Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0614

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

COM/2018/614 final

Βρυξέλλες, 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Σύμφωνα με στοιχεία, αποδεικνύεται ότι η ετήσια προχρηματοδότηση που καταβάλλεται στα κράτη μέλη για συγκεκριμένη λογιστική χρήση και εκκαθαρίζεται με την αποδοχή των λογαριασμών έχει ως αποτέλεσμα ετήσιες εντολές είσπραξης σημαντικού ύψους (π.χ. 6,6 δισ. EUR το 2017). Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι συνεισφορές που ζητούνται να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τις πιστώσεις πληρωμών του προϋπολογισμού της Ένωσης που θα χρησιμοποιηθούν για να τους καταβληθεί ετήσια προχρηματοδότηση χρειάζεται, σε σημαντικό ποσοστό, να ανακτηθούν το επόμενο έτος.

Ως εκ τούτου, για να αυξηθεί η διαφάνεια και για να εξασφαλιστούν η προβλεψιμότητα του δημοσιονομικού προγραμματισμού και η μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα της κατανομής των πληρωμών, προτείνεται για τα τελευταία τρία έτη της τρέχουσας περιόδου υλοποίησης 2021-2023, τα οποία επικαλύπτονται από την επόμενη περίοδο υλοποίησης που ξεκινάει το 2021, η ετήσια προχρηματοδότηση να μειωθεί στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες πληρωμών που απορρέουν από τις ρυθμίσεις προχρηματοδότησης που προτείνονται για τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο των οποίων θα καταβάλλεται μόνο η αρχική προχρηματοδότηση σε έξι ετήσιες δόσεις 1 . Η πρόθεση αυτή είχε ήδη επισημανθεί από την Επιτροπή 2 .

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η πρόταση είναι συνεπής με τις διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 3 . Η τροπολογία δεν επιφέρει διαρθρωτική μεταβολή των εν λόγω διατάξεων.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρόταση είναι συνεπής με άλλες προτάσεις και πρωτοβουλίες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επίσης συνεπής με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθορίζει τους κοινούς κανόνες που ισχύουν για τα ΕΔΕΤ. Με βάση την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού, καθώς και ρυθμίσεις για τη διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης) του προγράμματος, την παρακολούθηση, τον δημοσιονομικό έλεγχο και την αξιολόγηση των έργων.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η πρόταση αφορά τη μείωση της ετήσιας προχρηματοδότησης που χορηγείται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσοστά της ετήσιας προχρηματοδότησης καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση των διατάξεων που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό απαιτεί την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού. Τα εθνικά ή τα περιφερειακά μέσα δεν είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Επομένως, η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας.

Αναλογικότητα

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της σε ενωσιακό επίπεδο και δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό. Το ποσοστό της ετήσιας προχρηματοδότησης μειώνεται προκειμένου να είναι ανάλογο με τις απαιτήσεις ρευστότητας, ενώ λαμβάνεται υπόψη ο αυξημένος ρυθμός των ταμειακών ροών με βάση τις αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής που προκύπτουν από την επιτάχυνση της υλοποίησης των ΕΔΕΤ. Η Επιτροπή, κατά τον καθορισμό του προτεινόμενου ποσοστού, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι, για τα οικεία έτη, η βάση την οποία αφορούν οι συντελεστές περιλαμβάνει ήδη το αποθεματικό επίδοσης και, ως εκ τούτου, χαμηλότερο ποσοστό μπορεί να εγγυηθεί το ίδιο ποσό προχρηματοδότησης.

Επιλογή της νομικής πράξης

Προτεινόμενο μέσο: τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού. Η Επιτροπή εξέτασε το περιθώριο χειρισμών που παρέχει το νομικό πλαίσιο, και θεωρεί αναγκαίο να προτείνει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Δεν διενεργήθηκε εκ των υστέρων αξιολόγηση ή έλεγχος καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με εξωτερικούς ενδιαφερομένους.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Δεν υπήρξε ανάγκη για εξωτερική εμπειρογνωσία.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πρόταση δεν αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πρόταση θα οδηγήσει στη μείωση της ετήσιας προχρηματοδότησης από 3 % του ποσού της ενίσχυσης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ») για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού σε 1 % για την περίοδο 2021-2023, ποσοστό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες ρευστότητας που συνεπάγεται η υλοποίηση του προγράμματος. Για την εν λόγω μείωση της προχρηματοδότησης λαμβάνονται υπόψη η αναμενόμενη ταχεία υποβολή των αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών, το γεγονός ότι για τα έτη αυτά η βάση υπολογισμού του ποσού της ετήσιας προχρηματοδότησης αυξάνεται κατά το μέγεθος του αποθεματικού επίδοσης που θα έχει κατανεμηθεί οριστικά έως τότε, καθώς και η προχρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη για τα κράτη μέλη από την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Δεδομένου ότι η ετήσια προχρηματοδότηση διατίθεται για λογιστική χρήση που εκτείνεται σε δύο ετήσια οικονομικά έτη, το πλεονάζον ποσό που καταβλήθηκε το έτος Ν ως ετήσια προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται το έτος Ν+1, πρακτική που συνεπάγεται περιττές ροές πληρωμών χωρίς προστιθέμενη αξία. Η μείωση του ποσοστού της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα προτεινόμενα έτη θα συμβάλει στην αύξηση της προβλεψιμότητας του δημοσιονομικού προγραμματισμού, στη διαμόρφωση πιο σταθερής και προβλέψιμης κατανομής των πληρωμών, στη μείωση του κινδύνου καθυστερήσεων πληρωμών, στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τις ανάγκες πληρωμών και, κατά συνέπεια, στην καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Δεν πρόκειται για πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, δεδομένου ότι δεν προτείνεται τροποποίηση των μέγιστων ποσών της χρηματοδότησης των ΕΔΕΤ που προβλέπονται στα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Οι συνολικές επιπτώσεις στις πιστώσεις πληρωμών εξουδετερώνονται. Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην πρόταση, η προτεινόμενη αλλαγή θα επιφέρει τη μείωση των πιστώσεων πληρωμών για το 2021, η οποία θα οφείλεται εξ ολοκλήρου στη μείωση των ετήσιων ποσών της προχρηματοδότησης που θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των αναγκών πληρωμών για το έτος 2024. Για τα έτη 2022 και 2023, η χαμηλότερη ετήσια προχρηματοδότηση θα αντισταθμιστεί στο πλαίσιο της εξέτασης και της αποδοχής των λογαριασμών και, ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις είναι ουδέτερες.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Άνευ αντικειμένου. Τα υφιστάμενα συστήματα υλοποίησης των ΕΔΕΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας πρότασης.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Το άρθρο 134 παράγραφος 2 θα τροποποιηθεί προκειμένου η ετήσια προχρηματοδότηση για τα έτη 2021 έως 2023 να καθορίζεται σε 1 % —από το 3 % που ισχύει επί του παρόντος— του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων και του ΕΤΘΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού. Η ετήσια προχρηματοδότηση για το έτος 2020 διατηρείται στο 3 % του ποσού της συνεισφοράς των Ταμείων και του ΕΤΘΑ για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2018/0322 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 4 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 5 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 6 θεσπίζει τις κοινές και τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

(2)Σύμφωνα με στοιχεία, αποδεικνύεται ότι η ετήσια προχρηματοδότηση έχει καθοριστεί σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις απαιτήσεις δημοσιονομικής διαχείρισης που προκύπτουν από την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό ισχύει ιδίως για τα οικονομικά έτη 2021 έως 2023.

(3)Για να μειωθεί η πίεση που ασκείται στις πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2021 έως 2023, και για να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα των απαιτήσεων πληρωμών και, ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στον δημοσιονομικό προγραμματισμό και πιο εύρυθμη κατανομή των πληρωμών, το ποσοστό της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα εν λόγω έτη θα πρέπει να μειωθεί.

(4)Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)    Η πέμπτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— 2020: 3 %»·

β)    Προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«— 2021 έως 2023: 1 %».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχοι

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά την προσαρμογή της ετήσιας προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 έως 2023

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 7  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ — ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο / προπαρασκευαστική δράση 8  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά επαναπροσανατολισμό δράσης προς νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Άνευ αντικειμένου

1.4.2.Ειδικοί στόχοι και δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ.

Άνευ αντικειμένου

Σχετικές δραστηριότητες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Άνευ αντικειμένου

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχοθετημένους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Άνευ αντικειμένου

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Άνευ αντικειμένου

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Άνευ αντικειμένου

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης

Άνευ αντικειμένου

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Άνευ αντικειμένου

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Άνευ αντικειμένου

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

⌧ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από το 2021 έως το 2024

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2021 έως το 2024

 Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 9  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Άνευ αντικειμένου

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι

Άνευ αντικειμένου

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Άνευ αντικειμένου

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Άνευ αντικειμένου

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Άνευ αντικειμένου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Άνευ αντικειμένου

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός

ΔΠ/ΜΔΠ 10

χωρών ΕΖΕΣ 11

υποψηφίων για ένταξη χωρών 12

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

1B —
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

04 02 60 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

04 02 61 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περιφέρειες μετάβασης

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

04 02 62 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

13 03 60 — Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης — Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

13 03 61 — Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης — Περιφέρειες

μετάβασης

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

13 03 62 — Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης — Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

13 03 63 — Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης — Πρόσθετες πιστώσεις για τις εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

13 03 64 01 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

13 04 60 — Ταμείο Συνοχής

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2 — Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

11 06 60 — Προώθηση της βιώσιμης και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς εδαφική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και ενίσχυση της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία: Άνευ αντικειμένου

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

1B

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

ΓΔ EMPL

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις

04 02 60

Πληρωμές

(1)

-1 013,958

0,000

0,000

1 013,958

0,000

04 02 61

Πληρωμές

(2)

-249 832

0,000

0,000

249 832

0,000

04 02 62

Πληρωμές

(3)

-504 477

0,000

0,000

504 477

0,000

04 02 64

Πληρωμές

(4)

-88 224

0,000

0,000

88 224

0,000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 13  

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ EMPL

Πληρωμές

-1 856,491

0,000

0,000

1 856,491

0,000ΓΔ REGIO

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις

13 03 60

Πληρωμές

(1)

-2 608,675

0,000

0,000

2 608,675

0,000

13 03 61

Πληρωμές

(2)

-509 195

0,000

0,000

509 195

0,000

13 03 62

Πληρωμές

(3)

-647 801

0,000

0,000

647 801

0,000

13 03 63

Πληρωμές

(4)

-31 108

0,000

0,000

31 108

0,000

13 03 64 01

Πληρωμές

(5)

-186 707

0,000

0,000

186 707

0,000

13 04 60

Πληρωμές

(6)

-1 265,652

0,000

0,000

1 265,652

0,000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 14  

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ REGIO

Πληρωμές

-5 249,139

0,000

0,000

5 249,139

0,000 ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Πληρωμές

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 1B
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Πληρωμές

-7 105,630

0,000

0,000

7 105,630

0,000

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

2

Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι

ΓΔ MARE

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

11 06 60

Πληρωμές

(1)

-114 987

0,000

0,000

114 987

0,000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 15  

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ MARE

Πληρωμές

-114 987

0,000

0,000

114 987

0,000

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Πληρωμές

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Ποσό αναφοράς)

Πληρωμές

-7 220,617

0,000

0,000

7 220,617

0,000
Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <…….>

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ <…….>

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 16

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται παρακάτω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είδος 17

Μέσο κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Αριθ.

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 18 ...

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 19

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 20 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολοεκτός του ΤΟΜΕΑ 5του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.    

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

ΧΧ 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 21

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες της ΕΕ)

XX 01 04 yy  22

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες της ΕΕ

XX 01 05 02 (AC, END, INT — Έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT — Άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων3.3. Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 23

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

(1)    Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων [COM(2018) 375 final της 29.5.2018]. Το άρθρο 84 καθορίζει τις ρυθμίσεις προχρηματοδότησης. Δεδομένου ότι για την περίοδο 2021-2027 προτείνεται μόνο ένα είδος προχρηματοδότησης, η ορολογία που χρησιμοποιείται δεν κάνει διάκριση μεταξύ «αρχικής» και «ετήσιας» προχρηματοδότησης. Ωστόσο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προχρηματοδότησης είναι παρόμοιες με εκείνες της «αρχικής προχρηματοδότησης» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
(2)    Παράρτημα της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της» [COM(2018) 321 final της 2.5.2018], καθώς και σημείο 5 της αιτιολογικής έκθεσης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων [COM(2018) 375 final της 29.5.2018].
(3)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΕ) 2017/2305 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά αλλαγές σχετικά με τους πόρους για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 1).
(4)    ΕΕ C της , σ. .
(5)    ΕΕ C της , σ. .
(6)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(7)    ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων· ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(8)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(9)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(11)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(12)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(13)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(14)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(15)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(16)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(17)    Τα αποτελέσματα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.).
(18)    Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…»
(19)    Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(20)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(21)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JED = Νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(22)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(23)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
Top