EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0429R(01)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA)

COM/2017/0429 final/2 - 2017/0195 (NLE)

  The document is unavailable in your User interface language.

Bryssel den 6.9.2017

COM(2017) 429 final/2

2017/0195(NLE)

CORRIGENDUM
This document corrects document COM(2017) 429 final of 11.8.2017.
Concerns the Swedish language version.
Wrong reference in Article 3.
The text shall read as follows:

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)


MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Motiv och syfte med förslaget

Efter förslag från kommissionen om ett Prima-initiativ enligt artikel 185 i EUF-fördraget 1 antogs Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 2 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater.

Prima syftar till att genomföra ett gemensamt program för att främja forsknings- och innovationskapacitet och utveckla kunskap och gemensamma innovativa lösningar för att förbättra effektiviteten, säkerheten, tryggheten och hållbarheten för jordbruks- och livsmedelssystem och för integrerad vattenförsörjning och vattenförvaltning i Medelhavsområdet. Prima kommer att genomföras gemensamt av ett antal medlemsländer och tredjeländer (nedan kallade Primadeltagarstaterna) med ett starkt engagemang för vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration och enligt samma bestämmelser och villkor.

Arabrepubliken Egypten (nedan kallad Egypten) har uttryckt sin önskan att ansluta sig till Prima som deltagande stat genom skrivelser av den 25 februari 2016 och den 25 maj 2017, och åtar sig att tillhandahålla ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner euro till initiativet.

För att säkerställa att Egypten deltar i Prima på samma villkor som medlemsstaterna och de länder som är associerade till Horisont 2020, krävs ett internationellt avtal med unionen för att utsträcka räckvidden för det rättsliga system som inrättats genom beslut (EU) 2017/1324 till Egypten.

Den 30 maj 2017 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar, på unionens vägnar, med Egypten om ett internationellt avtal som fastställer villkoren för Egyptens deltagande i Prima, med förbehåll för att beslut (EU) 2017/1324 antas.

Förhandlingarna inleddes den 26 juni 2017 och slutfördes den 27 juli 2017 när utkastet till avtal paraferades av företrädarna för var och en av de framtida parterna. Det utkast till avtal som bifogas detta förslag överensstämmer med de förhandlingsdirektiv som utfärdats av rådet. I utkastet fastställs att villkoren för Egyptens deltagande i Prima ska vara de som anges i beslut (EU) 2017/1324, som direkt hänvisar till unionens rättsakt.

För att säkerställa skyddet av unionens ekonomiska intressen, särskilt befogenheter för kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, revisionsrätten och Primas genomförandeorganisation Prima-IS) att genomföra revisioner och utredningar i enlighet med den tillämpliga unionslagstiftningen, hänvisar avtalet specifikt till de relevanta bestämmelserna i beslut (EU) 2017/1324, och parterna åläggs att tillhandahålla allt nödvändigt stöd för att se till att de genomförs. Dessutom föreskriver det framtida avtalet att parterna ska komma överens om de närmare arrangemangen för stöd, eftersom dessa är centrala för deras samarbete enligt detta avtal. På Egyptens begäran, och som överenskommits under förhandlingarna, infördes ett ytterligare skäl i avtalets ingress för att återspegla att fullständigt samarbete och samordning mellan de båda framtida parternas behöriga myndigheter är grundläggande för genomförandet av det framtida avtalet.

Förenlighet med befintliga bestämmelser inom politikområdet

Som konsekvensanalysen för Prima 3 också anger är avtalet öppet för tredjeländers deltagande såsom Egypten, vilket ligger i linje med målen för det internationella samarbete i fråga om forskning och innovation som beskrivs i kommissionens meddelande från 2012 Förbättra och fokusera unionens internationella samarbete inom forskning och innovation: Ett strategiskt synsätt 4 och ramprogrammet Horisont 2020, som främjar samarbetet med tredjeländer när det gäller vetenskap, teknik och innovation för att ta itu med globala samhälleliga utmaningar och stödja unionens externa politik. Detta avtal stämmer också överens med Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan 5 , och med avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om vetenskapligt och tekniskt samarbete 6 mellan unionen och Egypten i forskning och teknisk utveckling och för att stimulera forskning och utveckling inom områden av gemensamt intresse.

Förenlighet med unionens politik inom andra områden

Genomförandet av Prima i nära samarbete med tredjeländer, till exempel Egypten, är också förenligt med och relevant för unionens övriga politik, såsom migrationspolitik, utvecklingspolitik och grannskapspolitik.

2.Förslagets rättsliga aspekter

Förslaget till rådets beslut grundar sig på artiklarna 186 och 218.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.BUDGETKONSEKVENSER

I finansieringsöversikten som läggs fram med detta beslut anges de indikativa budgetkonsekvenserna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet

- beslutar om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet,

- bemyndigar avtalsförhandlaren att, på unionens vägnar, underteckna avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima).

2017/0195 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 186 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 7 föreskriver unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (nedan kallat Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater

(2)Prima syftar till att genomföra ett gemensamt program för att främja forsknings- och innovationskapacitet och utveckla kunskap och gemensamma innovativa lösningar för att förbättra effektiviteten, säkerheten, tryggheten och hållbarheten för jordbruks- och livsmedelssystem och för integrerad vattenförsörjning och vattenförvaltning i Medelhavsområdet.

(3)Prima kommer att genomföras gemensamt av ett antal medlemsländer och tredjeländer (nedan kallade Primadeltagarstaterna) med ett starkt engagemang för vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration och enligt samma bestämmelser och villkor.

(4)Arabrepubliken Egypten (nedan kallad Egypten) har uttryckt sin önskan att ansluta sig till Prima som deltagande stat och på samma villkor som medlemsstaterna och de länder som är associerade till ramprogrammet Horisont 2020 och som deltar i Prima.

(5)I enlighet med artikel 1.2 i beslut (EU) 2017/1324 ska Egypten bli en deltagande stat i Prima under förutsättning att det ingås ett internationellt avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med unionen om fastställande av villkoren för Egyptens deltagande i Prima.

(6)Den 30 maj 2017 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar, på unionens vägnar, med Egypten om ett internationellt avtal som fastställer villkoren för Egyptens deltagande i Prima, med förbehåll för att beslut (EU) 2017/1324 antas. Förhandlingarna slutfördes genom att avtalet paraferades.

(7)Avtalet bör därför undertecknas på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(8)För att möjliggöra Egyptens deltagande i Prima från dess början bör avtalet tillämpas provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) godkänns härmed på unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets generalsekretariat ska utfärda det instrument som ger den eller de personer som anges av avtalets förhandlare full befogenhet att underteckna avtalet på unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

Avtalet ska tillämpas provisoriskt, i enlighet med artikel 4.2 i avtalet, från den dag då EU mottar meddelandet om Egyptens slutförande av egna förfaranden för att godkänna avtalet, i avvaktan på dess ikraftträdande.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen

1.3.Typ av förslag eller initiativ

1.4.Mål

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

1.7.Planerad metod för genomförandet

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna 

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

3.2.5.Bidrag från tredje part

3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1.GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER OM FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

1.1.Förslagets eller initiativets beteckning

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima).

1.2.Berörda politikområden i den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen 8  

Rubrik 08 Forskning och innovation, ramprogrammet Horisont 2020.

1.3.Typ av förslag eller initiativ

Förslaget/initiativet gäller en ny åtgärd 

Förslaget/initiativet gäller en ny åtgärd som bygger på ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd 9  

Förslaget/initiativet gäller en befintlig åtgärd vars genomförande förlängs i tiden 

Förslaget/initiativet gäller en åtgärd som omformas till en ny åtgärd 

1.4.Mål

1.4.1.Fleråriga strategiska mål för kommissionen som förslaget eller initiativet är avsett att bidra till

Syftet med föreliggande initiativ är att möjliggöra för Egypten att bli en deltagande stat i Prima vars strategiska mål är att bygga upp forsknings- och innovationskapacitet och utveckla kunskap och gemensamma innovativa lösningar för jordbruks- och livsmedelssystem för att göra dem hållbara och för integrerad vattenförsörjning och vattenförvaltning i Medelhavsområdet, för att systemen samt försörjningen och förvaltningen ska bli klimattåligare, effektivare, mer kostnadseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar, och för att bidra till att lösa problem med vattenbrist, livsmedelstrygghet, näring, hälsa, välfärd och migration i ett tidigare skede.

1.4.2.Specifika mål eller verksamheter inom den verksamhetsbaserade förvaltningen och budgeteringen som berörs

Specifikt mål nr…

För att uppnå sina mål kommer Prima-initiativet att genomföras gemensamt av ett antal medlemsstater och tredjeländer enligt samma bestämmelser och villkor. För att säkerställa att Egypten deltar i Prima på samma villkor som medlemsstaterna och de länder som är associerade till Horisont 2020, krävs ett internationellt avtal med unionen för att utsträcka räckvidden för det rättsliga system som inrättats genom beslut (EU) 2017/1324 till Egypten.

1.4.3.Verkan eller resultat som förväntas

Beskriv den verkan som förslaget eller initiativet förväntas få på de mottagare eller den del av befolkningen som berörs.

Detta initiativ kommer att möjliggöra för Egypten att bli en deltagande stat i Prima, och därmed delta på samma villkor som medlemsstaterna och de tredjeländer som är associerade till Horisont 2020. I enlighet med bestämmelserna i beslut (EU) 2017/1324, skulle egyptiska juridiska personer automatiskt vara berättigade att ansöka om EU-finansiering för projekt med finansiering från EU:s budget.

1.4.4.Indikatorer för bedömning av resultat eller verkan

Ange vilka indikatorer som ska användas för att följa upp hur förslaget eller initiativet genomförs.

Syftet med detta initiativ är att möjliggöra Egyptens deltagande i Prima. De indikatorer för resultat och verkan av det aktuella initiativet är alltså strikt kopplade till Prima-initiativet som helhet, i enlighet med vad som anges i kommissionens förslag 10 .

1.5.Motivering till förslaget eller initiativet

1.5.1.Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Se kommissionens förslag till artikel185 i EUF-fördraget Prima-initiativet som nämns ovan och till Primas konsekvensbedömning som åtföljer detta förslag från kommissionen 11 .

1.5.2.Mervärdet av en åtgärd på unionsnivå

Se kommissionens förslag till Prima-initiativet enligt artikel 185 i EUF-fördraget, som nämns ovan.

1.5.3.Huvudsakliga erfarenheter från liknande försök eller åtgärder

Det finns inga prejudikat för detta initiativ, eftersom Prima är det första initiativ i sitt slag som räknar med deltagande från tredjeländer som inte är associerade med EU:s ramprogram för forskning på samma villkor som för medlemsstaterna, och därför kräver att det ingås internationella avtal med unionen för deras deltagande.

1.5.4.Förenlighet med andra finansieringsformer och eventuella synergieffekter

Se kommissionens förslag till Prima-initiativet enligt artikel 185 i EUF-fördraget, som nämns ovan.

1.6.Tid under vilken åtgärden kommer att pågå respektive påverka resursanvändningen

☑Förslag eller initiativ som pågår under en begränsad tid

Förslag eller initiativ som ska gälla från och med den dag då avtalet tillämpas provisoriskt och så länge som beslut (EU) 2017/1324 är i kraft (31/12/2028).

Budgetpåverkan från avtalets provisoriska tillämpning fram till 31.12.2020 (under denna period ska en överenskommelse om genomförande av avtalet inrättas. Efter denna period får inga ytterligare insatser planeras inom ramen för avtalet).

◻Förslag eller initiativ som pågår under en obegränsad tid

Efter en inledande period ÅÅÅÅ–ÅÅÅÅ,

beräknas genomförandetakten nå en stabil nivå.

1.7.Planerad metod för genomförandet 12  

Direkt förvaltning som sköts av kommissionen

inom dess avdelningar, vilket också inbegriper personalen vid unionens delegationer

via genomförandeorgan

Delad förvaltning med medlemsstaterna

Indirekt förvaltning genom att uppgifter som ingår i budgetgenomförandet delegeras till

tredjeländer eller organ som de har utsett

internationella organisationer och organ kopplade till dem (ange vilka)

EIB och Europeiska investeringsfonden

organ som avses i artiklarna 208 och 209 i budgetförordningen

offentligrättsliga organ

privaträttsliga organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

organ som omfattas av privaträtten i en medlemsstat, som anförtrotts genomförandet av ett offentlig-privat partnerskap och som lämnat tillräckliga ekonomiska garantier

personer som anförtrotts ansvaret för genomförandet av särskilda åtgärder inom Gusp som följer av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen och som anges i den grundläggande rättsakten.

Vid fler än en metod, ange kompletterande uppgifter under ”Anmärkningar”.

Anmärkningar

En ny rättslig enhet kommer att inrättas, enbart i syfte att genomföra Prima. EU:s finansiella bidrag till Prima kommer att tillhandahållas genom denna struktur.

2.FÖRVALTNING

2.1.Bestämmelser om uppföljning och rapportering

Ange intervall och andra villkor för sådana åtgärder

Se kommissionens förslag till Prima-initiativet enligt artikel 185 i EUF-fördraget, som nämns ovan.

2.2.Administrations- och kontrollsystem

2.2.1.Risker som identifierats

Se kommissionens förslag till Prima-initiativet enligt artikel 185 i EUF-fördraget, som nämns ovan.

2.2.2.Uppgifter om det interna kontrollsystemet

Se kommissionens förslag till Prima-initiativet enligt artikel 185 i EUF-fördraget, som nämns ovan.

2.2.3.Beräknade kostnader för och fördelar med kontroller – bedömning av förväntad risk för fel

Se kommissionens förslag till Prima-initiativet enligt artikel 185 i EUF-fördraget, som nämns ovan.

2.3.Åtgärder för att förebygga bedrägeri och oegentligheter/oriktigheter

Beskriv förebyggande åtgärder (befintliga eller planerade)

För att säkerställa skyddet av unionens ekonomiska intressen, särskilt befogenheter för kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, revisionsrätten och Primas genomförandeorganisation PRIMA-IS) att genomföra revisioner och utredningar i enlighet med tillämplig unionslagstiftning, hänvisar det avtal som ska ingås mellan EU och Egypten uttryckligen till de relevanta bestämmelserna i beslut (EU) 2017/1324 och parterna åläggs att tillhandahålla allt nödvändigt stöd för att se till att de genomförs. Dessutom föreskriver det framtida avtalet att parterna ska komma överens om de närmare arrangemangen för stöd, eftersom dessa är centrala för deras samarbete enligt detta avtal.

3.BERÄKNADE BUDGETKONSEKVENSER AV FÖRSLAGET ELLER INITIATIVET

3.1.Berörda rubriker i den fleråriga budgetramen och budgetrubriker i den årliga budgetens utgiftsdel

·Befintliga budgetrubriker (även kallade ”budgetposter”)

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd.

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ avanslag

Bidrag

Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Diff./Icke-diff. 13 .

från Efta-länder 14

från kandidat-länder 15

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

1a

8.1.05

Icke-diff.

JA

JA

NEJ

NEJ

·Nya budgetrubriker som föreslås

Redovisa enligt de berörda rubrikerna i den fleråriga budgetramen i nummerföljd.

Rubrik i den fleråriga budgetramen

Budgetrubrik

Typ avanslag

Bidrag

Nummer [Beteckning…...….]

Diff./Icke-diff.

från Efta-länder

från kandidat-länder

från tredje-länder

enligt artikel 21.2 b i budget-förordningen

[XX.ÅÅ.ÅÅ.ÅÅ]

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

JA/NEJ

3.2.Beräknad inverkan på utgifterna

[Dessa uppgifter ska anges på databladet för budgetuppgifter av administrativ natur (andra dokumentet i bilagan till denna finansieringsöversikt), vilket ska laddas upp i CISNet som underlag för samråden mellan kommissionens avdelningar.]

3.2.1.Sammanfattning av den beräknade inverkan på utgifterna

euro

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

1a

”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”

GD: <RTD>

Budgetår2018 16

Budgetår2019

Budgetår2020

Budgetår2021–2029

TOTALT

Driftsanslag

Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

1)

Betalningar

2)

Budgetrubrik (nr)

Åtaganden

1a)

Betalningar

2 a)

Anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program 17  

Budgetrubrik (nr): 08,010501

3)

23000

23000

23000

69000

TOTALA anslag
för GD RTD

Åtaganden

= 1+1 a +3

23000

23000

23000

69000

Betalningar

= 2+2 a

+3

23000

23000

23000

69000


TOTALA driftsanslag

Åtaganden

4)

Betalningar

5)

TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

6)

23000

23000

23000

69000

TOTALA anslag
för RUBRIK <1a> i den fleråriga budgetramen

Åtaganden

=4+ 6

23000

23000

23000

69000

Betalningar

=5+ 6

23000

23000

23000

69000

Följande ska anges om flera rubriker i budgetramen påverkas av förslaget eller initiativet:

TOTALA driftsanslag

Åtaganden

4)

Betalningar

5)

TOTALA anslag av administrativ natur som finansieras genom ramanslagen för vissa operativa program

6)

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–4
i den fleråriga budgetramen

(referensbelopp)

Åtaganden

=4+ 6

Betalningar

=5+ 6

Rubrik i den fleråriga
budgetramen

5

”Administrativa utgifter”

euro

Budgetår2018 18

Budgetår2019

Budgetår2020

Budgetår2021–2029

TOTALT

GD: <RTD>

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

4600

4600

4600

13800

TOTALT för GD RTD

Anslag

4600

4600

4600

13800

TOTALA anslag
för RUBRIK 5
i den fleråriga budgetramen
 

(summa åtaganden = summa betalningar)

4600

4600

4600

13800

euro

Budgetår2018 19

Budgetår2019

Budgetår2020

Budgetår2021–2029

TOTALT

TOTALA anslag
för RUBRIKERNA 1–5
i den fleråriga budgetramen
 

Åtaganden

27600

27600

27600

82800

Betalningar

27600

27600

27600

82800

3.2.2.Beräknad inverkan på driftsanslagen

Förslaget/initiativet kräver inte att driftsanslag tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att driftsanslag tas i anspråk enligt följande:

Åtagandebemyndiganden i euro

Mål- och resultatbeteckning

BudgetårN

BudgetårN+1

BudgetårN+2

BudgetårN+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

TOTALT

RESULTAT

Typ 20

Genomsnittliga kostnader

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Antal

Kostn.

Totalt antal

Total kostnad

SPECIFIKT MÅL nr 1 21

– Resultat

– Resultat

– Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 1

SPECIFIKT MÅL nr 2…

– Resultat

Delsumma för specifikt mål nr 2

TOTAL KOSTNAD

3.2.3.Beräknad inverkan på anslag av administrativ natur

3.2.3.1.Sammanfattning

Förslaget/initiativet kräver inte att anslag av administrativ natur tas i anspråk

Förslaget/initiativet kräver att anslag av administrativ natur tas i anspråk enligt följande:

euro

Budgetår2018 22

Budgetår2019

Budgetår2020

Budgetår2021–2029

TOTALT

RUBRIK 5i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

Övriga administrativa utgifter

4600

4600

4600

13800

Delsumma RUBRIK 5i den fleråriga budgetramen

4600

4600

4600

13800

för belopp utanför RUBRIK 5 23 i den fleråriga budgetramen

Personalresurser

23000

23000

23000

69000

Andra utgifterav administrativ natur

Delsummaför belopp utanför RUBRIK 5i den fleråriga budgetramen

23000

23000

23000

69000

TOTALT

27600

27600

27600

82800

Personalbehov och andra administrativa kostnader ska täckas genom anslag inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, och/eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

3.2.3.2.Beräknat personalbehov

Förslaget/initiativet kräver inte att personalresurser tas i anspråk.

Förslaget/initiativet kräver att personalresurser tas i anspråk enligt följande:

Beräkningarna ska anges i heltidsekvivalenter

Budgetår2018

Budgetår2019

Budgetår

2020

Budgetår

2021–2029

 Tjänster som tas upp i tjänsteförteckningen (tjänstemän och tillfälligt anställda)

XX 01 01 01 (vid huvudkontoret eller vid kommissionens kontor i medlemsstaterna)

XX 01 01 02 (vid delegationer)

01 05 01 (indirekta forskningsåtgärder)

0,2

0,2

0,2

10 01 05 01 (direkta forskningsåtgärder)

 Extern personal (i heltidsekvivalenter: heltidsekvivalenter) 24

XX 01 02 01 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier finansierade genom ramanslaget)

XX 01 02 02 (kontraktsanställda, lokalanställda, nationella experter, vikarier och unga experter som tjänstgör vid delegationerna)

XX 01 04 åå  25

– vid huvudkontoret

– vid delegationer

XX 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med indirekta forskningsåtgärder)

10 01 05 02 (kontraktsanställda, nationella experter och vikarier som arbetar med direkta forskningsåtgärder)

Annan budgetrubrik (ange vilken)

TOTALT

0,2

0,2

0,2

XX motsvarar det politikområde eller den avdelning i budgeten som avses.

Personalbehoven ska täckas med personal inom generaldirektoratet som redan har avdelats för att förvalta åtgärden i fråga, eller genom en omfördelning av personal inom generaldirektoratet, om så krävs kompletterad med ytterligare resurser som kan tilldelas det förvaltande generaldirektoratet som ett led i det årliga förfarandet för tilldelning av anslag och med hänsyn tagen till begränsningar i fråga om budgetmedel.

Beskrivning av arbetsuppgifter:

Tjänstemän och tillfälligt anställda

Utarbetande och ingående av en administrativ överenskommelse med de egyptiska myndigheterna för bistånd när det gäller skyddet av EU:s ekonomiska intressen, i enlighet med artikel 2 i avtalet.

Extern personal

3.2.4.Förenlighet med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet är förenligt med den gällande fleråriga budgetramen

Förslaget/initiativet kräver omfördelningar under den berörda rubriken i den fleråriga budgetramen

Förklara i förekommande fall vilka ändringar i planeringen som krävs, och ange berörda budgetrubriker och belopp.

Förslaget/initiativet förutsätter att flexibilitetsmekanismen utnyttjas eller att den fleråriga budgetramen revideras.

Beskriv behovet av sådana åtgärder, och ange berörda rubriker i budgetramen, budgetrubriker i den årliga budgeten samt belopp.

3.2.5.Bidrag från tredje part

Det ingår inga bidrag från tredje part i det aktuella förslaget eller initiativet

Förslaget eller initiativet kommer att medfinansieras enligt följande:

Anslag i euro

BudgetårN

BudgetårN+1

BudgetårN+2

BudgetårN+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Totalt

Ange vilken extern organisation eller annan källa som bidrar till finansieringen 

TOTALA anslag som tillförs genom samfinansiering3.3.Beräknad inverkan på inkomsterna

Förslaget/initiativet påverkar inte budgetens inkomstsida.

Förslaget/initiativet påverkar inkomsterna på följande sätt:

Påverkan på egna medel

Påverkan på ”diverse inkomster”

euro

Budgetrubrik i den årliga budgetens inkomstdel:

Belopp som förts in för det innevarande budgetåret

Förslagets eller initiativets inverkan på inkomsterna 26

BudgetårN

BudgetårN+1

BudgetårN+2

BudgetårN+3

För in så många år som behövs för att redovisa inverkan på resursanvändningen (jfr punkt 1.6)

Artikel ….

Ange vilka budgetrubriker i utgiftsdelen som berörs i de fall där inkomster i diversekategorin kommer att avsättas för särskilda ändamål.

Ange med vilken metod inverkan på inkomsterna har beräknats.

(1) COM(2016) 662 final, 18.10.2016.
(2) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (EUT L 185, 18.7.2017, s. 1).
(3) SWD(2016) 332 final, 18.10.2016.
(4) COM(2012) 497 final.
(5) EUT L 304, 30.9.2004, s. 39.
(6) EUT L 182, 13.7.2005, s. 12.
(7) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 av den 4 juli 2017 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (EUT L 185, 18.7.2017, s. 1).
(8) Verksamhetsbaserad förvaltning och verksamhetsbaserad budgetering benämns ibland med de interna förkortningarna ABM respektive ABB.
(9) I den mening som avses i artikel 54.2 a eller b i budgetförordningen.
(10) COM(2016) 662 final, 18.10.2016
(11) SWD(2016) 332 final, 18.10.2016.
(12) Närmare förklaringar av de olika metoderna för genomförande med hänvisningar till respektive bestämmelser i budgetförordningen återfinns på BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(13) Differentierade respektive icke-differentierade anslag.
(14) Efta: Europeiska frihandelssammanslutningen.
(15) Kandidatländer och i förekommande fall potentiella kandidatländer i västra Balkan.
(16) 2018 är det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(17) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(18) 2018 är det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(19) 2018 är det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(20) Resultaten är de produkter och tjänster som ska tillhandahållas (t.ex.: antal studentutbyten som har finansierats eller antal kilometer väg som har byggts).
(21) Mål som redovisats under punkt 1.4.2: ”Specifikt/specifika mål…”.
(22) 2018 är det år då förslaget eller initiativet ska börja genomföras.
(23) Detta avser tekniskt eller administrativt stöd för genomförandet av vissa av Europeiska unionens program och åtgärder (tidigare s.k. BA-poster) samt indirekta och direkta forskningsåtgärder.
(24) [Denna fotnot förklarar vissa initialförkortningar som inte används i den svenska versionen.]
(25) Särskilt tak för finansiering av extern personal genom driftsanslag (tidigare s.k. BA-poster).
(26) När det gäller traditionella egna medel (tullar och sockeravgifter) ska nettobeloppen anges, dvs. bruttobeloppen minus 25 % avdrag för uppbördskostnader.
Top

Bryssel den 6.9.2017

COM(2017) 429 final/2

CORRIGENDUM
This document corrects document COM(2017) 429 final of 11.8.2017.
Concerns the Swedish language version.
Omissions in Articles 3 and 5.3.
The text shall read as follows:

BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)


BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Arabrepubliken Egypten som fastställer villkoren för Arabrepubliken Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima)

Europeiska unionen (nedan kallad unionen),

å ena sidan,

och

Arabrepubliken Egypten (nedan kallad Egypten),

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

som beaktar att Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, som trädde i kraft den 1 juni 2004, innehåller bestämmelser om samarbete inom vetenskap och teknik,

som beaktar att avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om vetenskapligt och tekniskt samarbete, som trädde i kraft den 27 februari 2008, upprättar en formell ram för samarbetet mellan parterna inom vetenskaplig och teknisk forskning,

som beaktar att Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater fastställer villkoren för deltagande av EU:s medlemsstater och länder som är associerade till Horisont 2020 som är deltagande stater i initiativet, särskilt deras ekonomiska skyldigheter och deltagande i initiativets styrformer,

som beaktar att Egypten, enligt bestämmelserna i beslut (EU) 2017/1324, ska bli en deltagande stat i Prima under förutsättning att det ingås ett internationellt avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med unionen som fastställer villkoren för Egyptens deltagande i Prima,

 

som beaktar att Egypten har uttryckt sin önskan att ansluta sig till Prima som deltagande stat på samma villkor som medlemsstaterna och de länder som är associerade till Horisont 2020 och som deltar i Prima,

som beaktar att ett internationellt avtal mellan unionen och Egypten krävs för att reglera Egyptens rättigheter och skyldigheter i egenskap av Primdeltagarstat,

som beaktar att fullständigt samarbete och samordning mellan båda parters behöriga myndigheter är grundläggande för avtalets genomförande,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren för Egyptens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (nedan kallat Prima).

Artikel 2

Villkor för Egyptens deltagande i Prima

Villkoren för Egyptens deltagande i Prima ska vara de som fastställs i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/1324 om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater. Parterna ska efterleva de skyldigheter som beslutet anger och anta lämpliga åtgärder, särskilt för att tillhandahålla all nödvändig hjälp för att säkerställa tillämpningen av dess artiklar 10.2, 11.3 och 11.4. De närmare arrangemangen för hjälp ska överenskommas mellan parterna, eftersom dessa är centrala för deras samarbete enligt detta avtal.

Artikel 3

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om Europeiska unionen är tillämpliga och, å andra sidan, på Egyptens territorium.

Artikel 4

Provisorisk tillämpning, ikraftträdande och giltighetstid

1. Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive förfaranden.

2. Detta avtal ska träda i kraft den dag som de båda parterna meddelar varandra, genom diplomatiska kanaler, att de förfaranden som avses i första stycket har avslutats. Efter dess undertecknande och i avvaktan på dess ikraftträdande ska parterna tillämpa detta avtal provisoriskt från den dag då EU mottar meddelandet om Egyptens slutförande av de förfaranden som anges i första stycket.

3. Detta avtal ska förbli giltigt så länge som beslut (EU) 2017/1324 är i kraft, såvida inte endera parten säger upp avtalet i enlighet med artikel 5.

Artikel 5

Uppsägning

1. Endera parten får när som helst säga upp avtalet genom att skriftligen underrätta den andra parten om sin avsikt att säga upp det.

Uppsägningen ska träda i kraft sex månader efter den dag då det skriftliga meddelandet når adressaten.

2. De projekt och aktiviteter som pågår vid tidpunkten för uppsägningen ska fortsätta i enlighet med villkoren i detta avtal tills de är avslutade.

3. Parterna ska i samförstånd träffa överenskommelser om alla andra eventuella följder av uppsägningen.

Artikel 6

Tvistlösning

Den tvistlösningsmekanism som anges i artikel 82 i Europa-Medelhavsavtalet som inrättar en associering mellan de Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, ska tillämpas på alla tvister som rör tillämpningen eller tolkningen av detta avtal.

Detta avtal ska upprättas i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska, vilka alla texter är lika giltiga.

Top