EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0367

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

COM/2018/367 final - 2018/0191 (COD)

Βρυξέλλες, 30.5.2018

COM(2018) 367 final

2018/0191(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SEC(2018) 265 final}
{SWD(2018) 276 final}
{SWD(2018) 277 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η νεολαία έχουν πρόσφατα μπει στο επίκεντρο της προσοχής των ηγετών της ΕΕ. Στη Διακήρυξη της Ρώμης, στις 25 Μαρτίου 2017, ζήτησαν «μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν νέες ευκαιρίες για πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση» και υποσχέθηκαν να εργαστούν για «μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο».

Στο ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, «για το μέλλον του προγράμματος Erasmus+», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε ότι το μελλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει τελικά να στοχεύει σε όλους τους νέους και ότι οι υψηλές αυτές φιλοδοξίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε μια αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του προγράμματος.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, στις 17 Νοεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Στα συμπεράσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής διάστασης των πολιτικών της Ένωσης που εφαρμόζονται για την αμοιβαία προσέγγιση των Ευρωπαίων και την οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος, και κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, να προωθήσουν τις εργασίες με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας και των ανταλλαγών, μεταξύ άλλων με ένα ουσιαστικά ενισχυμένο, χωρίς αποκλεισμούς και εκτεταμένο πρόγραμμα.

Στην ανακοίνωσή της, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» 1 , η Επιτροπή τόνισε ότι ο ενωσιακός προϋπολογισμός θα πρέπει να πραγματώσει τις υποσχέσεις που έδωσαν οι ηγέτες της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της στήριξης των νέων και της κινητικότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης την ευρεία συναίνεση που χρειάζεται ώστε να ενισχυθούν η κινητικότητα και οι ανταλλαγές, μεταξύ άλλων με ένα ουσιαστικά ενισχυμένο, χωρίς αποκλεισμούς και εκτεταμένο πρόγραμμα Erasmus+, και τόνισε ότι το πρόγραμμα εφοδιάζει τους νέους με δεξιότητες για την αγορά εργασίας, βελτιώνει την πολιτιστική κατανόηση και ενισχύει τον κοινωνικό ιστό της Ένωσης.

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» 2 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή πρότεινε «ισχυρότερη εστίαση στη ‘νεολαία’ στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό θα επιτευχθεί με υπερδιπλασιασμό του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (…), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης.» Στόχος του νέου προγράμματος «θα είναι να εξαλειφθούν οι αποκλεισμοί και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.» Η Επιτροπή, επομένως, πρότεινε «ένα ισχυρότερο πρόγραμμα Erasmus ο προϋπολογισμός του οποίου θα φτάσει τα 30 δισ. EUR κατά την περίοδο αναφοράς.» Προτείνει, επίσης, να συμπεριληφθούν 700 εκατ. EUR για μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «DiscoverEU», η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους να ανακαλύψουν άλλες χώρες της ΕΕ.

Η φιλοδοξία για το επόμενο πρόγραμμα (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το πρόγραμμα») συνδυάζεται άρρηκτα με το όραμα της Επιτροπής να εργαστεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», της 14ης Νοεμβρίου 2017 3 . Ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης αντιπροσωπεύει «μια Ευρώπη στην οποία η μάθηση δεν θα εμποδίζεται από σύνορα. Μια ήπειρο όπου η παραμονή σε άλλο κράτος μέλος –για σπουδές, μάθηση και εργασία– είναι κάτι το συνηθισμένο και όπου η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής είναι ο κανόνας. Μια ήπειρος στην οποία οι άνθρωποι έχουν έντονο το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολυμορφίας της Ευρώπης». Το πρόγραμμα θα αποτελέσει βασική συνιστώσα υποστήριξης του έργου για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.

Στόχος είναι να ενισχυθεί το δοκιμασμένο πρόγραμμα σε όλες τις κατηγορίες σπουδαστών, ασχέτως αν λαμβάνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων ή μη τυπική μάθηση, ή συμμετέχουν σε δραστηριότητες νεολαίας και ενεργού συμμετοχής. Η αύξηση της προσβασιμότητας του προγράμματος σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σημαίνει αυξημένη οικονομική επένδυση στο πρόγραμμα, αλλά επίσης –και κυρίως– ένα συνδυασμό μέτρων, κανόνων και τρόπων συμμετοχής που επιτρέπουν εξοικονόμηση ευρείας κλίμακας, επιφέρουν απλοποίηση ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, αίροντας έτσι τα εμπόδια στην κινητικότητα και βελτιώνοντας την καταλληλότητα, την ελκυστικότητα και τον χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα του προγράμματος. Στόχος είναι να τριπλασιαστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, ενώ ταυτοχρόνως να θεσπιστούν ποιοτικά μέτρα και κίνητρα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της απήχησης σε σπουδαστές με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται σε μια κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Υπάρχει σαφής ανάγκη για την αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης και για επενδύσεις σε δραστηριότητες που παρέχουν στα άτομα το κατάλληλο σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών, από την προοπτική της διά βίου μάθησης. Αυτό θα βοηθήσει να καταστούν πιο ανθεκτικά και απασχολήσιμα, και θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή. Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης περισσότερες επενδύσεις στις ψηφιακές δεξιότητες και τομείς με μακρόπνοες προοπτικές όπως η κλιματική αλλαγή, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση δεδομένων, οι τέχνες/ο σχεδιασμός, κ.λπ. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικούς τομείς για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή. Το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην τόνωση της καινοτομίας και τη γεφύρωση του χάσματος γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι στοχοθετημένες δράσεις θα βοηθήσουν την Ένωση να αξιοποιήσει το δυναμικό της για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή οικονομία. Η στήριξη του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση θα συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Για να αυξήσει τα ποιοτικά αποτελέσματα του τρέχοντος προγράμματος, το μελλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο και με καλύτερο τρόπο ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Θα πρέπει να απευθυνθεί περισσότερο σε εκείνους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των μεταναστών, καθώς και των πολιτών της Ένωσης που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Για τους μαθητές, οι εμπειρίες μαθησιακής κινητικότητας αποτελούν έως σήμερα εξαίρεση. Όσον αφορά τους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τους ασκούμενους, τους μαθητευόμενους, γενικά τους νέους, το ισχύον πρόγραμμα δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τη μεγάλη και αυξανόμενη ζήτηση για συμμετοχή σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να καταστεί το πρόγραμμα ακόμα πιο ανοιχτό σε όλους και να αυξήσει περαιτέρω την αποδοτικότητά του, με βάση τα εξαιρετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τα τελευταία τριάντα έτη από τα ενωσιακά προγράμματα στον εν λόγω τομέα. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας για μαθητές, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης, μαθητευόμενους και νέους. Το επίπεδο των ενισχύσεων θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί για όλα τα είδη των δραστηριοτήτων κινητικότητας, μεταξύ άλλων, με την εξασφάλιση υποτροφιών μεγαλύτερου ύψους για ορισμένες κατηγορίες σπουδαστών και εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένης της κινητικότητας στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες θα επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Θα ληφθούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους νέους να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές αξίες της Ένωσης, να έρθουν σε επαφή ο νέοι με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενισχυθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσεγγίσει μια ευρύτερη ομάδα-στόχο τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης μέσω της αυξημένης χρήσης των εργαλείων πληροφοριών, επικοινωνιών και τεχνολογίας, της μεικτής κινητικότητας (συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας) και της εικονικής συνεργασίας. Για να καταστεί το πρόγραμμα πιο περιεκτικό και ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών συγκεκριμένων ομάδων-στόχων, όπως οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, θα προωθηθούν πιο ευέλικτοι μορφότυποι μαθησιακής κινητικότητας, όπως η βραχυπρόθεσμη, η ομαδική ή η εικονική κινητικότητα. Οι βέλτιστες πρακτικές για τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή στον τομέα της νεολαίας θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς. Μια συγκεκριμένη δράση –μικρής κλίμακας συμπράξεις– θα μπορούσε να σχεδιαστεί με τρόπο που να καθιστά το πρόγραμμα προσιτό σε οργανισμούς με περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία ή με μικρότερη επιχειρησιακή ικανότητα, ιδίως σε οργανώσεις βάσης και οργανώσεις που ασχολούνται με τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τις πανευρωπαϊκές τάσεις για περιορισμένη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα που έχουν αντίκτυπο στη ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί διστάζουν ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της κοινότητάς τους ή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ένωσης. Επιπλέον, αν και το 70% των Ευρωπαίων αισθάνονται σήμερα ότι είναι πολίτες της Ένωσης –και το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο μεταξύ των νεότερων γενεών–, υπάρχει γενική άγνοια και μη κατανόηση του τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λειτουργεί και ποια είναι η προστιθέμενη αξία που έχει για τους πολίτες της 4 . Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει κεφαλαιώδη σημασία για το μέλλον της Ένωσης. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους μέχρι σήμερα. Οι οργανώσεις και τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγωγής του πολίτη, καθώς και στην εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τις ενωσιακές υποθέσεις γενικότερα. Εξετάζοντας την κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους νέους Ευρωπαίους, διαπιστώνουμε ότι έχουν περιορισμένες γνώσεις πέραν των βασικών στοιχείων 5 . Σχεδόν εννέα στους δέκα νέους στην Ένωση πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η σχολική εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη της Ένωσης 6 . Ταυτόχρονα, η διδασκαλία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα εθνικά προγράμματα σπουδών είναι κατακερματισμένη και η διάσταση της ενεργού συμμετοχής ως επί το πλείστον λείπει 7 . Υπάρχει, επίσης, γενική ανάγκη για την ενδυνάμωση των ατόμων, ώστε να καταστούν πιο δραστήρια στην κοινωνία, με διάθεση και ικανότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία και στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης.

Για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, η επίτευξη των στόχων και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω είναι καθοριστικής σημασίας. Η συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων αποτελεί καταλύτη για καινοτόμους τρόπους στήριξης των σπουδαστών στην προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Αποφέρει απτά θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, για παράδειγμα μέσω της ενδυνάμωσης των ατόμων με βασικές ικανότητες, της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω του εθελοντισμού και της μη τυπικής μάθησης, της αύξησης του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων της Μπολόνια. Διευκολύνει την κυκλοφορία ιδεών και τη μετάδοση βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, η ένταση και η ικανότητα των δραστηριοτήτων συνεργασίας που έχουν προκύψει από το υφιστάμενο πρόγραμμα Erasmus+ παραμένουν ανεπαρκείς, ιδίως όσον αφορά μικρές οργανώσεις και οργανώσεις βάσης. Ο βαθμός συνεργασίας ποικίλλει μεταξύ χωρών, περιφερειών και τομέων. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τη συμμετοχή των σχολείων, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και των ενώσεων νεολαίας. Η κατάσταση αυτή εμποδίζει τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διεθνής διάσταση του προγράμματος αποτελεί θεμελιώδες και διατομεακό στοιχείο το οποίο έχει σημασία για την κινητικότητα, τη συνεργασία καθώς και για δραστηριότητες διαλόγου πολιτικής. Υπάρχει, ειδικότερα, ανάγκη να ενταθεί η διεθνής κινητικότητα και συνεργασία με τρίτες χώρες –ειδικότερα με τις χώρες διεύρυνσης, γειτονίας, τις εκβιομηχανισμένες και τις αναδυόμενες χώρες– προκειμένου να υποστηριχθούν τα ιδρύματα και οι οργανώσεις στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Ταυτόχρονα, είναι βασικό να εξασφαλιστούν συνέργειες με εξωτερικά μέσα της Ένωσης για την επιδίωξη των στόχων των εξωτερικών δράσεών της, ώστε να υπάρξει συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των θεσμών σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να υπάρξει συνεργασία με τους νέους, ως ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών κοινωνιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτισμών.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει εγκάρσια ζητήματα που απασχολούν όλα τα προγράμματα της Ένωσης, όπως την απλούστευση της πρόσβασης στο πρόγραμμα στο ευρύτερο δυνατό φάσμα ομάδων-στόχων (π.χ., απλούστεροι κανόνες και διοικητικές διαδικασίες και βελτιστοποιημένα διαδικτυακά εργαλεία), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια ανταγωνιστική και διαφανή διαδικασία επιλογής των σχεδίων, σωστή διαχείριση των επιχορηγήσεων με τον ελάχιστο χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για την Ένωση. Επιπλέον, οι τρόποι υλοποίησης του διεθνούς σκέλους θα πρέπει να καταστούν απλούστεροι, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα στη δράση.

Η παρούσα πρόταση προβλέπει ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021 και υποβάλλεται για μια Ένωση είκοσι επτά κρατών μελών, σύμφωνα με την κοινοποίηση της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις πολιτικής

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 με στόχο την επένδυση στους ανθρώπους, την κοινωνική συνοχή και τις αξίες. Αποτελεί βασικό μέσο σε ενωσιακό επίπεδο το οποίο χρηματοδοτεί δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη της μαθησιακής κινητικότητας, της συνεργασίας και των καινοτόμων εξελίξεων της πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού συνίστανται σε εργασίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, με την προώθηση παράλληλα του γενικού στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των τομεακών θεματολογίων για το σχολείο, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, με την προώθηση της συνεργασίας της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως τον μαζικό αθλητισμό. Το πρόγραμμα αποτελεί βασικό μέσο για τη στήριξη της υλοποίησης αυτών των πολιτικών της Ένωσης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα υποστηρίξει: α) την ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία· β) τη διαδικασία της Κοπεγχάγης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· γ) το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδικασία της Μπολόνια· δ) το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση ενηλίκων· ε) την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία· και στ) το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό. Οι εν λόγω πολιτικές θα εξακολουθήσουν να βασίζονται στη στήριξη της ολοκληρωμένης προσέγγισης διά βίου μάθησης του προγράμματος.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην υλοποίηση του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη με μια κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία που έχουν οι δεξιότητες για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Υποστηρίζει, επίσης, τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στη Δήλωση του Παρισιού, της 17ης Μαρτίου 2015, για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης.

Επίσης, το πρόγραμμα θα συμβάλει στο θεματολόγιο του 2030 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης αριθ. 4 για την χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και την προώθηση των ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους.

Συνοχή με τις λοιπές πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης

Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς άλλα μέσα της Ένωσης, ιδίως τα μέσα εξωτερικής συνεργασίας 8 , τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 9 , το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας του Ιουνίου 2016 και η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Μαΐου 2017, τονίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης και της ανθρώπινης ανάπτυξης ως μέσων αντιμετώπισης προβλημάτων που συνδέονται με δημογραφικές τάσεις εκτός της Ένωσης. Οι δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των πολιτικών για τη νεολαία έχουν επίσης ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και την αποτροπή του κινδύνου της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα επιδιώξει συνέργειες με το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, καθώς και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 10 . Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες συμπληρωματικότητας μεταξύ των στόχων και των παρεμβάσεων του προγράμματος και των μελλοντικών προγραμμάτων δικαιοσύνης, αξιών και δικαιωμάτων. Σκοπός είναι η προώθηση και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την κοινή ιστορία μας και η ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών σε ενωσιακό επίπεδο.

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 ορίζει έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για την ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, με στόχο τουλάχιστον το 25 % των δαπανών της ΕΕ να κατευθύνεται σε κλιματικούς στόχους. Η συμβολή του παρόντος προγράμματος στην επίτευξη του γενικού αυτού στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός συστήματος δεικτών του κλίματος με το κατάλληλο επίπεδο επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβέστερων μεθοδολογιών, εφόσον είναι διαθέσιμες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρουσιάζει σε ετήσια βάση τις πληροφορίες όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισμού. Για να υποστηριχθεί η πλήρης χρήση του δυναμικού του προγράμματος να συμβάλλει στους κλιματικούς στόχους, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εντοπίσει σχετικές δράσεις μέσω των διαδικασιών προετοιμασίας, υλοποίησης, επανεξέτασης και αξιολόγησης των προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα θα συμβαδίζει και θα αποτελέσει σημαντικό συμπλήρωμα του μελλοντικού προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 11 . Η συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, με την υποστήριξη του Erasmus, θα βοηθήσει στο να εφοδιαστούν τα άτομα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς και να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση και της βελτίωσης των ατομικών βασικών ικανοτήτων θα αποτελέσουν σημαντικό δεσμό μεταξύ των δύο προγραμμάτων, σύμφωνα με το νέο θεματολόγιο για τον πολιτισμό 12 .

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα επίσης θα συμβαδίζει και θα συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, προσφέροντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ενώ το πρόγραμμα Erasmus θα προσφέρει άλλα είδη δραστηριοτήτων, όπως η διακρατική μαθησιακή κινητικότητα, οι δραστηριότητες συμμετοχής των νέων, τα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη της χάραξης πολιτικής. Και τα δύο προγράμματα έχουν κοινή διακυβέρνηση και μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων.

Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το πρόγραμμα θα εξασφαλίσει συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη». Ιδίως, το τελευταίο θα συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τη στήριξη του προγράμματος στην πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ειδικότερα την ερευνητική του διάσταση ως μέρος της ανάπτυξης νέων κοινών και ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

Στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα συμπληρώσει την ευρεία προσέγγιση του προγράμματος Erasmus+ στις δεξιότητες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, σε συνεργασία με τις σχετικές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρόγραμμα θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης και θα επιδιώξει να αυξήσει τη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τρίτες χώρες.

Το μελλοντικό πρόγραμμα θα έχει ως στόχο να ενεργεί ως «όχημα» στήριξης πολύτιμων μορφών μαθησιακής κινητικότητας σε άλλους τομείς της ενωσιακής πολιτικής. Μια νέα δράση θα εισαχθεί, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 3, με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας των διαφόρων κατηγοριών οργανώσεων ή ατόμων που απευθύνονται ειδικά σε άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. τομέας δημόσιας διακυβέρνησης, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, επιχειρήσεις, επιβολή του νόμου κ.λπ.).

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η δράση της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού κατοχυρώνεται στα άρθρα 165 και 166 ΣΛΕΕ, τα οποία εκχωρούν στην Ένωση υποστηρικτική αρμοδιότητα με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, στην υλοποίηση πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση και της πολιτικής για τη νεολαία και την προώθηση των ευρωπαϊκών αθλητικών ζητημάτων.

Επικουρικότητα

Ενώ τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πολιτικών τους στους οικείους τομείς, το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στην τόνωση της διακρατικής και διεθνούς κινητικότητας και των έργων συνεργασίας, καθώς και στην υποστήριξη εξελίξεων της πολιτικής με ευρωπαϊκή διάσταση. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα θα καταστεί ευκολότερη για τους μικρούς οικονομικούς παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, θα στηρίξει τις διακρατικές δραστηριότητες, αλλά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εθνικές δράσεις με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, όπως δραστηριότητες για ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό θέμα ή προτεραιότητα πολιτικής. Αυτό θα επιτρέψει στους οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα και σε συμμετέχοντες με περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία στη διακρατική συνεργασία, όπως οι οργανώσεις βάσης και οι νεοεισερχόμενοι, να έχουν μια πρώτη εμπειρία πρόσβασης σε χρηματοδότηση της Ένωσης και να αποκτήσουν γνώσεις ενόψει μελλοντικών δραστηριοτήτων διακρατικής συνεργασίας.

Οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς και ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη λόγω του διακρατικού της χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και του ευρέος γεωγραφικού φάσματος της μαθησιακής κινητικότητας και των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων συνεργασίας, των επιπτώσεών τους στην πρόσβαση στη μαθησιακή κινητικότητα και, γενικότερα, στην ολοκλήρωση της Ένωσης, καθώς και της ενισχυμένης διεθνούς της διάστασης. Όπως καταδεικνύεται από την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+, οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή κρατών μελών, μολονότι θεωρούνται αποτελεσματικές και επωφελείς σε εθνικό επίπεδο, δεν διαθέτουν επαρκή κλίμακα και όγκο και δεν έχουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Από την άποψη του πεδίου εφαρμογής, η σωρευτική κάλυψη ανά επιμέρους χώρα και η διατομεακή κάλυψη εξακολουθούν να είναι περιορισμένες σε σύγκριση με το σημερινό πρόγραμμα Erasmus+.

Αναλογικότητα

Η παρούσα πρόταση θα καλύψει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης –σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων– τη νεολαία και τον αθλητισμό, με εστιασμένο και εξορθολογισμένο τρόπο. Θα ενισχύσει τις δοκιμασμένες δράσεις ο αντίκτυπος των οποίων έχει αποδειχτεί από την ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+. Για να έχει τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, ο όγκος της μαθησιακής κινητικότητας και των δραστηριοτήτων συνεργασίας θα αυξηθεί σε τομείς που παρουσιάζουν τις υψηλότερες επιδόσεις, ώστε να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που περιγράφονται στο τμήμα 1. Οι υπάρχουσες δράσεις θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να επαναπροσανατολιστούν (όπως η εκπαίδευση των ενηλίκων, ο αθλητισμός και οι δραστηριότητες Jean Monnet), αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 13 και οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα προωθηθεί η χρήση νέων και ευέλικτων μορφών με στόχο τη διεύρυνση της εμβέλειας του προγράμματος (όπως η εικονική συνεργασία και η βραχυπρόθεσμη και ομαδική κινητικότητα). Θα εισαχθεί ένας περιορισμένος αριθμός νέων δράσεων για να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις και πολιτικές προτεραιότητες (όπως τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και οι δραστηριότητες Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης). Τα μέτρα αυτά κρίνονται ως τα πλέον κατάλληλα για να καταστεί το πρόγραμμα πιο ολοκληρωμένο και πιο αποτελεσματικό.

Οι βελτιώσεις που προτείνονται θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική προγράμματος και θα χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέχεια και σταθερότητα με το προηγούμενο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρωτοβουλία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Επιλογή της νομικής πράξης

Το προτεινόμενο μέσο είναι κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Από την προαναφερθείσα ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020, η οποία αξιολόγησε την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2014-2016 και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των προγενέστερων προγραμμάτων, προέκυψε ότι το σημερινό πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει μια μοναδική δέσμη αποτελεσμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό. Κατέδειξε την ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του Erasmus+ και των προγενέστερων προγραμμάτων. Η αξιολόγηση διαπίστωσε επίσης ότι όλα τα προηγούμενα προγράμματα που είχαν αξιολογηθεί ήταν άκρως αποτελεσματικά, ενώ το πρόγραμμα Erasmus+ είναι πιο συνεκτικό, συναφές και μόνο εν μέρει πιο αποδοτικό από ό,τι οι προκάτοχοί του. Επιπλέον, τόνισε τις θετικές επιπτώσεις του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος που καλύπτει τη μάθηση σε όλες τις περιστάσεις και σε όλα τα στάδια της ζωής (λογική διά βίου μάθησης). Οι μέθοδοι υλοποίησης θεωρήθηκαν επίσης συνολικά σαφείς και κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η αξιολόγηση επισήμανε ορισμένους τομείς που χρήζουν βελτίωσης, ιδίως:

όσον αφορά τη συνάφεια, η αξιολόγηση κατέδειξε την ανάγκη καλύτερης προσέγγισης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και διευκόλυνσης της συμμετοχής των μικρότερων οργανισμών, ώστε να μειωθούν οι αποκλεισμοί στην πρόσβαση στο πρόγραμμα· ενίσχυση των μέτρων για την ενίσχυση της κατανόησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ιδίως μεταξύ των νεότερων γενεών·

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, ο όγκος των δραστηριοτήτων σε τομείς που εμφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις, αλλά που μέχρι σήμερα έχουν λάβει σχετικά μικρότερη χρηματοδότηση, θα πρέπει να ενισχυθεί, όπως για παράδειγμα στους τομείς του σχολείου, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της νεολαίας, γεγονός που θα συμβάλει και στην ενίσχυση της διάστασης ένταξης του προγράμματος·

όσον αφορά την αποδοτικότητα, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και υποβολής εκθέσεων θα μπορούσαν να απλουστευθούν περαιτέρω προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και να βελτιστοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικτυακές διαδικασίες.

Η παρούσα πρόταση λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη της τα συμπεράσματα και τις συστάσεις για βελτιώσεις που πραγματοποίησε ο εξωτερικός αξιολογητής με σκοπό να υπάρξει διάδοχο πρόγραμμα.

Τα βασικά πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης περιγράφονται περαιτέρω στην εκτίμηση επιπτώσεων (βλ. τμήμα 1.3.1), ενώ μια αναλυτική κατάσταση των πορισμάτων και των συστάσεων της αξιολόγησης παρατίθενται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης 14 .

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Από τον Νοέμβριο του 2016 και σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν μεγάλης κλίμακας δημόσιες διαβουλεύσεις και διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις χώρες του προγράμματος 15 . Αυτό έγινε μέσω ποικίλλων δραστηριοτήτων διαβούλευσης: ημιδομημένων συνεντεύξεων, διαδικτυακών ερευνών μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος, περιπτωσιολογικών μελετών και μιας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2017 για τρεις μήνες με σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων ομάδων. Τα στοιχεία και οι απόψεις συγκεντρώθηκαν από τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος, καθώς και από μη δικαιούχους και φορείς που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση άλλων παρεμφερών προγραμμάτων. Ad hoc διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιήθηκαν επίσης σχετικά με τις δραστηριότητες Jean-Monnet και τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων. Συνολικά, πάνω από ένα εκατομμύριο απαντήσεις ελήφθησαν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι χώρες του προγράμματος υπέβαλαν εθνικές εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο στις αντίστοιχες επικράτειές τους των δράσεων του Erasmus+ που είχαν να διαχειριστούν.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις έδειξαν ισχυρή στήριξη από τα κράτη μέλη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους συμμετέχοντες για την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος, με παράλληλη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας του προγράμματος όσον αφορά τη δομή και τους μηχανισμούς. Οι κύριοι τομείς που χρήζουν μελλοντικής βελτίωσης και εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια διαβουλεύσεων αφορούσαν την ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση των κανόνων του προγράμματος και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως όσον αφορά αποκεντρωμένες διεθνείς δράσεις στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα πιο συμμετοχικό. Προτάθηκε, επίσης, να επανεξεταστεί η κατανομή μεταξύ των τομέων του προγράμματος όσον αφορά τη χρηματοδότηση που διατίθεται και τον επακόλουθο όγκο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπογράμμισαν επίσης ότι το μελλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει να παραμείνει ολοκληρωμένο και να διέπεται από την έννοια της δια βίου μάθησης και απηύθυναν έκκληση για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και διεργασιών – μεταξύ άλλων μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και της αύξησης της δημοσιονομικής ευελιξίας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις διεθνείς δράσεις του προγράμματος στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση των εθνικών οργανισμών, χωριστά για κάθε παγκόσμια περιοχή, με υπερβολικά αυστηρό τρόπο. Επίσης, απηύθυναν έκκληση για ενίσχυση των συνεργειών με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Από τις 9 Ιανουαρίου 2018 έως τις 9 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε χωριστή ανοικτή δημόσια διαβούλευση 16 στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης γενιάς χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την περίοδο μετά το 2020, μεταξύ άλλων για να ζητηθούν στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό του μελλοντικού προγράμματος.

Η εν λόγω διαβούλευση επιβεβαίωσε ότι το σημερινό πρόγραμμα Erasmus+ θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα και εξαιρετικά σημαντικά προγράμματα της Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη υπογράμμισαν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του Erasmus+ σε σύγκριση με παρόμοια εθνικά προγράμματα. Η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική του προγράμματος και οι μέθοδοι διαχείρισης κρίθηκαν ενδεδειγμένες και κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Όσον αφορά τις κύριες προκλήσεις του μελλοντικού προγράμματος, η διαβούλευση αυτή επιβεβαίωσε τα πορίσματα των προηγούμενων διαβουλεύσεων (ανάγκη να προσεγγιστούν αποτελεσματικά οι πλέον μειονεκτούσες ομάδες-στόχοι και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των οργανώσεων βάσης και των νεοεισερχομένων· το ανεπαρκές επίπεδο χρηματοδότησης που θεωρείται εμπόδιο για να αναπτύξει το πρόγραμμα το πλήρες δυναμικό του, ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων). Τα ενδιαφερόμενα μέρη υπογράμμισαν επίσης την περιορισμένη προστιθέμενη αξία του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων.

Όσον αφορά τους στόχους του μελλοντικού προγράμματος, τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν την ανάγκη να επανεστιαστούν οι προτεραιότητες προς μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και δικαιοσύνη, τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και το να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στον δημοκρατικό βίο. Από τα σημαντικότερα μηνύματα των ενδιαφερόμενων μερών φάνηκε ότι χρειάζονται ενισχυμένες δυνατότητες βραχυπρόθεσμης κινητικότητας, ευκαιρίες για κινητικότητα μαθητών και ενισχυμένη κινητικότητα ενηλίκων, αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, περισσότερα εικονικά μέσα, περισσότερα σχέδια μικρής κλίμακας, αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα, ισχυρότεροι δεσμοί με τις γειτονικές χώρες και διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής για τη συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο, αυξημένη ευελιξία, αυξημένες δυνατότητες διατομεακής συνεργασίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν επίσης μεγαλύτερες συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βελτίωση της διάδοσης και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Οι διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλύονται λεπτομερώς στην προαναφερθείσα ενδιάμεση αξιολόγηση και στην εκτίμηση επιπτώσεων (βλ. το παράρτημα II της αξιολόγησης).

Εξωτερική εμπειρογνωσία

Η Επιτροπή βασίστηκε στην εμπειρογνωσία εξωτερικού αναδόχου και σε άλλες μελέτες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος.

Στην έκθεσή του 17 , ο ανάδοχος συνοψίζει τα συμπεράσματα της αξιολόγησής του για το πρόγραμμα Erasmus+ όσον αφορά την περίοδο 2014–2016 και για τα προγενέστερα προγράμματα όσον αφορά την περίοδο 2007–2013. Η ανάλυση κάλυψε όλους τους τομείς του προγράμματος: την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, καθώς και τις δραστηριότητες Jean Monnet και τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων. Κάλυψε επίσης όλα τα είδη των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Η αξιολόγηση προσέφερε επίσης μια επικεντρωμένη αξιολόγηση μιας δράσης που εφαρμόζεται επί του παρόντος πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος, το δίκτυο «eTwinning Plus».

Η αξιολόγηση διαρθρώθηκε γύρω από πέντε κριτήρια αξιολόγησης (συνάφεια, συνοχή, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία για την Ένωση).

Επιπλέον, η έκθεση συνοδευόταν από αρκετές αυτοτελείς εκθέσεις: μια αξιολόγηση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων και των δραστηριοτήτων Jean Monnet, μια συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων των τριών μηνών ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και μια σύνθεση των εκθέσεων από τις εθνικές αρχές.

Στην έκθεσή του, ο ανάδοχος εντόπισε μια σειρά τομέων που επιδέχονται βελτίωσης και προέβη στις σχετικές συστάσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, η Επιτροπή βασίστηκε σε αυτές τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις στην έκθεσή της για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η εκτίμηση επιπτώσεων επικεντρώθηκε σε δύο επιλογές:

(1)συνέχιση του προγράμματος με την παρούσα μορφή του με τον τρέχοντα προϋπολογισμό διορθωμένο κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (ΕΕ-27), πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει την ελάχιστη κρίσιμη μάζα επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σε επίπεδο Ένωσης για να συνεχίσουν να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Ο εξορθολογισμός και ο επαναπροσδιορισμός ορισμένων υφιστάμενων δράσεων θα μπορούσαν να επιφέρουν ορισμένες βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα·

(2)ένα ενισχυμένο, πιο περιεκτικό και εκτεταμένο πρόγραμμα με μια σειρά βελτιώσεων που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης και των επακόλουθων διαβουλεύσεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής.

Η προτιμώμενη επιλογή που προσδιορίστηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων είναι ένα ενισχυμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027.

Η εκτίμηση επιπτώσεων ανέπτυξε μια σειρά δευτερευουσών επιλογών, με έμφαση στις βελτιώσεις και τις καινοτομίες σε σύγκριση με το τρέχον πρόγραμμα, με παράλληλη διατήρηση της τρέχουσας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής του προγράμματος και των μηχανισμών του παραγωγής αποτελεσμάτων. Παρείχε μια ενδεικτική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για βελτιώσεις και καινοτομίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περίπτωση μιας μέτριας αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ενώ άλλες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση μιας μεγαλύτερης αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού.

Το πεδίο εφαρμογής και ο όγκος των χρηματοδοτούμενων δράσεων θα μπορούσαν:

να παραμείνουν σταθερά με παρόμοιο φάκελο, με βελτιώσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και την απλούστευση, εξορθολογίζοντας και επαναπροσανατολίζοντας ορισμένες δράσεις, γεγονός που θα επιτρέψει στο πρόγραμμα να εξακολουθήσει να λειτουργεί αποτελεσματικά όπως την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· ή

αν αυξηθεί το κονδύλιο του προγράμματος, το πεδίο και ο όγκος των διαφόρων υφιστάμενων δράσεων θα μπορούσαν να αυξηθούν και οι εντοπισθείσες νέες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων και των κοστοβόρων) θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο έπακρο, με διεύρυνση του πεδίου δράσης τους και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας του προγράμματος.

Η δεύτερη αυτή πρόταση θεωρήθηκε ως η καλύτερη πολιτική επιλογή για τους ακόλουθους λόγους:

Όσον αφορά τους στόχους του προγράμματος, η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάγκη ύπαρξης ενός μέσου που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική επίτευξη των μετά το 2020 στόχων της Ένωσης, ιδίως της ανάγκης να ενισχυθούν η κινητικότητα και οι ανταλλαγές σε όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευόμενων, καθώς και της ανάγκης ενίσχυσης των προσπαθειών για την προσέγγιση των εκπαιδευόμενων με λιγότερες ευκαιρίες και της αύξησης των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ άλλων και για μικρότερους οργανισμούς, με στόχο την αμοιβαία προσέγγιση των Ευρωπαίων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της προσήλωσης στις ευρωπαϊκές κοινές αξίες σε μια εποχή αυξανόμενου λαϊκισμού·

Όσον αφορά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις δράσεις με τις προτεραιότητες που καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τα σχόλια που ελήφθησαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης και της εκστρατείας για τα 30 χρόνια του Erasmus. Συνεπάγεται τον εξορθολογισμό και τον επαναπροσανατολισμό ορισμένων υφιστάμενων δράσεων. Για παράδειγμα, ορισμένες δράσεις θα επικεντρωθούν ειδικά σε δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων σε μακρόπνοους τομείς· άλλες θα στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού· οι δραστηριότητες Jean Monnet θα επαναπροσανατολιστούν εν μέρει για να στοχεύσουν π.χ. μαθητές στα σχολεία, οι δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα εστιάζονται σε μια ομάδα-στόχο που θα έχει καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια (ανειδίκευτους). Ταυτόχρονα, η πρόταση ενισχύει τη συνολική διάσταση του προγράμματος μέσω της προσαρμογής ορισμένων υφιστάμενων δράσεων και της θέσπισης νέων μέτρων (όπως η βραχυπρόθεσμη και ομαδική κινητικότητα και η εικονική συνεργασία). Επιπλέον, η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής καθορίζει ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναδυόμενες προτεραιότητες και ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Όσον αφορά τον μηχανισμό υλοποίησης, η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση του υφιστάμενου –και μοναδικού– συνδυασμού μεθόδων διαχείρισης του τρέχοντος προγράμματος Erasmus+, με βάση τη θετική εμπειρία από την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση, θα έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα και την απόδοση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο. Οι εθνικοί οργανισμοί που δημιουργούνται σε κάθε μία από τις χώρες του προγράμματος που συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα Erasmus+ (έμμεση διαχείριση) θα εξακολουθήσουν να είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του κυρίου μέρους των κονδυλίων, δηλαδή των περισσοτέρων από τα οποία διατίθενται σε δράσεις κινητικότητας και συνεργασίας. Οι εθνικοί οργανισμοί είναι εξοπλισμένοι ώστε να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δράσεων σχετικά μικρών ποσών που προϋποθέτουν εγγύτητα στους δικαιούχους, προσαρμογή στην ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, και ευθυγράμμιση με τις εθνικές προτεραιότητες. Η άμεση διαχείριση θα διατηρηθεί για ορισμένες ειδικές δράσεις που 1) δεν απαιτούν την αποκέντρωση κρίσιμης μάζας προϋπολογισμού, 2) απαιτούν πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια παρέμβαση, 3) είναι ακόμη σε εμβρυακή μορφή σε εννοιολογικό επίπεδο και χρήζουν «πιλοτικής» φάσης πριν από την αποκέντρωση, ή 4) απαιτούν ανταγωνισμό με βάση την αριστεία. Επιπλέον, η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής θα επιτρέψει ένα ορισμένο επίπεδο ευελιξίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναδυόμενες προτεραιότητες και ανάγκες κατά τη διάρκεια της πολυετούς περιόδου προγραμματισμού.

Η παρούσα πρόταση είναι πλήρως συμβατή με την προτιμώμενη επιλογή πολιτικής.

Στις 13 Απριλίου 2018, η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέδωσε θετική γνώμη με επιφυλάξεις 18 με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων θα πρέπει να προσαρμοστεί ούτως ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με ορισμένες βασικές πτυχές. Ως εκ τούτου, η έκθεση αναθεωρήθηκε με σκοπό:    

(3)να περιγράψει με μεγαλύτερη σαφήνεια το σκεπτικό, την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία για τη συνέχιση και την επέκταση ορισμένων από τις προτεινόμενες δράσεις, ιδίως για τις δραστηριότητες Jean Monnet, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση ενηλίκων·    

(4)να επεξεργαστεί περαιτέρω την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας των νέων πρωτοβουλιών και να αποσαφηνίσει τις προτεινόμενες δράσεις σχετικά με την κινητικότητα των μαθητών του σχολείου· να ενισχύσει την ιεράρχηση των προτεινόμενων νέων ή διευρυμένων δράσεων και να αναδείξει καλύτερα τους δυνητικούς κινδύνους και τους τρόπους μετριασμού τους·    

(5)να διευκρινίσει την έννοια της ένταξης και τις συνέπειές της για το πρόγραμμα Erasmus και να επεκταθεί περαιτέρω στις μελλοντικές πιθανές συνέργειες με άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης.

Η γνώμη και οι προσαρμογές που επιφέρονται στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων αναλύονται περαιτέρω στο πρώτο παράρτημά της.

Απλούστευση

Σύμφωνα με έναν από τους οριζόντιους στόχους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020, στόχος της παρούσας πρότασης είναι να μειώσει την επιβάρυνση για τους δικαιούχους και τους φορείς υλοποίησης. Οι κανόνες και οι διαδικασίες όπως οι επιλογές επιχορηγήσεων, η υποβολή εκθέσεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ευθυγραμμισμένα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που είναι κοινά για όλα τα μέσα χρηματοδότησης, και οι κοινοί οριζόντιοι κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού 19 χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο. Η απλούστευση και ο εξορθολογισμός των κοινών δεικτών και κριτηρίων επιλογής θα συμβάλουν επίσης άμεσα στη μείωση του φόρτου για τους δικαιούχους και τους εθνικούς οργανισμούς. Επιπλέον, ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους θα μειωθεί μέσω της πλήρους χρήσης βελτιωμένων διαδικτυακών εργαλείων.

Οι βελτιώσεις και οι καινοτομίες θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική του προγράμματος και θα χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων. Για να εξασφαλιστεί, στο μέτρο του δυνατού, η συνέχεια με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, καθιερώνεται μια ευέλικτη και αναλογική διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εθνικών οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και των ανεξάρτητων ελεγκτικών οργανισμών που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Τα οφέλη από μια τέτοια απλή διαδικασία για τον καθορισμό των δομών υλοποίησης θα απελευθερώσουν πόρους σε εθνικό επίπεδο κατά την προετοιμασία του προγράμματος επόμενης γενιάς.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει επίσης στην περαιτέρω απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της αρχιτεκτονικής του προγράμματος. Σύμφωνα με τις συστάσεις της ενδιάμεσης αξιολόγησης, θα εξορθολογίσει τη διάρθρωση ορισμένων από τις δράσεις για να επικεντρωθεί καλύτερα σ’ αυτές και να αποφύγει τις αλληλοεπικαλύψεις, για παράδειγμα μέσω της διαφοροποίησης μεταξύ συμπράξεων που εστιάζονται στην καινοτομία και συμπράξεων με σκοπό την αμοιβαία μάθηση, συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον, θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων κινητικότητας στο πλαίσιο της ίδιας βασικής δράσης, μεταφέροντας την κινητικότητα των μαθητών από τη βασική δράση 2 (συνεργασία μεταξύ οργανισμών) στη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων). Οι δράσεις του προγράμματος θα οργανωθούν πλέον σύμφωνα με τη λογική των «βασικών δράσεων», μεταξύ άλλων και στον τομέα του αθλητισμού, διευκολύνοντας, ως εκ τούτου, τη διατομεακή δυναμική.

Η πρόσβαση στο επόμενο πρόγραμμα θα καταστεί ευκολότερη για τους μικρότερους οργανισμούς, όπως οι οργανώσεις βάσης, οι νεοεισερχόμενοι και τα άτομα που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Δυνάμει υποψήφιοι ενδέχεται να αποθαρρυνθούν από τις διαδικασίες υποβολής αίτησης και από τις διοικητικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση ενωσιακών σχεδίων. Παρόλο που οι αιτούντες εκτιμούν τη χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και επιχορηγήσεων (εφάπαξ ποσά, μοναδιαίες δαπάνες ή κατ’ αποκοπή συντελεστές), η γραφειοκρατία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ορισμένους από αυτούς, ιδίως για τις μικρότερες οργανώσεις, για παράδειγμα στους τομείς των σχολείων, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας. Η παρούσα πρόταση θα θέσει σε εφαρμογή μια δράση (συμπράξεις μικρής κλίμακας) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους μικρής κλίμακας φορείς, με χαμηλότερο επίπεδο διοικητικών κριτηρίων και απαιτήσεων σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά έργα συνεργασίας, με στόχο τον περιορισμό των φραγμών εισόδου στο πρόγραμμα για τους οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα και τους νεοεισερχόμενους. Η εν λόγω δράση θα υποστηρίζει επίσης ευέλικτους μορφότυπους (κατά κανόνα διακρατικές και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εθνικές δραστηριότητες με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση), επιτρέποντας στους οργανισμούς να προσεγγίζουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα άλλων συγκεκριμένων ενωσιακών προγραμμάτων κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση από άλλους τομείς πολιτικής θα συμβάλει στη βελτιωμένη συνοχή της υλοποίησης, καθώς και σε περαιτέρω κέρδη από την απλοποίηση και την αποδοτικότητα. Θα καταστεί επίσης ευκολότερη η πρόσβαση των δικαιούχων και συμμετεχόντων στη μαθησιακή κινητικότητα, προσεγγίζοντας την ιδέα της παροχής ενός σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενωσιακά προγράμματα κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την ενδιάμεση αξιολόγηση, υπάρχει ανάγκη για σημαντική απλούστευση του τρόπου με τον οποίον υλοποιούνται οι διεθνείς δράσεις του προγράμματος. Επί του παρόντος, ορισμένα τμήματα των εν λόγω δράσεων χρηματοδοτούνται από τέσσερα διαφορετικά ενωσιακά μέσα εξωτερικής συνεργασίας 20 και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι εν λόγω δράσεις θα απλουστευθούν με μείωση του αριθμού των μέσων εξωτερικής συνεργασίας και με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών του προγραμματισμού για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος Erasmus στο πλαίσιο αυτών των μέσων.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα πρόταση συνάδει πλήρως με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Ειδικότερα, στην παρούσα πρόταση λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα άρθρα 14 (Δικαίωμα εκπαίδευσης), 15 (Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία), 21 (Απαγόρευση διακρίσεων), 23 (Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών), 24 (Δικαιώματα του παιδιού), 26 (Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες), 31 (Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας) και 32 του Χάρτη (Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία).

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την ίδια περίοδο θα καθοριστεί σε 30.000.000.000 EUR.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τους ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους που απαιτούνται παρέχονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Οι επιδόσεις του προγράμματος θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση για τους σκοπούς της διαχείρισης, της υποβολής εκθέσεων και της λογοδοσίας, της επικοινωνίας, της προβολής και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Σε παράρτημα της πρότασης κανονισμού θα καθοριστούν βασικοί δείκτες επιδόσεων, όμως η Επιτροπή προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή περαιτέρω συνεχείς δραστηριότητες παρακολούθησης, όπως εξηγείται στο τμήμα 5.1 της εκτίμησης επιπτώσεων. Οι εν λόγω δραστηριότητες παρακολούθησης θα έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν την πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων εκροών και αποτελεσμάτων του προγράμματος, καθώς και την παρακολούθηση των δεικτών επιδόσεων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με βάση τους προκαθορισμένους στόχους και τα σημεία αναφοράς.

Επιπλέον, οι πιο σύνθετοι και φιλόδοξοι και μακροπρόθεσμοι δείκτες επιπτώσεων θα μετρώνται λίγες φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, είτε στο πλαίσιο της επίσημης ενδιάμεσης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης του μελλοντικού προγράμματος, είτε μέσω ειδικών ανεξάρτητων μελετών και ερευνών που θα πρέπει να διενεργούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ορισμένες μελέτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της αιτιακής επίδρασης ορισμένων δράσεων του προγράμματος.

Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020, θα αποφευχθεί κάθε άσκοπη επιβάρυνση για τους δικαιούχους του προγράμματος και τους φορείς υλοποίησης όσον αφορά τον αριθμό και τη συχνότητα των ερευνών, τα δείγματα των ερωτηθέντων, το ποσό και την πολυπλοκότητα των στοιχείων που συλλέγονται, κ.λπ.

Τα κράτη μέλη θα συμβάλουν στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσω των εθνικών εκθέσεων για την υλοποίηση του προγράμματος στην επικράτειά τους.

Οι αξιολογήσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016 21 , με την οποία τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν ότι οι αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για τις επιλογές περαιτέρω δράσης. Στις αξιολογήσεις θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος επί τόπου με βάση τους δείκτες/στόχους του προγράμματος και μια λεπτομερής ανάλυση του βαθμού στον οποίο το πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί συναφές, αποτελεσματικό, αποδοτικό, ότι προσφέρει αρκετή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και είναι συνεκτικό με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Αυτό θα περιλαμβάνει διδάγματα για τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων/προβλημάτων ή τυχόν δυνατοτήτων για περαιτέρω βελτίωση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους και για τη συμβολή στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης/του αντικτύπου τους.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Στο Κεφάλαιο I – Γενικές διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού ορίζεται το αντικείμενό του, παρέχονται οι ορισμοί ορισμένων όρων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αποτελεί βασικό μέσο για την υποστήριξη της υλοποίησης των ενωσιακών πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Ειδικοί στόχοι καθορίζονται για καθένα από τους τρεις τομείς του προγράμματος (εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός).

Καθένας από τους τρεις τομείς πολιτικής είναι διαρθρωμένος γύρω από τρεις βασικές δράσεις, «μαθησιακή κινητικότητα» (βασική δράση 1), «συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων» (βασική δράση 2) και «υποστήριξη για την ανάπτυξη πολιτικής και τη συνεργασία» (βασική δράση 3).

Τα Κεφάλαια II – IV προσδιορίζουν τις δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε κάθε τομέα πολιτικής και στο πλαίσιο κάθε βασικής δράσης, αντίστοιχα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (κεφάλαιο II), της νεολαίας (κεφάλαιο III) και τον αθλητισμό (κεφάλαιο IV).

Στο Κεφάλαιο V – Δημοσιονομικές διατάξεις ορίζεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 και οι προβλεπόμενες μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς ανέρχεται στα 30.000.000.000 ευρώ. Προβλέπει επίσης ότι πρόσθετη οικονομική συνεισφορά κατανέμεται στα πλαίσια των εξωτερικών μέσων. Καθορίζονται ορισμένα ελάχιστα ποσά ή κατώτατα όρια για ορισμένες δράσεις, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους νομοθέτες να κατευθύνουν την υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του προγράμματος.

Στο Κεφάλαιο VI — Συμμετοχή στο πρόγραμμα προσδιορίζονται οι τρίτες χώρες που μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα, από κοινού με τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός για τα κράτη μέλη, όπως η υποχρέωση να θεσπίσουν εθνικό οργανισμό. Οργανώσεις και άτομα από άλλες τρίτες χώρες μπορούν, ωστόσο, να συμμετέχουν σε ορισμένες από τις δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα. Το εν λόγω κεφάλαιο καθορίζει επίσης ορισμένους ειδικούς κανόνες σχετικά με την άμεση και έμμεση διαχείριση με βάση τον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τους φορείς που μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση και όσον αφορά τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στην επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [150 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το Κεφάλαιο VII – Δραστηριότητες προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης θεσπίζει τις απαραίτητες διατάξεις για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για τη θέσπιση προγραμμάτων εργασίας και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για την αναθεώρηση και/ή συμπλήρωση των δεικτών επιδόσεων. Επίσης, καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράμματος.

Το Κεφάλαιο VIII – Πληροφόρηση, επικοινωνία και διάδοση ορίζει τις απαιτήσεις για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη διάδοση των πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και την παρακολούθηση όσον αφορά όλες τις δράσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

Το Κεφάλαιο IX — Σύστημα διαχείρισης και λογιστικού ελέγχου καθορίζει τους όρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Από πλευράς διαχείρισης, ο προτεινόμενος μηχανισμός υλοποίησης αποτελεί συνδυασμό έμμεσης διαχείρισης και άμεσης διαχείρισης. Ο συνδυασμός των μεθόδων διαχείρισης βασίζεται στις υπάρχουσες δομές του τρέχοντος προγράμματος. Οι εθνικοί οργανισμοί θα είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση της μεγάλης πλειονότητας των κονδυλίων του προγράμματος.

Στο Κεφάλαιο Χ – Σύστημα ελέγχου ορίζεται το απαραίτητο εποπτικό σύστημα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε περίπτωση υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Το Κεφάλαιο XI – Συμπληρωματικότητα με άλλες ενωσιακές πολιτικές, προγράμματα και ταμεία προβλέπει ότι το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνολική συνοχή και συμπληρωματικότητά του με άλλες πολιτικές και μέσα της Ένωσης, καθώς και την αρχή για τη συμπληρωματική κάλυψη των κονδυλίων. Προβλέπονται ειδικοί κανόνες για να καταστεί δυνατή η συμπληρωματικότητα μεταξύ του προγράμματος και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Στο Κεφάλαιο XII – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις καθορίζονται οι απαραίτητες διατάξεις ανάθεσης κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή και για να διασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ των προγραμμάτων. Ως επιτροπή που θα επικουρεί την Επιτροπή στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (EU) αριθ. 182/2011, ορίζεται στην πρόταση η επιτροπή που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+. Στις τελικές διατάξεις καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού, ο οποίος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και θα ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2021.

2018/0191 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4 και το άρθρο 166 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 22 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 23 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από την τεχνολογική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

(2)Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του Πολιτισμού», της 14ης Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της να εργαστεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 2025, όπου η μάθηση δεν θα εμποδίζεται από σύνορα· μια Ένωση όπου η παραμονή σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, μάθηση ή εργασία με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε πλαίσιο είναι κάτι το συνηθισμένο και όπου η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής είναι ο κανόνας· μια Ένωση στην οποία οι άνθρωποι θα έχουν έντονο το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολυμορφίας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί το δοκιμασμένο πρόγραμμα Erasmus+ σε όλες τις κατηγορίες σπουδαστών που ήδη καλύπτει και να απευθυνθεί σε εκπαιδευόμενους με λιγότερες ευκαιρίες.

(3)Η σημασία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας για το μέλλον της Ένωσης αντανακλάται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018 με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» 24 , η οποία τονίζει την ανάγκη να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τα κράτη μέλη στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 25 και της πρώτης του αρχής για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Η ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κινητικότητα και οι ανταλλαγές, μεταξύ άλλων με ένα ουσιαστικά ενισχυμένο, χωρίς αποκλεισμούς και διευρυμένο πρόγραμμα, όπως είχε ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

(4)Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

(5)Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

(6)Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος, ενώ απαιτούνται επιπλέον βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος της περιόδου 2014-2020. Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση και για το μέλλον του προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έντονη έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών υλοποίησης του προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους. Επίσης, εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος και της υποστήριξής του από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης του προγράμματος, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή διεθνής διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(7)Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στους τομείς των αξιών και της κινητικότητας επιβεβαίωσε αυτά τα βασικά πορίσματα και τόνισε την ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και να συνεχίσει να εστιάζεται στις προτεραιότητες του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην ενίσχυση των προτεραιοτήτων για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή.

(8)Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» 26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.

(9)Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (το «πρόγραμμα») του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27 . Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής– θα πρέπει να διατηρηθεί για την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα.

(10)Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων της πολιτικής και των προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας παράλληλα και την ανάπτυξη νέων συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

(11)Το πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη 28 με κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης 29 .

(12)Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές με την ανανεωμένη ενωσιακή στρατηγική για τη νεολαία 30 , το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο 2019-2027, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Συμμετοχή, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων: μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία» 31 .

(13)Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα έτη [...] 32 . Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης και των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της σωματικής άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού.

(14)Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία, στηρίζοντας ιδίως τις δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας που προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων σε μακρόπνοους τομείς ή σε τομείς όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά, η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση δεδομένων και οι τέχνες/ο σχεδιασμός, ώστε να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για το μέλλον.

(15)Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη» πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πόροι που προέρχονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη» 33 και συνδυάζονται με τους πόρους του προγράμματος χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που προορίζονται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο «Ορίζοντας: Ευρώπη» θα συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τη στήριξη του προγράμματος στην πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ειδικότερα την ερευνητική του διάσταση ως μέρος της ανάπτυξης νέων κοινών και ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Οι συνέργειες με τον «Ορίζοντα: Ευρώπη» θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(16)Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων μέσω περισσότερο ευέλικτων μορφών μαθησιακής κινητικότητας, και ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρών οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων και των οργανώσεων βάσης που εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες σπουδαστές όλων των ηλικιών. Οι εικονικές μορφές, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή και η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να προωθηθούν, ώστε να προσεγγιστούν περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως δε εκείνοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και εκείνοι για τους οποίους η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους θα αποτελούσε εμπόδιο.

(17)Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», η Επιτροπή τόνισε τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών στις νεότερες γενιές. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, μάθηση, κατάρτιση και εργασία ή η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία και στην αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτιστική κοινότητα, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά για άτομα όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές τους κοινότητες και να δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες της χώρας υποδοχής τους για να μοιράζονται την εμπειρία τους. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και τη βελτίωση των ατομικών βασικών ικανοτήτων.

(18)Η διεθνής διάσταση του προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με στόχο να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα, συνεργασία και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(19)Η βασική αρχιτεκτονική του προγράμματος της περιόδου 2014-2020 που διαρθρώθηκε σε τρία κεφάλαια –εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός– και γύρω από τρεις βασικές δράσεις έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει να διατηρηθεί. Πρέπει να εισαχθούν βελτιώσεις για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα.

(20)Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να διευρύνει την εμβέλειά του και να ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας για σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και εκπαιδευομένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση θα πρέπει να ενσωματωθεί στις συμπράξεις για τη συνεργασία. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Η κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί, αφού έχει αποτέλεσμα μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να τονώσει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές και να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διεργασιών, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

(21)Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(22)Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό. Οι νέοι και νέες δεκαοκτώ ετών, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική εμπειρία ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτιστικής της πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εντοπίζει φορείς επιφορτισμένους με την προσέγγιση και την επιλογή των συμμετεχόντων και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας.

(23)Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδίως με τη διεύρυνση της χρήσης των διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας.

(24)Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

(25)Στα συμπεράσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα αποτελούνται από ένα δίκτυο πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

(26)Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 ζήτησε την υποστήριξη της επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις εν λόγω εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, καλά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα κέντρα αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στην Ένωση.

(27)Για να αυξηθεί η χρήση των εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συστηματικότερη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(28)Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

(29)Το πρόγραμμα θα πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό των πρώην συμμετεχόντων στο Erasmus+ και να στηρίξει δραστηριότητες, ιδίως των δικτύων αποφοίτων, πρέσβεων και Europeers, ενθαρρύνοντάς τους να δρουν ως πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

(30)Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες κινητικότητας σε άτομα σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα ενωσιακά προγράμματα διακρατικής κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά των εν λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων Erasmus να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό.

(31)Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία, η μάθηση και η έρευνα σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και να προωθηθούν οι συζητήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά με τη στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η καλλιέργεια του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και δέσμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους όπου οι κοινές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας περνούν από δοκιμασία και όταν οι πολίτες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

(32)Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

(33)Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 34 ], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(34)Στο πλαίσιο ενός βασικού κονδυλίου για τις δράσεις προς διαχείριση από τους εθνικούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θα πρέπει να καθοριστεί μια ανάλυση της ελάχιστης κατανομής ανά τομέα (τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων) προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα των πιστώσεων για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκροών και αποτελεσμάτων σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς.

(35)Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [Ο νέος ΔΚ] («ο δημοσιονομικός κανονισμός») 35 εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις και την έμμεση διαχείριση.

(36)Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο [125 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού.

(37)Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή των τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της οικείας τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση να συστήσουν εθνικό οργανισμό και να διαχειρίζονται ορισμένες από τις δράσεις του προγράμματος σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Άτομα και οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά φυσικά πρόσωπα και οντότητες από ευρωπαϊκά μικρά κράτη.

(38)Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» 36 , το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

(39)Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου 37 ], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.

(40)Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

(41)Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 38 , τα προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

(42)Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

(43)Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

(44)Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους υφιστάμενους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει, επομένως, να ανατεθεί στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να ταυτίζονται με τον φορέα που ορίστηκε για τη διαχείριση του προηγούμενου προγράμματος. Το πεδίο εφαρμογής της εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και συγκεκριμένες για το πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρχει δικαιολογία, όπως σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων εκ μέρους του εθνικού οργανισμού.

(45)Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η ασφάλεια δικαίου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, κάθε εθνική αρχή θα πρέπει να ορίσει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον φορέα που είχε οριστεί για τις δράσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο πρόγραμμα.

(46)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 , τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

(47)Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και η αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο και με τον κατάλληλο βαθμό λεπτομέρειας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων.

(48)Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 .

(49)Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(50)Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 , τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου 42 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου 43 , τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις ενωσιακής απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 . Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(51)Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και με άλλες ενωσιακές δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας και της αλληλεγγύης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στους νέους γεωργούς, της συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης.

(52)Ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη επέτρεψε στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τη δημιουργία συνεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού μεταξύ του Erasmus+ και άλλων ενωσιακών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία επίσης υποστηρίζουν την ποιοτική εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ένωση, οι δυνατότητες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής, περιορίζοντας έτσι τις συστημικές επιπτώσεις των σχεδίων και τον αντίκτυπό τους στην πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαφόρων αυτών μέσων με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίστοιχου αντικτύπου τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει την ενεργό συνεργασία με τα μέσα αυτά.

(53)Προκειμένου να επανεξεταστούν ή να συμπληρωθούν οι δείκτες επιδόσεων του προγράμματος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά το παράρτημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους να έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(54)Κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλιστεί η ορθή λήξη του προηγούμενου προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών ρυθμίσεων για τη διαχείρισή του, όπως η χρηματοδότηση της τεχνικής και διοικητικής βοήθειας. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η τεχνική και διοικητική βοήθεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν, εάν κριθεί αναγκαίο, τη διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(55)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(56)Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημόσιων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(57)Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω του διακρατικού του χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και της ευρείας γεωγραφικής κάλυψης των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας, των επιπτώσεων της πρόσβασης στη μαθησιακή κινητικότητα και, γενικότερα, της ολοκλήρωσης της Ένωσης, καθώς και της ενισχυμένης διεθνούς διάστασης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(58)Επομένως, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021.

(59)Χάριν συνεχείας με τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από το πρόγραμμα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού («το πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές της ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«διά βίου μάθηση»: μάθηση σε όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη) που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων ή τη συμμετοχή στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής·

(2)«μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(3)«μη τυπική μάθηση»: εθελοντική μάθηση που πραγματοποιείται εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό (ως προς τους στόχους, τις μεθόδους και τον χρόνο) και με κάποιου είδους μαθησιακή υποστήριξη·

(4)«άτυπη μάθηση»: μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες και εμπειρίες, η οποία δεν είναι οργανωμένη ούτε διαρθρωμένη όσον αφορά τους στόχους, τον χρόνο ή τα μαθησιακά μέσα. Μπορεί να συμβαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του ενδιαφερόμενου·

(5)«νέοι/νέες»: άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών·

(6)«μαζικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους·

(7)«φοιτητής/-τρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές σύντομου κύκλου, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή ισοδύναμου επιιπέδου. Καλύπτει επίσης τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες·

(8)«προσωπικό»: κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, ασχολείται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση και μπορεί να περιλαμβάνει καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και μη εκπαιδευτικό προσωπικό·

(9)«σπουδαστής/-τρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου από το δευτεροβάθμιο έως το μεταδευτεροβάθμιο. Περιλαμβάνονται τα άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από τέτοια προγράμματα·

(10)«μαθητής/-τρια σχολείου»: πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα που παρέχει γενική εκπαίδευση, με σκοπό τη μάθηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θεωρείται από τις εθνικές αρχές επιλέξιμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους·

(11)«εκπαίδευση ενηλίκων»: οποιαδήποτε μορφή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης για ενηλίκους μετά την αρχική εκπαίδευση, τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης φύσης·

(12)«τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα η οποία δεν συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα αλλά της οποίας τα νομικά πρόσωπα μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να επωφελούνται από το πρόγραμμα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης·

(13)«τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

(14)«σύμπραξη»: συμφωνία μεταξύ μιας ομάδας ιδρυμάτων και/ή οργανώσεων για τη διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων και σχεδίων·

(15)«κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών»: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταλήγει σε ενιαίο τίτλο σπουδών τον οποίο εκδίδουν και υπογράφουν από κοινού όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα και ο οποίος αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου βρίσκονται τα συμμετέχοντα ιδρύματα·

(16)«διεθνής»: σχετίζεται με ενέργειες στις οποίες εμπλέκεται τουλάχιστον μία τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

(17)«εικονική συνεργασία»: κάθε μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(18)«ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία του ιδρύματος αυτού, καθώς και κάθε άλλο είδος ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θεωρείται από τις εθνικές αρχές ως επιλέξιμο για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους·

(19)«διακρατική»: κάθε ενέργεια στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο χώρες που είναι είτε κράτη μέλη είτε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα·

(20)«δραστηριότητα νέων»: μια εξωσχολική δραστηριότητα που διεξάγεται από άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων και/ή οργανώσεων νέων και χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση μη τυπικής μάθησης·

(21)«εργαζόμενος/-η στον τομέα της νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής/-τρια που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης και βοηθά νέους στην πορεία κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξής τους·

(22)«ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία»: διάλογος με νέους/-ες και με οργανώσεις νεολαίας, που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας·

(23)«τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας συμφωνίας με την Ένωση η οποία της επιτρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός σε σχέση με τα κράτη μέλη·

(24)«νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο [197 παράγραφος 2 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού·

(25)«άτομα με λιγότερες ευκαιρίες»: τα άτομα που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στο πρόγραμμα για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, λόγω μετανάστευσης ή για λόγους όπως αναπηρίες και εκπαιδευτικές δυσχέρειες·

(26)«εθνική αρχή»: η αρχή που είναι αρμόδια, σε εθνικό επίπεδο, για την παρακολούθηση και την εποπτεία της διαχείρισης του προγράμματος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

(27)«εθνικός οργανισμός»: ένας ή περισσότεροι φορείς σε ένα κράτος μέλος ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι εθνικοί οργανισμοί σ’ ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

2.Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

β)προάγει την κινητικότητα στον τομέα της μη τυπικής μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των νέων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας·

γ)προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

3.Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσω των ακόλουθων τριών βασικών δράσεων:

α)μαθησιακή κινητικότητα («βασική δράση 1»)·

β)συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων («βασική δράση 2»)· και

γ)στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία («βασική δράση 3»).

Η επίτευξη των στόχων θα επιδιωχθεί επίσης μέσω των δράσεων Jean Monnet όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

Η περιγραφή των ενεργειών που εμπίπτουν σε κάθε βασική δράση δίνεται στο κεφάλαιο ΙΙ (εκπαίδευση και κατάρτιση), στο κεφάλαιο ΙΙΙ (νεολαία) και στο κεφάλαιο IV (αθλητισμός).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 4

Βασική δράση 1
Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 1:

α)την κινητικότητα των φοιτητών/-τριών και του προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

β)την κινητικότητα των σπουδαστών/-τριών και του προσωπικού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

γ)την κινητικότητα των μαθητών/-τριών και του προσωπικού των σχολείων·

δ)την κινητικότητα του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων·

ε)τις ευκαιρίες για την εκμάθηση γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την κινητικότητα.

Άρθρο 5

Βασική δράση 2
Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 2:

α)συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

β)συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των κέντρων επαγγελματικής αριστείας και συμπράξεις κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών·

γ)συμπράξεις καινοτομίας για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία·

δ)διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το δίκτυο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ευρώπη.

Άρθρο 6

Βασική δράση 3
Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες που εμπίπτουν στη βασική δράση 3:

α)την προετοιμασία και την υλοποίηση του γενικού θεματολογίου και των ειδικών θεματολογίων πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ ή δραστηριοτήτων άλλων σχετικών οργανισμών·

β)τη στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων 45 ·

γ)τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

δ)μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

ε)τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·

στ)δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

Άρθρο 7

Δράσεις Jean Monnet

Το πρόγραμμα στηρίζει τη διδασκαλία, την εκμάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των ακόλουθων δράσεων:

α)δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

β)δράση Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

γ)υποστήριξη στα ακόλουθα ιδρύματα που που έχουν στόχους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Διακρατικής Διακυβέρνησης· στο Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις Μπρυζ και Νατόλιν)· στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ· στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου, Τρίερ· στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, Odense και στο Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Κατάρτισης, Νίκαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΝΕΟΛΑΙΑ

Άρθρο 8

Βασική δράση 1
Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 1:

α)την κινητικότητα των νέων ανθρώπων·

β)τη συμμετοχή της νεολαίας σε δραστηριότητες·

γ)τις δραστηριότητες DiscoverEU·

δ)την κινητικότητα των νέων εργαζομένων.

Άρθρο 9

Βασική δράση 2
Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 2:

α)συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

β)συμπράξεις καινοτομίας για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία·

γ)διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία.

Άρθρο 10

Βασική δράση 3
Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες που εμπίπτουν στη βασική δράση 3:

α)την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου της Ένωσης για τη νεολαία, με την υποστήριξη του δικτύου wiki Νεολαίας·

β)τα ενωσιακά εργαλεία και μέτρα που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως μέσω του Youthpass·

γ)τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

δ)μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

ε)τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·

στ)δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 11

Βασική δράση 1
Μαθησιακή κινητικότητα

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού.

Άρθρο 12

Βασική δράση 2
Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες δράσεις που εμπίπτουν στη βασική δράση 2:

α)συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

β)εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού.

Άρθρο 13

Βασική δράση 3
Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες που εμπίπτουν στη βασική δράση 3:

α)την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση·

β)τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών στον τομέα του αθλητισμού·

γ)δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών βραβείων και επάθλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Προϋπολογισμός

1.Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 30 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη ενδεικτική κατανομή:

α)24 940 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από τα οποία:

(1)τουλάχιστον 8 640 000 000 EUR θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(2)τουλάχιστον 5 230 000 000 EUR για δράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)·

(3)τουλάχιστον 3 790 000 000 EUR σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(4)τουλάχιστον 1 190 000 000 EUR σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(5)450 000 000 EUR για δράσεις Jean Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7·

β)3 100 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 10·

γ)550 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 13· και

δ)τουλάχιστον 960 000 000 EUR ως συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών οργανισμών.

3.Επιπλέον του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για να προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος, είναι διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά από τον κανονισμό …/… [Μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας] 46 και από τον κανονισμό …/… [ΜΠΒ III] 47 , ώστε να ενισχυθούν δράσεις των οποίων η υλοποίηση και η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω συμβολή χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς με τους οποίους θεσπίζονται τα εν λόγω μέσα.

4.Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες για δράσεις που απορρέουν από σχέδια που περιλαμβάνονται στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021.

6.Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το [άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α)] του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το [στοιχείο γ)] του εν λόγω άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 15

Μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και μέθοδοι υλοποίησης

1.Το πρόγραμμα εκτελείται κατά τρόπο συνεκτικό, με άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό ή με έμμεση διαχείριση με τους φορείς που αναφέρονται στο [άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία και συμβάσεις.

3.Οι συνεισφορές σ’ έναν μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης μπορούν να καλύψουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την ανάκτηση των οφειλόμενων από τους αποδέκτες κονδυλίων και θεωρούνται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του [άρθρου X του κανονισμού X] [διάδοχος του κανονισμού για το Ταμείο Εγγυήσεων].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 16

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

1.Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ακόλουθων τρίτων χωρών:

α)μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β)υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες και οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα ενωσιακά προγράμματα·

προσδιορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού χρηματοδοτικών συνεισφορών σε μεμονωμένα προγράμματα και το διοικητικό κόστος τους. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [21 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού·

δεν παρέχει σε τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το πρόγραμμα·

εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της.

2.Οι χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν πλήρως μέρος στο πρόγραμμα στον βαθμό που πληρούν όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών κανονισμός στα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Όσον αφορά τις δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 6, στο άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και στα άρθρα 8 έως 10, 12 και 13, το πρόγραμμα μπορεί να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή των ακόλουθων τρίτων χωρών:

α)στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου·

β)σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.

Άρθρο 18

Κανόνες εφαρμοστέοι στην άμεση και έμμεση διαχείριση

1.Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στα δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

2.Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιλογή των συμμετεχόντων και τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

3.Για τις επιλογές είτε υπό άμεση είτε υπό έμμεση διαχείριση, η επιτροπή αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο [145 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο] του δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

4.Δημόσιοι φορείς, όπως και ιδρύματα και οργανώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού που έλαβαν περισσότερο από το 50 % του ετήσιου εισοδήματός τους από δημόσιες πηγές τα τελευταία δύο χρόνια θεωρούνται ότι έχουν την αναγκαία χρηματοοικονομική, επαγγελματική και διοικητική ικανότητα να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν απαιτείται από αυτούς να υποβάλουν περαιτέρω τεκμηρίωση προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητα αυτή.

5.Για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει ή να εξουσιοδοτήσει τους εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 23 να προσαρμόσουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τις επιχορηγήσεις για την ενίσχυση δράσεων κινητικότητας του προγράμματος.

6.Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει κοινές προσκλήσεις με τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες στο πρόγραμμα ή με τους οργανισμούς και τους φορείς τους για τη χρηματοδότηση σχεδίων βάσει ισόποσης χρηματοδότησης. Τα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής που συμφωνούνται με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς ή φορείς σύμφωνα με τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 19

Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που προορίζεται για κάθε δράση και της κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.Στο παράρτημα παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30 για την τροποποίηση του παραρτήματος, για την επανεξέταση ή τη συμπλήρωση των δεικτών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και η αξιολόγηση συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και στο κατάλληλο επίπεδο από τους δικαιούχους των κονδυλίων της Ένωσης κατά την έννοια του [άρθρου 2 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους δικαιούχους των ενωσιακών κονδυλίων και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 21

Αξιολόγηση

1.Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Συνοδεύεται επίσης από μια τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος.

3.Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

4.Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

5.Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 22

Πληροφόρηση, επικοινωνία και διάδοση

1.Οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 24 χαράσσουν συνεκτική πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων τους, και παρέχοντας πληροφορίες στις σχετικές ομάδες-στόχους όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

2.Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

3.Τα νομικά πρόσωπα στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα χρησιμοποιούν την ονομασία «Erasmus» για σκοπούς επικοινωνιακούς και διάχυσης των πληροφοριών όσον αφορά το πρόγραμμα.

4.Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 23

Εθνική αρχή

1.Έως την […], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, με επίσημη κοινοποίηση που διαβιβάζεται από τη μόνιμη αντιπροσωπεία τους, τα πρόσωπα που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εξ ονόματός τους ως η «εθνική αρχή» κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η εθνική αρχή αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, το οικείο κράτος μέλος το κοινοποιεί στην Επιτροπή αμέσως, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.

2.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με στόχο την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου.

3.Έως την […], η εθνική αρχή διορίζει έναν ή περισσότερους εθνικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων εθνικών οργανισμών, τα κράτη μέλη δημιουργούν κατάλληλο μηχανισμό για τη συντονισμένη διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση της συνεπούς και οικονομικά αποδοτικής υλοποίησης του προγράμματος και της προς τούτο αποτελεσματικής επαφής με την Επιτροπή, και τη διευκόλυνση της πιθανής μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ οργανισμών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ελαστικότητα και καλύτερη χρήση των κονδυλίων που διατίθενται στα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης της σχέσης μεταξύ της εθνικής αρχής και του εθνικού οργανισμού του, συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων όπως η κατάρτιση του προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού.
Η εθνική αρχή παρέχει στην Επιτροπή μια κατάλληλη εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, από την οποία προκύπτει ότι ο εθνικός οργανισμός τηρεί τις διατάξεις του άρθρου [58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)] και του άρθρου [60 παράγραφοι 1, 2 και 3] του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και τις απαιτήσεις της Ένωσης σχετικά με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου για εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων του προγράμματος για την παροχή επιχορηγήσεων.

4.Η εθνική αρχή ορίζει έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 26.

5.Για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η εθνική αρχή βασίζεται στους δικούς της ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους και/ή στους ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 26. Αν ο εθνικός οργανισμός που ορίστηκε για το πρόγραμμα είναι ο ίδιος με τον εθνικό οργανισμό που είχε οριστεί για το προηγούμενο πρόγραμμα, το πεδίο των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων για την εκ των προτέρων διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και ειδικές για το πρόγραμμα.

6.Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή απορρίψει τον ορισμό του εθνικού οργανισμού, με βάση την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη διαδικασία εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ή αν ο εθνικός οργανισμός δεν συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχει θέσει η Επιτροπή, τότε η εθνική αρχή διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η εθνική αρχή συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες απαιτήσεις ή ορίζει άλλον φορέα ως εθνικό οργανισμό.

7.Η εθνική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο. Ενημερώνει και συμβουλεύεται την Επιτροπή εγκαίρως πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση του προγράμματος, και ιδίως όσον αφορά τον εθνικό του οργανισμό.

8.Η εθνική αρχή παρέχει επαρκή συγχρηματοδότηση για τις λειτουργίες του εθνικού οργανισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

9.Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού, τη σχετική γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτή και την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση και την απόδοση του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή παρέχει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή πληροφορίες για την παρακολούθηση και την εποπτεία που ασκεί σε σχέση με το πρόγραμμα.

10.Η εθνική αρχή αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων που θα μεταφερθούν από την Επιτροπή στον εθνικό οργανισμό στο πλαίσιο του προγράμματος.

11.Σε περίπτωση παρατυπίας, αμέλειας ή απάτης που καταλογίζεται στον εθνικό οργανισμό, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων από τον εθνικό οργανισμό, που έχουν ως συνέπεια την προβολή απαιτήσεων από την Επιτροπή έναντι του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή είναι υπεύθυνη έναντι της Επιτροπής για την επιστροφή των μη ανακτηθέντων κονδυλίων.

12.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 11, η εθνική αρχή μπορεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Στην περίπτωση που η εθνική αρχή επιθυμεί να ανακαλέσει την εντολή του εθνικού οργανισμού για άλλους δικαιολογημένους λόγους, κοινοποιεί στην Επιτροπή την ανάκληση τουλάχιστον έξι μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της εντολής του εθνικού οργανισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εθνική αρχή και η Επιτροπή συμφωνούν ρητά σχετικά με ειδικά μεταβατικά μέτρα, βάσει χρονοδιαγράμματος.

13.Στην περίπτωση ανάκλησης, η εθνική αρχή πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους όσον αφορά τα κονδύλια της Ένωσης που έχουν ανατεθεί στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό και διασφαλίζει την απρόσκοπτη μεταφορά των εν λόγω κονδυλίων, καθώς και όλων των εγγράφων και διαχειριστικών μέσων που απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος, στον νέο εθνικό οργανισμό. Η εθνική αρχή παρέχει στον ανακληθέντα εθνικό οργανισμό την αναγκαία οικονομική υποστήριξη ώστε να συνεχίσει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι των δικαιούχων του προγράμματος και της Επιτροπής έως τη μεταφορά αυτών των υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.

14.Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις εθνικές αρχές να ορίσουν τα ιδρύματα ή τις οργανώσεις ή τους τύπους αυτών των ιδρυμάτων και οργανώσεων που μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις του προγράμματος στις αντίστοιχες επικράτειές τους.

Άρθρο 24

Εθνικός οργανισμός

1.Ο εθνικός οργανισμός:

α)έχει νομική προσωπικότητα ή είναι μέρος οντότητας που έχει νομική προσωπικότητα και διέπεται από το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους· υπουργείο δεν μπορεί να οριστεί ως εθνικός οργανισμός·

β)έχει την κατάλληλη διαχειριστική ικανότητα, προσωπικό και υποδομή για να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος και χρηστή οικονομική διαχείριση των πόρων της Ένωσης·

γ)διαθέτει τα επιχειρησιακά και νομικά μέσα για να εφαρμόζει τους διοικητικούς, συμβατικούς και δημοσιονομικούς κανόνες διαχείρισης που ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης·

δ)προσφέρει κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, που εκδίδονται κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, οι οποίες αντιστοιχούν στο επίπεδο των πόρων της Ένωσης που καλείται να διαχειριστεί·

ε)διορίζεται για τη διάρκεια του προγράμματος.

2.Ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο [19], σύμφωνα με το [άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία v) και vi)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.Ο εθνικός οργανισμός παρέχει επιχορήγηση σε δικαιούχους κατά την έννοια του άρθρου [2 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού μέσω συμφωνίας επιχορήγησης όπως εξειδικεύεται από την Επιτροπή για κάθε δράση του προγράμματος.

4.Ο εθνικός οργανισμός υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Επιτροπή και στην εθνική αρχή του σύμφωνα με το άρθρο [60 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των παρατηρήσεων που εκδίδονται από την Επιτροπή ύστερα από την ανάλυση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης αξιοπιστίας και της σχετικής γνωμοδότησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού.

5.Ο εθνικός οργανισμός δεν μπορεί να αναθέσει σε τρίτο μέρος κανένα καθήκον υλοποίησης του προγράμματος ή εκτέλεσης του προϋπολογισμού που του ανατίθεται χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από την εθνική αρχή και την Επιτροπή. Ο εθνικός οργανισμός διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τα καθήκοντα που ανατίθενται σε τρίτο μέρος.

6.Σε περίπτωση ανάκλησης της εντολής ενός εθνικού οργανισμού, ο ανακληθείς εθνικός οργανισμός παραμένει νομικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των συμβατικών υποχρεώσεών του όσον αφορά τους δικαιούχους του προγράμματος και την Επιτροπή, όσο εκκρεμεί η μεταφορά των εν λόγω υποχρεώσεων σε νέο εθνικό οργανισμό.

7.Ο εθνικός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση και την εκκαθάριση των χρηματοοικονομικών συμφωνιών που αφορούν το προηγούμενο πρόγραμμα και που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την έναρξη του προγράμματος.

Άρθρο 25

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.Με βάση τις απαιτήσεις συμμόρφωσης για τους εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3, η Επιτροπή επανεξετάζει τα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που της υποβάλλεται από την εθνική αρχή, της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης του εθνικού οργανισμού και της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ετήσια ενημέρωση από την εθνική αρχή σχετικά με τις δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας της όσον αφορά το πρόγραμμα.

2.Εντός δύο μηνών από την παραλαβή από την εθνική αρχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 3, η Επιτροπή αποδέχεται, αποδέχεται με όρους ή απορρίπτει τον ορισμό του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν συνάπτει συμβατική σχέση με τον εθνικό οργανισμό έως την αποδοχή της εκ των προτέρων διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Σε περίπτωση αποδοχής υπό όρους, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει αναλογικά μέτρα προφύλαξης εφαρμοστέα στη συμβατική σχέση της με τον εθνικό οργανισμό.

3.Η Επιτροπή καθιστά κάθε έτος διαθέσιμους τους ακόλουθους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό:

α)πόρους για επιχορηγήσεις στήριξης στο οικείο κράτος μέλος για τις δράσεις του προγράμματος, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό·

β)οικονομική συνεισφορά για στήριξη των διαχειριστικών καθηκόντων του εθνικού οργανισμού που καθορίζεται με βάση το ποσό των πόρων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης που ανατίθεται στον εθνικό οργανισμό.

γ)ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετοι πόροι για μέτρα του άρθρου 6 στοιχείο δ) και του άρθρου 10 στοιχείο δ).

4.Η Επιτροπή ορίζει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα εργασίας του εθνικού οργανισμού. Η Επιτροπή δεν καθιστά διαθέσιμους πόρους του προγράμματος στον εθνικό οργανισμό παρά μόνον μετά την επίσημη έγκριση του σχετικού προγράμματος εργασίας του εθνικού οργανισμού από την Επιτροπή.

5.Μετά την αξιολόγηση της ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης και της γνωμοδότησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, η Επιτροπή απευθύνει τη γνωμοδότησή της και τις σχετικές παρατηρήσεις της στον εθνικό οργανισμό και στην εθνική αρχή.

6.Εάν η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού ή τη σχετική γνωμοδότηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οργανισμού, ή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής των παρατηρήσεων της Επιτροπής από τον εθνικό οργανισμό, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τυχόν μέτρα προφύλαξης και διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το [άρθρο 60 παράγραφος 4] του δημοσιονομικού κανονισμού.

7.Διοργανώνονται τακτικές συνεδριάσεις με το δίκτυο των εθνικών οργανισμών ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις χώρες του προγράμματος και σε όλες τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 17.

Άρθρο 26

Ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός

4.Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο [60 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό αποτελεί τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας βάσει του άρθρου [123] του δημοσιονομικού κανονισμού.

5.Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός:

α)έχει τις αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την πραγματοποίηση λογιστικών ελέγχων στο δημόσιο τομέα·

β)εξασφαλίζει ότι οι λογιστικοί έλεγχοί του λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου·

γ)δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με τη νομική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος. Είναι, ιδίως, λειτουργικά ανεξάρτητος από τη νομική οντότητα της οποίας ο εθνικός οργανισμός αποτελεί μέρος.

6.Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στους εκπροσώπους της, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τις εκθέσεις για την υποστήριξη της γνωμοδότησης λογιστικού ελέγχου που εκδίδει σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 27

Αρχές του συστήματος ελέγχου

1.Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, όταν κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

3.Ο εθνικός οργανισμός είναι αρμόδιος για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιχορηγήσεων για τις δράσεις του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

4.Όσον αφορά τους πόρους του προγράμματος που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς, με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Άρθρο 28

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν μια τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα με απόφαση στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, προβλέπεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, εκτός των άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 29

Συμπληρωματικότητα με άλλες πολιτικές, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης

1.Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητά του με άλλες σχετικές πολιτικές, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την ψηφιακή πολιτική, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.

2.Μια δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.

3.Όταν το πρόγραμμα και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ)XX [ΚΚΔ] προβλέπουν οικονομική ενίσχυση μίας μόνο δράσης, τότε η εν λόγω δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

4.Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, για τις οποίες έχει δημοσιευτεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης, αλλά οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και οι κανόνες επιλεξιμότητας του παρόντος κανονισμού. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο [65] του κανονισμού (ΕΕ)ΧΧ [ΚΚΔ] σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κανονισμού και τους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

3.Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης εξουσιών που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 20 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 31

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από γνωμοδοτική επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την εξέταση τομεακών ζητημάτων. Εάν είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της και κατά περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές.

3.Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 32

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1.Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος μπορεί επίσης να καλύψει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης ανάμεσα στο πρόγραμμα και στα μέτρα που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

3.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο [130 παράγραφος 2] του δημοσιονομικού κανονισμού και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2021 ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου 2021, ακόμα και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

4.Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων και των δραστηριοτήτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις [31 Δεκεμβρίου 2027].

5.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν σε εθνικό επίπεδο την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020) και των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Άρθρο 34

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την […] [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο ΠρόεδροςΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1,5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδαΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

7. Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή και στις αξίες

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

 νέα δράση 

 νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 48  

 την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα αποσκοπεί, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στη στήριξη των ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας που συμβάλλουν στην προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων και στην ανάπτυξή τους ως πολιτών. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε οργανωσιακό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής με σκοπό να ενισχύσει την ένταξη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της βασικής πράξης του, το πρόγραμμα προβλέπεται να αρχίσει να υλοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2021 με διάρκεια επτά ετών.

1.4.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης

Ενώ τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για το περιεχόμενο και την οργάνωση των πολιτικών τους στους οικείους τομείς, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τόνωση της διακρατικής και διεθνούς κινητικότητας και των σχεδίων συνεργασίας, καθώς και να υποστηρίξει εξελίξεις της πολιτικής με ευρωπαϊκή διάσταση.

Οι στόχοι της παρούσας πρωτοβουλίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς και ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη λόγω του διακρατικού της χαρακτήρα, του μεγάλου όγκου και του ευρέος γεωγραφικού φάσματος της μαθησιακής κινητικότητας και των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων συνεργασίας, των επιπτώσεών τους στην πρόσβαση στη μαθησιακή κινητικότητα και, γενικότερα, στην ολοκλήρωση της Ένωσης, καθώς και της ενισχυμένης διεθνούς διάστασης. Όπως καταδεικνύεται από την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus+, οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή κρατών μελών, μολονότι θεωρούνται αποτελεσματικές και επωφελείς σε εθνικό επίπεδο, δεν διαθέτουν επαρκή κλίμακα και όγκο και δεν έχουν πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Οι ενωσιακές δράσεις επιτρέπουν την ενίσχυση της κρίσιμης μάζας για την αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών προκλήσεων στους οικείους τομείς. Από την άποψη του πεδίου εφαρμογής, η σωρευτική κάλυψη ανά επιμέρους χώρα και η διατομεακή κάλυψη εξακολουθούν να είναι περιορισμένες σε σύγκριση με το τρέχον πρόγραμμα Erasmus+.

Από την ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+ φάνηκε ότι, αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα, η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού, καθώς και η ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα, θα ήταν σημαντικά μειωμένες. Η κύρια ενωσιακή προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων συνεργασίας όπως περιγράφεται από την αξιολόγηση συνίσταται σε οφέλη ως προς την ποιότητα, την καινοτομία, τον επαγγελματισμό και τη διεθνοποίηση για τους συμμετέχοντες οργανισμούς, καθώς και αυξημένα επίπεδα διατομεακής συνεργασίας, βελτιωμένη γεωγραφική εξισορρόπηση, αφού οι μικρές χώρες και οι χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι καλύτερα ενσωματωμένες. Η αξιολόγηση έδειξε επίσης ότι το πρόγραμμα διαμορφώνει ενεργά θετικές στάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 49 και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας, οριζόντια με όλες τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες. Από την αξιολόγηση αναδείχθηκαν τα οφέλη που θα έχει η επέκταση των δραστηριοτήτων που εστιάζονται ειδικά στη βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των νέων, των μαθητών/-τριών και των σπουδαστών/-τριών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία προέρχεται επίσης από το σωρευτικό αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του προγράμματος που τροφοδοτεί την εμπειρογνωσία της Ευρώπης, ιδίως σε ορισμένους σημαντικούς τομείς του μέλλοντος, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και την ικανότητα καινοτομίας. Η διακρατική και η διεθνής διάσταση των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων εκτρέφει ταλέντα και αναπτύσσει διασυνδέσεις σε τομείς που απαιτούν μεγάλο βαθμό διεθνοποίησης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων επαγγελματιών οι οποίοι ωφελήθηκαν από μια διεθνή εμπειρία και εμπλούτισαν τις τεχνικές και οριζόντιες δεξιότητές τους. Η ενωσιακή προστιθέμενη αξία θα διαμορφώσει την επόμενη γενιά των δημιουργικών και καινοτόμων Ευρωπαίων πολιτών και θα βοηθήσει να καλλιεργηθεί ένας αληθινά ευρωπαϊκός τρόπος σκέψης. Η διακρατική ευρωπαϊκή διάσταση θα αναπτύξει διασυνδέσεις σε τομείς που απαιτούν μεγάλο βαθμό διεθνοποίησης. Η ενίσχυση της καινοτομίας σε ενωσιακό επίπεδο θα ενισχύσει επίσης τη διασταυρούμενη γονιμοποίηση μεταξύ των χωρών, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκσυγχρονιστούν με παρόμοιο ρυθμό και να εισαγάγουν την καινοτομία στα συστήματα και τις πολιτικές τους. Το πρόγραμμα θα συμβάλει, επίσης, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην αντιμετώπιση προκλήσεων που τώρα αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, τα ιδρύματα, καθώς και τα συστήματα και οι πολιτικές που μεριμνούν για την προσωπική, κοινωνικο-εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη των πολιτών παρέχοντάς τους υψηλής ποιότητας, καινοτομικές και χωρίς αποκλεισμούς δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει επίσης μια δράση ειδικά σχεδιασμένη για την πρόσβαση στο πρόγραμμα συντελεστών μικρότερου μεγέθους, η οποία θα στηρίζει ευέλικτους μορφότυπους (γενικά διακρατικές και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εθνικές δραστηριότητες με ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση, όπως δραστηριότητες σχετικές με ένα ειδικό ευρωπαϊκό θέμα ή προτεραιότητα πολιτικής). Αυτό θα επιτρέψει στους οργανισμούς με μικρότερη οργανωτική ικανότητα και σε συμμετέχοντες με περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία στη διακρατική συνεργασία, όπως οι οργανώσεις βάσης και οι νεοεισερχόμενοι, να έχουν μια πρώτη εμπειρία πρόσβασης σε χρηματοδότηση της Ένωσης και να αποκτήσουν γνώσεις ενόψει μελλοντικών δραστηριοτήτων διακρατικής συνεργασίας.

1.4.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+ που ολοκληρώθηκε 50  πρόσφατα αξιολόγησε την πρόοδο στην υλοποίηση του Erasmus+ την περίοδο 2014-2016 σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και εξέτασε επίσης τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των επτά προγενέστερων προγραμμάτων την περίοδο 2007-2013 (εκ των υστέρων αξιολόγηση), συμπεριλαμβανομένων των εταίρων-χωρών. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι το Erasmus+ και τα προγενέστερα προγράμματα είχαν μεγάλη συνάφεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Συνολικά, το πρόγραμμα εκτιμάται πολύ από πολλά και διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και από το ευρύ κοινό, έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό γνωστό όνομα, αναγνωρίζεται πέραν των άμεσα δικαιούχων και θεωρείται εμβληματική πρωτοβουλία της Ένωσης. Η ενδιάμεση αξιολόγηση απέδειξε επίσης ότι το πρόγραμμα συμβάλλει σε μια πιο συνεκτική Ένωση και ότι είναι αποτελεσματικό ως προς την ενστάλαξη της καινοτομίας στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Erasmus+ έχει επίσης αποδειχθεί σημαντικό για τη συνολική προβολή της Ένωσης, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των εταίρων-χωρών.

Ισχυρά τεκμήρια αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε διάφορα επίπεδα, δηλ. στους νέους, ατομικά, και στο προσωπικό που ωφελείται από το πρόγραμμα, καθώς και σε οργανισμούς και συστήματα. Το πρόγραμμα απέδειξε ότι είναι ικανό να επεκταθεί και να προσαρμοστεί σε νέες ομάδες-στόχους, καθώς και να βελτιώνει διαρκώς τους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων. Το Erasmus+ έχει μερικώς μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους δικαιούχους π.χ. ενισχύοντας την ψηφιοποίηση και εισάγοντας ταχείες διαδικασίες επιλογής για τις επιχορηγήσεις. Ο μειωμένος διοικητικός φόρτος τόνωσε τις επιδόσεις που δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα των υποστηριζόμενων σχεδίων, καθώς οι δικαιούχοι ήταν σε θέση να εστιαστούν περισσότερο στο περιεχόμενο του σχεδίου τους. Η αξιολόγηση έδειξε επίσης ότι η αναδιάρθρωση των προγενέστερων προγραμμάτων σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσε τη συνοχή του σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση μεταξύ ειδών δράσεων που χρηματοδοτούνται και της λογικής παρέμβασης του προγράμματος, βελτίωσε την απόδοσή του και απλοποίησε την αρχιτεκτονική του σε τρεις βασικές δράσεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ζητούν σταθερότητα ή σταδιακές εξελίξεις στο μέλλον.

Η αξιολόγηση συνέστησε για το μελλοντικό πρόγραμμα:

- να προωθήσει τον χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα (τόσο για άτομα όσο και για οργανισμούς) για τις ευάλωτες ομάδες και να διευρύνει την πρόσβαση στο πρόγραμμα, ιδίως για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες·

- να βελτιστοποιήσει τις δράσεις που στοχεύουν στην τόνωση της καινοτομίας, συμβάλλοντας στη γεφύρωση δεξιοτήτων και προσόντων·

- να θέσει καλύτερα τις προτεραιότητες και να επενδύσει στρατηγικά στους τομείς με τις μεγαλύτερες δυνητικά επιδόσεις –σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, νεολαία·

- να μεγιστοποιήσει τη σημασία και τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης ενηλίκων, των δράσεων Jean Monnet και αυτών στον τομέα του αθλητισμού·

- να προβάλει την ευρωπαϊκή ταυτότητα: με ενίσχυση των μέτρων για καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη·

- να αυξήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διεθνές πλαίσιο και τη συνολική προβολή του προγράμματος·

- να απλοποιήσει περαιτέρω τους κανόνες του προγράμματος και τις διοικητικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων για τις διεθνείς δράσεις, τα βελτιστοποιημένα διαδικτυακά εργαλεία και τη μείωση της ποσότητας των πληροφοριών που απαιτούνται από τους συμμετέχοντες και τους δικαιούχους·

- να ενισχύσει και να αναπτύξει νέες συνέργειες με άλλα μέσα και πολιτικές της Ένωσης·

- να εμπλέξει περισσότερο τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών αναγκών.

1.4.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα μέσα χρηματοδότησης που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 με στόχο την επένδυση στους ανθρώπους, την κοινωνική συνοχή και τις αξίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς άλλες πράξεις της Ένωσης, ιδίως τα μέσα εξωτερικής συνεργασίας 51 , τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει επίσης συνέργειες με το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, καθώς και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες συμπληρωματικότητας μεταξύ των στόχων και των παρεμβάσεων του προγράμματος και των μελλοντικών προγραμμάτων δικαιοσύνης, αξιών και δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα θα συμβαδίζει και θα αποτελέσει σημαντικό συμπλήρωμα του μελλοντικού προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Στον τομέα της νεολαίας, το πρόγραμμα επίσης θα συμβαδίζει και θα συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, προσφέροντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων. Στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα συμπληρώσει την ευρεία προσέγγιση του προγράμματος Erasmus+ στις δεξιότητες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Έχουν εντοπιστεί μεγάλες δυνατότητες συμπληρωματικότητας και συνεργειών ως προς τους κοινούς στόχους (π.χ. ποσοτική ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.). Αυτά τα προγράμματα της Ένωσης έχουν μεγάλη σημασία για μια πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική Ευρώπη που θα είναι προετοιμασμένη για τις μελλοντικές εξελίξεις. Αναμένεται ότι από τις καλύτερες ευκαιρίες για συνέργειες και συμπληρωματικότητα θα αυξηθεί η συνοχή μεταξύ των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και θα γίνει πιο αποτελεσματική η συνεργασία, ώστε να απαντηθούν τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες.

Αν και τα προγράμματα αυτά στηρίζονται από διακριτούς μηχανισμούς, με ανεξάρτητους τρόπους λειτουργίας, διαφορετικές λογικές παρέμβασης, διαφορετικούς τρόπους και αρχιτεκτονική διαχείρισης, η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να έχει συγκλίνοντα αποτελέσματα. Συνεπώς, θα διερευνηθεί πού είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν συνέργειες για περισσότερη προστιθέμενη αξία.

Νέες ή ενισχυμένες συνέργειες θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε διάφορα επίπεδα:

1. σε στρατηγικό επίπεδο, ενισχυμένη συνοχή και καλύτερη ευθυγράμμιση των κοινών στόχων πολιτικής·

2. σε επίπεδο προγραμματισμού, ενισχυμένη συνέπεια ως προς τις προτεραιότητες και συμβατά πλαίσια υλοποίησης·

3. σε επίπεδο σχεδίων, στρατηγικός συνδυασμός χρηματοδότησης από διάφορες πηγές.

Ως πρακτικό εργαλείο για την ενίσχυση της υλοποίησης των συνεργειών, προτείνεται η αφομοίωση άλλων συστημάτων κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση από το Erasmus, ώστε να χρησιμοποιηθεί η υποδομή και ο μηχανισμός παραγωγής αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus ως «όχημα» και να ακολουθηθεί η λογική παρέμβασης του Erasmus. Μια νέα δράση θα εισαχθεί με σκοπό την υποστήριξη της κινητικότητας των διαφόρων κατηγοριών οργανώσεων ή ατόμων που απευθύνονται ειδικά σε άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. τομέας δημόσιας διακυβέρνησης, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, επιχειρήσεις, επιβολή του νόμου, κ.λπ.). Αυτό θα συμβάλει στην ενισχυμένη συνοχή της εφαρμογής, καθώς και στην περαιτέρω απλούστευση και αύξηση της απόδοσης. Το πρόγραμμα Erasmus ως «όχημα» για δράσεις κινητικότητας θα παρέχεται ως δράση σε κεντρικό επίπεδο, δεδομένου ότι έχει κρίσιμη μάζα (τουλάχιστον στο αρχικό του στάδιο), καθώς και διατομεακή συνιστώσα.

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από 1/1/2021 έως 31/12/2027

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2021 έως το 2027 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το 2021 έως το 2032 για πιστώσεις πληρωμών

 απεριόριστη διάρκεια

Περίοδος σταδιακής υλοποίησης από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,
και στη συνέχεια πλήρης υλοποίηση.

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 52  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς 

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη 

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού·

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

Όσον αφορά τους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων, τα μέσα (κυρίως επιχορηγήσεις) και οι τρόποι διαχείρισης –άμεση και έμμεση διαχείρισηθα παραμείνουν σε ισχύ, καθώς δεν χρειάζεται διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Το μελλοντικό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του Erasmus θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασισμένη σε α) συνεχή παρακολούθηση για την αξιολόγηση της προόδου ως προς την επίτευξη αποτελεσμάτων και ποσοτικών στόχων του προγράμματος· και β) αξιολογήσεις και μελέτες/έρευνες για τον προσδιορισμό του μακροπρόθεσμου αντικτύπου του προγράμματος, που θα μετριέται μόνο λίγες φορές στη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού (επίσημη ενδιάμεση και ex-post αξιολογήσεις και θα εξειδικευμένες μελέτες και έρευνες).

Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες ρυθμίσεις στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να απλουστευθεί, να εξορθολογιστεί και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους συμμετέχοντες (άτομα και οργανώσεις), ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται επαρκής συλλογή πληροφοριών για την αξιολόγηση του αντικτύπου του προγράμματος και τη διασφάλιση της λογοδοσίας. Συνεπώς, θα θεσπίζονται συστηματικά κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων με βάση την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητά τους και βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από το τρέχον πρόγραμμα, χωρίς να διακυβεύονται οι ανάγκες για δεδομένα για τους σκοπούς της αξιολόγησης.

Συμβαδίζοντας και με τα ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, το επόμενο πρόγραμμα Erasmus σκοπεύει στην απλούστευση και τη βελτίωση του συστήματος παρακολούθησης ώστε να εξασφαλιστεί:

- η σαφήνεια και συνάφεια των δεικτών αποτελέσματος, καθώς και της ποιότητας των δεδομένων:

- η ανθεκτικότητα των ενδοϋπηρεσιακώς καταρτιζόμενων δεικτών αποτελεσμάτων·

- η αναλογικότητα μεταξύ του σχετικού βάρους των δικαιούχων (αριθμός και συχνότητα ερευνών, δείγματα αποκριθέντων, ποσότητα και επίπεδο πολυπλοκότητας των δεδομένων που συλλέχθηκαν κ.λπ) και η χρήση των δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και διάδοσης·

- η φιλικότητα προς τον χρήστη και περαιτέρω διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών εργαλείων.

2.2.Σύστημα /-τα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Ο προτεινόμενος συνεχής συνδυασμός των τρόπων διαχείρισης του προγράμματος (άμεση και έμμεση) βασίζεται στη θετική εμπειρία από την υλοποίηση του σημερινού προγράμματος Erasmus+, όπως αποτιμήθηκε στην ενδιάμεση αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία οι τρόποι αυτοί είναι κατάλληλοι για να επιτευχθεί καλός, συνολικά, συντονισμός και να μην υπάρξουν μεγάλες παρατυπίες. Αξιοποιεί τις υφιστάμενες δομές, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της απόδοσης.

Η διατήρηση δοκιμασμένων και ελεγμένων τρόπων διαχείρισης θα δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν οι συντελεστές στην παράδοση αποτελεσμάτων και στην επίδοση, διασφαλίζοντας αποδεδειγμένα κέρδη απόδοσης, ενώ θα ελαχιστοποιηθεί ο διοικητικός φόρτος (με βάση τις εμπειρίες από τη μετάβαση από τη γενιά προγράμματος της περιόδου 2007-2013 έως τη γενιά της περιόδου 2014-2020). Η γενική αρχή θα διατηρηθεί: γενικός κανόνας είναι ότι δεν δίνεται άμεση ενίσχυση σε μεμονωμένους δικαιούχους· η ενίσχυση δρομολογείται μέσω των συμμετεχόντων οργανισμών, που την κατανέμουν στους εκπαιδευόμενους ή στους επαγγελματίες.

Συνολικά, το κόστος διαχείρισης του τρέχοντος προγράμματος Erasmus+ για την Ένωση είναι λογικό (6 % του προϋπολογισμού διοικητικής λειτουργίας και του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του Erasmus) 53 . Αυτό είναι σαφέστερο όταν συγκριθεί με μικρότερες εθνικές δράσεις που φαίνονται πιο δαπανηρές (κατά μέσο όρο 14 % του αντίστοιχου προϋπολογισμού τους).

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Οι κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί κατά την υλοποίηση των τρεχόντων προγραμμάτων εμπίπτουν κυρίως στις εξής κατηγορίες:

- σφάλματα που οφείλονται στην έλλειψη εμπειρίας των δικαιούχων με τους κανόνες. Τα ποσοστά σφαλμάτων και οι δημοσιονομικές προσαρμογές αναμένεται να είναι αυξημένα σε περίπτωση δράσεων με πιο σύνθετες διατάξεις δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδίως όταν οι επιχορηγήσεις βασίζονται στο πραγματικό κόστος· ο εν λόγω κίνδυνος αμβλύνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της χρήσης απλουστευμένων δαπανών (κατ’ αποκοπή, ενιαίος συντελεστής και κλίμακες μοναδιαίου κόστους), ανάλογα με τα επιτρεπόμενα από τον δημοσιονομικό κανονισμό·

- αξιοπιστία της αλυσίδας ελέγχου και διατήρηση της διαδρομής ελέγχου. Η διαχείριση του Erasmus πραγματοποιείται από μεγάλο αριθμό ενδιαμέσων, τους εθνικούς οργανισμούς, με εποπτικούς ελέγχους που διενεργούνται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, όπως προβλέπεται στον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και με την επιχειρησιακή εποπτεία και την εποπτεία διακυβέρνησης των εθνικών αρχών. Το πλαίσιο ελέγχου που περιορίζει τους εν λόγω κινδύνους είναι πολύ καλά εδραιωμένο·

- οι στοχευόμενοι συμμετέχοντες (π.χ. νεολαία ή ενήλικοι) μπορεί να μην έχουν την απαραίτητη οικονομική επιφάνεια ή εξειδικευμένες δομές διαχείρισης ή ικανότητα διαχείρισης των ενωσιακών κονδυλίων και υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους και παρακολούθηση βάσει αξιολόγησης κινδύνου.

Η βασική απλούστευση για την άμβλυνση των κινδύνων και τη μείωση των ποσοστών σφαλμάτων που οφείλονται στην πολυπλοκότητα των δημοσιονομικών διατάξεων θα συνίσταται στην ευρεία χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίου συντελεστή, κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και απλουστευμένων μορφοτύπων για ενέργειες, ώστε να είναι εύκολη η τήρηση των κανόνων και παράλληλα να εξασφαλίζεται λογοδοσία.

Όλοι οι επιφορτισμένοι φορείς φέρουν πάντοτε την ευθύνη για το πρωταρχικό επίπεδο των ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενώ η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της διενέργειας των εποπτικών ελέγχων. Αυτό το στέρεο σύστημα ελέγχου που λειτουργεί ήδη θα διατηρηθεί ώστε να ελέγχεται η χρήση των ενωσιακών κονδυλίων για δράσεις που αποτελούν το αντικείμενο είτε έμμεσης διαχείρισης από τις εθνικές αρχές είτε άμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Όσον αφορά τους πόρους του προγράμματος που μεταφέρονται στους εθνικούς οργανισμούς, η Επιτροπή εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό των ελέγχων της με τις εθνικές αρχές και τους εθνικούς οργανισμούς, με βάση την αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου και ύστερα από ανάλυση με βάση την επικινδυνότητα. Ενώ οι εθνικοί οργανισμοί θα είναι υπεύθυνοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και συμμόρφωσης των δικαιούχων θα εξακολουθήσει να παρακολουθείται και να εποπτεύεται από τα κράτη μέλη/τις εθνικές αρχές και να ελέγχεται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό 54 . Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η αξιοπιστία των ελέγχων σε επίπεδο χώρας, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εκδίδει ετήσιες οδηγίες για τον έλεγχο.

Το σύστημα ελέγχου θα καθοριστεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα των ελέγχων. Τα πλαίσια εποπτείας και απόδοσης της Επιτροπής θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο παρακολούθησης και ανατροφοδότησης προκειμένου να χαράσσεται καλά τεκμηριωμένη πολιτική. Η Επιτροπή θα συμπεριλάβει το Erasmus στο πρόγραμμα εποπτικών επισκέψεών της, χρηματοοικονομικών λογιστικών ελέγχων, και επισκέψεων παρακολούθησης και υλοποίησης, καθώς και στις δραστηριότητες καθοδήγησης όπως συνέδρια, εναρκτήριες συναντήσεις, συναντήσεις των εθνικών οργανισμών, σεμινάρια κατάρτισης και διαδικτυακά σεμινάρια.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου ÷ της αξίας των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Σε ό,τι αφορά την οικονομική αποδοτικότητα, η Επιτροπή έχει καταλήξει, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, σε αρχική εκτίμηση του κόστους των πόρων και των εισροών που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων και προέβη σε εκτίμηση των οφελών των ελέγχων από την άποψη του αριθμού των σφαλμάτων και των παρατυπιών που αποτράπηκαν, εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν χάρη στους εν λόγω ελέγχους αλλά και από την άποψη των σφαλμάτων που δεν μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά. Η προσέγγιση αυτή δίδει έμφαση στους βασικούς οικονομικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους της αλυσίδας ελέγχων.

Η στρατηγική ελέγχων βασίζεται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου με σκοπό την παροχή εύλογης αξιοπιστίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του έργου. Η προσέγγιση που ακολουθείται για την αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων βασίζεται στη λογική των δομικών μονάδων αξιοπιστίας και ενός ενιαίου ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχου. Η Επιτροπή διαχωρίζει τη συχνότητα από την ένταση των ελέγχων – δεδομένων των διαφορετικών προφίλ επικινδυνότητας των τρεχουσών και των μελλοντικών της συναλλαγών και της οικονομικής αποδοτικότητας των υφιστάμενων και των εναλλακτικών ελέγχων της, όπως περιγράφεται, ειδικότερα, στις οδηγίες για την υλοποίηση του προγράμματος προς τους εθνικούς οργανισμούς. Την ευθύνη για το πρωταρχικό επίπεδο των ελέγχων φέρουν πάντοτε οι εθνικοί οργανισμοί και το σύνολο των συμμετεχόντων φορέων με σκοπό να διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ενώ η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της διενέργειας των εποπτικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, το γενικό κόστος ελέγχου του διαχειριζόμενου προϋπολογισμού είναι χαμηλό —κυμαίνεται μεταξύ 1 % και 5 %, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο μέτρησης— (με την εξαίρεση του προϋπολογισμού του εκτελεστικού οργανισμού). Το εν λόγω κόστος είναι αναλογικό και οικονομικά αποδοτικό, δεδομένου του πιθανού κινδύνου σφάλματος σε περίπτωση απουσίας των εν λόγω ελέγχων και της απαίτησης να διασφαλίζεται ποσοστό σφαλμάτων κάτω του 2 %. Με βάση την εμπειρία από το τρέχον Erasmus+ και από των προγενέστερα προγράμματα, τα οποία έχουν ποσοστά σφαλμάτων περίπου 1 % σε πολυετή βάση, ο αναμενόμενος κίνδυνος σφάλματος είναι χαμηλότερος του 2 %.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Οι έλεγχοι που αποσκοπούν στην πρόληψη και τον εντοπισμό των περιπτώσεων απάτης δεν διαφέρουν πολύ από τους ελέγχους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των συναλλαγών (τα ακούσια σφάλματα). Κάθε έτος η Επιτροπή εξετάζει όλες τις εκθέσεις των εθνικών οργανισμών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις απάτης ή παρατυπιών. Οι υποθέσεις αυτές παρακολουθούνται κυρίως σε εθνικό επίπεδο, όπου οι εθνικοί οργανισμοί έχουν άμεση πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας και αναφοράς υποθέσεων απάτης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνδράμουν τις εν εξελίξει έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και οργανώνουν τις επακόλουθες ενέργειες για έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης που έχουν ολοκληρωθεί. Η οικονομική ζημία στον προϋπολογισμό της Ένωσης που οφείλεται σε απάτη η οποία έχει διαπιστωθεί σε τελικές εκθέσεις υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης σχετικά με προγράμματα με παρόμοιες διατάξεις χρηματοδότησης και παρόμοια ενδιαφερόμενα μέρη είναι χαμηλή. Οι υποθέσεις παραπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στην Υπηρεσία Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων (IDOC), ανάλογα με την περίπτωση, αλλά σημαντικός αριθμός υποθέσεων παρακολουθείται στη διάρκεια του έτους σε άμεση συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς και τις εθνικές αρχές, οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση στις σχετικές δικαστικές αρχές και τις αρχές καταπολέμησης της απάτης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής που υλοποιούν τη δράση έχουν αναπτύξει και υλοποιήσει από το 2014 τη δική τους στρατηγική καταπολέμησης της απάτης, την οποία έχουν επεξεργαστεί με βάση τη μεθοδολογία που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Η εν λόγω στρατηγική, η οποία επικαιροποιείται τακτικά, συμπληρώνεται (η πλέον πρόσφατη προσθήκη έγινε το 2017), ανάλογα με την περίπτωση, από διαδικαστικά έγγραφα χαμηλότερου επιπέδου, τα οποία καλύπτουν τον τρόπο αναφοράς και παρακολούθησης των υποθέσεων.

Σύμφωνα και με το συμπέρασμα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, δεδομένου ότι η κλίμακα της απάτης στο πρόγραμμα είναι πολύ μικρή και περιορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων για σχέδιο ή σε περιπτώσεις υπευθύνων σχεδίων που δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι κατάλληλα και αναλογικά. Δεδομένου του επιπέδου των επιπτώσεων από απάτη που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει το προτεινόμενο πρόγραμμα, ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονομική ζημία που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, ο υπολειπόμενος κίνδυνος απάτης δεν δικαιολογεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διατηρούν στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Συνεπώς, είναι εφικτό να εξαχθεί θετικό συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία σχετικά με τον κίνδυνο απάτης.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Τομέας 2 «Συνοχή και αξίες»

07 «Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην κοινωνική συνοχή και στις αξίες»

Κεφάλαιο 03 «Erasmus»

ΔΠ/ΜΔΜ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψήφιων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου [21 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού

2

07 01 02 – Διοικητική στήριξη του προγράμματος

ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΟΧΙ

2

07 03 01 - Προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΟΧΙ

2

07 03 02 - Προαγωγή της κινητικότητας στον τομέα της μη τυπικής μάθησης και προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των νέων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΟΧΙ

2

07 03 03 - Προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

ΔΠ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τα Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου

2

Συνοχή και αξίες

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις

07 03 01 Προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1)

2.554,979

2.713,730

2.970,543

3.351,156

3.896,218

4.668,546

5.744,828

25.900,000

Πληρωμές

(2)

2.065,608

2.487,261

2.817,465

3.197,250

3.706,250

4.413,914

5.401,834

1810,418

25.900,000

07 03 02 Προαγωγή της κινητικότητας στον τομέα της μη τυπικής μάθησης και προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των νέων, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1)

305,808

324,809

355,548

401,104

466,343

558,783

687,605

3.100,000

Πληρωμές

2)

247,235

297,703

337,226

382,682

443,605

528,306

646,552

216,691

3.100,000

07 03 03 Προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και της συνεργασίας, της ένταξης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1)

54,256

57,627

63,081

71,164

82,738

99,139

121,994

550,000

Πληρωμές

2)

43,864

52,818

59,830

67,895

78,704

93,732

114,711

38,445

550,000

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο του προγράμματος

07 01 02 Διοικητική στήριξη του Erasmus 

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

3)

44,392

47,150

51,612

58,225

67,695

81,114

99,814

450,000

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+3

2.959,435

3.143,317

3.440,783

3.881,648

4.512,994

5.407,582

6.654,241

30.000,000

Πληρωμές

=2+3

2.401,103

2.884,931

3.266,128

3.706,051

4.296,254

5.117,067

6.262,907

2.065,558

30.000,000

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι 55

35,007

40,366

45,725

45,725

45,725

45,725

45,725

303,876

Άλλες διοικητικές δαπάνες

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

 

7,410

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

36,066

41,425

46,784

46,784

46,784

46,784

46,784

311,286

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2.995,501

3.184,742

3.487,567

3.928,432

4.559,778

5.454,366

6.701,025

30.311,286

Πληρωμές

2.437,169

2.926,356

3.312,912

3.752,835

4.343,038

5.163,851

6.309,691

2.065,558

30.311,286

3.2.2.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

35,007

40,366

45,725

45,725

45,725

45,725

45,725

303,876

Άλλες διοικητικές δαπάνες

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

1,059

7,410

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

36,066

41,425

46,784

46,784

46,784

46,784

46,784

311,286

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

44,392

47,150

51,612

58,225

67,695

81,114

99,814

450,000

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

44,392

47,150

51,612

58,225

67,695

81,114

99,814

450,000

ΣΥΝΟΛΟ

80,458

88,575

98,396

105,009

114,479

127,898

146,598

761,286

3.2.2.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους 56

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής

225

261

296

296

296

296

296

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: IΠΑ) — AC, AL, END, INT και JPD

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

- στην έδρα

37

41

44

44

44

44

44

- σε αντιπροσωπείες

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος 

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

Έρευνα

Άλλα (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

262

302

340

340

340

340

340

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

   δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

    στα διάφορα έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών    

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Άρθρο ………….

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2018) 321 final.
(3)    COM(2017) 673 final.
(4)    Σήμερα, το 70% των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό που παρουσιάζει μικρή αύξηση της τάξης των δύο ποσοστιαίων μονάδων από το 2017 και μετά και αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία που έχει καταγραφεί από την άνοιξη του 2010. Πάνω από τους μισούς αποκριθέντες (54 %) γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες της ΕΕ, αλλά πάνω από τα δύο τρίτα θα ήθελαν να ξέρουν περισσότερα (Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 88 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ του Νοεμβρίου 2017). Βλ. επίσης την έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ, COM(2017) 30/2 final.
(5)    Για παράδειγμα, μόνο το ένα τρίτο των μαθητών ηλικίας 14 ετών (35 %) γνωρίζουν ποιος ψηφίζει για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ΙΕΑ (2010) Ευρωπαϊκή έκθεση του ICCS για το 2009, Πολιτική αγωγή, στάση και ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 24 ευρωπαϊκές χώρες  http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf .
(6)    TNS για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), Ευρωβαρόμετρο «Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/1fa75943-a978-11e7-837e-01aa75ed71a1 .
(7)    Μελέτη «Μαθαίνοντας για την Ευρώπη στο σχολείο» https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/83be95a3-b77f-4195-bd08-ad92c24c3a3c .
(8)    Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III).
(9)    Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
(10)    [Παραπομπή].
(11)    COM(2018) 366.
(12)    COM(2018) 267.
(13)    COM(2018) 50 final και SWD(2018) 40 final.
(14)    SWD(2018) 40 final.
(15)    Οι χώρες του προγράμματος, δηλαδή τα είκοσι οκτώ κράτη μέλη, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία.
(16)    Η διαβούλευση διεξήχθη από τη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάλυπτε μια δέσμη προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης/κατάρτισης, του πολιτισμού, της ιδιότητας του πολίτη και της δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης κατατέθηκαν 1127 απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα Erasmus+. Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα των αξιών και της κινητικότητας .
(17)    Βλ. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_el
(18)    SEC(2018) 265. Η παρούσα γνωμοδότηση αφορά ένα σχέδιο έκθεσης για την εκτίμηση επιπτώσεων το οποίο διαφέρει από εκείνο που εγκρίθηκε.
(19)    [Παραπομπή].
(20)    Εργαλείο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)· Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)· Εργαλείο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI)· Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI).
(21)    Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(22)    ΕΕ C , , σ. .
(23)    ΕΕ C , , σ. .
(24)    COM(2018) 98 final.
(25)    ΕΕ C 428 της 13.12.2017, σ. 10.
(26)    COM(2018) 321 final.
(27)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).
(28)    COM(2016) 381 final.
(29)    [Παραπομπή].
(30)    [Παραπομπή πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2018].
(31)    COM(2018) 269 final.
(32)    [Παραπομπή].
(33)    COM(2018) [ ].
(34)    ΕΕ L […], […], σ. […].
(35)    ΕΕ L […], […], σ. […].
(36)    COM(2017) 623 final.
(37)    Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(38)    Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(39)    Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).
(40)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-18).
(41)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(42)    Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(43)    Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(44)    Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(45)    Ειδικότερα, το ενιαίο πλαίσιο της Ένωσης για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων· το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση· το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφοριών στην Ευρώπη και των εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και τα δίκτυα Euroguidance.
(46)    [Παραπομπή].
(47)    [Παραπομπή].
(48)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(49)    Σε όλους τους τομείς και όλες τις μορφές συμμετοχής στο πρόγραμμα διαπιστώθηκε θετική σχέση μεταξύ της συμμετοχής στο πρόγραμμα και του αισθήματος του ανήκειν στην Ένωση. Οι εκπαιδευόμενοι που ωφελούνται άμεσα από το Erasmus+ έχουν κατά 19 % περισσότερες πιθανότητες να νιώσουν Ευρωπαίοι και 6 % περισσότερες πιθανότητες να έχουν θετικά αισθήματα απέναντι στην Ένωση - Πηγή: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+.
(50)     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_en . 
(51)    Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ III).
(52)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx . 
(53)    Εδώ συμπεριλαμβάνεται η επιχορήγηση λειτουργίας για τους εθνικούς οργανισμούς καθώς και η διοικητική δαπάνη της άμεσης διαχείρισης.
(54)    Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός θα εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο [60 παράγραφος 5] του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό αποτελεί τη βάση της συνολικής δήλωσης αξιοπιστίας βάσει του άρθρου [123] του νέου δημοσιονομικού κανονισμού.
(55)    Εκτιμήσεις για το προσωπικό βάσει των στοιχείων για το προσωπικό της Επιτροπής το 2018 (εκτός του προσωπικού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού) με σταδιακή εφαρμογή. Δεν περιλαμβάνει το προσωπικό που κατ’ εκτίμηση θα χρειαστεί για τα αποκεντρωμένα όργανα ούτε το πρόσθετο προσωπικό που θα πληρώνεται από τις συνεισφορές των τρίτων χωρών που θα είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
(56)    Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους βασίζονται καθαρά στην τρέχουσα κατάσταση (ως έχει), με την επιφύλαξη επανεξέτασης. Ενδεικτικά, αναμένεται αύξηση της τάξης του 25 % για την περίοδο 2021-2027.
Top

Βρυξέλλες,30.5.2018

COM(2018) 367 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

{SEC(2018) 265 final}
{SWD(2018) 276 final}
{SWD(2018) 277 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείκτες

(1)Υψηλή ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα

(2)Εξευρωπαϊσμός και διεθνοποίηση οργανώσεων και ιδρυμάτων

Τι μετράμε;

(3)Αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

(4)Αριθμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

(5)Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

(6)Αριθμό ιδρυμάτων και οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα υπό τη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα) και τη βασική δράση 2 (συνεργασία)

(7)Αριθμό νεοεισερχόμενων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα υπό τη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα) και τη βασική δράση 2 (συνεργασία)

(8)Ποσοστό ιδρυμάτων και οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα και που έχουν αναπτύξει υψηλής ποιότητας πρακτικές ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα

Top