EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0130

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)

COM/2021/130 final

Βρυξέλλες, 17.3.2021

COM(2021) 130 final

2021/0068(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πιο πολύτιμα επιτεύγματα της ΕΕ και σημαντικός μοχλός της οικονομίας της.

Βάσει του άρθρου 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Ωστόσο, ορισμένοι από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (στο εξής: SARS-CoV-2), που προκαλεί τη νόσο από κορονοϊό 2019 (στο εξής: COVID-19), είχαν αντίκτυπο στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Τα μέτρα αυτά συχνά συνίστανται σε περιορισμούς εισόδου ή άλλες ειδικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τους διασυνοριακούς ταξιδιώτες, όπως η υποβολή τους σε καραντίνα ή σε αυτοαπομόνωση ή η υποβολή τους σε δοκιμασία για λοίμωξη από SARS-CoV-2 πριν από και/ή μετά την άφιξη. Ιδιαίτερα έχουν επηρεαστεί τα πρόσωπα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές και διασχίζουν τα σύνορα σε καθημερινή βάση, είτε για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, είτε για οικογενειακούς ή άλλους λόγους.

Για να εξασφαλιστεί μια καλά συντονισμένη, προβλέψιμη και διαφανής προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 13 Οκτωβρίου 2020, τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 1 . Η σύσταση του Συμβουλίου καθόρισε συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ακόλουθα βασικά σημεία: εφαρμογή κοινών κριτηρίων και κοινών κατώτατων ορίων κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου COVID-19 βάσει συμφωνημένου χρωματικού κώδικα σε χάρτη ο οποίος δημοσιεύεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 2 , και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα τυχόν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα σε πρόσωπα που μετακινούνται μεταξύ περιοχών, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές.

Η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου επιδιώκει να εξασφαλίσει αύξηση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών που εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας. Κατά τη θέσπιση και εφαρμογή περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου τροποποιήθηκε αργότερα λόγω του πολύ υψηλού επιπέδου μετάδοσης στην κοινότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, που ενδεχομένως συνδέεται με την αυξημένη μεταδοτικότητα των νέων παραλλαγών του SARS-CoV-2 που προκαλούν ανησυχία 3 .

Σύμφωνα με το σημείο 17 της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτούν από τα πρόσωπα που ταξιδεύουν από περιοχές κινδύνου σε άλλο κράτος μέλος να υποβάλλονται σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση και/ή να υποβάλλονται σε εξέταση για λοίμωξη από SARS-CoV-2 πριν και/ή μετά την άφιξη. Οι ταξιδιώτες που φθάνουν από περιοχές που επισημαίνονται με «σκούρο κόκκινο» θα πρέπει, σύμφωνα με το σημείο 17 της σύστασης του Συμβουλίου, να υπόκεινται σε ενισχυμένα μέτρα για τη δημόσια υγεία.

Για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις διάφορες απαιτήσεις, έχει ζητηθεί από τους ταξιδιώτες η προσκόμιση διαφόρων ειδών αποδεικτικών στοιχείων, όπως ιατρικά πιστοποιητικά, αποτελέσματα δοκιμασιών ή δηλώσεις. Η απουσία τυποποιημένων και ασφαλών μορφοτύπων έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την αποδοχή των εγγράφων τους, καθώς και αναφορές για πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα 4 .

Τα ζητήματα αυτά, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε περιττές καθυστερήσεις και εμπόδια, είναι πιθανό να γίνουν εντονότερα, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι υποβάλλονται σε εξετάσεις για τη νόσο COVID-19 και εμβολιάζονται κατά της νόσου αυτής, και λαμβάνουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Αυτό δημιουργεί αυξανόμενη ανησυχία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στη δήλωσή τους που εγκρίθηκε μετά τις άτυπες βιντεοδιασκέψεις στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2021 5 , τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζήτησαν να συνεχιστούν οι εργασίες για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση των εν λόγω πιστοποιητικών για ιατρικούς σκοπούς, όπως η διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης εμβολίου, καθώς και κάθε απαραίτητης μετέπειτα αναμνηστικής δόσης. Τα κράτη μέλη εργάζονται για την ανάπτυξη πιστοποιητικών εμβολιασμού, χρησιμοποιώντας συχνά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα μητρώα ανοσοποίησης.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του δικτύου eHealth, ενός εθελοντικού δικτύου που συνδέει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για το eHealth, με σκοπό την προετοιμασία της διαλειτουργικότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Στις 27 Ιανουαρίου 2021 το δίκτυο eHealth εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μέσο απόδειξης του εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς, τις οποίες επικαιροποίησε στις 12 Μαρτίου 2021 6 . Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τα κεντρικά στοιχεία διαλειτουργικότητας, δηλαδή ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Το δίκτυο eHealth και η επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7 , επεξεργάζονται επίσης κοινό τυποποιημένο σύνολο δεδομένων για τα πιστοποιητικά αποτελεσμάτων των δοκιμασιών για COVID-19 8 , κατευθυντήριες γραμμές για τα πιστοποιητικά ανάρρωσης και τα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων, καθώς και συνοπτική περιγραφή της διαλειτουργικότητας των πιστοποιητικών υγείας 9 .

Με βάση τις τεχνικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή των πιστοποιητικών εμβολιασμού εντός της ΕΕ ως μέρος ενός «ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού». Ταυτόχρονα, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καλύπτει και άλλα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, δηλαδή έγγραφα που πιστοποιούν αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμασίας για λοίμωξη από SARS-CoV-2, καθώς και έγγραφα που πιστοποιούν ότι το οικείο πρόσωπο έχει αναρρώσει από προηγούμενη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2. Αυτό επιτρέπει στα πρόσωπα που δεν έχουν εμβολιαστεί ή που δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να εμβολιαστούν να επωφεληθούν από το εν λόγω διαλειτουργικό πλαίσιο, διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Για παράδειγμα, προς το παρόν τα παιδιά δεν μπορούν να επωφεληθούν από τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, ωστόσο θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν πιστοποιητικό εξέτασης ή ανάρρωσης, το οποίο θα μπορούσε επίσης να λαμβάνεται για λογαριασμό τους από τους γονείς τους.

Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σκοπός των πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» είναι να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η κατοχή «ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού», ιδίως πιστοποιητικού εμβολιασμού, δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τα πρόσωπα που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα επειδή υφίστανται ιατρικοί λόγοι, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία συνιστάται επί του παρόντος το εμβόλιο, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να εμβολιαστούν ή δεν το επιθυμούν, πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας, και όταν απαιτείται, με την επιφύλαξη περιορισμών όπως οι υποχρεωτικές εξετάσεις και η καραντίνα/αυτοαπομόνωση. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει υποχρέωση ή δικαίωμα εμβολιασμού.

Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τεχνικών λύσεων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να αποδέχονται αποδεικτικά εμβολιασμού για την εξαίρεση των ταξιδιωτών από ορισμένους περιορισμούς, απαιτούνται ομοιόμορφοι όροι για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19.

Το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» που θα θεσπιστεί θα πρέπει να καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19. Η Επιτροπή προτείνει επίσης το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά θα μπορούν να εκδίδονται σε διαλειτουργικό μορφότυπο και να επαληθεύονται αξιόπιστα όταν επιδεικνύονται από τον κάτοχο σε άλλα κράτη μέλη, διευκολύνοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα. Δεδομένου ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων και να τηρούνται οι αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Ιδίως, το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» δεν θα πρέπει να απαιτεί τη δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να επιτρέπει την αποκεντρωμένη επαλήθευση ψηφιακά υπογεγραμμένων διαλειτουργικών πιστοποιητικών.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η πρόταση συμπληρώνει και βασίζεται σε άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής που εγκρίθηκαν στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπως οι συστάσεις 2020/1475 και 2021/119 του Συμβουλίου. Ειδικότερα, η σύσταση 2020/1475 του Συμβουλίου περιγράφει τις γενικές αρχές βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίζουν τις δράσεις τους κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή μέτρων στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας ως αντίδραση στην πανδημία COVID-19.

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10 καθορίζει τους όρους που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής (τόσο προσωρινής όσο και μόνιμης) στην ΕΕ από τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής των πολιτών της ΕΕ και των μελών της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή πιστοποιητικών που τεκμηριώνουν την κατάσταση υγείας του κατόχου, ακόμη και αν η προσκόμιση τέτοιων πιστοποιητικών μπορεί να είναι αναγκαία για την άρση ορισμένων περιορισμών του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια πανδημίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας των εν λόγω πιστοποιητικών.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Βασίζεται, ιδίως, σε προηγούμενες τεχνικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας και του δικτύου eHealth.

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνεται από την πρόταση COM (2021)/xxx, στόχος της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα πρόταση εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από την παρούσα πρόταση, που παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια κράτους στο οποίο εφαρμόζεται ο προτεινόμενος κανονισμός και που δικαιούνται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Η παρούσα πρόταση δεν θίγει τους κανόνες του Σένγκεν όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ενθάρρυνση ή διευκόλυνση της επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα, οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν μέτρο έσχατης ανάγκης, χωρίς να θίγεται ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν.

Η παρούσα πρόταση λαμβάνει υπόψη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτές υπό την αιγίδα εξειδικευμένων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), βάσει του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού, για τη θέσπιση προδιαγραφών και καθοδήγησης για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την τεκμηρίωση της κατάστασης εμβολιασμού. Οι τρίτες χώρες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν το «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» κατά την άρση των περιορισμών για τα μη ουσιώδη ταξίδια.

Η παρούσα πρόταση σέβεται επίσης πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας (άρθρο 168 της ΣΛΕΕ).

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ. Το άρθρο 21 παράγραφος 2 προβλέπει τη δυνατότητα της ΕΕ να αναλαμβάνει δράση και να θεσπίζει διατάξεις για να διευκολυνθεί το δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, αν η δράση είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος. Ακολουθείται η συνήθης νομοθετική διαδικασία.

Η πρόταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19. Αυτό θα επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ και στα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία που έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, από το κράτος μέλος προορισμού. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας που ισχύουν επί του παρόντος για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 μπορούν να αρθούν με συντονισμένο τρόπο, καθώς καθίστανται διαθέσιμα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία.

Επικουρικότητα

Οι στόχοι της παρούσας πρότασης, δηλαδή η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μέσω της θέσπισης ασφαλών και διαλειτουργικών πιστοποιητικών σχετικά με την κατάσταση του κατόχου τους όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση ή την ανάρρωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης στο επίπεδο της Ένωσης.

Η μη ανάληψη δράσης στο επίπεδο της Ένωσης είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση διαφορετικών συστημάτων από τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα οι πολίτες που θα ασκούν τα δικαιώματά τους ελεύθερης κυκλοφορίας να αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την αποδοχή των εγγράφων τους σε άλλα κράτη μέλη. Ιδίως, είναι αναγκαίο να συμφωνηθούν τα τεχνικά πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της επαληθευσιμότητας των πιστοποιητικών που εκδίδονται.

Αναλογικότητα

Η δράση της ΕΕ μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται ανωτέρω και είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ενιαίο, εξορθολογισμένο και αποδεκτό πλαίσιο.

Η θέσπιση μονομερών ή μη συντονισμένων μέτρων για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19 είναι πιθανό να οδηγήσει σε ασυνεπείς και κατακερματισμένους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, με αποτέλεσμα αβεβαιότητα για τους πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους.

Η πρόταση περιορίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ελάχιστο αναγκαίο, καθώς περιλαμβάνει μόνο περιορισμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα προς έκδοση πιστοποιητικά, προβλέπει ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά την επαλήθευση των πιστοποιητικών δεν θα πρέπει να διατηρούνται και θεσπίζει πλαίσιο που δεν απαιτεί τη δημιουργία και τη διατήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων.

Οι διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξετάσεων ή ανάρρωσης, καθώς και το πλαίσιο εμπιστοσύνης, θα πρέπει να ανασταλούν μόλις ξεπεραστεί η πανδημία COVID-19, δεδομένου ότι από το σημείο αυτό και έπειτα δεν θα δικαιολογείται η απαίτηση να προσκομίζουν οι πολίτες υγειονομικά έγγραφα κατά την άσκηση του δικαιώματός τους ελεύθερης κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε εφαρμογή αν ο ΠΟΥ κηρύξει εκ νέου πανδημία λόγω έξαρσης του SARS-CoV-2, παραλλαγής του ή παρόμοιας λοιμώδους νόσου δυνάμενης να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας.

Επιλογή της νομικής πράξης

Ο κανονισμός αποτελεί τη μόνη νομική πράξη που διασφαλίζει την άμεση, ενεστώσα και ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα κράτη μέλη σε διάφορα φόρουμ.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η πρόταση βασίζεται στις τεχνικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας και του δικτύου eHealth, στις πληροφορίες που δημοσιεύει το ECDC σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 και στα σχετικά διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, η Επιτροπή δεν διενήργησε εκτίμηση επιπτώσεων.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα πρόταση επηρεάζει θετικά το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή στους πολίτες διαλειτουργικών και αμοιβαία αποδεκτών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν όταν ταξιδεύουν. Εφόσον τα κράτη μέλη αίρουν ορισμένους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία για τα πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους αποδεικτικά εμβολιασμού, εξέτασης ή ανάρρωσης, τα πιστοποιητικά που θεσπίζονται με την παρούσα πρόταση θα επιτρέπουν στους πολίτες να επωφελούνται από τις εξαιρέσεις αυτές. Καθώς καθίστανται διαθέσιμα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα, ιδίως σχετικά με την επίδραση του εμβολιασμού κατά της λοίμωξης από SARS-CoV-2, ένα διαλειτουργικό πλαίσιο υγειονομικών πιστοποιητικών θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να άρουν τους περιορισμούς με συντονισμένο τρόπο.

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να νοείται ως διευκόλυνση ή ενθάρρυνση της θέσπισης περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αντιθέτως, επιδιώκει να παράσχει εναρμονισμένο πλαίσιο για την αναγνώριση των υγειονομικών πιστοποιητικών COVID-19 σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τέτοιους περιορισμούς. Τυχόν περιορισμοί του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ οι οποίοι δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας πρέπει να είναι αναγκαίοι, αναλογικοί και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Η απόφαση για τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Ομοίως, τα κράτη μέλη διατηρούν την ευελιξία να μην εισάγουν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Η παρούσα πρόταση συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας. Υπάρχουν δυνητικές επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 του Χάρτη σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στο άρθρο 8 σχετικά με το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, πρόσβασης και χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επηρεάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Χάρτη. Η επέμβαση στα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να είναι δικαιολογημένη.

Όσον αφορά το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων, εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11 . Δεν προβλέπεται παρέκκλιση από το ενωσιακό καθεστώς προστασίας των δεδομένων και τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν σαφείς κανόνες, προϋποθέσεις και στιβαρές εγγυήσεις σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν θεσπίζει ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τον εμβολιασμό, τις εξετάσεις ή την ανάρρωση από COVID-19. Για τους σκοπούς του προτεινόμενου κανονισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό, το οποίο θα πρέπει να προστατεύεται από παραποίηση ή αλλοίωση.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κονδύλια από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για την αρχική στήριξη των πλέον επειγόντων μέτρων της πρωτοβουλίας και, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομική βάση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», θα διερευνήσει τις δυνατότητες για την ένταξη ορισμένων από τις δαπάνες στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Η πρωτοβουλία ενδέχεται να απαιτήσει τη χρήση ειδικού μέσου ή συνδυασμού ειδικών μέσων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου 12 . Με την παρούσα πρόταση υποβάλλεται νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, οι περισσότερες προπαρασκευαστικές δαπάνες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης πριν από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού. Κάθε σύστημα στήριξης ενωσιακού επιπέδου θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Ένα έτος αφότου ο ΠΟΥ κηρύξει τη λήξη της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή θα εκπονήσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Τα άρθρα 1 και 2 της πρότασης περιγράφουν το αντικείμενο του προτεινόμενου κανονισμού και παρέχουν διάφορους ορισμούς. Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών υγειονομικών πιστοποιητικών για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Το άρθρο 3 περιγράφει λεπτομερώς τα τρία είδη πιστοποιητικών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, δηλαδή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το πιστοποιητικό εξέτασης και το πιστοποιητικό ανάρρωσης. Καθορίζει επίσης τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω πιστοποιητικά, όπως η συμπερίληψη διαλειτουργικού γραμμωτού κώδικα, και προβλέπει τη δημιουργία της αναγκαίας τεχνικής υποδομής. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από τα κράτη του ΕΟΧ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία μέσω της ενσωμάτωσης της παρούσας πράξης στο πλαίσιο του ΕΟΧ θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδει η Ελβετία βάσει του παρόντος κανονισμού προς πρόσωπα που απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται δεκτά μετά από εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, εφόσον η τελευταία κρίνει ότι η αποδοχή πραγματοποιείται σε αμοιβαία βάση.

Το άρθρο 4 θεσπίζει το πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει, στον βαθμό του δυνατού, τη διαλειτουργικότητα με τα τεχνολογικά συστήματα που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο. Προβλέπει επίσης την αποδοχή των ασφαλών και επαληθεύσιμων πιστοποιητικών που θα εκδίδονται από τρίτες χώρες για πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους σύμφωνα με διεθνές πρότυπο που είναι διαλειτουργικό με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό και τα οποία θα περιέχουν τα αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής.

Τα άρθρα 5 έως 7 παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση, το περιεχόμενο και την αποδοχή του πιστοποιητικού εμβολιασμού, του πιστοποιητικού εξέτασης και του πιστοποιητικού ανάρρωσης.

Το άρθρο 8 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για το πλαίσιο εμπιστοσύνης, όπου απαιτείται, μέσω ταχείας διαδικασίας.

Το άρθρο 9 περιέχει κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

Το άρθρο 10 θεσπίζει διαδικασία γνωστοποίησης, σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα ενημερώνονται για τους περιορισμούς του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας που καθίστανται αναγκαίοι λόγω της πανδημίας.

Τα άρθρα 11 και 12 περιέχουν κανόνες σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης από την Επιτροπή, όπου απαιτείται μέσω διαδικασίας επείγοντος.

Το άρθρο 13 περιέχει κανόνες σχετικά με την επιτροπή που επιφορτίζεται να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του κανονισμού.

Το άρθρο 14 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ένα έτος μετά την κήρυξη της λήξης της πανδημίας SARS-CoV-2 από τον ΠΟΥ, στην οποία θα περιγράφεται, ιδίως, ο αντίκτυπός της στην ελεύθερη κυκλοφορία και την προστασία των δεδομένων.

Στο άρθρο 15 προβλέπεται η ταχεία έναρξη ισχύος του κανονισμού. Ορίζεται επίσης ότι τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 10 θα πρέπει να ανασταλούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη όταν ο ΠΟΥ δηλώσει ότι η πανδημία COVID-19 έχει λήξει. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε εφαρμογή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη αν ο ΠΟΥ κηρύξει εκ νέου πανδημία λόγω έξαρσης του ιού SARS-CoV-2, παραλλαγής του ή παρόμοιας λοιμώδους νόσου δυνάμενης να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας.

Το παράρτημα περιέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά που καλύπτονται από τον κανονισμό.

2021/0068 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

(2)Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (στο εξής: ΠΟΥ) κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2), ο οποίος προκαλεί τη νόσο από κορονοϊό 2019 (COVID19). Στις 11 Μαρτίου 2020 ο ΠΟΥ εκτίμησε ότι η COVID-19 μπορεί να χαρακτηριστεί πανδημία.

(3)Για να περιοριστεί η διασπορά του ιού, τα κράτη μέλη έλαβαν διάφορα μέτρα, μερικά από τα οποία είχαν αντίκτυπο στο δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, όπως περιορισμούς εισόδου ή απαιτήσεις υποβολής των διασυνοριακών ταξιδιωτών σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση ή σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2.

(4)Στις 13 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475 του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 14 . Η σύσταση καθορίζει συντονισμένη προσέγγιση σχετικά με τα ακόλουθα βασικά σημεία: την εφαρμογή κοινών κριτηρίων και κατώτατων ορίων κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, αποτύπωση του κινδύνου μετάδοσης της νόσου COVID-19 σε χάρτη βάσει συμφωνημένου χρωματικού κώδικα, και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα τυχόν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν κατάλληλα σε πρόσωπα που μετακινούνται μεταξύ περιοχών, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου μετάδοσης στις εν λόγω περιοχές. Δεδομένης της ιδιαίτερης κατάστασής τους, η σύσταση τονίζει επίσης ότι οι ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες, που αναφέρονται στο σημείο 19, και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι, οι ζωές των οποίων επηρεάζονται ιδιαίτερα από τέτοιους περιορισμούς, ιδίως όσοι ασκούν καθήκοντα ζωτικής σημασίας ή απαραίτητα για υποδομές ζωτικής σημασίας, θα πρέπει καταρχήν να εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που συνδέονται με τη νόσο COVID-19.

(5)Με βάση τα κριτήρια και τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (στο εξής: ECDC) δημοσιεύει, μία φορά την εβδομάδα, χάρτη των κρατών μελών, με ανάλυση κατά περιφέρεια, προκειμένου να υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα κράτη μέλη 15 .

(6)Όπως τονίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475, τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα στην προστασία της δημόσιας υγείας. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, και ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Συνεπώς, τα μέτρα που λαμβάνονται δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, θα πρέπει να συνάδουν με τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ένωση για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εφοδίων και του ιατρικού προσωπικού μέσω των λεγόμενων «πράσινων λωρίδων» διέλευσης των συνόρων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών 16 .

(7)Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που δεν συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, για παράδειγμα επειδή έχουν ανοσία στον SARS-CoV-2 και δεν μπορούν να τον μεταδώσουν, δεν θα πρέπει να περιορίζεται, καθώς οι περιορισμοί αυτοί δεν θα ήταν απαραίτητοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

(8)Πολλά κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει ή σχεδιάζουν να δρομολογήσουν πρωτοβουλίες για την έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού. Ωστόσο, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά σε διασυνοριακό πλαίσιο όταν οι πολίτες ασκούν τα δικαιώματά τους ελεύθερης κυκλοφορίας, τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι πλήρως διαλειτουργικά, ασφαλή και επαληθεύσιμα. Απαιτείται από κοινού συμφωνημένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο, τη μορφή, τις αρχές και τα τεχνικά πρότυπα των πιστοποιητικών αυτών.

(9)Μονομερή μέτρα σ’ αυτόν τον τομέα θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στην άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, καθώς οι εθνικές αρχές και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για παράδειγμα οι επιχειρήσεις αεροπορικών ή σιδηροδρομικών μεταφορών ή μεταφορών με λεωφορείο ή πορθμείο, έρχονται αντιμέτωπες με ευρύ φάσμα εγγράφων διαφορετικής μορφής, τα οποία αφορούν όχι μόνο την κατάσταση του κατόχου τους όσον αφορά τον εμβολιασμό, αλλά και την υποβολή του σε διαγνωστική δοκιμασία και την τυχόν ανάρρωσή του από την COVID-19.

(10)Για να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19, με την ονομασία «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό».

(11)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να νοείται ως διευκόλυνση ή ενθάρρυνση της θέσπισης περιορισμών της ελεύθερης κυκλοφορίας, ή άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, ως αντίδρασης στην πανδημία. Ιδίως, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 που αναφέρονται στη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» θα διασφαλίσει ότι διαλειτουργικά πιστοποιητικά θα είναι επίσης διαθέσιμα για τους ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες.

(12)Η θεμελίωση μιας κοινής προσέγγισης για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή τέτοιων διαλειτουργικών πιστοποιητικών εξαρτάται από την εμπιστοσύνη. Τα πλαστά πιστοποιητικά ως προς την COVID-19 μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι αρχές των κρατών μελών χρειάζονται διασφαλίσεις ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος είναι αξιόπιστες, ότι το πιστοποιητικό δεν έχει παραποιηθεί, ότι ανήκει στο πρόσωπο που το προσκομίζει και ότι όποιος επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση μόνο στον ελάχιστο αναγκαίο αριθμό πληροφοριών.

(13)Ο κίνδυνος που ενέχουν τα πλαστά πιστοποιητικά ως προς την COVID-19 είναι πραγματικός. Την 1η Φεβρουαρίου 2021 η Ευρωπόλ εξέδωσε κοινοποίηση έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με παράνομες πωλήσεις πλαστών πιστοποιητικών δοκιμασίας για τη νόσο COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα 17 . Δεδομένων των διαθέσιμων και εύκολα προσβάσιμων τεχνολογικών μέσων, όπως εκτυπωτές υψηλής ευκρίνειας και διάφορα λογισμικά επεξεργασίας γραφικών, οι πλαστογράφοι είναι σε θέση να παράγουν υψηλής ποιότητας πλαστά, ψευδή ή παραποιημένα πιστοποιητικά. Έχουν αναφερθεί τόσο περιπτώσεις παράνομων πωλήσεων πλαστών πιστοποιητικών εξετάσεων στις οποίες εμπλέκονται πιο οργανωμένοι μηχανισμοί πλαστογραφίας όσο και περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται μεμονωμένοι καιροσκόποι που πωλούν πλαστά πιστοποιητικά εντός και εκτός διαδικτύου.

(14)Για να διασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα και η ισότιμη πρόσβαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν τα πιστοποιητικά που απαρτίζουν το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό σε ψηφιακή ή σε έντυπη μορφή, ή σε αμφότερες τις εν λόγω μορφές. Αυτό θα δίνει στον μελλοντικό κάτοχο τη δυνατότητα να αιτείται και να λαμβάνει αντίγραφο του πιστοποιητικού σε έντυπη μορφή ή να αποθηκεύει και να επιδεικνύει το πιστοποιητικό σε κινητή συσκευή. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να περιέχουν διαλειτουργικό, ψηφιακά αναγνώσιμο γραμμωτό κώδικα που θα περιέχει τα σχετικά δεδομένα που αφορούν τα πιστοποιητικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται τη γνησιότητα, την εγκυρότητα και την ακεραιότητα των πιστοποιητικών με ηλεκτρονικές σφραγίδες ή παρόμοια μέσα. Οι πληροφορίες στο πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, είτε έντυπη είτε προβαλλόμενη ως απλό κείμενο. Η μορφή των πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι εύληπτη και να διασφαλίζει απλότητα και ευχρηστία. Για να αποφευχθούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδίδονται δωρεάν και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν την έκδοσή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν τα πιστοποιητικά που απαρτίζουν το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό αυτόματα ή κατόπιν αιτήματος, διασφαλίζοντας ότι αυτά μπορούν να ληφθούν εύκολα και παρέχοντας, όπου χρειάζεται, την αναγκαία υποστήριξη ώστε να καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών.

(15)Η ασφάλεια, η γνησιότητα, η ακεραιότητα και η εγκυρότητα των πιστοποιητικών που απαρτίζουν το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό και η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων είναι καίριας σημασίας ώστε να γίνονται δεκτά σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί πλαίσιο εμπιστοσύνης που να καθορίζει τους κανόνες και τις υποδομές για την έκδοση και επαλήθευση των πιστοποιητικών με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο. Το σχέδιο για τη διαλειτουργικότητα των υγειονομικών πιστοποιητικών 18 που εγκρίθηκε στις 12 Μαρτίου 2021 από το δίκτυο eHealth που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 14 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ 19 θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για το πλαίσιο εμπιστοσύνης.

(16)Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πιστοποιητικά που απαρτίζουν το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα πρέπει να χορηγούνται στους δικαιούχους του άρθρου 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, δηλαδή σε πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, από το κράτος μέλος εμβολιασμού ή διενέργειας της εξέτασης ή στο οποίο βρίσκεται το πρόσωπο που έχει αναρρώσει. Όπου κρίνεται σκόπιμο ή δέον, τα πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδίδονται για λογαριασμό του προσώπου που έχει εμβολιαστεί, υποβληθεί σε εξέταση ή αναρρώσει, για παράδειγμα για λογαριασμό νομικά ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων, ή να χορηγούνται στους γονείς για λογαριασμό των παιδιών τους. Δεν θα πρέπει να απαιτείται επικύρωση των πιστοποιητικών ή άλλες παρόμοιες διατυπώσεις.

(17)Τα πιστοποιητικά που απαρτίζουν το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα μπορούν επίσης να χορηγούνται σε υπηκόους ή κατοίκους της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανού / Αγίας Έδρας, ιδίως όταν αυτοί έχουν εμβολιαστεί από κράτος μέλος.

(18)Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι οι συμφωνίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που έχουν συναφθεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη της, αφενός, και από ορισμένες τρίτες χώρες, αφετέρου, προβλέπουν τη δυνατότητα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας. Όταν μια τέτοια συμφωνία δεν περιλαμβάνει μηχανισμό ενσωμάτωσης πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για τα πρόσωπα που απολαύουν δικαιωμάτων βάσει των συμφωνιών αυτών θα πρέπει να γίνονται δεκτά υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Αυτό θα πρέπει να εξαρτηθεί από εκτελεστική πράξη που θα εκδοθεί από την Επιτροπή και θα διαπιστώνει ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εκδίδει πιστοποιητικά σε ευθυγράμμιση με τον παρόντα κανονισμό και έχει παράσχει επίσημες διαβεβαιώσεις ότι θα αποδέχεται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη.

(19)Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/XXXX εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια κράτους στο οποίο εφαρμόζεται ο εν λόγω κανονισμός και οι οποίοι δικαιούνται να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

(20)Το πλαίσιο που θα θεσπιστεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιδιώκει την εξασφάλιση συνοχής με τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες, ιδίως εκείνες στις οποίες συμμετέχει ο ΠΟΥ. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τεχνολογικών συστημάτων που θεσπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και των συστημάτων που θεσπίζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής σε υποδομή δημόσιου κλειδιού ή της διμερούς ανταλλαγής δημόσιων κλειδιών. Για να διευκολυνθεί η άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης που έχουν εμβολιαστεί από τρίτη χώρα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την αποδοχή των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με πρότυπα ισοδύναμα με αυτά που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(21)Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας που ισχύουν επί του παρόντος, ενόσω διαρκεί η πανδημία COVID-19, θα μπορούν να αρθούν με συντονισμένο τρόπο βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστεί διαλειτουργικό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το εν λόγω πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να χρησιμεύει για να επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 σε κράτος μέλος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιέχει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σαφή ταυτοποίηση του κατόχου, καθώς και το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, τον αριθμό, την ημερομηνία και τον τόπο του εμβολιασμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα πρόσωπα που εμβολιάζονται με εμβόλια στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 , εμβόλια στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 21 ή εμβόλια των οποίων η διανομή έχει επιτραπεί προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

(22)Τα πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής, θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 το οποίο να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αποδεικτικά εμβολιασμού σε άλλες μορφές για άλλους σκοπούς, ιδίως για ιατρικούς σκοπούς.

(23)Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εκδίδουν τα εν λόγω πιστοποιητικά εμβολιασμού για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που έχουν εμβολιαστεί σε τρίτη χώρα και παρέχουν αξιόπιστες σχετικές αποδείξεις.

(24)Στις 27 Ιανουαρίου 2021 το δίκτυο eHealth εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μέσο απόδειξης του εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς, τις οποίες επικαιροποίησε στις 12 Μαρτίου 2021 22 . Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως τα προτιμώμενα πρότυπα κώδικα, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τις τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(25)Ήδη σήμερα, αρκετά κράτη μέλη εξαιρούν από ορισμένους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης τα πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη αποδέχονται τα αποδεικτικά εμβολιασμού ως λόγο εξαίρεσης από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19, για παράδειγμα από τις υποχρεώσεις υποβολής σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση ή σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από SARS-CoV-2, θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδέχονται, υπό τους ίδιους όρους, τα έγκυρα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η αποδοχή αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό τους ίδιους όρους, πράγμα που σημαίνει ότι, για παράδειγμα, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί επαρκή μία δόση ενός χορηγούμενου εμβολίου, θα πρέπει να πράττει το ίδιο και για τους κατόχους πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει λήψη μίας δόσης του ίδιου εμβολίου. Για λόγους δημόσιας υγείας, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί με εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να αποφασίσουν να αποδέχονται πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί για άλλα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, όπως εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, εμβόλια των οποίων η διανομή έχει επιτραπεί προσωρινά βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή εμβόλια που έχουν λάβει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ.

(26)Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία συνιστάται επί του παρόντος το εμβόλιο, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. Ως εκ τούτου, η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει συγκεκριμένο εμβόλιο, δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως όταν τα οικεία πρόσωπα είναι σε θέση να αποδείξουν, με άλλα μέσα, τη συμμόρφωσή τους με τις νόμιμες απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία, και δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για παράδειγμα υπηρεσιών αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς με λεωφορείο ή πορθμείο.

(27)Πολλά κράτη μέλη απαιτούν από τα πρόσωπα που ταξιδεύουν προς την επικράτειά τους να υποβληθούν σε δοκιμασία για τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 πριν ή μετά την άφιξη. Στην αρχή της πανδημίας COVID-19 τα κράτη μέλη βασίζονταν συνήθως στη δοκιμασία της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR), που είναι δοκιμασία ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT), για τη διάγνωση της COVID-19, η οποία θεωρείται από τον ΠΟΥ και το ECDC ως το «χρυσό πρότυπο», δηλαδή η πιο αξιόπιστη μεθοδολογία δοκιμασιών για τον εντοπισμό κρουσμάτων και επαφών 23 . Στην πορεία της πανδημίας, έχει καταστεί διαθέσιμη μια νέα γενιά ταχύτερων και φθηνότερων δοκιμασιών στην ευρωπαϊκή αγορά: οι αποκαλούμενες ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων, οι οποίες ανιχνεύουν την παρουσία ιικών πρωτεϊνών (αντιγόνων) με σκοπό την ανίχνευση εν εξελίξει λοίμωξης. Στις 18 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1743 της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 24 .

(28)Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση 2021/C 24/01 του Συμβουλίου σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση και την επικύρωση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων και την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων δοκιμασιών για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ 25 , η οποία προβλέπει την κατάρτιση κοινού καταλόγου ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για την COVID-19. Σ’ αυτή τη βάση, η επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας συμφώνησε, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, κοινό κατάλογο ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για την COVID-19, μια δέσμη ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων τα αποτελέσματα των οποίων τα κράτη μέλη θα αναγνωρίζουν αμοιβαία και ένα κοινό τυποποιημένο σύνολο δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό αποτελεσμάτων των δοκιμασιών για την COVID-19 26 .

(29)Παρά τις κοινές αυτές προσπάθειες, οι πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, σε ένα κράτος μέλος, αποτέλεσμα δοκιμασίας το οποίο έχει ληφθεί σε άλλο κράτος μέλος. Τα προβλήματα αυτά συνδέονται συχνά με τη γλώσσα στην οποία εκδίδεται το αποτέλεσμα της δοκιμασίας ή με την έλλειψη εμπιστοσύνης στη γνησιότητα του προσκομιζόμενου εγγράφου.

(30)Για να αυξηθεί ο βαθμός αποδοχής των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών που έχουν διενεργηθεί σε άλλο κράτος μέλος όταν τα αποτελέσματα αυτά επιδεικνύονται για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα διαλειτουργικό πιστοποιητικό εξέτασης, το οποίο να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σαφή ταυτοποίηση του κατόχου του, καθώς και το είδος, την ημερομηνία και το αποτέλεσμα της δοκιμασίας για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών, επιλέξιμα για την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι μόνο τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (ΝΑΑΤ) και των ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου. Το κοινό τυποποιημένο σύνολο δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αποτελεσμάτων των δοκιμασιών COVID-19, το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου, ιδίως τα προτιμώμενα πρότυπα κώδικα, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις τεχνικές προδιαγραφές που θα θεσπιστούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(31)Τα πιστοποιητικά εξέτασης που θα εκδίδονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να γίνονται δεκτά από τα κράτη μέλη που απαιτούν απόδειξη της υποβολής σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 στο πλαίσιο των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19.

(32)Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, τα πρόσωπα που έχουν αναρρώσει από την COVID-19 είναι δυνατόν να συνεχίσουν να εμφανίζονται θετικά στη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων 27 . Επομένως, αν τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται να υποβληθούν σε δοκιμασία για την άσκηση των δικαιωμάτων τους ελεύθερης κυκλοφορίας, ενδέχεται να εμποδίζονται εκ των πραγμάτων να ταξιδέψουν, παρά το γεγονός ότι δεν μεταδίδουν πλέον τη νόσο. Για να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία που ισχύουν σήμερα, ενόσω διαρκεί η πανδημία COVID-19, μπορούν να αρθούν με συντονισμένο τρόπο με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα διαλειτουργικό πιστοποιητικό ανάρρωσης, το οποίο να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σαφή ταυτοποίηση του προσώπου το οποίο αφορά και την ημερομηνία προηγούμενης θετικής δοκιμασίας για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2. Πιστοποιητικό ανάρρωσης θα πρέπει να εκδίδεται το νωρίτερο από την ενδέκατη ημέρα μετά την πρώτη θετική δοκιμασία και θα πρέπει να ισχύει το πολύ για 180 ημέρες. Σύμφωνα με το ECDC, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά την αποβολή βιώσιμων ιικών σωματιδίων του ιού SARS-CoV-2 κατά το διάστημα μεταξύ της δέκατης και της εικοστής ημέρας από την εκδήλωση των συμπτωμάτων, πειστικές επιδημιολογικές μελέτες δεν κατάφεραν να αποδείξουν περαιτέρω μετάδοση της νόσου μετά τη δέκατη ημέρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί το εν λόγω χρονικό διάστημα βάσει οδηγιών της επιτροπής υγειονομικής ασφάλειας ή του ECDC, που μελετούν προσεκτικά τη βάση τεκμηρίωσης για τη διάρκεια της επίκτητης ασυλίας μετά την ανάρρωση.

(33)Ήδη σήμερα, αρκετά κράτη μέλη εξαιρούν τα πρόσωπα που έχουν αναρρώσει από ορισμένους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη αποδέχονται τα αποδεικτικά ανάρρωσης ως λόγο εξαίρεσης από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2, για παράδειγμα από τις υποχρεώσεις υποβολής σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση ή σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδέχονται, υπό τους ίδιους όρους, τα έγκυρα πιστοποιητικά ανάρρωσης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Το δίκτυο eHealth, σε συνεργασία με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, επεξεργάζεται επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τα πιστοποιητικά ανάρρωσης και τα αντίστοιχα σύνολα δεδομένων.

(34)Για να είναι δυνατή η ταχεία επίτευξη κοινής θέσης, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας που έχει συσταθεί με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 28 να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τα αποτελέσματα των ιατρικών περιστατικών που καταγράφονται στα πιστοποιητικά που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικότητας και της διάρκειας της ανοσίας που παρέχουν τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, του κατά πόσον τα εμβόλια αποτρέπουν την ασυμπτωματική λοίμωξη και τη μετάδοση του ιού, της κατάστασης των προσώπων που έχουν αναρρώσει από τον ιό και των επιπτώσεων των νέων παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 στα πρόσωπα που έχουν εμβολιαστεί ή που έχουν ήδη μολυνθεί.

(35)Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του πλαισίου εμπιστοσύνης για τα πιστοποιητικά το οποίο θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 .

(36)Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής όταν, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για τη θέσπιση διαλειτουργικών πιστοποιητικών, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος ή όταν προκύπτουν νέα επιστημονικά δεδομένα.

(37)Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 30 εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, που είναι αναγκαία για την έκδοση και την επαλήθευση των διαλειτουργικών πιστοποιητικών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Δεν ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την τεκμηρίωση περιστατικών εμβολιασμού, εξέτασης ή ανάρρωσης για άλλους σκοπούς, όπως για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης ή για την τήρηση επιμέρους προσωπικών μητρώων υγείας. Η νομική βάση για την επεξεργασία για άλλους σκοπούς θα πρέπει να παρέχεται στο εθνικό δίκαιο, το οποίο πρέπει να συνάδει με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

(38)Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα πιστοποιητικά θα πρέπει να περιέχουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τον σκοπό της διευκόλυνσης της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά θα πρέπει να καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(39)Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβάζονται/ανταλλάσσονται διασυνοριακά αποκλειστικά για τον σκοπό της συγκέντρωσης των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της κατάστασης του κατόχου του πιστοποιητικού όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση ή την ανάρρωση. Στο πλαίσιο αυτό, δυνατή θα πρέπει να είναι ιδίως η επαλήθευση της γνησιότητας του πιστοποιητικού.

(40)Ο παρών κανονισμός δεν δημιουργεί νομική βάση για τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν από το πιστοποιητικό το κράτος μέλος προορισμού ή οι πάροχοι διασυνοριακών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών που υποχρεούνται, βάσει του εθνικού δικαίου, να εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

(41)Για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνονται όταν κράτος μέλος επιβάλλει στους κατόχους πιστοποιητικών την υποχρέωση να υποβληθούν, μετά την είσοδό τους στην επικράτειά του, σε καραντίνα/αυτοαπομόνωση ή σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, ή αν απαγορεύει την είσοδο στα εν λόγω πρόσωπα.

(42)Σύμφωνα με τη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475, οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 θα πρέπει να αίρονται μόλις το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει επίσης για τις υποχρεώσεις επίδειξης εγγράφων πέραν των απαιτούμενων από το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως την οδηγία 2004/38/ΕΚ, όπως είναι τα πιστοποιητικά του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για τη νόσο COVID-19 θα πρέπει να ανασταλούν μόλις ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δηλώσει, σύμφωνα με τον διεθνή υγειονομικό κανονισμό, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 έχει λήξει. Ταυτόχρονα, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε εφαρμογή αν ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κηρύξει εκ νέου κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο λόγω έξαρσης του ιού SARS-CoV-2, παραλλαγής του ή παρόμοιας λοιμώδους νόσου δυνάμενης να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να ανασταλούν και πάλι μόλις λήξει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο.

(43)Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου του στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και στην προστασία των δεδομένων, ένα έτος αφότου ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δηλώσει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 έχει λήξει.

(44)Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιδημιολογική κατάσταση και η πρόοδος όσον αφορά τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19, καθώς και για να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με τα διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του παρόντος κανονισμού, καθώς και όσον αφορά τον κατάλογο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 31 . Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(45)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μέσω της θέσπισης διαλειτουργικών πιστοποιητικών σχετικά με την κατάσταση του κατόχου τους όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση ή την ανάρρωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(46)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνει, ιδίως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ισότητα έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(47)Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 32 ,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για τη νόσο COVID-19, με σκοπό να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των κατόχων τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 («ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό»).

Παρέχει τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και για την επεξεργασία των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των εν λόγω πιστοποιητικών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)«κάτοχος»: ο πολίτης της Ένωσης ή το μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης για τον οποίο ή για το οποίο έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, διαλειτουργικό πιστοποιητικό το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση και/ή την ανάρρωση·

2)«ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό»: διαλειτουργικό πιστοποιητικό που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κατόχου του όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση και/ή την ανάρρωση το οποίο έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19·

3)«εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19»: ανοσολογικό φάρμακο που ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση με σκοπό την πρόληψη της νόσου COVID-19·

4)«δοκιμασία NAAT»: μοριακή δοκιμασία ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT), όπως οι τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR), ισοθερμικής ενίσχυσης μέσω βρόχου (LAMP) και ενίσχυσης μέσω μεταγραφής (TMA), που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της παρουσίας του ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA) του ιού SARS-CoV-2·

5)«ταχεία δοκιμασία αντιγόνων»: μέθοδος εξέτασης που βασίζεται στην ανίχνευση των ιικών πρωτεϊνών (αντιγόνων) με τη χρήση ανοσολογικής δοκιμής πλευρικής ροής που δίνει αποτελέσματα σε λιγότερο από 30 λεπτά·

6)«διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα των συστημάτων επαλήθευσης ενός κράτους μέλους να χρησιμοποιούν δεδομένα κωδικοποιημένα από άλλο κράτος μέλος·

7)«γραμμωτός κώδικας»: μέθοδος αποθήκευσης και αναπαράστασης δεδομένων σε οπτικό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

8)«ηλεκτρονική σφραγίδα»: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητάς τους·

9)«μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού»: μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που αποδίδεται, σύμφωνα με κοινή δομή, σε κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

10)«πλαίσιο εμπιστοσύνης»: οι κανόνες, οι πολιτικές, οι προδιαγραφές, τα πρωτόκολλα, οι μορφότυποι δεδομένων και η ψηφιακή υποδομή που ρυθμίζουν και καθιστούν δυνατή την αξιόπιστη και ασφαλή έκδοση και επαλήθευση των πιστοποιητικών προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των πιστοποιητικών μέσω της επιβεβαίωσης της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω της δυνητικής χρήσης ηλεκτρονικών σφραγίδων.

Άρθρο 3
Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό

1.Το διαλειτουργικό ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό καθιστά δυνατή την έκδοση και τη διασυνοριακή επαλήθευση και αποδοχή καθενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

α)πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος έχει εμβολιαστεί με εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 στο κράτος μέλος έκδοσης του πιστοποιητικού (στο εξής: πιστοποιητικό εμβολιασμού)·

β)πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφονται το αποτέλεσμα και η ημερομηνία δοκιμασίας NAAT ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνων που περιλαμβάνεται στον κοινό και επικαιροποιημένο κατάλογο ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 ο οποίος καταρτίστηκε βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου 33 στην οποία υποβλήθηκε ο κάτοχός του (στο εξής: πιστοποιητικό εξέτασης)·

γ)πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος έχει αναρρώσει από λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 έπειτα από θετική δοκιμασία NAAT ή ταχεία δοκιμασία αντιγόνων που περιλαμβάνεται στον κοινό και επικαιροποιημένο κατάλογο ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 ο οποίος καταρτίστηκε βάσει της σύστασης 2021/C 24/01 του Συμβουλίου (στο εξής: πιστοποιητικό ανάρρωσης)·

2.Τα κράτη μέλη εκδίδουν τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1 σε ψηφιακή μορφή, έντυπη μορφή ή αμφότερες τις εν λόγω μορφές. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα κράτη μέλη περιέχουν διαλειτουργικό γραμμωτό κώδικα που καθιστά δυνατή την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας του πιστοποιητικού. Ο γραμμωτός κώδικας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα πιστοποιητικά αναγράφονται επίσης σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο και, τουλάχιστον, στην επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

3.Τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1 εκδίδονται δωρεάν. Ο κάτοχος δικαιούται να ζητήσει την έκδοση νέου πιστοποιητικού αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο πιστοποιητικό δεν είναι ή έχουν παύσει να είναι ακριβή ή επίκαιρα ή αν το πιστοποιητικό δεν βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κατόχου.

4.Η έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 δεν επηρεάζει την εγκυρότητα άλλων αποδεικτικών εμβολιασμού, εξέτασης ή ανάρρωσης που εκδόθηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή για άλλους σκοπούς, ιδίως για σκοπούς ιατρικούς.

5.Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σε ευθυγράμμιση με τον παρόντα κανονισμό από τρίτη χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν συνάψει συμφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να περιορίζουν την εν λόγω ελεύθερη κυκλοφορία για λόγους δημόσιας υγείας κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και η οποία δεν περιλαμβάνει μηχανισμό ενσωμάτωσης των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται αποδεκτά υπό τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 5.

Η Επιτροπή αξιολογεί αν η εν λόγω τρίτη χώρα εκδίδει πιστοποιητικά σε ευθυγράμμιση με τον παρόντα κανονισμό και αν έχει παράσχει επίσημες διαβεβαιώσεις ότι θα αποδέχεται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη. Αν οι όροι αυτοί πληρούνται, εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

6.Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας που έχει συσταθεί με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τα αποτελέσματα των ιατρικών περιστατικών που καταγράφονται στα πιστοποιητικά της παραγράφου 1.

Άρθρο 4
Πλαίσιο εμπιστοσύνης για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό

1.Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιουργούν και διατηρούν ψηφιακή υποδομή για πλαίσιο εμπιστοσύνης που καθιστά δυνατή την ασφαλή έκδοση και επαλήθευση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.Το πλαίσιο εμπιστοσύνης εξασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, τη διαλειτουργικότητα με τα τεχνολογικά συστήματα που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο.

3.Αν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα για πολίτες της Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους σύμφωνα με διεθνές πρότυπο και τεχνολογικό σύστημα που είναι διαλειτουργικά με το πλαίσιο εμπιστοσύνης που έχει θεσπιστεί βάσει του παρόντος κανονισμού και που επιτρέπουν την επαλήθευση της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας του πιστοποιητικού, και τα οποία πιστοποιητικά περιέχουν τα δεδομένα που παρατίθενται στο παράρτημα αντιμετωπίζονται, για τον σκοπό της διευκόλυνσης της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κατόχους τους, ως πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η αποδοχή από τα κράτη μέλη των πιστοποιητικών εμβολιασμού που εκδίδονται από τρίτες χώρες πραγματοποιείται υπό τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 5.

Η Επιτροπή αξιολογεί αν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τρίτη χώρα πληρούν τους όρους της παρούσας παραγράφου. Σε καταφατική περίπτωση, εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 5
Πιστοποιητικό εμβολιασμού

1.Κάθε κράτος μέλος χορηγεί πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, είτε αυτομάτως είτε κατόπιν αιτήματος του οικείου προσώπου.

2.Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α)ταυτοποίηση του κατόχου·

β)πληροφορίες σχετικά με το χορηγηθέν σκεύασμα εμβολίου·

γ)μεταδεδομένα του πιστοποιητικού, όπως πληροφορίες για τον εκδότη του πιστοποιητικού ή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό πιστοποιητικού.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με τα ειδικά πεδία δεδομένων που ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, για την τροποποίηση του σημείου 1 του παραρτήματος με την προσθήκη, την τροποποίηση ή την αφαίρεση πεδίων δεδομένων σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

3.Το πιστοποιητικό εμβολιασμού εκδίδεται σε ασφαλή και διαλειτουργική μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, και αναφέρει σαφώς αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι ο κύκλος εμβολιασμού.

4.Όταν, στην περίπτωση ανάκυψης νέων επιστημονικών δεδομένων ή για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με διεθνή πρότυπα και τεχνολογικά συστήματα, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12.

5.Αν τα κράτη μέλη αποδέχονται τα αποδεικτικά εμβολιασμού ως λόγο εξαίρεσης από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, αποδέχονται επίσης, υπό τους ίδιους όρους, τα έγκυρα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποδέχονται, για τον ίδιο σκοπό, τα έγκυρα πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ, εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 του οποίου η διανομή έχει επιτραπεί προσωρινά βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ή εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 που έχει λάβει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ.

6.Αν πολίτης της Ένωσης ή μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης έχει εμβολιαστεί σε τρίτη χώρα με εμβόλιο που πληροί τους όρους για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και οι αρχές κράτους μέλους έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου αξιόπιστου αποδεικτικού εμβολιασμού, χορηγούν στο οικείο πρόσωπο πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 6
Πιστοποιητικό εξέτασης

1.Κάθε κράτος μέλος χορηγεί πιστοποιητικό εξέτασης κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) στα πρόσωπα τα οποία έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία για τη διάγνωση της νόσου COVID-19, είτε αυτομάτως είτε κατόπιν αιτήματος του οικείου προσώπου.

2.Το πιστοποιητικό εξέτασης περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α)ταυτοποίηση του κατόχου·

β)πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμασία που διενεργήθηκε·

γ)μεταδεδομένα του πιστοποιητικού, όπως πληροφορίες για τον εκδότη του πιστοποιητικού ή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό πιστοποιητικού.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εξέτασης σύμφωνα με τα ειδικά πεδία δεδομένων που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, για την τροποποίηση του σημείου 2 του παραρτήματος με την προσθήκη, την τροποποίηση ή την αφαίρεση πεδίων δεδομένων σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

3.Το πιστοποιητικό εξέτασης εκδίδεται σε ασφαλή και διαλειτουργική μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

4.Όταν, στην περίπτωση ανάκυψης νέων επιστημονικών δεδομένων ή για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με διεθνή πρότυπα και τεχνολογικά συστήματα, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12.

5.Αν τα κράτη μέλη απαιτούν αποδεικτικό υποβολής σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 στο πλαίσιο των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, αποδέχονται και τα έγκυρα πιστοποιητικά εξέτασης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7
Πιστοποιητικό ανάρρωσης

1.Κάθε κράτος μέλος χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του οικείου προσώπου, πιστοποιητικό ανάρρωσης κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) το νωρίτερο από την ενδέκατη ημέρα μετά την πρώτη θετική διάγνωση προσώπου σε δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, για την τροποποίηση του αριθμού των ημερών από την πάροδο των οποίων και μετά μπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό ανάρρωσης, βάσει κατευθυντήριων γραμμών που έχει λάβει από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 ή επιστημονικών δεδομένων που έχουν εξεταστεί από το ECDC.

2.Το πιστοποιητικό ανάρρωσης περιέχει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α)ταυτοποίηση του κατόχου·

β)πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2·

γ)μεταδεδομένα του πιστοποιητικού, όπως πληροφορίες για τον εκδότη του πιστοποιητικού ή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό πιστοποιητικού.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ανάρρωσης σύμφωνα με τα ειδικά πεδία δεδομένων που ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, για την τροποποίηση του σημείου 3 του παραρτήματος με την προσθήκη, την τροποποίηση ή την αφαίρεση πεδίων δεδομένων σχετικά με τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών ανάρρωσης.

3.Το πιστοποιητικό ανάρρωσης εκδίδεται σε ασφαλή και διαλειτουργική μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

4.Όταν, στην περίπτωση ανάκυψης νέων επιστημονικών δεδομένων ή για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με διεθνή πρότυπα και τεχνολογικά συστήματα, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12.

5.Αν τα κράτη μέλη αποδέχονται τα αποδεικτικά ανάρρωσης από τη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ως λόγο εξαίρεσης από τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει, σε συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, αποδέχονται επίσης, υπό τους ίδιους όρους, τα έγκυρα πιστοποιητικά ανάρρωσης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8
Τεχνικές προδιαγραφές

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του πλαισίου εμπιστοσύνης που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες για:

α)την ασφαλή έκδοση και επαλήθευση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3·

β)τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των δεδομένων·

γ)τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος κωδικοποίησης και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου·

δ)τον καθορισμό της κοινής δομής του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού πιστοποιητικού·

ε)την έκδοση έγκυρου, ασφαλούς και διαλειτουργικού γραμμωτού κώδικα·

στ)την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας με διεθνή πρότυπα και/ή τεχνολογικά συστήματα·

ζ)την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπευθύνων επεξεργασίας και όσον αφορά τους εκτελούντες την επεξεργασία.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Για δεόντως δικαιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος, ιδίως για την εξασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης του πλαισίου εμπιστοσύνης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 3.

Άρθρο 9
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό της πρόσβασης στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό και της επαλήθευσής τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

2.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού ή από τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών που υποχρεούνται, βάσει του εθνικού δικαίου, να εφαρμόζουν ορισμένα μέτρα δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για την επιβεβαίωση και την επαλήθευση της κατάστασης του κατόχου του πιστοποιητικού όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση ή την ανάρρωση. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα οποία αποκτάται πρόσβαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν διατηρούνται.

3.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό της έκδοσης των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέου πιστοποιητικού, δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το αναγκαίο για τον σκοπό της επεξεργασίας τους, σε καμία δε περίπτωση δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το διάστημα κατά το οποίο τα πιστοποιητικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

4.Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Άρθρο 10
Διαδικασία γνωστοποίησης

1.Αν κράτος μέλος επιβάλλει στους κατόχους των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 την υποχρέωση να υποβληθούν, μετά την είσοδό τους στην επικράτειά του, σε καραντίνα, αυτοαπομόνωση ή δοκιμασία για τη διάγνωση της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, ή αν απαγορεύει την είσοδο στα εν λόγω πρόσωπα, ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή πριν από την προγραμματισμένη θέσπιση των εν λόγω περιορισμών. Προς τον σκοπό αυτό, το κράτος μέλος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)τους λόγους θέσπισης των εν λόγω περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών επιδημιολογικών δεδομένων που δικαιολογούν τους περιορισμούς·

β)το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω περιορισμών, με προσδιορισμό των ταξιδιωτών που υπόκεινται στους περιορισμούς ή που εξαιρούνται από αυτούς·

γ)την ημερομηνία και τη διάρκεια των περιορισμών.

Αν χρειάζεται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 11
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος].

3.Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 15 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.Πριν εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 15 τίθενται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Διαδικασία επείγοντος

1.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 13
Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.

Άρθρο 14
Υποβολή έκθεσης

Ένα έτος αφότου ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώσει, σύμφωνα με τον διεθνή υγειονομικό κανονισμό, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 έχει λήξει, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η έκθεση περιλαμβάνει, ιδίως, αξιολόγηση του αντικτύπου του παρόντος κανονισμού στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 11, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα ανασταλεί η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7 και 10 αφότου ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα έχει δηλώσει, σύμφωνα με τον διεθνή υγειονομικό κανονισμό, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 έχει λήξει.

3.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 11, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει εκ νέου η εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7 και 10 αν, μετά την αναστολή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τον ιό SARS-CoV-2, παραλλαγή του ή παρόμοια λοιμώδη νόσο δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας. Μετά την έκδοση τέτοιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.

4.Όταν, στην περίπτωση εξελίξεων σχετικά με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 12.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχοι

1.4.1.Γενικοί στόχοι

1.4.2.Ειδικοί στόχοι

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

1.4.4.Δείκτες επιδόσεων

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

1.5.4.Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

1.5.5.Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης στις πιστώσεις 

3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2. Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3. Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 νέα δράση 

 νέα δράση έπειτα από δοκιμαστικό σχέδιο / προπαρασκευαστική ενέργεια 34  

 την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή αναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Γενικοί στόχοι

Γενικός στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διασφαλιστεί η έκδοση, η επαλήθευση και η αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

1.4.2.Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ειδικός στόχος αριθ. 2

Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της επαληθευσιμότητας των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη.

Ειδικός στόχος αριθ. 3

Η θέσπιση των κανόνων για την αποδοχή των πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Η πρόταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19. Αυτό θα επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ και στα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία να αποδείξουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία που έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, από το κράτος μέλος προορισμού. Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας που ισχύουν επί του παρόντος για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19 μπορούν να αρθούν με συντονισμένο τρόπο, καθώς καθίστανται διαθέσιμα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία.

Θα παρασχεθεί στήριξη στα κράτη μέλη για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για τη διαλειτουργική έκδοση και επαλήθευση των πιστοποιητικών που απαρτίζουν το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό». Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν και θα συντηρούν την τεχνολογική υποδομή που είναι αναγκαία για το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό».

1.4.4.Δείκτες επιδόσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων.

Προετοιμασία για την ανάπτυξη

Μετά την έγκριση του σχεδίου κανονισμού και τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών του πλαισίου εμπιστοσύνης, θα πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλη ασφαλής ψηφιακή υποδομή ενωσιακού επιπέδου μεταξύ των εθνικών συστημάτων, η οποία να διασφαλίζει την αξιόπιστη επαλήθευση των πιστοποιητικών. Στο μέτρο του τεχνικά εφικτού, η εν λόγω υποδομή μπορεί να επαναχρησιμοποιεί τον σχεδιασμό υφιστάμενων λύσεων που λειτουργούν ήδη σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ λύσεων υποστηρικτικών λειτουργιών («backend») στα κράτη μέλη.

Ετοιμότητα για θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία το νωρίτερο δυνατόν εντός του 2021

Για να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία η ψηφιακή υποδομή ενωσιακού επιπέδου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργήσουν ολοκληρωμένες δοκιμές για τον χειρισμό του αναμενόμενου όγκου πράξεων.

Σύστημα σε επιχειρησιακή λειτουργία

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη της υποστηρικτικής ψηφιακής υποδομής ενωσιακού επιπέδου, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και παρακολούθησή της.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τεχνικών λύσεων που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να αποδέχονται αποδεικτικά εμβολιασμού για την εξαίρεση των ταξιδιωτών από ορισμένους περιορισμούς, απαιτούνται ομοιόμορφοι όροι για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19.

Το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για την COVID-19. Το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται σε διαλειτουργικό μορφότυπο και να επαληθεύονται αξιόπιστα όταν επιδεικνύονται από τον κάτοχο σε άλλα κράτη μέλη, διευκολύνοντας έτσι την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στη συμπλήρωση των εθνικών πρωτοβουλιών για τη θέσπιση πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης με συντονισμένο, συνεκτικό και διαλειτουργικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών.

Το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ως μέτρο για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και θα ανασταλεί μόλις κηρυχθεί το τέλος της πανδημίας. Μπορεί να τεθεί εκ νέου σε εφαρμογή σε περίπτωση μελλοντικών πανδημιών.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την ενωσιακή παρέμβαση και η οποία προστίθεται στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων): Οι στόχοι της παρούσας πρότασης, δηλαδή η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μέσω της θέσπισης ασφαλών και διαλειτουργικών πιστοποιητικών σχετικά με την κατάσταση του κατόχου τους όσον αφορά τον εμβολιασμό, την εξέταση ή την ανάρρωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης στο επίπεδο της Ένωσης.

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων): Η μη ανάληψη δράσης στο επίπεδο της Ένωσης είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση διαφορετικών συστημάτων από τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα οι πολίτες που θα ασκούν τα δικαιώματά τους ελεύθερης κυκλοφορίας να αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την αποδοχή των εγγράφων τους σε άλλα κράτη μέλη. Ιδίως, είναι αναγκαίο να συμφωνηθούν τα τεχνικά πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της επαληθευσιμότητας των πιστοποιητικών που εκδίδονται.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Οι εργασίες θα βασιστούν στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τη δημιουργία της ψηφιακής υποδομής με την ονομασία «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πύλης Ομοσπονδοποίησης», η οποία δημιουργήθηκε για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών αποστολής ειδοποιήσεων για κινητές συσκευές με σκοπό την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Η στήριξη σε ενωσιακό επίπεδο για τη σύνδεση των εθνικών διακομιστών παρασκηνίου (backend), καθώς και η παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση λύσεων σε όλα τα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ομαλής και ομοιόμορφης υιοθέτησης των προτεινόμενων λύσεων σε όλα τα κράτη μέλη.

1.5.4.Συμβατότητα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδεχόμενες συνέργειες με άλλα κατάλληλα μέσα

Η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει τα επείγοντα μέτρα μέσω του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) και θα διερευνήσει τις δυνατότητες για τη χορήγηση μέρους της χρηματοδοτικής στήριξης από άλλα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», σε μεταγενέστερο στάδιο. Η χρηματοδότηση θα είναι συμβατή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Η πρωτοβουλία ενδέχεται να απαιτήσει τη χρήση ειδικού μέσου ή συνδυασμού ειδικών μέσων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ. Η Επιτροπή θα αναλάβει την κατάλληλη πρωτοβουλία για να εξασφαλίσει την έγκαιρη κινητοποίηση των πόρων.

1.5.5.Αξιολόγηση των διάφορων διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων ανακατανομής

Η χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση μπορεί να καλύψει τις ακόλουθες δράσεις:

1) Στήριξη όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για το πλαίσιο 

α. προδιαγραφές σχετικά με τη συνολική αρχιτεκτονική της έκδοσης και επαλήθευσης του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού και σχετικά με τις δομές δεδομένων (ασφάλεια, ψηφιακά πιστοποιητικά / σφραγίδες για την ψηφιακή υπογραφή των πιστοποιητικών που απαρτίζουν το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό», αρχές εμπιστοσύνης κ.λπ.)·

β. προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τα κράτη μέλη για την έκδοση και την επαλήθευση των πιστοποιητικών που απαρτίζουν το πλαίσιο «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό»·

γ. προδιαγραφές για το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε ενωσιακό επίπεδο (επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων των κρατών μελών).

2) Απόδειξη της δυνατότητας υλοποίησης και πιλοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ασφαλείας και της υλοποίησης του σημείου 1 ανωτέρω ως λύσης αναφοράς

3) Πιλοτική θέση σε λειτουργία σε ορισμένα κράτη μέλη

α. εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων (αν απαιτείται)·

β. έλεγχος ασφάλειας·

γ. πραγματική θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος και καθιέρωση διαδικασίας ένταξης στο σύστημα.

4) Ενωσιακή χρηματοδοτική στήριξη για την υποστήριξη των κρατών μελών και την ανάπτυξη εθνικών λύσεων έκδοσης και επαλήθευσης που θα καταστούν διαλειτουργικές σε επίπεδο ΕΕ και, στο μέτρο του δυνατού, με τα τεχνολογικά συστήματα που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές επίπεδο

5) Διαδικασία ένταξης στο σύστημα των κρατών μελών

6) Λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων της ΕΕ που υποστηρίζουν τη διαλειτουργικότητα

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κονδύλια από πίστωση του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των πλέον επειγόντων μέτρων της πρωτοβουλίας και, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομική βάση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», θα διερευνήσει τις δυνατότητες για την ένταξη ορισμένων από τις δαπάνες στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Δεδομένης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, οι περισσότερες προπαρασκευαστικές δαπάνες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης πριν από την έναρξη ισχύος της νομικής βάσης του «ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού». Κάθε σύστημα ενωσιακού επιπέδου θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την έναρξη ισχύος της νομικής του βάσης.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από την ημερομηνία θέσπισης έως την αναστολή του πλαισίου «ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό» για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης για τη νόσο COVID-19 αφότου ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ θα έχει δηλώσει, σύμφωνα με τον διεθνή υγειονομικό κανονισμό, ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο που προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2 έχει λήξει.

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2021 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

 απεριόριστη διάρκεια

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 35

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Καμία.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Οι δράσεις για τις οποίες χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης θα παρακολουθούνται σε τακτική βάση.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού ένα έτος μετά την κήρυξη της λήξης της πανδημίας SARS-CoV-2 από τον ΠΟΥ, στην οποία θα περιγράφεται, ιδίως, ο αντίκτυπος του κανονισμού στην ελεύθερη κυκλοφορία και στην προστασία των δεδομένων.

2.2.Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου 

Τρόπος διαχείρισης

Οι δράσεις που υποστηρίζουν τους στόχους του κανονισμού θα υλοποιηθούν άμεσα, όπως προβλέπεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Η Επιτροπή θα παρέχει κάθε στήριξη που ζητείται και αιτιολογείται δεόντως από τα κράτη μέλη μέσω άμεσων επιχορηγήσεων προς τα αρμόδια υπουργεία ή τους εξουσιοδοτημένους από αυτά φορείς, ή θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία τυχόν αναγκαίων υποδομών διαλειτουργικότητας ενωσιακού επιπέδου. Η εν λόγω δομή θεωρείται η πλέον κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Μέσα χρηματοδότησης

Οι πόροι για τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν για την επίτευξη των στόχων του κανονισμού θα προέλθουν από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομική βάση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», θα διερευνήσει τις δυνατότητες για τη χρηματοδότηση ορισμένων από τις δαπάνες από το εν λόγω πρόγραμμα.

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει επιχορηγήσεις προς τα κράτη μέλη για να στηρίξει την εκ μέρους τους υλοποίηση της τεχνικής υποδομής που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Στρατηγικές ελέγχου

Οι στρατηγικές ελέγχου θα λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο του αντίστοιχου μηχανισμού υλοποίησης και των χρηματοδοτικών μέσων.

Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, η στρατηγική ελέγχου θα διαμορφωθεί αντιστοίχως και θα επικεντρωθεί σε τρία κύρια στάδια εκτέλεσης των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό:

α. τη διοργάνωση των προσκλήσεων και την επιλογή των προτάσεων που ταιριάζουν στους στόχους πολιτικής του κανονισμού·

β. τους επιχειρησιακούς ελέγχους, τους ελέγχους παρακολούθησης και τους εκ των προτέρων ελέγχους που καλύπτουν την υλοποίηση των έργων, τις δημόσιες συμβάσεις, την προχρηματοδότηση, τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές·

γ. τους εκ των υστέρων ελέγχους των έργων και των πληρωμών.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

α. καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προδιαγραφών του πλαισίου εμπιστοσύνης·

β. καθυστερήσεις στην υλοποίηση των υποδομών διαλειτουργικότητας των κρατών μελών και/ή της πύλης υπό τη διαχείριση της ΕΕ·

γ. πιθανά σφάλματα ή κακοδιαχείριση / κακή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Η υλοποίηση θα κάνει χρήση επιχορηγήσεων, οι οποίες ενέχουν χαμηλότερο κίνδυνο σφαλμάτων.

Οι κύριες λειτουργίες ελέγχου που προβλέπονται για το πρόγραμμα περιλαμβάνουν την εστίαση στους στόχους πολιτικής λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους στόχους εσωτερικού ελέγχου (νομιμότητα και κανονικότητα, αποδοτικότητα ελέγχου και αποδοτικότητα ως προς το κόστος). Θα στοχεύουν στη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των παραγόντων, στην κατάλληλη δημοσιονομική ευελιξία και στους συνεπείς εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχους και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο.

Το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής εφαρμόζεται για να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια που διατίθενται στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», όταν εγκριθεί), χρησιμοποιούνται δεόντως και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Το ισχύον σύστημα είναι δομημένο ως εξής:

α. Η ομάδα εσωτερικού ελέγχου της ΓΔ CONNECT επικεντρώνεται στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής. Οι άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής που εμπλέκονται στην υλοποίηση του μέσου θα ακολουθήσουν το ίδιο πλαίσιο ελέγχου.

β. Οι τακτικοί έλεγχοι, από εξωτερικούς ελεγκτές, των επιχορηγήσεων που παρέχονται και των συμβάσεων που κατακυρώνονται βάσει του παρόντος κανονισμού θα ενσωματώνονται πλήρως στα ετήσια προγράμματα ελέγχου.

γ. Αξιολόγηση συνολικών δραστηριοτήτων από εξωτερικούς αξιολογητές.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μπορούν να ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου προς την αξία των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο) 

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος

Στόχος είναι να διατηρηθεί ένα εναπομένον ποσοστό σφάλματος κάτω από το όριο του 2 % για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την εφαρμογή των μέτρων για την επίτευξη του στόχου του κανονισμού, με παράλληλο περιορισμό του φόρτου ελέγχου για τα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ του στόχου της νομιμότητας και της κανονικότητας και των άλλων στόχων, όπως η αποτελεσματικότητα του πλαισίου για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Η ΓΔ CONNECT είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει την απάτη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης. Η ΓΔ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συνολική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, που καλύπτει όλες τις σημαντικές δραστηριότητες και τους κινδύνους απάτης που εντοπίζονται. Αυτό περιλαμβάνει ενισχυμένη χρήση των πληροφοριών με τη χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνολογίας της πληροφορίας (ιδίως στη διαχείριση επιχορηγήσεων) και συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού. Συνολικά, το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων ελέγχου στοχεύει επίσης σε θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης.

Η νομοθεσία αυτή θα διασφαλίσει ότι οι βασικές δικλίδες ελέγχου, όπως οι έλεγχοι και/ή οι επιτόπιες εξακριβώσεις, μπορούν να διεξαχθούν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, με χρήση των τυποποιημένων διατάξεων που συστήνει η OLAF.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός  

ΔΠ/ΜΔΠ 36

χωρών ΕΖΕΣ 37

υποψηφίων για ένταξη χωρών 38

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

06 07 01 Στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

01

02 04 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (εάν προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας)

Μέρος του προγράμματος

ΟΧΙ

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κονδύλια από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για την αρχική στήριξη των πλέον επειγόντων μέτρων της πρωτοβουλίας και, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομική βάση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», θα διερευνήσει τις δυνατότητες για την ένταξη ορισμένων από τις δαπάνες στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω.

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

02

Ανθεκτικότητα και αξίες

ΓΔ CONNECT

Έτος 
2021

Έτος 
2022

Έτος 
2023

Έτος 
2024

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις 

06 07 01 Στήριξη έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

46,000

3,000

49,000

Πληρωμές

(2α)

37,900

11,100

49,000

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για τη ΓΔ CONNECT του τομέα 2β

Αναλήψεις υποχρεώσεων

= 1α

46,000

3,000

49,000

Πληρωμές

=2α

37,900

11,100

49,000ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

46,000

3,000

49,000

Πληρωμές

(5)

37,900

11,100

49,000

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 2β 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4

46,000

3,000

49,000

Πληρωμές

=5

37,900

11,100

49,000Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

01

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακή οικονομία

ΓΔ CONNECT

Έτος 
2021

Έτος 
2022

Έτος 
2023

Έτος 
2024

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις 

02 04 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»

Αναλήψεις υποχρεώσεων

π.υ.

π.υ.

π.υ.

Πληρωμές

(2β)

π.υ.

π.υ.

π.υ.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
για τη ΓΔ CONNECT του τομέα 01

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1β

π.υ.

π.υ.

π.υ.

Πληρωμές

=2β

π.υ.

π.υ.

π.υ.ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

π.υ.

π.υ.

π.υ.

Πληρωμές

(5)

π.υ.

π.υ.

π.υ.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 01
 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4

π.υ.

π.υ.

π.υ.

Πληρωμές

=5

π.υ.

π.υ.

π.υ.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
2021

Έτος 
2022

Έτος 
2023

Έτος 
2024

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ CONNECT + JUST + SANTE + DIGIT

Ανθρώπινοι πόροι 

2,214

2,518

4,732

Άλλες διοικητικές δαπάνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ CONNECT + JUST + SANTE + DIGIT

Πιστώσεις

2,214

2,518

4,732

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 7 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

2,214

2,518

4,732

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
2021

Έτος 
2022

Έτος 
2023

Έτος 
2024

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 7
 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

48,214

5,518

53,732

Πληρωμές

40,114

13,618

53,7323.2.2.Εκτιμώμενο αποτέλεσμα που χρηματοδοτείται με επιχειρησιακές πιστώσεις

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

2021

2022

2023

2024

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είδος 39

Μέσο κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Συνολικός αριθ.

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1

Ο καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Σχεδιασμός και υλοποίηση του πλαισίου εμπιστοσύνης

1

2,000

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

2,000

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2

Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της επαληθευσιμότητας των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη

Υποστηριζόμενη από την ΕΕ ανάπτυξη των λύσεων που απομένουν από τα κράτη μέλη

1

32,000

Σύνδεση με την πύλη της ΕΕ και συνεχής λειτουργία της

1

2,000

3,000

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

34,000

3,000

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 3

Η θέσπιση των κανόνων για την αποδοχή των πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας

Επιτυχής ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών

1

10,000

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 3

10,000

ΣΥΝΟΛΑ

46,000

3,000

3.2.3.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις διοικητικές πιστώσεις 

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
2021

Έτος 
2022

Έτος 
2023

Έτος 
2024

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 7 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

2,214

2,518

4,732

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

2,214

2,518

4,732

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 40  
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

2,214

2,518

4,732

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις των ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό των ΓΔ, οι οποίες θα συμπληρωθούν, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να χορηγηθούν στις αρμόδιες για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος 
2021 41

Έτος 
2022

Έτος 
2023

Έτος 
2024

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

20 01 02 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

14

16

20 01 02 03 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

01 01 01 01 (έμμεση έρευνα)

01 01 01 11 (άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 42

20 02 01 (END)

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT και JPD στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 xx yy zz   43

- στην έδρα

- στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

01 01 01 02 (AC, END, INT — έμμεση έρευνα)

01 01 01 12 (AC, END, INT — άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

15

17

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό των ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό των ΓΔ, το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, με τυχόν πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στις αρμόδιες για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Το προσωπικό θα είναι επιφορτισμένο με την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται βάσει αυτού, την παρακολούθηση της τεχνικής εφαρμογής (μέσω σύμβασης-πλαισίου και επιχορηγήσεων), καθώς και τη στήριξη των κρατών μελών για την ανάπτυξη των εθνικών εφαρμογών τους.

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   μπορεί να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με ανακατανομή εντός του οικείου τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει κονδύλια από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της πρωτοβουλίας και, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομική βάση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», θα διερευνήσει τις δυνατότητες για την ένταξη ορισμένων από τις δαπάνες στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

   συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση του αδιάθετου περιθωρίου στο πλαίσιο του αντίστοιχου τομέα του ΠΔΠ και/ή τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

Η πρωτοβουλία ενδέχεται να απαιτήσει τη χρήση ειδικού μέσου ή συνδυασμού ειδικών μέσων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ.

   συνεπάγεται την αναθεώρηση του ΠΔΠ.

 

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση 

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος 
N 44

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα 

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

στους ιδίους πόρους

στα λοιπά έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 45

Έτος 
N

Έτος 
N+1

Έτος 
N+2

Έτος 
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

(1)    ΕΕ L 337 της 14.10.2020, σ. 3.
(2)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(3)    Σύσταση (ΕΕ) 2021/119 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 2021, για την τροποποίηση της σύστασης (ΕΕ) 2020/1475 σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (ΕΕ L 36I της 2.2.2021, σ. 1).
(4)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(5)    SN 2/21.
(6)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(7)    Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
(8)    Διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(9)    Διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(10)    Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(11)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(12)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 11).
(13)    Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).
(14)    ΕΕ L 337 της 14.10.2020, σ. 3.
(15)    Διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(16)    ΕΕ C 96I της 24.3.2020, σ. 1.
(17)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates  
(18)    Διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf  
(19)    Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45).
(20)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
(21)    Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(22)    Είναι διαθέσιμες στην εξής διεύθυνση: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf  
(23)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf  
(24)    ΕΕ L 392 της 23.11.2020, σ. 63.
(25)    ΕΕ C 24 της 22.1.2021, σ. 1.
(26)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(27)     https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf  
(28)    Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
(29)    ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(30)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(31)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(32)    Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
(33)    Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση και την επικύρωση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων και την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων δοκιμασιών για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ (2021/C 24/01) (ΕΕ C 24 της 22.1.2021, σ. 1).
(34)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(35)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(36)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(37)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(38)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια.
(39)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).
(40)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(41)    Μόνο 10 μήνες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό για το 2021.
(42)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(43)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(44)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας. Να αντικατασταθεί το «N» με το αναμενόμενο πρώτο έτος εφαρμογής (για παράδειγμα: 2021). Το ίδιο και για τα επόμενα έτη.
(45)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.
Top

Βρυξέλλες, 17.3.2021

COM(2021) 130 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού, εξέτασης και ανάρρωσης, με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύνολα δεδομένων του πιστοποιητικού

1.Πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εμβολιασμού:

α)όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά·

β)ημερομηνία γέννησης·

γ)στοχευόμενη νόσος ή στοχευόμενος παράγοντας·

δ)εμβόλιο / προφυλακτική αγωγή·

ε)σκεύασμα εμβολίου·

στ)κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή παρασκευαστής του εμβολίου·

ζ)αριθμός σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων·

η)ημερομηνία εμβολιασμού, με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης·

θ)κράτος μέλος εμβολιασμού·

ι)εκδότης του πιστοποιητικού·

ια)μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού.

2.Πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό εξέτασης:

α)όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά·

β)ημερομηνία γέννησης·

γ)στοχευόμενη νόσος ή στοχευόμενος παράγοντας·

δ)είδος της δοκιμασίας·

ε)ονομασία δοκιμασίας (προαιρετικό για δοκιμασία NAAT)·

στ)κατασκευαστής της δοκιμασίας (προαιρετικό για δοκιμασία NAAT)·

ζ)ημερομηνία και ώρα συλλογής του δείγματος της δοκιμασίας·

η)ημερομηνία και ώρα παραγωγής του αποτελέσματος της δοκιμασίας (προαιρετικό για ταχεία δοκιμασία αντιγόνων)·

θ)αποτέλεσμα της δοκιμασίας·

ι)κέντρο ή εγκατάσταση διενέργειας της δοκιμασίας·

ια)κράτος μέλος διεξαγωγής της δοκιμασίας·

ιβ)εκδότης του πιστοποιητικού·

ιγ)μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού.

3.Πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ανάρρωσης:

α)όνομα: επώνυμο/-α και όνομα/-τα, μ’ αυτή τη σειρά·

β)ημερομηνία γέννησης·

γ)νόσος ή νοσογόνος παράγοντας από την/τον οποία/-ο έχει αναρρώσει ο πολίτης·

δ)ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος δοκιμασίας·

ε)κράτος μέλος διεξαγωγής της δοκιμασίας·

στ)εκδότης του πιστοποιητικού·

ζ)έναρξη ισχύος του πιστοποιητικού·

η)λήξη ισχύος του πιστοποιητικού (κατ' ανώτατο όριο 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος δοκιμασίας)·

θ)μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού.

Top