EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0471

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

COM/2018/471 final

Στρασβούργο, 12.6.2018

COM(2018) 471 final

2018/0248(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Κατά τις υψηλές μεταναστευτικές ροές της περιόδου 2015-2016, η οικονομική και τεχνική στήριξη που παρείχε η ΕΕ στα κράτη μέλη της συνέβαλε στην καλύτερη διαχείριση των προκλήσεων στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων. Πράγματι, ο ρόλος του προϋπολογισμού της Ένωσης ήταν καθοριστικός για τη στήριξη της διαχείρισης των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, την ανάπτυξη των ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης ώστε να σώζονται οι ζωές των ανθρώπων που προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη, τη διαχείριση της αποτελεσματικής επιστροφής, και άλλες δράσεις που απαιτούν συντονισμένη αντίδραση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για τη χρηματοδότηση κοινών μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ώστε να αντισταθμίζεται η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Για παράδειγμα, πραγματοποιήθηκε σημαντικό βήμα προόδου στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης με τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και ενισχύθηκε σημαντικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA). Αυτές οι εξελίξεις στηρίζονται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τον Οκτώβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την ανάγκη επιδίωξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης η οποία θα έχει στόχο να επαναφέρει τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και να μειώσει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό των θανάτων στη θάλασσα, και θα πρέπει να βασίζεται στην ευέλικτη και συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, στην πρότασή της τής 2ας Μαΐου 2018 για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε να ενισχυθεί σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός της Ένωσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων, αυξάνοντάς τον κατά 2,6 φορές και πλέον, συμπεριλαμβανομένης αύξησης της χρηματοδότησης που χορηγείται στους αποκεντρωμένους οργανισμούς σε αυτόν τον τομέα. Η παρούσα πρόταση δεν καλύπτει από μόνη της τη χρηματοδότηση που χορηγείται στους οργανισμούς, αλλά ρυθμίζει μόνο το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης που θα παρέχει στήριξη για την αποδοτική διαχείριση της μετανάστευσης από τα κράτη μέλη με κονδύλιο ύψους 10 415 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές).

Στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται ρητά ότι οι κοινές πολιτικές για το άσυλο, τη μετανάστευση και τα εξωτερικά σύνορα διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Η ενωσιακή χρηματοδότηση παρέχει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα για την πρακτική εφαρμογή αυτής της διττής αρχής.

Το Ταμείο θα συμβάλλει σε μια αξιόπιστη, ρεαλιστική και δίκαιη πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση. Αυτή η πολιτική αναγνωρίζει τις ανάγκες των κοινωνιών υποδοχής και των πολιτών της ΕΕ και συνεργάζεται στενά με τους εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ταμείο θα διασφαλίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τα άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, να διευκολύνει την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και στηρίζει λύσεις που αντικαθιστούν τις παράτυπες και ανεξέλεγκτες ροές με ασφαλείς διαδρομές που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης. Πρέπει να εξετάσουμε τις βαθιά εδραιωμένες προκλήσεις που συνιστούν τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης, όπως η υπανάπτυξη, η δημογραφία, η έλλειψη ευκαιριών, η κλιματική αλλαγή και η ανισότητα. Μόνο η ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης, που θα βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, θα παράγει βιώσιμα αποτελέσματα. Σε αυτό περιλαμβάνεται η κατάλληλη κατανομή της χρηματοδότησης από την ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο διαθέτουν επαρκή ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα, προς όφελος της ΕΕ στο σύνολό της. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις υπό εξέλιξη προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον κανονισμό του Δουβλίνου και το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, και ενδέχεται να απαιτηθεί προσαρμογή ορισμένων στοιχείων ώστε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματά τους κατόπιν ολοκλήρωσής τους.

Η επιτυχία της διαχείρισης της μετανάστευσης από την ΕΕ εξαρτάται επίσης από αποτελεσματικές πολιτικές ένταξης. Προς τον σκοπό αυτό, τα Ταμεία της πολιτικής συνοχής και ιδίως το ΕΚΤ+ θα παρέχουν στήριξη για τη διευκόλυνση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών μετά την αρχική φάση υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην αγορά εργασίας. Προς συμπλήρωση των εν λόγω προσπαθειών, το Ταμείο θα στηρίζει δράσεις εθνικών κυβερνήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης της βραχυπρόθεσμης ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες υποδοχής τους, καθώς και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η παρούσα πρόταση θα στηρίζει μέτρα υποδοχής και έγκαιρης ένταξης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, τα οποία εν γένει εφαρμόζονται κατά το αρχικό στάδιο ένταξης, την περίοδο μετά την άφιξη στο έδαφος της ΕΕ. Επίσης, η πρόταση θα στηρίζει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη οριζόντιων μέτρων, όπως ανάπτυξη ικανοτήτων, ανταλλαγές με την κοινωνία υποδοχής, εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης ή συνεργασία και αμοιβαία μάθηση μεταξύ κρατών μελών σχετικά με την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ.

Επίσης, το Ταμείο θα συνεισφέρει οικονομικά στην αποτελεσματική πολιτική επιστροφής που αποτελεί ουσιαστικό τμήμα ενός συστήματος μετανάστευσης με καλή διαχείριση στο πλαίσιο της Ένωσης. Αποτελεί επίσης απαραίτητο συμπλήρωμα για μια αξιόπιστη πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και ένα σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Το Ταμείο θα στηρίζει και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 , και η εφαρμογή ενός συστήματος ταχύτερης επιστροφής θα συμβαδίζει με την τήρηση των διαδικασιών και προτύπων που επιτρέπουν στην Ευρώπη να εξασφαλίζει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επιστρεφόντων και αναλογική χρήση μέτρων εξαναγκασμού, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με την αρχή της μη επαναπροώθησης. Όσον αφορά τις βιώσιμες πολιτικές επιστροφής, το Ταμείο θα στηρίζει μια ενιαία και συντονισμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των επιστροφών και τη συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέσω της προσφοράς στήριξης, όπως η δημιουργία ικανοτήτων για τη διαχείριση των επιστροφών, οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και η στήριξη για μέτρα επανένταξης.

Το Ταμείο θα αντιμετωπίζει τις συνεχείς ανάγκες στους τομείς του ασύλου, της ένταξης και της επιστροφής, ενώ παράλληλα θα προσαρμόζεται αφενός το πεδίο εφαρμογής του ώστε να στηρίζει τις εξελίξεις και αφετέρου η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA) και του μελλοντικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ταμείο θα είναι σε θέση να στηρίζει τη δράση στην εξωτερική διάσταση, που συμπληρώνει τη δράση που στηρίζεται από τα σχετικά εξωτερικά μέσα.

Η βασική πρόκληση που αποσκοπεί να αντιμετωπίσει η πρόταση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διαχείριση του Ταμείου σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, αλλά και εργαλεία ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση προσανατολίζεται στις προτεραιότητες και δράσεις της Ένωσης με σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επομένως, για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και προτεραιοτήτων είναι απαραίτητα νέα μέσα για την κατανομή της χρηματοδότησης για την επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Αυτό που είναι καίριας σημασίας για την κατανομή της χρηματοδότησης είναι η ευελιξία στον καθορισμό του ορθού τρόπου υλοποίησης και των θεματικών τομέων στους οποίους θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση, με παράλληλη διατήρηση μιας κρίσιμης μάζας προκαταβολικής χρηματοδότησης για διαρθρωτικές και μεγάλες, πολυετείς επενδύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των κρατών μελών για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων τους για τη μετανάστευση. Για την κατανομή της χρηματοδότησης θα λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης των κρατών μελών με το κεκτημένο της Ένωσης και η ανάγκη εστίασης των επενδύσεων στις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων για τα προγράμματα των κρατών μελών θα αποτελείται από ένα σταθερό ποσό ύψους 5 000 000 EUR και ένα ποσό που χορηγείται με βάση μια κλείδα κατανομής που θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη σε τρεις βασικούς τομείς που καλύπτονται από το Ταμείο: το άσυλο, τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη, καθώς και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.

Η κλείδα κατανομής θα λαμβάνει υπόψη διάφορα «αποθέματα» και «ροές» των κατηγοριών και θα αποτυπώνει αυτές τις ιδιαιτερότητες μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή το ότι ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις στον τομέα της επιστροφής ενώ άλλα στον τομέα της ένταξης, και ότι επηρεάζονται διαφορετικά κατά τα διάφορα στάδια υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών. Προτείνεται να δίνεται στάθμιση 30 % στον τομέα του ασύλου, 30 % στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης και 40 % στον τομέα αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής. Σε αυτό το πλαίσιο, στον τομέα του ασύλου, προτείνεται να δίνεται στάθμιση 60 % στον αριθμό των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται για πρώτη φορά, στάθμιση 30 % στον αριθμό των ατόμων υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος και στάθμιση 10 % στον αριθμό των ατόμων που επανεγκαταστάθηκαν. Στον τομέα της ένταξης, δίνεται στάθμιση 60 % στον αριθμό των αδειών διαμονής που υποβάλλονται για πρώτη φορά και 40 % στον συνολικό αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών σε ένα κράτος μέλος σε ένα συγκεκριμένο έτος. Όσον αφορά τα κριτήρια στον τομέα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός διαταγών εγκατάλειψης της χώρας (50 %) και οι πραγματικές επιστροφές (50 %) και, ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη κατάσταση του εκάστοτε κράτους μέλους.

Το μερίδιο για τα προγράμματα των κρατών μελών ανέρχεται σε 60 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του Ταμείου. Προτείνεται η παροχή 50 % του κονδυλίου στα κράτη μέλη στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού και η διατήρηση της δυνατότητας σταδιακής αύξησης του κονδυλίου. Προβλέπεται μία καθορισμένη αύξηση κατά 10 % του κονδυλίου στο μέσον της περιόδου (τεχνική προσαρμογή της κλείδας κατανομής ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος μέλος θα έπρεπε να είχε υποβάλει αιτήσεις πληρωμής που καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % του αρχικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών).

Η διαχείριση του υπόλοιπου 40 % θα πρέπει να γίνει μέσω του θεματικού μέσου που θα παρέχει περιοδικά χρηματοδότηση για σειρά προτεραιοτήτων, όπως καθορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης της Επιτροπής. Το θεματικό μέσο παρέχει ευελιξία στη διαχείριση του Ταμείου μέσω της δυνατότητας εκταμίευσης κονδυλίων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής και τις παρακάτω συνιστώσες:

·στήριξη συγκεκριμένων δράσεων, παροχή επιπλέον χρηματοδότησης για ειδικές δράσεις με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέσω των προγραμμάτων των κρατών μελών· σε αυτό το πλαίσιο, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των πραγματικών επιστροφών·

·στήριξη για δράσεις της Ένωσης, υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση·

·στήριξη για επανεγκατάσταση και προσπάθειες αλληλεγγύης και ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών·

·έκτακτη βοήθεια· και

·στήριξη προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.

Οι δράσεις στο πλαίσιο του θεματικού μέσου θα προγραμματίζονται στο πλαίσιο ετήσιων ή πολυετών προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνονται με εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής. Το θεματικό μέσο θα καταστήσει δυνατή την εξέταση νέων προτεραιοτήτων ή τη λήψη έκτακτων μέτρων μέσω του τρόπου υλοποίησης που είναι πλέον κατάλληλος για τον στόχο πολιτικής.

Απαιτείται περαιτέρω απλούστευση κατά την εφαρμογή της διαχείρισης του Ταμείου, ιδίως μέσω της διασφάλισης συνεκτικής προσέγγισης με κανόνες που ισχύουν για τη διαχείριση άλλων Ταμείων της Ένωσης (ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων), της παροχής καλύτερης καθοδήγησης όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και τις απαιτήσεις λογιστικού ελέγχου, και της εξασφάλισης της πλήρους αξιοποίησης απλουστευμένων επιλογών κόστους από τους κανόνες επιλεξιμότητας στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης.

Είναι επίσης σημαντικό να μεγιστοποιηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και να τεθεί σε εφαρμογή βελτιωμένο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης με σκοπό την ενίσχυση της διαχείρισης με βάση την επίδοση. Προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες ώστε η διαχείριση της μετανάστευσης να βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για να εκπληρωθεί ο στόχος της διασφάλισης μιας κοινής, βιώσιμης πολιτικής της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση, θα πρέπει να θεσπιστεί Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ) για την παροχή επαρκών χρηματοδοτικών πόρων στα κράτη μέλη.

Η εν λόγω πρόταση προβλέπει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021 και υποβάλλεται για μια Ένωση 27 κρατών μελών, σύμφωνα με την κοινοποίηση της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017.

   Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Ο παρών κανονισμός για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης βασίζεται στις επενδύσεις και τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν με τη στήριξη των προηγούμενων μέσων: Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες (ERF) 2 , Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (EIF) 3 και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής (RF) 4 την περίοδο 2007-2013, και Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), όπως θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 5 , την περίοδο 20142020.

Το Ταμείο θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη για τις συνολικές πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης, της ένταξης και της επιστροφής, όπως στήριξη για την ενίσχυση και ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης), στήριξη για την αλληλεγγύη και την κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη και της ανάπτυξης προορατικών στρατηγικών για τη μετανάστευση που τηρούν τη διαδικασία ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, στήριξη για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών μελών και την προώθηση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και συνεργασία με τρίτες χώρες.

Ωστόσο, μια πιο εντατική πολιτική της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης απαιτεί δράση σε ολόκληρο το φάσμα των μέσων που έχει στη διάθεσή της. Ως προς αυτό, το έργο των κρατών μελών που στηρίζεται από τα Ταμεία θα είναι πιο αποτελεσματικό αν συμπληρώνεται και ενισχύεται από τις συναφείς δραστηριότητες των οργανισμών της Ένωσης, ιδίως δε της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στον εντοπισμό τρωτών σημείων και τη στήριξη των κρατών μελών για την αντιμετώπισή τους, μεταξύ άλλων μέσω κοινών επιχειρήσεων, κατάρτισης και ανάπτυξης εμπειρογνωμοσύνης.

Το Ταμείο θα λειτουργεί πλήρως συμπληρωματικά με τους εν λόγω οργανισμούς για τους οποίους προτείνεται σημαντική ενίσχυση για την περίοδο που θα ακολουθήσει. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 865 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) σε οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης. 6 . Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τη χρηματοδότηση για τους εν λόγω οργανισμούς. Η χρηματοδότησή τους καθορίζεται στην συνήθη ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό ύψους 12 013 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) για να στηριχθούν η αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός, με μόνιμο σώμα 10 000 συνοριοφυλάκων και η εύρυθμη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA). 7

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πολιτική της Ένωσης για τη μετανάστευση και, κατ’ επέκταση, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης βασίζονται στις συνέργειες και τη συνέπεια με τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, όπως διαχείριση των συνόρων, εσωτερική ασφάλεια, κοινωνική ένταξη και ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης που στηρίζουν τρίτες χώρες.

Τα διάφορα στοιχεία της διαχείρισης της μετανάστευσης απαιτούν συντονισμένη προσέγγιση από μια σειρά χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης που θα στηρίζουν την εφαρμογή των εξωτερικών και εσωτερικών πτυχών της πολιτικής της Ένωσης. Οι εξωτερικοί μηχανισμοί της Ένωσης καλούνται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης, στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε διεθνή προστασία, τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, και την στήριξη της εφαρμογής δράσεων επιστροφής, καθώς και τη διαχείριση της ενωσιακής πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. Ως εκ τούτου, η μετανάστευση θα αποτελεί τομέα εστίασης στις προτάσεις της Ένωσης για τους εξωτερικούς μηχανισμούς της Ένωσης. Μέτρα που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες και τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να υλοποιούνται σε πλήρη συνέργεια και συνέπεια και να συμπληρώνουν τις άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που στηρίζονται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, θα πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιφέρεια. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα εστιάζει τη στήριξη στην αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση βασικών στοιχείων της διαχείρισης της μετανάστευσης σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης.

Αφετέρου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) περιλαμβάνουν σημαντικές προβλέψεις για την κάλυψη της μακροπρόθεσμης ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ το παρόν ταμείο θα επικεντρώνεται ως επί το πλείστον σε μέτρα για το αρχικό στάδιο ένταξης. Άλλα προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Erasmus+ θα ενισχύουν επίσης τις προβλέψεις που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όλα αυτά τα μέσα θα πρέπει να λειτουργούν με συνεπή τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος της στήριξης που παρέχουν.

Επίσης, θα διασφαλιστούν συνέργειες με το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες που συμβάλλει σε προτεραιότητες και στόχους που σχετίζονται με την ορθότερη διαχείριση της μετανάστευσης, την προώθηση της ένταξης και την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, θα επιδιωχθεί συνέπεια και συνέργειες με το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, πλέον των ως άνω αναφερόμενων Ταμείων.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι «η Ένωση παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας».

Η νομική βάση για την προτεινόμενη δράση της Ένωσης περιέχεται στον κατάλογο μέτρων του άρθρου 77 παράγραφος 2, καθώς και στο άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως η κοινή πολιτική θεωρήσεων, οι έλεγχοι των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Εφιστάται επίσης η προσοχή στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ το οποίο τονίζει ότι οι πολιτικές της Ένωσης που αναφέρονται στο τρίτο μέρος τίτλος V κεφάλαιο 2 της ΣΛΕΕ και η εφαρμογή τους θα διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεών της, μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, στις 29 Μαΐου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων 8 με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού και την εναρμόνιση της παροχής στήριξης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, με κύριο στόχο την απλούστευση της υλοποίησης της πολιτικής. Το τμήμα επιμερισμένης διαχείρισης του ΤΑΜ καλύπτεται από τις εν λόγω κοινές διατάξεις.

Τα διαφορετικά Ταμεία που εκτελούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους και μοιράζονται τον ίδιο τρόπο διαχείρισης, επομένως ο κανονισμός (ΕΕ) .../.. [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] καθορίζει σειρά κοινών αρχών, όπως η εταιρική σχέση. Ο εν λόγω κανονισμός περιέχει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης που θα συναφθεί με κάθε κράτος μέλος και καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσανατολισμό στις επιδόσεις των Ταμείων. Συνεπώς, περιλαμβάνει αναγκαίους πρόσφορους όρους και διατάξεις όσον αφορά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση. Κοινές διατάξεις καθορίζονται επίσης όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιµότητας, τη δημοσιονομική διαχείριση και τις διατάξεις περί διαχείρισης και ελέγχου.

Το Ταμείο θα είναι ανοικτό στη σύνδεση τρίτων χωρών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, καθορίζει τις συνεισφορές και τα οφέλη της, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θέτει προκλήσεις που είναι ολοένα και περισσότερο διακρατικές και σε τέτοια κλίμακα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών. Δεδομένου ότι για τη διαχείριση της μετανάστευσης απαιτούνται σημαντικοί πόροι και ικανότητες από τα κράτη μέλη και προκειμένου να διασφαλίζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη, την κατανομή ευθυνών, τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία όσον αφορά την παρέμβαση της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης αναμένεται να προσθέτει αξία μέσω διασφάλισης της αποδοτικότερης χρήσης των δημόσιων κεφαλαίων με ενίσχυση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέσω θέσπισης κοινών κανόνων και διαδικασιών, ανάπτυξης των ικανοτήτων των κρατών μελών για υποδοχή ατόμων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, προώθησης της χρήσης νόμιμων οδών για τους μετανάστες, διασφάλισης της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και του μέλλοντος του κοινωνικού μοντέλου της, στήριξης της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μείωσης των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση μέσω βιώσιμης πολιτικής για την επιστροφή και την επανεισδοχή.

Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών υποθέσεων, οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες αποτελούν βασική συνιστώσα της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαχείριση των ροών και να εκδηλώνεται η αλληλεγγύη με τρίτες χώρες που δέχονται μεταναστευτικές πιέσεις μέσω πρωτοβουλιών για την επανεγκατάσταση. Είναι σαφές ότι η λήψη μέτρων και η συγκέντρωση πόρων στο επίπεδο της ΕΕ θα αυξήσει σημαντικά τη μόχλευση που χρειάζεται η ΕΕ ώστε να πείσει τρίτες χώρες να συνεργαστούν μαζί της για τα θέματα της μετανάστευσης τα οποία είναι πρωτίστως προς το συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών.

Η πρόταση τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, καθώς η πλειονότητα της χρηματοδότησης θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης και με τήρηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται πλήρως ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλο επίπεδο και ο ρόλος της Ένωσης δεν θα πρέπει να εκτείνεται πέραν των απαιτούμενων.

Αναλογικότητα

Η πρόταση συμμορφώνεται με την αρχή της αναλογικότητας και εμπίπτει στο πεδίο δράσης στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως ορίζεται στον τίτλο V της ΣΛΕΕ. Οι στόχοι και τα αντίστοιχα επίπεδα χρηματοδότησης είναι αναλογικά προς τους στόχους του μέσου. Οι δράσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόταση αφορούν την ευρωπαϊκή διάσταση του ασύλου και της μετανάστευσης.

Επιλογή της νομικής πράξης

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των προηγούμενων χρηματοδοτικών μέσων. Βασίζεται στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής 9 και στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΤΑΜΕ (περίοδος προγραμματισμού 2014-2020). Όσον αφορά τα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης, τα πορίσματα είχαν ως εξής:

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, το ΤΑΜΕ έπαιξε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των συστημάτων ασύλου και την ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής στα κράτη μέλη. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, σε πολλές χώρες δόθηκε ειδική προτεραιότητα στον τομέα του ασύλου. Το ΤΑΜΕ κατέγραψε επίσης σημαντική πρόοδο όσον αφορά τα πλέον ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο σε περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική και το Κέρας της Αφρικής, και με αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η προβολή της εξωτερικής του διάστασης. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των συστημάτων ασύλου και, ενώ το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο, έχει περιορισμένη μόνο συνεισφορά στη θέσπιση, ανάπτυξη και υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης.

Το ΤΑΜΕ σημείωσε καλή πρόοδο όσον αφορά την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ δόθηκε προτεραιότητα κυρίως σε μέτρα βραχυπρόθεσμης ένταξης σε σχέση με μακροπρόθεσμα μέτρα, ενώ περιορισμένη πρόοδος σημειώθηκε μέχρι σήμερα όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, κατά πάσα πιθανότητα λόγω συγκυριακών παραγόντων. Τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων δεν είναι ακόμη ορατά, καθώς η ένταξη είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία.

Η ανάπτυξη στρατηγικών δίκαιης, βιώσιμης και πραγματικής επιστροφής αποτελεί στόχο αυξανόμενης σημασίας στην πλειονότητα των κρατών μελών και, παρά τη σταθερή αύξηση των ποσοστών τόσο εκούσιας όσο και αναγκαστικής επιστροφής με τη στήριξη του Ταμείου, τα πορίσματα καταδεικνύουν ότι το ΤΑΜΕ είχε περιορισμένη συνεισφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή των στρατηγικών επιστροφής.

Η αλληλεγγύη και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών ενισχύθηκαν κυρίως μέσω της έκτακτης βοήθειας, των μηχανισμών μετεγκατάστασης και των προγραμμάτων επανεγκατάστασης της ΕΕ. Τα διαθέσιμα πορίσματα υποδεικνύουν ότι τα εθνικά προγράμματα είχαν περιορισμένη πρόσθετη συνεισφορά τόσο στη μεταφορά αιτούντων άσυλο όσο και στη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σε σύγκριση με τον μηχανισμό μετεγκατάστασης.

Το ΤΑΜΕ είχε σημαντικές συνεισφορές στα κράτη μέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, κυρίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, η οποία αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Διευκόλυνε την ταχεία και στοχευμένη ανταπόκριση, σε συντονισμό και σε συνέργεια με το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης 10 .

Όσον αφορά την αποδοτικότητα, από την αξιολόγηση, εντός των ορίων των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει συνολικά ότι τα αποτελέσματα του Ταμείου επιτεύχθηκαν με εύλογο κόστος όσον αφορά τους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους. Παρότι η έναρξη της υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων καθυστέρησε, η συνολική εφαρμογή του Ταμείου φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο, χάρη στη βοήθεια έκτακτης ανάγκης που κάλυψε το χρηματοδοτικό κενό και τις άμεσες ανάγκες, υποβοηθούμενη από την ευέλικτη προσέγγιση που εφαρμόστηκε ως προς τη διαχείρισή της. Τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου ήταν επίσης κατάλληλα και αποτελεσματικά, με αυστηρούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ταμείο εκτελείται με ορθό τρόπο και προλαμβάνονται οι περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών.

Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για σημαντική μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, παρόλο που το ΤΑΜΕ οδήγησε σε απλούστευση συγκριτικά με το παρελθόν. Θεσπίστηκαν διάφορες νέες διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες, λαμβανομένων υπόψη των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από τα προηγούμενα ταμεία. Σε αυτά περιλαμβάνεται η έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών και της εργαλειοθήκης για τη βελτίωση της νομοθεσίας, καθώς και η συλλογή δεικτών για τη διασφάλιση καταλληλότερης μέτρησης της απόδοσης.

Συνολικά, η πλειονότητα των καινοτόμων μέτρων (π.χ. απλουστευμένες επιλογές κόστους, πολυετής προγραμματισμός) θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα από τους δικαιούχους και φαίνεται να πέτυχαν απλούστευση. Παρά τις βελτιώσεις ως προς την απλούστευση, οι εθνικοί κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζονται δυνάμει των εθνικών προγραμμάτων φαίνεται να οδηγούν σε μέτρια έως υψηλή διοικητική επιβάρυνση και, ως εκ τούτου, επηρεάζουν την αποδοτικότητα.

Παρά τις προσκλήσεις, το ΤΑΜΕ εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλή συνάφεια, καθώς αποδείχτηκε επαρκώς ευέλικτο, ευρύ και πλήρες ώστε να ανταποκρίνεται στις διάφορες ανάγκες, και τα εθνικά προγράμματα συνάδουν με τις ανάγκες των κρατών μελών. Ωστόσο, με βάση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες που αντιμετώπισαν τα κράτη μέλη κατά την περίοδο εκτέλεσης απαιτείται περισσότερη ευελιξία στην κατανομή των πιστώσεων. Οι ανάγκες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και των διαφόρων τομέων (ήτοι, άσυλο, ένταξη και επιστροφή), ενώ το μέγεθος και το πεδίο τους παρουσίασαν διακυμάνσεις, αλλά εν γένει αυξήθηκαν. Ο τομέας του ασύλου τέθηκε σε προτεραιότητα σε πολλές χώρες. Λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η κλίμακα του ΤΑΜΕ κατέληξε να είναι διαφορετική από την αρχικώς προβλεπόμενη και το αρχικό επίπεδο χρηματοδότησης αποδείχτηκε ανεπαρκές.

Κατά τα στάδια μελέτης, σχεδιασμού και προγραμματισμού του Ταμείου λήφθηκαν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το Ταμείο ήταν συνεκτικό, συμπληρωματικό και ευθυγραμμισμένο με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και με τις συναφείς βασικές στρατηγικές πολιτικής της ΕΕ. Κατά το στάδιο εκτέλεσης, η Επιτροπή διασφάλισε ότι τα κονδύλια της ΕΕ με παρόμοιους στόχους χρησιμοποιούνταν με συντονισμένο τρόπο. Σε εθνικό επίπεδο, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών διασφάλισαν τη συνέπεια και τη συμπληρωματικότητα με τη θέσπιση μηχανισμών συντονισμού, κυρίως με τη μορφή επιτροπών παρακολούθησης που έφεραν σε επαφή τις αρχές που συμμετείχαν στη διάθεση των πόρων.

Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της επικοινωνίας όσον αφορά την εσωτερική συνέπεια μεταξύ των διαφόρων μέσων εκτέλεσης του ΤΑΜΕ, καθώς ορισμένοι δικαιούχοι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις δράσεις και τα σχέδια που στηρίζονταν στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, ιδίως τις δράσεις της Ένωσης και τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Εντούτοις, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για ασυνέπεια, αλληλεπικαλύψεις και επαναλήψεις των εργασιών, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο.

Συνολικά, το ΤΑΜΕ παρήγαγε σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, παρά το σχετικά μικρό μέγεθός του σε σύγκριση με τις προκλήσεις που έθεσε η κρίση η οποία προέκυψε κατά την περίοδο αυτή. Το βασικό όφελος σε επίπεδο ΕΕ προκύπτει από τη διακρατική διάσταση ορισμένων δράσεων (δράσεις της Ένωσης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης) και την κατανομή των βαρών σε επίπεδο ΕΕ, κάτι που στηρίχθηκε ιδίως από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης και τον μηχανισμό επανεγκατάστασης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων, ενώ αμφότερα τα στοιχεία αυτά συνιστούν απόδειξη ότι εφαρμόστηκε η αρχή της αλληλεγγύης.

Το ΤΑΜΕ προσέδωσε σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ως προς τα εξής:

i)    διασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο ΕΕ (επιδράσεις μεγέθους)·

ii)    βελτίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της μετανάστευσης και αύξηση της τεχνογνωσίας και της ικανότητας (επιδράσεις διαδικασιών)

iii)    παροχή δυνατότητας στα κράτη μέλη να προσεγγίσουν περισσότερους μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και υπηκόους τρίτων χωρών (επιδράσεις πεδίου εφαρμογής)· και

iv)    καινοτομίες που παράχθηκαν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω υλοποίησης των δράσεων (επιδράσεις προτύπου).

Η απουσία χρηματοδότησης του ΤΑΜΕ θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για την ποιότητα της ανταπόκρισης της ΕΕ στη μεταναστευτική κρίση και για την ικανότητα των κρατών μελών να συνεργάζονται και να εφαρμόζουν λύσεις. Τυχόν διακοπή της στήριξης θα είχε κατά πάσα πιθανότητα σημαντικές αρνητικές συνέπειες και θα οδηγούσε σε περιορισμό του πεδίου εφαρμογής και της ποιότητας των υλοποιούμενων δράσεων, καθώς και σε καθυστέρηση ή ακόμη και αναστολή της υλοποίησης των δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των αρχών της αλληλεγγύης, της κατανομής των βαρών και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Το ΤΑΜΕ έδωσε μεγάλη προσοχή στη βιωσιμότητα, με τα μέσα που θεσπίστηκαν κατά τα στάδια προγραμματισμού και εκτέλεσης, σε διάφορους μηχανισμούς εφαρμογής, ωστόσο σε μικρότερο βαθμό στο πλαίσιο της βοήθειας έκτακτης ανάγκης (λόγω του χαρακτήρα των δράσεων). Θα μπορούσαν να συνεκτιμηθούν καλύτερα τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΤΑΜΕ.

Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των δράσεων (αποτελέσματα που διαρκούν μετά το πέρας της παρέμβασης) και η οικονομική βιωσιμότητα (δράσεις που θα μπορούσαν να συνεχιστούν μετά το πέρας της χρηματοδότησης του ΤΑΜΕ) ποικίλλουν μεταξύ των μηχανισμών εκτέλεσης, των κρατών μελών και των ειδικών στόχων, και εξαρτώνται από τη θέσπιση ολιστικής προσέγγισης. Η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων στις ομάδες-στόχους είναι πιθανό να διαφέρει ανάλογα με τους τομείς εστίασης – τα αποτελέσματα στους τομείς της ένταξης και του ασύλου είναι πιθανό να διαρκέσουν αν αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμες ανάγκες, ενώ τα αποτελέσματα στον τομέα της επιστροφής είναι πιο βιώσιμα αν βασίζονται σε προγράμματα εκούσιας επιστροφής και στηρίζονται από προσπάθειες επανένταξης.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μεταξύ 10ης Ιανουαρίου 2018 και 9ης Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο ειδικές ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Συνολικά, οι ερωτηθέντες τόνισαν την ανάγκη για απλούστευση της υλοποίησης χρηματοδοτικών μέσων για τις εσωτερικές υποθέσεις, για μεγαλύτερη ευελιξία (ιδίως σε σχέση με την ικανότητα ανταπόκρισης σε κρίσεις σε σχέση µε τη μετανάστευση και την ασφάλεια) και για αυξημένη χρηματοδότηση και στήριξη σε τομείς με υψηλά επίπεδα επιμερισμού των ευθυνών (άσυλο και διαχείριση των συνόρων) και/ή για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με τους οργανισμούς του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι τα εν λόγω μέτρα μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των χρηματοδοτικών μέσων και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι ενδιαφερόμενοι επισήμαναν επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική μόχλευση στον τομέα της εσωτερικής πολιτικής στις τρίτες χώρες.

Ζητήθηκε η γνώμη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιτροπής ΤΑΜΕ-ΤΕΑ. Τα κράτη μέλη παρείχαν στοιχεία σχετικά με τις κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης, τα προβλήματα, την αρχιτεκτονική των ταμείων και τους τρόπους υλοποίησης. Ζητήθηκε και η γνώμη βασικών ενδιαφερόμενων μερών και δικαιούχων χρηματοδότησης από το ΤΑΜΕ και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) υπό άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των οργανισμών του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να αντανακλούν προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ και δεσμεύσεις πολιτικής, καθώς και να στηρίζουν την εφαρμογή του κεκτημένου των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ. Τα μέρη ζήτησαν την παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και αναδυόμενων προκλήσεων. Επαρκής χρηματοδότηση θα πρέπει να διατεθεί και για τους οργανισμούς του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις αυξανόμενες δραστηριότητές τους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη να ενσωματωθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διάρθρωση των ταμείων. Διαπίστωσαν ότι, προκειμένου να υπάρξει επαρκής ευελιξία ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις, θα πρέπει να διατηρηθούν πολυετή προγράμματα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν της άποψης ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και η άμεση διαχείριση.

Από τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη συναίνεσης μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ανάγκη ευρύτερου πεδίου δράσης για χρηματοδότηση της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εξωτερική του διάσταση, το οποίο ενισχύει τον αντίκτυπο των πολιτικών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, την αύξηση της απλούστευσης στους μηχανισμούς υλοποίησης και τη μεγαλύτερη ευελιξία, ιδίως για την ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Οι εργασίες της προετοιμασίας των μελλοντικών χρηματοδοτικών μέσων για τις εσωτερικές υποθέσεις άρχισαν το 2016 και συνεχίστηκαν το 2017 και το 2018. Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών, το 2017 και το 2018 εκπονήθηκε μελέτη ΠΔΠ προς στήριξη της εκτίμησης επιπτώσεων που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι εν λόγω μελέτες συνένωσαν τα διαθέσιμα αποτελέσματα από αξιολογήσεις των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων και από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και διερεύνησαν τα προβλήματα, τους στόχους και τις επιλογές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους, όπως μελετάται στην εκτίμηση επιπτώσεων.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Για την πρόταση πραγματοποιήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων. Η εκτίμηση επιπτώσεων κάλυψε τα εξής: το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, που αποτελείται από το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων και το μέσο για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Το συνοπτικό δελτίο της εκτίμησης επιπτώσεων και η θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου διατίθενται μέσω του ακόλουθου δικτυακού τόπου: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia .

Η έκθεση της εκτίμησης επιπτώσεων αναλύει διάφορες επιλογές πολιτικής σε σχέση με τον τρόπο παροχής της χρηματοδότησης, και αντιμετωπίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης και της χρηματοδότησης της ασφάλειας, την ευελιξία σε ένα σταθερό χρηματοοικονομικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου του θεματικού μέσου), τους όρους εκτέλεσης (επιμερισμένη, άμεση και έμμεση διαχείριση), τη δυνατότητα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον μηχανισμό ενδιάμεσης επανεξέτασης. Η προτιμώμενη επιλογή είναι συνδυασμός επιλογών που βασίζονται στα αποτελέσματα και τις συστάσεις της εκ των υστέρων αξιολόγησης προηγούμενων Ταμείων (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις των υφιστάμενων Ταμείων (περίοδος προγραμματισμού 2014-2020).

Η εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τις συστάσεις της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις βασικές παρατηρήσεις και συστάσεις για βελτίωση που ελήφθησαν για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τον τρόπο τροποποίησης της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων ώστε να αποτυπώνει τις εν λόγω παρατηρήσεις και συστάσεις.

Βασικές παρατηρήσεις – Επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου

Τροποποίηση της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων

Η έκθεση δεν εξηγεί πώς η αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στους εν λόγω τομείς (των εσωτερικών υποθέσεων) και ο διευρυμένος ρόλος των οργανισμών θα επηρεάσει το συνολικό σύστημα.

Όσον αφορά το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (στο πλαίσιο του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η έκθεση αναθεωρήθηκε ώστε να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ και η μεγέθυνση του ρόλου των οργανισμών επηρεάζει τους ρόλους των αντίστοιχων Ταμείων (τμήμα 3.2). Με κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, οι οργανισμοί του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων θα έχουν σημαντικό ρόλο κατά το στάδιο προγραμματισμού των εθνικών προγραμμάτων, ενώ οι δραστηριότητες παρακολούθησης θα τροφοδοτήσουν την ενδιάμεση επανεξέταση. Τυχόν διεύρυνση της εντολής των οργανισμών δεν θα είχε ως στόχο την αντικατάσταση των τρεχουσών καθηκόντων που επιτελούν τα κράτη μέλη, αλλά μάλλον την ενίσχυση και αναβάθμιση των δράσεων της Ένωσης και των κρατών μελών της στον τομέα της μετανάστευσης, της διαχείρισης των συνόρων και της ασφάλειας

Περαιτέρω παρατηρήσεις και συστάσεις για βελτίωση

Τροποποιήσεις της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων

1) Η έκθεση θα πρέπει να παρουσιάζει τις βασικές προκλήσεις στη δομή του προγράμματος και τις προτεραιότητες σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Επιπλέον, η έκθεση θα πρέπει να διευκρινίζει το πεδίο της εξωτερικής συνιστώσας του προγράμματος, δηλαδή τη συμπληρωματικότητά του με τους εξωτερικούς μηχανισμούς.

Η έκθεση πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να παρουσιάζει τις βασικές αλλαγές στη δομή του προγράμματος σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (τμήμα 3.2) και να διευκρινίζει το πεδίο της εξωτερικής συνιστώσας και τη συμπληρωματικότητά του με τους εξωτερικούς μηχανισμούς (τμήμα 3.3). Οι στόχοι των Ταμείων βασίζονται στο πεδίο των προηγούμενων μέσων που, εν γένει, θεωρούνταν αρκετά ευρεία ώστε να στηρίζουν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ, παρέχοντας ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Οι προσαρμογές των προτεραιοτήτων και των δράσεων αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις πολιτικής και την ανάγκη για συνέργειες με άλλα Ταμεία της ΕΕ. Οι παρεμβάσεις στην εξωτερική διάσταση θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εξωτερική δράση και την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, ιδίως με το εξωτερικό μέσο της ΕΕ.

2) Η έκθεση θα πρέπει επίσης να εξηγεί πώς η επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ και η διεύρυνση του ρόλου των οργανισμών επηρεάζει τους ρόλους των αντίστοιχων προγραμμάτων. Αυξάνει την ανάγκη για δράσεις σε εθνικό επίπεδο, για ανάθεση στους οργανισμούς ή μειώνει την προτεραιότητα ορισμένων παρεμβάσεων;

Ανατρέξτε στις τροποποιήσεις που έγιναν στην έκθεση, στην οποία ελήφθησαν υπόψη οι βασικές παρατηρήσεις της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου που παρουσιάζονται παραπάνω.

3) Η επιτροπή κατανοεί ότι το νέο μέσο για αποθεματικά επίδοσης βρισκόταν ήδη υπό εξέλιξη κατά τον χρόνο κατάρτισης της έκθεσης. Ωστόσο, η τελική της έκδοση θα πρέπει να επικαιροποιεί και να διευκρινίζει το επιλεγέν μέσο και να το δικαιολογεί βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από άλλα Ταμεία της ΕΕ (όπως εξηγήθηκε προφορικά στην επιτροπή).

Η έκθεση αναθεωρήθηκε με σκοπό την επικαιροποίηση και τη διασαφήνιση του προτιμώμενου μέσου, λαμβανομένης υπόψη της πείρας από άλλα Ταμεία της ΕΕ και των εξελίξεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας του μελλοντικού κανονισμού περί κοινών διατάξεων για την επιμερισμένη διαχείριση (τμήμα 4.1.4). Δεν παρουσιάζεται ειδικό αποθεματικό επίδοσης στην προτιμώμενο επιλογή. Περιλαμβάνεται ελάχιστο επίπεδο δημοσιονομικής εκτέλεσης για την κατανομή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στην τεχνική προσαρμογή κατά την ενδιάμεση περίοδο ενώ στοιχεία επίδοσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά την παροχή επιπλέον κεφαλαίων μέσω του θεματικού μέσου.

4) Η έκθεση θα πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο λειτουργίας του νέου μέσου έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο των κονδυλίων καθενός από τα τρία ταμεία για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθώς και ότι η χρήση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να είναι περιορισμένη λόγω της νέας ευελιξίας που παρέχει το θεματικό μέσο. Θα πρέπει να εξηγεί το πλεονέκτημα του εν λόγω μέσου έναντι της χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Η έκθεση αναθεωρήθηκε ώστε να περιέχει διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου μέσου έκτακτης ανάγκης. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης που παρέχεται μέσω των Ταμείων θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (σε επίπεδο προϋπολογισμού ΕΕ) και να χρησιμοποιείται σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις. Λόγω της ευελιξίας που έχει αποκτήσει το θεματικό μέσο, η χρήση βοήθειας έκτακτης ανάγκης αναμένεται να είναι πιο περιορισμένη από ό,τι κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να εκτελείται μέσω επιμερισμένης, άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

5) Οι διαδικασίες παρακολούθησης δεν είναι καλά αναπτυγμένες. Η έκθεση θα πρέπει να διευκρινίζει τον τρόπο καθορισμού και υπολογισμού της επιτυχίας των προγραμμάτων.

Η έκθεση αναθεωρήθηκε (τμήμα 5.1) ώστε να παρουσιάζει τη μέτρηση της επιτυχίας των προγραμμάτων. Αυτό θα βασίζεται σε στόχους που καθορίζονται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, οι οποίοι θα συμφωνούνται δυνάμει των εθνικών προγραμμάτων, και στον μετέπειτα υπολογισμό των επιτευγμάτων προς την κατεύθυνση των εν λόγω στόχων, μέσω δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στις νομοθετικές προτάσεις. Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση καθορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων.

   Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (που είναι κοινός για διάφορους τομείς πολιτικής επιμερισμένης διαχείρισης) θα διασφαλίσει την απλούστευση του Ταμείου μέσω της χρήσης, στο μέτρο του δυνατού, κοινών κανόνων, παρακολούθησης, ελέγχου και λογιστικών ελέγχων για την υλοποίηση των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων μέσω ορθότερης χρήσης των απλουστευμένων επιλογών κόστους. Η προσέγγιση λογιστικού ελέγχου θα απλουστευθεί ώστε να εστιάζει περισσότερο σε δειγματοληπτικό έλεγχο βάσει κινδύνου και να ακολουθεί την αρχή του «ενιαίου λογιστικού ελέγχου» με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης.

Περαιτέρω απλούστευση υπό άμεση διαχείριση θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης κοινών εργαλείων ΤΠ σε επίπεδο Επιτροπής (σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών επιχορηγήσεων).

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι αναγκαία για την εκτέλεση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης για τη στήριξη των κρατών μελών μέσω διασφάλισης κοινών κανόνων και διαδικασιών για υποδοχή ατόμων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, προώθησης περισσότερων νομικών οδών για τους μετανάστες, στήριξης της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και μείωσης των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση μέσω βιώσιμης πολιτικής για την επιστροφή και την επανεισδοχή. Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η συμμόρφωση αυτή θα παρακολουθείται στενά κατά την εκτέλεση του Ταμείου.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιλαμβάνει 10 415 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και 865 000 000 EUR (σε τρέχουσες τιμές) για τους σχετικούς αποκεντρωμένους οργανισμούς για την περίοδο 2021-2027.

Η εκτέλεση θα γίνει μέσω επιμερισμένης ή άμεσης/έμμεσης διαχείρισης. Οι συνολικοί πόροι θα κατανεμηθούν ως εξής: 60 % στα προγράμματα των κρατών μελών που υλοποιούνται υπό επιμερισμένη διαχείριση· και 40 % στο θεματικό μέσο, για συγκεκριμένες δράσεις σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο, δράσεις της Ένωσης, βοήθεια έκτακτης ανάγκης, επανεγκατάσταση, προσπάθειες αλληλεγγύης και ευθύνης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης. Το κονδύλιο του θεματικού μέσου θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η εκτέλεση της χρηματοδότησης γίνεται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης από τα κράτη μέλη και άμεσης/έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή.

Το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης θα βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, μέσω καλύτερης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση των επενδύσεων στα σχετικά κονδύλια της ΕΕ, για να ενθαρρύνεται η έγκαιρη εκτέλεση και να εξασφαλίζεται ότι οι αξιολογήσεις μπορούν να παρέχουν εύστοχες παρατηρήσεις για τυχόν μελλοντικές αναθεωρήσεις των παρεμβάσεων πολιτικής. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω καλύτερων δεικτών, στενότερης συνεργασίας με τους σχετικούς εταίρους και μηχανισμού που παρέχει κίνητρα για καλύτερη επίδοση. Η Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 11 , στα οποία τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν ότι οι αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων των επιλογών περαιτέρω δράσης. Στις αξιολογήσεις θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του Ταμείου επί τόπου με βάση τους δείκτες και τους στόχους και μια λεπτομερή ανάλυση του βαθμού στον οποίο το Ταμείο μπορεί να θεωρηθεί συναφές, αποτελεσματικό και αποδοτικό, ότι προσφέρει αρκετή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και είναι συνεκτικό με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Αυτό θα περιλαμβάνει διδάγματα για τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων/προβλημάτων ή τυχόν δυνατοτήτων για περαιτέρω βελτίωση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους και για τη συμβολή στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους.

Τα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης αναμένεται να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων τους και θα υποβάλουν τελική έκθεση επιδόσεων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Το Κεφάλαιο I — Γενικές διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζει τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και τους βασικούς ορισμούς. Βάσει του κεφαλαίου αυτού απαιτείται η συμμόρφωση όλων των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη δυνάμει του κανονισμού με την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Καθορίζει επίσης τους στόχους του κανονισμού. Το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω άρθρων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τρέχοντα κανονισμό για το ΤΑΜΕ, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις πολιτικής, όπως το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, και η ανάγκη παροχής ευέλικτης ανταπόκρισης στις αυξανόμενες μεταναστευτικές προκλήσεις τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε συνεργασία με άλλες χώρες.

Το Κεφάλαιο II — Χρηματοδοτικό πλαίσιο και πλαίσιο εφαρμογής καθορίζει γενικές αρχές για τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο του κανονισμού και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτικότητας και της συμπληρωματικότητας με τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Καθορίζει τους τρόπους υλοποίησης για τις δράσεις που στηρίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού: επιμερισμένη, άμεση και έμμεση διαχείριση. Ο προτεινόμενος συνδυασμός τρόπων υλοποίησης βασίζεται στη θετική εμπειρία από τον εν λόγω συνδυασμό κατά την εκτέλεση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μέσου.

Το πρώτο τμήμα του κεφαλαίου καθορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πρόταση προβλέπει ορισμένο ποσό για το συνολικό κονδύλιο για το Ταμείο και τη χρήση του μέσω διαφόρων ρυθμίσεων εκτέλεσης.

Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τμήμα περιγράφουν το πλαίσιο εκτέλεσης για το Ταμείο ανά τρόπο υλοποίησης, όπως προγράμματα της Επιτροπής και των κρατών μελών. Καθορίζουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ενδιάμεση επανεξέταση και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, δράσεων της Ένωσης, βοήθειας έκτακτης ανάγκης, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδοτικών μέσων, εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό και λειτουργικής ενίσχυσης.

Στο τελευταίο τμήμα καθορίζονται οι απαραίτητες διατάξεις σχετικά με τις εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Το Κεφάλαιο III — Μεταβατικές και τελικές διατάξεις περιέχει διατάξεις σχετικά με την εκχώρηση εξουσίας στην Επιτροπή για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και με τη διαδικασία επιτροπής. Επίσης, καλύπτει την εφαρμοσιμότητα του κανονισμού περί κοινών διατάξεων στον προτεινόμενο κανονισμό, προτείνει την κατάργηση του προηγούμενου χρηματοδοτικού μέσου και προβλέπει μια σειρά μεταβατικές διατάξεις. Καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού και ορίζεται ότι ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις Συνθήκες από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2018/0248 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 12 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 13 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Στο πλαίσιο των εξελισσόμενων μεταναστευτικών προκλήσεων που χαρακτηρίζονται από την ανάγκη στήριξης ισχυρών συστημάτων υποδοχής, ασύλου, ένταξης και μετανάστευσης των κρατών μελών, πρόληψης και κατάλληλης αντιμετώπισης καταστάσεων πίεσης, καθώς και την ανάγκη αντικατάστασης παράτυπων και επικίνδυνων αφίξεων με νόμιμες και ασφαλείς οδούς, η επένδυση σε αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ένωση είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση του στόχου της Ένωσης που συνίσταται στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)Η σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης από την Ένωση και τα κράτη μέλη αντικατοπτρίζεται στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση του Μαΐου 2015, το οποίο τόνιζε την ανάγκη για μια συναφή και σαφή κοινή πολιτική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα της Ένωσης να συγκεντρώνει τις ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της μετανάστευσης και συνεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών, και επιβεβαιώθηκε στην ενδιάμεση επανεξέταση του Σεπτεμβρίου 2017 και στην έκθεση προόδου του Μαρτίου 2018.

(3)Στα συμπεράσματά του της 19ης Οκτωβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και μειώνει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό θανάτων στη θάλασσα, και θα πρέπει να βασίζεται σε ευέλικτη και συντονισμένη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επίσης να εξασφαλιστούν σημαντικά ενισχυμένες επιστροφές μέσω δράσεων σε επίπεδο τόσο ΕΕ όσο και κρατών μελών, όπως είναι οι αποτελεσματικές συμφωνίες και ρυθμίσεις επανεισδοχής.

(4)Προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες διασφάλισης μιας συνολικής προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης, με στόχο να εξασφαλιστεί μια κοινή βιώσιμη ενωσιακή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίζονται με τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους υπό τη μορφή ενός Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (εφεξής «το Ταμείο»).

(5)Το Ταμείο θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(6)Το Ταμείο θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα και τις επενδύσεις που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη των προηγούμενων μέσων: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων που συστάθηκε με την απόφαση 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που συστάθηκε με την απόφαση 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής που συστάθηκε με την απόφαση 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την περίοδο 2007-2013 και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020, όπως δημιουργήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές νέες εξελίξεις.

(7)Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μεταξύ άλλων, με την προώθηση κοινών μέτρων στον τομέα του ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των κρατών μελών να υποδέχονται πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επανεγκατάστασης και της μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεταξύ κρατών μελών, στηρίζοντας στρατηγικές ένταξης και μια αποτελεσματικότερη πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να διασφαλιστούν η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και το μέλλον του κοινωνικού μοντέλου της και να μειωθούν τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση μέσω μιας βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για να ενισχυθεί η διαχείριση των ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, εναλλακτικών της νόμιμης μετανάστευσης, και να αντιμετωπιστεί η παράτυπη μετανάστευση και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιστροφών και της αποτελεσματικής επανεισδοχής σε τρίτες χώρες.

(8)Η μεταναστευτική κρίση τόνισε την ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου που να αποτρέπουν δευτερογενείς μετακινήσεις, να παρέχουν ενιαίες και κατάλληλες συνθήκες υποδοχής για αιτούντες διεθνή προστασία, ενιαία πρότυπα παροχής διεθνούς προστασίας και τα κατάλληλα δικαιώματα και οφέλη για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Παράλληλα, η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία για να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα καθορισμού της ευθύνης των κρατών μελών για τους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο το Ταμείο να παρέχει αυξημένη στήριξη στις προσπάθειες των κρατών μελών να εφαρμόζουν πλήρως και ορθά το μεταρρυθμισμένο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

(9)Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ) που δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... [Κανονισμός ΟΕΕΑ] 14 με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, με τον συντονισμό και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, την προώθηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο και των επιχειρησιακών προτύπων για το άσυλο προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός ομοιομορφίας βάσει υψηλών προτύπων προστασίας όσον αφορά τις διαδικασίες διεθνούς προστασίας, τις συνθήκες υποδοχής και την αξιολόγηση των αναγκών προστασίας σε ολόκληρη την ΄Ενωση, επιτρέποντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διευκολύνοντας τη σύγκλιση κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Ένωση, στηρίζοντας τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των κρατών μελών και παρέχοντας επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συστημάτων τους ασύλου και υποδοχής, ιδίως σε εκείνα των οποίων τα συστήματα δέχονται δυσανάλογη πίεση.

(10)Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

(11)Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής ασύλου της Ένωσης για να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση ροών ατόμων που υποβάλλουν αίτηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας. Με σκοπό να αντικαταστήσει τις επικίνδυνες και παράτυπες αφίξεις με νόμιμες και ασφαλείς αφίξεις στο έδαφος των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εκφράζοντας αλληλεγγύη με χώρες σε περιοχές στις οποίες ή εντός των οποίων μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχουν εκτοπιστεί βοηθώντας να μειωθεί η πίεση που ασκείται σε αυτές τις χώρες, συμβάλλοντας στο να υλοποιηθούν οι στόχοι της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης με την αύξηση της επιρροής της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών, καθώς και στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης χάρη στην ομοφωνία που διατυπώνεται στα διεθνή φόρουμ και με τρίτες χώρες, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή του πλαισίου επανεγκατάστασης και [επανεισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους] της Ένωσης

(12)Λαμβανομένων υπόψη των υψηλών επιπέδων των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση κατά τα τελευταία έτη και της σημασίας να διασφαλιστεί η συνοχή των κοινωνιών μας, είναι κρίσιμης σημασίας να στηριχθούν οι πολιτικές των κρατών μελών για την έγκαιρη ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων προτεραιότητας που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016.

(13)Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία για την Ένωση και να διασφαλιστεί η συνάφεια με την απόκριση της Ένωσης για την ενίσχυση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να είναι ειδικές και συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ταμείου θα πρέπει να στηρίζουν μέτρα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία εφαρμόζονται γενικά στα πρώτα στάδια της ένταξης, και οριζόντιες δράσεις που στηρίζουν τις ικανότητες των κρατών μελών στον τομέα της ένταξης, ενώ οι παρεμβάσεις για υπηκόους τρίτων χωρών με πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

(14)Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του Ταμείου θα πρέπει να κληθούν να συνεργαστούν και να καθιερώσουν μηχανισμούς συντονισμού με τις αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, με τις διαχειριστικές τους αρχές και με τις διαχειριστικές αρχές άλλων ταμείων της Ένωσης που συμβάλλουν στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών.

(15)Η εφαρμογή του Ταμείου σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να συνάδει με τις κοινές βασικές αρχές της Ένωσης για την ένταξη, όπως καθορίζονται στο κοινό πρόγραμμα για την ένταξη.

(16)Είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να προνοούν στα προγράμματά τους ότι στις δράσεις ένταξης μπορούν να περιλαμβάνονται άμεσοι συγγενείς των υπηκόων τρίτων χωρών, στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ως «άμεσος συγγενής» θα πρέπει να νοείται ο σύζυγος/σύντροφος, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει άμεσους κατιόντες ή ανιόντες οικογενειακούς δεσμούς με τον καλυπτόμενο από τις δράσεις ένταξης υπήκοο τρίτης χώρας και το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ενέπιπτε στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου.

(17)Λαμβανομένου υπόψη του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της ένταξης και για να διευκολυνθεί η πρόσβαση αυτών των οντοτήτων στη χρηματοδότηση σε επίπεδο Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή δράσεων στον τομέα της ένταξης από τοπικές και περιφερειακές αρχές ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης του θεματικού μέσου και ενός υψηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης γι’ αυτές τις δράσεις.

(18)Λαμβανομένων υπόψη των μακροπρόθεσμων οικονομικών και δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση, είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργηθούν λειτουργικοί νόμιμοι μεταναστευτικοί δίαυλοι προς την Ένωση ώστε να παραμείνει η Ένωση ένας ελκυστικός προορισμός για μετανάστες και να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και η ανάπτυξη της οικονομίας της Ένωσης.

(19)Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη να χαράσσουν στρατηγικές για την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν γενικά όλες τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τα μέτρα σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, περιλαμβανομένων των νομικών πράξεων της Ένωσης. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών και επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και με άλλα κράτη μέλη.

(20)Μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής προσέγγισης της μετανάστευσης που επιδιώκουν η Ένωση και τα κράτη μέλη της. Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη κοινών προτύπων για την επιστροφή, όπως καθορίζεται ιδίως στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 , καθώς και μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης της διαχείρισης των επιστροφών. Για βιώσιμες πολιτικές επιστροφής, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα σχετικά μέτρα σε τρίτες χώρες, όπως είναι η επανένταξη των επιστρεφόντων.

(21)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή. Για να προωθήσουν την οικειοθελή επιστροφή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν κίνητρα όπως η προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής για την οικειοθελή επιστροφή προσώπων. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας.

(22)Ωστόσο, η οικειοθελής και η αναγκαστική επιστροφή συνδέονται μεταξύ τους, με αμοιβαίο ενισχυτικό αποτέλεσμα, και τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να ενθαρρύνονται να ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές επιστροφής. Η δυνατότητα των απομακρύνσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει στην ακεραιότητα των συστημάτων ασύλου και νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών που διευκολύνουν και εκτελούν τις απομακρύνσεις σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των επιστρεφόντων.

(23)Ειδικά μέτρα στήριξης των μεταναστών που επιστρέφουν στα κράτη μέλη και στις χώρες επιστροφής μπορούν να βελτιώσουν τους όρους της επιστροφής και να ενισχύσουν την επανένταξή τους.

(24)Οι συμφωνίες επανεισδοχής και άλλες ρυθμίσεις αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών. Αυτές οι συμφωνίες και ρυθμίσεις είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράτυπων μεταναστών και η εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών πολιτικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ένωσης.

(25)Πέραν της στήριξης στην επιστροφή προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την αντιμετώπιση των κινήτρων για παράνομη μετανάστευση ή την καταστρατήγηση των ισχυόντων κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών.

(26)Η απασχόληση παράτυπων μεταναστών δημιουργεί παράγοντα έλξης για την παράνομη μετανάστευση και υπονομεύει την ανάπτυξη πολιτικής για την κινητικότητα στην εργασία που βασίζεται στα προγράμματα νόμιμης μετανάστευσης. Το Ταμείο πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 που απαγορεύει την απασχόληση παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και προβλέπει κυρώσεις εις βάρος των εργοδοτών που παραβαίνουν αυτήν την απαγόρευση.

(27)Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 που καθορίζει διατάξεις για την παροχή βοήθειας, στήριξης και προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων.

(28)Το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στον τομέα της επιστροφής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ο οποίος συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 18 , συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού.

(29)Θα πρέπει να επιδιωχθούν συνέργειες, συνέπεια και αποτελεσματικότητα με άλλα κεφάλαια της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να αποφεύγεται η επικάλυψη δράσεων.

(30)Μέτρα στις τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνουν άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εν λόγω χώρα ή περιφέρεια καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα πρέπει να στοχεύει τη στήριξη για την αναβάθμιση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και την ενίσχυση ορισμένων βασικών στοιχείων της διαχείρισης της μετανάστευσης σε τομείς ενδιαφέροντος για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης.

(31)Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να συμβάλει ιδίως στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης.

(32)Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου, εφόσον έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής, εάν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών της Ένωσης κατά την εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής ή εάν μια έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν ή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο εντοπίσει ελλείψεις στον εν λόγω τομέα.

(33)Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας την δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(34)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τα αρχικά ποσά στα κράτη μέλη τα οποία συνίστανται σε ένα πάγιο ποσό και σε ένα ποσό υπολογιζόμενο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, που να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και την πίεση που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη μέλη στους τομείς του ασύλου, της ένταξης και της επιστροφής.

(35)Τα εν λόγω αρχικά ποσά θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμες επενδύσεις των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατά τη διαχείριση των συστημάτων ασύλου και υποδοχής και της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, καθώς και για να καταπολεμηθεί η παράτυπη μετανάστευση μέσω της αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής επιστροφής, ένα συμπληρωματικό ποσό θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη στα μέσα της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά απορρόφησης. Το ποσό αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην αρχική κατάσταση των κρατών μελών.

(36)Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου πολιτικής του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματά τους περιλαμβάνουν δράσεις που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, ότι οι επιλεγείσες προτεραιότητες είναι σύμφωνες με τα μέτρα εφαρμογής όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων εξασφαλίζει την επίτευξη των γενικών στόχων πολιτικής.

(37)Δεδομένου ότι εξελίσσονται συνεχώς οι προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η κατανομή της χρηματοδότησης με τις αλλαγές στις μεταναστευτικές ροές. Για να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές ανάγκες και οι αλλαγές στις πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης και να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, μέρος της χρηματοδότησης θα διατίθεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες δράσεις, δράσεις της Ένωσης, βοήθεια έκτακτης ανάγκης και επανεγκατάσταση, καθώς και για να προβλεφθεί πρόσθετη στήριξη για τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών με ένα θεματικό μέσο.

(38)Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των χορηγήσεων του προγράμματός τους για τη χρηματοδότηση των δράσεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV και επωφελούνται από υψηλότερη συνεισφορά της Ένωσης.

(39)Μέρος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του Ταμείου θα μπορούσε επίσης να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών για την εφαρμογή ειδικών δράσεων πέρα από την αρχική κατανομή. Οι εν λόγω ειδικές δράσεις θα πρέπει να προσδιοριστούν σε επίπεδο Ένωσης και θα πρέπει να αφορούν δράσεις που απαιτούν συνεργατικές προσπάθειες ή δράσεις αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην Ένωση που απαιτούν να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

(40)Το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στη στήριξη του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με το άσυλο και την επιστροφή και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την παροχή αυτής της υπηρεσίας στην Ένωση ως σύνολο. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους στο πλαίσιο του Ταμείου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων των κρατών μελών.

(41)Για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του πεδίου της παρέμβασης του Ταμείου σχετικά με την πολιτική ανάλυση και καινοτομία, τη διακρατική αμοιβαία μάθηση και τις εταιρικές σχέσεις και τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλη την Ένωση.

(42)Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης ή δυσανάλογη σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες όσον αφορά την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και από σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις σε τρίτες χώρες λόγω των πολιτικών εξελίξεων ή συγκρούσεων, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(43)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης που συστάθηκε με την απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου 19 , και θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σύμφωνα με τους στόχους και τα καθήκοντά του.

(44)Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου θα υλοποιηθεί επίσης μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγυήσεων στο πλαίσιο των σκελών πολιτικής του μέσου InvestEU. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς ή καταστάσεων μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, και οι δράσεις θα πρέπει να μην επικαλύπτουν ή να παραγκωνίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

(45)Ο παρών κανονισμός καθορίζει το δημοσιονομικό κονδύλιο για το σύνολο του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείο 17 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 20 ] για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας.

(46)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../... [δημοσιονομικός κανονισμός] ισχύει για το εν λόγω Ταμείο. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις.

(47)Για τους σκοπούς της εφαρμογής των δράσεων με επιμερισμένη διαχείριση, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων].

(48)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. .../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] θεσπίζει το πλαίσιο δράσης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το μέσο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ), και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι στόχοι του ΤΑΜ, καθώς και να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος των δραστηριοτήτων που δύνανται να χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜ.

(49)Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και της χρηματοδότησης που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(50)Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό 21 , τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 , τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου 23 , τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου 24 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου 25 , τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, του εντοπισμού, της έρευνας και της διόρθωσης των παρατυπιών και της απάτης, και της ανάκτησης των διαφυγόντων ποσών, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένα, και, όπου ενδείκνυται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει απάτη, διαφθορά ή άλλη αξιόποινη πράξη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διερευνά και να διώκει περιπτώσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 . Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην OLAF και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να εξασφαλίζει ότι τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχουν ισοδύναμα δικαιώματα.

(51)Οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και αναφέρουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης εκτέλεσης, και προβλέπουν τη διεξαγωγή ελέγχων υπό την ευθύνη των δημοσιονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

(52)Δυνάμει του άρθρου 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου 27 , τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες και τους στόχους του Ταμείου και πιθανές ρυθμίσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η σχετική υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(53)Δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 28 , που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 12ης Απριλίου 2018, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά τους προγράμματα και στρατηγικές αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά τη διαχείριση της μετανάστευσης. Το Ταμείο στηρίζει τα εν λόγω κράτη μέλη με επαρκείς πόρους για να βοηθήσει τις περιφέρειες αυτές να διαχειρίζονται τη μετανάστευση κατά βιώσιμο τρόπο και να χειρίζονται τις πιθανές καταστάσεις πίεσης.

(54)Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016, είναι ανάγκη να αξιολογηθεί αυτό το Ταμείο βάσει των στοιχείων που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ταμείου επί τόπου. Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες και σχετικοί στόχοι σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο του Ταμείου. Μέσω αυτών των κοινών δεικτών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή του Ταμείου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και του παρόντος κανονισμού.

(55)Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το Ταμείο θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του Ταμείου, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο των σχετικών αξιολογήσεων και των αναθεωρήσεων.

(56)Για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον κατάλογο των δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης όπως παρατίθενται στο παράρτημα IV, τη λειτουργική ενίσχυση και για να αναπτυχθεί περαιτέρω το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξαγάγει ουσιαστικές διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

(57)Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 29 . Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις κοινές υποχρεώσεις των κρατών μελών, συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή, και η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τις ρυθμίσεις παροχής πληροφοριών στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγραμματισμού και της υποβολής εκθέσεων, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

(58)Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην ΄Ενωση, σύμφωνα με την κοινή πολιτική ασύλου και διεθνούς προστασίας, καθώς και την κοινή μεταναστευτική πολιτική, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(59)Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση [του Ηνωμένου Βασιλείου και] της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 αυτού του πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία [δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της / ανακοίνωσε την επιθυμία της να συμμετάσχει στη θέσπιση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού].

(60)Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη έκδοση του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(61)Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμισθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. .../2021 [κανονισμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (το «Ταμείο»).

2.Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους στόχους του Ταμείου, τον προϋπολογισμό για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)«αιτών διεθνή προστασία»: ο αιτών όπως ορίζεται στο σημείο [x] του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου] 30 ·

β)«δικαιούχος διεθνούς προστασίας», κατά την έννοια του σημείου (2) του άρθρου [2] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Κανονισμός για την αναγνώριση] 31 ·

γ)«συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού και με σκοπό τον συνδυασμό μη επιστρεπτέων μορφών στήριξης και/ή χρηματοδοτικών μέσων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης ή άλλα δημόσια χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές·

δ)«μέλος της οικογενείας»: ο υπήκοος τρίτης χώρας όπως ορίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για τον σχετικό τομέα δράσης πολιτικής που στηρίζεται από το εν λόγω Ταμείο·

ε)«εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους», κατά την έννοια του άρθρου [2] του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους] 32 ·

στ)«απομάκρυνση»: η «απομάκρυνση» όπως ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

ζ)«επανεγκατάσταση»: η «επανεγκατάσταση» όπως ορίζεται στο άρθρο [2] του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. [Πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]]·

η)«επιστροφή»: η «επιστροφή» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·

θ)«υπήκοος τρίτης χώρας»: πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η μνεία σε υπηκόους τρίτων χωρών νοείται ως περιλαμβάνουσα τους απάτριδες και τα πρόσωπα απροσδιόριστης εθνικότητας·

ι)«ευάλωτο πρόσωπο»: πρόσωπο όπως ορίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για τον τομέα δράσης πολιτικής που στηρίζεται από το εν λόγω Ταμείο.

Άρθρο 3

Στόχοι του Ταμείου

1.Ο στόχος πολιτικής του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

2.Στο πλαίσιο του πολιτικού στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1, το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης·

β)στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών·

γ)συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

3.Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταμείο εκτελείται μέσω των μέτρων εφαρμογής που παρατίθενται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

Πεδίο της στήριξης

1.Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με τα μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο παράρτημα II, το Ταμείο στηρίζει ιδίως τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο μπορεί να στηρίζει τις δράσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III σε σχέση με τρίτες χώρες ή σε αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

3.Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού στηρίζουν δράσεις που εστιάζουν σε μία ή περισσότερες στοχευόμενες ομάδες εντός του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 78 και 79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το Ταμείο

Το Ταμείο είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία η οποία καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία αυτή:

διασφαλίζει δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συνεισφορών και των οφελών της τρίτης χώρας που συμμετέχει στο Ταμείο·

καθορίζει τους όρους συμμετοχής στο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματικών εισφορών στο Ταμείο και των διοικητικών τους εξόδων. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

δεν παρέχει σε τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το Ταμείο·

εγγυάται το δικαίωμα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά της συμφέροντα.

Άρθρο 6

Επιλέξιμες οντότητες

1.Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες:

α)νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μια από τις ακόλουθες χώρες:

(1)κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

(2)τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Ταμείο·

(3)τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται σε αυτό·

β)νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί.

2.Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα.

3.Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

4.Είναι επιλέξιμες νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε κοινοπραξίες τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων οντοτήτων, εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που συνδέονται με τα εν λόγω κράτη ή σε τρίτες χώρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

τμήμα 1
Κοινές διατάξεις

Άρθρο 7

Γενικές αρχές

1.Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις, και επικεντρώνεται στην προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

2.Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το ότι η στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και από τα κράτη μέλη είναι συνεπής προς τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρωματική προς τα άλλα μέσα της Ένωσης.

3.Το Ταμείο πρέπει να εφαρμόζεται με επιμερισμένη, άμεση ή έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τα άρθρα [62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 8

Προϋπολογισμός

1.Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του Ταμείου για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 10 415 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.Οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται ως ακολούθως:

α)6 249 000 000 EUR διατίθενται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης·

β)4 166 000 000 EUR διατίθενται στο θεματικό μέσο.

3.Μέχρι το 0,42 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ)../.. [Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων]

 

Άρθρο 9

Γενικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού μέσου

1.Το χρηματοδοτικό κονδύλιο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) κατανέμεται με ευέλικτο τρόπο, μέσω του θεματικού μέσου με επιμερισμένη, άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως καθορίζεται στα προγράμματα εργασίας. Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χρησιμοποιείται για τις συνιστώσες του:

α)ειδικές δράσεις·

β)δράσεις της Ένωσης·

γ)βοήθεια έκτακτης ανάγκης·

δ)επανεγκατάσταση·

ε)στήριξη στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών· και

στ)Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης.

Η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να στηριχθεί από το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το θεματικό μέσο.

2.Η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο προορίζεται για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση ή για να χρησιμοποιηθεί για την απόκριση στις επείγουσες ανάγκες σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης όπως αναφέρεται στο παράρτημα II.

3.Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο χορηγείται υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση στα κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επιλεγμένα έργα δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

4.Όταν η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή, για τους σκοπούς των άρθρων 18 και 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)../.. [Κανονισμός περί κοινών διατάξεων], αξιολογεί κατά πόσον οι προβλεπόμενες δράσεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των έργων.

5.Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για το θεματικό μέσο στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού για το θεματικό μέσο για τον καθορισμό των στόχων και των δράσεων που πρέπει να λάβουν στήριξη και τον προσδιορισμό των ποσών για κάθε μία από τις συνιστώσες του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις.

6.Το θεματικό μέσο ειδικότερα στηρίζει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του μέτρου εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του παραρτήματος II και οι οποίες εφαρμόζονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

7.Μετά την έγκριση της απόφασης χρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα προγράμματα που εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση κατά περίπτωση.

8.Οι αποφάσεις χρηματοδότησης είναι ετήσιες ή πολυετείς και μπορούν να καλύπτουν μία ή περισσότερες συνιστώσες του θεματικού μέσου.

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 10

Πεδίο εφαρμογής

1.Το παρόν τμήμα ισχύει για το μέρος του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και για τους πρόσθετους πόρους που θα εφαρμόζονται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής για το θεματικό μέσο που αναφέρεται στο άρθρο 9.

2.Η στήριξη βάσει του παρόντος τμήματος εκτελείται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. [Κανονισμός περί Κοινών Διατάξεων]

Άρθρο 11

Δημοσιονομικοί πόροι

1.Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) διατίθενται στα εθνικά προγράμματα (τα «προγράμματα») που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη με επιμερισμένη διαχείριση ως ακολούθως:

α)5 207 500 000 EUR στα κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

β)1 041 500 000 EUR στα κράτη μέλη για την προσαρμογή των χορηγήσεων για τα προγράμματα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

2.Σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν έχει διατεθεί, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να προστεθεί στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 12

Ποσοστά συγχρηματοδότησης

1.Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου.

2.Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 90 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο ειδικών δράσεων.

3.Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 90 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις δράσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

4.Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για λειτουργική ενίσχυση.

5.Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

6.Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης και το ανώτατο ποσό στήριξης από το Ταμείο αυτό για τα είδη δράσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5.

7.Για κάθε ειδικό στόχο, η απόφαση της Επιτροπής ορίζει αν το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον ειδικό στόχο πρέπει να εφαρμόζεται:

α)στο σύνολο της συνεισφοράς, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας και ιδιωτικής συνεισφοράς, ή

β)στη δημόσια συνεισφορά μόνο.

Άρθρο 13

Προγράμματα

1.Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι προτεραιότητες του προγράμματός του είναι συνεπείς και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και συνάδουν πλήρως με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα εφαρμογής που ορίζονται στο παράρτημα II λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

2.Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής συμμετέχουν στη διαδικασία για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σε πρώιμο στάδιο, σε ό, τι αφορά τους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο σχετικά με τα σχέδια προγραμμάτων για να εξασφαλιστούν η συνέπεια και η συμπληρωματικότητα των δράσεων των οργανισμών με εκείνες των κρατών μελών.

3.Η Επιτροπή μπορεί να συνδέσει τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στα καθήκοντα παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 5, κατά περίπτωση, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου συνάδουν με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης και τις συμφωνηθείσες προτεραιότητες της Ένωσης.

4.Σε συνέχεια της διαδικασίας παρακολούθησης όπως διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΕΕΑ] ή της έκδοσης συστάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη οι διαπιστώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών ή ζητημάτων ικανότητας και ετοιμότητας, και εφαρμόζει τις συστάσεις μέσω του προγράμματός του.

5.Εφόσον είναι αναγκαίο, το εν λόγω πρόγραμμα τροποποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Ανάλογα με τον αντίκτυπο της προσαρμογής, το αναθεωρημένο πρόγραμμα μπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή.

6.Σε συνεργασία και διαβούλευση με την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, κατά περίπτωση, οι πόροι του προγράμματος μπορούν να ανακατανεμηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις.

7.Τα κράτη μέλη επιδιώκουν ιδίως δράσεις επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV. Σε περίπτωση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση των ειδικών δράσεων που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV.

8.Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εκτελέσει έργα με ή σε τρίτες χώρες με την στήριξη του Ταμείου, το οικείο κράτος μέλος ζητά τη γνώμη της Επιτροπής πριν από την έναρξη του έργου.

9.Ο προγραμματισμός όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ).../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] βασίζεται στα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος VI.

Άρθρο 14

Ενδιάμεση επανεξέταση

1.Το 2024, η Επιτροπή θα κατανείμει στα προγράμματα των οικείων κρατών μελών το συμπληρωματικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 στοιχείο β) έως 5 του παραρτήματος Ι. Η χρηματοδότηση θα εφαρμόζεται για την περίοδο που αρχίζει από το ημερολογιακό έτος 2025.

2.Όταν τουλάχιστον το 10 % του αρχικού κονδυλίου ενός προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν έχει καλυφθεί από αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο [85] του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων], το οικείο κράτος μέλος δεν θα είναι επιλέξιμο να λάβει το συμπληρωματικό κονδύλιο για το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.Η κατανομή των πόρων από το θεματικό μέσο από το 2025 λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων του πλαισίου επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο [12] του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και τις ατέλειες που έχουν επισημανθεί κατά την εφαρμογή.

Άρθρο 15

Ειδικές δράσεις

1.Οι ειδικές δράσεις είναι διακρατικά ή εθνικά έργα σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, για τα οποία ένα, περισσότερα ή όλα τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν πρόσθετα κονδύλια για τα προγράμματά τους.

2.Τα κράτη μέλη, πέραν του κατανεμηθέντος σε αυτά ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό στο πρόγραμμα και χρησιμοποιείται για να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος κανονισμού.

3.Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 16

Πόροι για το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την [εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους]

1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους 10 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται σύμφωνα με το στοχευμένο σύστημα επανεγκατάστασης της Ένωσης. Η εν λόγω συνεισφορά λαμβάνει τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο [125] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στα κράτη μέλη με την τροποποίηση του προγράμματός τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η συνεισφορά έχει πράγματι επανεγκατασταθεί σύμφωνα με το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την [εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους].

3.Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

4.Τα κράτη μέλη διατηρούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίηση των επανεγκατεστημένων προσώπων και τον προσδιορισμό της ημερομηνίας επανεγκατάστασής τους.

Άρθρο 17

Πόροι για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

1.Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [10 000] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία για τον οποίο το εν λόγω κράτος μέλος καθίσταται αρμόδιο από όταν το εν λόγω κράτος μέλος βρίσκεται υπό δύσκολες συνθήκες, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

2.Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [10 000] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που κατανέμεται στο εν λόγω κράτος μέλος και που υπερβαίνει το δίκαιο μερίδιο του επωφελούμενου κράτους μέλους.

3.Ένα κράτος μέλος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει πρόσθετη συνεισφορά ύψους [10 000] EUR ανά αιτούντα στον οποίο έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία για την εφαρμογή των μέτρων ένταξης.

4.Ένα κράτος μέλος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, λαμβάνει πρόσθετη συνεισφορά ύψους [10 000] EUR ανά πρόσωπο για το οποίο το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει με βάση την επικαιροποίηση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. (κανονισμός Eurodac] ότι το πρόσωπο έχει εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους μέλους, είτε σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση σύμφωνα με απόφαση επιστροφής ή διαταγή απομάκρυνσης.

5.Ένα κράτος μέλος λαμβάνει, εκτός από τη χρηματοδότησή του που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), συνεισφορά ύψους [500] EUR για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο, για κάθε αιτούντα που έχει μεταφερθεί δυνάμει του στοιχείου γ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 34θ) του κανονισμού (ΕΕ) .../.. [κανονισμός του Δουβλίνου] και, κατά περίπτωση, για κάθε αιτούνται που έχει μεταφερθεί δυνάμει του στοιχείου ζ) του άρθρου 34ι) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός του Δουβλίνου]

6.Τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνουν τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο [125] του δημοσιονομικού κανονισμού.

7.Τα πρόσθετα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5, κατανέμονται στα κράτη μέλη στα προγράμματά τους, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο χορηγείται η συνεισφορά, κατά περίπτωση, έχει όντως μεταφερθεί σε κράτος μέλος, έχει όντως επιστρέψει ή έχει καταχωρηθεί ως αιτών στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ..../.. [κανονισμός του Δουβλίνου]

8.Η χρηματοδότηση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

Άρθρο 18

Λειτουργική ενίσχυση

1.Η λειτουργική ενίσχυση αποτελεί μέρος του κονδυλίου που λαμβάνει ένα κράτος μέλος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στήριξη των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση·

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 10 % του ποσού που χορηγείται στο πλαίσιο του Ταμείου για το πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης βάσει των στόχων στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ).

3.Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν λειτουργική ενίσχυση πρέπει να συμμορφώνονται με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της επιστροφής.

4.Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στο πρόγραμμα και στην ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 30, τη χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έγκριση του προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 13, αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της λειτουργικής ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τις διαθέσιμες πληροφορίες υπό το πρίσμα της διαδικασίας παρακολούθησης, που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ..../.. [Κανονισμός ΟΕΕΑ] και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

5.Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και υπηρεσίες όπως ορίζεται στο παράρτημα VII.

6.Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του καταλόγου ειδικών καθηκόντων και υπηρεσιών στο παράρτημα VII.

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 19

Πεδίο εφαρμογής

Η στήριξη βάσει του παρόντος τμήματος της Ένωσης εφαρμόζεται είτε άμεσα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, είτε έμμεσα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 20

Δράσεις της Ένωσης

1.Οι δράσεις της Ένωσης είναι διακρατικά έργα ή έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ένωση και εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

2.Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δράσεων της Ένωσης σχετικά με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 και σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

3.Οι δράσεις της Ένωσης μπορούν να παρέχουν χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Μπορούν επίσης να παρέχουν χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

4.Οι επιχορηγήσεις που εκτελούνται υπό άμεση διαχείριση χορηγούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όπως προβλέπεται στον [τίτλο VIII] του δημοσιονομικού κανονισμού.

5.Η επιτροπή αξιολόγησης που αξιολογεί τις προτάσεις μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

6.Οι συνεισφορές σε μηχανισμό αλληλασφάλισης μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο [X] του κανονισμού (ΕΕ) .../.. [διαδόχου του κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων].

Άρθρο 21

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

1.Το Ταμείο στηρίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης και χορηγεί την αναγκαία χρηματοδοτική συνδρομή για τις δραστηριότητές του και τη μελλοντική ανάπτυξή του.

2.Το ποσό που διατίθεται για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης από τις ετήσιες πιστώσεις του Ταμείου και το πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες για τις δραστηριότητές του εγκρίνεται από την Επιτροπή κατόπιν εγκρίσεως της διοικούσας επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) της απόφασης 2008/381/ΕΚ (όπως έχει τροποποιηθεί). Η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου [110] του δημοσιονομικού κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πόρων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης σε ξεχωριστή απόφαση χρηματοδότησης.

3.Η χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης έχει την μορφή επιχορηγήσεων προς τα εθνικά σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης 2008/381/ΕΚ και δημόσιων συμβάσεων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 22

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται βάσει του Ταμείου υλοποιούνται σύμφωνα με [τον κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 23

Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Το Ταμείο μπορεί να στηρίζει μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Άρθρο 24

Έλεγχοι

Έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης που πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων άλλων από εκείνα που έχουν λάβει εντολή από τα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής διαβεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 127 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης].

Άρθρο 25

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.Οι αποδέκτες της χρηματοδότησης της Ένωσης γνωστοποιούν την προέλευση και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως όταν προωθούν τις δράσεις και τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το Ταμείο, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο Ταμείο συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τμήμα 4

Στήριξη και εφαρμογή με επιμερισμένη, άμεση και έμμεση διαχείριση

Άρθρο 26

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης

1.Το Ταμείο χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που απορρέει από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική ή δυσανάλογα μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για την υποδοχή τους και τις εγκαταστάσεις κράτησης, τα συστήματα και τις διαδικασίες διαχείρισης του ασύλου και της μετανάστευσης·

β)την εφαρμογή προσωρινών μηχανισμών προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ 33

γ)σοβαρή μεταναστευτική πίεση σε τρίτες χώρες, ακόμη και σε περιπτώσεις που τα άτομα που χρειάζονται προστασία μπορούν να εγκλωβιστούν σε πολιτικές εξελίξεις ή συγκρούσεις, ιδίως όταν ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ.

2.Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων που χορηγούνται απευθείας στους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

3.Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να χορηγηθεί στα προγράμματα των κρατών μελών, εκτός από τη χρηματοδότησή τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το παράρτημα Ι, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται ως τέτοια ειδικά στο πρόγραμμα. Η χρηματοδότηση αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες δράσεις του προγράμματος, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή μέσω της τροποποίησης του προγράμματος.

4.Οι επιχορηγήσεις που εκτελούνται υπό άμεση διαχείριση χορηγούνται και αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης όπως προβλέπεται στον [τίτλο VIII] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 27

Σωρευτική, συμπληρωματική και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του Ταμείου μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες εκάστου συμβάλλοντος πρόγραμμα της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η στήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

2.Δράσεις που λαμβάνουν την πιστοποίηση «σφραγίδα Αριστείας» ή τα οποία πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

α)έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μέσου·

β)συμμορφώνονται με τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

γ)δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) ..../.. [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] και το άρθρο [8] ή τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες που διέπουν το Ταμείο για την παροχή ενίσχυσης.

 

Τμήμα 5

Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση

Υποτμήμα 1 Κοινές διατάξεις

Άρθρο 28

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [43 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημεία i) iii)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σύμφωνα με το παράρτημα V.

2.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παραρτήματος V, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που πρέπει να παρέχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

3.Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού καθορίζονται στο παράρτημα VIII. Για τους δείκτες εκροών, οι τιμές βάσης ορίζονται σε μηδέν. Τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί για το 2024 και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2029 είναι σωρευτικοί.

4.Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για το σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης και, κατά περίπτωση, στα κράτη μέλη.

5.Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 για την τροποποίηση του παραρτήματος VIII, να επανεξετάσει και να συμπληρώσει τους δείκτες όπου είναι απαραίτητο και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τα έργα που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 29

Αξιολόγηση

1.Η Επιτροπή προβαίνει σε ενδιάμεση και αναδρομική αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος Ταμείου.

2.Η ενδιάμεση αξιολόγηση και αναδρομική αξιολόγηση διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Υποτμήμα 2 κανόνες για την επιμερισμένη διαχείριση

Άρθρο 30

Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων

1.Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και έως αυτή την ημερομηνία κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2031, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση επιδόσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2023 θα καλύπτει την εφαρμογή του προγράμματος κατά την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

2.Η ετήσια έκθεση επιδόσεων περιλαμβάνει στοιχεία όσον αφορά:

α)την πρόοδο κατά την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των ορόσημων και των στόχων, λαμβανομένων υπόψη των πλέον πρόσφατων στοιχείων, όπως απαιτείται από το άρθρο [37] του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων]·

β)οποιοδήποτε ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του·

γ)τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τη στήριξη που παρέχεται από άλλα ταμεία της Ένωσης, και ιδίως τις δράσεις στις ή σε σχέση με τις τρίτες χώρες·

δ)τη συμβολή του προγράμματος στην εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και σχεδίων δράσης·

ε)την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής·

στ)την εκπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

ζ)τον αριθμό των προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1·

η)τον αριθμό αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο σύμφωνα με το άρθρο 17.

3.Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση επιδόσεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της παραλαβής της. Όταν η Επιτροπή δεν κοινοποιεί παρατηρήσεις εντός αυτής της προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

4.Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό του υποδείγματος για την ετήσια έκθεση επιδόσεων. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Άρθρο 31

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] βασίζονται στα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος VI. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων ή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της χρηματοδότησης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των ειδών παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 32.

2.Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, και τα άρθρα 17 και 37 του κανονισμού (ΕΕ) ..../2021 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

2.Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 13, 18, 28 και 31, ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

3.Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 13, 18, 28 και 31 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία ορίζει η απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016.

5.Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 13, 18, 28 και 31 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης ή εάν, πριν εκπνεύσει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 33

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή συντονισμού για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης. Αυτό δεν ισχύει για την έκδοση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 4.

Άρθρο 34

Μεταβατικές διατάξεις

1.Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020 που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις σχετικές δράσεις μέχρι το κλείσιμό τους.

2.Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το Ταμείο μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που απαιτούνται για να εξασφαλισθεί η μετάβαση μεταξύ του Ταμείου και των μέτρων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προηγούμενου μέσου, του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014.

Άρθρο 35

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο ΠρόεδροςΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδαΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ).

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

Τομέας 4 (Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων). Τίτλος 10. Μετανάστευση

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

☑ νέα δράση

νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 34

 την παράταση υφιστάμενης δράσης

 συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Το Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση 35 , όπως επιβεβαιώθηκε από τις τακτικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίησή του 36 , προέβλεψε δράσεις για τη μείωση των κινήτρων για την παράτυπη μετανάστευση, για προσπάθειες διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και για διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και δράσεις για τη στήριξη μιας ισχυρής κοινής πολιτικής χορήγησης ασύλου και μιας νέας πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, η συνεχής εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας 37 , του πλαισίου εταιρικής σχέσης 38 και των κοινών δράσεων που αναλαμβάνονται στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου οδήγησε σε μείωση του αριθμού των αφίξεων σχεδόν κατά 30 % σε σύγκριση με το 2014.

Προκειμένου να εδραιωθούν αυτές οι τάσεις, η Επιτροπή δρομολόγησε μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο, με συνιστώσα αλληλεγγύης και ευθύνης στο σύστημα του Δουβλίνου 39 και πρόταση για τη θέσπιση μόνιμου πλαισίου της ΕΕ για την επανεγκατάσταση 40 , η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Το σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών 41 και το ανανεωμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 42 δρομολογήθηκαν το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. Η Επιτροπή έκανε επίσης προτάσεις για τη νόμιμη μετανάστευση, με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την μπλε κάρτα να βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση 43 , και διενεργεί αξιολόγηση του πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση προκειμένου να προσδιοριστούν οι αδυναμίες, καθώς και οι πιθανοί τρόποι απλούστευσης και εξορθολογισμού του.

Το Ταμείο θα στηρίζει τις συνεχείς ανάγκες στους τομείς του ασύλου, της ένταξης και της επιστροφής, ενώ παράλληλα θα προσαρμόζεται αφενός το πεδίο εφαρμογής του ώστε να στηρίζει τις σχετικές μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις και αφετέρου η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCGA) και του μελλοντικού Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Ταμείο θα είναι σε θέση να στηρίζει δράσεις στην εξωτερική διάσταση, που συμπληρώνουν τις δράσεις που στηρίζονται από τον μελλοντικό εξωτερικό μηχανισμό.

Με την επιφύλαξη οποιαδήποτε μελλοντικής εξέλιξης πολιτικής, οι μελλοντικές προτάσεις σε αυτόν τον τομέα θα περιλαμβάνουν δικό τους, χωριστό νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για το οποίο οι αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι μπορούν να καλύπτονται είτε από το κονδύλιο του παρόντος Ταμείου είτε από οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο του κονδυλίου για το ΠΔΠ.

1.4.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Οι προκλήσεις στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης είναι από τη φύση τους διασυνδεδεμένα, διακρατικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς με τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών. Η χρηματοδότηση της ΕΕ αποτελεί τον μηχανισμό υλοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω αρχή. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η ολοκλήρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος για το άσυλο είναι οι πλέον αποτελεσματικοί τρόποι δίκαιης κατανομής των εν λόγω ευθυνών και των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ των κρατών μελών. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών είναι αναγκαία για την αύξηση της ποιότητας της στήριξης προς τους νεοαφιχθέντες κατά τα αρχικά στάδια μετά την άφιξή τους, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξής τους στις ευρωπαϊκές κοινωνίες μακροπρόθεσμα εφόσον λάβουν μόνιμη προστασία. Το δικαίωμα δράσης της ΕΕ στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων απορρέει κυρίως από τον τίτλο V της ΣΛΕΕ (χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης): κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών σχέσεων και συνεργασίας με τρίτες χώρες (άρθρο 78 της ΣΛΕΕ) και κοινή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική επιστροφής, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή (ιδίως, άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ).    

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων)

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) κατέδειξε ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, ως τμήμα της πολιτικής απάντησης, συνέβαλε σε αποτελέσματα πολιτικής και παρείχε προστιθέμενη αξία. Παρά το σχετικά μικρό μέγεθός τους σε σύγκριση με τις προκλήσεις που έθεσε η κρίση, τα κονδύλια της ΕΕ παρείχαν προστιθέμενη αξία με τη στήριξη δράσεων με διακρατική διάσταση, την τόνωση των εθνικών ικανοτήτων και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και με την ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και του μηχανισμού επανεγκατάστασης. Η αναμενόμενη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του Ταμείου καλύπτει παρεμφερείς τομείς παρέμβασης, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να στηρίζει την εφαρμογή του μελλοντικού κεκτημένου, καθώς και εξελίξεις πολιτικής στους τομείς του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης και της επιστροφής.

1.4.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις του ΤΑΜΕ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, καθώς και από τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των κονδυλίων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 [μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (SOLID)] προέκυψαν τα ακόλουθα πορίσματα:

Συνάφεια, πεδίο εφαρμογής και μέγεθος

Το ευρύ πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος ΤΑΜΕ διασφαλίζει ότι μπορεί να στηρίζει την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης. Χρειάστηκαν σημαντικές ενισχύσεις του προϋπολογισμού λόγω της μεταναστευτικής κρίσης. Η δυνατότητα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης, μέσω άμεσης διαχείρισης, συνέβαλε στη διασφάλιση της συνάφειας του Ταμείου με την αύξηση της ευελιξίας του, ωστόσο χρησιμοποιήθηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα από την αρχικά επιδιωκόμενη, ώστε να υπάρξει επαρκής ανταπόκριση στις πρωτόγνωρες, μεγάλης κλίμακας μεταναστευτικές προκλήσεις. Επιπλέον, οι πιστώσεις που καθορίζονται στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού, με βάση στατιστικά δεδομένα, δεν αποτυπώνουν τις μεταβολές στις ανάγκες των κρατών μελών κατά την περίοδο εφαρμογής. Όσον αφορά την παροχή πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης κατά την περίοδο προγραμματισμού, η κλείδα κατανομής που καθορίζεται στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού δεν αφήνει περιθώρια για ευελιξία, γεγονός που ενδεχομένως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Ταμείου.

Αποτελεσματικότητα

Το τρέχον ΤΑΜΕ θεωρείται αποτελεσματικό, καθώς συνεισφέρει στους στόχους του. Η μεταναστευτική κρίση επηρέασε την αποτελεσματικότητά του, καθώς οι προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Ταμείο αυξήθηκαν. Η δυνατότητα χρήσης βοήθειας έκτακτης ανάγκης αναδείχθηκε εν γένει σε στοιχείο ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της δυνατότητας ανταπόκρισης των ταμείων στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις. Από τις αξιολογήσεις προκύπτει ότι ένα μείγμα τρόπων υλοποίησης στους τομείς της μετανάστευσης, της διαχείρισης των συνόρων και της ασφάλειας έδωσαν τη δυνατότητα για έναν αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης των στόχων των ταμείων. Η ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού των μηχανισμών υλοποίησης θα πρέπει να διατηρηθεί.

Από την άλλη πλευρά, στις αξιολογήσεις τονίζεται ότι η εναπομένουσα έλλειψη ευελιξίας, η οποία πρέπει να εξισορροπηθεί με την προβλεψιμότητα, καθώς οι αρμόδιες αρχές και οι δικαιούχοι χρειάζονται δημοσιονομική ασφάλεια και ασφάλεια δικαίου για να σχεδιάσουν την εκτέλεση του Ταμείου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, αποτελεί περιορισμό στην αποτελεσματικότητά τους. Το τρέχον ΤΑΜΕ δεν περιλαμβάνει χρηματοδοτικό κονδύλιο που θα κατανεμηθεί στα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης στα εθνικά προγράμματα. Ένας άλλος περιορισμός σχετίζεται με το γεγονός ότι η ενδιάμεση επανεξέταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προκαθορισμένο χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης. Οι κρίσεις σε σχέση µε τη μετανάστευση και την ασφάλεια κατέδειξαν ότι υπήρχε ανάγκη για ευελιξία από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού και έπειτα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επιτόπιας αντίδρασης στις αλλαγές.

Στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις σημειώθηκε επίσης η ανάγκη για σαφή λογική παρέμβασης, καθώς και ότι η αύξηση της εστίασης των εθνικών προγραμμάτων θα οδηγούσε σε αύξηση της αποτελεσματικότητας, καθώς θα επέτρεπε τη θέση ορισμένων στόχων σε προτεραιότητα, αλλά και τη σημασία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, τόσο για την άμεση όσο και για την επιμερισμένη διαχείριση. Εφόσον σχεδιαστεί σε πρώιμο στάδιο, το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει συνεπή και ενιαία παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας εξαρχής.

Αποδοτικότητα (συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη σημείωσαν την επίτευξη προόδου στην απλούστευση των διαδικασιών. Τα καινοτόμα μέτρα (απλουστευμένες επιλογές κόστους, πολυετής προγραμματισμός) θεωρούνται επωφελή. Ο καθορισμός κοινών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του ΤΑΜΕ και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) στήριξε τους δεσμούς της διαχείρισης των τριών χρηματοδοτικών μέσων και αυτό οδήγησε σε στενή συνεργασία μεταξύ —και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ενοποίηση— των οντοτήτων που ήταν αρμόδιες για τη διαχείριση των δύο ταμείων.

Ωστόσο, η διοικητική επιβάρυνση εξακολουθεί να θεωρείται υπερβολικά υψηλή τόσο από τις διοικήσεις όσο και από τους δικαιούχους, γεγονός που υπονομεύει την αποδοτικότητα των ταμείων. Για παράδειγμα, παρότι η χρήση εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση, οι κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται κατά καιρούς εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Οι απλουστευμένες επιλογές κόστους δεν εφαρμόζονται πλήρως. Επίσης, υφίσταται σχετικά υψηλή διοικητική επιβάρυνση τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή όσον αφορά την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης. Αυτό προϋποθέτει την κατάρτιση λεπτομερούς συμφωνίας επιχορήγησης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και πιο λεπτομερείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων προς την Επιτροπή για τους δικαιούχους (σε σύγκριση με την επιμερισμένη διαχείριση). Υπάρχει ανάγκη για επαρκές επίπεδο τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση της επιτυχούς διαχείρισης του Ταμείου, καθώς και για περαιτέρω προσπάθειες απλούστευσης της πρόσβασης στα κονδύλια για τους δυνητικούς δικαιούχους με παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, στο τρέχον ΤΑΜΕ δεν υπάρχει μηχανισμός που έχει ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, όπως, π.χ., σύστημα κινήτρων που θα συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Ταμείου. Ελλείψει ενός τέτοιου μηχανισμού, δεν είναι δυνατή η επιβράβευση των κρατών μελών που σημειώνουν καλή απόδοση ως προς την εκτέλεση του Ταμείου. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Ταμείου ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Συνοχή

Στις εκ των υστέρων αξιολογήσεις τονίζεται ότι ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ότι θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση της συμπληρωματικότητας με το ΕΚΤ όσον αφορά τα μέτρα ένταξης, καθώς και με τους εξωτερικούς μηχανισμούς όσον αφορά τις δραστηριότητες επανένταξης. Η εκτέλεση των τρεχόντων ταμείων καταδεικνύει ότι τα βήματα που έγιναν κατά τα στάδια μελέτης, σχεδιασμού και προγραμματισμού διευκόλυναν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητά τους με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ. Η μορφή των ταμείων (εθνικά προγράμματα που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες ικανότητες, βοήθεια έκτακτης ανάγκης που στοχεύει στην ελάφρυνση της άμεσης πίεσης και δράσεις της Ένωσης που είναι σχεδιασμένες να στηρίζουν τη διακρατική συνεργασία) θεωρήθηκε θετική. Εντούτοις, η διασφάλιση συνοχής και συνεργειών εξακολουθεί να θέτει προκλήσεις σε τρεις βασικούς τομείς: στήριξη των στόχων για το άσυλο και την ένταξη μέσω των ΕΔΕΤ, στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και μέτρα για την επιστροφή και την επανένταξη, καθώς και ανάπτυξη συστημάτων προστασίας σε τρίτες χώρες και, τέλος, διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των παρεμβάσεων των ταμείων της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

1.4.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Οι στόχοι της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης θα στηριχθούν μέσω πλήρως συντονισμένης δέσμης χρηματοδοτικών μέσων, στην οποία θα περιλαμβάνονται τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές πτυχές τους. Είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις με χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω άλλων ενωσιακών μέσων, με τον καθορισμό διαχωριστικής γραμμής και αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού. Το μελλοντικό ΤΑΜ θα ενεργεί ως το ειδικό μέσο της Ένωσης στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, πλέον άλλων σχετικών χρηματοδοτικών μέσων τα οποία, από τη δική τους προοπτική και τους οικείους τομείς στήριξης, ενισχύουν τους στόχους της πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση. Θα διασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα με άλλα χρηματοδοτικά μέσα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης συνιστώσας για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, τα οποία θα στηρίζουν τη διαχείριση των συνόρων στο πλαίσιο της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Τα μελλοντικά ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ θα στηρίζουν τη μετανάστευση στο πλαίσιο του πεδίου παρέμβασής τους και σε μακροπρόθεσμη προοπτική, ενσωματώνοντάς την σε ένα σύνολο στόχων πολιτικής.

Η στήριξη της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Η ανάγκη επένδυσης στον εν λόγω τομέα θα συνεχιστεί ή ενδέχεται και να αυξηθεί κατά την περίοδο 2021-2027. Οι ομάδες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη για στήριξη της ένταξης είναι οι αιτούντες άσυλο που είναι πιθανό να χρειάζονται διεθνή προστασία, καθώς και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι μετανάστες που φτάνουν στην ΕΕ μέσω διαδικασιών για την επανένωση οικογενειών. Οι εν λόγω ομάδες ατόμων έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Η ειδική χρηματοδότηση προς όφελος των εν λόγω ομάδων-στόχων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια της διαδικασίας ένταξης.

Ως εκ τούτου, το Ταμείο θα παρέχει ειδική χρηματοδότηση για δράσεις που στοχεύουν ειδικά σε υπηκόους τρίτων χωρών, ιδίως κατά το αρχικό στάδιο ένταξης για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την εκπαίδευση των παιδιών, καθώς και για οριζόντια μέτρα που στηρίζουν πολιτικές και στρατηγικές των κρατών μελών για την ένταξη. Για τους αιτούντες άσυλο που καλύπτονται από το αναθεωρημένο σύστημα του Δουβλίνου, το ΤΑΜ θα καλύπτει τα μέτρα πρώτης υποδοχής, τη βασική βοήθεια και την κατάρτιση και θα παρέχει επίσης στήριξη για τα άτομα που πρέπει να επιστρέψουν. Οι παρεμβάσεις σε διάφορους θεματικούς τομείς για μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως η ένταξη στην αγορά εργασίας και η στήριξη για κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών θα στηρίζεται μέσω του μελλοντικού ΕΤΠΑ, ιδίως μέσω του μελλοντικού ΕΚΤ+, και άλλων συναφών ταμείων της ΕΕ.

Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, το Ταμείο θα είναι να θέση να στηρίζει τις εξωτερικές προεκτάσεις των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Η εν λόγω στήριξη θα είναι συμπληρωματική ως προς τον μελλοντικό εξωτερικό μηχανισμό, ο οποίος θα στηρίζει τη διαχείριση της μετανάστευσης μέσω των γεωγραφικών και θεματικών συνιστωσών του. Το Ταμείο θα συνεχίσει να στηρίζει την επανεγκατάσταση, την ανάπτυξη ικανοτήτων τρίτων χωρών ώστε να διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και να διασφαλίζουν την προστασία των μεταναστών και τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη πριν από την αναχώρηση, τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ. Στον τομέα της επιστροφής, θα συνεχίσει να στηρίζει την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής που συνάπτονται με τρίτες χώρες και την επανένταξη των επιστρεφόντων, καθώς και δράσεις για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης (ήτοι, εκστρατείες ενημέρωσης, συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση των ροών και των διαδρομών κ.λπ.). Σε περίπτωση νέας εξέλιξης, το Ταμείο θα παρέχει τη δυνατότητα στήριξης της ανάπτυξης συστημάτων κινητικότητας στην ΕΕ στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και δυνατότητα παροχής κινήτρων και στήριξης προς (και σε) τρίτες χώρες για την υποδοχή και επανένταξη επιστρεφόντων από την ΕΕ στον τόπο επιστροφής.

Η ανάγκη για συμπληρωματικότητα μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ θα περιλαμβάνει αναφορά σχετικά με την εξωτερική διάσταση στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από 1.1.2021 έως 31.12.2027

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2021 έως το 2027 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το 2021 για πιστώσεις πληρωμών.

 απεριόριστη διάρκεια

Εφαρμογή με περίοδο εκκίνησης από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ, ακολουθούμενη από λειτουργία πλήρους κλίμακας.

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 44

Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

☑ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

◻ από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

☑ σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

☑ σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

☑ στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

☑ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

☑ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

☑ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

☑ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Το προτεινόμενο Ταμείο θα εκτελείται μέσω επιμερισμένης ή άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων θα κατανέμεται στα εθνικά προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση. Το υπόλοιπο θα κατανέμεται σε θεματικό μέσο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες δράσεις (που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο), δράσεις της ΕΕ (άμεση/έμμεση διαχείριση), βοήθεια έκτακτης ανάγκης (επιμερισμένη, άμεση ή έμμεση διαχείριση), μεταφορά και επανεγκατάσταση (επιμερισμένη διαχείριση) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (άμεση διαχείριση).

Η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής θα υλοποιείται με άμεση διαχείριση.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Άμεση/έμμεση διαχείριση:

Η Επιτροπή παρακολουθεί άμεσα την υλοποίηση των δράσεων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στις αντίστοιχες συμφωνίες επιδότησης, τις συμβάσεις εξουσιοδότησης με διεθνείς οργανισμούς όπου συντρέχει περίπτωση και τις συμβάσεις με τους δικαιούχους.

Επιμερισμένη διαχείριση:

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για το πρόγραμμά του και διασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων για του δείκτες, σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ). Προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία έναρξη της υλοποίησης, είναι δυνατό να διατηρηθούν υφιστάμενα και εύρυθμα λειτουργούντα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τα κράτη μέλη να συστήσουν επιτροπή παρακολούθησης στην οποία συμμετέχει η Επιτροπή µε συμβουλευτική ιδιότητα. Η επιτροπή παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του.

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ετήσια έκθεση επιδόσεων στην οποία θα πρέπει να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται σε σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων και των οροσήμων. Στην έκθεση θα πρέπει επίσης να εγείρονται τυχόν ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και να περιγράφει τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους.

Στο τέλος της περιόδου, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση επιδόσεων. Η τελική έκθεση θα πρέπει να εστιάζει στην πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και θα πρέπει να παρουσιάζει τα βασικά ζητήματα που επηρέασαν την επίδοση του προγράμματος, τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών. Επιπλέον, θα πρέπει να παρουσιάζει τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που επισημαίνονται στις σχετικές συστάσεις της ΕΕ που απευθύνονται στο κράτος μέλος, την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο επίδοσης, τα συμπεράσματα των σχετικών αξιολογήσεων, την παρακολούθηση των εν λόγω συμπερασμάτων και τα αποτελέσματα των δράσεων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο πρότασης ΚΚΔ, κάθε κράτος μέλος αποστέλλει σε ετήσια βάση δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας που περιλαμβάνει τους ετήσιους λογαριασμούς, τη διαχειριστική δήλωση και τη γνωμοδότηση της ελεγκτικής αρχής όσον αφορά τους λογαριασμούς, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που δηλώθηκαν στους ετήσιους λογαριασμούς. Η εν λόγω δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας θα χρησιμοποιείται από την Επιτροπή για τον καθορισμό του ποσού που θα βαρύνει το Ταμείο για τη λογιστική χρήση.

Κάθε δύο έτη οργανώνεται συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους με σκοπό την εξέταση της επίδοσης κάθε προγράμματος.

Έξι φορές τον χρόνο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στοιχεία για κάθε πρόγραμμα κατανεμημένα ανά ειδικό στόχο Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να αφορούν το κόστος των εργασιών και τις τιμές των κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.

Γενικά:

Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου, σύμφωνα με τον ΚΚΔ. Η ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται ιδίως στην ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων που θα υποβληθούν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μέσων εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Τόσο από τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013 της ΓΔ HOME όσο και από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις των τρεχόντων κονδυλίων της ΓΔ HOME προκύπτει ότι ο συνδυασμός τρόπων υλοποίησης στους τομείς της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων έδωσε τη δυνατότητα για έναν αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης των στόχων των ταμείων. Η ολιστική προσέγγιση του σχεδιασμού των μηχανισμών υλοποίησης θα πρέπει να διατηρηθεί και περιλαμβάνει την επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Μέσω της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη εκτελούν προγράμματα που συμβάλλουν στους στόχους πολιτικής της Ένωσης και είναι προσαρμοσμένα στα εθνικά τους δεδομένα. Μέσω της επιμερισμένης διαχείρισης διασφαλίζεται ότι διατίθεται χρηματοδοτική στήριξη σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη. Επιπλέον, η επιμερισμένη διαχείριση καθιστά εφικτή την προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης και δίνει στα κράτη μέλη που γνωρίζουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τη δυνατότητα για σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση για συγκεκριμένες δράσεις (που απαιτούν κοινή προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών ή στις περιπτώσεις που λόγω νέων εξελίξεων στην Ένωση απαιτείται η διάθεση επιπλέον χρηματοδότησης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη) και για δραστηριότητες επανεγκατάστασης και μεταφοράς μπορεί να εκτελεστεί μέσω επιμερισμένης διαχείρισης. Σε περίπτωση νέας εξέλιξης, το Ταμείο μπορεί επίσης να παράσχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης μέσω επιμερισμένης διαχείρισης, εκτός από την άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Μέσω άμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή στηρίζει άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην επιδίωξη των κοινών στόχων πολιτικής της Ένωσης. Οι δράσεις καθιστούν δυνατή την εξατομικευμένη στήριξη για επείγουσες και ειδικές ανάγκες στα επί μέρους κράτη μέλη («βοήθεια έκτακτης ανάγκης»), στηρίζουν τα διακρατικά δίκτυα και δραστηριότητες, δοκιμάζουν καινοτόμες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και καλύπτουν μελέτες που εξυπηρετούν το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου («δράσεις της Ένωσης»).

Μέσω της έμμεσης διαχείρισης το Ταμείο διατηρεί τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων, σε διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων για συγκεκριμένους σκοπούς.

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών στόχων και αναγκών, προτείνεται θεματικό μέσο στο πλαίσιο του Ταμείου ως τρόπος εξισορρόπησης της προβλεψιμότητας της πολυετούς κατανομής χρηματοδότησης στα εθνικά προγράμματα και της ευελιξίας κατά την παροχή χρηματοδότησης σε περιοδική βάση σε δράσεις με υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Το θεματικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες δράσεις εντός και μεταξύ των κρατών μελών, δράσεις της Ένωσης, τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, την επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση. Θα διασφαλίσει ότι τα κονδύλια μπορούν να κατανεμηθούν και να μεταφερθούν μεταξύ των διαφόρων τρόπων διαχείρισης παραπάνω, με βάση διετή κύκλο προγραμματισμού.

Οι διαδικασίες πληρωμής για την επιμερισμένη διαχείριση περιγράφονται στο σχέδιο πρότασης ΚΚΔ, που προβλέπει ετήσια προχρηματοδότηση και στη συνέχεια τέσσερις το πολύ ενδιάμεσες πληρωμές ανά πρόγραμμα και έτος με βάση τις αιτήσεις πληρωμής που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη κατά τη λογιστική χρήση. Σύμφωνα με το σχέδιο πρότασης ΚΚΔ, η προχρηματοδότηση εκκαθαρίζεται εντός της τελευταίας λογιστικής χρήσης των προγραμμάτων.

Η στρατηγική ελέγχου θα βασίζεται στον νέο δημοσιονομικό κανονισμό και στον ΚΚΔ. Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και το σχέδιο πρότασης για τον ΚΚΔ αναμένεται να επεκτείνουν τη χρήση των απλουστευμένων μορφών επιδοτήσεων, όπως των εφάπαξ ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και των μοναδιαίων δαπανών. Εισάγει επίσης νέες μορφές πληρωμής, με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται αντί για το κόστος. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν συγκεκριμένο ποσό εάν αποδείξουν την πραγματοποίηση ορισμένων δράσεων, όπως τα μαθήματα κατάρτισης ή η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Αυτό αναμένεται να απλουστεύσει τον φόρτο ελέγχου τόσο σε επίπεδο δικαιούχων όσο και σε επίπεδο κρατών μελών (π.χ. έλεγχος λογαριασμών και αποδείξεων δαπανών).

Για την επιμερισμένη διαχείριση, το σχέδιο πρότασης ΚΚΔ βασίζεται στη στρατηγική διαχείρισης και ελέγχου για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 αλλά εισάγει ορισμένα μέτρα με στόχο την απλούστευση της υλοποίησης και τη μείωση του φόρτου ελέγχου τόσο σε επίπεδο δικαιούχων όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Στις νέες εξελίξεις περιλαμβάνονται τα εξής:

- η κατάργηση της διαδικασίας ορισμού (που θα πρέπει να καθιστά δυνατή την επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων)·

- οι επαληθεύσεις διαχείρισης (διοικητικές και επιτόπιες) που θα διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή βάσει κινδύνου (σε σχέση με τους 100 % διοικητικούς ελέγχους που απαιτούνται στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020). Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ρυθμίσεις αναλογικού ελέγχου σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες·

- οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πολλαπλών ελέγχων στην ίδια διαδικασία/δαπάνη.

Οι αρχές του προγράμματος θα υποβάλουν στην Επιτροπή αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών με βάση τις δαπάνες που βαρύνουν τους δικαιούχους. Το σχέδιο πρότασης ΚΚΔ δίνει επίσης στις διαχειριστικές αρχές τη δυνατότητα διενέργειας επαληθεύσεων διαχείρισης βάσει κινδύνου και προβλέπει ειδικούς ελέγχους (π.χ. επιτόπιους ελέγχους από τη διαχειριστική αρχή και ελέγχους των πράξεων/δαπανών από την ελεγκτική αρχή) μετά τη δήλωση της συναφούς δαπάνης στην Επιτροπή στην αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής. Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος επιστροφής μη επιλέξιμων δαπανών, το σχέδιο ΚΚΔ θέτει όριο στις ενδιάμεσες πληρωμές της Επιτροπής στο 90 %, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχει πραγματοποιηθεί μόνο ένα μέρος των εθνικών ελέγχων. Η Επιτροπή θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό μετά τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών, αφού λάβει τη δέσμη μέτρων για την εξασφάλιση αξιοπιστίας από τις αρχές του προγράμματος. Τυχόν παρατυπίες που εντοπίζονται από την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μετά τη διαβίβαση της δέσμης μέτρων για την εξασφάλιση αξιοπιστίας σε ετήσια βάση μπορεί να οδηγήσει σε καθαρή δημοσιονομική διόρθωση.

Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Επιμερισμένη διαχείριση:

Η ΓΔ HOME δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους σφαλμάτων στα προγράμματα δαπανών της. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τη συστηματική απουσία σημαντικών πορισμάτων στις ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επιπλέον, η ΓΔ HOME έχει ήδη αναθεωρήσει τη νομική της βάση (τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1042/2014) με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνισή της με το πλαίσιο ελέγχου των ΕΔΕΤ και το μοντέλο διασφάλισής του και τη διατήρηση χαμηλού επιπέδου σφαλμάτων στα προγράμματα δαπανών της. Αυτή η προσπάθεια εναρμόνισης συνεχίζεται με την παρούσα πρόταση, στις περιπτώσεις που το πλαίσιο ελέγχου είναι σύμφωνο με τις άλλες ΓΔ που διαχειρίζονται ΕΔΕΤ.

Στην επιμερισμένη διαχείριση, οι γενικοί κίνδυνοι σε σχέση με την υλοποίηση των τρεχόντων προγραμμάτων αφορούν την μερική εκτέλεση του Ταμείου από τα κράτη μέλη και τα πιθανά σφάλματα που οφείλονται στην πολυπλοκότητα των κανόνων και τις αδυναμίες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Το σχέδιο ΚΚΔ απλουστεύει το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω της εναρμόνισης των κανόνων και των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα διάφορα ταμεία που εκτελούνται υπό επιμερισμένη διαχείριση. Καθιστά επίσης δυνατές τις απαιτήσεις ελέγχου που είναι διαφοροποιημένες βάσει κινδύνου (π.χ. επαληθεύσεις διαχείρισης βάσει κινδύνου, δυνατότητα ρυθμίσεων αναλογικού ελέγχου με βάση εθνικές διαδικασίες, περιορισμοί ελεγκτικών εργασιών όσον αφορά τον χρόνο και/ή ειδικές πράξεις).

Άμεση/έμμεση διαχείριση:

Με βάση την πρόσφατη ανάλυση των κύριων αιτίων και ειδών σφαλμάτων που εντοπίζονται συχνότερα στους εκ των υστέρων ελέγχους, οι κύριοι τομείς έλλειψης συμμόρφωσης αφορούν την κακή δημοσιονομική διαχείριση των επιχορηγήσεων που δίνονται στους δικαιούχους, τη μη ύπαρξη ή την ανεπάρκεια δικαιολογητικών εγγράφων, τις λανθασμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τις μη προϋπολογισμένες δαπάνες.

Κατά συνέπεια, οι κίνδυνοι πηγάζουν κυρίως από τα ακόλουθα:

– τη διασφάλιση της ποιότητας των επιλεγμένων έργων και της τεχνικής υλοποίησής τους, την ασαφή ή ελλιπή καθοδήγηση που παρέχεται στους δικαιούχους ή την ανεπαρκή παρακολούθηση·

– τον κίνδυνο αναποτελεσματικής ή οικονομικά μη αποδοτικής χρήσης των χορηγούμενων κεφαλαίων, τόσο των επιχορηγήσεων (περιπλοκότητα της επιστροφής των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών σε συνδυασμό με περιορισμένες πιθανότητες ελέγχου των επιλέξιμων δαπανών σε επίπεδο εγγράφων) και των συμβάσεων προμηθειών (ενίοτε περιορισμένος αριθμός οικονομικών προμηθευτών με την απαιτούμενη ειδική γνώση, γεγονός που συνεπάγεται ανεπαρκείς δυνατότητες σύγκρισης των προσφορών)·

– τον κίνδυνο σχετικά με την ικανότητα (ιδίως) των μικρότερων οντοτήτων να ελέγχουν αποτελεσματικά τις δαπάνες και να διασφαλίζουν τη διαφάνεια των εκτελούμενων πράξεων·

– τον κίνδυνο δυσφήμισης της Επιτροπής σε περίπτωση αποκάλυψης απάτης ή εγκληματικών δραστηριοτήτων· τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου τρίτων μπορούν να παράσχουν μόνο περιορισμένη αξιοπιστία, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού ανομοιογενών αναδόχων και δικαιούχων, καθένας από τους οποίους λειτουργεί με δικό του σύστημα ελέγχου, το οποίο είναι συνήθως μικρού μεγέθους.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους αναμένεται να μειωθούν χάρη στον καλύτερο σχεδιασμό των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, την καθοδήγηση στους δικαιούχους, την στόχευση των προτάσεων και την καλύτερη χρήση των απλουστευμένων δαπανών και τη διασταύρωση στοιχείων για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις όπως περιλαμβάνονται στον νέο δημοσιονομικό κανονισμό.

2.2.2.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου ÷ της αξίας των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Επιμερισμένη διαχείριση:

Το κόστος των ελέγχων αναμένεται να παραμείνει ίδιο ή ενδεχομένως να μειωθεί για τα κράτη μέλη. Για τον τρέχοντα κύκλο προγραμματισμού (2014-2020), από το 2017 το σωρευτικό κόστος του ελέγχου από τα κράτη μέλη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 5 % του συνολικού ποσού των πληρωμών που ζητήθηκαν από τα κράτη μέλη για το έτος 2017.

Το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων και την αύξηση των πληρωμών στα κράτη μέλη.

Η εισαγωγή της προσέγγισης βάσει κινδύνου όσον αφορά τη διαχείριση και τους ελέγχους στο σχέδιο ΚΚΔ σε συνδυασμό με την ενίσχυση της προσπάθειας εφαρμογής απλουστευμένων επιλογών κόστους, αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω το κόστος των ελέγχων για τα κράτη μέλη.

Άμεση/έμμεση διαχείριση:

Το κόστος των ελέγχων ανέρχεται στο 2,5 % περίπου των πληρωμών που διενεργήθηκαν από τη ΓΔ HOME. Αυτό αναμένεται να παραμείνει σταθερό ή να μειωθεί ελαφρά σε περίπτωση διεύρυνσης της χρήσης απλουστευμένων επιλογών κόστους την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Η πρόληψη και ο εντοπισμός της απάτης είναι ένας από τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό και αποτελεί βασικό ζήτημα διακυβέρνησης που πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή σε όλο τον κύκλο ζωής των δαπανών.

Επιπλέον, η στρατηγική της ΓΔ HOME για την καταπολέμηση της απάτης αποσκοπεί κυρίως στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποζημίωση της απάτης, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι εσωτερικοί έλεγχοί της για την καταπολέμηση της απάτης είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τη στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης και ότι η προσέγγισή της για τη διαχείριση του κινδύνου απάτης είναι στραμμένη στον εντοπισμό τομέων που ενέχουν κίνδυνο απάτης και κατάλληλων απαντήσεων.

Όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση, τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλουν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης. Όπως στον τρέχοντα κύκλο προγραμματισμού (2014-2020) 45 , τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν διαδικασίες για τον εντοπισμό παρατυπιών και την καταπολέμηση της απάτης και να αναφέρουν στην Επιτροπή τυχόν παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων υπονοιών απάτης και διαπιστωμένης απάτης στους τομείς της επιμερισμένης διαχείρισης. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης θα παραμείνουν διατομεακή αρχή και υποχρέωση για τα κράτη μέλη.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Τομέας 4: «Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων»

ΔΠ/ΜΔΜ 46

χωρών ΕΖΕΣ 47

υποψηφίων για ένταξη χωρών 48

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου [21 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού

4

10.02.01 — Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ)

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

4

10.01.01Δαπάνες στήριξης του Ταμείου Ασύλου και

Μετανάστευσης (Τεχνική βοήθεια)

ΜΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

4

«Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις (κατανεμημένες σύμφωνα με τις γραμμές του προϋπολογισμού στο σημείο 3.1)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

917,755

1 438,910

1 457,632

1 611,404

1 630,882

1 650,750

1 665,667

10 373,000

Πληρωμές

(2)

91.058

200.725

432.040

1.106,189

1.557,395

1.557,783

1.539,379

3.888,431

10 373,000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο του προγράμματος 49  

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(3)

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+3

923,409

1 444,677

1 463,514

1 617,404

1 637,002

1 656,992

1 672,002

10 415,000

Πληρωμές

=2+3

96.712

206.492

437.922

1.112,189

1.563,515

1.564,025

1.545,714

3.888,431

10 415,000Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί με «στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού» τα οποία θα εισαχθούν, καταρχάς, στο παράρτημα του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου , που τηλεφορτώνεται στο DECIDE για διυπηρεσιακή διαβούλευση.

 

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

 

87,032

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

 

1,412

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

 

88,444

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
μεταξύ τομέων
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

933,940

1456,352

1476,762

1630,652

1650,250

1670,240

1685,250

-

10 503,444

Πληρωμές

107.242

218.167

451.170

1.125,437

1.576,763

1.577,272

1.558,962

3.888,431

10 503,4443.2.2.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

10,329

11,473

13,046

13,046

13,046

13,046

13,046

87,032

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

0,202

1,412

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

10,531

11,675

13,248

13,248

13,248

13,248

13,248

88,444

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 50
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

5,654

5,767

5,882

6,000

6,120

6,242

6,335

42,000

ΣΥΝΟΛΟ

16,185

17,442

19,130

19,248

19,368

19,490

19,583

 

130,444

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

[Για καθοδήγηση σχετικά με την πιθανή ανάθεση καθηκόντων υλοποίησης του προγράμματος σε εκτελεστικούς οργανισμούς, βλέπε σ. 8/9 παραπάνω].

3.2.2.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής

65

73

84

84

84

84

84

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

3

3

3

3

3

3

3

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: IΠΑ) — AC, AL, END, INT και JPD  51

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

- στην έδρα

8

8

8

8

8

8

8

1.

- σε αντιπροσωπείες

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος 

- στην έδρα

2.

3.

- σε αντιπροσωπείες

4.

Έρευνα

Άλλα (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

76

84

95

95

95

95

95

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Το προσωπικό 95 ΙΠΑ έως το 2027 αντιπροσωπεύει το συνολικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση και τη διαχείριση του Ταμείου. Αποτελείται από προσωπικό που ήδη εργάζεται στη ΓΔ HOME για το TAM (τιμή βάσης: 66 ΙΠΑ = 6 CA, 22 AST, 36 AD συμπ. 1 AD στην αντιπροσωπεία, 1 SNE, 1 INT) από τον Απρίλιο του 2018 και επιπλέον προσωπικό (+6 AST, +23 AD εκ των οποίων 2 για τις αντιπροσωπείες). Βλ. την παρακάτω περιγραφή των καθηκόντων του εν λόγω επιπλέον προσωπικού:

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, σχέση με τους οργανισμούς (+1 AST, + 1 AD):

- παροχή εισροής στη διαδικασία του προϋπολογισμού,

- δημιουργία συνδέσμου μεταξύ των κεφαλαίων και των οργανισμών (π.χ. επιχορηγήσεις/συμφωνίες ανάθεσης σε οργανισμούς)

Έλεγχοι, OLAF, ECA (+5 AD):

- διενέργεια ελέγχων, όπως περιγράφεται ανωτέρω (εκ των προτέρων επαλήθευση, επιτροπή προμηθειών, εκ των υστέρων έλεγχοι, εσωτερικός έλεγχος, εκκαθάριση λογαριασμών),

- παρακολούθηση των ελέγχων που διενεργούνται από την IAS και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άμεση διαχείριση (+2 AST, +3 AD):

- εκπόνηση ετήσιων προγραμμάτων εργασίας/χρηματοδοτικών αποφάσεων, καθορισμός ετήσιων προτεραιοτήτων,

- επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς (δυνητικούς / πραγματικούς δικαιούχους, κράτη μέλη κλπ.),

- διαχείριση των προσκλήσεων προς υποβολή προτάσεων και των προκηρύξεων διαγωνισμών, καθώς και των επακόλουθων διαδικασιών επιλογής,

-λειτουργική διαχείριση έργων.

Επιμερισμένη διαχείριση (συμπεριλαμβανομένου του TF) (+1 AST, + 6 AD):

- διενέργεια του πολιτικού διαλόγου με τα κράτη μέλη,

- διαχείριση εθνικών προγραμμάτων,

- σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη,

- ανάπτυξη και διαχείριση εργαλείων ΤΠ διαχείρισης επιχορηγήσεων και εθνικών προγραμμάτων.

Συνέργειες με άλλα ταμεία (+2 AD):

- συντονισμός με τα ταμεία με εξωτερική διάσταση,

- συντονισμός στο πλαίσιο του ΚΚΔ,

- συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία.

Δημοσιονομική διαχείριση (+2 AST):

- δημοσιονομική έναρξη και επαλήθευση,

- λογιστική,

- παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων, περιλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων

και των εκθέσεων δευτερεύοντος διατάκτη.

Προσωπικό για άλλες διευθύνσεις που ασχολούνται με ζητήματα χρηματοδότησης (+ 4 AD):

- Υπεύθυνοι πολιτικής που ασχολούνται με την εκτέλεση των ταμείων (π.χ. αξιολόγηση των τεχνικών εκθέσεων από δικαιούχους υπό άμεση διαχείριση, αναθεώρηση των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για επιμερισμένη διαχείριση).

Εξωτερικό προσωπικό

Τα καθήκοντα είναι παρόμοια με αυτά των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων, με εξαίρεση τα καθήκοντα που δεν είναι δυνατό να ασκηθούν από εξωτερικό προσωπικό.

Προσωπικό στις αντιπροσωπείες

+ 2 AD: Για να πλαισιώσουν την χάραξη πολιτικής στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων, και ιδίως της εξωτερικής διάστασής του, οι αντιπροσωπείες της ΕΕ πρέπει να είναι εξοπλισμένες με επαρκή πραγματογνωμοσύνη στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό θα μπορούσε να αφορά προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

Κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Κράτος μέλος

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

Προς επιβεβαίωση

Προς επιβεβαίωση

Προς επιβεβαίωση

Προς επιβεβαίωση

Προς επιβεβαίωση

Προς επιβεβαίωση

Προς επιβεβαίωση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

    στα διάφορα έσοδα

◻ Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 52

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

[…]

(1)    Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(2)    Απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 1).
(3)    Απόφαση 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (ΕΕ L 168 της 28.6.2007, σ. 18).
(4)    Απόφαση αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 45).
(5)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).    
(6)    COM(2018) 321 final.
(7)    «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027», COM(2018) 321 της 2.5.2018.
(8)    Κανονισμός (ΕΕ) .../...
(9)    Πρόκειται για τα ταμεία που προηγούνται του ΤΑΜΕ της περιόδου προγραμματισμού 20072013.
(10)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/369 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2016, για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης.
(11)    Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016· ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1 -14.
(12)    ΕΕ C , , σ. .
(13)    ΕΕ C , , σ. .
(14)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [Κανονισμός ΟΕΕΑ] (ΕΕ L …, [ημερομηνία], σ. ..).
(15)    Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(16)    Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24).
(17)    Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
(18)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 της 16.9.2016, σ. 1).
(19)    2008/381/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2008, περί δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΕ L 131 της 21.5.2008, σ. 7).
(20)     ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC
(21)    ΕΕ C , , σ. .
(22)    ΕΕ C , , σ. .
(23)    Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
(24)    ΕΕ C , , σ. .
(25)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1371 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(26)    Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(27)    Απόφαση 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ) (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(28)

   COM (2017) 623 final.

(29)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(30)    ΕΕ C , , σ. .    
(31)    ΕΕ C , , σ. .    
(32)    ΕΕ C , , σ. .    
(33)    Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).
(34)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(35)    COM(2015)240 final της 13ης Μαΐου 2015.
(36)    COM(2017) 558 final της 27ης Σεπτεμβρίου 2017 και COM(2017) 250 final της 14ης Μαρτίου 2018.
(37)     http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
(38)    COM (2016) 385 final της 7ης Ιουνίου 2016.
(39)    COM (2016) 270 final της 4ης Μαΐου 2016.
(40)    COM(2016) 468 final της 13ης Ιουλίου 2016.
(41)    COM (2016) 377 final της 7ης Ιουνίου 2016.
(42)    COM (2017) 200 final της 2ας Μαρτίου 2017.
(43)    COM (2016) 378 final της 7ης Ιουνίου 2016.
(44)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(45)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2014, παράρτημα I· Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1973 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015.
(46)    ΔΠ = διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(47)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(48)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(49)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(50)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(51)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(52)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση για έξοδα είσπραξης.
Top

Στρασβούργο,12.6.2018

COM(2018) 471 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

στον

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

{SWD(2018) 347}
{SWD(2018) 348}
{SEC(2018) 315}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης σε προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης

1.Οι διαθέσιμοι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 11 κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

α)Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει ένα κατ' αποκοπήν ποσό ύψους 5 000 000 EUR από το Ταμείο στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού μόνο·

β)Οι υπόλοιποι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 11 κατανέμονται με βάση τα εξής κριτήρια:

30 % για το άσυλο·

30 % για τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη·

40 % για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών.

2.Στον τομέα του ασύλου θα λαμβάνονται υπόψη και θα σταθμίζονται τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:

α)30 % ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς που ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης·

υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που απολαύουν μιας μορφής επικουρική προστασία κατά την έννοια της αναδιατυπωμένης οδηγίας 2011/95/ΕΚ 1 ,

Yπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που απολαύει καθεστώτος προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ 2 .

β)60 % ανάλογα με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων που έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία.

γ)10 % ανάλογα με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων που επαναγκαθίστανται ή έχουν επαναγκατασταθεί σε ένα κράτος μέλος.

3.Στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης θα λαμβάνονται υπόψη και θα σταθμίζονται τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:

α)40 % ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος.

β)60 % ανάλογα με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει πρώτη άδεια διαμονής.

γ)Ωστόσο, για τον σκοπό του υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 3, δεν περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

οι υπήκοοι τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί πρώτες άδειες διαμονής με διάρκεια ισχύος μικρότερη των 12 μηνών·

υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές, ανταλλαγές μαθητών, άμισθη μαθητεία ή εθελοντικές υπηρεσίες σύμφωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου 3 ή όταν εφαρμόζεται η οδηγία (EΕ) 2016/801 4 · 

υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για σκοπούς επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου 5 ή όταν εφαρμόζεται η οδηγία (EΕ) 2016/801.

4.Στον τομέα της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών, θα λαμβάνονται υπόψη και θα σταθμίζονται τα ακόλουθα κριτήρια ως εξής:

α)50 % ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου και παραμονής στο έδαφος του κράτους μέλους και υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής δυνάμει του εθνικού και/ή κοινοτικού δικαίου, δηλ. σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που ορίζει ή δηλώνει τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής και επιβάλλει την υποχρέωση επιστροφής·

β)50% ανάλογα με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν πραγματικά εγκαταλείψει, είτε εκούσια είτε αναγκαστικά, το έδαφος του κράτους μέλους μετά από διοικητική ή δικαστική απόφαση αναχώρησης.

5.Για την αρχική κατανομή τα στοιχεία αναφοράς είναι τα πλέον πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής (Eurostat), τα οποία καλύπτουν τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Για την ενδιάμεση επανεξέταση, τα στοιχεία αναφοράς είναι τα πλέον πρόσφατα ετήσια στατιστικά στοιχεία της Επιτροπής (Eurostat) τα οποία καλύπτουν τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη και είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της ενδιάμεσης επανεξέτασης το 2024 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη δεν έχουν διαβιβάσει στην Επιτροπή (Eurostat) τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, παρέχουν προσωρινά δεδομένα το συντομότερο δυνατό.

6.Η Επιτροπή (Eurostat), πριν αποδεχθεί αυτά τα δεδομένα ως στοιχεία αναφοράς, αξιολογεί την ποιότητα, τη συγκρισιμότητα και την πληρότητα των στατιστικών πληροφοριών σύμφωνα με τις κανονικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Αν το ζητήσει η Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη τής παρέχουν όλες τις αναγκαίες προς τούτο πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εκτελεστικά μέτρα

1.Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

α)διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής του κεκτημένου της Ένωσης και των προτεραιοτήτων που συνδέονται με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου·

β)στήριξη της ικανότητας των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών όσον αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες, κατά περίπτωση·

γ)ενίσχυση της αλληλεγγύης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και παροχή στήριξης στα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης·

δ)ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες οι οποίες επηρεάζονται από τις μεταναστευτικές ροές, μεταξύ άλλων μέσω της επανεγκατάστασης και άλλων νόμιμων οδών για παροχή προστασίας στην Ένωση, καθώς και των εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

2.Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

α)στήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης των πολιτικών που προωθούν τη νόμιμη μετανάστευση και την εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου για τη νόμιμη μετανάστευση·

β)προώθηση μέτρων έγκαιρης ένταξης για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών, που θα προετοιμάζουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία υποδοχής και την αποδοχή τους από αυτήν, ιδίως με τη συμμετοχή τοπικών ή περιφερειακών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

3.Το Ταμείο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εστιάζοντας στα ακόλουθα εκτελεστικά μέτρα:

α)διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του κεκτημένου της Ένωσης και των προτεραιοτήτων πολιτικής όσον αφορά τις υποδομές, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες·

β)υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των επιστροφών σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων για αποτελεσματική και βιώσιμη επιστροφή και τη μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση·

γ)υποστήριξη της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης·

δ)ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και των ικανοτήτων τους για εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής και άλλων ρυθμίσεων, και για να καταστεί δυνατή η βιώσιμη επιστροφή.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πεδίο της στήριξης

1.Στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

α)τη θέσπιση και ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών στον τομέα του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης, της επιστροφής και της παράτυπης μετανάστευσης·

β)τη δημιουργία διοικητικών δομών, συστημάτων και εργαλείων και την εκπαίδευση του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·

γ)την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των διαδικασιών, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για τη μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση των εξελίξεων πολιτικής·

δ)την ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών, την αμοιβαία μάθηση, μελέτες και έρευνα, την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών δράσεων και επιχειρήσεων και τη δημιουργία διακρατικών δικτύων συνεργασίας·

ε)υπηρεσίες συνδρομής και υποστήριξης, σύμφωνα με το καθεστώς και τις ανάγκες του οικείου προσώπου, ιδίως των ευάλωτων ομάδων·

στ)δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρύ κοινού σχετικά με τις πολιτικές για το άσυλο, την ένταξη, τη νόμιμη μετανάστευση και την επιστροφή·

2.Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

α)την παροχή υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στα σύνορα·

β)τη διεξαγωγή των διαδικασιών ασύλου·

γ)τον προσδιορισμό των αιτούντων με ειδικές διαδικαστικές ανάγκες ή ανάγκες υποδοχής·

δ)τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας, μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

ε)την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής·

στ)τις δράσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση [και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους] ή των εθνικών συστημάτων επανεγκατάστασης που συνάδουν με το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση·

ζ)μεταφορές των δικαιούχων διεθνούς προστασίας·

η)την ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων χωρών προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που χρήζουν προστασίας·

θ)τη δημιουργία, ανάπτυξη και βελτίωση αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης, ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις οικογένειες.

3.Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

α)μέτρα ενημέρωσης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους νόμιμους μεταναστευτικούς διαύλους προς την Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού κεκτημένου για τη νόμιμη μετανάστευση·

β)ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας στην Ένωση, για παράδειγμα προγράμματα κυκλικής ή προσωρινής μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την αύξηση της απασχολησιμότητας·

γ)συνεργασία μεταξύ τρίτων χωρών και των γραφείων εύρεσης εργασίας, των υπηρεσιών απασχόλησης και των υπηρεσιών μετανάστευσης των κρατών μελών·

δ)αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε τρίτη χώρα, καθώς και της διαφάνειας και συμβατότητάς τους με τα αντίστοιχα των κρατών μελών·

ε)παροχή στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων για οικογενειακή επανένωση κατά την έννοια της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου 6 ·

στ)παροχή βοήθειας σχετικά με αλλαγή του καθεστώτος των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν ήδη νόμιμα σε κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά την απόκτηση καθεστώτος νόμιμης διαμονής που ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

ζ)μέτρα έγκαιρης ένταξης, όπως είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηκόων τρίτων χωρών και τα προγράμματα ένταξης που εστιάζουν στην εκπαίδευση, τη γλωσσική και λοιπή κατάρτιση, για παράδειγμα μαθήματα αγωγής του πολίτη και επαγγελματική καθοδήγηση·

η)δράσεις για την προώθηση της ισότητας στην παροχή δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών και την πρόσβαση σε αυτές, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής τους στις ανάγκες της ομάδας στόχου·

θ)συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων με ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω κέντρων συντονισμένης ένταξης-υποστήριξης, όπως είναι τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης·

ι)δράσεις που θα καθιστούν δυνατή και θα υποστηρίζουν την ένταξη και ενεργή συμμετοχή των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής·

ια)προώθηση των ανταλλαγών και του διαλόγου μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, της κοινωνίας υποδοχής και των δημόσιων αρχών, μεταξύ άλλων μέσω διαβούλευσης με τους υπηκόους τρίτων χωρών και μέσω του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου.

4.Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το Ταμείο στηρίζει ιδίως τα ακόλουθα:

α)υποδομές υποδοχής ή κράτησης, μεταξύ άλλων την ενδεχόμενη κοινή χρήση αυτών των εγκαταστάσεων από περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

β)λήψη, ανάπτυξη και βελτίωση αποτελεσματικών εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης, ιδίως για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις οικογένειες·

γ)δημιουργία και ενίσχυση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ 7 ·

δ)αντιμετώπιση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης παράτυπων μεταναστών, με αποτελεσματικές και επαρκείς επιθεωρήσεις που βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου, εκπαίδευση του προσωπικού, δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών μέσω των οποίων οι παράτυποι μετανάστες μπορούν να ζητούν την καταβολή οφειλόμενων αμοιβών και να υποβάλλουν καταγγελίες σε βάρος των εργοδοτών τους, ή εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των εργοδοτών και των παράτυπων μεταναστών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την οδηγία 2009/52/ΕΚ 8 ·

ε)προετοιμασία της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που οδηγούν στην έκδοση αποφάσεων επιστροφής, την αναγνώριση στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό μελών της οικογένειας·

στ)συνεργασία με τις προξενικές αρχές και τις υπηρεσίες μετανάστευσης ή άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες τρίτων χωρών με σκοπό τη λήψη ταξιδιωτικών εγγράφων, τη διευκόλυνση της επιστροφής και την εξασφάλιση της επανεισδοχής, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη αξιωματικών συνδέσμων με τρίτες χώρες·

ζ)βοήθεια για την επιστροφή, ιδίως την υποστηριζόμενη οικειοθελή επιστροφή, και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής.

η)επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, πλην του καταναγκαστικού εξοπλισμού·

θ)μέτρα για την υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής και επανένταξης των επιστρεφόντων·

ι)εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σε τρίτες χώρες που διασφαλίζουν την κατάλληλη προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την άφιξη, μεταξύ άλλων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

ια)συνεργασία με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και την αποτελεσματική επιστροφή και επανεισδοχή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών επανεισδοχής και άλλων ρυθμίσεων·

ιβ)μέτρα που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κατάλληλους νομικούς διαύλους για τη μετανάστευση και τους κινδύνους που ενέχει η παράνομη μετανάστευση.

ιγ)στήριξη και δράσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και άλλα μέτρα, με την προϋπόθεση ότι αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και της Ένωσης και των κρατών μελών της σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Δράσεις που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης
σύμφωνα με τα άρθρα 12 παράγραφος 2 και 13 παράγραφος 7

Μέτρα ένταξης που εφαρμόζονται από τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

δράσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης·

προγράμματα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης και συναφείς δραστηριότητες·

μέτρα που απευθύνονται σε ευάλωτα άτομα και αιτούντες διεθνή προστασία με ειδικές ανάγκες υποδοχής και/ή διαδικαστικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των παιδιών-μεταναστών, ιδίως των ασυνόδευτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βασικοί δείκτες επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1

Ειδικός στόχος 1: ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης:

1.αριθμός προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη του ταμείου.

2.αριθμός προσώπων στο σύστημα υποδοχής σε σχέση με τον αριθμό των αιτούντων άσυλο.

3.Σύγκλιση των ποσοστών αναγνώρισης δικαιούχων προστασίας για αιτούντες άσυλο από την ίδια χώρα.

Ειδικός στόχος 2: στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

1.Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν στα προ της αναχώρησης μέτρα που στηρίζει το Ταμείο.

2.Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο, με αναφορά ότι τα μέτρα ήταν επωφελή για την έγκαιρη ένταξή τους σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που συμμετείχαν στα μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο.

Ειδικός στόχος 3: συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες:

1.αριθμός επιστροφών έπειτα από διαταγή για εγκατάλειψη της επικράτειας σε σύγκριση με τον αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους εκδόθηκε διαταγή εγκατάλειψης της επικράτειας.

2.αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν συνδρομή για την επανένταξη πριν από ή μετά την επιστροφή η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
Είδη παρεμβάσεωνΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

I.ΚΕΣΑ

001

Συνθήκες υποδοχής

002

Διαδικασίες ασύλου

003

Εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης

004

Παιδιά - μετανάστες

005

Πρόσωπα με ειδικές ανάγκες υποδοχής και διαδικαστικές ανάγκες

006

Επανεγκατάσταση

007

Προσπάθειες αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών

008

Λειτουργική ενίσχυση

II.Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη

001

Ανάπτυξη στρατηγικών για την ένταξη

002

Θύματα εμπορίας ανθρώπων

003

Μέτρα ένταξης — ενημέρωση και προσανατολισμός, κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης

004

Μέτρα ένταξης — γλωσσική κατάρτιση

005

Μέτρα ένταξης — αγωγή του πολίτη και άλλα μαθήματα

006

Μέτρα ένταξης — Εισαγωγή, συμμετοχή, ανταλλαγές με την κοινωνία υποδοχής

007

Μέτρα ένταξης — βασικές ανάγκες

008

Μέτρα πριν από την αναχώρηση

009

Προγράμματα κινητικότητας

010

Απόκτηση νόμιμης διαμονής

III.Επιστροφή

001

Εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης

002

Συνθήκες υποδοχής/κράτησης

003

Διαδικασίες επιστροφής

004

Υποβοηθούμενη οικειοθελής επιστροφή

005

Βοήθεια για την επανένταξη

006

Επιχειρήσεις απομάκρυνσης/επιστροφής

007

Σύστημα ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής

008

Ευάλωτα άτομα/Ασυνόδευτοι ανήλικοι

009

Μέτρα για την αντιμετώπιση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση

010

Λειτουργική ενίσχυση

IV.Τεχνική βοήθεια

001

Πληροφορίες και επικοινωνία

002

Προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος

003

Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

004

Ανάπτυξη ικανοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ

001

Ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών

002

Ανάπτυξη ικανοτήτων

003

Εκπαίδευση και κατάρτιση για τους υπηκόους τρίτων χωρών

004

Ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών

005

Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών

006

Κοινές δράσεις/επιχειρήσεις (μεταξύ κρατών μελών)

007

Εκστρατείες και ενημέρωση

008

Ανταλλαγή και απόσπαση εμπειρογνωμόνων

009

Μελέτες, πιλοτικά σχέδια, αξιολογήσεις κινδύνου

010

Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες

011

Παροχή υπηρεσιών συνδρομής και υποστήριξης στους υπηκόους τρίτων χωρών

012

Υποδομές

013

Εξοπλισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

001

Ειδική δράση

002

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης

003

Συνεργασία με τρίτες χώρες

004

Δράσεις σε τρίτες χώρες

005

Δράσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Επιλέξιμες δράσεις για
λειτουργική ενίσχυση

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής διάστασής του, και του ειδικού στόχου για συμβολή στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, με διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της επιστροφής και της επανεισδοχής σε τρίτες χώρες, η λειτουργική ενίσχυση καλύπτει:

δαπάνες προσωπικού·

κόστος υπηρεσιών, όπως συντήρηση ή αντικατάσταση εξοπλισμού·

κόστος υπηρεσιών, όπως συντήρηση και επιδιόρθωση υποδομών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3

Ειδικός στόχος 1: ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης:

1.αριθμός προσώπων της ομάδας-στόχου στους οποίους παρέχεται βοήθεια με τη στήριξη του Ταμείου:

α)αριθμός προσώπων της ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια καθόλη τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου·

β)αριθμός προσώπων της ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται νομική συνδρομή και εκπροσώπηση·

γ)αριθμός ευάλωτων προσώπων, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποίους παρέχεται ειδική συνδρομή.

2.Χωρητικότητα (αριθμός θέσεων) της νέας υποδομής υποδοχής/στέγασης που δημιουργείται ως προς τις κοινές απαιτήσεις για τις προϋποθέσεις υποδοχής που καθορίζονται στο κεκτημένο της Ένωσης και της υφιστάμενης υποδομής υποδοχής/στέγασης σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις ως αποτέλεσμα των σχεδίων που στηρίζονται από το Ταμείο και ποσοστό της συνολικής χωρητικότητας υποδοχής/στέγασης·

3.αριθμός θέσεων που έχουν προσαρμοστεί για ασυνόδευτους ανηλίκους («ΑΑ») τις οποίες στηρίζει το Ταμείο σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό θέσεων που έχουν προσαρμοστεί για ασυνόδευτους ανηλίκους·

4.αριθμός προσώπων που έχουν εκπαιδευθεί σε θέματα ασύλου με τη βοήθεια του Ταμείου, και ο ίδιος αριθμός ως ποσοστό του συνολικού αριθμού μελών του προσωπικού που έχει εκπαιδευθεί σε αυτά τα θέματα·

5.αριθμός αιτούντων διεθνούς προστασίας που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο με τη στήριξη του Ταμείου·

6.αριθμός προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη του ταμείου.

Ειδικός στόχος 2: στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών:

1.Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν στα προ της αναχώρησης μέτρα που στηρίζει το Ταμείο.

2.Αριθμός τοπικών και περιφερειακών αρχών που έχουν υλοποιήσει μέτρα ένταξης με την υποστήριξη του Ταμείου.

3.Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα που στηρίζει το Ταμείο και εστιάζουν:

α)στην εκπαίδευση και κατάρτιση·

β)στην ένταξη στην αγορά εργασίας·

γ)στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και

δ)στην ενεργή συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη.

4.Αριθμός προσώπων που συμμετείχαν σε μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο, με αναφορά ότι τα μέτρα ήταν επωφελή για την έγκαιρη ένταξή τους σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που συμμετείχαν στα μέτρα ένταξης που στηρίζει το Ταμείο·

Ειδικός στόχος 3: συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες:

1.αριθμός θέσεων σε κέντρα κράτησης τα οποία δημιουργήθηκαν/ανακαινίστηκαν με τη στήριξη του Ταμείου, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό θέσεων που δημιουργήθηκαν/ανακαινίστηκαν σε κέντρα κράτησης.

2.Αριθμός προσώπων που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα σχετικά με την επιστροφή με τη συνδρομή του Ταμείου.

3.Αριθμός επιστρεφόντων, η επιστροφή των οποίων συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό επιστροφών κατόπιν διαταγής εγκατάλειψης της επικράτειας:

α)πρόσωπα που επέστρεψαν οικειοθελώς·

β)πρόσωπα που απομακρύνθηκαν.

4.Αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν συνδρομή για την επανένταξη πριν από ή μετά την επιστροφή η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.    

(1)    Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9-26).
(2)    Στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη μόνο στην περίπτωση ενεργοποίησης της οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).
(3)    Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία (ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12–18).
(4)    Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21–57). 
(5)    Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (Ε L 289 της 3.11.2005, σ. 15–22).
(6)    Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12–18).
(7)    Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(8)    Οδηγία 2009/52/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24–32).
Top