Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0131

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

COM/2018/0131 final - 2018/064 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Στρασβούργο,13.3.2018

COM(2018) 131 final

2018/0064(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

{SWD(2018) 68 final}

{SWD(2018) 69 final}

{SWD(2018) 80 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η ενίσχυση της δικαιοσύνης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της θητείας της Επιτροπής Juncker 1 . Στις 17 Νοεμβρίου 2017, στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν από κοινού τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 2 . Ο πυλώνας θεσπίζει μια σειρά βασικών αρχών και δικαιωμάτων που έχουν σκοπό να στηρίξουν δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα πρόνοιας. Έχει σχεδιαστεί ως πυξίδα για μια ανανεωμένη διαδικασία σύγκλισης με σκοπό την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας σε όλη την Ένωση, εξασφαλίζοντας στους πολίτες ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη. Η εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Η διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ παρέχει πλεονεκτήματα στους ιδιώτες, τις οικονομίες και τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Από τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ, εκείνη που υποστηρίζουν πιο πολύ οι πολίτες είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα των πολιτών να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ 3 . Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η ελευθερία να παρέχουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης βασίζονται σε σαφείς, δίκαιους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στην αποτελεσματική επιβολή των κανόνων αυτών. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει αναπτύξει εκτεταμένη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την απόσπαση εργαζομένων και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. Η Επιτροπή Juncker έχει υποβάλει διάφορες προτάσεις για να βελτιωθεί αυτό το κανονιστικό πλαίσιο 4 .

Εξακολουθούν, όμως, να υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση και την αποτελεσματική και αποδοτική επιβολή των κανόνων της ΕΕ που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη και τη δικαιοσύνη στην εσωτερική αγορά. Συγκεκριμένα, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ως προς το ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι ευάλωτοι στην εκμετάλλευση ή ότι στερούνται τα δικαιώματά τους, καθώς και ως προς το ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε αβέβαιο και ασαφές επιχειρηματικό περιβάλλον με ανισότητες. Η διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Το 2017 17 εκατομμύρια πολίτες ζουν και εργάζονται σε κράτος μέλος εκτός του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι. Το νούμερο αυτό σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Ο αριθμός των αποσπασμένων εργαζομένων αυξήθηκε κατά 68 % από το 2010 και έφτασε τα 2,3 εκατομμύρια το 2016 5 . 1,4 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ μεταβαίνουν καθημερινά για την εργασία τους σε άλλο κράτος μέλος 6 . Υπάρχουν επίσης περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα των οδικών μεταφορών οι οποίοι διασχίζουν ενδοενωσιακά σύνορα καθημερινά για να μεταφέρουν εμπορεύματα ή επιβάτες. Είναι αναγκαίο να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και συντονισμένη διοικητική δράση για τη διαχείριση της ολοένα και πιο ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αρκετές περιστάσεις έχει υπογραμμίσει την ανάγκη τόσο για ενίσχυση των ελέγχων όσο και για συντονισμό μεταξύ και από τα κράτη μέλη 7 , με ακόμα μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιθεωρήσεων εργασίας 8 , και για ενεργή υποστήριξη της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας 9 . Το Συμβούλιο τόνισε, επίσης, την ανάγκη να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία και να αναπτυχθούν δομές βοήθειας και ανταλλαγές πληροφοριών στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης που συνδέεται με την απόσπαση εργαζομένων, δίνοντας έμφαση στη σημασία της σαφούς και διαφανούς πληροφόρησης για τους παρόχους υπηρεσιών και τους εργαζομένους 10 .

Στο πλαίσιο αυτό, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης του 2017 11 , ο Πρόεδρος Juncker πρότεινε τη σύσταση «Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας» για να διασφαλίζεται η επιβολή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Η πρόταση αυτή έχει στόχο να θεσπίσει Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας –στο εξής θα αναφέρεται ως «η Αρχή»– με τη μορφή αποκεντρωμένου οργανισμού της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίσει τις εξής κύριες προκλήσεις:

·την ανεπαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις σε διασυνοριακές καταστάσεις, μεταξύ άλλων, τις ατελείς ή ελλιπείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους·

·την ανεπαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες και την ανεπαρκή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για διαφορετικούς τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

·την ανεπαρκή ικανότητα των εθνικών αρχών για την οργάνωση της συνεργασίας με τις αρχές σε διασυνοριακό επίπεδο·

·την ανεπάρκεια ή απουσία μηχανισμών για κοινές διασυνοριακές δραστηριότητες επιβολής·

·την έλλειψη ειδικού διασυνοριακού μηχανισμού διαμεσολάβησης μεταξύ των κρατών μελών σε όλους τους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

·την ανεπαρκή συνεργασία στον τομέα αυτόν σε επίπεδο ΕΕ.

Κυρίαρχος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση έχει ως στόχο:

·τη βελτίωση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε σχετικές υπηρεσίες·

·την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών στη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, διευκολύνοντας τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων·

·τη διαμεσολάβηση και τη διευκόλυνση της εύρεσης λύσεων σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών και διατάραξης της διασυνοριακής αγοράς εργασίας, όπως οι αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Συγκεκριμένα, η Αρχή θα επιφορτιστεί με μια σειρά λειτουργικών καθηκόντων, δηλαδή να παρέχει σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες σε ιδιώτες και εργοδότες, καθώς και να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη συνεργασία, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, στις εκτιμήσεις κινδύνου, στη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων, στη διαμεσολάβηση και στη συνεργασία στην περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας. Οι υφιστάμενες δομές και τα εργαλεία της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα συμπληρωθούν ή θα ολοκληρωθούν από μια Αρχή που θα παρέχει στα κράτη μέρη πρωτοφανή λειτουργική και τεχνική υποστήριξη.

Η Αρχή θα ωφελήσει όλους τους ιδιώτες που διέπονται από τους ενωσιακούς κανόνες στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συγκεκριμένα τους εργαζομένους, τους μη μισθωτούς ή άλλους ιδιώτες που είναι πολίτες της Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση και βρίσκονται σε διασυνοριακή κατάσταση. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι και οι επί μακρόν διαμένοντες, εφόσον υπάγονται στους προαναφερθέντες κανόνες. Θα ωφελήσει, επίσης, τις εταιρείες που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, π.χ. για σκοπούς πρόσληψης.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η Αρχή θα συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών για ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης και κοινωνική ασφάλιση σε διασυνοριακές καταστάσεις. Θα παράσχει, επίσης, διαφάνεια για τις επιχειρήσεις σχετικά με τα τοπικά εργασιακά πρότυπα σε όλη την εσωτερική αγορά. Τέλος, θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών και να αποτρέπεται η απάτη και η εκμετάλλευση.

Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες και προτάσεις για να προωθήσει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, συγκεκριμένα, τις αναθεωρήσεις της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων 12 και των κανονισμών για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 13 , καθώς και τη δέσμη μέτρων «Ευρώπη σε εξέλιξη», συμπεριλαμβανομένου του lex specialis σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων σε διεθνείς οδικές μεταφορές 14 και την αναθεώρηση των κοινωνικών κανόνων και των κανόνων της αγοράς στις οδικές μεταφορές 15 . Αυτές οι πρόσφατες πρωτοβουλίες ακολουθούν τον δρόμο προηγούμενων νομοθετικών προτάσεων, όπως οι οδηγίες για την επιβολή της απόσπασης εργαζομένων 16 και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 17 , ο κανονισμός για το EURES (ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης) 18 και πρωτοβουλίες όπως η θέσπιση ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 19 .

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών των εν λόγω προτάσεων και συζητήσεων κατά τη διάρκεια της νομοθετικής τους διαδικασίας, έγινε εμφανής η ανάγκη για ένα ενισχυμένο πλαίσιο για την εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων κανόνων. Η πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας έχει σκοπό να καλύψει αυτό το κενό.

Η ίδρυση της προτεινόμενης Αρχής θα επιτρέψει τη συγκέντρωση καθηκόντων, ορισμένα από τα οποία είναι επί του παρόντος διασπαρμένα σε διάφορες επιτροπές και φορείς και θα θεσπίσει την επιχειρησιακή υποστήριξη σε όλους τους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της ενωσιακής πολιτικής σε θέματα διασυνοριακής κινητικότητας (για λεπτομέρειες, βλ. παρακάτω στην ενότητα «Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου»).

Η προτεινόμενη Αρχή θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και θα διασφαλίζει τη συνοχή με τις δραστηριότητες στους τέσσερις οργανισμούς στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα συμβάλει στην υλοποίηση των αρχών και των δικαιωμάτων που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως με την προώθηση της ενημέρωσης για ευκαιρίες κατάρτισης και διά βίου μάθησης για τους μετακινούμενους πολίτες, καθώς και με την ενεργή υποστήριξη της απασχόλησης και, γενικότερα, με την αποτελεσματική και αποδοτική ενίσχυση του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και των συλλογικών συμφωνιών που υλοποιούν το εν λόγω ενωσιακό δίκαιο.

   Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει το συνεχιζόμενο έργο για την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν στις πολιτικές κατευθύνσεις: Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη 20 , σε σχέση με την «προτεραιότητα 4: Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση», και ιδίως τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά 21 . Στην πράξη, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι ένα πολύτιμο μέσο για τη διασφάλιση περισσότερο αποδοτικής διανομής των πόρων μεταξύ και εντός των τομέων, η οποία μειώνει την ανεργία και αντιμετωπίζει τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία συμπληρώνει επίσης την προτεραιότητα 1 των πολιτικών κατευθύνσεων («Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις») με τη δημιουργία ευνοϊκότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, η Αρχή συνάδει με τον στρατηγικό στόχο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, με την επίτευξη διασυνοριακής διαλειτουργικότητας και την προώθηση της εύκολης διάδρασης με τους ιδιώτες. Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει την πρόταση της Επιτροπής για μια ενιαία ψηφιακή πύλη 22 στοχεύοντας στη διευκόλυνση της παροχής περιεχομένου και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινό μέσω της πύλης, με βάση την υπάρχουσα διαδικτυακή πύλη «η Ευρώπη σου». Η πρωτοβουλία αυτή θα αντλήσει εμπειρία από το ανεπίσημο δίκτυο επίλυσης προβλημάτων SOLVIT 23 . Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία θα τροφοδοτήσει και θα συμπληρώσει, όπου χρειάζεται, τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης. Θα προωθήσει, επίσης, την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών στο δίκτυο SOLVIT για να επιλύουν τις διαφορές τους και να στηρίζονται στα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από την εν λόγω πηγή, ώστε να εντοπίζουν τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στους τομείς του πεδίου εφαρμογής της.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή θα λάβει υπόψη τις καλές πρακτικές στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας που αναφέρονται στο «Σημείο επαφής για τα σύνορα» 24 , έτσι ώστε να συμβάλει στην πλήρη απελευθέρωση του οικονομικού δυναμικού των παραμεθόριων περιφερειών της ΕΕ.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η πρόταση έχει ως βάση της το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και εστιάζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στην ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στους κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται στις διεθνείς μεταφορές.

 Επικουρικότητα

Δεδομένου ότι η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε ενωσιακό επίπεδο για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια:

·Η παροχή στο κοινό επίκαιρων πληροφοριών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε διασυνοριακές καταστάσεις χρειάζεται συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική, σαφής και αποδοτική προσέγγιση.

·Η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, με την έννοια ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ενεργήσει μόνο του.

·Για την αύξηση των συνεργειών και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, για την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου τόσο για τις διοικήσεις όσο και για τους ιδιώτες και για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης σχετικά με τις ανάγκες επιβολής της νομοθεσίας, είναι επίσης απαραίτητη η ανάπτυξη μιας συντονισμένης και κοινής προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης αντί της στήριξης σε ένα σύνθετο πλέγμα διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Αναλογικότητα

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μια αντίδραση που ανταποκρίνεται στην ανάγκη για επιχειρησιακή υποστήριξη και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου. Δεν επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη, τους ιδιώτες, τους εργοδότες· αντίθετα επικεντρώνεται στην υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών. Η πρόταση δεν παρεμβαίνει στην εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων, στη νομοθεσία ή στις δραστηριότητες επιβολής, οι οποίες παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, αφήνει σε μεγάλο βαθμό στη διακριτική ευχέρεια τον κρατών μελών να αποφασίζουν για το πώς θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η πρωτοβουλία αυτή.

Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει τον προτεινόμενο κανονισμό 25 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η πρόταση επιτυγχάνει τη βέλτιστη ισορροπία για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από την πρωτοβουλία, με τη διασφάλιση ωφελειών (θετικών επιπτώσεων) για τις εθνικές αρχές, τους ιδιώτες και τους εργοδότες, χωρίς να αυξάνει σημαντικά το κόστος. Αναφέρεται, επίσης, στη συνολική υποστήριξη που παρείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη ύστερα από διαβούλευση στα προκαταρτικά στάδια της διαμόρφωσης της πρότασης.

Επιλογή της νομικής πράξης

Η προτεινόμενη νομική πράξη είναι κανονισμός για την ίδρυση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ο κανονισμός θα βασιστεί στην κοινή προσέγγιση προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ που υιοθετήθηκε το 2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 26 . Ο κανονισμός παρέχει την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται για την ίδρυση της Αρχής, η οποία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω άλλων νομικών πράξεων.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Η πρόταση για μια ευρωπαϊκή Αρχή αναπτύχθηκε σε συνέργεια με τις εν εξελίξει νομοθετικές προτάσεις στους συναφείς τομείς των αποσπάσεων, του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της δημιουργίας μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση αξιοποιεί τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που σχετίζεται με αυτές τις προτάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων επιπτώσεων, καθώς και τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Ένα σημαντικό σημείο που προέκυψε από αυτές τις διαδικασίες ήταν η ανάγκη για επιχειρησιακή υποστήριξη, όσον αφορά τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας και την αύξηση της διαφάνειας και της ευαισθητοποίησης του κοινού, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή και η επιβολή αυτών των κανόνων στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Ομοίως, η πρόταση έχει λάβει υπό σημείωση την εν εξελίξει αξιολόγηση των προαναφερθέντων τεσσάρων οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης. Η εν λόγω αξιολόγηση συνίσταται σε εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε οργανισμού, συγκριτική θεώρηση και αξιολόγηση μελλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία των τεσσάρων οργανισμών. Οι τέσσερις οργανισμοί έχουν εντελώς διαφορετικά καθήκοντα απ’ ό,τι η προτεινόμενη Αρχή, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον έχουν επίκεντρο την έρευνα και δεν έχουν διασυνοριακή διάσταση. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα προκαταρκτικά στοιχεία της αξιολόγησης συνέβαλαν στην παρούσα πρόταση, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των καθηκόντων και της διακυβέρνησης της Αρχής. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση εξετάζει την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ της προτεινόμενης Αρχής και των υφιστάμενων τεσσάρων οργανισμών. Η περιοδική αξιολόγηση της Αρχής θα επιτρέψει τη διερεύνηση περαιτέρω συνεργειών και τον εξορθολογισμό των ευκαιριών με τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Στην ειδική έκθεσή του σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 27 περιλάμβανε συστάσεις για την καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τα εργαλεία της Επιτροπής τα οποία αποσκοπούν στην υποστήριξη των ατόμων που εργάζονται στο εξωτερικό, στην περαιτέρω ενίσχυση της πύλης EURES, και στη βελτίωση της χρήσης δεδομένων κατά τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών και της χρηματοδότησης σ’ αυτόν τον τομέα. Οι πτυχές αυτές λήφθηκαν υπόψη κατά την προετοιμασία της παρούσας πρότασης.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Για να διερευνηθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών (των πολιτών, των εθνικών αρχών, τον κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών) σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η Επιτροπή διοργάνωσε διαδικτυακή διαβούλευση ανοικτή προς το κοινή σχετικά με τις βασικές της παραμέτρους από τις 27 Νοεμβρίου 2017 έως τις 7 Ιανουαρίου 2018. Η δημόσια διαβούλευση συγκέντρωση συνολικά 8 809 απαντήσεις, από τις οποίες οι 8 420 ήταν πανομοιότυπες –προέκυπταν από εκστρατεία που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων– και οι 389 ήταν μεμονωμένες απαντήσεις.

Συνολικά, οι απαντήσαντες στη δημόσια διαβούλευση εξέφρασαν την έντονη υποστήριξή τους για μια νέα Αρχή, και κατά την εξέταση των μεμονωμένων απαντήσεων. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση της Επιτροπής για τις βασικές προκλήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία από τους απαντήσαντες (πάνω από εβδομήντα τοις εκατό) ήταν της γνώμης ότι η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών είναι ανεπαρκής για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας. Ένα επίσης μεγάλο ποσοστό όσων απάντησαν θεωρεί ότι η ανεπαρκής πρόσβαση στην πληροφόρηση και η ανεπαρκής διαφάνεια σχετικά με τους κανόνες της διασυνοριακής κινητικότητας αποτελούν πρόβλημα για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Εκφράστηκε επίσης ευρεία υποστήριξη για τις δυνητικές λειτουργίες ιδίως τη στήριξη της συστηματικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών.

Επίσης, η Επιτροπή πραγματοποίησε σειρά στοχευμένων διαβουλεύσεων με φορείς της ΕΕ στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 διοργανώθηκε ειδική ακρόαση με κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ και στις 15 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στρατηγικού διαλόγου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ. Εκτός από τις προφορικές συνεισφορές κατά τη διάρκεια των ειδικών συναντήσεων, υποβλήθηκαν και έγγραφα διατύπωσης θέσεων από τις οργανώσεις και τους εκπροσώπους που πήραν μέρος στις στοχευμένες διαβουλεύσεις.

Οι στοχευμένες διαβουλεύσεις απέφεραν ποικίλα αποτελέσματα. Συνολικά οι απαντήσαντες χαιρέτισαν τη δημιουργία μιας νέας Αρχής, η οποία θα επικεντρώνεται στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών. Ταυτόχρονα, οι απαντήσαντες υπογράμμισαν ότι η νέα Αρχή θα πρέπει να σέβεται πλήρως τις εθνικές αρμοδιότητες που απορρέουν από τη Συνθήκη, δεν πρέπει να επιβάλλει πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στα κράτη μέλη και δεν πρέπει να περιπλέκει ή να αναπαράγει τις υπάρχουσες διοικητικές δομές. Πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη που έλαβαν μέρος στη στοχευμένη διαβούλευση θεωρούν ότι η εντολή και οι στόχοι της μελλοντικής Αρχής πρέπει να προσδιορίζονται μαζί με τη σύνδεσή της με τις υφιστάμενες δομές και μέσα.

Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών παρατίθενται στο παράρτημα 2 της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών, καθώς και οι συζητήσεις στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας κατά την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων, η τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και οι άτυπες ανταλλαγές απόψεων με υπουργούς κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας της συνόδου του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές (EPSCO)» του Οκτωβρίου 2017, ελήφθησαν δεόντως υπόψη κατά την κατάρτιση της παρούσας πρότασης.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Κατά την προετοιμασία της πρωτοβουλίας αυτής και στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού, η Επιτροπή χρησιμοποίησε ευρύ φάσμα δευτερογενών δεδομένων που δημοσιεύονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο), ειδικές υπηρεσίες της Επιτροπής («Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», το SOLVIT) και άλλους διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ), καθώς και τη σχετική ακαδημαϊκή έρευνα και μελέτες ομάδων προβληματισμού. Επίσης, χρησιμοποίησε την εμπειρογνωσία και τις ικανότητες ανάλυσης των εσωτερικών της πολιτικών μεταξύ άλλων, και για την εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Η Επιτροπή στηρίχθηκε, επίσης, σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της παρούσας πρωτοβουλίας. Έκανε χρήση των υφιστάμενων συμβάσεων πλαισίων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Το σχέδιο αυτό περιλάμβανε ad hoc αίτημα προς το δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων για την ενδοενωσιακή κινητικότητα (FreSsco) σχετικά με τις ικανότητες των επιθεωρήσεων εργασίας για να χειρίζονται διασυνοριακές υποθέσεις. Περιλάμβανε επίσης αίτημα σε υπηρεσία διαβούλευσης για την εκπόνηση περιπτωσιολογικών μελετών με βάση ποιοτικές συνεντεύξεις σχετικά με τους πόρους για τη διασυνοριακή συνεργασία στο πεδίο της επιβολής του νόμου.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Σύμφωνα με την πολιτική της για βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση επιπτώσεων των δυνητικών επιλογών πολιτικής και αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της παρούσας πρωτοβουλίας. Η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων στηρίχθηκε σε συγκροτημένες διαβουλεύσεις εντός της Επιτροπής, μέσω της διυπηρεσιακής συντονιστικής ομάδας.

Η εκτίμηση επιπτώσεων παρουσιάστηκε και συζητήθηκε στην επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου 28 . Οι συστάσεις που διατυπώθηκαν από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου στην αρνητική γνωμοδότησή της, της 9ης Φεβρουαρίου 2018, αντιμετωπίστηκαν με την αναλυτικότερη περιγραφή του πεδίου εφαρμογής και του σκεπτικού της πρωτοβουλίας και των απόψεων των ενδιαφερομένων, καθώς και με την περαιτέρω την ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που βρίσκονται υπό αξιολόγηση και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί η πρωτοβουλία στην υπάρχουσα δομή διακυβέρνησης για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με παράλληλη προώθηση συνεργειών και απλουστευτικών ενεργειών. Για να αντιμετωπιστούν οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο κατά τη (θετική) γνώμη του, της 21ης Φεβρουαρίου 2018, η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων αποσαφήνισε περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η ίδρυση νέας Αρχής θα αναδιοργανώσει το τοπίο των υφιστάμενων επιτροπών και δομών με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, αντιμετώπισε την ενδεχόμενη σχέση της νέας Αρχής με τους υφιστάμενους οργανισμούς της Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, και ενίσχυσε την επεξήγηση των δημοσιονομικών προβλέψεων που σχετίζονται με την προτιμητέα επιλογή 29 .

Εξετάστηκαν τρεις επιλογές πολιτικής για την προτεινόμενη Αρχή, συγκεκριμένα: 1) η υποστηρικτική επιλογή, 2) η επιχειρησιακή επιλογή και 3) η εποπτική επιλογή. Κάθε επιλογή πρότεινε τα ίδια καθήκοντα για την Αρχή· ωστόσο, διέφεραν ως προς τον βαθμό των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται. Τα καθήκοντα της Αρχής είναι τα ακόλουθα: i) υπηρεσίες κινητικότητας του εργατικού δυναμικού για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις· ii) συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών, iii) υποστήριξη των κοινών επιθεωρήσεων· iv) αναλύσεις της αγοράς εργασίας και εκτίμηση κινδύνου· v) υποστήριξη για τη δημιουργία ικανοτήτων· vi) διαμεσολάβηση μεταξύ των εθνικών αρχών· vii) διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, σε περίπτωση διακοπής της διασυνοριακής αγοράς εργασίας. Ομοίως, εξετάστηκαν τρεις επιλογές αποτελεσμάτων: 1) η Επιτροπή αναλαμβάνει ορισμένα επιχειρησιακά καθήκοντα και ιδρύεται ευρωπαϊκό δίκτυο που συντονίζει τους υφιστάμενους οργανισμούς για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού της ΕΕ· 2) ιδρύεται νέα Αρχή, η οποία βασίζεται στους υφιστάμενους φορείς κινητικότητας στην ΕΕ· 3) ιδρύεται νέα Αρχή, η οποία βασίζεται σε υφιστάμενο οργανισμό της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων αξιολογήθηκαν οι εναλλακτικές επιλογές πολιτικής και αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνοχής. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι ο συνδυασμός της επιχειρησιακής επιλογής (επιλογή πολιτικής 2) που πρέπει να υλοποιηθεί μέσω μιας νέας Αρχής που θα βασίζεται σε υφιστάμενους φορείς για την κινητικότητα σε επίπεδο ΕΕ (επιλογή αποτελέσματος 2) αποδείχθηκε ότι αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας αυτής. Επιτρέπει να διασφαλίζονται θετικά αποτελέσματα για τις εθνικές αρχές, τους ιδιώτες και τους εργοδότες, χωρίς σημαντική αύξηση του κόστους, ενώ παράλληλα καλύπτει την έλλειψη επιχειρησιακής στήριξης εντός του ισχύοντος ενωσιακού πλαισίου συνεργασίας, δύο παράγοντες που αποτελούσαν σημαντικές ανησυχίες τις οποίες διατύπωσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Η πρόταση σχετικά με τη σύσταση της Αρχής θα ενισχύσει το ενωσιακό θεσμικό τοπίο στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας, με σκοπό τη βελτίωση και την απλούστευση των υφιστάμενων μορφών συνεργασίας και, τελικά, για να διευκολυνθεί το έργο των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Σήμερα, αυτό το θεσμικό τοπίο περιλαμβάνει διάφορες δομές της ΕΕ («φορείς της ΕΕ»), όπου οι εθνικές διοικήσεις συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Οι εν λόγω φορείς της ΕΕ περιλαμβάνουν: το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού του EURES, την τεχνική επιτροπή και τη συμβουλευτική επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, τη διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και όλες τις υποεπιτροπές της (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής επιτροπής και της επιτροπής λογαριασμών που δημιουργούνται από τη νομοθεσία, και μια επιτροπή συνδιαλλαγής που συστάθηκε από τη διοικητική επιτροπή), και τη συμβουλευτική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Η νέα Αρχή θα συγκεντρώσει τεχνικά και επιχειρησιακά καθήκοντα των προαναφερθέντων φορέων της Ένωσης σε μια μόνιμη δομή, με σκοπό την επίτευξη βελτιωμένης και πιο αποδοτικής παραγωγής βάσει ενός ενισχυμένου φόρουμ συνεργασίας και κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή:

θα αναλάβει τη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού του δικτύου EURES, που επί του παρόντος εξασφαλίζεται από την Επιτροπή·

θα αντικαταστήσει την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

θα αντικαταστήσει την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων·

θα αντικαταστήσει την τεχνική επιτροπή, την επιτροπή λογαριασμών καθώς και την επιτροπή συνδιαλλαγής της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

θα αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Στους τομείς του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα συνεργάζεται στενά με τη διοικητική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας όσον αφορά το ρυθμιστικό έργο για το οποίο η εν λόγω επιτροπή είναι αρμόδια. Επιπλέον, η Αρχή θα επωφελείται από τυχόν συμβολή που παρέχουν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των κυβερνήσεων σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Η νέα αυτή διάταξη θα απλουστεύσει το θεσμικό τοπίο και θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πτυχών της διασυνοριακής κινητικότητας στο πεδίο εφαρμογής της Αρχής. Αυτό θα στηρίξει περαιτέρω τη συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και θα αποφέρει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας αποτελέσματα σε σύγκριση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπου οι φορείς της ΕΕ λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό με μια τάση απομόνωσης, εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη νομική πράξη ή τομέα υπό την ευθύνη τους, δεν διαθέτουν τη διάσταση της λειτουργίας, συνήθως συνεδριάζουν μόνο δύο φορές τον χρόνο και διενεργούν ορισμένες αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες.

Η πρωτοβουλία έχει, επίσης, στόχο να εξορθολογίσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται στο κοινό οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και, κατά συνέπεια, να απλοποιήσει την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες και υπηρεσίες για τους ιδιώτες και τους εργοδότες.

Η πρόταση έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και είναι συμπληρωματική στις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο εφαρμογής από το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI), το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), καθώς και τη διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» και την ενιαία ψηφιακή πύλη που προτείνεται από την Επιτροπή.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Δεδομένου ότι η Αρχή πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη σαφούς, δίκαιης και αποτελεσματικής επιβολής των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, θα στηρίξει την προστασία και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων που καλύπτονται από τους εν λόγω κανόνες, όπως, λόγου χάρη, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εργαζομένων (άρθρα 15 και 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ο «Χάρτης»), το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας (άρθρο 29 του Χάρτη) και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 16 του Χάρτη). Κατ’ επέκταση, θα υποστήριζε την άσκηση των δικαιωμάτων σε διασυνοριακό επίπεδο στον τομέα των ορθών και δίκαιων συνθηκών εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης (άρθρα 31, 34 και 35 του Χάρτη) και την αποφυγή των διακρίσεων (άρθρο 21 του Χάρτη).

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του Χάρτη), οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) 30 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 31 εφαρμόζονται στη διαδικασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο και αναλογικό. Τα δεδομένα θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς·

Παράλληλα με τις άλλες πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εντολής αυτής, η παρούσα πρόταση βοηθά επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των αρχών και των δικαιωμάτων που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που στηρίζουν τη δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της προτιμώμενης συνδυασμένης επιλογής που περιγράφεται στην εκτίμηση επιπτώσεων, το συνολικό ενωσιακό δημοσιονομικό κόστος της Αρχής εκτιμάται στα 50,9 εκατ. ανά έτος σε ρυθμούς αποδοτικής λειτουργίας, που αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2023. Το κόστος στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2019-2020) θα καλυφθεί εν μέρει μέσω της ανακατανομής από υφιστάμενες δραστηριότητες, ο οποίες επί του παρόντος εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και σε αυτόνομες γραμμές στον τομέα της απασχόλησης και των μεταφορών (70 %), εν μέρει μέσω της κινητοποίησης του περιθωρίου του Τομέα 1α (30 %). Οι υφιστάμενες δραστηριότητες που θα μετακινηθούν στην Αρχή δεν θα διακοπούν· η υλοποίησή τους θα μετακινηθεί από την Επιτροπή στην Αρχή, μόλις η τελευταία τεθεί σε λειτουργία. Όσον αφορά το προσωπικό, για την Αρχή θα χρειαστούν 69 θέσεις στον πίνακα προσωπικού, 60 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και 15 συμβασιούχοι. Λεπτομέρειες για τις δημοσιονομικές ανάγκες και τις ανάγκες σε προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία. Θα υπάρξουν ελάχιστες απαιτήσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς μέσω των επιπτώσεων της πρότασης στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν είναι δυνατός ο ακριβής ποσοτικός προσδιορισμός των επιπτώσεων για τις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά οι περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι οι εν λόγω επιπτώσεις θα είναι θετικές, δεδομένου ότι η καλύτερη επιβολή των κανόνων θα επιτρέψει στους εθνικούς φορείς επιβολής να εισπράξουν κοινωνικές εισφορές που δεν είχαν καταβληθεί και να επωφεληθούν από την επιχειρησιακή υποστήριξη από την Αρχή.

Στην πρόταση περιλαμβάνεται ρήτρα αξιολόγησης για να αξιολογείται η εντολή και τα καθήκοντα της Αρχής κάθε 5 έτη, η οποία προβλέπει και τη δυνατότητα να επεκτείνεται σταδιακά το πεδίο των δραστηριοτήτων της Αρχής και να αναπτύσσεται.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Ένα ειδικό πλαίσιο παρακολούθησης, που περιγράφεται στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την πρόταση, θα ενημερώνει, με βάση μια σειρά δεικτών, για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Αρχή στην επίτευξη των στόχων του κανονισμού. Οι απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα του πλαισίου παρακολούθησης θα υπόκεινται σε περαιτέρω προσαρμογές κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και της διαδικασίας εφαρμογής.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον κανονισμό πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού 32 και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας 33 . Η αξιολόγηση θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, δηλαδή την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, και την προστιθέμενη αξία και το ενδιαφέρον για την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επανεξέταση ή επικαιροποίηση του κανονισμού.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Το κεφάλαιο Ι παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία της μελλοντικής Αρχής.

Το άρθρο 1 καθορίζει το αντικείμενο και τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Το άρθρο 2 περιέχει τους βασικούς στόχους της Αρχής: το στοιχείο α) εξηγεί τους στόχους έναντι του κοινού, τους ιδιώτες και τους εργοδότες, το στοιχείο β) εξηγεί τον ρόλο της Αρχής έναντι των κρατών μελών και το στοιχείο γ) αναφέρεται στον ρόλο της Αρχής να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταράξεων στην αγορά εργασίας.

Το άρθρο 3 προβλέπει το νομικό καθεστώς της Αρχής.

Το άρθρο 4 ορίζει την έδρα της μελλοντικής Αρχής, αφού αποφασιστεί από τα κράτη μέλη πριν από τη λήξη της νομοθετικής διαδικασίας που καταλήγει στην έκδοση της παρούσας πρότασης.

Το κεφάλαιο II περιγράφει τα καθήκοντα της μελλοντικής Αρχής, που απαριθμούνται στο άρθρο 5, ενώ κάθε καθήκον περιγράφεται λεπτομερέστερα σε ειδικό/-ά άρθρο/-α.

Το άρθρο 6 ορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή θα βελτιώσει την ποιότητα και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού η οποία παρέχεται σε ιδιώτες και σε εργοδότες.

Το άρθρο 7 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή θα διευκολύνει την πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοδοτών σε πρωτοβουλίες και υπηρεσίες κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με τον προσδιορισμό των ειδικών καθηκόντων της από την άποψη αυτή. Επίσης, καθορίζεται ο ρόλος της Αρχής όσον αφορά τη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού του δικτύου EURES.

Το άρθρο 8 αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την επιτάχυνση της ανταλλαγής μεταξύ των εθνικών αρχών σχετικά με τις διασυνοριακές υποθέσεις (που περιγράφονται στην παράγραφο 1), περιγράφει τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Αρχή στη στήριξη της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά με δημοσιονομικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού (παράγραφος 2), και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αρχής στην προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών (παράγραφοι 3 και 4).

Τα άρθρα 9 και 10 εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η Αρχή θα συντονίζει τις συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις σε διασυνοριακό επίπεδο: Το άρθρο 9 καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη θέσπιση συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, διευκρινίζει ότι οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο με συμφωνία του οικείου κράτους μέλους, είτε μετά από αίτηση των εθνικών αρχών, είτε με πρωτοβουλία της Αρχής (παράγραφος 1), και απαιτεί, για τα κράτη μέλη που επιλέγουν να μην προβούν σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις να εξηγήσει τους λόγους για την απόφασή τους (παράγραφος 2), δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να πραγματοποιούν κοινές επιθεωρήσεις και στις περιπτώσεις που δεν αποφασίσουν να συμμετάσχουν όλα τα οικεία κράτη μέλη σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση (παράγραφος 3). Το άρθρο 10 ορίζει τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης υπό τον συντονισμό της Αρχής.

Το άρθρο 11 περιγράφει την αναλυτική λειτουργία της Αρχής και τη λειτουργία εκτίμησης κινδύνου όσον αφορά τις διασυνοριακές πτυχές της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και καθορίζει λεπτομερώς τις δραστηριότητες και το πλαίσιο βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αυτές.

Το άρθρο 12 εξουσιοδοτεί την Αρχή να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της ικανότητάς τους, προκειμένου να προαχθεί η συνεκτική, δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης, και καθορίζει ειδικές δραστηριότητες για την Αρχή, προκειμένου να εκπληρώσει το συγκεκριμένο καθήκον.

Το άρθρο 13 σχετικά με τη διαμεσολάβηση διευκρινίζει τα καθήκοντα της Αρχής για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών.

Το άρθρο 14 ορίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Αρχή στην προώθηση της συνεργασίας σε περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας.

Το άρθρο 15 προβλέπει τη συνεργασία της Αρχής με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης.

Το άρθρο 16 εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες της Αρχής που επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα ακολουθούν τις αρχές του σχετικού πλαισίου διαλειτουργικότητας και της αρχιτεκτονικής αναφοράς.

Το κεφάλαιο III περιγράφει την οργάνωση της Αρχής, καθορίζει τις λεπτομέρειες της δομής της.

Το άρθρο 17 προβλέπει τη δομή διοίκησης και διαχείρισης της Αρχής, η οποία αποτελείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, έναν εκτελεστικό διευθυντή και μια ομάδα ενδιαφερομένων. Καθιερώνει επίσης τη δυνατότητα της Αρχής να δημιουργεί ειδικές ομάδες εργασίας για τη διαχείριση ειδικών καθηκόντων.

Τα άρθρα 18 έως 22 καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες για τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου. Το τμήμα αυτό ορίζει τη σύνθεση, τις λειτουργίες, τους κανόνες σχετικά με τον πρόεδρο, τις συνεδριάσεις και τους κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου.

Το άρθρο 23 περιγράφει τις αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή.

Το άρθρο 24 προβλέπει τη δημιουργία μιας ομάδας ενδιαφερομένων που να συνδέεται με την Αρχή, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φόρουμ για διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της Αρχής.

Το κεφάλαιο IV περιλαμβάνει διατάξεις για τη δημιουργία και δομή του προϋπολογισμού της Αρχής.

Το κεφάλαιο V καθορίζει τις διατάξεις που διέπουν το προσωπικό της Αρχής, όπως οι γενικοί κανόνες σχετικά με το προσωπικό, ο εκτελεστικός διευθυντής, οι εθνικοί αξιωματικοί-σύνδεσμοι και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό.

Το κεφάλαιο VI περιγράφει τις γενικές και τελικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων και ασυλιών που ισχύουν για το προσωπικό της Αρχής, το γλωσσικό καθεστώς, τους κανόνες για τη διαφάνεια και την επικοινωνία, για την καταπολέμηση της απάτης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών καθώς και η ευθύνη. Προβλέπει ότι η Επιτροπή θα αξιολογεί περιοδικά τις επιδόσεις της Αρχής. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν διατάξεις σχετικά με τις διοικητικές έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καθώς και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Οι συμφωνίες για την έδρα και τις συνθήκες λειτουργίας, καθώς και η έναρξη των δραστηριοτήτων της Αρχής ορίζονται στο κεφάλαιο αυτό.

Το άρθρο 46 προβλέπει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Το άρθρο 47 προβλέπει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

Το άρθρο 48 προβλέπει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

Το άρθρο 49 προβλέπει τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589.

Το άρθρο 50 προβλέπει την κατάργηση της απόφασης 2009/17/ΕΚ και της απόφασης (ΕΕ) 2016/344.

Το άρθρο 51 αφορά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2018/0064 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 53 παράγραφος, το άρθρο 62, το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 34 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 35 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης και κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2)Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ η Ένωση, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και την προαγωγή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

(3)Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή από κοινού προέβησαν στη διακήρυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Η εν λόγω κοινωνική σύνοδος κορυφής υπενθύμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η κοινωνική διάσταση της Ένωσης και να προαχθεί η σύγκλιση μέσω προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα, όπως επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

(4)Όπως περιγράφεται στην κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες για την περίοδο 2018-2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη βελτίωση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 36 , μέσω της προστασίας των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία στον χώρο εργασίας 37 , εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους στην αγορά εργασίας της Ένωσης μέσω του εκσυγχρονισμού των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων 38 , και με την περαιτέρω βελτίωση της διασυνοριακής επιβολής του δικαίου της Ένωσης.

(5)Θα πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή») με σκοπό την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών στην πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο καταστάσεων διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, καθώς και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, την υποστήριξη της συμμόρφωσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς, και να μεσολαβεί και να διευκολύνει την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών ή των διαταραχών στην αγορά εργασίας.

(6)Η Αρχή θα πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, της απόσπασης εργαζομένων και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό κινητικότητας. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή, κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, ενημερώνεται σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες, μεταξύ άλλων σε τομείς του δικαίου της Ένωσης πέραν του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, όπως παραβιάσεις των όρων εργασίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας, ή απασχόληση παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναφέρει και να συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με την Επιτροπή, αρμόδια όργανα της Ένωσης και τις εθνικές αρχές, όταν κρίνεται απαραίτητο.

(7)Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 , την οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 . Θα πρέπει να διευκολύνει την απόσπαση εργαζομένων, η οποία διέπεται από την οδηγία 96/71/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 42 και την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 43 , υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση των εν λόγω διατάξεων με συλλογικές συμβάσεις καθολικής εφαρμογής σύμφωνα με τις πρακτικές των κρατών μελών. Η Αρχή θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλει στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, που διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 , τον κανονισμό (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45 και τον κανονισμό (ΕΕ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 46 , καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου 47 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου 48 .

(8)Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τομεακή ενωσιακή νομοθεσία έχει θεσπιστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται σε ειδικές ανάγκες στον εν λόγω τομέα, όπως ο τομέας των διεθνών μεταφορών. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με τις διασυνοριακές πτυχές της εφαρμογής του σχετικού τομεακού ενωσιακού δικαίου, ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 49 , της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 50 , του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 51 και της οδηγίας [τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ — COM(2017)278] 52 .

(9)Οι ιδιώτες που καλύπτονται από τις δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να είναι άτομα που υπόκεινται στη νομοθεσία της Ένωσης η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των μη μισθωτών, των ατόμων που αναζητούν εργασία και των ατόμων που δεν έχουν οικονομική δραστηριότητα· θα πρέπει να καλύπτει τόσο τους πολίτες της Ένωσης όσο και υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, όπως οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ, οι ενδοεπιχειρησιακά μετατιθέμενοι ή επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

(10)Η ίδρυση της Αρχής δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις για τους ιδιώτες και τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, καθώς οι δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να τους καλύπτουν στον βαθμό στον οποίο διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(11)Για να διασφαλίζεται η δυνατότητα των ιδιωτών και των εργοδοτών να επωφελούνται από μια δίκαιη και αποτελεσματική εσωτερική αγορά, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για μετακίνηση, παροχή υπηρεσιών ή πρόσληψη εργαζομένων οπουδήποτε εντός της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των ιδιωτών με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε διασυνοριακές υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η διασυνοριακή αντιστοίχιση των ατόμων με τις θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας και με την προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας όπως το πρόγραμμα «Η πρώτη σου θέση εργασίας μέσω του EURES» και το «ErasmusPRO». Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της πληροφόρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, και της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου — Συμβουλές», καθώς και στην αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας με την πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης 53 .

(12)Για τους σκοπούς αυτούς, η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και άλλα σχετικά δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) 54 , το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων 55 , το σημείο επαφής για τα σύνορα 56 και το SOLVIT 57 , καθώς και με σχετικές εθνικές υπηρεσίες, όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 58 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις συνέργειες με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα υπηρεσιών 59 , κυρίως σε σχέση με περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη επιλέγουν την υποβολή δηλώσεων σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής κάρτας. Η Αρχή θα πρέπει να αντικαταστήσει την Επιτροπή στη διαχείριση του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης («EURES»), το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των αναγκών των χρηστών και των επιχειρησιακών απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και τη λειτουργία και ανάπτυξη της υποδομής ΤΠ, δραστηριότητες που θα εξακολουθήσει να εκτελεί η Επιτροπή.

(13)Με γνώμονα τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, η Αρχή θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Μαζί με το λοιπό προσωπικό, οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο της Αρχής θα πρέπει να υποστηρίζουν τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, να επιταχύνουν τις μεταξύ τους ανταλλαγές μέσω των διαδικασιών που αποβλέπουν στη μείωση των καθυστερήσεων, και να παρέχουν διασύνδεση με άλλα εθνικά γραφεία-συνδέσμους, οργανισμούς και σημεία επαφής που έχουν συσταθεί βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η Αρχή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI) και το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), και να συμβάλλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση των εργαλείων για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών.

(14)Για να ενισχύσει την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν τυχόν παρατυπίες με διασυνοριακή διάσταση σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές στη διενέργεια συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της εφαρμογής των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να διενεργούνται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν της συμφωνίας τους με πρόταση της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει στρατηγική, υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διενεργούνται σε συμφωνία με τα οικεία κράτη μέλη και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να διέπεται απόλυτα από το νομικό πλαίσιο που ορίζει η εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στα πορίσματα των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

(15)Για να παρακολουθεί τις νεοεμφανιζόμενες τάσεις και προκλήσεις ή τα κενά στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, η Αρχή θα πρέπει να αναπτύξει αναλυτική ικανότητα και ικανότητα εκτίμησης κινδύνου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή αναλύσεων και μελετών σχετικά με την αγορά εργασίας καθώς και αξιολογήσεις από ομοτίμους. Η Αρχή θα πρέπει να παρακολουθεί τις πιθανές ανισορροπίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις διασυνοριακές ροές εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του πιθανού αντίκτυπού τους στην εδαφική συνοχή. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ Η Αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλους οργανισμούς ή υπηρεσίες ή δίκτυα της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από το SOLVIT και παρεμφερείς υπηρεσίες σχετικά με επαναλαμβανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Η Αρχή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει και να εξορθολογίζει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Αυτό δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων αναφοράς για τα κράτη μέλη.

(16)Για την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών αρχών και τη βελτίωση της συνέπειας κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή θα πρέπει να παρέχει επιχειρησιακή βοήθεια στις εθνικές αρχές, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών, την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και μάθησης από ομοτίμους, την προώθηση σχεδίων αμοιβαίας βοήθειας, τη διευκόλυνση των ανταλλαγών προσωπικού όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και την υποστήριξη των κρατών μελών στη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των ιδιωτών και των εργοδοτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Η Αρχή θα πρέπει να προάγει την ανταλλαγή, τη διάδοση και την αξιοποίηση καλών πρακτικών.

(17)Η Αρχή θα πρέπει να παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Θα πρέπει να βασίζεται σε μηχανισμούς διαλόγου και συνδιαλλαγής που εφαρμόζονται σήμερα στον τομέα του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης των κρατών μελών 60 και των οποίων η σπουδαιότητα έχει αναγνωριστεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου. 61 . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν υποθέσεις στην Αρχή προς διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Η Αρχή θα πρέπει να ασχολείται μόνο με διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ενώ οι ιδιώτες και οι εργοδότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των ενωσιακών δικαιωμάτων τους θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στις εθνικές και ενωσιακές υπηρεσίες που προορίζονται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων, όπως το δίκτυο SOLVIT στο οποίο η Αρχή θα πρέπει να παραπέμπει τέτοιου είδους υποθέσεις. Το δίκτυο SOLVIT θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να παραπέμπει στην Αρχή προς εξέταση περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί λόγω διαφορών μεταξύ των εθνικών διοικήσεων.

(18)Για να διευκολύνεται η διαχείριση των προσαρμογών της αγοράς εργασίας, η Αρχή θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται οι διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

(19)Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ) 62 παρέχει αρχές και συστάσεις σχετικά με τους τρόπους για τη βελτίωση της διαχείρισης των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας και της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και των κρατών, για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που υποστηρίζουν διατερματικές ψηφιακές ανταλλαγές, καθώς και για τη διασφάλιση της στήριξης των αρχών διαλειτουργικότητας από την ισχύουσα και τη νέα νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα (ΕΑΑΔ) αποτελεί μια γενική διάρθρωση, η οποία περιλαμβάνει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται κατά την υλοποίηση λύσεων διαλειτουργικότητας 63 . Τόσο το ΕΠΔ όσο και η ΕΑΑΔ θα πρέπει να καθοδηγούν και να επικουρούν την Αρχή κατά την εξέταση θεμάτων διαλειτουργικότητας.

(20) Η Αρχή θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και να λειτουργεί σύμφωνα μ’ αυτές.

(21)Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου, θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της ισόρροπης συμμετοχής των φύλων, την πείρα και τα προσόντα Για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, το διοικητικό συμβούλιο, ειδικότερα, θα πρέπει να εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, να εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Αρχή, να διορίζει έναν εκτελεστικό διευθυντή και να θεσπίζει διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιχειρησιακά καθήκοντά του εκτελεστικού διευθυντή. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι χωρών εκτός των κρατών μελών της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

(22)Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο και ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον.

(23)Η Αρχή θα πρέπει επίσης να βασίζεται άμεσα στην εμπειρογνωσία των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της με τη βοήθεια ειδικής ομάδας ενδιαφερομένων. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο. Η ομάδα ενδιαφερομένων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις γνώμες και την εμπειρογνωσία της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011.

(24)Για να εξασφαλιστεί η πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία της Αρχής, θα πρέπει να τεθεί στη διάθεσή της αυτόνομος προϋπολογισμός, με έσοδα προερχόμενα από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τυχόν προαιρετικές χρηματοοικονομικές εισφορές των κρατών μελών και οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει επιχορηγήσεις βάσει συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιχορηγήσεις και να επιβάλλει χρεώσεις για δημοσιεύσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται από την Αρχή.

(25)Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 64 ή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 65 , ανάλογα με το ποιος από τους δύο έχει εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους εν λόγω κανονισμούς, ειδικότερα τις υποχρεώσεις που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

(26)Για να διασφαλίζεται η διαφανής λειτουργία της, η Αρχή θα πρέπει να διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 66 . Οι δραστηριότητες της Αρχής θα πρέπει να υπόκεινται στην ενδελεχή εξέταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ.

(27)Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 67 θα πρέπει να εφαρμόζεται στην Αρχή, η οποία θα πρέπει να προσχωρήσει στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF.

(28)Το κράτος μέλος υποδοχής της Αρχής θα πρέπει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.

(29)Για να διασφαλίζονται ανοικτές και διαφανείς συνθήκες απασχόλησης και η ίση μεταχείριση του προσωπικού, θα πρέπει να εφαρμόζεται στο προσωπικό και στον εκτελεστικό διευθυντή της Αρχής ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων») και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης («καθεστώς του λοιπού προσωπικού»), όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (που στο εξής αναφέρονται από κοινού ως «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»)

(30)Η Αρχή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, ειδικότερα με αυτούς που έχουν συγκροτηθεί στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρογνωσία και μεγιστοποιώντας τις συνέργειες: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ΕΙΚ), καθώς επίσης, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την εμπορίας ανθρώπων, με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust).

(31)Για να δοθεί λειτουργική διάσταση στις δραστηριότητες των υφιστάμενων φορέων στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας των εργατικού δυναμικού, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ασκούνται από την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων που συγκροτήθηκε με την απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής 68 και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, πλατφόρμα που συστάθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 69 . Με τη σύσταση της Αρχής οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να παύσουν να υφίστανται.

(32)Η Αρχή θα πρέπει να συμπληρώνει τις δραστηριότητες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 («η διοικητική επιτροπή») στον βαθμό που ασκεί κανονιστικά καθήκοντα σε σχέση με την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009. Ωστόσο, η Αρχή θα πρέπει να αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα που επί του παρόντος εκτελούνται στο πλαίσιο της διοικητικής επιτροπής, όπως η διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών και η εξασφάλιση ενός φόρουμ το οποίο θα ασχολείται με χρηματοοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2001 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, υποκαθιστώντας την επιτροπή λογαριασμών που έχει συγκροτηθεί με τους παραπάνω κανονισμούς, καθώς και με θέματα που αφορούν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και τα εργαλεία ΤΠ, ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή των παραπάνω κανονισμών, υποκαθιστώντας την τεχνική επιτροπή για την επεξεργασία δεδομένων που έχει συγκροτηθεί με τους εν λόγω κανονισμούς.

(33)Η συμβουλευτική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και η συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που έχει συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 παρέχουν ένα φόρουμ για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων σε εθνικό επίπεδο. Η Αρχή θα πρέπει να συμβάλλει στην εργασίες τους και δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους.

(34)Για να αντικατοπτρίζεται η νέα αυτή θεσμική δομή, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΚ) αριθ. 987/2009, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ενώ η απόφαση 2009/17/ΕΚ και η απόφαση (ΕΕ) 2016/589 θα πρέπει να καταργηθούν.

(35)Η ΣΛΕΕ αναγνωρίζει ρητώς τον σεβασμό της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της Αρχής δεν θίγει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των κρατών μελών στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, συναφών και εφαρμοστέων συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), όπως η σύμβαση αριθ. 81 σχετικά με την επιθεώρηση εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο, ούτε τις εξουσίες των κρατών μελών όσον αφορά τη ρύθμιση, τη διαμεσολάβηση ή την παρακολούθηση στον τομέα των εθνικών εργασιακών σχέσεων, ιδίως την άσκηση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και ανάληψης συλλογικής δράσης.

(36)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και των υπηρεσιών και για τη συμβολή στην ενίσχυση της δικαιοσύνης στην εσωτερική αγορά δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη εάν ενεργούν κατά μη συντονισμένο τρόπο, αλλά μπορούν, λόγω της διασυνοριακής φύσης των δραστηριοτήτων αυτών και της ανάγκης για αυξημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(37)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Αρχές

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Ο κανονισμός θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η «Αρχή»).

2.Η Αρχή επικουρεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ένωση.

Άρθρο 2

Στόχοι

Στόχος της Αρχής είναι να συμβάλλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)    διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες·

β)    υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των αρχών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων·

γ)    λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταραχών της αγοράς εργασίας.

Άρθρο 3

Νομικό καθεστώς

1.Η Αρχή αποτελεί οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα.

2.Σε κάθε κράτος μέλος, η Αρχή διαθέτει την ευρύτερη δυνατή νομική ικανότητα που παρέχεται στα νομικά πρόσωπα βάσει του δικαίου τους. Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 4

Έδρα

Η έδρα της Αρχής είναι [x]

Κεφάλαιο IΙ

Καθήκοντα της Αρχής

Άρθρο 5

Καθήκοντα της Αρχής

Για την επίτευξη των στόχων της, η Αρχή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)    διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές περιπτώσεις καθώς και της πρόσβασης σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

β)    διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 8·

γ)    συντονισμό και στήριξη της διενέργειας συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10·

δ)    διενέργεια αναλύσεων και εκτιμήσεων κινδύνου σχετικά με ζητήματα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με το άρθρο 11·

ε)    υποστήριξη των κρατών μελών με τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων σε σχέση με την αποτελεσματική επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 12·

στ)    διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ των αρχών των κρατών μελών για την εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 13·

ζ)    διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών σε περίπτωση διασυνοριακών διαταράξεων της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 6

Πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

Η Αρχή βελτιώνει η διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχονται στους ιδιώτες και στους εργοδότες με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 589/2016 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) και τον κανονισμό [Ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)    παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιωτών σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

β)    προωθεί τις ευκαιρίες για υποστήριξη της εργασιακής κινητικότητας των ιδιωτών μέσω, μεταξύ άλλων, καθοδήγησης σχετικά με την πρόσβαση στη μάθηση και τη γλωσσική κατάρτιση·

γ)    παρέχει πληροφορίες στους εργοδότες σχετικά με τους εργασιακούς κανόνες καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας που εφαρμόζονται στους εργαζομένους σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων·

δ)    υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διάδοση και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ και την απόσπαση των εργαζομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ·

ε)    υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη ορισμένων σχετικών εθνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον κανονισμό [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]·

στ)    υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον εξορθολογισμό σε εθελούσια βάση της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και τους εργοδότες όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα, με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

Άρθρο 7

Πρόσβαση σε υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

1.Η Αρχή παρέχει υπηρεσίες στους ιδιώτες και τους εργοδότες για να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή:

α)    προωθεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή κινητικότητα των ιδιωτών, όπως, μεταξύ άλλων, στοχευμένα προγράμματα κινητικότητας·

β)    καθιστά δυνατή τη διασυνοριακή αντιστοίχιση των θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας με τα βιογραφικά σημειώματα και αιτήσεις προς όφελος των ιδιωτών και των εργοδοτών, κυρίως μέσω του EURES·

γ)    συνεργάζεται με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες και δίκτυα, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων και το σημείο επαφής για τα σύνορα, ιδιαίτερα με σκοπό να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα διασυνοριακά εμπόδια για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού·

δ)    διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης και υποστήριξης σε ιδιώτες και εργοδότες σχετικά με τη διασυνοριακή κινητικότητα και των εθνικών σημείων επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη.

2.Η Αρχή διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού του EURES και διασφαλίζει ότι αυτό εκπληρώνει τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, με εξαίρεση την τεχνική λειτουργία και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης EURES και των συναφών υπηρεσιών ΤΠ, τις οποίες θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται η Επιτροπή. Η Αρχή, υπό την ευθύνη του εκτελεστικού διευθυντή, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο ια), διασφαλίζει ότι η εν λόγω δραστηριότητα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διορισμού υπευθύνου προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 37.

Άρθρο 8

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών

1.Η Αρχή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών και υποστηρίζει την ουσιαστική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ορίζεται στο ενωσιακό δίκαιο εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή επιταχύνει, κατόπιν αιτήματος των εθνικών αρχών, τις μεταξύ τους ανταλλαγές, και ειδικότερα,

α)    υποστηρίζει τις εθνικές αρχές για τον εντοπισμό των σχετικών σημείων επαφής των εθνικών αρχών στα άλλα κράτη μέλη·

β)    διευκολύνει τη συνέχεια που δίνεται στα αιτήματα και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών με την παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης και διερμηνείας, και μέσω ανταλλαγών σχετικά με την πορεία των υποθέσεων·

γ)    προάγει και διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές·

δ)    διευκολύνει τις διασυνοριακές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και χρηματικών ποινών·

ε)    υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα εκκρεμή αιτήματα μεταξύ κρατών μελών και τα παραπέμπει, αν κριθεί αναγκαίο, σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 13.

2.Η Αρχή επικουρεί τις εργασίες της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων που σχετίζονται με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και τα άρθρα 65, 67 και 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009.

3.Η Αρχή προάγει τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και διαδικασιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI).

4.Η Αρχή ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική διασυνοριακή συνεργασία και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης μηχανισμών ηλεκτρονικής ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών για να διευκολύνεται η ανίχνευση της απάτης, υποβάλλοντας εκθέσεις με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Άρθρο 9

Συντονισμός των συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων

1.Κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων κρατών μελών, η Αρχή συντονίζει τις συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Η Αρχή μπορεί επίσης να προτείνει στις αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών να εκτελέσουν μια εναρμονισμένη ή κοινή επιθεώρηση.

2.Στην περίπτωση που η αρχή κράτους μέλους αποφασίσει να μην συμμετάσχει ή να μην διενεργήσει τη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει εγγράφως και εγκαίρως την Αρχή σχετικά με τους λόγους της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή ενημερώνει τις άλλες εθνικές αρχές που αφορά η απόφαση.

3.Η οργάνωση μιας συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης υπόκειται στην εκ των προτέρων συμφωνία όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών μέσω των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αρνηθούν να συμμετάσχουν σε συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις, οι άλλες εθνικές αρχές δύνανται, αν ενδείκνυται, να διενεργήσουν την προβλεπόμενη συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση μόνο στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην επιθεώρηση πρέπει να τηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη επιθεώρηση.

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις που διέπουν τις συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις

1.Οι όροι διενέργειας των επιθεωρήσεων αυτών καθορίζονται στη συμφωνία για τη διενέργεια κοινής επιθεώρησης («συμφωνία κοινής επιθεώρησης») που συνάπτεται μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και της Αρχής. Η συμφωνία κοινής επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που να επιτρέπουν να διενεργούνται κοινές επιθεωρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έγκριση και τον προγραμματισμό τους. Η Αρχή καταρτίζει υπόδειγμα συμφωνίας.

2.Οι συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις καθώς και η παρακολούθησή τους διενεργούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους.

3.Η Αρχή παρέχει υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, που μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις.

4.Το προσωπικό της Αρχής μπορεί να συμμετέχει σε συνδυασμένη ή κοινή επιθεώρηση με την εκ των προτέρων συμφωνία του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου θα παρέχουν την αρωγή για την επιθεώρηση,

5.Οι εθνικές αρχές που διενεργούν συνδυασμένες ή κοινές επιθεωρήσεις υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα στα κράτη μέλη τους, καθώς και σχετικά με τη συνολική επιχειρησιακή διεξαγωγή της συνδυασμένης ή κοινής επιθεώρησης.

6.Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένες και κοινές επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για τις επιθεωρήσεις που υποστηρίζονται από την Αρχή περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής.

7.Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά τη διενέργεια συνδυασμένων ή κοινών επιθεωρήσεων, ή κατά την εκτέλεση κάποιας από τις δραστηριότητές της, αντιληφθεί εικαζόμενες παρατυπίες κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων, και πέρα του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, αναφέρει τις εν λόγω εικαζόμενες παρατυπίες στην Επιτροπή και τις αρχές του οικείου κράτους μέλους, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 11

Αναλύσεις και εκτίμηση κινδύνου της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

1.Η Αρχή εκτιμά τους κινδύνους και διενεργεί αναλύσεις σχετικά με τις διασυνοριακές ροές εργατικού δυναμικού, όπως ανισορροπίες της αγοράς εργασίας, απειλές και επαναλαμβανόμενα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες και οι εργοδότες σε σχέση με τη διασυνοριακή κινητικότητα. Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή συμπληρώνει και αξιοποιεί την εμπειρογνωσία άλλων οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Αρχή μπορεί να διεξάγει εστιασμένες εις βάθος αναλύσεις και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

2.Η Αρχή διοργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους μεταξύ εθνικών αρχών και υπηρεσιών με σκοπό:

α)    να εξετάσει ζητήματα, δυσκολίες και συγκεκριμένα προβλήματα που ενδεχομένως προκύπτουν όσον αφορά την υλοποίηση και την ουσιαστική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και την έμπρακτη επιβολή του·

β)    να ενισχύσει τη συνέπεια της παροχής υπηρεσιών στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις·

γ)    να βελτιώσει τις γνώσεις και την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών, καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και αποτροπής.

3.Η Αρχή υποβάλλει τακτικά τα πορίσματά της στην Επιτροπή, αλλά και απευθείας στα οικεία κράτη μέλη, περιγράφοντας τα πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται.

4.Η Αρχή συλλέγει στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται και παρέχονται από τα κράτη μέλη στους τομείς του ενωσιακού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Κατά τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, η Αρχή προσπαθεί να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των υφιστάμενων δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων στους τομείς αυτούς. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εφαρμόζεται το άρθρο 16. Η Αρχή βρίσκεται σε στενή επαφή με την Επιτροπή (Eurostat) και της κοινοποιεί, εφόσον ενδείκνυται, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων συλλογής δεδομένων που εκτελεί.

Άρθρο 12

Υποστήριξη της δημιουργίας υποδομής ικανοτήτων

Η Αρχή στηρίζει τα κράτη μέλη με την δημιουργία υποδομής ικανοτήτων με στόχο την προώθηση της συνεπούς επιβολής του ενωσιακού δικαίου σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Η Αρχή εκτελεί, ιδίως, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)    αναπτύσσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές προς χρήση από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για τις επιθεωρήσεις σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, καθώς και κοινούς ορισμούς και κοινές έννοιες, βασιζόμενη στις σχετικές εργασίες σε ενωσιακό επίπεδο·

β)    προάγει και υποστηρίζει την αμοιβαία συνδρομή με τη μορφή δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων ή ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και ανταλλαγές προσωπικού και προγράμματα αποσπάσεων μεταξύ των εθνικών αρχών·

γ)    προωθεί την ανταλλαγή και τη διάδοσης εμπειριών και ορθών πρακτικών, όπως παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών·

δ)    αναπτύσσει τομεακά και διατομεακά προγράμματα κατάρτισης και ειδικό υλικό κατάρτισης·

ε)    προωθεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως, μεταξύ άλλων, εκστρατείες για την ενημέρωση των ιδιωτών και των εργοδοτών, ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), σχετικά με τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις τους αλλά και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.

Άρθρο 13

Διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών

1.Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, η Αρχή μπορεί να ασκεί ρόλο διαμεσολαβητή.

2.Κατόπιν αιτήματος ενός από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά, η Αρχή κινεί διαδικασία διαμεσολάβησης ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης που συγκροτείται για τον σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Η Αρχή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης με δική της πρωτοβουλία ενώπιον της επιτροπής διαμεσολάβησης βάσει παραπομπής από το SOLVIT, εφόσον συναινούν όλα τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η διαφορά.

3.Κατά την υποβολή μιας υπόθεσης προς διαμεσολάβηση από την Αρχή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση είναι ανωνυμοποιημένα και ότι η Αρχή ουδέποτε επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ιδιωτών τους οποίους αφορά η υπόθεση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

4.Οι υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν εν εξελίξει δικαστικές διαδικασίες σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο δεν γίνονται δεκτές για διαμεσολάβηση από την Αρχή.

5.Εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης από την Αρχή, τα οικεία κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για να δώσει συνέχεια σε διαμεσολάβηση ή τους λόγους για τη μη ανάληψη δράσης σε περίπτωση που δεν έδωσαν συνέχεια.

6.Η Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα αποτελέσματα των υποθέσεων διαμεσολάβησης που διαχειρίζεται.

Άρθρο 14

Συνεργασία σε περίπτωση διαταράξεων της διασυνοριακής αγοράς εργασίας

Κατόπιν απαίτησης των εθνικών αρχών, η Αρχή μπορεί να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν διαταράξεις της αγοράς εργασίας που επηρεάζουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, όπως οι περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μεγάλης κλίμακας ή μεγάλα έργα που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση στις παραμεθόριες περιοχές.

Άρθρο 15

Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

Η Αρχή προβαίνει σε ρυθμίσεις συνεργασίας με άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 16

Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών

Η Αρχή συντονίζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει πλαίσια διαλειτουργικότητας για να εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών αλλά και με την Αρχή. Τα πλαίσια διαλειτουργικότητας βασίζονται και υποστηρίζονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας 70 και από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αναφοράς για τη διαλειτουργικότητα που αναφέρονται στην απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 71 .Κεφάλαιο IΙΙ

Οργάνωση της Αρχής

Άρθρο 17

Διοικητική και διαχειριστική δομή

1.Η διοικητική και διαχειριστική δομή της Αρχής αποτελείται από:

α)    το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 19·

β)    τον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 23·

γ)    την ομάδα ενδιαφερομένων, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 24.

2.Η Αρχή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των κρατών μελών και/ή της Επιτροπής ή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ύστερα από διαδικασία επιλογής, για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων της ή για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής διαμεσολάβησης για την εκτέλεση των καθηκόντων που υπέχει βάσει του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, καθώς και ειδική ομάδα για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των χρηματοοικονομικών θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Ο εσωτερικός κανονισμός των εν λόγω ομάδων εργασίας και ομάδων εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από την Αρχή κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Για θέματα που σχετίζονται με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης ζητείται επίσης η γνώμη της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τμήμα 1

Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 18

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, όλοι από τους οποίους έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.Για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη εκπροσωπούν τα τακτικά μέλη κατά την απουσία τους.

3.Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη διορίζονται από τα αντίστοιχα κράτη μέλη με κριτήριο τις γνώσεις τους στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές τους δεξιότητες στους τομείς της διαχείρισης, της διοίκησης και του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή διορίζει τα μέλη που την εκπροσωπούν.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προσπαθούν να περιορίζουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του έργου του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα μέρη επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

4.Η θητεία των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία αυτή είναι ανανεώσιμη.

5.Εκπρόσωποι τρίτων χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ως παρατηρητές.

Άρθρο 19

Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο ιδίως:

α)    επιβλέπει τις δραστηριότητες της Αρχής·

β)    εγκρίνει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής και ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Αρχής, σύμφωνα με το κεφάλαιο IV·

γ)    αξιολογεί και εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης της εκτέλεσης των καθηκόντων της, και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δημοσιοποιείται·

δ)    θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 30·

ε)    χαράσσει στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται·

στ)    εγκρίνει κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων στις οποίες εμπλέκονται τα μέλη του, καθώς και τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων και των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, και δημοσιεύει ετησίως στον δικτυακό του τόπο τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου·

ζ)    εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 βάσει ανάλυσης των αναγκών·

η)    εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό·

θ)    εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Αρχής που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2·

ι)    ασκεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, όσον αφορά το προσωπικό της Αρχής, τις εξουσίες που ανατίθενται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή που είναι επιφορτισμένη με τη σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης 72 («εξουσίες αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής»)·

ια)    εγκρίνει τους εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

ιβ)    θεσπίζει, αν κρίνεται αναγκαίο, δομή εσωτερικού ελέγχου·

ιγ)    διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και, αν κρίνεται αναγκαίο, παρατείνει τη θητεία του ή τον παύει από τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού·

ιδ)    διορίζει υπόλογο της Αρχής ο οποίος διέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και είναι εντελώς ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

ιε)    καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της ομάδας ενδιαφερομένων που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 24 και διορίζει τα εν λόγω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη·

ιστ)    διασφαλίζει ότι δίνεται η κατάλληλη συνέχεια στα πορίσματα και τις συστάσεις που προκύπτουν από τις εσωτερικές ή εξωτερικές εκθέσεις ελέγχου και τις αξιολογήσεις, καθώς και από έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)·

ιζ)    λαμβάνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των εσωτερικών επιτροπών της Αρχής και, όπου απαιτείται, σχετικά με την τροποποίησή τους, συνεκτιμώντας τις ανάγκες δραστηριοτήτων της Αρχής καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

ιη)    εγκρίνει το σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 25, πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά·

κ)    εγκρίνει, αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής, το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού της Αρχής με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 25·

2.Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για τη μεταβίβαση των σχετικών εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων με βάση τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω μεταβίβαση. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εν λόγω εξουσίες.

3.Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά τη μεταβίβαση στον εκτελεστικό διευθυντή των εξουσιών αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και των εξουσιών που ο τελευταίος μεταβίβασε περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του εκτελεστικού διευθυντή.

Άρθρο 20

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

1.Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο μεταξύ των μελών με δικαίωμα ψήφου και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που μια πρώτη ψηφοφορία δεν επιτύχει πλειοψηφία δύο τρίτων, οργανώνεται δεύτερη ψηφοφορία κατά την οποία ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με απλή πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος αντικαθιστά αυτομάτως τον πρόεδρο, εάν ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

2.Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου είναι τετραετής. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που απολέσουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει την ίδια ημερομηνία αυτομάτως.

Άρθρο 21

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

2.Ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής συμμετέχει στις διαβουλεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3.Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις ετησίως. Επιπλέον, συνεδριάζει, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του.

4.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί συνεδριάσεις με την ομάδα ενδιαφερομένων τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

5.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον να παραστεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

6.Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν, με την επιφύλαξη του εσωτερικού του κανονισμού, να επικουρούνται κατά τις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

7.Η Αρχή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 22

Κανόνες ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 32 παράγραφος 8, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.

2.Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου διαθέτει μία ψήφο. Κατά την απουσία μέλους με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

3.Ο πρόεδρος συμμετέχει στην ψηφοφορία.

4.Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

5.Λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με την ψηφοφορία, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα μέλος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος άλλου μέλους και τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται γραπτές διαδικασίες ψηφοφορίας, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.

Τμήμα 2

Εκτελεστικός διευθυντής

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες του εκτελεστικού διευθυντή

1.Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της Αρχής. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο.

2.Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του κατόπιν σχετικού αιτήματος. Το Συμβούλιο μπορεί να καλέσει τον εκτελεστικό διευθυντή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αρχής.

4.Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην Αρχή με τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:

α)    την τρέχουσα διοίκηση της Αρχής·

β)    την εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο·

γ)    την εκπόνηση του σχεδίου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή του στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

δ)    την εφαρμογή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο·

ε)    την κατάρτιση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Αρχής και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση·

ζ)    την κατάρτιση σχεδίου δράσης με βάση τα πορίσματα εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και ερευνών της OLAF και την υποβολή έκθεσης προόδου δύο φορές ετησίως στην Επιτροπή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διοικητικό συμβούλιο·

η)    την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη της ερευνητικής αρμοδιότητας της OLAF, με αποτελεσματικούς ελέγχους και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, όπου κρίνεται αναγκαίο, την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών ποινών·

θ)    τη χάραξη στρατηγικής της Αρχής, για την καταπολέμηση της απάτης, και την υποβολή της στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση·

ι)    την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών κανόνων που εφαρμόζονται στην Αρχή και την υποβολή τους στο διοικητικό συμβούλιο·

ια)    την κατάρτιση του σχεδίου κατάστασης των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της Αρχής και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της·

ιβ)    την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

5.Ο εκτελεστικός διευθυντής αποφασίζει κατά πόσον απαιτείται η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Προτού λάβει απόφαση για ίδρυση τοπικού γραφείου, ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του οικείου κράτους μέλους ή κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων της Αρχής. Μπορεί να απαιτείται συμφωνία περί της έδρας με το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Τμήμα 3

Ομάδα ενδιαφερομένων

Άρθρο 24

Δημιουργία και σύνθεση της ομάδας ενδιαφερομένων

1.Για να διευκολύνεται η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους και να αξιοποιείται η εμπειρογνωσία τους σε τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, συγκροτείται ομάδα ενδιαφερομένων με συμβουλευτικά καθήκοντα η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Αρχής.

2.Ειδικότερα, η ομάδα ενδιαφερομένων μπορεί να υποβάλλει γνώμες και συμβουλές στην Αρχή για θέματα σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του ενωσιακού δικαίου στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

3.Η ομάδα ενδιαφερομένων, της οποίας πρόεδρος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής, συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως με πρωτοβουλία του εκτελεστικού διευθυντή ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

4.Η ομάδα ενδιαφερομένων απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα τα συνδικάτα και τις οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής.

5.Τα μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων προτείνονται από τις αντίστοιχες οργανώσεις τους και διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει επίσης αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μέλη, τα οποία αντικαθιστούν αυτόματα τα μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Στο μέτρο του δυνατού, γίνεται σεβαστή η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, καθώς και η επαρκής εκπροσώπηση των ΜΜΕ.

6.Η Αρχή παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην ομάδα ενδιαφερομένων. Η ομάδα ενδιαφερομένων εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο εσωτερικός κανονισμός υπόκειται σε έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο.

7.Η Αρχή δημοσιοποιεί τις γνώμες και τις συμβουλές της ομάδας ενδιαφερομένων και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεών της, εκτός εάν επιβάλλεται απαίτηση εμπιστευτικότητας.

Κεφάλαιο IV

Κατάρτιση και διάρθρωση του προϋπολογισμού της Αρχής

Τμήμα 1

Ενιαιο εγγραφο προγραμματισμου της Αρχης

Άρθρο 25

Ετήσιος και πολυετής προγραμματισμός

1.Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής συντάσσει σχέδιο ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής 73 και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής.

2.Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, καθώς και κάθε μεταγενέστερη επικαιροποιημένη έκδοση του εγγράφου αυτού.

Το έγγραφο προγραμματισμού οριστικοποιείται μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και, αν χρειαστεί, προσαρμόζεται ανάλογα.

3.Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και δείκτες επιδόσεων. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν και αναφέρει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για κάθε δράση. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συμβαδίζει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Αναφέρει σαφώς τα καθήκοντα που έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή απαλειφθεί σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Όταν ανατίθεται στην Αρχή νέο καθήκον, το διοικητικό συμβούλιο τροποποιεί το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Κάθε ουσιώδης τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται και για το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον εκτελεστικό διευθυντή να επιφέρει μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

4.Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τον συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό που περιλαμβάνει στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και δείκτες επιδόσεων. Επίσης, αναφέρει, για κάθε δραστηριότητα, τους ενδεικτικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θεωρούνται αναγκαίοι για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Ο στρατηγικός προγραμματισμός επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Άρθρο 26

Κατάρτιση του προϋπολογισμού

1.Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει προσωρινό σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει και τον πίνακα προσωπικού, και το διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο.

2.Το διοικητικό συμβούλιο, με βάση το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εγκρίνει το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος.

3.Το σχέδιο προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών της Αρχής διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

4.Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο προβλέψεων στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης.

5.Βάσει του σχεδίου προβλέψεων, η Επιτροπή εγγράφει στο σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης τις προβλέψεις που κρίνει αναγκαίες για τον πίνακα προσωπικού και το ποσό της συνεισφοράς που θα βαρύνει τον γενικό προϋπολογισμό, και τα υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 313 και 314 της ΣΛΕΕ.

6.Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συνεισφορά που προορίζεται για την Αρχή.

7.Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εγκρίνει τον πίνακα προσωπικού της Αρχής.

8.Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Αρχής. Ο προϋπολογισμός καθίσταται οριστικός μετά την οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν είναι αναγκαίο, αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

9.Για τυχόν έργα κατασκευής κτιρίων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013.

Τμημα 2

Παρουσίαση, εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισμού της Αρχής

Άρθρο 27

Διάρθρωση του προϋπολογισμού

1.Για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, καταρτίζονται προβλέψεις για το σύνολο των εσόδων και των δαπανών της Αρχής και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της.

2.Ο προϋπολογισμός της Αρχής είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3.Με την επιφύλαξη άλλων πόρων, τα έσοδα της Αρχής προέρχονται από:

α)τη συνεισφορά της Ένωσης·

β)τυχόν προαιρετικές οικονομικές συνεισφορές των κρατών μελών·

γ)τυχόν συνεισφορές τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 43·

δ)πιθανή χρηματοδότηση της Ένωσης υπό μορφή συμφωνιών ανάθεσης ή ad hoc επιδοτήσεων σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Αρχής που αναφέρονται στο άρθρο 30 και τις διατάξεις των συναφών νομικών πράξεων που πλαισιώνουν τις πολιτικές της Ένωσης·

ε) δικαιώματα που εισπράττει από δημοσιεύσεις ή άλλες υπηρεσίες που παρέχει η Αρχή.

4.Οι δαπάνες της Αρχής περιλαμβάνουν τις αμοιβές του προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις δαπάνες υποδομής, καθώς και τις επιχειρησιακές δαπάνες.

Άρθρο 28

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

1.Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισμό της Αρχής.

2.Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 29

Απόδοση λογαριασμών και απαλλαγή

1.Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Αρχής διαβιβάζει τους προσωρινούς λογαριασμούς στον υπόλογο της Επιτροπής και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

2.Έως την 1η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ο υπόλογος της Αρχής διαβιβάζει επίσης τις λογιστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την ενοποίηση στον υπόλογο της Επιτροπής, με τον τρόπο και τη μορφή που ορίζει ο τελευταίος.

3.Έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, η Αρχή διαβιβάζει την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των προσωρινών λογαριασμών της Αρχής, ο υπόλογος της Αρχής καταρτίζει τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής με δική του ευθύνη. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς προς γνωμοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο.

5.Το διοικητικό συμβούλιο διατυπώνει γνώμη σχετικά με τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής.

6.Έως την 1η Ιουλίου μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τους οριστικούς λογαριασμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.

7.Έως τις 15 Νοεμβρίου του επόμενου οικονομικού έτους, δημοσιεύεται σύνδεσμος προς τις σελίδες του δικτυακού τόπου που περιέχει τους οριστικούς λογαριασμούς της Αρχής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο εκτελεστικός διευθυντής αποστέλλει επίσης την απάντηση αυτή στο διοικητικό συμβούλιο και στην Επιτροπή.

9.Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

10.Έπειτα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή, έως τις 15 Μαΐου του έτους Ν + 2, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους Ν.

Άρθρο 30

Δημοσιονομικοί κανόνες

Οι δημοσιονομικοί κανόνες που ισχύουν για την Αρχή θεσπίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες δεν αποκλίνουν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 παρά μόνον αν το απαιτούν ειδικές ανάγκες λειτουργίας της Αρχής και με προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής.

Κεφάλαιο IV

Προσωπικό

Άρθρο 31

Γενική διάταξη

Στους υπαλλήλους της Αρχής εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό 74 , καθώς και οι εκτελεστικοί κανόνες που θεσπίστηκαν με συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του εν λόγω καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 32

Εκτελεστικός διευθυντής

1.Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

2.Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή, με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής.

3.Για τη σύναψη της σύμβασης με τον εκτελεστικό διευθυντή, η Αρχή εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

4.Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου, η Επιτροπή διεξάγει αξιολόγηση στην οποία λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της επίδοσης του εκτελεστικού διευθυντή και τα μελλοντικά καθήκοντα και προκλήσεις για την Αρχή.

5.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με βάση πρόταση της Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, να παρατείνει άπαξ τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή, για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία.

6.Εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία έχει ανανεωθεί δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για την ίδια θέση, στο τέλος της συνολικής περιόδου.

7.Ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

8.Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την παύση του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 33

Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι

1.Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εθνικό υπάλληλο-σύνδεσμο που αποσπάται στην Αρχή για να εργαστεί στην έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 34.

2.Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι συμβάλλουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής, ιδίως διευκολύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και ενεργώντας ως σημεία επαφής της Αρχής για ερωτήσεις προερχόμενες από τα κράτη μέλη τους και σχετικές με τα κράτη μέλη τους, είτε απαντώντας απευθείας στις ερωτήσεις αυτές είτε μέσω σύνδεσης με τις εθνικές τους διοικητικές αρχές.

3.Οι εθνικοί υπάλληλοι-σύνδεσμοι έχουν αρμοδιότητα βάσει του εθνικού δικαίου των κρατών μελών τους να ζητούν πληροφορίες από τις οικείες αρχές.

Άρθρο 34

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και λοιπό προσωπικό

1.Πέρα από τους εθνικούς υπαλλήλους-συνδέσμους, η Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί, σε οποιοδήποτε τομέα εργασίας της, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες ή άλλο προσωπικό που δεν απασχολείται από την Αρχή.

2.Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις εφαρμογής για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και για τους εθνικούς υπαλλήλους-συνδέσμους.

Κεφάλαιο VI

Γενικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 35

Προνόμια και ασυλίες

Στην Αρχή και στο προσωπικό της εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 36

Γλωσσικό καθεστώς

1.Η Αρχή υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1 του Συμβουλίου 75 .

2.Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Αρχής παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 37

Διαφάνεια, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επικοινωνία

1.Για τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Αρχή εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Το διοικητικό συμβούλιο, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασής του, θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

2.Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ιδίως εκείνα που αφορούν τον διορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Αρχής και εκείνα που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

3.Η Αρχή μπορεί να αναλαμβάνει δραστηριότητες επικοινωνίας με δική της πρωτοβουλία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της. Η διάθεση πόρων για δραστηριότητες επικοινωνίας δεν αποβαίνει σε βάρος της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. 

Άρθρο 38

Καταπολέμηση της απάτης

1.Για τη διευκόλυνση της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πράξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2013, η Αρχή, σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να λειτουργεί, προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF και θεσπίζει τις ενδεδειγμένες διατάξεις που εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους της Αρχής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω συμφωνίας.

2.Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει βάσει παραστατικών και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους, εργολάβους και υπεργολάβους που έλαβαν ενωσιακά κονδύλια από την Αρχή.

3.Η OLAF μπορεί να διεξάγει έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, για τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με χρηματοδότηση που παρέχεται από την Ένωση στο πλαίσιο επιχορήγησης ή σύμβασης χρηματοδοτούμενης από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96.

4.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις, οι συμφωνίες επιχορήγησης και οι αποφάσεις επιχορήγησης της Αρχής περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 39

Κανόνες ασφάλειας για την προστασία διαβαθμισμένων και ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών

Η Αρχή θεσπίζει δικούς της κανόνες ασφάλειας που είναι ισοδύναμοι με τους κανόνες ασφάλειας της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΠΕΕ) και των ευαίσθητων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις για την ανταλλαγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 76 και 2015/444 77 της Επιτροπής.

Άρθρο 40

Ευθύνη

1.Η συμβατική ευθύνη της Αρχής διέπεται από το εφαρμοστέο στην οικεία σύμβαση δίκαιο.

2.Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να αποφαίνεται δυνάμει ρήτρας διαιτησίας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση που συνάπτει η Αρχή.

3.Σε περίπτωση μη συμβατικής ευθύνης, η Αρχή αποκαθιστά, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές στο δίκαιο των κρατών μελών, οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από αυτήν ή από τους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4.Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών οι οποίες συνδέονται με την αποκατάσταση των ζημιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5.Η προσωπική ευθύνη των μελών του προσωπικού έναντι της Αρχής διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.

Άρθρο 41

Αξιολόγηση

1.Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 51 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την επίδοση της αρχής σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της. Η αξιολόγηση εξετάζει, ιδίως, τη δυνατότητα για ενδεχόμενη τροποποίηση της εντολής της Αρχής, και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, όπως επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργειών και βελτιώσεων με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής.

2.Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης της Αρχής δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά της, μπορεί να εισηγηθεί τροποποίηση του παρόντος κανονισμού αναλόγως ή κατάργησή του.

3.Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης. Τα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 42

Διοικητικές έρευνες

Οι δραστηριότητες της Αρχής υπόκεινται στις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 43

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, η Αρχή μπορεί να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές τρίτων χωρών στις οποίες έχει εφαρμογή η οικεία ενωσιακή νομοθεσία για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Για τον σκοπό αυτό, η Αρχή μπορεί, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής, να θεσπίζει ρυθμίσεις εργασίας με τις αρχές τρίτων χωρών. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις για την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

2.Η Αρχή είναι ανοικτή στη συμμετοχή τρίτων χωρών οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται ρυθμίσεις που ορίζουν, κυρίως, τη φύση, την έκταση και τον τρόπο συμμετοχής των εν λόγω τρίτων χωρών στο έργο της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικών με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Αρχή, την οικονομική συνεισφορά και το προσωπικό. Στα ζητήματα προσωπικού, οι εν λόγω ρυθμίσεις τηρούν πάντοτε τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.

3.Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η Αρχή λειτουργεί εντός των ορίων της εντολής της και του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, μέσω της σύναψης κατάλληλης ρύθμισης συνεργασίας με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αρχής.

Άρθρο 44

Συμφωνία σχετικά με την έδρα και όροι λειτουργίας

1.Οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα φιλοξενηθεί η Αρχή στο κράτος μέλος υποδοχής, παράλληλα με τους ειδικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται στο κράτος μέλος υποδοχής για τον εκτελεστικό διευθυντή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το προσωπικό της Αρχής και τα μέλη των οικογενειών τους, ορίζονται σε συμφωνία για την έδρα της Αρχής η οποία συνάπτεται μεταξύ της Αρχής και του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα, μόλις ληφθεί η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.Το κράτος μέλος υποδοχής της Αρχής προσφέρει τους καλύτερους δυνατούς όρους για να εξασφαλίσει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

Άρθρο 45

Έναρξη δραστηριοτήτων της Αρχής

1.Η Αρχή καθίσταται επιχειρησιακή εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και την αρχική λειτουργία της Αρχής, έως ότου αποκτήσει η Αρχή την επιχειρησιακή ικανότητα να εκτελεί τον δικό της προϋπολογισμό. Για τον σκοπό αυτό:

α)έως ότου αναλάβει ο εκτελεστικός διευθυντής τα καθήκοντά του, έπειτα από τον διορισμό του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 32, η Επιτροπή μπορεί να ορίσει υπάλληλο της Επιτροπής για να ενεργεί ως προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής, ασκώντας τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή·

β)κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ι) και έως την έκδοση της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής ασκεί εξουσία αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής·

γ)η Επιτροπή μπορεί να προσφέρει βοήθεια στην Αρχή, ιδίως, με την απόσπαση υπαλλήλων της Επιτροπής για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Αρχής υπό την ευθύνη του προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή ή του εκτελεστικού διευθυντή·

δ)ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να εγκρίνει όλες τις πληρωμές που καλύπτονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της Αρχής, μετά την έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο, και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις, περιλαμβανομένων των συμβάσεων για την πρόσληψη προσωπικού, έπειτα από την έγκριση του πίνακα προσωπικού της Αρχής.

Άρθρο 46

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [όσον αφορά τις διατάξεις που είναι σήμερα υπό αναθεώρηση, η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει την πρότασή της μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού]

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τροποποιείται ως εξής:

(1)στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο ιδ α):

«ιδ α) «Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας»: ο οργανισμός που θεσπίστηκε από [τον κανονισμό για την ίδρυση της Αρχής] και αναφέρεται στο άρθρο 74·»·

(2)στο άρθρο 72, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ζ)    καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των λογαριασμών σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους φορείς των κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς μεταξύ των εν λόγω φορέων με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 74.»·

(3)το άρθρο 73 απαλείφεται·

(4)το άρθρο 74 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 74

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας υποστηρίζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί με [τον κανονισμό για την ίδρυση της Αρχής].

2. Για να υποστηρίξει το έργο της Διοικητικής Επιτροπής σε χρηματοοικονομικά ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας:

α)ελέγχει τη μέθοδο προσδιορισμού και υπολογισμού του μέσου ετήσιου κόστους που υποβάλλουν τα κράτη μέλη·

β)συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα και προβαίνει στους αναγκαίους υπολογισμούς για την κατάρτιση της ετήσιας κατάστασης των απαιτήσεων κάθε κράτους μέλους·

γ)υποβάλλει περιοδικά στη Διοικητική Επιτροπή αναφορά για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, ιδίως από οικονομική άποψη·

δ)παρέχει τα στοιχεία και τις εκθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων από τη Διοικητική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 72 στοιχείο ζ)·

ε)απευθύνει στη Διοικητική Επιτροπή κάθε χρήσιμη σύσταση, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων που αφορούν τον παρόντα κανονισμό σε σχέση με τα στοιχεία α), β) και γ)·

στ)εκτελεί όλες τις εργασίες, μελέτες ή αποστολές σχετικά με τα θέματα που της αναθέτει η Διοικητική Επιτροπή.

3. Για να υποστηρίξει το έργο της Διοικητικής Επιτροπής σε τεχνικά ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας προτείνει στη Διοικητική Επιτροπή κοινούς κανόνες αρχιτεκτονικής για τη λειτουργία των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως σε θέματα ασφάλειας και χρήσης των προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας καταρτίζει εκθέσεις και διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη πριν ληφθούν αποφάσεις από τη Διοικητική Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 72 στοιχείο δ).

4. Αν ανακύψουν διαφορές μεταξύ φορέων ή αρχών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού εφαρμογής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λειτουργεί ως διαμεσολαβητής σύμφωνα με [το άρθρο 13 του κανονισμού για την ίδρυση της Αρχής σχετικά με τη διαμεσολάβηση].»·

(5)στο άρθρο 76 παράγραφος 6, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Αν δεν υπάρξει λύση εντός εύλογου διαστήματος, οι οικείες αρχές μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.».

  

Άρθρο 47

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 [όσον αφορά τις διατάξεις που είναι σήμερα υπό αναθεώρηση, η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει την πρότασή της μετά την έκδοση του αναθεωρημένου κανονισμού]

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 τροποποιείται ως εξής:

(6)στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«στ) «Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας»: η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 74 του βασικού κανονισμού.»·

(7)στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«4. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του φορέα που έλαβε το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας επιχειρεί να συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται [στον κανονισμό για την ίδρυση της Αρχής - άρθρο 13 για τη διαμεσολάβηση].»·

(8)στο άρθρο 6, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«3. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των σχετικών φορέων ή αρχών, το θέμα μπορεί να τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας από τις αρμόδιες αρχές, αφού παρέλθει ένας μήνας από την ημερομηνία κατά την οποία ανέκυψε η διάσταση απόψεων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας επιδιώκει να συμβιβάσει τις διιστάμενες απόψεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται [στον κανονισμό για την ίδρυση της Αρχής - άρθρο 13 για τη διαμεσολάβηση].»·

(9)το άρθρο 65 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 65

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου κόστους

1. Το μέσο ετήσιο κόστος ανά άτομο σε κάθε ηλικιακή ομάδα σχετικά με ένα συγκεκριμένο έτος γνωστοποιείται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας το αργότερο έως το τέλος του δεύτερου έτους που έπεται του εν λόγω έτους.

2. Το μέσο ετήσιο κόστος που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού εγκριθεί από τη διοικητική επιτροπή.

3. Αν ένα κράτος μέλος αδυνατεί να κοινοποιήσει το μέσο κόστος για ένα συγκεκριμένο έτος εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ζητά άδεια, εντός της ίδιας προθεσμίας, από τη διοικητική επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να χρησιμοποιήσει το μέσο ετήσιο κόστος για το ίδιο κράτος μέλος που είχε δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προηγούμενο έτος από το συγκεκριμένο για το οποίο εκκρεμεί η κοινοποίηση. Το κράτος μέλος, όταν ζητά την εν λόγω άδεια, καλείται να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να κοινοποιήσει το μέσο ετήσιο κόστος για το υπό εξέταση έτος. Αν η διοικητική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, εγκρίνει το αίτημα του κράτους μέλους, το εν λόγω μέσο ετήσιο κόστος αναδημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεν χορηγείται για συναπτά έτη.»·

(10)στο άρθρο 67, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«7. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας διευκολύνει το τελικό κλείσιμο των λογαριασμών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να επιτευχθεί διακανονισμός εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση ενός των μερών, γνωμοδοτεί σχετικά με την αμφισβήτηση εντός έξι μηνών από τον μήνα κατά τον οποίο παραπέμφθηκε το θέμα σ’ αυτήν.»·

(11) το άρθρο 69 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 69

   Κατάρτιση ετήσιων λογαριασμών

1. Η διοικητική επιτροπή καταρτίζει την κατάσταση των απαιτήσεων για κάθε ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 72 στοιχείο ζ) του βασικού κανονισμού, με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανισμοί σύνδεσης κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, εντός των καθορισμένων προθεσμιών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζει η ίδια, αφενός, το ποσό των απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί, εξοφληθεί ή για τις οποίες υπάρχουν διαφορές (πιστωτική θέση) και, αφετέρου, το ποσό των απαιτήσεων που έχουν ληφθεί, εξοφληθεί ή για τις οποίες υπάρχουν διαφορές (χρεωστική θέση).

2. Η διοικητική επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε κάθε προσήκοντα έλεγχο των στατιστικών και λογιστικών δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της ετήσιας κατάστασης των απαιτήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ιδίως για να βεβαιώνεται ότι είναι σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα τίτλο.».

Άρθρο 48

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 τροποποιείται ως εξής:

(12)στο άρθρο 26, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

« Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, που θεσπίστηκε από [τον κανονισμό για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας] συμμετέχει στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής ως παρατηρητής προσφέροντας τεχνικές πληροφορίες και εμπειρογνωσία όπου χρειάζεται.»·

(13)τα άρθρα 29 και 34 απαλείφονται·

(14)το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 35

Ο ισχύων κατά την 8η Νοεμβρίου 1968 εσωτερικός κανονισμός της συμβουλευτικής επιτροπής εξακολουθεί να εφαρμόζεται.»·

(15) το άρθρο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Άρθρο 39

Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τμήμα που αναφέρεται στην Επιτροπή.».

Άρθρο 49

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/589

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/589 τροποποιείται ως εξής:

(16)το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α) την οργάνωση του δικτύου EURES στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και τα κράτη μέλη·»·

β)το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«β) τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και των κρατών μελών σχετικά με την ανταλλαγή διαθέσιμων συναφών δεδομένων για κενές θέσεις, αιτήσεις εργασίας και βιογραφικά σημειώματα·»·

γ)το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«στ) την προώθηση του δικτύου EURES σε ενωσιακό επίπεδο μέσω αποτελεσματικών μέτρων επικοινωνίας που λαμβάνονται από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και τα κράτη μέλη.»·

(17)στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8):

«8) «Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας»: ο οργανισμός που θεσπίστηκε σύμφωνα με [τον κανονισμό για την ίδρυση της Αρχής]»·

(18)στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και τα μέλη και οι εταίροι του EURES προσδιορίζουν τα μέσα για την εξασφάλιση αυτού όσον αφορά τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.»·

(19)το άρθρο 7 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«α) το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, που ιδρύεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και είναι υπεύθυνο να βοηθά το δίκτυο EURES στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του·»·

β)προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) η Επιτροπή.»·

(20)το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού επικουρεί το δίκτυο EURES στην άσκηση των δραστηριοτήτων του, ιδίως αναπτύσσοντας και διεξάγοντας, σε στενή συνεργασία με τα ΕΓΣ και την Επιτροπή, τις ακόλουθες δραστηριότητες:»·

ii)στο στοιχείο α), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i) με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη του συστήματος της διαδικτυακής πύλης EURES και συναφών υπηρεσιών ΤΠ, του καθορισμού των αναγκών των χρηστών και των απαιτήσεων των επιχειρήσεων που θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή για τη λειτουργία και ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, καθώς και των συστημάτων και διαδικασιών της για την ανταλλαγή κενών θέσεων, αιτήσεων εργασίας, βιογραφικών σημειωμάτων και δικαιολογητικών, καθώς και άλλων πληροφοριών, σε συνεργασία με άλλες σχετικές ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δίκτυα και πρωτοβουλίες της Ένωσης·»·

β)η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού καθιερώνει τακτικό διάλογο με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο.»·

γ)η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Το ευρωπαϊκό γραφείο συντονισμού, σε διαβούλευση με την ομάδα συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 14 και με την Επιτροπή, καταρτίζει τα πολυετή προγράμματα εργασίας του.»·

(21)στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) συνεργασία με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και τα κράτη μέλη για την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας εντός του πλαισίου που καθορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ·»·

(22)στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η ομάδα συντονισμού απαρτίζεται από αντιπροσώπους, στο κατάλληλο επίπεδο, του ευρωπαϊκού γραφείου συντονισμού, της Επιτροπής και των ΕΓΣ.»·

(23)το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 29

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ροές και τα πρότυπα

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν και δημοσιοποιούν τις ροές και τα πρότυπα της εργασιακής κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης, με βάση τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat και τα διαθέσιμα εθνικά δεδομένα.».

Άρθρο 50

Κατάργηση

Η απόφαση 2009/17/EΚ και η απόφαση (EΕ) 2016/344 καταργούνται.

Οι παραπομπές στην απόφαση 2009/17/EΚ και στην απόφαση (EΕ) 2016/344 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

Παράρτημα - Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο «Οργανισμοί»

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικός/-οί τομέας/-είς πολιτικής

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχοι

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις [του Οργανισμού]

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους [του Οργανισμού]

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

1.2.Σχετικός/-οί τομέας/-είς πολιτικής

04: Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

04 03: Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη

04 03 15: Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 78  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση 

1.4.Στόχοι

1.4.1.Πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην εσωτερική αγορά, με έμφαση στους ενωσιακούς κανόνες για τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός αυτό συμβάλλει άμεσα στην πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής για μια «βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση» (Προτεραιότητα 4 των πολιτικών κατευθύνσεων «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη» 79 ), και συμπληρώνει την προτεραιότητα «Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις» (Προτεραιότητα 1), με τη δημιουργία ευνοϊκότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Χάρη στην προώθηση της βελτιωμένης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, θα διευκολυνθεί επίσης η αξιοποίηση ευκαιριών διασυνοριακής απασχόλησης και η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία δίνει έμφαση στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ως μέσο υπέρβασης των διαρθρωτικών αδυναμιών της ευρωπαϊκής οικονομίας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς της και υποστήριξης μιας βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

1.4.2.Ειδικός/-οί στόχος/-οι

Ειδικός στόχος αριθ. 1

α)    Διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες.

Ειδικός στόχος αριθ. 2

β)    Υποστήριξη της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων.

Ειδικός στόχος αριθ. 3

γ)    Διαμεσολάβηση και διευκόλυνση για την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταράξεων της αγοράς εργασίας.

1.4.3.Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Τόσο οι ιδιώτες όσο και οι εργοδότες αναμένεται να επωφεληθούν από την αυξημένη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τη μεγαλύτερη ενημέρωση για τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, τη συνεκτικότερη παροχή υπηρεσιών σε όλη την Ένωση και την ενισχυμένη επιβολή των δικαιωμάτων τους.

Οι εθνικές αρχές αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα από την ομαλότερη συνεργασία και την αναβαθμισμένη ανταλλαγή πληροφοριών, τις συνέργειες στο έργο των επιτροπών και τον εξορθολογισμό της συλλογής δεδομένων, την αναλυτική και τεχνική υποστήριξη και την πρόσβαση σε διαδικασία διαμεσολάβησης στους τομείς αρμοδιότητας της Αρχής.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

 

Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται λεπτομερείς στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και δείκτες επιδόσεων, ενώ στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται οι συνολικοί στρατηγικοί στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι δείκτες επιδόσεων. Θα πρέπει να τηρηθούν οι βασικοί δείκτες επιδόσεων τους οποίους έχει αναπτύξει η Επιτροπή για τους οργανισμούς.

Επιπλέον, στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, που συνοδεύει την πρόταση, περιγράφεται ειδικό πλαίσιο παρακολούθησης, που περιλαμβάνει διάφορους δείκτες. Το πλαίσιο θα προσαρμοστεί περαιτέρω, σύμφωνα με τις τελικές νομικές και εκτελεστικές απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Η πρόταση έχει ως βάση της το άρθρο 46, το άρθρο 48, το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και εστιάζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, στην ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στους κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται στις διεθνείς μεταφορές.

Η επιλογή της νομικής βάσης εκφράζει τους κύριους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας, και δίνει έμφαση στη διασυνοριακή κινητικότητα τoυ εργατικού δυναμικού και στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης εργαζομένων. Η νομική βάση της παρούσας πρότασης συμβαδίζει επίσης με τη νομική βάση άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης που θα εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της Αρχής. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η οποία θα υποστηρίζει την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε ιδιώτες και εργοδότες και, όσον αφορά τα κράτη μέλη, θα υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, τις κοινές επιθεωρήσεις, τις εκτιμήσεις κινδύνου, τη δημιουργία υποδομής ικανοτήτων, τη διαμεσολάβηση μεταξύ εθνικών αρχών και τη συνεργασία σε περιπτώσεις διατάραξης της αγοράς εργασίας. Μακροπρόθεσμα, το πεδίο δραστηριοτήτων της Αρχής μπορεί να τροποποιηθεί, με βάση την αξιολόγηση που θα διενεργηθεί το αργότερο μετά από μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του ιδρυτικού της κανονισμού.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή της Ένωσης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη της αξίας που θα δημιουργούσαν σε διαφορετική περίπτωση τα κράτη μέλη από μόνα τους.

Λόγοι για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα σε ενωσιακό επίπεδο για τους λόγους που αναφέρονται στη συνέχεια:

α) η παροχή στο κοινό επίκαιρων πληροφοριών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε διασυνοριακές καταστάσεις χρειάζεται συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική, σαφής και αποδοτική προσέγγιση,

β) η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, με την έννοια ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ενεργήσει μόνο του,

γ) για την αύξηση των συνεργειών και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, για την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου τόσο για τις διοικήσεις όσο και για τους ιδιώτες και για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης σχετικά με τις ανάγκες επιβολής της νομοθεσίας, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη μιας συντονισμένης και κοινής προσέγγισης σε επίπεδο Ένωσης αντί της στήριξης σε ένα σύνθετο πλέγμα διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων)

Η ίδρυση της Αρχής θα διευκολύνει τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου σε όλη την Ένωση. Θα βελτιώσει τη συνεργασία και την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και θα αυξήσει τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες για τους ιδιώτες και τους εργοδότες. Θα υποστηρίξει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων με τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη. Θ προσφέρει στα κράτη μέλη ειδικές αναλύσεις της αγοράς εργασίας και υπηρεσίες δημιουργίας υποδομής ικανοτήτων.

1.5.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η πρωτοβουλία λαμβάνει υπόψη πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους συναφείς τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, της απόσπασης εργαζομένων και του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης. Η εκτίμηση επιπτώσεων και η πρόταση βασίζονται στην πρόοδο που σημειώθηκε και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές τις πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία ανέδειξαν την ανάγκη επιχειρησιακής υποστήριξης, σε όρους βελτιωμένης διασυνοριακής συνεργασίας και αυξημένης διαφάνειας και ενημέρωσης, με σκοπό τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής της οικείας νομοθεσίας της ΕΕ.

Η πρόταση έλαβε επίσης υπόψη την αξιολόγηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τέσσερις οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση 80 . Η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει επιμέρους αξιολόγηση για καθέναν οργανισμό, συγκριτική θεώρηση και εκτίμηση των προοπτικών σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία των τεσσάρων οργανισμών. Ο χαρακτήρας των τεσσάρων οργανισμών είναι απολύτως διακριτός από τον χαρακτήρα της προτεινόμενης Αρχής, επειδή αυτοί επικεντρώνονται κυρίως στην έρευνα και δεν έχουν διασυνοριακή διάσταση. Παρόλα αυτά, ορισμένα συναφή προκαταρκτικά στοιχεία της αξιολόγησης συνέβαλαν στην παρούσα πρόταση, κυρίως σε θέματα οργάνωσης των καθηκόντων και διακυβέρνησης. Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση εξετάζει την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και των τεσσάρων υφιστάμενων οργανισμών.

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η Αρχή θα πρέπει να συνεργαστεί και να προωθήσει συνέργειες με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης της Ένωσης, όπως η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές», και να αξιοποιήσει πλήρως και να εξασφαλίσει συνοχή με τη διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα αποτελέσει τη ραχοκοκκαλιά της μελλοντικής ενιαίας ψηφιακής πύλης 81 . Η Αρχή θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί με άλλες συναφείς πρωτοβουλίες και δίκτυα της Ένωσης, ειδικότερα το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (δίκτυο ΔΥΑ) 82 , το ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων 83 το σημείο επαφής για τα σύνορα 84 και το SOLVIT 85 , καθώς και με οικείες εθνικές υπηρεσίες όπως οι οργανισμοί για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και για την υποστήριξη των εργαζομένων της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 2014/54/ΕΕ, και τα εθνικά σημεία επαφής που έχουν οριστεί βάσει της οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η Αρχή θα αναλάβει ορισμένα καθήκοντα που επί του παρόντος εκτελούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI, ιδίως τεχνικά και επιχειρησιακά καθήκοντα. Θα εξασφαλιστεί ότι τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας του EaSI και της Αρχής είναι συμπληρωματικά και δεν αλληλεπικαλύπτονται.

Η Αρχή θα συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ιδίως με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND).

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/Πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ

 Πρόταση/Πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας 86

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2019 έως το 2023,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή το 2023.

1.7.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

◻ σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

◻στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

⌧ στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209

◻ σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

◻ σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

Για να χρηματοδοτηθεί η νέα αυτή πρωτοβουλία θα απαιτηθεί αναδιάταξη πόρων και νέα κονδύλια. Υφιστάμενες δραστηριότητες που εφαρμόζονται σήμερα στο πλαίσιο του κανονισμού EaSI, καθώς και στο πλαίσιο του προνομίου της Επιτροπής σχετικά με την «ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων» θα μεταφερθούν στην Αρχή μαζί με τους οικονομικούς τους πόρους. Η οικονομική συνεισφορά από προνόμια, «δραστηριότητες στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων» και «η ασφάλεια των μεταφορών» θα συμπληρώσουν τις προσπάθειες αναδιάταξης πόρων της Επιτροπής με σκοπό τη χρηματοδότηση της νέας αυτής πρωτοβουλίας. Το υπόλοιπο θα διατεθεί από το διαθέσιμο περιθώριο του τομέα 1Α.

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Όλοι οι οργανισμοί της Ένωσης λειτουργούν υπό αυστηρό σύστημα παρακολούθησης που συγκροτείται από συντονιστή εσωτερικού ελέγχου, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο, την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Το σύστημα αυτό αποτυπώνεται και περιγράφεται στον ιδρυτικό κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Αρχής περιλαμβάνει λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και δείκτες επιδόσεων. Η Αρχή θα περιλαμβάνει στις δραστηριότητές της που περιέχονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της βασικούς δείκτες επιδόσεων. Οι δραστηριότητες της Αρχής θα μετριούνται στη συνέχεια με βάση αυτούς τους δείκτες στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνάδει με το πολυετές πρόγραμμα εργασίας και αμφότερα περιλαμβάνονται σε ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού το οποίο υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Αρμόδιο για την εποπτεία της αποδοτικότητας της διοικητικής, επιχειρησιακής και δημοσιονομικής διαχείρισης της Αρχής είναι το διοικητικό της συμβούλιο.

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ιδρυτικού κανονισμού της Αρχής και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί την επίδοση του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Στην αξιολόγηση εξετάζονται, ειδικότερα, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής της Αρχής, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις τυχόν τροποποίησης. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης. Τα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Δεδομένου ότι η Αρχή είναι εντελώς νέος οργανισμός, τυχόν καθυστέρηση της διαδικασίας προσλήψεων ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην επιχειρησιακή ικανότητα της Αρχής. Η στήριξη από την αρμόδια ΓΔ θα είναι καθοριστική για την άσκηση του ρόλου του διατάκτη και της ΑΔΑ έως ότου αποκτήσει η Αρχή διοικητική αυτονομία.

Θα χρειαστούν συχνές συνεδριάσεις και τακτικές επαφές μεταξύ της αρμόδιας ΓΔ και της Αρχής κατά τη φάση εκκίνησης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Αρχή μπορεί να είναι αυτόνομη και επιχειρησιακή το συντομότερο δυνατόν.

2.2.2.Προβλεπόμενη/-ες μέθοδος/-οι ελέγχου

Η Αρχή θα υπόκειται σε διοικητικούς ελέγχους καθώς και σε δημοσιονομικό έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο, ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ετήσια απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και πιθανώς έρευνες της OLAF για την εξακρίβωση, συγκεκριμένα, της δέουσας αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται στους οργανισμούς. Οι δραστηριότητες της Αρχής αποτελούν επίσης αντικείμενο των ερευνών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης. Οι διοικητικοί αυτοί έλεγχοι παρέχουν διάφορες διαδικαστικές εγγυήσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Στο άρθρο 38 της πρότασης για τον ιδρυτικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας προβλέπονται μέτρα καταπολέμησης της απάτης· ο εκτελεστικός διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση, η Αρχή θα αναπτύξει στρατηγική καταπολέμησης της απάτης.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες και το προσωπικό για τα έτη 2021 και εξής στο παρόν νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο παρατίθενται ενδεικτικά και δεν προδικάζουν το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

·Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος
δαπάνης

Συμμετοχή

Τομέας 1A – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψήφιων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

04 03 15

ΔΠ/ΜΔΠ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

1A

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η Αρχή)

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (η Αρχή)

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

κ.λπ.

Τίτλος 1:- Δαπάνες προσωπικού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

2,416

6,658

11,071

15,125

17,349

17,696

Πληρωμές

(2)

2,416

6,658

11,071

15,125

17,349

17,696

Τίτλος 2:- Διοικητικές δαπάνες

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

0,568

1,115

6,470

5,160

5,650

5,763

Πληρωμές

(2α)

0,568

1,115

6,470

5,160

5,650

5,763

Τίτλος 3:- Λειτουργικές δαπάνες

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3α)

8,088

14,172

21,390

24,695

28,000

28,560

Πληρωμές

(3β)

8,088

14,172

21,390

24,695

28,000

28,560

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για την Αρχή

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3α

11,072

21,945

38,930

44,980

50,999

52,019

Πληρωμές

=2+2α

+3b

11,072

21,945

38,930

44,980

50,999

52,019

Όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τις Βρυξέλλες, καθώς η έδρα της Αρχής δεν έχει καθοριστεί. Η περίοδος εκκίνησης εκτιμήθηκε ότι θα διαρκέσει μία πενταετία, η δε πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα θα επιτευχθεί το 2023. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, ο συνολικός προϋπολογισμός της Αρχής αυξάνεται κατά 2% κάθε χρόνο, ώστε να καλύπτεται ο πληθωρισμός. Οι πληρωμές αντιστοιχούν στις πιστώσεις, καθώς, στο παρόν στάδιο, δεν είναι ακόμη αποφασισμένο αν ο Τίτλος 3 θα είναι μη διαφοροποιημένες ή διαφοροποιημένες πιστώσεις.

Τα έτη 2019 και 2020 οι υφιστάμενες δραστηριότητες, που εκτελούνται σήμερα από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI, θα μεταφερθούν στην Αρχή. Η πύλη EURES θα μεταφερθεί στην αρμοδιότητα της Αρχής μόλις το 2020. Τα αντίστοιχα ποσά που διατίθενται στην Αρχή από το EaSI είναι 6,300 εκατομμύρια EUR το 2019 και 10,187 εκατομμύρια EUR το 2020 ή συνολικό ποσό 16,487 εκατομμυρίων EUR έως το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Το ποσό που διατίθεται στην Αρχή από την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων τόσο το 2019 όσο και το 2020 είναι 1,287 εκατομμύρια EUR ανά έτος ή συνολικό ποσό 2,574 εκατομμυρίων EUR έως το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.

Επιπλέον, για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων σχετικά με τις μεταφορές τις οποίες θα εφαρμόσει η Αρχή, τα ποσά που διατίθενται στην Αρχή από τη ΓΔ MOVE είναι 1,360 εκατομμύρια EUR το 2019 και 2,720 εκατομμύρια EUR το 2020 ή συνολικό ποσό 4,080 εκατομμυρίων EUR έως το τέλος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020.

Λεπτομέρειες για τις πηγές αναδιάταξης

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

Έτος
2019

Έτος
2020

Σύνολο ΠΔΠ 2014-2020

04.010402 – Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία»

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

(1)

0,450

0,450

0,900

04.030201 – Progress – Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(2)

1,500

1,500

3,000

04.030202 – EURES – Προαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3)

4;350

8,237

12,587

ΣΥΝΟΛΟ EaSI

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1) + (2) + (3)

6,300

10,187

16,487

ΓΔ EMPL -    Αυτόνομες γραμμές του προϋπολογισμού

Έτος
2019

Έτος
2020

Σύνολο ΠΔΠ 2014-2020

04.030103 – Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες χώρες

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

1,287

1,287

2,574

ΓΔ MOVE - Αυτόνομες γραμμές του προϋπολογισμού

Έτος
2019

Έτος
2020

Σύνολο ΠΔΠ 2014-2020

06 02 05- Δραστηριότητες στήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

1,360

2,576

3,936

06 02 06- Ασφάλεια των μεταφορών

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(2)

-

0,144

0,144

ΣΥΝΟΛΟ Αυτόνομες γραμμές για τις μεταφορές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1) + (2)

1,360

2,720

4,080

Περιθώριο τομέα 1α

Έτος
2019

Έτος
2020

Σύνολο ΠΔΠ 2014-2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

2,125

7,750

9,875

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

κ.λπ.

ΓΔ: EMPL

•Ανθρώπινοι πόροι

3,289

2,860

2,860

2,860

2,860

2,860

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,400

0,400

1,420

1,420

1,420

1,420

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ EMPL

Πιστώσεις

3,689

3,260

4,280

4,280

4,280

4,280

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων 
του ΤΟΜΕΑ 5 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

3,689

3,260

4,280

4,280

4,280

4,280

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

κ.λπ.

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

14,761

25,205

43,210

49,260

55,279

56,299

Πληρωμές

14,761

25,205

43,210

49,260

55,279

56,299

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις της Αρχής

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα  

2019

2020

2021

2022

2023

ò

Είδος[1]

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

 

Ειδικός·στόχος αριθ. 1 - Διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες.

- Αποτέλεσμα

Υπηρεσίες σε ιδιώτες και εργοδότες

 

 

1,267

 

2,220

 

3,351

 

3,869

 

4,387

- Αποτέλεσμα

Δραστηριότητες επικοινωνίας

 

 

0,679

 

1,189

 

1,795

 

2,073

 

2,350

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

 

 

1,946

 

3,410

 

5,146

 

5,942

 

6,737

Ειδικοί στόχοι αριθ. 2 και 3 - Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων, και Διαμεσολάβηση και διευκόλυνση για την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταράξεων της αγοράς εργασίας.

- Αποτέλεσμα

Πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

 

 

0,404

 

0,709

 

1,069

 

1,235

 

1,400

- Αποτέλεσμα

Συνεδριάσεις (συνεργασίας) για πρακτικά ζητήματα

 

 

1,357

 

2,378

 

3,589

 

4,144

 

4,699

- Αποτέλεσμα

Αναλυτική υποστήριξη/παροχή εμπειρογνωσίας στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή

 

 

1,026

 

1,798

 

2,714

 

3,134

 

3,553

- Αποτέλεσμα

Καταρτίσεις και ανταλλαγές προσωπικού

 

 

1,733

 

3,037

 

4,583

 

5,292

 

6,000

- Αποτέλεσμα

Τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη για τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης

 

 

1,621

 

2,840

 

4,287

 

4,949

 

5,612

Μερικό σύνολο για τους ειδικούς στόχους αριθ. 2 και 3

 

 

6,142

 

10,762

 

16,243

 

18,753

 

21,263

Σύνολο

 

 

8,088

 

14,172

 

21,390

 

24,695

 

28,000

Η μέλλουσα Αρχή έχει 3 βασικούς στόχους: α) να διευκολύνει την πρόσβαση των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες, β) να υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, διευκολύνοντας τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, και γ) να διαμεσολαβεί και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταράξεων της αγοράς εργασίας.

Για επιχειρησιακούς και οικονομικούς λόγους, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

·Ειδικός·στόχος αριθ. 1 - Διευκόλυνση της πρόσβασης των ιδιωτών και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και στις σχετικές υπηρεσίες,

·Ειδικοί στόχοι αριθ. 2 και 3: Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τη διευκόλυνση της διενέργειας κοινών επιθεωρήσεων, και διαμεσολάβηση και διευκόλυνση για την εξεύρεση λύσης σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαταράξεων της αγοράς εργασίας.

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους της Αρχής

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Έτος
2022

Έτος
2023

Έτος
2024

κ.λπ.

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

0,259

0,814

1,110

1,110

1,110

1,138

Έκτακτοι υπάλληλοι

1,144

3,504

5,935

8,509

9,867

10,114

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

0,615

1,845

3,075

4,305

4,920

5,043

ΣΥΝΟΛΟ

2,018

6,1625

10,1195

13,9235

15,897

16,294

Θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

7

15

15

15

15

15

Έκτακτοι υπάλληλοι

16

33

50

69

69

69

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

15

30

45

60

60

60

ΣΥΝΟΛΟ

38

78

110

144

144

144

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταφορά, στην Αρχή, υφιστάμενων δραστηριοτήτων, που εκτελούνται σήμερα από την Επιτροπή, συνεπάγεται πιθανώς τη μεταφορά περίπου 10 θέσεων στην Αρχή. Ωστόσο, η ημερομηνία της μεταφοράς των θέσεων καθώς και η κατηγορία προσωπικού δεν μπορούν να εκτιμηθούν στο παρόν στάδιο. Ο αριθμός προσωπικού θα μειωθεί αναλόγως, τηρουμένης της κατηγορίας προσωπικούΕκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον ΙΠΑ) – πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2019

2020

2021

2022

2023

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Σύνολο AD

12

24

36

52

52

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Σύνολο AST

4

9

14

17

17

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Σύνολο AST/SC

0

0

0

0

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16

33

50

69

69Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον προσωπικό) – εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

2019

2020

2021

2022

2023

Ομάδα καθηκόντων IV

Ομάδα καθηκόντων III

Ομάδα καθηκόντων II

Ομάδα καθηκόντων I

Σύνολο

7

15

15

15

15

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

2019

2020

2021

2022

2023

Σύνολο

15

30

45

60

60

Το κόστος προσωπικού προσαρμόστηκε έτσι ώστε οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι υπολογίζονται για 6 μήνες κατά το έτος πρόσληψης. Το στάδιο πλήρους λειτουργίας προγραμματίζεται για το 2023, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα υπολογίζεται το 100 % του προσωπικού.

Ο σχεδιασμός των προσλήψεων διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού:

·Για τους έκτακτους υπαλλήλους, εκτιμάται ότι για την πρόσληψη 69 ατόμων θα χρειαστούν τέσσερα χρόνια, με χρόνο εκκίνησης το 2019.

·Για τους συμβασιούχους υπαλλήλους, εκτιμάται ότι η πρόσληψη 15 ατόμων θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, με χρόνο εκκίνησης το 2019.

·Για τους αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, εκτιμάται ότι η πρόσληψη 60 εμπειρογνωμόνων θα αρχίσει το 2019 και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια.

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες της αρμόδιας ΓΔ σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να διατυπωθεί σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

2019

2020

2021

2022

2023

·Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

04 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

23

20

20

20

20

XX 01 01 02 (αντιπροσωπεία της ΕΕ)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης — ΠΑ) 87

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

XX 01 04 yy

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

10 01 05 02 (AC, END, INT – άμεση έρευνα)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ά.α.

ΣΥΝΟΛΟ

23

20

20

20

20

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εκπροσώπηση της Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής. Σύνταξη της γνώμης της Επιτροπής σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και παρακολούθηση της υλοποίησής του. Επίβλεψη της κατάρτισης του προϋπολογισμού της Αρχής και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Παροχή συνδρομής στην Αρχή για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων, μέσω συμμετοχής σε συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων.

Εξωτερικό προσωπικό

Άνευ αντικειμένου

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους των θέσεων που εκφράζονται σε μονάδες πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V.

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   Η πρόταση είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδέχεται να συνεπάγεται τη χρήση ειδικών μηχανισμών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου 88 .

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

[…]

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 89 .

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

[…]

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

κ.λπ.

Χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (NO, LI, IS)

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

Ελβετία

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.

π.υ.3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

στους ιδίους πόρους

στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 90

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Ως προς τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[…]

(1)    Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή, 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2015-19: https://ec.europa.eu/commission/priorities_el .
(2)    Μπορείτε να βρείτε εδώ επισκόπηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el .
(3)    Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 88 – Κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Δεκέμβριος 2017.
(4)    COM(2016) 128 final, COM(2016) 815 final, COM(2017) 278 final, COM(2017) 277 final και COM(2017) 281.
(5)    Ετήσια έκθεση για την ενδοενωσιακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού του 2016, δεύτερη έκδοση, Μάιος 2017.
(6)    Ετήσια έκθεση για την ενδοενωσιακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού του 2017.
(7)    Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2015/2255(INI)].
(8)    Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη [2013/2112(INI)].
(9)    Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων [2016/2095(INI)].
(10)    Γενική προσέγγιση του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, 13612/17, 24 Οκτωβρίου 2017.
(11)    Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του 2017 είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_el  
(12)    COM(2016) 128 final.
(13)    COM(2016) 815 final.
(14)    COM(2017) 0278 final.
(15)    COM(2017) 277 final και COM(2017)281.
(16)    Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
(17)    Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).
(18)    Κανονισμός (ΕΕ) 589/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).
(19)    Απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12).
(20)    «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή – Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή» βρίσκεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_el  
(21)    Μπορείτε να βρείτε εδώ επισκόπηση των βασικών προτεραιοτήτων της ενιαίας αγοράς: http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_el  
(22)    Πρόταση COM(2017) 256 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή πληροφοριών, διαδικασιών και υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.
(23)    Σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).
(24)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» COM(2017) 534.
(25)    SWD(2018)68.
(26)    Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_el.pdf .
(27)    Μπορείτε να βρείτε την ειδική έκθεση αριθ. 6/2018 «Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων – εγγυημένη ως θεμελιώδης ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από την καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ» στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=44964  
(28)    SEC(2018) 144.
(29)    Βλ. παράρτημα 1 της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων SWD(2018)68 για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση με την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου.
(30)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(31)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(32)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
(33)    Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, SWD (2017) 350.
(34)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(35)    ΕΕ C […] της […], σ.[…].
(36)    Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (COM (2016) 815 final).
(37)    Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2017) 11 final).
(38)    Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM (2016) 128 final).
(39)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).
(40)    Οδηγία 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 8).
(41)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).
(42)    Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).
(43)    Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).
(44)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σ. 1, διορθωτικό ΕΕ L 200 της 7.6.2004, σ. 1).
(45)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284 της 30.10.2009, σ. 1).
(46)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους (ΕΕ L 344 της 29.12.2010, σ. 1). 
(47)    Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2).
(48)    Κανονισμός (ΕOΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 1972, περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1).
(49)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1).
(50)    Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 35).
(51)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
(52)    COM(2017)278 – Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
(53)    Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]
(54)    Απόφαση αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).
(55)    Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων https://een.ec.europa.eu/  
(56)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ, COM(2017) 534.
(57)    Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).
(58)    Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).
(59)    COM(2016) 824 final και COM(2016) 823 final.
(60)    Μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 13645/1/17.
(61)    Υπόθεση C-236/88 ΕΕ:C:1990:303, σκέψη 17· Υπόθεση C-202/97 ΕΕ:C:2000:75, σκέψεις 57-58· Υπόθεση C-178/97 ΕΕ:C:2000:169, σκέψεις 44-45· Υπόθεση C-2/05 ΕΕ:C:2006:69, σκέψεις 28-29· Υπόθεση C-12/14 ΕΕ:C:2016:135, σκέψεις 39-41· Υπόθεση C-359/16 ΕΕ:C:2018:63, σκέψεις 44-45.
(62)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας — Στρατηγική εφαρμογής — COM(2017) 134 final.
(63)    Απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1).
(64)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(65)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1), επί του παρόντος υπό αναθεώρηση από το COM(2017) 8 final.

(66)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(67)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(68)    Απόφαση 2009/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την ίδρυση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων (ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 26).
(69)    Απόφαση (ΕΕ) 2016/344 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί δημιουργίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (ΕΕ L 65 της 11.3.2016, σ. 12).
(70)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας — Στρατηγική εφαρμογής — COM(2017) 134 final.
(71)    Απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1).
(72)    Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).
(73)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).
(74)    ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
(75)    Κανονισμός αριθ. 1, της 15ης Απριλίου 1958, περί του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 385).
(76)    Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).
(77)    Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).
(78)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(79)     http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_el
(80)    [Η παραπομπή στην αξιολόγηση θα προστεθεί μόλις είναι διαθέσιμη]
(81)    Κανονισμός [ενιαία ψηφιακή πύλη — COM(2017)256]
(82)    Απόφαση 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32).
(83)    Επισκόπηση του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρήσεων διατίθεται στη διεύθυνση: https://een.ec.europa.eu/
(84)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» COM(2017) 534.
(85)    Σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 19.9.2013, σ. 10).
(86)    Οι δημοσιονομικές πτυχές της παρούσας πρότασης δεν προδικάζουν την πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
(87)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· ΙNT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νέος εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπείες της ΕΕ.
(88)    Κανονισμός (EE, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(89)    Βλ. άρθρα 11 και 17 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.
(90)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
Top