αρχές έχουν εκχωρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου πραγματοποιούν δειγματοληψία ενός, τουλάχιστον στατιστικώς, σημαντικού ποσοστού όλων των ελέγχων επιθεώρησης που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και υποβάλλουν τους εν λόγω ελέγχους σε επαλήθευση.

 νέο

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετα στοιχεία στον ορισμό του έγκυρου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, όπως τη μέγιστη απόκλιση για συγκεκριμένες τιμές των δεδομένων υπολογισμού.

2.    Ποιότητα του συστήματος ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Τα κράτη μέλη παρέχουν σαφή ορισμό των στόχων ποιότητας και του επιπέδου στατιστικής αξιοπιστίας που θα πρέπει να επιτυγχάνεται με το πλαίσιο για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Το ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 90 % των έγκυρων εκδοθέντων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνει στατιστική αξιοπιστία 95 % για την αξιολογούμενη περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος.

Το επίπεδο ποιότητας και το επίπεδο αξιοπιστίας μετρώνται με τυχαία δειγματοληψία. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ορισμό του έγκυρου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Όταν τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου ανατίθενται σε μη κυβερνητικούς φορείς, τα κράτη μέλη απαιτούν επαλήθευση από τρίτους για την αξιολόγηση τουλάχιστον του 25 % του τυχαίου δείγματος.

Η εγκυρότητα των δεδομένων υπολογισμού επαληθεύεται με πληροφορίες που παρέχονται από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν πιστοποιητικά προϊόντος, προδιαγραφές ή οικοδομικά σχέδια που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση των διαφόρων στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Η εγκυρότητα των δεδομένων υπολογισμού επαληθεύεται με επιτόπιες επισκέψεις όσον αφορά τουλάχιστον το 10 % των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που περιλαμβάνονται στην τυχαία δειγματοληψία, η οποία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας του συστήματος.

Εκτός από την ελάχιστη τυχαία δειγματοληψία για τον καθορισμό του συνολικού επιπέδου ποιότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές ειδικά για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κακής ποιότητας πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του συστήματος. Η εν λόγω στοχευμένη ανάλυση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για τη μέτρηση της συνολικής ποιότητας του συστήματος.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του συνολικού πλαισίου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετη κατάρτιση για ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, στοχευμένη δειγματοληψία, υποχρέωση εκ νέου υποβολής πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, αναλογικά πρόστιμα και προσωρινές ή μόνιμες απαγορεύσεις σε βάρος εμπειρογνωμόνων.

Όταν προστίθενται πληροφορίες σε βάση δεδομένων, παρέχεται στις εθνικές αρχές η δυνατότητα ταυτοποίησης του συντάκτη της προσθήκης, για σκοπούς παρακολούθησης και επαλήθευσης.

3.    Διαθεσιμότητα πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Στο πλαίσιο του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου επαληθεύεται η διαθεσιμότητα των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τους υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μπορούν να λάβουν υπόψη τους την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου όταν αποφασίζουν να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν.

Στο πλαίσιο του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου επαληθεύεται η προβολή του δείκτη και της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης στα διαφημιστικά μέσα.

4.    Αντιμετώπιση των τυπολογιών των κτιρίων

Στο πλαίσιο του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές τυπολογίες κτιρίων, ιδίως οι τυπολογίες εκείνες που είναι οι πλέον διαδεδομένες στην αγορά ακινήτων, όπως μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων ή κτίρια καταστημάτων λιανικής.

5.    Δημοσιοποίηση

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τακτικά στην εθνική βάση δεδομένων των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ποιότητας:

α)    τον ορισμό της ποιότητας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης·

β)    τους στόχους ποιότητας του συστήματος πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης·

γ)    τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των πιστοποιητικών που αξιολογήθηκαν και του σχετικού μεγέθους σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν κατά τη δεδομένη περίοδο (ανά τυπολογία)·

δ)    τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2018/844 άρθρο 1 παράγραφος 14 και παράρτημα σημείο 3) στοιχείο β)

3.    Όταν προστίθενται πληροφορίες σε βάση δεδομένων, παρέχεται στις εθνικές αρχές η δυνατότητα ταυτοποίησης του συντάκτη της προσθήκης, για σκοπούς παρακολούθησης και επαλήθευσης.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

 νέο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIIII

Πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα κτίρια και τα δομικά στοιχεία

Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν την ενεργειακή απόδοση  και τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές  των κτιρίων και των δομικών στοιχείων και τις οικονομικές πτυχές των σχετικών με την ενεργειακή απόδοση  και τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές  μέτρων και να τις συνδέουν μεταξύ τους με στόχο τον καθορισμό του βέλτιστου από πλευράς κόστους επιπέδου.

Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας συνοδεύεται από κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες διαγράφεται ο τρόπος εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου κατά τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.

Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρόποι χρήσης, οι εξωτερικές κλιματικές συνθήκες  και οι μελλοντικές τους μεταβολές σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για το κλίμα  , το επενδυτικό κόστος, η κατηγορία κτιρίου, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων του ενεργειακού κόστους και της εξοικονόμησης ενέργειας), το κέρδος από την παραγόμενη ενέργεια, εφόσον ισχύει,  οι εξωτερικές επιδράσεις της χρήσης ενέργειας στο περιβάλλον και στην υγεία  και το κόστος διάθεσης  διαχείρισης αποβλήτων , εφόσον ισχύει. Θα πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που συνδέονται με την παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή παρέχει επίσης:

κατευθυντήριες γραμμές που συνοδεύουν το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας· οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές διευκολύνουν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα μέτρα που απαριθμούνται κατωτέρω·,

πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες μακροπρόθεσμες εξελίξεις των τιμών της ενέργειας.

Για την εφαρμογή του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας από τα κράτη μέλη, ορίζονται σε επίπεδο κρατών μελών γενικοί όροι που εκφράζονται με παραμέτρους.

Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας απαιτεί από τα κράτη μέλη:

να ορίζουν κτίρια αναφοράς που χαρακτηρίζονται από την αντιπροσωπευτική λειτουργία και γεωγραφική τους θέση, περιλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. Τα κτίρια αναφοράς καλύπτουν τα κτίρια κατοικίας και τα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία, τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα·,

να ορίζουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εκτιμώνται για τα κτίρια αναφοράς.· Αυτάαυτά είναι δυνατόν να αποτελούν μέτρα για μεμονωμένα κτίρια στο σύνολό τους, για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ή για συνδυασμό δομικών στοιχείων·,

να εκτιμούν τις τελικές και πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες  και τις παραγόμενες εκπομπές  των κτιρίων αναφοράς και τα κτίρια αναφοράς στα οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα μέτρα ενεργειακής απόδοσης·,

να υπολογίζουν το κόστος (π.χ. την καθαρή παρούσα αξία) των μέτρων ενεργειακής απόδοσης (όπως αναφέρονται στη δεύτερη περίπτωση) κατά τον αναμενόμενο οικονομικό κύκλο ζωής που εφαρμόζονται στα κτίρια αναφοράς (όπως αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση), με την εφαρμογή των αρχών του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας.

Τα κράτη μέλη εκτιμούν τη σχέση κόστους-απόδοσης των διάφορων επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, με τον υπολογισμό του κόστους των μέτρων ενεργειακής απόδοσης κατά τον αναμενόμενο οικονομικό κύκλο ζωής. Αυτό θα επιτρέπει τον προσδιορισμό των βέλτιστων από πλευρά κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης.

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIIIV

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(κατά το άρθρο 29)

Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 21.11.2008, σ. 1)

Μόνον το σημείο 9.9 του παραρτήματος

ΜΕΡΟΣ B

Προθεσμίες μεταφοράς και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο

(κατά το άρθρο 29)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

2002/91/ΕΚ

4 Ιανουαρίου 2006

4 Ιανουαρίου 2009 όσον αφορά μόνον τα άρθρα 7, 8 και 9

Μέρος A


Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της (κατά το άρθρο 33)

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 13)

Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 75)

μόνο το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1)

μόνο το άρθρο 53

Μέρος Β

Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και ημερομηνίες εφαρμογής

(κατά το άρθρο 33)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Ημερομηνίες εφαρμογής

2010/31/ΕΕ

9 Ιουλίου 2012

όσον αφορά τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 και 27, 9 Ιανουαρίου 2013·

όσον αφορά τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 και 16, 9 Ιανουαρίου 2013 για κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και 9 Ιουλίου 2013 για τα υπόλοιπα κτίρια

(ΕΕ) 2018/844

10 Μαρτίου 2020

🡻 2010/31/ΕΕ (προσαρμοσμένο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IXV

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 2002/91/ΕΚ  2010/31/ΕΕ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 2 σημείο 2)

Άρθρο 2 σημείο 2)

Άρθρο 2 σημείο 3)

Άρθρο 2 σημεία 4) και 5)

Άρθρο 2 σημεία 3), 3α), 4) και 5)

Άρθρο 2 σημεία 6), 7), 8) και 9)

Άρθρο 2 σημεία 10), 11) και 12)

Άρθρο 2 σημεία 6), 7), 8) και 9)

Άρθρο 2 σημεία 13), 14), 15) και 16)

Άρθρο 2 σημεία 17), 18), 19) και 20)

Άρθρο 2 σημείο 10)

Άρθρο 2 σημείο 21)

Άρθρο 2 σημεία 22), 23), 24), 25), 26) και 27)

Άρθρο 2 σημεία 11), 12), 13) και 14)

Άρθρο 2 σημεία 28), 29), 30) και 31)

Άρθρο 2 σημεία 32), 33), 34), 35), 36) και 37)

Άρθρο 2 σημείο 15)

Άρθρο 2 σημείο 37)

Άρθρο 2 σημεία 15), 15α), 15β), 15γ), 16) και 17)

Άρθρο 2 σημεία 38), 39), 40), 41), 42) και 43)

Άρθρο 2 σημείο 18)

Άρθρο 2 σημείο 19)

Άρθρο 2 σημείο 44)

Άρθρο 2 σημεία 45), 46), 47), 48), 49), 50), 51), 52), 53), 54), 55), 56) και 57)

Άρθρο 2 σημείο 20)

Άρθρο 2α

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρα 6 και 9

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 8 σημεία 1) και 9)

Άρθρο 11

Άρθρο 8 σημεία 2) και 8)

Άρθρο 12

Άρθρο 8 σημεία 10) και 11)

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 10

Άρθρο 15

Άρθρο 11

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 17

Άρθρο 13

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρα 14 και 15

Άρθρο 20

Άρθρο 16

Άρθρο 21

Άρθρο 17

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 18

Άρθρο 24

Άρθρο 19

Άρθρο 25

Άρθρο 19α

Άρθρο 20

Άρθρο 26

Άρθρο 21

Άρθρο 27

Άρθρο 22

Άρθρο 28

Άρθρο 23

Άρθρο 29

Άρθρο 26

Άρθρο 30

Άρθρο 27

Άρθρο 31

Άρθρο 28

Άρθρο 32

Άρθρο 29

Άρθρο 33

Άρθρο 30

Άρθρο 34

Άρθρο 31

Άρθρο 35

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙΑ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα II

Παράρτημα VI

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα VII

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα VIII

Παράρτημα V

Παράρτημα IX

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 2 σημεία 2) και 3)

Άρθρο 2 σημείο 2)

Άρθρο 2 σημείο 4) και παράρτημα I

Άρθρο 2 σημεία 5), 6), 7), 8), 9), 10) και 11)

Άρθρο 2 σημείο 3)

Άρθρο 2 σημείο 12)

Άρθρο 2 σημείο 4)

Άρθρο 2 σημείο 13)

Άρθρο 2 σημείο 14)

Άρθρο 2 σημείο 5)

Άρθρο 2 σημείο 15)

Άρθρο 2 σημείο 6)

Άρθρο 2 σημείο 16)

Άρθρο 2 σημείο 7)

Άρθρο 2 σημείο 17)

Άρθρο 2 σημείο 8)

Άρθρο 2 σημείο 18)

Άρθρο 2 σημείο 19)

Άρθρο 3

Άρθρο 3 και παράρτημα I

Άρθρο 4 σημείο 1)

Άρθρο 4 σημείο 1)

Άρθρο 4 σημείο 2)

Άρθρο 4 σημείο 3)

Άρθρο 4 σημείο 2)

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6 σημείο 1)

Άρθρο 6 σημεία 2) και 3)

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρα 8, 9 και 10

Άρθρο 7 σημείο 1) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 σημείο 8) και άρθρο 12 σημείο 2)

Άρθρο 7 σημείο 1) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 σημείο 6)

Άρθρο 7 σημείο 1) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12 σημείο 6)

Άρθρο 7 σημείο 2)

Άρθρο 11 σημεία 1) και 2)

Άρθρο 11 σημεία 3), 4), 5), 7) και 9)

Άρθρο 12 σημεία 1), 3), 4), 5) και 7)

Άρθρο 7 σημείο 3)

Άρθρο 13 σημεία 1) και 3)

Άρθρο 13 σημείο 2)

Άρθρο 8 στοιχείο α)

Άρθρο 14 σημεία 1) και 3)

Άρθρο 14 σημείο 2)

Άρθρο 8 στοιχείο β)

Άρθρο 14 σημείο 4)

Άρθρο 14 σημείο 5)

Άρθρο 9

Άρθρο 15 σημείο 1)

Άρθρο 15 σημεία 2), 3), 4) και 5)

Άρθρο 16

Άρθρο 10

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 11 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 19

Άρθρο 11 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 12

Άρθρο 20 σημείο 1) και άρθρο 20 σημείο 2) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 20 σημείο 2) πρώτο εδάφιο και άρθρο 20 σημεία 3) και 4)

Άρθρο 21

Άρθρο 13

Άρθρο 22

Άρθρα 23, 24 και 25

Άρθρο 14 σημείο 1)

Άρθρο 26 σημείο 1)

Άρθρο 14 σημεία 2) και 3)

Άρθρο 26 σημείο 2)

Άρθρο 27

Άρθρο 15 σημείο 1)

Άρθρο 28

Άρθρο 15 σημείο 2)

Άρθρο 29

Άρθρο 16

Άρθρο 30

Άρθρο 17

Άρθρο 31

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παραρτήματα II έως IV

(1)    Μεσογειακή: CY, HR, IT, EL, MT, ES, PT, Ωκεάνια: BE, DK, IE, DE, FR, LU, NL, Ηπειρωτική: AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SL, SK, Βόρεια: EE, FI, LV, LT, SE.
(2)    Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ 155 της 23.5.2014, σ. 1).
Top