EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0138

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

COM/2020/138 final

Βρυξέλλες, 2.4.2020

COM(2020) 138 final

2020/0054(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 εξακολουθούν να αυξάνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων τα οποία να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Η πρώτη δέσμη μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή στις 13 Μαρτίου 2020 εισήγαγε ορισμένες σημαντικές αλλαγές που καθιστούν εφικτή την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης. Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας γίνονται όλο και σοβαρότερες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της δεύτερης δέσμης μέτρων, να γίνει υπέρβαση του εφικτού και να παρασχεθεί κατ’ εξαίρεση πρόσθετη ευελιξία για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πρωτόγνωρης κατάστασης, η οποία οδήγησε στην ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης .

Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα κινητοποίησης της πλήρους στήριξης των Ταμείων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, ως προσωρινό και έκτακτο μέτρο, με την επιφύλαξη των κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί η προσωρινή δυνατότητα συγχρηματοδότησης κατά 100 % από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτικής συνοχής, καθώς και πρόσθετες δυνατότητες μεταφοράς μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών. Επιπλέον, προτείνεται να απαλλαγούν τα κράτη μέλη από την ανάγκη να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ανακατεύθυνση των πόρων στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση. Η παρέκκλιση αυτή θα επιτρέψει την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, ώστε να ξεπεραστούν οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα είναι σε θέση να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους για την κλιμάκωση και την επέκταση συστημάτων βραχυχρόνιας απασχόλησης, για τη στήριξη του κεφαλαίου κίνησης των ΜΜΕ και για άμεσες δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, προκειμένου να εξαλειφθεί ο περιττός, υπό τις παρούσες συνθήκες, διοικητικός φόρτος που προκύπτει για τις εθνικές και ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις από την τροποποίηση των προγραμμάτων, είναι επίσης αναγκαίο να μην τροποποιηθούν τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και να μετατεθεί η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης το 2020, καθώς και η προθεσμία για τις εκθέσεις της Επιτροπής που βασίζονται σε αυτές. Επιπλέον, θα απλουστευθούν ορισμένες διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τους ελέγχους και τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεδομένων των υφιστάμενων περιορισμών για τη διενέργεια των απαραίτητων ελεγκτικών εργασιών, στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ, του ΕΤΘΑ και του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά η επέκταση της δυνατότητας χρήσης μη στατιστικής μεθόδου δειγματοληψίας. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αναπροσαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν θα πρέπει πλέον να απαιτούνται η επανεξέταση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η παρεχόμενη στήριξη χρησιμοποιήθηκε για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Επίσης, οι δυνατότητες στήριξης του κεφαλαίου κίνησης μέσω χρηματοδοτικών μέσων θα πρέπει να επεκταθούν και στο ΕΓΤΑΑ.

Τέλος, προτείνεται να επιτραπεί η παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ειδικών αυτών συνθηκών, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19 και με τους κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Η πανδημία COVID-19 είναι επίσης πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υλοποίηση πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, οι εθνικές αρχές μπορούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσαρμογής των πράξεων (π.χ. παραδοτέα, προθεσμία εκτέλεσης κ.λπ.) σύμφωνα με τους εθνικούς τους κανόνες, όπου αυτό είναι αναγκαίο και δικαιολογημένο, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα προγράμματα. Οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν τη δυνατότητα να επιλέγουν νέες πράξεις ή να προκηρύσσουν νέες ή συμπληρωματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εάν χρειαστεί.

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι περιστάσεις που προκύπτουν λόγω της πανδημίας COVID-19 να πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρας βίας βάσει του εθνικού δικαίου και, ως εκ τούτου, να συνιστούν βάσιμο λόγο για την αδυναμία συμμόρφωσης με κάποια υποχρέωση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να παρασχεθεί όλη η αναγκαία ευελιξία σε περίπτωση αδυναμίας των δικαιούχων να εκπληρώσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 (για παράδειγμα, μη διαθεσιμότητα προσωπικού). Εξίσου, η Επιτροπή θα επιδείξει την ίδια ευελιξία στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις τους. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τη στήριξη από τα Ταμεία, θα πρέπει να επιτρέπονται περιορισμένες προσαρμογές του μέγιστου ποσού συνεισφοράς των Ταμείων για κάθε προτεραιότητα και κατηγορία περιφερειών κατά τον καθορισμό του τελικού υπολοίπου που πρέπει να καταβληθεί στα επιχειρησιακά προγράμματα.

Τα μέτρα αυτά είναι συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των νομοθετικών τροποποιήσεων που προτάθηκαν στις 13 Μαρτίου 2020. Προκύπτουν από τη στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη μέσω της ειδικής ομάδας της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού, στην οποία έχουν ήδη εξεταστεί πάνω από 200 ερωτήματα.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η πρόταση συνάδει με το συνολικό νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και περιορίζεται σε μια στοχευμένη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013. Η πρόταση συμπληρώνει την πρόταση COM(2020)113 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2020, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Coronavirus Response Initiative), καθώς και όλα τα άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας πρωτόγνωρης κατάστασης.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρόταση περιορίζεται σε στοχευμένες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και διατηρεί τη συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 177, 178 και 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβλέπει δυνατότητες συγχρηματοδότησης ποσοστού 100 % και χρηματοοικονομικής ευελιξίας στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής και μεταξύ κατηγοριών περιφερειών. Καθορίζει με σαφήνεια την επιλεξιμότητα των δαπανών που επηρεάζονται από τα μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Τέλος, καθιστά λιγότερο αυστηρές για τα κράτη μέλη ορισμένες απαιτήσεις που συνεπάγονται διοικητικό φόρτο εξαιτίας του οποίου θα μπορούσε να καθυστερήσει η εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Οι εν λόγω έκτακτες αλλαγές προτείνονται με την επιφύλαξη των κανόνων που εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση αποσκοπεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από ορισμένους περιορισμούς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ένωσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη δυνατή ευελιξία για την κινητοποίηση υφιστάμενων επενδυτικών πόρων για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που απορρέουν από την πρωτόγνωρη κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Αναλογικότητα

Η πρόταση αποτελεί περιορισμένη και στοχευμένη αλλαγή που δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της παροχής πρόσθετης ευελιξίας και ασφάλειας δικαίου για την κινητοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας που επηρεάζει το δυναμικό ανάπτυξης των περιφερειών και των επιχειρήσεων και την ευημερία των πολιτών.

Επιλογή της νομικής πράξης

Ο κανονισμός αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την εισαγωγή των πρόσθετων δυνατοτήτων ευελιξίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση αυτών των πρωτοφανών περιστάσεων.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με εξωτερικούς ενδιαφερομένους. Ωστόσο, η πρόταση ακολουθεί εκτενείς διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τις τελευταίες εβδομάδες και λαμβάνει υπόψη τις πάνω από 200 ερωτήσεις σχετικά με διευκρινήσεις και συμβουλές που ελήφθησαν από τις εθνικές αρχές, σχετικά με τον χειρισμό των μέτρων τους αντιμετώπισης της κρίσης, μέσω της ειδικής ομάδας της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Άνευ αντικειμένου.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Εκπονήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων για την προετοιμασία των προτάσεων για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013. Οι παρούσες περιορισμένες και στοχοθετημένες αλλαγές δεν απαιτούν χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Άνευ αντικειμένου.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνεπάγεται αλλαγές στα ετήσια ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013. Η συνολική ετήσια κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 παραμένει αμετάβλητη.

Η πρόταση θα διευκολύνει την επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων και θα οδηγήσει στην εμπροσθοβαρή εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τον αντίκτυπο της προτεινόμενης τροποποίησης στις πιστώσεις πληρωμών το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσο και τις αναθεωρημένες προβλέψεις των κρατών μελών.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Θα υπάρχει παρακολούθηση και λογοδοσία όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων, στο πλαίσιο των μηχανισμών γενικής υποβολής εκθέσεων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Προτείνεται η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (κανονισμός περί κοινών διατάξεων), ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100 % από την ΕΕ στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη λογιστική χρήση 2020-2021 (άρθρο 25α παράγραφος 1). Στη βάση αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει και μπορεί να προτείνει την επέκταση του εν λόγω μέτρου.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι, για τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων για το έτος 2020 μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, καθώς και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς (άρθρο 25α παράγραφος 2). Οι πόροι στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, οι πρόσθετες πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και η στήριξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τις εν λόγω μεταφορές.

Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των σημερινών ειδικών προκλήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν μεταφορά των πιστώσεών τους για το έτος 2020 μεταξύ κατηγοριών περιφερειών. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής εστίαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τα κράτη μέλη θα πρέπει πρώτα να εξετάζουν άλλες δυνατότητες μεταφοράς χρηματοδότησης πριν από τη μεταφορά από τον προϋπολογισμό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, δεδομένων των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών αυτών για τις βασικές επενδύσεις στις περιφέρειες αυτές ή για την ολοκλήρωση των πράξεων που έχουν επιλεγεί πριν από την αίτηση μεταφοράς (άρθρο 25α παράγραφοι 3 και 4). Για τις τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης (άρθρο 25α παράγραφος 5).

Επιπλέον, για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, θα πρέπει να απλουστευθούν ορισμένες διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση και τους ελέγχους του προγράμματος. Ειδικότερα, τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης δεν θα πρέπει πλέον να τροποποιούνται (άρθρο 25α παράγραφος 6), η προθεσμία για την υποβολή της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης θα πρέπει να μετατεθεί (άρθρο 25α παράγραφος 8) και η επέκταση της δυνατότητας για τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ να χρησιμοποιούν μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ρητά (άρθρο 25α παράγραφος 12). Επιπλέον προβλέπονται ειδικές λεπτομέρειες για την επίκληση της ανωτέρας βίας στο πλαίσιο της αποδέσμευσης (άρθρο 25α παράγραφος 8).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών επιτρέπεται επίσης κατ’ εξαίρεση για εκτελεσθείσες ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις που προωθούν την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 (άρθρο 25α παράγραφος 7). Οι πράξεις αυτές μπορούν να επιλεγούν πριν από την έγκριση της αναγκαίας τροποποίησης του προγράμματος από την Επιτροπή.

Επιπλέον, όπου είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν προσαρμογές των χρηματοδοτικών μέσων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης στη δημόσια υγεία, δεν θα πρέπει να απαιτούνται η επανεξέταση και επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η παρεχόμενη στήριξη χρησιμοποιήθηκε για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Περαιτέρω, θα πρέπει να επεκταθούν οι δυνατότητες στήριξης του κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ (άρθρο 25α παράγραφοι 10 και 11).

Επιπλέον, προτείνεται επίσης να προβλεφθεί πρόσθετη ευελιξία κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό (άρθρο 1 παράγραφος 3).

Τέλος, προτείνεται η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για να επιτραπεί η παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις ειδικές αυτές συνθήκες, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνοχή με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19 και με τους κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (άρθρο 2).

2020/0054 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177, το άρθρο 178 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 2 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Τα κράτη μέλη έχουν πληγεί από τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας COVID-19 με πρωτόγνωρο τρόπο. Η κρίση εμποδίζει την ανάπτυξη στα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο με τη σειρά του επιδεινώνει τις σοβαρές ελλείψεις ρευστότητας λόγω της αιφνίδιας και σημαντικής αύξησης των δημόσιων επενδύσεων που απαιτούνται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα.

(2)Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της κρίσης, οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 έχουν ήδη τροποποιηθεί ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (στο εξής: ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (στο εξής: ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (στο εξής: τα Ταμεία) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (στο εξής: ΕΤΘΑ). Προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, το πεδίο στήριξης από το ΕΤΠΑ επεκτάθηκε σημαντικά.

(3)Ωστόσο, οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ επιδεινώνονται. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στα κράτη μέλη έκτακτη πρόσθετη ευελιξία ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, ενισχύοντας τη δυνατότητα κινητοποίησης όλων των μη χρησιμοποιούμενων ενισχύσεων από τα Ταμεία.

(4)Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των δημόσιων προϋπολογισμών για την αντιμετώπιση της κρίσης, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να ζητούν για προγράμματα της πολιτικής συνοχής ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % για τη λογιστική χρήση 2020-2021, σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Βάσει αξιολόγησης της εφαρμογής του εν λόγω έκτακτου ποσοστού συγχρηματοδότησης, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει επέκταση του μέτρου αυτού.

(5)Προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για την ανακατανομή των πόρων, ώστε να δοθούν ειδικά προσαρμοσμένες λύσεις στην κρίση της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να καθιερωθούν ή να ενισχυθούν οι δυνατότητες για χρηματοοικονομικές μεταφορές στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης, κατ’ εξαίρεση, να αυξηθούν για τα κράτη μέλη οι δυνατότητες μεταφοράς μεταξύ των κατηγοριών των περιφερειών λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, τηρώντας παράλληλα τους στόχους της Συνθήκης για την πολιτική συνοχής. Οι πόροι στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, οι πρόσθετες πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και η στήριξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τις εν λόγω μεταφορές. 

(6)Για να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν γρήγορα τους διαθέσιμους πόρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω του προχωρημένου σταδίου εφαρμογής της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η ανακατανομή των πόρων μπορεί να αφορά μόνο πόρους που είναι διαθέσιμοι για τον προγραμματισμό για το έτος 2020, δικαιολογείται η κατ’ εξαίρεση απαλλαγή των κρατών μελών από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

(7)Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και για να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να απλουστευθούν ορισμένες διαδικαστικές απαιτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση και τους ελέγχους του προγράμματος. Ειδικότερα, τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης δεν θα πρέπει να τροποποιούνται πλέον έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού ούτε για να αντικατοπτρίζονται προηγούμενες αλλαγές στα επιχειρησιακά προγράμματα ούτε για να εισάγονται οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για το έτος 2019 θα πρέπει να μετατεθεί, όπως και η διαβίβαση της συνοπτικής έκθεσης της Επιτροπής με βάση τις εν λόγω ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης. Επίσης, όσον αφορά τα Ταμεία και το ΕΤΘΑ, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η διευρυμένη δυνατότητα των ελεγκτικών αρχών να χρησιμοποιούν μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας για τη λογιστική χρήση 2019-2020.

(8)Είναι σκόπιμο, ακόμη, να προσδιοριστεί ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για εκτελεσθείσες ή πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις που προωθούν την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Οι πράξεις αυτές μπορούν να επιλεγούν ακόμη και πριν από την έγκριση της αναγκαίας τροποποίησης του προγράμματος από την Επιτροπή. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές λεπτομέρειες για την επίκληση του λόγου ανωτέρας βίας στο πλαίσιο της αποδέσμευσης.

(9)Επιπλέον, προκειμένου να περιοριστούν ο διοικητικός φόρτος και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση, αν απαιτείται να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, δεν θα πρέπει πλέον να απαιτούνται μέχρι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού η επανεξέταση και η επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης και των επικαιροποιημένων επιχειρηματικών σχεδίων ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα, ως μέρος των δικαιολογητικών εγγράφων, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η παρεχόμενη στήριξη χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν. Επίσης, οι δυνατότητες στήριξης του κεφαλαίου κίνησης από τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να επεκταθούν.

(10)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τη στήριξη από τα Ταμεία ή το ΕΤΘΑ, θα πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη ευελιξία για τον υπολογισμό της πληρωμής του τελικού υπολοίπου στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

(11)Για να διευκολυνθούν οι μεταφορές πιστώσεων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού, ο όρος που προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τη χρήση πιστώσεων για τον ίδιο στόχο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις μεταφορές που προτείνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

(12)Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της προσέγγισης που ακολουθείται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξη της οικονομίας στην τρέχουσα πανδημία COVID-19 και τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), αφενός, και των όρων για την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, αφετέρου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτραπεί η χορήγηση στήριξης στις εν λόγω επιχειρήσεις στις συγκεκριμένες αυτές συνθήκες.

(13)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας με την εισαγωγή μέτρων ευελιξίας στον τομέα της στήριξης από τα ΕΔΕΤ, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(14)Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα,

(15)Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με την πανδημία COVID-19, είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(16)Λαμβανομένης υπόψη της πανδημίας COVID-19 και του επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας που συνδέεται με αυτήν, είναι σκόπιμο να γίνει χρήση της εξαίρεσης από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)Στον τίτλο II του δεύτερου μέρους προστίθεται το ακόλουθο νέο κεφάλαιο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έκτακτα μέτρα σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19»·

«Άρθρο [25α]
Έκτακτα μέτρα σχετικά με τη χρήση των ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

1.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 60 παράγραφος 1 και το άρθρο 120 παράγραφος 3 πρώτο και τέταρτο εδάφιο, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % για δαπάνες που δηλώνονται σε αιτήσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021 για έναν ή περισσότερους άξονες προτεραιότητας σε πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το Ταμείο Συνοχής.

Οι αιτήσεις για τροποποίηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης πραγματοποιούνται μέσω της διαδικασίας για την τροποποίηση των προγραμμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 30 και συνοδεύονται από το αναθεωρημένο πρόγραμμα ή τα αναθεωρημένα προγράμματα. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 100 % εφαρμόζεται μόνο εάν η αντίστοιχη τροποποίηση του προγράμματος εγκριθεί από την Επιτροπή το αργότερο πριν από την υποβολή της τελικής αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του ΚΚΔ.

Πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής για τη λογιστική χρήση που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2021, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο ii) επιβεβαιώνοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης το οποίο ίσχυε κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου 2020 για τις προτεραιότητες που αφορά η προσωρινή αύξηση σε 100 %.

2.Για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, οι διαθέσιμοι πόροι σχετικά με τον προγραμματισμό του έτους 2020 για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής, ανεξάρτητα από τα ποσοστά που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 92 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς των μεταφορών αυτών δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 92 παράγραφος 4.

Οι μεταφορές δεν επηρεάζουν τους πόρους που έχουν διατεθεί για την ΠΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 5 και τη βοήθεια σε απόρους βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 7.

Οι πόροι που μεταφέρονται μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής δυνάμει της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου στο οποίο μεταφέρονται.

3.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 93 παράγραφος 1 και επιπλέον της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2, οι πόροι που διατίθενται για προγραμματισμό του έτους 2020 μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών των περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

4.Οι αιτήσεις μεταφοράς δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 υποβάλλονται μέσω της διαδικασίας τροποποίησης των προγραμμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 30, αιτιολογούνται δεόντως και συνοδεύονται από το αναθεωρημένο πρόγραμμα ή τα αναθεωρημένα προγράμματα στα οποία προσδιορίζονται τα ποσά που μεταφέρονται ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, ανάλογα με την περίπτωση.

5.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 και τους ειδικούς κανονισμούς για κάθε Ταμείο, τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προσδιορίζονται σε αιτήσεις για τροποποίηση προγραμμάτων που υποβλήθηκαν ή μεταφορές που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 5 κατά την ή μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς κανονισμούς για κάθε ταμείο.

6.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16, από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης δεν τροποποιούνται και οι τροποποιήσεις του προγράμματος δεν συνεπάγονται τροποποίηση των συμφώνων εταιρικής σχέσης.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 2 από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] δεν επαληθεύεται η συνέπεια των προγραμμάτων και της υλοποίησής τους με το σύμφωνο εταιρικής σχέσης.

7.Για πράξεις που προωθούν την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 65 παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 125 παράγραφος 3 στοιχείο β), οι πράξεις αυτές μπορούν να επιλέγονται για στήριξη από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ πριν από την έγκριση του τροποποιημένου προγράμματος.

8.Για τους σκοπούς του άρθρου 87 παράγραφος 1 στοιχείο β), αν η πανδημία COVID-19 προβάλλεται ως λόγος ανωτέρας βίας, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ποσά για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να υποβληθεί αίτηση πληρωμής, σε συνολικό επίπεδο, κατά προτεραιότητα για πράξεις συνολικών επιλέξιμων δαπανών κάτω του 1 000 000 ευρώ.

9.Η ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του προγράμματος, που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1, για το έτος 2019 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για όλα τα ΕΔΕΤ, κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς για κάθε Ταμείο. Αντίστοιχα, μπορεί να μετατεθεί η διαβίβαση της συνοπτικής έκθεσης που συντάσσει η Επιτροπή για το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1.

10.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

11.Αν τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν στήριξη υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 37 παράγραφος 4 [εισήχθη με την τροπολογία CRII], δεν απαιτούνται νέα ή επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα και στοιχεία, ως μέρος των δικαιολογητικών εγγράφων, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η στήριξη που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο προοριζόταν.

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η στήριξη αυτή μπορεί επίσης να παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και σχετικά με την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων. Η εν λόγω επιλέξιμη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 ευρώ.

12.Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 127 παράγραφος 1, η πανδημία COVID-19 αποτελεί δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση την οποία μπορούν να επικαλεστούν οι ελεγκτικές αρχές με βάση την επαγγελματική τους κρίση για να χρησιμοποιήσουν μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας για τη λογιστική χρήση που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2019 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

13.Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, η κατάσταση των πιστώσεων που προορίζονται για τον ίδιο στόχο δεν ισχύει για τις μεταφορές πιστώσεων δυνάμει των παραγράφων 2 και 3.»·

2)στο άρθρο 130 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.    Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ μέσω πληρωμών του τελικού υπολοίπου για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφερειών στην τελική λογιστική χρήση δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % τη συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφερειών όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η συνεισφορά των Ταμείων ή του ΕΤΘΑ μέσω πληρωμών του τελικού υπολοίπου κατά την τελική λογιστική χρήση δεν υπερβαίνει τις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες που δηλώνονται και τη συνεισφορά από κάθε ταμείο και κατηγορία περιφερειών σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν στήριξη η οποία συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 3 ή τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 4 , (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 5 και (ΕΕ) αριθ. 717/2014 6 δεν θεωρούνται επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες για τους σκοπούς του παρόντος σημείου.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής που αφορούν τη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 7  

4 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

13 Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 8  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Οι πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Άνευ αντικειμένου.

1.4.2.Ειδικοί στόχοι και σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ.

Άνευ αντικειμένου.

Σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Άνευ αντικειμένου.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Άνευ αντικειμένου.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Άνευ αντικειμένου.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Άνευ αντικειμένου.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης

Άνευ αντικειμένου.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Άνευ αντικειμένου.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Άνευ αντικειμένου.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από 1/7/2020 έως 30/6/2021

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις για την περίοδο 2020-2025

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 9

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Ουδέν

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Άνευ αντικειμένου.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Άνευ αντικειμένου.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Άνευ αντικειμένου.

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Άνευ αντικειμένου.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Άνευ αντικειμένου.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός
[Τομέας ………………………...……………]

ΔΠ/ΜΔΠ 10

χωρών ΕΖΕΣ 11

υποψηφίων για ένταξη χωρών 12

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

1β Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής

4 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

13 Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός
[Τομέας ………………………………………]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[XX.YY.YY.YY]

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν συνεπάγεται αλλαγές στα ετήσια ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1311/2013.

Η συνολική ετήσια ανάλυση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο συνοχής παραμένει αμετάβλητη.

Η πρόταση θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπροσθοβαρή χορήγηση των πιστώσεων πληρωμών για τη λογιστική χρήση που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021, όπως εκτιμάται κατωτέρω

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνεςσε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

ΓΔ: EMPL, REGIO

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

1β: Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Πληρωμές

 

(2)

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 13  

Άνευ αντικειμένου.

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τις ΓΔ EMPL, REGIO 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Πληρωμές

=2+2α

+3

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Πληρωμές

(5)

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1β
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Πληρωμές

=5+6

8 500,000

6 100,000

0,000

-7 300,000

-7 300,000

0,000

0,000Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

Πληρωμές

(5)

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+6

Πληρωμές

=5+6Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <…….>

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <…….>

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 14

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση υφιστάμενων επιχειρησιακών πιστώσεων (καμία αλλαγή):

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είδος 15

Μέσο κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Συνολικός αριθ.

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 16

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 17

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 18
of the multiannual financial framework

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.    

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (στην έδρα και στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 19

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 04 yy  20

- στην έδρα:

- στις αντιπροσωπείες της ΕΕ

XX 01 05 02 (AC, END, INT — έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT – άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

στους ιδίους πόρους

στα λοιπά έσοδα

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 21

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφανίζεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

(1)    ΕΕ C της , σ. .
(2)    ΕΕ C της , σ. .
(3)    ΕΕ C 91 I της 20.3.2020, σ. 1.
(4)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1).
(5)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9).
(6)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45).
(7)    ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(8)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(9)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(11)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(12)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφια μέλη της ΕΕ από τα Δυτικά Βαλκάνια.
(13)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(14)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(15)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).
(16)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι …»
(17)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(18)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(19)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JED = Νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ
(20)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(21)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
Top