EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG1230(02)

Εικοστή πρώτη ετήσια έκθεση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού

ST/14167/2019/INIT

ΕΕ C 437 της 30.12.2019, p. 1–554 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 437/1


ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 2008/944/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(2019/C 437/01)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση καλύπτει στατιστικά στοιχεία για τις άδειες και τις εξαγωγές συμβατικών όπλων από κράτη μέλη της ΕΕ στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2018. Καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1) (2) το 2018 και το 2019, πέραν των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην εικοστή ετήσια έκθεση.

Η έκθεση αυτή καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι εθνικές αρχές των κρατών μελών. Η Ομάδα «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» (COARM) του Συμβουλίου υποστηρίζει τον μόνιμο διάλογο μεταξύ των κρατών μελών για τη συνεπή εφαρμογή των κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Το έργο της COARM προσανατολίζεται επίσης στην περαιτέρω σύγκλιση αυτής της πολιτικής (κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, η οποία αντικατέστησε το 2008 τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για την εξαγωγή όπλων, ο οποίος ίσχυε από τον Ιούνιο του 1998).

Επιπλέον, η έκθεση περιέχει μη εξαντλητικές πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές εντός της Ένωσης προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, που διέπονται από την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας.

Οι παρακάτω τρίτες χώρες έχουν επισήμως ευθυγραμμιστεί με τα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Καναδάς, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, Ισλανδία, Μαυροβούνιο και Νορβηγία. Από το 2012 λειτουργεί σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας.

Η προαγωγή ουσιαστικών ελέγχων των εθνικών εξαγωγών όπλων και των αρχών και κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ σε επιλεγμένες τρίτες χώρες συνεχίστηκε κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, με την έκδοση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/101 του Συμβουλίου (4), η οποία εξασφάλισε τη συνέχεια στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2309 του Συμβουλίου (5). Ενισχύθηκαν επίσης σημαντικά οι προσπάθειες προβολής της ΕΕ όσον αφορά την οικουμενική αποδοχή και την εφαρμογή της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων, καθώς πολλές δραστηριότητες διεξήχθησαν την ίδια περίοδο δυνάμει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/915 του Συμβουλίου (6).

I.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 2008/944/ΚΕΠΠΑ

1.   Εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ

Η κοινή θέση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κριτήρια αξιολόγησης για τις αιτήσεις χορήγησης αδειών εξαγωγής, επέκταση των ελέγχων στη διαμεσολάβηση, τις συναλλαγές διαμετακόμισης και τις άυλες μεταφορές τεχνολογίας, ενισχυμένες διαδικασίες για την προαγωγή της σύγκλισης των εξαγωγικών πολιτικών των κρατών μελών μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για τις απορριφθείσες εξαγωγές, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με την τεκμηρίωση τελικού χρήστη, τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων.

Στόχος της κοινής θέσης είναι να εξασφαλίσει την υπεύθυνη εξαγωγή όπλων από τα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ότι αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα εσωτερική καταστολή, περιφερειακή αστάθεια ή επιθετικές ενέργειες σε διεθνές επίπεδο, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο όπλων συμβάλλει στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Επίσης, η αυστηρή εφαρμογή της κοινής θέσης έχει ως στόχο την αποτροπή της εκτροπής όπλων σε τελικούς χρήστες για τους οποίους δεν προορίζονται.

Γνωστοποιήσεις άρνησης και διαβουλεύσεις

Η κοινή θέση προβλέπει τη γνωστοποίηση των αρνήσεων χορήγησης άδειας. Όταν ένα κράτος μέλος επανεξετάζει μια αίτηση για άδεια συναλλαγής κατ’ ουσία ταυτόσημη με άδεια που έχει προηγουμένως απορρίψει άλλο κράτος μέλος, η κοινή θέση προβλέπει διαδικασία διαβούλευσης. Αυτό γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών της COARM. Το σύστημα έχει ήδη αποδείξει ότι υποστηρίζει περαιτέρω τη διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών έναντι συγκεκριμένων χωρών τελικού προορισμού και τελικών χρηστών. Το 2018, το ηλεκτρονικό σύστημα απέδειξε περαιτέρω την αξία του όσον αφορά τον εξορθολογισμό της ροής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Ο αριθμός αρνήσεων που κοινοποιήθηκαν το 2018 αναγράφεται στη σειρά (δ) των πινακίων του (συνημμένου στην παρούσα έκθεση) πίνακα Α.Ι ανά προορισμό και ανά κατηγορία στρατιωτικού καταλόγου. στον πίνακα Β.Ι αναγράφονται ο αριθμός διαβουλεύσεων που ζήτησε κάθε κράτος μέλος και ο αριθμός διαβουλεύσεων που ζητήθηκαν από αυτό, ενώ στον πίνακα Β.ΙΙ αναγράφεται ο αριθμός διαβουλεύσεων ανά προορισμό.

2.   Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν βασικό εργαλείο στο οποίο συνοψίζονται οι συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των λειτουργικών διατάξεων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ και για την ερμηνεία των κριτηρίων της. Αναφέρονται στο άρθρο 13 της κοινής θέσης.

Καταρτίστηκαν από την Ομάδα COARM και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα· η τελευταία επικαιροποίηση έγινε στο πλαίσιο της επανεξέτασης της κοινής θέσης, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018 και το πρώτο εξάμηνο του 2019. Οι οδηγίες χρήσης προορίζονται πρωτίστως για τους αρμοδίους για την έκδοση αδειών εξαγωγής, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά και ρεαλιστικά στη σύγκλιση των πολιτικών και διαδικασιών ελέγχου των εξαγωγών όπλων των κρατών μελών.

Προκειμένου να στηρίξουν τη θέση σε εφαρμογή των κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ, οι οδηγίες χρήσης παρουσιάζουν ορθές πρακτικές που έχουν εκπονηθεί από την Ομάδα COARM, αξιοποιώντας τις εθνικές βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή άλλων σχετικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών. Σκοπός τους είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων της κοινής θέσης. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω του προσδιορισμού των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χορήγησης αδειών εξαγωγής. Οι βέλτιστες πρακτικές προορίζονται για χρήση από τους αρμοδίους για τη χορήγηση αδειών και άλλους υπαλλήλους σχετικών κρατικών υπηρεσιών και φορέων. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύνη των εν λόγω υπαλλήλων σε περιφερειακά, νομικά, δικαστικά, τεχνικά, αναπτυξιακά και στρατιωτικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια.

Οι οδηγίες χρήσης είναι δημόσιο έγγραφο διαθέσιμο στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (7).

3.   Δραστηριότητες προβολής

Στο άρθρο 11 της κοινής θέσης καλούνται τα κράτη μέλη να «καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παροτρύνουν και άλλα κράτη που εξάγουν στρατιωτική τεχνολογία ή εξοπλισμό να εφαρμόζουν τα κριτήρια της παρούσας κοινής θέσης». Οι εντατικές δραστηριότητες προβολής τις οποίες διεξήγαγε τόσο η ΕΕ όσο και μεμονωμένα κράτη μέλη συνεχίστηκαν το 2018 και το 2019, όπως περιγράφεται στον πίνακα D που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Βάσει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/101, που υλοποιείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικών και Ελέγχου Εξαγωγών (BAFA), πραγματοποιήθηκαν ορισμένα περιφερειακά εργαστήρια, επισκέψεις μελέτης και εκδηλώσεις παροχής βοήθειας σε συγκεκριμένες χώρες. Επιπλέον, διεξήχθησαν περαιτέρω περιφερειακές δραστηριότητες προβολής, προσαρμοσμένα εθνικά προγράμματα βοήθειας και ad hoc μεμονωμένα εργαστήρια βοήθειας δυνάμει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/915, για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής και της οικουμενικής αποδοχής της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων (επιπλέον πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται στην ενότητα ΙΙ.2).

4.   Συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου

Συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου για θέματα σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων διεξήχθησαν το 2018 και το 2019 με τη Νορβηγία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία. Αυτοί οι πολιτικοί διάλογοι λειτούργησαν ως φόρουμ για εποικοδομητικές συζητήσεις σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι πολιτικές εξαγωγών προς συγκεκριμένους προορισμούς, τα ζητήματα συμμόρφωσης και ελέγχου και η διαδικασία της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων.

5.   Επικαιροποίηση του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της ΕΕ περιλαμβάνει τα στρατιωτικά είδη για τις εξαγωγές των οποίων τα κράτη μέλη επιτρέπουν τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 12 της κοινής θέσης. Είναι πανομοιότυπος με τον κατάλογο των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ.

Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση καλύπτει τα στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων από κράτη μέλη της ΕΕ στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2018, ο περιλαμβανόμενος ΚΣΚ αφορά το 2018 και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2018· έχουν επίσης ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στον Κατάλογο Πολεμικού Υλικού του Διακανονισμού του Wassenaar κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του Διακανονισμού το 2017. Η επικαιροποιημένη έκδοση του ΚΣΚ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 (8). Ο ΚΣΚ που ίσχυε το 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 12 Μαρτίου 2019 με αριθμό αναφοράς 2019/C 95/01 (9).

6.   Διαμεσολάβηση με αντικείμενο όπλα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινής θέσης 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (10), τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χορήγηση και την άρνηση χορήγησης αδειών διαμεσολάβησης. Επίσης, τα κράτη μέλη που απαιτούν από τους διαμεσολαβητές να λαμβάνουν γραπτή εξουσιοδότηση προκειμένου να ενεργούν υπό αυτή την ιδιότητα και/ή που τηρούν μητρώο διαμεσολαβητών στις συναλλαγές με αντικείμενο όπλα, έχουν προβλέψει ειδικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους εγγεγραμμένους σε μητρώο διαμεσολαβητές. Στον συνημμένο πίνακα Α.ΙΙΙ περιέχονται πληροφορίες για τις άδειες διαμεσολάβησης τις οποίες χορηγούν ή αρνούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στον συνημμένο πίνακα Γ περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, της κοινής θέσης 2003/468/ΚΕΠΠΑ.

7.   Διάλογος με φορείς: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κοινωνία των πολιτών και βιομηχανία

Ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με θέματα ελέγχου των εξαγωγών όπλων πραγματοποιείται συνήθως ετησίως με ακρόαση ανώτερου αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το 2018 και το 2019 η ΕΥΕΔ πραγματοποίησε επίσης επαφές με την εισηγήτρια του ΕΚ για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων και απάντησε σε σημαντικό αριθμό κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για θέματα εξαγωγών όπλων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, την περίοδο 2018-2019 οργανώθηκαν σε εξαμηνιαία βάση συνεδριάσεις της Ομάδας COARM με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η COARM προσκάλεσε επίσης μία φορά το 2018 και μία το 2019 εκπροσώπους της βιομηχανίας στις συνεδριάσεις της.

II.   ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΛΩΝ (ΣΕΟ)

1.   Συμμετοχή στη διαδικασία προετοιμασίας της ΣΕΟ: Διασκέψεις των συμβαλλόμενων κρατών

Όπως και στις προηγούμενες διασκέψεις των συμβαλλόμενων κρατών (για τις οποίες έγινε ενημέρωση σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις), η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έπαιξαν ενεργό ρόλο στην τέταρτη διάσκεψη των συμβαλλόμενων κρατών, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, στις 20-24 Αυγούστου 2018 (σχετική ενημέρωση έγινε στην 20ή ετήσια έκθεση) και στην πέμπτη διάσκεψη των συμβαλλόμενων κρατών, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, στις 26-30 Αυγούστου 2019. Οι πρόεδροι της τέταρτης και πέμπτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών συμμετείχαν ο καθένας σε μία συνεδρίαση της Ομάδας COARM στη διάρκεια της αντίστοιχης προεδρίας τους.

Η πέμπτη διάσκεψη των συμβαλλόμενων κρατών, υπό την προεδρία του πρεσβευτή κ. Jānis Kārkliņš της Λετονίας, επιχείρησε να αλλάξει σταδιακά τον στόχο, από την οικοδόμηση θεσμών στις συζητήσεις ουσιωδών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της Συνθήκης, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης του έργου των τριών ομάδων εργασίας (Αποτελεσματική Εφαρμογή της Συνθήκης, Οικουμενική Εφαρμογή, Διαφάνεια και Υποβολή Εκθέσεων) καθώς και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν το Εθελοντικό Καταπιστευματικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Χορηγιών. Η διάσκεψη έθεσε στόχους για το επόμενο έτος, με έμφαση στην εφαρμογή αποφάσεων για την ανάληψη δράσης για την έμφυλη βία και τη βία με βάση το φύλο (ΒΒΦ)· τους κινδύνους εκτροπής· νέο πρόγραμμα για τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση· την ανάγκη αύξησης του αριθμού και έγκαιρης υποβολής των εθνικών εκθέσεων· και, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ποσού των μη καταβληθεισών εκτιμώμενων συνεισφορών, μέτρα για την αντιμετώπιση της σοβαρής χρηματοοικονομικής κατάστασης. Όσον αφορά το εθελοντικό καταπιστευματικό ταμείο της ΣΕΟ, εξέφρασε την εκτίμησή της προς τα κράτη που είχαν καταβάλει εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές και ενθάρρυνε όλα τα κράτη που είναι σε θέση να συνεισφέρουν στο ταμείο να το πράξουν. Αποφάσισε σχετικά με τον προϋπολογισμό της για την περίοδο 2019/2020 και, λαμβάνοντας υπόψη τις μη καταβληθείσες συνεισφορές των κρατών, κάλεσε τα κράτη που δεν το είχαν πράξει να ανταποκριθούν άμεσα και εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η διάσκεψη εξέλεξε τον πρέσβη κ. Carlos Foradori της Αργεντινής ως πρόεδρο της έκτης διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών το 2020. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ενεργά συμβαλλόμενα κράτη και παρατηρητές, καθώς και αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. Τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται προσοχή στην αποτελεσματική εφαρμογή και την οικουμενική αποδοχή της Συνθήκης.

2.   Το πρόγραμμα της ΕΕ για υποστήριξη της εφαρμογής δυνάμει της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/915

Σε συνέχεια της έναρξης ισχύος της τον Δεκέμβριο του 2014 και με 105 συμβαλλόμενα κράτη μέχρι σήμερα (28 Οκτωβρίου 2019), η ΣΕΟ συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την οικουμενική αποδοχή και την αποτελεσματική εφαρμογή της από τα συμβαλλόμενα κράτη.

Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η ΕΕ ενέκρινε φιλόδοξο πρόγραμμα στήριξης της εφαρμογής για τρίτες χώρες (απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/915 του Συμβουλίου). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικών και Ελέγχου Εξαγωγών (BAFA) και την Expertise France. Επί του παρόντος παρέχει συνδρομή σε συνολικά 18 τρίτες χώρες ως μακροχρόνιους εταίρους (εταίρους του χάρτη πορείας) και 14 τρίτες χώρες ως ad-hoc εταίρους, κατόπιν αιτήματός τους, για την ενίσχυση των οικείων τους συστημάτων ελέγχου μεταφοράς όπλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ το 2018 και το 2019 (μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2019) περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα D.

ΙΙΙ.   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ COARM ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

Η COARM επισκόπησε εμπεριστατωμένα, κατά τη διάρκεια του 2018 και του πρώτου εξαμήνου του 2019, την εφαρμογή της κοινής θέσης και την εκπλήρωση των στόχων της, δέκα έτη μετά την έγκρισή της, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 10900/15 του Ιουλίου του 2015. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμφώνησαν ότι, με την έγκριση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ, καθορίστηκαν τα βασικά στοιχεία της κοινής προσέγγισης για τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων από τα κράτη μέλη. Παρά την πρόοδο που αντιπροσωπεύει η έγκριση της κοινής θέσης, πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά, ιδίως στο επίπεδο εφαρμογής της κοινής θέσης.

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας ισχύουν για το εγγύς μέλλον:

1.

συνέχιση της ενίσχυσης της συνεργασίας και της προώθησης της σύγκλισης στον τομέα των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, με σκοπό να ισχυροποιηθούν ο καθορισμός, η υποστήριξη και η εφαρμογή από την ΕΕ υψηλών προτύπων για τη διαχείριση και τις μεταφορές στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού από όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικών πληροφοριών για τις γνωστοποιήσεις άρνησης και τις πολιτικές εξαγωγών όπλων·

2.

συνέχεια των συζητήσεων για πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες στο ηλεκτρονικό σύστημα της COARΜ·

3.

εξασφάλιση ότι τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη θα θεσπίσουν ενδεδειγμένους εθνικούς νομοθετικούς ή διοικητικούς κανόνες για να εφαρμόσουν πλήρως την κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα·

4.

περαιτέρω υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής και της οικουμενικής αποδοχής της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων, ιδίως μέσω της συνέχισης του προγράμματος της ΕΕ για υποστήριξη της εφαρμογής που δρομολογήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/915·

5.

περαιτέρω ανάπτυξη των ανταλλαγών πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τις τρίτες χώρες που ευθυγραμμίζονται με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

6.

συνεχής παρότρυνση προς άλλα κράτη που εξάγουν όπλα να εφαρμόσουν τα κριτήρια της κοινής θέσης·

7.

συνέχιση του διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περαιτέρω ανάπτυξη επαφών με την κοινωνία των πολιτών και τη βιομηχανία·

8.

εξασφάλιση ότι η ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, η οποία θα συμβάλει ιδίως στην εφαρμογή της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, συνοδεύεται από στενότερη συνεργασία και σύγκλιση στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού·

9.

εξέταση της δυνατότητας έκδοσης απόφασης σχετικά με τα πιστοποιητικά τελικού χρήστη για την εξαγωγή φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και των πυρομαχικών τους·

10.

προσπάθειες για οριστικοποίηση και δημοσίευση της 22ας ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων το συντομότερο δυνατόν εντός του 2020.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (11)

ML1

Λειόκαννα όπλα, διαμετρήματος κάτω των 20 mm, άλλα όπλα και αυτόματα όπλα διαμετρήματος 12,7 mm (μισής ίντσας) και κάτω, και τα παρελκόμενά τους, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML2

Λειόκαννα όπλα, διαμετρήματος 20 mm και άνω, άλλα όπλα ή εξοπλισμός διαμετρήματος άνω των 12,7 mm (μισής ίντσας), εκτοξευτήρες και παρελκόμενα, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML3

Πυρομαχικά και αναφλεκτικές διατάξεις και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML4

Βόμβες, τορπίλες, ρουκέτες, πύραυλοι, άλλες εκρηκτικές συσκευές και γομώσεις και συναφής εξοπλισμός και παρελκόμενα, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML5

Έλεγχος πυρός και συναφής εξοπλισμός συναγερμού και προειδοποίησης και σχετικά συστήματα, και εξοπλισμός δοκιμής, ευθυγράμμισης και αντιμέτρων, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, και συστατικά μέρη και εξαρτήματα σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML6

Οχήματα εδάφους και συστατικά τους μέρη

ML7

Χημικοί παράγοντες, «βιολογικοί παράγοντες», «παράγοντες ελέγχου ταραχών», ραδιενεργά υλικά, συναφής εξοπλισμός, συστατικά και υλικά

ML8

«Ενεργειακά υλικά» και συναφείς ουσίες

ML9

Πολεμικά πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια), ειδικός ναυτικός εξοπλισμός, εξαρτήματα, συστατικά μέρη τους και άλλα σκάφη επιφανείας

ML10

«Αεροσκάφη», «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα», «μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», αεροκινητήρες και εξοπλισμός «αεροσκαφών», συναφής εξοπλισμός και συστατικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση

ML11

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, «διαστημικά σκάφη» και συστατικά μέρη που δεν προσδιορίζονται σε άλλο μέρος του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της ΕΕ

ML12

Οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας υψηλής ταχύτητας και συναφής εξοπλισμός και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML13

Εξοπλισμός θωράκισης ή προστατευτικός εξοπλισμός, κατασκευές και συστατικά μέρη

ML14

«Ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική εκπαίδευση» ή προσομοίωση στρατιωτικών σεναρίων, προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για την εκπαίδευση στη χρήση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή όπλου προσδιοριζόμενου στα σημεία ML1 ή ML2, και συστατικά μέρη και εξαρτήματα σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML15

Εξοπλισμός παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας ή αντιμέτρων, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και εξαρτήματά του

ML16

Σφυρήλατα, χυτά και άλλα ακατέργαστα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για υλικά που προσδιορίζονται στα σημεία ML1 έως ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ή ML19

ML17

Ποικίλος εξοπλισμός, υλικά και «βιβλιοθήκες» και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML18

Εξοπλισμός «παραγωγής» και συστατικά του μέρη

ML19

Οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας (DEW), συναφής εξοπλισμός ή εξοπλισμός αντιμέτρων και υποδείγματα δοκιμών και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά

ML20

Κρυογονικός και «υπεραγώγιμος» εξοπλισμός και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και εξαρτήματα αυτών

ML21

«Λογισμικό»

ML22

«Τεχνολογία»


(1)  Νομικά δεσμευτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

(2)  Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).

(3)  Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1).

(4)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/101 του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την προαγωγή ουσιαστικών ελέγχων των εξαγωγών όπλων (ΕΕ L 17 της 23.1.2018, σ. 40).

(5)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2309 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προαγωγή ουσιαστικών ελέγχων των εξαγωγών όπλων (ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 56).

(6)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/915 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για δραστηριότητες προβολής της Ένωσης προς υποστήριξη της εφαρμογής της Συνθήκης για το Εμπόριο Όπλων (ΕΕ L 139 της 30.5.2017, σ. 38).

(7)  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8465/arms-export-control_en

(8)  ΕΕ C 98 της 15.3.2018, σ. 1.

(9)  ΕΕ C 95 της 12.3.2019, σ. 1.

(10)  Κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλιου, της 23ης Ιουνίου 2003, για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 79).

(11)  Η πλήρης περιγραφή των κατηγοριών που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2018 (EE C 98 της 15.3.2018, σ. 1) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from = EL


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

The attached tables contain the following information:

A.I

EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

A.II

EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS

A.III

INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED

B.I

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND RECEIVED BY EACH MEMBER STATE

B.II

TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS PER DESTINATION COUNTRY

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

INFORMATION ON EU OUTREACH ACTIVITIES

E.

INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1); (d) = number of denials (discrepancies may appear between breakdowns and totals due to denials concerning more than one ML category or denials for items other than those appearing in the ML (2)); and (e) = the number of the criterion of Common Position 2008/944 invoked to support the refusal (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated between brackets).

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures regarding arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3)

The EU User’s Guide stipulates that the value of actual exports only needs to be provided where it is available. With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c), it is important to note that Belgium, Cyprus, Germany, Greece, Latvia, Malta and the United Kingdom do not provide these data. No aggregation is therefore reported at the EU level.

With regard to the use of global and general licences notably applied to intra-EU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States’ ability to report on actual values (row c) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote 5.

Data are reported in Euros and accordingly converted from national currencies for Member States not having the Euro as national currency. Please bear in mind the possible exchange rate fluctuations between the data collection at national level, the date of reporting to the EU level and the date of consultation of the data.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes are available at https://www.sanctionsmap.eu.

Exports to UN mandated or other international missions are further reported on in Table A.II.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION 10

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia) 422

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe) 426

North America

(Canada, United States) 433

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bonaire/Saint Eustatius and Saba, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago) 440

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela) 444

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) 450

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan) 453

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam) 458

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 465

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Denmark (Greenland), Denmark (Faeroe Islands), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), France (Saint Martin), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turks and Caicos Islands) 471

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Holy See, Iceland, Kosovo (under UNSCR 1244/99), Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Norway, Russian Federation, Serbia, San Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine) 479

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen) 486

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu) 493
EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE 500

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2018

Key: (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in Euros; (c) = value of arms exports in Euros (if available); (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

Afghanistan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML10

Bulgaria

a

 

2

1

6

 

 

 

1

b

 

2 188 160

1 319

10 124 127

 

 

 

4 016 612

c

 

2 076 006

1 972 506

47 946 890

 

 

 

14 006 458

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

2 730

 

 

 

 

 

 

 

c

1 666

 

 

 

 

 

 

30 873 132

France

a

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

150 000

41 997

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

4

7

 

 

b

 

 

 

 

364 200

6 765 385

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 268

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

34 975

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

157 416

 

135 775

 

223 114

 

424 630

4 347 950

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

5 534 576

 

 

 

 

 

 

 

c

2 895 617

 

1 782 684

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

4

 

 

 

5

b

42 227

 

1 461 282

21 101 348

 

 

 

41 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

3

2

3

10

4

7

1

12

b

5 579 533

2 188 160

1 462 601

31 225 475

364 200

6 765 385

150 000

4 128 022

d

 

 

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

1(1)


Afghanistan

 

 

ML11

ML13

ML15

ML16

ML21

Total

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

16 330 218

c

 

 

 

 

 

66 001 860

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

2 730

c

 

 

 

 

 

30 874 798

France

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

191 997

c

 

 

 

 

 

1 500 000

Germany

a

6

 

 

 

5

22

b

4 294 824

 

 

 

203 742

11 628 151

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

1

 

3

b

 

 

 

1 012 500

 

1 035 768

c

 

 

 

 

 

135 211

Lithuania

a

1

 

 

 

 

1

b

132 570

 

 

 

 

132 570

c

132 570

 

 

 

 

167 545

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

480 315

230 055

50 895

 

20 768

6 070 918

Romania

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

5 534 576

c

 

 

 

 

 

4 678 301

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

4 200

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

6

 

 

 

20

b

223 359

51 818

 

 

 

22 921 979

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

9

6

 

1

5

63

b

4 650 753

51 818

 

1 012 500

203 742

57 782 189

d

 

 

 

 

 

1

e

 

 

 

 

 

1(1)


Albania

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML10

ML11

ML13

Total

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

6

b

888 721

 

 

 

 

 

 

888 721

c

795 788

 

 

 

 

 

 

795 788

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

38 600

 

 

 

 

 

 

38 600

c

26 600

 

 

 

 

 

 

26 600

Czech Republic

a

3

 

1

 

 

 

1

5

b

382 171

 

 

 

 

 

 

382 171

c

223 367

 

 

 

 

 

 

223 367

France

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

34 300 000

600 000

 

 

 

 

34 900 000

c

 

 

 

 

 

 

 

2 700 000

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

2

b

23 240

 

 

 

 

252 377

 

275 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

12 000

 

 

12 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

11

1

2

1

1

1

1

18

b

1 332 732

34 300 000

600 000

 

12 000

252 377

 

36 497 109

d

1

 

 

 

 

 

 

1

e

4(1),7(1)

 

 

 

 

 

 

4(1),7(1)


Algeria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML9

Austria

a

 

 

 

 

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

123 121 375

 

 

c

 

 

 

 

 

4 367 918

 

 

Bulgaria

a

4

4

 

3

2

2

 

 

b

3 377 852

12 218 321

 

1 993 722

2 225 248

126 230

 

 

c

2 819 138

11 403 141

24 918 483

11 164 060

2 447 050

802 507

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

5

 

 

b

 

 

 

 

 

2 078 549

 

 

c

 

 

10 542

 

 

2 751 794

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

6 654 588

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

3

 

1

3

b

 

 

1 080 000

27 219

398 524 700

 

168 978 500

2 586 778 500

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

2

2

1

10

 

3

b

440

55 400

146 400

13 547

275 000

718 890 882

 

7 127 906

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

1 039 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

58 360

 

 

 

Poland

a

 

 

1

2

6

11

 

 

b

 

 

360 000

7 096

7 663 761

20 029 831

 

 

c

 

 

 

3 548

445 774

10 687 353

 

 

Spain

a

 

1

 

 

3

 

 

 

b

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

c

 

306 420

 

 

12 611 128

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

148 109

900 748

 

 

 

Total per ML category

a

6

6

5

13

16

33

1

6

b

4 417 292

12 580 141

1 586 400

2 041 584

421 299 837

870 901 455

168 978 500

2 593 906 406

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

ML18

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

1 207 656

 

 

 

 

c

 

 

 

 

3 200

 

777 851

457 000

Czech Republic

a

8

 

 

 

 

 

 

2

b

482 933

 

 

 

 

 

 

 

c

3 132 969

 

 

 

 

 

 

138 253

France

a

 

4

1

 

4

 

 

 

b

 

36 940 000

1 500 000

 

297 626 885

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

3

 

 

1

1

 

4

b

28 470

14 571 546

 

 

45 480 547

847

 

9 430 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

8

1

 

 

 

 

 

3

b

14 732 118

6 126 960

 

 

 

 

 

22 417 122

c

3 759 976

 

 

404 368

 

 

 

64 979

Slovakia

a

 

 

 

4

 

 

 

 

b

 

 

 

4 370 526

 

 

 

 

c

 

 

 

1 617 124

 

 

 

 

Spain

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

3 049

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

3

1

2

 

 

 

 

b

160 241

192 373

1 039

218 717

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

22

11

2

7

5

1

 

10

b

15 403 762

57 830 879

1 501 039

5 796 899

343 107 432

847

 

31 847 122

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Algeria

 

 

ML21

ML22

Total

Austria

a

 

 

4

b

 

 

123 121 375

c

 

 

4 367 918

Bulgaria

a

 

1

17

b

 

25 658

21 174 687

c

 

 

54 792 430

Czech Republic

a

 

 

16

b

 

 

2 561 482

c

 

 

6 033 558

Denmark

a

 

 

1

b

 

 

6 654 588

c

 

 

 

France

a

 

 

18

b

 

 

3 491 455 804

c

 

 

36 600 000

Germany

a

1

5

38

b

513 035

21 646 903

818 180 923

c

 

 

 

Italy

a

 

 

1

b

 

 

1 039 000

c

 

 

1 972 586

Netherlands

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

58 360

Poland

a

1

2

35

b

1 353 030

185 654

72 875 572

c

 

 

15 365 998

Slovakia

a

 

 

4

b

 

 

4 370 526

c

 

 

1 617 124

Spain

a

 

 

6

b

 

 

12 917 548

c

 

 

12 920 597

Sweden

a

1

1

9

b

 

 

 

c

 

61 336

1 110 193

United Kingdom

a

3

 

10

b

111

 

572 481

c

 

 

 

Total per ML category

a

6

9

159

b

1 866 176

21 858 215

4 554 923 986

d

 

 

 

e

 

 

 


Andorra

 

 

ML1

ML2

ML3

ML15

Total

Austria

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

15 000

15 000

c

 

 

 

15 000

15 000

Belgium

a

1

 

 

 

1

b

28 970

 

 

 

28 970

c

 

 

 

 

 

France

a

 

1

1

 

2

b

 

6 970

18 610

 

25 580

c

 

 

 

 

 

Germany

a

23

 

1

 

24

b

206 741

 

108 260

 

315 001

c

 

 

 

 

 

Spain

a

12

 

1

 

13

b

28 966

 

13 757

 

42 723

c

25 584

 

2 049

 

27 633

Sweden

a

 

 

1

 

1

b

 

 

3 411

 

3 411

c

 

 

39 731

 

39 731

United Kingdom

a

1

 

 

 

1

b

719

 

 

 

719

c

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

37

1

4

1

43

b

265 396

6 970

144 038

15 000

431 404

d

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 


Angola

 

 

ML1

ML4

ML5

ML6

ML11

Total

Bulgaria

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

407

 

 

407

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

288 500 000

288 500 000

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

2

1

2

5

b

 

 

12 273 507

2 110 908

8 248 207

22 632 622

c

 

15 760 319

15 481 580

 

3 266 755

34 508 654

United Kingdom

a

1

 

 

1

 

2

b

51 256

 

 

2 674

 

53 930

c

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

1

 

3

2

3

9

b

51 256

 

12 273 914

2 113 582

296 748 207

311 186 959

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


Antigua and Barbuda

 

 

ML1

Total

Austria

a

1

1

b

6 638

6 638

c

6 638

6 638

Italy

a

 

 

b

 

 

c

 

126 106

Total per ML category

a

1

1

b

6 638

6 638

d

 

 

e

 

 


Argentina

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML8

ML9

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

1

b

1 017 668

 

 

 

 

 

 

780

c

397 619

 

 

 

 

 

 

780

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

24 890

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

1 281 575

 

 

 

 

c

 

 

 

1 051 956

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

131 402

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

4

1

 

3

b

 

 

 

 

40 819 000

1 000 000

 

35 969 382

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

12

 

 

 

2

2

5

1

b

372 144

 

 

 

2 527 548

845 900

793

17 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

432 750

 

 

 

 

 

 

 

c

75 320

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

 

 

 

 

b

3 360

62 505

18 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

115 130

 

 

 

c

 

 

 

 

32 815

 

 

 

Spain

a

7

 

2

 

 

 

 

 

b

7 620

 

576

 

 

 

 

 

c

55 420

 

576

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 345 029

112 768

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

2

 

 

1

 

2

b

21 102

 

155 685

 

 

17 780

 

122 756

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

32

1

5

3

8

4

5

7

b

1 879 534

62 505

174 711

1 281 575

43 461 678

1 863 680

793

36 110 118

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML17

ML18

ML21

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

170 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

41 858

 

c

 

 

 

 

 

 

42 608

 

France

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

31 303 500

250 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

1

 

 

 

1

1

1

b

181 173

196 685

 

 

 

200

2 293

7 561

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

525 572

 

 

 

7 480

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

2

 

 

 

b

130 948

 

 

 

 

 

 

 

c

130 948

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

531

23 587

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

11 092

 

24 625

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

20

2

2

 

3

1

3

1

b

32 152 285

446 685

24 625

 

7 480

200

214 151

7 561

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Argentina

 

 

ML22

Total

Austria

a

 

5

b

 

1 018 448

c

 

398 399

Belgium

a

 

2

b

 

194 890

c

 

 

Bulgaria

a

 

3

b

 

1 281 575

c

 

1 051 956

Czech Republic

a

 

2

b

 

41 858

c

 

174 010

France

a

2

15

b

16 300 000

125 641 882

c

 

3 400 000

Germany

a

2

38

b

8 858

4 160 355

c

 

 

Hungary

a

 

3

b

 

432 750

c

 

75 320

Italy

a

 

8

b

 

617 367

c

 

706 805

Netherlands

a

 

2

b

 

115 130

c

 

32 815

Spain

a

 

12

b

 

139 144

c

 

186 944

Sweden

a

 

 

b

 

 

c

 

1 481 915

United Kingdom

a

1

12

b

7

353 047

c

 

 

Total per ML category

a

5

102

b

16 308 865

133 996 446

d

 

 

e

 

 


Armenia

 

 

ML1

ML3

ML4

ML7

ML13

ML22

Total

Bulgaria

a

1

2

2

 

 

 

5

b

360 675

11 658 800

15 267 530

 

 

 

27 287 005

c

 

9 205 446

780 000

 

 

 

9 985 446

Estonia

a

6

1

 

 

 

 

7

b

246 780

41 500

 

 

 

 

288 280

c

45 040

 

 

 

 

 

45 040

Lithuania

a

 

 

 

2

 

 

2

b

 

 

 

9 476

 

 

9 476

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

2

1

3

b

 

 

 

 

757 339

170 771

928 110

c

 

 

 

 

407 169

89 867

497 036

Total per ML category

a

7

3

2

2

2

1

17

b

607 455

11 700 300

15 267 530

9 476

757 339

170 771

28 512 871

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Austria

a

19

2

 

2

1

2

 

 

b

5 576 073

2 893 650

 

525 776

82 500

1 000 000

 

 

c

1 068 849

477 953

 

525 776

82 500

 

 

 

Belgium

a

14

3

 

1

 

 

 

 

b

27 907 858

68 982

 

4 521 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

 

 

2

 

 

b

 

10 000

 

 

 

58 000

 

 

c

 

10 000

 

15 552

 

58 000

 

 

Croatia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

33 573

 

 

 

 

 

 

 

c

33 753

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

1

1

 

 

1

 

 

b

 

 

31 230

 

 

35 487

 

 

c

 

 

31 255

 

 

 

 

 

Denmark

a

1

1

 

3

1

1

 

 

b

1 232 156

865

 

46 272

4 200

12 880

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

3

 

2

 

 

 

1

 

b

402 943

 

821 236

 

 

 

425 700

 

c

140 941

 

 

 

 

 

425 700

 

France

a

3

 

 

3

5

 

 

 

b

60 600

 

 

1 424 001

438 769 333

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

140

 

15

6

15

25

 

9

b

3 481 183

 

20 581 961

3 573 777

1 950 487

130 292 413

 

4 800

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

4

 

 

 

2

 

 

 

b

126 885

 

 

 

246 223

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

1

4

 

 

b

 

 

 

3 407 338

3 093 746

269 190

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

10 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

700

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

 

1

 

 

 

b

400

 

 

 

366 786

 

 

 

c

 

 

 

 

 

36 705

187 660

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

21 330

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

220 289

 

 

 

 

 

c

 

 

128 813

 

 

 

 

 

Spain

a

1

 

1

 

1

1

 

 

b

650 000

 

696 800

 

40 000 000

35 000

 

 

c

265 750

 

 

4 748 000

2 636 420

 

 

 

Sweden

a

 

5

6

 

3

 

 

 

b

 

1 164 125

14 492 885

 

40 075 969

 

 

 

c

 

1 262 702

29 904

12 719

1 508 615

 

 

264 912

United Kingdom

a

39

2

7

9

1

1

43

2

b

6 629 327

53 562

199 101

2 902 222

656

4 906

7 698 878

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

231

15

35

30

31

37

44

11

b

46 111 698

4 191 184

37 043 502

16 400 386

524 589 900

131 707 876

8 124 578

5 000

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Austria

a

 

 

1

 

 

2

1

 

b

 

 

400 004

 

 

453 614

8 119

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

4 983

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

15

11

6

4

 

 

1

1

b

137 487 451

68 552 252

83 660 944

9 008 000

 

 

1 500 000

18

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

54

47

77

 

1

5

7

5

b

4 076 306

227 879 897

17 079 805

 

8 800 000

38 053

210 920

2 480 383

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

78 104

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

19

19

13

 

 

 

 

 

b

359 706

48 022 975

191 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

1 008 544

 

 

Netherlands

a

2

1

1

 

 

 

 

 

b

368 979

366 786

366 786

 

 

 

 

 

c

1 216

 

 

 

10 000

 

2 899 412

 

Portugal

a

 

 

10

 

 

 

 

 

b

 

 

1 182 612

 

 

 

 

 

c

 

 

1 182 985

 

 

 

 

 

Spain

a

2

4

1

 

 

 

 

 

b

157 264

10 036 265

1 426 840

 

 

 

 

 

c

52 972

15 268 038

69 336

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

3

3

 

4

1

1

1

b

 

1 491 228

1 871 930

 

120 462

 

 

6 043

c

 

597 369

538 449

 

120 462

124 001

 

5 618

United Kingdom

a

6

12

17

1

8

2

 

1

b

299 933

675 855

854 748

2 111

730 399

262 319

 

5 667

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

98

97

130

5

13

16

10

8

b

142 749 639

357 025 258

107 039 657

9 010 111

9 650 861

832 090

1 719 039

2 492 111

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Australia

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Austria

a

1

 

3

34

b

94 846

 

287 250

11 321 832

c

94 846

 

 

2 249 924

Belgium

a

1

 

 

19

b

60 000

 

 

32 557 840

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

68 000

c

 

 

 

83 552

Croatia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

33 573

c

 

 

 

33 753

Czech Republic

a

 

 

 

6

b

 

 

 

71 700

c

 

 

 

31 255

Denmark

a

 

2

 

9

b

 

304 050

 

1 600 423

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

6

b

 

 

 

1 649 879

c

 

 

 

566 641

France

a

1

6

17

73

b

593 232

24 366 305

5 267 968

770 690 104

c

 

 

 

76 800 000

Germany

a

20

18

15

459

b

4 532 432

359 400

9 075 970

434 417 787

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

3

b

 

 

 

78 104

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

1

1

8

b

 

100 000

50 000

523 108

c

 

 

 

 

Italy

a

 

2

5

69

b

 

829 570

1 991 806

58 165 336

c

 

 

 

18 791 560

Latvia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

10 000

c

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

5

b

 

 

 

 

c

 

 

 

1 008 544

Malta

a

 

 

 

1

b

 

 

 

700

c

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

2

8

b

 

 

32 600

1 502 337

c

 

 

2 904

3 137 897

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

85 385

85 385

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

10

b

 

 

 

1 182 612

c

 

 

 

1 182 985

Romania

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

21 330

Slovenia

a

 

 

 

3

b

 

 

 

220 289

c

 

 

 

128 813

Spain

a

 

 

1

12

b

 

 

275 000 000

328 002 169

c

 

 

 

23 040 516

Sweden

a

1

2

2

32

b

 

 

 

59 222 642

c

 

468

2 255 812

6 721 031

United Kingdom

a

 

1

7

159

b

 

2 778

133 792

20 456 454

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

24

33

54

922

b

5 280 510

25 962 103

291 924 771

1 721 860 274

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Austria

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Belgium

a

9

 

1

 

 

2

 

3

b

83 755

 

14 300

 

 

1 520

 

56 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

2

 

 

 

2

 

 

 

b

861 700

 

 

 

36 700

 

 

 

c

121 150

 

 

 

36 700

 

 

 

Croatia

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

240 587

 

 

 

 

 

 

 

c

24 600

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

522 210

 

2 323 882

 

 

1 085 836

79 546

273 088

Denmark

a

 

 

 

5

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

500 591

 

 

 

 

 

 

 

c

17 820

 

11 202

 

 

1 723 840

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

 

1

b

 

 

 

21 755 000

9 920 450

 

 

20 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

9

46

12

4

213

 

 

b

15 199

195 214

7 355 122

311 480

31 385

63 759 477

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

7

 

1

7

 

14

 

1

b

5 339 700

 

30 252

5 260 613

 

793 596

 

1 000

c

1 637

 

 

1 566 798

 

104 636

 

 

Italy

a

 

1

1

 

2

3

 

 

b

 

 

 

 

26 535 524

26 257

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

2

 

5

 

 

 

 

 

b

5 588

 

147 607

 

 

 

 

 

c

 

 

142 344

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

2

 

 

b

11 300

 

 

 

 

400 000

 

 

c

 

 

 

 

 

133 999

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

b

1 644 375

 

100

 

 

 

 

 

c

87 593

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

269 478

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

147 103

 

 

 

 

 

 

 

c

36 759

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

1

5

4

 

 

 

 

 

b

7 822 640

16 564

294 420

 

 

 

 

 

c

195 879

30 023

127 837

 

 

38 000

719 666

 

Spain

a

3

 

1

 

 

3

 

 

b

118 125

 

1 917 000

 

 

 

 

 

c

63 900

 

1 252 000

 

 

 

 

 

Sweden

a

3

 

6

 

 

2

 

2

b

 

 

1 973 223

 

 

43 859 649

 

165 692

c

4 214

6 642

3 160 895

17 856

 

17 278 126

 

4 214

United Kingdom

a

9

1

1

4

1

2

1

 

b

2 691 547

 

10 201

8 645

155 574

13 954

528

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

60

16

67

30

10

242

1

9

b

19 482 210

211 778

11 742 225

27 335 738

36 679 633

108 854 453

528

243 602

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML16

ML17

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 265

 

26 344

 

 

155 727

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

42 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

2

2

2

 

2

 

1

b

 

366 500

4 185 000

1 770 000

 

105 816 100

 

53 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

5

3

5

1

 

2

45

32

b

12 759

163 410

1 796 543

310 792

 

18 420

10 412 873

516 922

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

30 190

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

2

3

 

 

 

 

 

b

 

97 038

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

2 348 363

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

436 704

 

 

 

c

 

26 650

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

1 750

 

 

 

 

 

 

c

 

1 750

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

2

 

 

 

 

b

 

 

 

65 100

 

 

 

 

c

 

 

 

65 100

 

 

 

 

Spain

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

6 664 970

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

1

1

 

 

 

1

b

 

824 171

 

 

 

 

 

73 099

c

 

679 475

 

 

2 506 828

 

 

92 532

United Kingdom

a

 

4

7

3

 

6

 

 

b

 

112 812

89 322

1 085 127

 

1 773 118

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

5

15

18

10

1

11

46

34

b

12 759

1 565 681

6 070 865

3 231 019

436 704

107 650 626

10 443 063

643 021

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Austria

 

 

ML18

ML21

ML22

Total

Belgium

a

 

 

 

15

b

 

 

 

156 485

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

898 400

c

 

 

 

157 850

Croatia

a

 

 

 

4

b

 

 

 

240 587

c

 

 

 

24 600

Czech Republic

a

 

 

 

7

b

 

 

 

 

c

 

 

 

4 551 898

Denmark

a

 

1

 

6

b

 

 

 

 

c

 

 

 

84 237

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

42 988

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

500 591

c

 

 

 

1 752 862

France

a

 

 

7

20

b

 

 

24 300 800

168 186 850

c

 

 

 

700 000

Germany

a

64

11

21

477

b

502 827

131 916

1 307 905

86 842 244

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

31

b

 

 

 

11 455 351

c

 

 

 

1 673 071

Italy

a

 

 

 

12

b

 

 

 

26 658 819

c

 

 

 

40 094 759

Lithuania

a

 

 

 

7

b

 

 

 

153 195

c

 

 

 

2 490 707

Netherlands

a

 

 

 

6

b

 

 

 

411 300

c

 

 

 

133 999

Poland

a

 

1

2

8

b

 

166 180

207 451

2 018 106

c

 

166 180

107 451

361 224

Portugal

a

1

 

 

2

b

501 173

 

 

937 877

c

501 173

 

 

797 301

Romania

a

 

 

 

4

b

 

 

 

148 853

c

 

 

 

38 509

Slovakia

a

 

 

 

2

b

 

 

 

65 100

c

 

 

 

65 100

Slovenia

a

 

 

 

10

b

 

 

 

8 133 624

c

 

 

 

1 111 405

Spain

a

 

 

1

10

b

 

 

 

2 035 125

c

 

 

 

7 980 870

Sweden

a

 

1

1

19

b

 

 

 

46 895 834

c

 

 

 

23 750 782

United Kingdom

a

 

 

 

39

b

 

 

 

5 940 828

c

 

 

 

 

Total per ML category

a

65

14

32

686

b

1 004 000

298 096

25 816 156

361 722 157

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML1

ML2

ML3

ML5

ML6

ML7

ML9

ML10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

b

291 400

 

 

 

 

 

 

 

c

99 057

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

20 484 571

 

 

 

 

 

c

 

 

21 691 426

 

 

 

 

 

Croatia

a

1

 

2

 

 

 

 

 

b

73 349

 

123 776

 

 

 

 

 

c

73 349

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

2

b

 

 

 

 

 

357 601

 

983 787

c

 

 

 

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

1

 

 

1

 

b

 

 

16 580 000

205 320 000

 

 

609 420 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

1 800

 

 

44 036

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

1

 

5

 

 

 

 

b

 

13 218

 

44 572

 

 

 

 

c

19 752

13 218

 

44 234

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

23 928

 

 

 

c

 

 

 

 

23 928

 

 

 

Total per ML category

a

5

1

7

6

2

1

1

3

b

364 749

13 218

37 188 347

205 364 572

25 728

357 601

609 420 000

1 027 823

d

1

 

 

1

1

 

 

 

e

1(1)

 

 

1(1)

1(1)

 

 

 


Azerbaijan

 

 

ML11

ML13

ML14

ML22

Total

Austria

a

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

291 400

c

 

 

 

 

99 057

Bulgaria

a

 

1

 

 

5

b

 

6 420

 

 

20 490 991

c

 

6 420

 

 

21 697 846

Croatia

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

197 125

c

 

 

 

 

73 349

Czech Republic

a

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

1 341 388

c

 

 

 

 

662 414

France

a

 

 

1

 

4

b

 

 

90 000 000

 

921 320 000

c

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

45 836

c

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

57 790

c

 

 

 

84 420

161 624

Slovakia

a

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

23 928

c

 

 

 

 

23 928

Total per ML category

a

 

1

1

 

28

b

 

6 420

90 000 000

 

943 768 458

d

1

 

 

 

4

e

1(1)

 

 

 

1(4)


Bahrain

 

 

ML1

ML2

ML3

ML4

ML5

ML6

ML7

ML8

Cyprus

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

53 460

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

 

 

b

265 960

 

 

 

 

 

 

 

c

708 920

 

118 917

 

 

80 713

 

 

France

a

 

1

 

1

 

 

 

 

b

 

1 200 000

 

21 074 200

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

 

b

500

 

 

 

 

192 375

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

314 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

1

 

2

 

 

 

b

567 220

2 012

2 742

 

2 900 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

18 900

 

 

 

c

 

 

 

 

9 000

 

 

 

Slovakia

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

282 843

 

 

 

 

 

 

 

c

1 299

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

812 181

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

16

 

7

1

8

 

2

1

b

1 486 860

 

42 658

1 718 227

435 495

 

5 386

72 275

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Total per ML category

a

26

2

8

4

11

2

2

1

b

2 656 843

1 202 012

45 400

23 918 608

3 354 395

192 375

5 386

72 275

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


Bahrain

 

 

ML9

ML10

ML11

ML13

ML14

ML15

ML22

Total

Cyprus

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

53 460

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

265 960

c

 

 

 

 

 

 

 

908 550

France

a

 

 

1

 

 

1

 

4

b

 

 

6 350 000

 

 

9 392 000

 

38 016 200

c

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000

Germany

a

1

1

1

1

 

1

1

8

b

15 450 000

30 704