EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0178

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα λόγω της πανδημίας COVID-19

COM/2020/178 final

Βρυξέλλες, 29.4.2020

COM(2020) 178 final

2020/0069(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα λόγω της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πανδημία COVID-19 προκαλεί σημαντική οικονομική επιβράδυνση, λόγω της ραγδαίας μείωσης της ζήτησης και των δημόσιων μέτρων που ελήφθησαν για την ανάσχεση της εξάπλωσής της. Οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της γίνονται αισθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σοβαρότητα των συνεπειών θα εξαρτηθεί τόσο από τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 όσο και από τα μέτρα ανακούφισης και ανάκαμψης που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, η ύφεση έχει άνευ προηγουμένου αντίκτυπο στον τομέα των αερομεταφορών. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η κρίση ρευστότητας στον τομέα των αερομεταφορών μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας εντός ολίγων μηνών.

Ο τομέας των αερομεταφορών έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεισφορά του είναι ζωτική για τη συνολική οικονομία και την απασχόληση στην ΕΕ. Το 2016, για παράδειγμα, οι αερομεταφορές στήριξαν 9,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ και συνεισέφεραν πάνω από 624 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ. Ωστόσο, οι αερομεταφορές είναι επίσης σημαντικές για την επιτυχία των ΜΜΕ και του τουρισμού 1 . Κάθε 1 EUR που δαπανάται στον τομέα των αερομεταφορών δημιουργεί 3 EUR στην οικονομία συνολικά· και για κάθε νέα θέση εργασίας στον τομέα των αερομεταφορών, δημιουργούνται άλλες τρεις θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς 2 .

Δεδομένης της σημαντικής συμβολής του τομέα των αερομεταφορών στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον εν λόγω τομέα μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για την οικονομία της ΕΕ, καθώς και για τη συνδεσιμότητα, το εμπόριο, την οικονομική προσιτότητα και την επιλογή μετακινήσεων, οι οποίες θα γίνουν αισθητές για παρατεταμένη περίοδο.

Η χαμηλότερη ζήτηση, το κλείσιμο των συνόρων και οι προσωρινές απαγορεύσεις στις αεροπορικές συνδέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των μεγάλων διεθνών αγορών σημαίνουν ότι τα επιβατικά αεροπορικά ταξίδια είναι πιθανόν να σημειώσουν περαιτέρω σημαντική μείωση. Στις αρχές Απριλίου, οι πτήσεις σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο ήταν λιγότερες σε ποσοστό πάνω από 90 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 3 . Τον Μάρτιο, πραγματοποιήθηκαν περίπου 4,5 εκατομμύρια περισσότερες ακυρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων έναντι νέων κρατήσεων μόνο για τις πτήσεις εντός της ΕΕ 4 . Η επιβατική ζήτηση για ολόκληρο το 2020 προβλέπεται να είναι κατά 35 έως 46 % μειωμένη σε σύγκριση με το επίπεδο του 2019 5 .

Για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις αυτής της πανδημίας, είναι αναγκαία μια φιλόδοξη και συντονισμένη απάντηση σε επίπεδο πολιτικών. Καθώς η συμβολή των αερομεταφορών στις συνολικές επιδόσεις της οικονομίας της ΕΕ και η παρουσία τους σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τόσο σημαντικές, έχει ζωτική σημασία να αναλάβει δράση η ΕΕ για τη στήριξη του τομέα των αερομεταφορών της ΕΕ. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην προσωρινή τροποποίηση μιας σειράς διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές, ώστε να μπορέσουν η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν ευκολότερα ορισμένες αρνητικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και να μετριάσουν τις επιπτώσεις στον τομέα των αερομεταφορών για τη διάρκεια της κρίσης. Τα προσωρινά αυτά μέτρα περιλαμβάνουν: 1) τροποποίηση των κανόνων αδειοδότησης αερομεταφορέων σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, 2) απλούστευση των διαδικασιών που ισχύουν για την επιβολή απαγορεύσεων στα δικαιώματα κίνησης, 3) αποδοτικότερη ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών εδάφους και 4) παράταση των συμβάσεων υπηρεσιών εδάφους έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

1.1.Τροποποίηση των κανόνων αδειοδότησης αερομεταφορέων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 6

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, τα κράτη μέλη πρέπει να αναστέλλουν ή να ανακαλούν την άδεια εκμετάλλευσης οποιουδήποτε αερομεταφορέα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις πραγματικές ή δυνητικές οικονομικές υποχρεώσεις του για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Εναλλακτικά, οι αρχές μπορούν να χορηγούν προσωρινή άδεια στις εν λόγω αεροπορικές εταιρείες. Η προσωρινή άδεια αποσκοπεί στο να επιτρέψει στην αεροπορική εταιρεία να πραγματοποιήσει αναδιάρθρωση και να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι στέλνει επίσης πολύ αρνητικό μήνυμα στην αγορά σχετικά με την ικανότητα επιβίωσης μιας αεροπορικής εταιρείας, κάτι το οποίο με τη σειρά του επιδεινώνει περαιτέρω τα οικονομικά της προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τις ταμειακές ροές. Είναι πιθανό πολλές αεροπορικές εταιρείες που ήταν οικονομικά υγιείς πριν από την κρίση να καταλήξουν σε μια κατάσταση στην οποία τα προβλήματα ρευστότητας που θα αντιμετωπίζουν θα οδηγήσουν στη νομική ανάγκη αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους ή της αντικατάστασής της από προσωρινή άδεια. Στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, αυτό μπορεί να δημιουργήσει περιττό διοικητικό φόρτο χωρίς σαφές οικονομικό όφελος ή όφελος για την ασφάλεια.

Προτείνεται συνεπώς να ανασταλεί προσωρινά η εν λόγω επίσημη υποχρέωση των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, με παράλληλη διατήρηση της υποχρέωσής τους να παρακολουθούν την οικονομική επιφάνεια των μεταφορέων τους, ώστε να προστατεύουν τους επιβάτες από αδικαιολόγητους κινδύνους για την ασφάλεια και να είναι σε θέση να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στις αρχές ασφαλείας.

1.2.Τροποποίηση των κανόνων για έκτακτα μέτρα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008

Δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ένα κράτος μέλος μπορεί να απορρίπτει, να περιορίζει ή να επιβάλλει προϋποθέσεις στην άσκηση δικαιωμάτων κίνησης για την αντιμετώπιση απρόοπτων βραχυχρόνιων προβλημάτων που ανακύπτουν από απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις. Για να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα αυτά συνάδουν με τις αρχές της αναλογικότητας, της διαφάνειας και με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση για τα μέτρα αυτά με επαρκή αιτιολόγηση. Επιπλέον, αν τα προβλήματα τα οποία επέβαλαν τα μέτρα αυτά δεν έχουν επιλυθεί εντός 14 ημερών, το κράτος μέλος οφείλει να ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη και μπορεί, εφόσον συμφωνεί η Επιτροπή, να παρατείνει τα μέτρα για περαιτέρω χρονικά διαστήματα όχι άνω των 14 ημερών.

Η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής για τη δεύτερη περίοδο των 14 ημερών και, κατ’ αρχήν, για κάθε μεταγενέστερη περίοδο 14 ημερών χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής. Η διάταξη αυτή αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση καταστάσεων μικρής διάρκειας και η πείρα δείχνει ήδη ότι δεν είναι προσαρμοσμένη στην πανδημία COVID-19 που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με συνέπεια περιττό διοικητικό φόρτο για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Το άρθρο 21, το οποίο εφαρμόζεται σε «βραχυχρόνια προβλήματα», προδήλως δεν είναι προσαρμοσμένο στην παρούσα κρίση.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία προσωρινή παρέκκλιση από τις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου 21. Με την παρέκκλιση διευκρινίζεται ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να διατηρήσει προσωρινά ένα δικαιολογημένο και αναλογικό έκτακτο μέτρο για περίοδο πέραν των 14 ημερών, αλλά μόνο για τη διάρκεια των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που συνδέονται σαφώς με την πανδημία COVID-19. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε εμπλεκόμενου κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα αυτά εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ή εάν αντιβαίνουν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην ενωσιακή νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με αλλαγές στη διάρκεια και το πεδίο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

1.3.Παράταση της περιόδου κατά την οποία οι παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους μπορούν να λειτουργούν σε αερολιμένες της Ένωσης δυνάμει της οδηγίας 96/67/ΕΚ 7

Για την αντιμετώπιση αυτής της αιφνίδιας μείωσης της δραστηριότητας σε πρωτοφανή κλίμακα και για να βοηθηθούν οι εταιρείες υπηρεσιών εδάφους να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους που απαιτούνται για την βραχυπρόθεσμη κάλυψη των πάγιων εξόδων τους, τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2020, αποδεικνύονται σημαντικά υψηλότερα από τα έσοδά τους, ορισμένα κράτη μέλη παρέχουν εγγυήσεις για τα δάνεια που μπορούν να ζητήσουν οι εταιρείες από τους τραπεζικούς οργανισμούς προκειμένου να αποκατασταθεί μια ελάχιστη βάση ρευστότητας.

Ωστόσο, οι εγγυήσεις των τραπεζικών δανείων που χορηγούνται σε επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την εξέταση μιας σειράς κριτηρίων που αποσκοπούν στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας της εταιρείας που αιτείται τη χορήγηση δανείου. Πλην όμως, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά υπηρεσιών εδάφους, όσον αφορά ορισμένες από αυτές ή όσον αφορά μέρος της δραστηριότητάς τους, υπόκεινται, από τη φύση τους, σε καθεστώς λειτουργίας το οποίο δεν παρέχει εγγύηση βιωσιμότητας, δεδομένου ότι επιλέγονται για μέγιστη περίοδο επτά ετών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/67/ΕΚ.

Οι πτωχεύσεις θα ήταν επιζήμιες για ολόκληρο τον τομέα (αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες), καθώς θα περιόριζαν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τον ανταγωνισμό και θα οδηγούσαν σε διατάραξη των υπηρεσιών εδάφους, η οποία θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την ανάκαμψη. Ως εκ τούτου, για να παρασχεθεί στους πιστωτές των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους η απαιτούμενη ασφάλεια για να χορηγήσουν τα δάνεια που θα επιτρέψουν στους παρέχοντες υπηρεσίες να αποφύγουν ενδεχόμενη πτώχευση, ο προτεινόμενος κανονισμός ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/67/ΕΚ, οι συμβάσεις των παρεχόντων υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί βάσει της διαδικασίας του άρθρου 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/67/ΕΚ, οι οποίες λήγουν μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, μπορούν να παραταθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η εν λόγω παράταση αναμένεται να παράσχει επαρκή ασφάλεια στους πιστωτές των παρόχων υπηρεσιών εδάφους. Επιπλέον, λόγω της κρίσης, οι υπηρεσίες εδάφους ενδέχεται να μην είναι πλέον κερδοφόρες και ορισμένοι οργανισμοί διαχείρισης ενδέχεται να χρειαστεί να προμηθεύονται τέτοιες υπηρεσίες. Είναι αναγκαίο να υπενθυμιστεί ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η οδηγία 2014/25/ΕΕ 8 .

1.4.Εισαγωγή επείγουσας διαδικασίας για την επιλογή των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 96/67/ΕΚ ορίζει ότι, σε περίπτωση που ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους παύει τη δραστηριότητά του πριν από τη λήξη της περιόδου για την οποία επελέγη με διαγωνισμό σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αντικαθίσταται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 11 παράγραφος 1.

Σε περιστάσεις όπως η πανδημία COVID-19, είναι πιθανό ένας από τους παρόχους να κηρύξει πτώχευση σε αερολιμένες στους οποίους ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών εδάφους είναι περιορισμένος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 της οδηγίας 96/67/ΕΚ, και να προκύψει η ανάγκη ταχείας αντικατάστασης του πτωχεύσαντος παρόχου. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 ορίζει ότι ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα θα μπορούσε να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες εδάφους χωρίς να συμμετέχει σε διαγωνισμό. Ωστόσο, αυτό μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διοργάνωση νέου διαγωνισμού και είναι απίθανο οι αερολιμένες που δεν παρέχουν ήδη υπηρεσίες εδάφους να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές τόσο γρήγορα. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για την εξυπηρέτηση δι’ ιδίων μέσων από αεροπορικές εταιρείες που δεν έχουν σημαντική παρουσία στον συγκεκριμένο αερολιμένα.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και κατά παρέκκλιση της οδηγίας 96/67/ΕΚ, εάν, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και για λόγους που συνδέονται άμεσα με τις επιπτώσεις της, ένας ή περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους κηρύξουν πτώχευση σε έναν αερολιμένα, οι προτεινόμενες προσωρινές διατάξεις επιτρέπουν στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα να επιλέξει απευθείας πάροχο υπηρεσιών εδάφους χωρίς να απαιτείται να οργανώσει διαδικασία επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, για μέγιστη περίοδο έξι μηνών.

Οι τροποποιήσεις προβλέπουν επίσης τη δυνατότητα της Επιτροπής να παρατείνει τις σχετικές περιόδους που επηρεάζονται από την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία μπορεί να εγκριθεί με επείγουσα διαδικασία.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

2.1.Νομική βάση

Η παρούσα πρωτοβουλία βασίζεται στο άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω διάταξη επιτρέπει την έκδοση όλων των ενδεδειγμένων διατάξεων για τις αεροπορικές μεταφορές και έχει ήδη χρησιμεύσει ως βάση για την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και της οδηγίας 96/67/ΕΚ.

2.2.Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη για τους εξής λόγους. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο εν λόγω κανονισμός δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν την άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς αναστολή, ανάκληση ή έκδοση προσωρινών αδειών. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως περιστάσεων όπως η πανδημία COVID-19 και ακόμη και όταν τα προβλήματα ρευστότητας είναι μόνο προσωρινού χαρακτήρα. Όσον αφορά τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ο κανονισμός επιτρέπει τη λήψη μέτρων διάρκειας πέραν των 14 ημερών μόνο με άδεια της Επιτροπής για κάθε σχετική περίοδο. Η οδηγία 96/67/ΕΚ δεν επιτρέπει την αντικατάσταση των πτωχευσάντων παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους με επείγουσα διαδικασία ή την παράταση της περιόδου κατά την οποία μπορούν να λειτουργούν οι παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εισαγωγή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 νέων προσωρινών διατάξεων που προβλέπουν παρέκκλιση από το άρθρο 11 της οδηγίας 96/67/ΕΚ.

2.3.Αναλογικότητα

Η πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της άμβλυνσης των επιπτώσεων της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 για τους σκοπούς της λειτουργίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και της οδηγίας 96/67/ΕΚ. Το προτεινόμενο μέτρο είναι συνεπώς ανάλογο του επιδιωκόμενου σκοπού, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την περιορισμένη διάρκεια των προτεινόμενων προσωρινών μέτρων.

2.4.Επιλογή της νομικής πράξης

Για να επιτύχει τον στόχο της, η νομική πράξη πρέπει να έχει άμεση και γενική εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό, η κατάλληλη νομική πράξη είναι ο κανονισμός.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3.1.Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Πρόκειται για επείγον μέτρο με αφορμή την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19.

3.2.Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος, δεν διενεργήθηκε επίσημη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, τόσο οι αρχές των κρατών μελών όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη κάλεσαν την Επιτροπή να εγκρίνει πρόταση για κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και της παροχής υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης κατά την έννοια της οδηγίας 93/67/ΕΚ.

3.3.Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Όπως εξηγήθηκε, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί η δέουσα συλλογή εμπειρογνωσίας δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης. Ωστόσο, η Επιτροπή βασίστηκε στην πείρα που αποκτήθηκε από τις επαφές της με κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα των αερομεταφορών, οι οποίες περιλάμβαναν επίσης διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες.

3.4.Εκτίμηση επιπτώσεων

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, δεν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων.

3.5.Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άνευ αντικειμένου.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1.Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Το μέτρο δεν περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις παρακολούθησης ή υποβολής εκθέσεων, ωστόσο η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεωθεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις της στις αερομεταφορές και, εν ανάγκη, να εξουσιοδοτηθεί να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την παράταση των χρονικών περιόδων που αφορά το μέτρο.

5.2.Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Η πρόταση αποτελείται από τέσσερα στοιχεία:

(1)Με την προσθήκη των νέων παραγράφων 1α, 1β και 1γ στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ένα κράτος μέλος θα είναι σε θέση, όσον αφορά αξιολόγηση που θα διεξαχθεί κατά την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, να μην αναστέλλει ή να μην ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης ενός αερομεταφορέα, ακόμη και αν δεν είναι πλέον βέβαιο ότι ένας κοινοτικός αερομεταφορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές και δυνητικές υποχρεώσεις του για περίοδο 12 μηνών, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ικανοποιητικής οικονομικής ανασυγκρότησης εντός 12 μηνών. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία μπορεί να εκδοθεί με διαδικασία επείγοντος.

(2)Με την προσθήκη του νέου άρθρου 21α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να απορρίπτουν, να περιορίζουν ή να επιβάλλουν προϋποθέσεις στην άσκηση δικαιωμάτων κίνησης, εάν το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία μπορεί να εκδοθεί με διαδικασία επείγοντος.

(3)Το νέο άρθρο 24α, το οποίο αποτελεί νέο κεφάλαιο IVα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 επιτρέπει στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων να παρατείνουν τις συμβάσεις των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους έως τις 31η Δεκεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 96/67/ΕΚ. Επιτρέπει επίσης σε φορέα διαχείρισης αερολιμένα να επιλέγει απευθείας πάροχο υπηρεσιών εδάφους για μέγιστη περίοδο έξι μηνών. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία μπορεί να εκδοθεί με διαδικασία επείγοντος. Αυτή η αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 αποτυπώνεται στην τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 1.

(4)Το νέο άρθρο 25α και το νέο άρθρο 25β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 καθορίζουν τη διαδικασία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο προτεινόμενο άρθρο 9 παράγραφος 1β, στο άρθρο 21α παράγραφος 4 και στο άρθρο 24α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

.

2020/0069 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα λόγω της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 10 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση της εναέριας κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης της ζήτησης και της θέσπισης άμεσων μέτρων όπως το κλείσιμο των συνόρων και οι απαγορεύσεις εναέριας κυκλοφορίας που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη καθώς και από τρίτες χώρες για την ανάσχεση της πανδημίας.

(2)Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε ο διαχειριστής δικτύου της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας («Eurocontrol») υποδεικνύουν πτώση της αεροπορικής κίνησης κατά περίπου 90 % για την περιοχή της Ευρώπης στα τέλη Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019. Οι αερομεταφορείς αναφέρουν σημαντικές μειώσεις των μελλοντικών κρατήσεων και ματαιώνουν πτήσεις για τη χειμερινή περίοδο προγραμματισμού δρομολογίων 2019-2020 και τη θερινή περίοδο 2020 λόγω της πανδημίας. Αυτή η αιφνίδια πτώση της ζήτησης και ο άνευ προηγουμένου ρυθμός ακυρώσεων προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας για τους αερομεταφορείς, το οποίο συνδέεται άμεσα με την πανδημία COVID-19.

(3)Ενωσιακοί αερομεταφορείς οι οποίοι ήταν οικονομικά υγιείς πριν από την πανδημία COVID-19 αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αναστολή της άδειας εκμετάλλευσής τους, την ανάκλησή της ή την αντικατάστασή της από προσωρινή άδεια χωρίς να συντρέχει διαρθρωτική οικονομική ανάγκη. Η χορήγηση προσωρινής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11 θα μπορούσε να στείλει αρνητικό μήνυμα στην αγορά σχετικά με την ικανότητα επιβίωσης μιας αεροπορικής εταιρείας, το οποίο με τη σειρά του θα επιδείνωνε τα συγκυριακά οικονομικά προβλήματά της. Βάσει της αξιολόγησης που διενεργείται κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2020, είναι συνεπώς σκόπιμο η άδεια εκμετάλλευσης των εν λόγω φορέων εκμετάλλευσης να μην αναστέλλεται ή να μην ανακαλείται, υπό τον όρο ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ικανοποιητικής οικονομικής ανασυγκρότησης εντός 12 μηνών. Στο τέλος αυτής της 12μηνης περιόδου, ο ενωσιακός αερομεταφορέας θα πρέπει να υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Η υποχρέωση για ενημέρωση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 θα πρέπει να νοείται ότι εφαρμόζεται επίσης στις αποφάσεις να μην ανασταλεί ή να μην ανακληθεί η άδεια εκμετάλλευσης.

(4)Εκτός από τα έκτακτα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση απρόοπτων βραχυχρόνιων προβλημάτων λόγω απρόβλεπτων και αναπόφευκτων καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν, να περιορίζουν ή να επιβάλλουν προϋποθέσεις στην άσκηση δικαιωμάτων κίνησης, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την πανδημία COVID-19, των οποίων η διάρκεια μπορεί να παραταθεί. Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της διαφάνειας και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις και εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.

(5)Σε αερολιμένες όπου ο αριθμός των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους είναι περιορισμένος δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου 12 , οι πάροχοι μπορούν να επιλέγονται για μέγιστη περίοδο επτά ετών. Οι παρέχοντες υπηρεσίες των οποίων η περίοδος πλησιάζει στο τέλος της μπορούν, για τον λόγο αυτό, να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να παραταθεί η χρονική αυτή περίοδος.

(6)Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, σε αερολιμένες στους οποίους ο αριθμός των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους είναι περιορισμένος, ένας ή περισσότεροι παρέχοντες μπορεί να παύσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο αερολιμένα προτού καταστεί δυνατή η επιλογή νέου παρέχοντα υπηρεσίες με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/67/ΕΚ. Υπό τις περιστάσεις αυτές, είναι σκόπιμο ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα να μπορεί να αποφασίσει να επιλέξει απευθείας έναν παρέχοντα υπηρεσίες εδάφους για την παροχή των υπηρεσιών για μέγιστη περίοδο έξι μηνών. Όταν ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα χρειάζεται να προμηθευθεί υπηρεσίες εδάφους λόγω της πανδημίας COVID-19 και αποτελεί αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 , πρέπει να συμμορφώνεται με την εν λόγω οδηγία 2014/25/ΕΕ.

(7)Η περαιτέρω εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και η επίδρασή της στον τομέα των αερομεταφορών είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύει συνεχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα των αερομεταφορών και η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την περίοδο εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να επικρατούν οι αντίξοες συνθήκες.

(8)Προκειμένου να παρατείνεται, όταν είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο, η περίοδος κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές αδειοδότησης μπορούν να αποφασίζουν να μην αναστείλουν ή να μην ανακαλέσουν τις άδειες εκμετάλλευσης, η περίοδος κατά την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίπτουν, να περιορίζουν ή να επιβάλλουν προϋποθέσεις στην άσκηση δικαιωμάτων κίνησης, και η περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η παράταση των συμβάσεων των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους και η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οργανισμός διαχείρισης ενός αερολιμένα μπορεί να επιλέξει απευθείας παρέχοντα υπηρεσίες εδάφους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(9)Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα που συνεπάγονται οι εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν τα προτεινόμενα μέτρα, και ιδίως για την ταχεία έγκριση των αναγκαίων μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά και άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(10)Η απρόβλεπτη και αιφνίδια εκδήλωση της πανδημίας COVID-19 και οι σχετικές νομοθετικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση των σχετικών μέτρων κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη έγκριση τέτοιων μέτρων. Για τον λόγο αυτό, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την περίοδο πριν από την έναρξη ισχύος του. Δεδομένης της φύσης των εν λόγω διατάξεων, η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων.

(11)Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα που συνεπάγονται οι εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν τα μέτρα που θεσπίζονται, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1008/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τη χορήγηση αδειών στους κοινοτικούς αερομεταφορείς, το δικαίωμα των κοινοτικών αερομεταφορέων να εκτελούν ενδοκοινοτικά αεροπορικά δρομολόγια και την τιμολόγηση των ενδοκοινοτικών αεροπορικών δρομολογίων. Θεσπίζει επίσης προσωρινούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης.»

2)στο άρθρο 9, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α, 1β και 1γ:

«1α. Με βάση τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες πραγματοποιούνται από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η αρμόδια αρχή αδειοδότησης μπορεί να αποφασίσει πριν από το τέλος αυτής της περιόδου να μην αναστείλει ή να μην ανακαλέσει την άδεια εκμετάλλευσης του ενωσιακού αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και ότι υπάρχει ρεαλιστική προοπτική ικανοποιητικής χρηματοοικονομικής ανασυγκρότησης εντός των επόμενων 12 μηνών. Επανεξετάζει τις επιδόσεις του εν λόγω ενωσιακού αερομεταφορέα στο τέλος της 12μηνης περιόδου και αποφασίζει αν η άδεια εκμετάλλευσης αναστέλλεται ή ανακαλείται και χορηγείται προσωρινή άδεια βάσει της παραγράφου 1.

1β. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο Eurocontrol, ότι η μείωση του επιπέδου της εναέριας κυκλοφορίας σε σύγκριση με το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συνεχίζεται και είναι πιθανό να συνεχιστεί, και, διαπιστώσει επίσης, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί συνέπεια των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για να τροποποιήσει αναλόγως την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 που αναφέρεται στην παράγραφο 1α.

1γ.    Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1β. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοπτική έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Όταν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1β, η Επιτροπή εκδίδει το συντομότερο δυνατόν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1β.

1δ. Εάν, σε περίπτωση παρατεταμένων επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.»

3)παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 21α:

«Άρθρο 21a

Έκτακτα μέτρα που συνδέονται με την πανδημία Covid-19

1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 21, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη μπορούν, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, να απορρίπτουν, να περιορίζουν ή να επιβάλλουν προϋποθέσεις στην άσκηση δικαιωμάτων κίνησης, εάν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της διαφάνειας και βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2.Το κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά και τη διάρκειά τους και τους παρέχει επαρκή αιτιολόγηση. Εάν το κράτος μέλος τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει τα μέτρα αυτά μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

3.Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 ή εάν αντιβαίνουν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην ενωσιακή νομοθεσία.

4.Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει των βέλτιστων επιστημονικών γνώσεων, αποδεικτικών στοιχείων και δεδομένων που επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της πανδημίας COVID-19, ότι οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί ή η επιβολή προϋποθέσεων στην άσκηση των δικαιωμάτων κίνησης από τα κράτη μέλη πιθανόν να είναι αναγκαίοι πέραν της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για την ανάλογη τροποποίηση της εν λόγω περιόδου.

5.Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοπτική έκθεση σχετικά με το εν λόγω θέμα έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Όταν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή εκδίδει το συντομότερο δυνατόν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

6.Εάν, σε περίπτωση παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.»·

4)παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο IVα και το ακόλουθο άρθρο 24α:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Άρθρο 24a

1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 στοιχείο δ) της οδηγίας 96/67/ΕΚ, ο οργανισμός διαχείρισης αερολιμένα μπορεί να παρατείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, τις συμβάσεις των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους που έχουν επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και οι οποίες λήγουν από [να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 στοιχείο ε) της οδηγίας 96/67/ΕΚ και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εάν ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους παύσει τη δραστηριότητά του πριν από το τέλος της περιόδου για την οποία επελέγη, ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να επιλέξει απευθείας παρέχοντα υπηρεσίες εδάφους, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες για μέγιστη περίοδο έξι μηνών ή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι μεγαλύτερη.

3.Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Eurocontrol, ότι η μείωση του επιπέδου της εναέριας κυκλοφορίας σε σύγκριση με το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους συνεχίζεται και είναι πιθανό να συνεχιστεί, ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και ότι οδηγεί σε διακοπή της παροχής υπηρεσιών εδάφους ή σε δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τους παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α για την ανάλογη τροποποίηση των περιόδων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοπτική έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Εάν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή εκδίδει το συντομότερο δυνατόν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5.Εάν, σε περίπτωση παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25β εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

6.Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3. Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοπτική έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό έως τις 15 Νοεμβρίου 2020. Εάν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

7.Εάν, σε περίπτωση παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ένωση, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.»

5)παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 25α και 25β:

«Άρθρο 25α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η αναφερόμενη στο παρόν άρθρο εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β, στο άρθρο 21α παράγραφος 4 και στο άρθρο 24α παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25β
Διαδικασία επείγοντος

1.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται βάσει του παρόντος άρθρου αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 25α. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    Πηγή: ATAG – Aviation benefits beyond borders 2018
(2)    Πηγή: ACI
(3)    Πηγή: Eurocontrol
(4)    Πηγή: Συστήματα παγκόσμιας διανομής
(5)    Πηγή: ACI/IATA
(6)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση), ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(7)    Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας, ΕΕ L 272 της 15.10.1996, σ. 36.
(8)    Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.
(9)    ΕΕ C της , σ. .
(10)    ΕΕ C της , σ. .
(11)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).
(12)    Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 272 της 15.10.1996, σ. 36).
(13)    Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
Top