EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0374

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ

COM/2021/374 final

Βρυξέλλες, 8.7.2021

COM(2021) 374 final

Σύσταση για

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα σύσταση αφορά την έκδοση απόφασης με την οποία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προβεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στις διαπραγματεύσεις για τη μερική αναθεώρηση της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ («ICA»), τις οποίες αποφάσισε να δρομολογήσει το Διεθνές Συμβούλιο Καφέ («ICC»).

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Διεθνής συμφωνία του 2007 για τον καφέ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της ICA.

Η διεθνής συμφωνία του 2007 για τον καφέ («ICA» ή «συμφωνία») αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας για θέματα που αφορούν τον καφέ και συναφή ζητήματα με διεθνές ενδιαφέρον, στη δημιουργία ενός φόρουμ για διακυβερνητικές διαβουλεύσεις σχετικά με τον καφέ και τους τρόπους βελτίωσης του τομέα του καφέ παγκοσμίως, στη διευκόλυνση του εμπορίου μέσω της συλλογής και της παροχής σχετικών πληροφοριών για την παγκόσμια αγορά καφέ, καθώς και στην ενθάρρυνση της αυξημένης ζήτησης για τον καφέ παγκοσμίως. Βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η ενθάρρυνση των συμβαλλόμενων μελών να αναπτύξουν έναν βιώσιμο τομέα του καφέ από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη.

Η συμφωνία υπεγράφη το 2007 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Φεβρουαρίου 2011 για περίοδο δέκα ετών. Εν συνεχεία παρατάθηκε για ένα έτος (έως την 1η Φεβρουαρίου 2022). Εάν κριθεί αναγκαίο, η συμφωνία μπορεί να παραταθεί για μέγιστη περίοδο οκτώ ετών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ και το Διεθνές Συμβούλιο Καφέ

Το άρθρο 6 της συμφωνίας για τον καφέ ορίζει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Καφέ («ICO» ή «ο οργανισμός»), ο οποίος ιδρύθηκε με τη διεθνή συμφωνία του 1962 για τον καφέ, εφαρμόζει τις διατάξεις της συμφωνίας και επιβλέπει τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ICA, το Διεθνές Συμβούλιο Καφέ («ICC» ή «το συμβούλιο»), ως ανώτατη αρχή του οργανισμού, είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση όλων των αναγκαίων καθηκόντων για την εφαρμογή των διατάξεων της ICA. Το συμβούλιο συγκροτείται από όλα τα μέλη του οργανισμού (άρθρο 8 της ICA).

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ICA, το ICC δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της συμφωνίας και ανακοινώνει τη σχετική πρόταση σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Το άρθρο 14 της ICA ορίζει ότι όλες οι αποφάσεις του ICC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις της συμφωνίας, λαμβάνονται κατ’ αρχήν με συναίνεση. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, το ICC λαμβάνει όλες τις αποφάσεις του και διατυπώνει όλες τις συστάσεις του με κατανεμημένη πλειοψηφία του 70 % τουλάχιστον των παρόντων και ψηφισάντων μελών εξαγωγής και του 70 % τουλάχιστον των παρόντων και ψηφισάντων μελών εισαγωγής, μετρουμένων χωριστά.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ICA, τα μέλη του ICC έχουν συνολικά 2 000 ψήφους. Κάθε μέλος του ICC διαθέτει ορισμένο αριθμό ψήφων, ο οποίος προσαρμόζεται κάθε χρόνο από το συμβούλιο, βάσει κριτηρίων που ορίζονται στην ICA. Η κατανομή των ψήφων καθορίζει επίσης την εισφορά κάθε μέλους (άρθρο 20 παράγραφος 2 της ICA). Επί του παρόντος, η Ένωση είναι ο σημαντικότερος χρηματοδότης του ICO.

Αναθεώρηση της διεθνούς συμφωνίας για τον καφέ

Η μερική αναθεώρηση για τη μεταρρύθμιση της ICA είναι αναγκαία, και είναι σαφώς προς το συμφέρον της Ένωσης να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με τις πρακτικές που προωθεί η Ένωση στο πλαίσιο άλλων διεθνών οργανώσεων βασικών προϊόντων και να λάβει υπόψη τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά καφέ από το 2007 και μετά, όπως υπογραμμίζεται τακτικά κατά τις τελευταίες συνόδους του ICC την περίοδο 2019-2020.

Το 2019, με αίτημα του του ICC, ο ICO συγκρότησε ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της ICA.

Οι κύριες αλλαγές που πρέπει να προταθούν σε μια αναθεώρηση της ICA αφορούν τη διακυβέρνηση του οργανισμού, μια πιθανή επανεξέταση του συστήματος ψηφοφορίας και εισφορών και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στις εργασίες του οργανισμού.

Δεν υπάρχει πρόθεση αλλαγής των γενικών στόχων της συμφωνίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της ICA.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις συνιστώμενες αλλαγές περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Το άρθρο 218 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων και, ανάλογα με το αντικείμενο της σχεδιαζόμενης συμφωνίας, ορίζει τον διαπραγματευτή της Ένωσης ή τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ένωσης.

Το άρθρο 218 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνει οδηγίες στον διαπραγματευτή και να ορίσει ειδική επιτροπή, σε διαβούλευση με την οποία πρέπει να διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις.

Οι προβλεπόμενες οδηγίες διαπραγμάτευσης θα πρέπει να παρέχουν στον διαπραγματευτή, εξ ονόματος της Ένωσης, τα μέσα για την επίτευξη των συνολικών στόχων, όπως αυτοί ορίζονται στο σημείο 1. Περιγράφονται στο παράρτημα.

Συνεπώς, η διαδικαστική νομική βάση για την προτεινόμενη σύσταση είναι το άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4 της ΣΛΕΕ.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της ICA και εκπροσωπείται στο ICC από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αποτελούν χωριστά συμβαλλόμενα μέρη της ICA. Η διαπραγμάτευση της Ένωσης σχετικά με τη μερική αναθεώρηση της ICA εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης.

Αναλογικότητα

Η επανεξέταση της ICA με σκοπό τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Επί του παρόντος, η συμμετοχή της ΕΕ στον ICO είναι επωφελής τόσο για την Ένωση όσο και για τα λοιπά κράτη μέλη του ICO. Ο εκσυγχρονισμός της συμφωνίας αναμένεται να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ICO, προσελκύοντας ενδεχομένως νέα μέλη και αυξάνοντας τη σημασία του έργου του.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της ICA και η συμμετοχή της στηρίζεται εν γένει από τον τομέα του καφέ στην ΕΕ, καθώς και από τα περισσότερα κράτη μέλη, από το 2007 και μετά. Δεν κρίνεται αναγκαίο να προβούν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διαβουλεύσεις σχετικά με διαδικασία η οποία αποβλέπει απλώς στη συνέχιση της συμμετοχής της Ένωσης στον ICO, έστω και βάσει ενός συνόλου κανόνων που είναι σύμφωνοι με εκείνους άλλων διεθνών οργανώσεων βασικών προϊόντων στις οποίες είναι μέλος η ΕΕ.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πλήρης εκτίμηση των επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι το μέτρο δεν αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις. Η επιτυχής τροποποίηση της ICA αναμένεται να οδηγήσει όχι μόνο σε μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, η οποία θεωρείται καίριο σημείο εκκίνησης για τον εκσυγχρονισμό της ICA, αλλά και σε πιο ενεργή συμμετοχή των μελών του ICO στον οργανισμό.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων θεωρείται ότι δεν θα έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Σύσταση για

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφοι 3 και 4,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ («συμφωνία») και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ («ICO»). Η συμφωνία συνήφθη από την Ένωση με την απόφαση (ΕΕ) 2008/579/ΕΚ 1 του Συμβουλίου και άρχισε να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2011.

(2)Σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας, το Διεθνές Συμβούλιο Καφέ («ICC»), ως ανώτατη αρχή του ICO, είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση όλων των αναγκαίων καθηκόντων για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας.

(3)Σύμφωνα με το άρθρο 49 της συμφωνίας, το ICC δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της συμφωνίας επί των οποίων αποφασίζουν τα μέλη. Το άρθρο 14 της συμφωνίας ορίζει ότι όλες οι αποφάσεις του ICC πρέπει να λαμβάνονται κατ’ αρχήν με συναίνεση. Ελλείψει συναίνεσης, το ICC λαμβάνει όλες τις αποφάσεις του με κατανεμημένη πλειοψηφία του 70 % τουλάχιστον των παρόντων και ψηφισάντων μελών εξαγωγής και του 70 % τουλάχιστον των παρόντων και ψηφισάντων μελών εισαγωγής, μετρουμένων χωριστά.

(4)Με αίτημα του ICC, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση της συμφωνίας. Η εν λόγω ομάδα εργασίας προσδιόρισε τη διακυβέρνηση του ICO, το σύστημα ψηφοφορίας και εισφορών και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στις εργασίες του ICO ως τα τρία κύρια ζητήματα για τη μερική αναθεώρηση της συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας καταρτίζει επί του παρόντος προτάσεις για τροποποιήσεις της συμφωνίας· οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από το ICC.

(5)Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να μεταρρυθμίσει τη συμφωνία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις πρακτικές που προωθεί η Ένωση στο πλαίσιο άλλων διεθνών οργανώσεων βασικών προϊόντων, καθώς και με τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά καφέ από το 2007 και μετά.

(6)Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις για τη μερική αναθεώρηση της συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της Ένωσης, για τις τροποποιήσεις της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ.

Άρθρο 2

Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε διαβούλευση με την ομάδα «Βασικά προϊόντα».

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Επιτροπή.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    Απόφαση 2008/579/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2008, για την υπογραφή και τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ (ΕΕ L 186 της 15.7.2008, σ. 12).
Top

Βρυξέλλες, 8.7.2021

COM(2021) 374 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη

Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου

με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες διαπραγμάτευσης για τη διεθνή συμφωνία του 2007 για τον καφέ

Η Επιτροπή μπορεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ («η συμφωνία») στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Καφέ («ICO») με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον τομέα του καφέ.

Η αναθεώρηση της συμφωνίας θα πρέπει να βελτιώσει τη διακυβέρνηση του ICO, να αξιολογήσει την ισορροπία των συστημάτων ψηφοφορίας και εισφορών και να εξετάσει την ενσωμάτωση του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στις εργασίες του ICO.

Η Ένωση είναι μέλος της ομάδας εργασίας του ICO για το μέλλον της συμφωνίας («WGFA»), η οποία επί του παρόντος επεξεργάζεται συστάσεις για τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στη διεθνή συμφωνία του 2007 για τον καφέ σύμφωνα με τους στόχους που έχουν θέσει τα κράτη μέλη της Ένωσης στο πλαίσιο διεθνών οργανώσεων βασικών προϊόντων (ICB).

Οι διαπραγματευτικές οδηγίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της απλούστευσης και του εξορθολογισμού της συμφωνίας, διατηρώντας παράλληλα τον διακυβερνητικό ρόλο του ICO όπως έχουν συμφωνήσει τα μέλη του ICO.

1.Διακυβέρνηση

Διεθνές Συμβούλιο Καφέ (ICC)

Όσον αφορά την περιοδικότητα των συνεδριάσεων του ICC, θα πρέπει να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα των δύο συνεδριάσεων ετησίως. Μία από τις συνεδριάσεις θα μπορούσε να διεξάγεται διαδικτυακά.    

Η θητεία του/της προέδρου και του/της αντιπροέδρου του ICC θα πρέπει να είναι μονοετής ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή όλων των μελών του ICO στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ο/Η αντιπρόεδρος θα μπορούσε να έχει ενισχυμένο ρόλο στο ICC. Για να αξιοποιήσει την πείρα που έχει αποκτήσει, ο/η αντιπρόεδρος μπορεί να εκφράσει στο συμβούλιο το ενδιαφέρον του/της να αναλάβει την προεδρία μετά το πρώτο έτος. Το συμβούλιο μπορεί να εκφράσει την αποδοχή του εάν ο/η αντιπρόεδρος έχει αποδειχθεί κατάλληλος/κατάλληλη.

Επιτροπές του ICO

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συγχώνευση των επιτροπών ICO στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ICO. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής των μελών στις εργασίες των επιτροπών.

Παγκόσμια Διάσκεψη Καφέ («WCC»)

Θα πρέπει να διατηρηθεί η τρέχουσα περιοδικότητα της WCC υψηλού επιπέδου ανά τετραετία ή πενταετία, αλλά με ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις ή σε μια ιδιαίτερη κατάσταση (π.χ. μεταβολή στην κατάσταση της αγοράς καφέ, ένα εξωτερικό γεγονός που επηρεάζει τον τομέα του καφέ κ.λπ.).

2.Ψήφοι και εισφορές

Μέλη εξαγωγής και εισαγωγής

Η διάκριση μεταξύ μελών εξαγωγής και εισαγωγής θα πρέπει να διατηρηθεί ως καθοριστική βασική αρχή για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε πολλές ICB.

Μέθοδος υπολογισμού των ψήφων και των εισφορών

Το ισχύον καθεστώς που βασίζεται στον εξαγόμενο ή εισαγόμενο όγκο καφέ φαίνεται να αποτελεί το ευκολότερο και πιο αξιόπιστο σύστημα υπολογισμού των δικαιωμάτων ψήφου και των χρηματοδοτικών εισφορών κάθε μέλους στον διοικητικό προϋπολογισμό του ICO. Ωστόσο, θα μπορούσε να διερευνηθεί η καταλληλότητα και άλλων συστημάτων (π.χ. αξία εξαγωγών/εισαγωγών, μεικτά συστήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται σε άλλες ICB, με αναφορές για τις συνέπειες της χρήσης τους για τον ICO.

3.Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών

Ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στις διαδικασίες εργασίας στο πλαίσιο του ICO. Θα πρέπει να διερευνηθούν διάφορες μέθοδοι ώστε να εξευρεθεί ο καλύτερος τρόπος για να μπορούν να συμμετέχουν πιο δραστήρια στο πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης συμφωνίας.

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα του ιδιωτικού τομέα, η συμφωνία θα πρέπει να αναγνωρίζει την ποικιλομορφία του, από τους μικρούς παραγωγούς έως τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και τους αντίστοιχους δυνητικούς ρόλους τους εντός του ICO.

Θα ήταν προτιμότερο να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπορικών/επαγγελματικών ενώσεων, αλλά εάν προταθεί η συμμετοχή μεμονωμένων εταιρειών στον ICO, θα πρέπει να διερευνηθούν ειδικές νομικές διασφαλίσεις για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ICO.

Η διαδικασία έγκρισης για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στην περίπτωση εθνικών εταιρειών ή οργανισμών θα πρέπει να διεξάγεται μέσω του οικείου μέλους του ICO.

Οποιαδήποτε κίνηση για την καλύτερη ενσωμάτωση του ιδιωτικού τομέα δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θίγει τον διακυβερνητικό χαρακτήρα του ICO.

Top