Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0343

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

COM/2017/0343 final - 2017/0143 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Βρυξέλλες, 29.6.2017

COM(2017) 343 final

2017/0143(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2017) 243 final}
{SWD(2017) 244 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) τα άτομα που επιθυμούν να συμπληρώσουν τις συντάξεις τους αποταμιεύουν εν όψει της συνταξιοδότησής τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, π.χ., επενδύοντας σε ακίνητα, ασφάλειες ζωής και άλλα μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Ωστόσο, οι αγορές των ατομικών συντάξεων έχουν αναπτυχθεί με ανομοιογενή τρόπο και τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα δεν είναι εξίσου οικονομικά προσιτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι άνθρωποι που επιθυμούν να αποταμιεύσουν περισσότερα εν όψει της συνταξιοδότησής τους χρειάζονται μια μεγαλύτερη επιλογή κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τα οποία θα είναι συνδεδεμένα με τις κεφαλαιαγορές. Μια επιπλέον πρόκληση για τη δημόσια πολιτική αποτελεί η ανάγκη να διασφαλίζεται ένα επαρκές σε μακροπρόθεσμη βάση συνταξιοδοτικό εισόδημα με έναν συνδυασμό κρατικών, επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων.

Ο κατακερματισμός της αγοράς αποτελεί εμπόδιο για τους παρόχους ατομικών συντάξεων όσον αφορά τη μεγιστοποίηση της διαφοροποίησης του κινδύνου, της καινοτομίας και των οικονομιών κλίμακας. Αυτό περιορίζει τις επιλογές και την ελκυστικότητα και έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κόστος για τους αποταμιευτές εν όψει συνταξιοδότησης. Λειτουργεί επίσης ανασχετικά όσον αφορά τη ρευστότητα και την εμβάθυνση στις κεφαλαιαγορές σε σύγκριση με άλλες περιοχές δικαιοδοσίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου τα συνταξιοδοτικά ταμεία διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο ως θεσμικοί επενδυτές. Επιπροσθέτως, ορισμένα υπάρχοντα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα παρουσιάζουν ανεπαρκώς ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά 1 με περιορισμένη διαθεσιμότητα και δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς τους, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτη η διασυνοριακή δραστηριότητα από προμηθευτές ή αποταμιευτές. 

Μια πρωτοβουλία της ΕΕ για τις ατομικές συντάξεις θα μπορούσε συνεπώς να συμπληρώνει τους τρέχοντες αποκλίνοντες κανόνες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο οριοθετώντας ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τις συντάξεις, απευθυνόμενο στα άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την επιπλέον αποταμιευτική επιλογή. Το πλαίσιο αυτό δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ούτε να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Θα προσφέρει ένα νέο εθελοντικό πλαίσιο για αποταμίευση διασφαλίζοντας επαρκή προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Την ίδια στιγμή, το πλαίσιο θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στους διάφορους παρόχους να προσαρμόζουν τα προϊόντα ώστε να ταιριάζουν στο επιχειρηματικό μοντέλο τους. Θα ενθαρρύνει τους παρόχους ώστε να επενδύουν με βιώσιμο τρόπο στην πραγματική οικονομία σε μακροπρόθεσμη βάση, ιδίως σε έργα υποδομής και επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας έτσι την αντιστοίχιση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του PEPP.

Συνολικά, η πρόταση θα θεσπίσει μια ετικέτα ποιότητας για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα της ΕΕ και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών. Θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές παρόχων και θα διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους. Η πρόταση μπορεί επίσης να συμβάλει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τις ατομικές συντάξεις και να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων προς όφελος των καταναλωτών.

Το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που εξέδωσε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο 2015 2 αναφέρει ότι «[μ]ια "κατ’ επιλογήν" ευρωπαϊκή ατομική σύνταξη θα μπορούσε να προσφέρει ένα ρυθμιστικό πρότυπο, βασιζόμενο στο ενδεδειγμένο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, το οποίο οι συνταξιοδοτικοί φορείς θα μπορούσαν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν κατά την προσφορά προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά συντάξεων «τρίτου πυλώνα» θα στηρίζει επίσης την παροχή κεφαλαίων για τους θεσμικούς επενδυτές και τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία». Στο σχέδιο δράσης, η Επιτροπή προανήγγειλε επίσης ότι θα «εκτιμήσει τη σκοπιμότητα ενός πλαισίου πολιτικής για την καθιέρωση μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής αγοράς για απλές, αποδοτικές και ανταγωνιστικές ατομικές συντάξεις, και ότι θα προσδιορίσει εάν είναι απαραίτητη νομοθεσία της ΕΕ για την στήριξη της αγοράς αυτής».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμά της 19ης Ιανουαρίου 2016 3 , εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη διαθέσιμων και ελκυστικών, ανάλογων προς τον κίνδυνο (μακροπρόθεσμων) επενδυτικών και οικονομικά αποδοτικών και κατάλληλων αποταμιευτικών προϊόντων για τους καταναλωτές. Επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για ποικιλομορφία στις επενδυτικές και καταναλωτικές επιλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι «πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον που θα προωθεί τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας περισσότερη ποικιλομορφία και οφέλη για την πραγματική οικονομία και παρέχοντας ενισχυμένα κίνητρα για επενδύσεις, και το οποίο θα μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και βιώσιμων συντάξεων, όπως, παραδείγματος χάριν, το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), με απλή και διαφανή σχεδίαση».

Τον Ιούνιο 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε για «ταχεία και αποφασιστική πρόοδο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, προωθώντας το θεματολόγιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 4

Τον Σεπτέμβριο 2016, στην ανακοίνωσή της με τίτλο Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων 5 , υπό το φως της ισχυρής υποστήριξης που εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή δήλωνε ότι θα «εξετάσει προτάσεις για ένα απλό, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό ενωσιακό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν». 

Στη συνέχεια, στην ανακοίνωσή της με τίτλο Ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή προανήγγειλε «[ν]ομοθετική πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), έως το τέλος Ιουνίου του 2017. Αυτή η πρόταση θα θέσει τα θεμέλια για μια ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος και διαφανή αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών ατομικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, στη συμπλήρωση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών προϊόντων και συστημάτων, και στην υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των ατομικών συντάξεων ως προς το κόστος, προσφέροντας ικανοποιητικές ευκαιρίες για τη μακροπρόθεσμη επένδυση των ατομικών συντάξεων 6 ».

Η παρούσα πρόταση για ένα πλαίσιο σχετικά με το PEPP προβλέπει ένα συμπληρωματικό εθελοντικό σύστημα εκ παραλλήλου με τα εθνικά συστήματα, το οποίο θα επιτρέπει στους παρόχους να δημιουργήσουν ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Σκοπός της είναι να ανακατευθύνει περισσότερες αποταμιεύσεις από τα νοικοκυριά στις κεφαλαιαγορές, εις βάρος των παραδοσιακών μέσων όπως οι καταθέσεις ταμιευτηρίου.

Η πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ασφαλή βασική επενδυτική επιλογή και σε εναλλακτικές επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από δυνατότητα μεταφοράς σε όλη την ΕΕ, πλήρη διαφάνεια των δαπανών του PEPP και από τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους (με ανώτατο όριο για τα έξοδα αλλαγής λογαριασμού).

Από τη σκοπιά των παρόχων, η πρόταση επιδιώκει να δώσει σε πολλούς εξ αυτών τη δυνατότητα να προσφέρουν το PEPP (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού, ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης, επιχειρήσεις επενδύσεων) και να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Το PEPP μπορεί να παρέχεται επιγραμμικά, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών, και δεν θα απαιτεί δίκτυο υποκαταστημάτων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά. Οι κανόνες για τον μηχανισμό διαβατηρίου θα βοηθήσουν τους παρόχους να διεισδύσουν σε νέες εθνικές αγορές. Η τυποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών θα μειώσει επίσης τα έξοδα των παρόχων και θα τους βοηθήσει να συγκεντρώσουν εισφορές από διάφορες εθνικές αγορές με στόχο τη διοχέτευση στοιχείων ενεργητικού σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η ευελιξία ως προς άλλα χαρακτηριστικά, όπως οι όροι για τη συσσώρευση των συνταξιοδοτικών εισφορών, σκοπό έχει να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα εθνικά φορολογικά κίνητρα που ισχύουν στο κράτος μέλος διαμονής τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πάροχοι θα προσαρμόσουν τα PEPP στα εθνικά κριτήρια για τα φορολογικά κίνητρα.

Επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγήσουν φορολογικές ελαφρύνσεις στο PEPP, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος, μαζί με την παρούσα πρόταση.

1.2.Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Στον τομέα των συντάξεων, η ΕΕ εξέδωσε τα τελευταία χρόνια τις ακόλουθες βασικές νομοθετικές πράξεις:

·την οδηγία του 1998 σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας 7 ·

·την οδηγία του 2014 σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης 8 ,  η οποία είχε ως στόχο την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων με τη μείωση των εμποδίων που δημιουργούν ορισμένοι κανόνες σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις·

·την οδηγία του 2016 σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών («ΙΕΣΠ II») 9 , η οποία ενισχύει τη διακυβέρνηση, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και τις διασυνοριακές απαιτήσεις για τα ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης.

Στα μη νομοθετικά μέτρα τα οποία έλαβε η Επιτροπή στον τομέα των συντάξεων συγκαταλέγονται επίσης το σχέδιο «Track and trace your pension in Europe» 10 , το οποίο προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας παρακολούθησης που θα συνδράμει τους πολίτες στην παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στα κράτη μέλη, καθώς και το σχέδιο RESAVER 11 .

Η πρόταση για ένα πλαίσιο σχετικά με το PEPP δεν επηρεάζει τις τρεις προαναφερθείσες οδηγίες, καθώς εκείνες εστιάζουν στις επαγγελματικές συντάξεις. Όσον αφορά τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, το πλαίσιο για το PEPP θα μπορούσε να ενταχθεί σε μελλοντικά έργα.

1.3.Συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ

Η πρόταση έχει ως στόχο την αύξηση της χρήσης των ατομικών συντάξεων στην ΕΕ. Συνάδει με την πολιτική της ΕΕ για ενθάρρυνση της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, όπως καθορίστηκε στη λευκή βίβλο για τις συντάξεις του 2012 12 . Στο ίδιο πνεύμα, η έκθεση του 2015 για την επάρκεια των συντάξεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αυξημένα δικαιώματα από συμπληρωματική (δηλαδή επαγγελματική και ατομική) συνταξιοδοτική αποταμίευση θα μπορούσαν, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, να περιορίσουν τις επιπτώσεις των χαμηλότερων συντάξεων που χορηγούνται από τα δημόσια συστήματα σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ετήσια έρευνα ανάπτυξης του 2017 αναφέρει ότι η μεγάλη κάλυψη (δηλ. η ευρεία διαθεσιμότητα και η αυξημένη χρήση) των συμπληρωματικών συντάξεων θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην παροχή συνταξιοδοτικού εισοδήματος, ιδίως στις περιπτώσεις όπου οι δημόσιες συντάξεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς, και πρέπει να προωθηθεί με τα κατάλληλα μέσα, αναλόγως του εθνικού πλαισίου.

Η πρόταση συνάδει με την πολιτική της ΕΕ για ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, ιδίως με την ανάπτυξη μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής, η οποία θα προϋποθέτει πλήρη διαφάνεια για τους αποταμιευτές του PEPP, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα, και θα επιτρέπει στους αποταμιευτές να αλλάξουν πάροχο θεσπίζοντας ανώτατο όριο για τα έξοδα αλλαγής λογαριασμού.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

2.1.Νομική βάση

Η νομική βάση για την παρούσα πρόταση είναι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει τη θέσπιση μέτρων προσέγγισης των εθνικών διατάξεων που στοχεύουν στην εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Σήμερα, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών και της περιορισμένης δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Η πρόταση θα δημιουργήσει ένα εν πολλοίς τυποποιημένο πανευρωπαϊκό προϊόν, διαθέσιμο σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως της εσωτερικής αγοράς παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στο εξωτερικό και προσφέροντάς τους μεγαλύτερη επιλογή παρόχων, συμπεριλαμβανομένων και άλλων χωρών της ΕΕ. Η πρόταση εναρμονίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του PEPP: χορήγηση άδειας, διανομή (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών και συμβουλών), επενδυτική πολιτική, αλλαγή παρόχου και διασυνοριακή παροχή και δυνατότητα μεταφοράς. Η πρόταση συμπληρώνεται από σύσταση σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος 13 . Η τελευταία έχει ως στόχο να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των PEPP σε ορισμένα κράτη μέλη από το πεδίο εφαρμογής των εθνικών φορολογικών κινήτρων, στην περίπτωση που τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν πληρούν όλα τα εθνικά κριτήρια για τις φορολογικές απαλλαγές.

2.2.Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Δυνάμει του άρθρου 4 της ΣΛΕΕ, οι ενέργειες για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα την αρχή της επικουρικότητας όπως όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσο οι στόχοι της πρότασης δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των εθνικών νομικών συστημάτων τους (κριτήριο αναγκαιότητας) και, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, κατά πόσο μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ (κριτήριο αποτελεσματικότητας).

Ξεκινώντας από το κριτήριο της αναγκαιότητας, οι ασυντόνιστες προσπάθειες των κρατών μελών, σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν τον νομικό κατακερματισμό όσον αφορά τη ρύθμιση των προϊόντων, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης για τους παρόχους και αποθαρρύνει τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Π.χ., η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις διανομής για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (όπως η οδηγία για τα ασφαλιστικά προϊόντα, η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) και ο κανονισμός για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση PRIIP) 14 δεν έχει εφαρμογή στα περισσότερα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και, συνεπώς, τα προϊόντα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο της εθνικής νομοθεσίας.

Με τις αγορές για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται ασυμμετρία όσον αφορά την πληροφόρηση μεταξύ των παρόχων και των αποταμιευτών, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Ομοίως, οι αποταμιευτές μπορεί να είναι ελλιπώς ενημερωμένοι για την πραγματική απόδοση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τους, ή ακόμη να μην είναι σε θέση να αλλάζουν παρόχους. Αν οι πάροχοι σε εθνικό επίπεδο δεν παρέχουν στους αποταμιευτές επαρκείς πληροφορίες, αυτό μπορεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη στους παρόχους ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων και να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες συναλλαγές, μικρότερο ενδιαφέρον για την παροχή συντάξεων και λήψη εσφαλμένων αποφάσεων από την πλευρά των αποταμιευτών.

Η δυνατότητα μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων αποτελεί μέλημα για τους ανθρώπους που μετεγκαθίστανται σε άλλη χώρα της ΕΕ προσπαθώντας να διατηρήσουν το ίδιο προϊόν και τον ίδιο πάροχο. Σήμερα, όταν κάποιος μετεγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναζητήσει ένα νέο προϊόν το οποίο προσφέρεται από πάροχο στο νέο κράτος μέλος με πολύ διαφορετικούς κανόνες, αντί να συνεχίσει να αποταμιεύει στο προηγούμενο κράτος μέλος διαμονής του. Τα εθνικά φορολογικά κίνητρα ενθαρρύνουν την αποταμίευση εν όψει της συνταξιοδότησης και είναι καίριας σημασίας για την προαγωγή της χρήσης των ατομικών συντάξεων. Η απώλεια αυτών των φορολογικών ελαφρύνσεων κατά τη μετεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί μείζον εμπόδιο για τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων Τα κράτη μέλη δεν μπορούν με μεμονωμένες ενέργειες να διορθώσουν τα ζητήματα που άπτονται της εν λόγω δυνατότητας μεταφοράς.

Δεύτερον, όσον αφορά το κριτήριο της αποτελεσματικότητας, η δράση σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων του κατακερματισμού της αγοράς, ιδίως όσον αφορά το κόστος. Εάν δεν αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, το χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού είναι πιθανό να παραμείνει μικρό και περιορισμένο στα εθνικά σύνορα, χωρίς οικονομίες κλίμακας, και ο ανταγωνισμός θα παραμείνει περιορισμένος μεταξύ των εγχώριων παρόχων. Οι μεμονωμένοι αποταμιευτές είναι, συνεπώς, απίθανο να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές και τις βελτιωμένες σειρές προϊόντων που θα προέκυπταν από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τις αποδόσεις των μεγάλων χαρτοφυλακίων στοιχείων ενεργητικού. Ο κατακερματισμός είναι δαπανηρός και για τους παρόχους· οι αποκλίσεις στις εθνικές ρυθμίσεις συνεπάγονται πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης. Οι πάροχοι δεν έχουν ιδιαίτερο κίνητρο να προσφέρουν προϊόντα σε διασυνοριακό επίπεδο, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους. Αντιθέτως, ένα τυποποιημένο ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν σε επίπεδο ΕΕ προσδοκάται ότι θα μειώσει το κόστος για τους παρόχους δημιουργώντας μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια στοιχείων ενεργητικού. Π.χ., μελέτη έχει δείξει ότι η διασπορά των πάγιων εξόδων σε μεγαλύτερο πληθυσμό μελών θα μπορούσε να μειώσει τις διοικητικές δαπάνες κατά 25% 15 .

Η δημιουργία ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου για τις ατομικές συντάξεις θα μειώσει το κόστος για τους παρόχους δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, ιδίως σε επίπεδο επενδύσεων και διαχείρισης. Ένα ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για τις ατομικές συντάξεις θα βοηθήσει τους παρόχους να λειτουργήσουν και πέραν των συνόρων καθώς θα τους δώσει τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν ορισμένες λειτουργίες σε επίπεδο ΕΕ (αντί να στηρίζονται σε τοπικές υπηρεσίες ή στην εξωτερική ανάθεση). Η τυποποίηση θα διευκολύνει τους παρόχους να προσφέρουν μια συνταξιοδοτική λύση σε εταιρικούς πελάτες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα κράτη μέλη και αναζητούν μια ατομική σύνταξη με ισχύ σε όλη την ΕΕ για τους υπαλλήλους τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διανομή, π.χ. με τη χρήση ψηφιακών διαύλων για την πώληση ατομικών συντάξεων. Ένα ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για τις ατομικές συντάξεις θα μπορούσε να συνοδεύεται από δραστηριότητα σε επίπεδο πολιτικής στον τομέα της οικονομικής τεχνολογίας.

Η αυξημένη χρήση των ατομικών συντάξεων μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσοστών αναπλήρωσης στο μέλλον ως συμπλήρωμα στις κρατικές και επαγγελματικές συντάξεις. Μια μεγαλύτερη επιλογή ασφαλών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας είναι επωφελής για όλους τους απασχολούμενους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, είτε έχουν εργαστεί σε άλλο κράτος μέλος είτε όχι. Μια ενιαία αγορά για τις ατομικές συντάξεις σε επίπεδο ΕΕ θα καταστήσει το προϊόν προσιτό σε ευρύτερα στρώματα πληθυσμού. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το προϊόν που θεσπίζονται στους κανόνες της ΕΕ θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο διαφάνειας, απλότητας και ασφάλειας για τους αποταμιευτές PEPP. Επιπροσθέτως, θα δώσει λύσεις δεδομένης της αυξανόμενης κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ και της όλο και πιο ευέλικτης φύσης της εργασίας.

2.3.Αναλογικότητα

Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της ΕΕ δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Κατ' αρχήν, η προσφορά ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων είναι ήδη δυνατή σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις δυνατότητες της αγοράς τους, δεν συμβάλλουν στη διοχέτευση αρκετών αποταμιεύσεων στις κεφαλαιαγορές και στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επίσης, τα χαρακτηριστικά ορισμένων υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένα, π.χ. η ανάπτυξη της δυνατότητας διασυνοριακής μεταφοράς και η παροχή ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Στις επιλογές πολιτικής που περιγράφονται στην εκτίμηση επιπτώσεων η οποία συνοδεύει την παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται η μη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, το πλαίσιο για το PEPP και η εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ατομικής συνταξιοδότησης.

Το σενάριο της μη ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ δεν θα επιτύγχανε τους ανωτέρω στόχους. Αντιστρόφως, η εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων θα καθιστούσε μεν δυνατή την επίτευξη των στόχων αλλά θα απαιτούσε επίσης πλήρη εναρμόνιση πολύ διαφορετικών εθνικών καταστάσεων – οι ατομικές συντάξεις είναι ικανοποιητικά ανεπτυγμένες σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλά όχι σε όλα. Η επιλογή αυτή κρίθηκε ως υπερβολικά επιβαρυντική σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους. Σε αυτές τις συνθήκες, κρίνεται ενδεδειγμένο να προταθεί το πλαίσιο PEPP για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν που θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα.

Η εκτίμηση επιπτώσεων αξιολόγησε επίσης τις επιλογές για τα βασικά χαρακτηριστικά του PEPP και τις φορολογικές επιπτώσεις των συνιστώμενων χαρακτηριστικών. Τα βασικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη διανομή, την επενδυτική πολιτική, την αλλαγή παρόχων και τις διασυνοριακές πτυχές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία στους καταναλωτές και να καταστήσουν το πλαίσιο ελκυστικό για τους μελλοντικούς παρόχους PEPP. Επί παραδείγματι, σε σχέση με τη διανομή, οι κλαδικοί κανόνες θα έχουν εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, η βασική επιλογή θα θεσπίζει απαίτηση για διασφάλιση της προστασίας κεφαλαίου αλλά οι πάροχοι θα μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις. Η αλλαγή παρόχων θα επιτρέπεται αλλά η συχνότητα των αλλαγών θα είναι περιορισμένη. Όσον αφορά τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς, η συνιστώμενη επιλογή βασίζεται στην τεχνική (η οποία σήμερα χρησιμοποιείται από ορισμένα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)) της δημιουργίας εθνικών τμημάτων σε περίπτωση αλλαγής κράτους μέλους, αλλά θα βελτιωθεί περαιτέρω προς όφελος των αποταμιευτών PEPP.

Η διοικητική επιβάρυνση του PEPP θα είναι περιορισμένη καθώς η πρόταση ισοδυναμεί με την προσθήκη μιας νέας κατηγορίας προϊόντων στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων που παρέχονται από ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, επιχειρήσεις επενδύσεων, διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού και τράπεζες, τα οποία υπόκεινται στο σύνολό τους σε κανονιστική εποπτεία από τις υπάρχουσες αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν ενδεχομένως να επιβάλουν νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους παρόχους όσον αφορά την παροχή των PEPP, ιδίως για την παρακολούθηση της διασυνοριακής διανομής των PEPP. Αυτή η διοικητική επιβάρυνση θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τους κινδύνους της παροχής των PEPP σε διασυνοριακή βάση και προσδοκάται ότι θα επιτρέψει την παρακολούθηση της αγοράς, θα διασφαλίσει την κατάλληλη εποπτεία και θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών.

2.4.Επιλογή του νομικού μέσου

Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση πράξεων υπό μορφή κανονισμού ή οδηγίας. Στην προκειμένη περίπτωση επελέγη ο κανονισμός για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Πρώτον, ως κανονισμός είναι άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη, θα συμβάλει στην ταχύτερη αξιοποίηση του PEPP και θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα η ανάγκη για αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και των συναφών επενδύσεων στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Δεύτερον, επειδή η πρόταση θα εναρμονίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του PEPP, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν θα απαιτείται να υπόκεινται σε επιμέρους εθνικούς κανόνες και, συνεπώς, ο κανονισμός ενδείκνυται περισσότερο από την οδηγία στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης (π.χ. οι προϋποθέσεις για τη φάση συσσώρευσης) θα υπόκεινται φυσικά στους εθνικούς κανόνες.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3.1.Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ατομικές συντάξεις στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης δημόσιας ακρόασης) στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου 2016, με 585 συνολικά συμμετοχές από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων 16 . Οι απαντήσεις αποκάλυψαν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες σε όλη την επικράτεια της ΕΕ για απλά, διαφανή και οικονομικά αποδοτικά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Η δημόσια διαβούλευση ζήτησε επίσης τις απόψεις των επαγγελματιών σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός ενωσιακού πλαισίου για τις ατομικές συντάξεις, συμπεριλαμβανομένης της σκοπιμότητας ενός PEPP. Σε γενικές γραμμές, εκτιμάται ότι το πλαίσιο για το PEPP αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός νέος συνταξιοδοτικού προϊόντος, και ορισμένοι επαγγελματίες προετοιμάζονται ήδη για τη διάθεση PEPP.

3.2.Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η πρόταση βασίστηκε σε μελέτη την οποία διενήργησε η εταιρεία Ernst & Young για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ατομικές συντάξεις. Η μελέτη, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2017, αποτυπώνει πιο συγκεκριμένα τις φορολογικές απαιτήσεις και τις άλλες νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, και αξιολογεί τις δυνατότητες της αγοράς για ένα PEPP. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι τα φορολογικά καθεστώτα ανά την ΕΕ παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ενωσιακό πλαίσιο για το PEPP πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στα εθνικά κριτήρια. Επιπλέον, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το PEPP θα είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των μεγεθών της αγοράς ατομικών συντάξεων από 0,7 τρισ. EUR σε 2,1 τρισ. EUR έως το 2030 με το PEPP, έναντι 1,4 τρισ. EUR χωρίς το PEPP (λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το PEPP θα επωφεληθεί από τα υφιστάμενα εθνικά φορολογικά κίνητρα για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα).

Η πρόταση έλαβε επίσης υπόψη τεχνικές συμβουλές που παρασχέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (ΕΑΑΕΣ) 17 σχετικά με την ανάπτυξη ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. Οι εν λόγω συμβουλές βασίστηκαν σε προγενέστερη προκαταρκτική έκθεση της ΕΑΑΕΣ με τίτλο Προς μια ενιαία αγορά για τις ατομικές συντάξεις 18 . Οι τεχνικές συμβουλές συνιστούν τα εξής:

·επιλογή του PEPP έναντι της εναρμόνισης των εθνικών συστημάτων· και

·καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του PEPP σε επίπεδο ΕΕ, αφήνοντας ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά που άπτονται ευαίσθητων φορολογικών πτυχών στην εθνική νομοθεσία.

Ως μέρος των βασικών χαρακτηριστικών, οι τεχνικές συμβουλές συνιστούν ειδικότερα τη συμπερίληψη μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογή και αναλυτικών απαιτήσεων σχετικά με τη διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται στους αποταμιευτές PEPP. Η πρόταση συμμορφώνεται με αυτές τις συστάσεις.

Τέλος, η πρόταση βασίστηκε στα εξής:

·μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries» [Απολογισμός της φορολογικής μεταχείρισης των χρηματοδοτούμενων ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ 19

·κοινό έργο Επιτροπής-ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία, τα οικονομικά κίνητρα και τη συνταξιοδοτική αποταμίευση· 20

·μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Core Principles of Private Pension Regulation» [Βασικές αρχές του κανονισμού για τις ιδιωτικές συντάξεις 21 και

·μελέτη της εταιρείας οικονομικών συμβούλων Oxera σχετικά με τη θέση των αποταμιευτών στα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προϊόντα σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ. 22

3.3.Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πρόταση για το PEPP έχει την υποστήριξη της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου η οποία εξέδωσε σχετική θετική γνωμοδότηση στις 22 Μαΐου 2017 23 , μετά από μια πρώτη αρνητική γνώμη που εκδόθηκε στις 2 Μαΐου 2017 24 . Στις παρατηρήσεις της η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου υπέδειξε ότι η εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του PEPP, και εξήγησε πώς παραβάλλονται τα χαρακτηριστικά του PEPP με εκείνα των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

Η Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου ζήτησε επίσης λεπτομερέστερη ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της επιλογής για θέσπιση PEPP και διευκρίνιση των υποκείμενων παραδοχών. Η τελική μορφή της εκτίμησης επιπτώσεων απαντά στα ζητήματα αυτά:

·περιγράφοντας αναλυτικά τις διαφορετικές επιλογές για τα χαρακτηριστικά του PEPP·

·εξηγώντας πώς αξιοποιούν τα υπάρχοντα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με τον υψηλότερο δείκτη διείσδυσης· και

·ποσοτικοποιώντας την πρόσθετη αξία που εκτιμάται ότι θα παραχθεί από τη διάθεση του PEPP στην αγορά των ατομικών συντάξεων και τον αντίκτυπο στις κεφαλαιαγορές.

Η πρόταση είναι σύμφωνη με τα συμπεράσματα της εκτίμησης επιπτώσεων 25 .

Οι εναλλακτικές λύσεις γενικής πολιτικής που εξετάστηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων περιλάμβαναν τις εξής επιλογές:

·μη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ·

·πλαίσιο για το PEPP· ή

·εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων ατομικής συνταξιοδότησης.

Στο πλαίσιο της πρώτης λύσης, οι ανεπάρκειες που προσδιορίστηκαν (κατακερματισμός των εθνικών κεφαλαιαγορών, ανεπαρκώς ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων και περιορισμοί στη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς και διασυνοριακής παροχής) θα συνέχιζαν να υφίστανται. Απεναντίας, η τρίτη επιλογή θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά αυτές τις ανεπάρκειες. Ωστόσο, αυτό θα προϋπέθετε επίσης εναρμόνιση των εθνικών φορολογικών καθεστώτων για τις ατομικές συντάξεις, γεγονός που θα προϋπέθετε την ομόφωνη στήριξη των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος συμμόρφωσης για τους παρόχους: πρώτον, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν όλα τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα τους στο νέο καθεστώς. Επιπλέον, σε συνεχή βάση, το εν λόγω καθεστώς μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τα τομεακά καθεστώτα βάσει των οποίων οι πάροχοι διανέμουν τα άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τους.

Η εκτίμηση επιπτώσεων καταλήγει, συνεπώς, ότι η δεύτερη εναλλακτική λύση είναι η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής καθώς προσφέρει ένα πρόσθετο εναρμονισμένο πανευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο συμπληρώνει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα και μπορεί να ξεπεράσει τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν χρησιμοποιώντας στοχευμένες λύσεις χωρίς υπερβολικό κόστος συμμόρφωσης.

Το πλαίσιο για το PEPP θα είχε θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τη μελέτη της Ernst & Young, θα είχε ως αποτέλεσμα αύξηση του υπό διαχείριση ενεργητικού στην αγορά των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων από 0,7 τρισ. EUR σε 2,1 τρισ. EUR έως το 2030 με το PEPP, έναντι 1,4 τρισ. ευρώ χωρίς το PEPP, λαμβάνοντας ως δεδομένη τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων στο PEPP.

Θα είχε επίσης θετικό κοινωνικό αντίκτυπο καθώς θα έδινε τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να συμπληρώσουν άλλες πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος με το PEPP και, συνεπώς, να βελτιώσουν την επάρκεια των συντάξεών τους. Πιο συγκεκριμένα, θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους εργαζομένους σε μη σταθερή απασχόληση, τους αυτοαπασχολούμενους και στους μετακινούμενους εργαζομένους που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση, ή δεν έχουν καμία πρόσβαση, στα κρατικά ή επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος στα κράτη μέλη με περιορισμένη επιλογή και περιορισμένη χρήση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων έως σήμερα.

Δεν προσδοκάται ότι θα υπάρξουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι η ενθάρρυνση των παρόχων να συνεκτιμούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο των επενδύσεών τους (σε σύνδεση με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης) μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε επίπεδο βιωσιμότητας.

3.4.Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική ελευθερία, και την αρχή της ισότητας των φύλων. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 38 του Χάρτη το οποίο προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ειδικότερα, τα πρόσθετα καθήκοντα που ανατίθενται στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ) θα απαιτήσουν αύξηση των πόρων καθώς και ορισμένες επενδύσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνονται τα εξής:

·χορήγηση αδειών στα PEPP·

·εκπόνηση πρόσθετων κατευθυντήριων γραμμών· ή

·κεντρικό μητρώο για όλα τα PEPP που λαμβάνουν άδεια.

Εκτιμάται ένα κόστος ύψους 1.000.000 EUR για το 2019, συμπεριλαμβανομένης εφάπαξ επένδυσης σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ το συνολικό κόστος ως το 2021 θα ανέρχεται συνολικά σε 1.200.000 EUR ετησίως. Στο πλαίσιο της ισχύουσας συμφωνίας συγχρηματοδότησης των ΕΕΑ, το 40% αυτού του ποσού θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, ως εξ αυτού, δεν θα υπερβεί αυτό που έχει οριστεί στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει διάρκεια έως το 2020.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1.Σχέδια εφαρμογής και παρακολούθηση, αξιολόγηση και ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή θα παρακολουθεί βασικούς ενδιάμεσους δείκτες επιδόσεων όσον αφορά τους στόχους. Στους δείκτες αυτούς περιλαμβάνονται:

·η συνολική αξιοποίηση – με βάση το υπό διαχείριση ενεργητικό – των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων και η γεωγραφική και τομεακή κατανομή των παρόχων PEPP και των επενδύσεων σε PEPP (στο πλαίσιο του στόχου για αύξηση των επενδύσεων στην ΕΕ και συμβολή στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών)·

·ο αριθμός των καταχωρίσεων PEPP και το σχετικό μερίδιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών προϊόντων και του PEPP) ως ποσοστό επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών (στο πλαίσιο του στόχου για βελτίωση των χαρακτηριστικών προϊόντων στην αγορά των ατομικών συντάξεων)· και

·ο αριθμός των παρόχων που χρησιμοποιούν διαβατήριο για διασυνοριακή δραστηριότητα και το σχετικό μερίδιο των PEPP με περισσότερα του ενός εθνικά τμήματα σε σύγκριση με το σύνολο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (στο πλαίσιο του στόχου για αύξηση της διασυνοριακής παροχής και δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων).

Τα στοιχεία που συλλέγονται από τις ΕΕΑ θα μπορούσαν συγκεκριμένα να συμβάλουν στην παρακολούθηση των δεικτών επιδόσεων των PEPP.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα αξιολογήσει εάν τα κράτη μέλη συμμορφώθηκαν με τη σύσταση της Επιτροπής για προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση του PEPP μέσω της εθνικής νομοθεσίας.

Η πρόταση προβλέπει αξιολόγηση εντός πέντε ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

5.2.Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Ο προτεινόμενος κανονισμός σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν περιλαμβάνει 11 κεφάλαια. Εκτός από το πρώτο κεφάλαιο (Γενικές διατάξεις) και το τελευταίο κεφάλαιο (Τελικές διατάξεις), η διάρθρωση του κανονισμού ακολουθεί τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Το κεφάλαιο I περιγράφει τους στόχους του προτεινόμενου κανονισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

·συγκέντρωση περισσότερων κεφαλαίων και διοχέτευσή τους σε ευρωπαϊκές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία·

·βελτίωση των χαρακτηριστικών προϊόντος ώστε οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους ένα απλό, ασφαλές και οικονομικά αποδοτικό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών παρόχων PEPP· και

·ενθάρρυνση της διασυνοριακής παροχής και δυνατότητας μεταφοράς των PEPP.

Το κεφάλαιο I περιέχει τους ορισμούς σημαντικών εννοιών για τον προτεινόμενο κανονισμό, όπως «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν», «λογαριασμός PEPP», «συνταξιοδοτικές παροχές», «φάση συσσώρευσης», «φάση αποσυσσώρευσης», «πάροχος» και «διανομέας PEPP», «δυνατότητα μεταφοράς του PEPP» και «αλλαγή παρόχων».

Το άρθρο σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες εξηγεί την αλληλεπίδραση μεταξύ του προτεινόμενου κανονισμού, των συμβατικών διατάξεων για το PEPP και των εθνικών κανόνων για τη ρύθμιση του αντικειμένου.

Το κεφάλαιο ΙΙ θεσπίζει την αρχή ότι μόνον χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν ήδη σχετική άδεια σε επίπεδο ΕΕ από τις αρμόδιες αρχές βάσει της εφαρμοστέας τομεακής νομοθετικής πράξης, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για άδεια παροχής PEPP (δηλαδή για τη δημιουργία και διανομή τους). Η άδεια παρόχου PEPP, δηλαδή η άδεια χρήσης της σήμανσης «PEPP» για ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, θα χορηγείται από μία αρχή της ΕΕ, την ΕΑΑΕΣ. Ο χαρακτηρισμός «PEPP» ή πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» σε σχέση με ένα ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον η ΕΑΑΕΣ έχει χορηγήσει άδεια για διάθεση του συγκεκριμένου ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος υπό τον χαρακτηρισμό «PEPP». Υπάρχοντα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα είναι δυνατό να μετατραπούν σε PEPP μετά από άδεια της ΕΑΑΕΣ, η οποία πρέπει να συμβουλεύεται την αρμόδια εποπτική αρχή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης προτού αποφασίσει αν θα απορρίψει ή αν θα εγκρίνει την αίτηση της τελευταίας.

Επίσης, το κεφάλαιο ΙΙ θεσπίζει κανόνες οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη διανομή PEPP από χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άλλες από εκείνες που τα ανέπτυξαν. Αυτό μπορεί να γίνεται από χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει ειδική άδεια για διανομή από τις εθνικές αρμόδιες αρχές τους, από ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, καθώς και από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και είναι εγγεγραμμένοι ως τέτοιοι βάσει της οδηγίας 2016/97/ΕΕ (οδηγία για την ασφαλιστική διανομή).

Το κεφάλαιο ΙΙΙ καθορίζει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής όσον αφορά την εκχώρηση του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης στους παρόχους PEPP. Ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών σχετικά με το ενδεχόμενο άνισων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών καθεστώτων προληπτικής εποπτείας στα οποία υπάγονται οι διαφορετικές κατηγορίες δυνητικών παρόχων PEPP, ο «μηχανισμός διαβατηρίου» θα αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των διαφορετικών καθεστώτων προληπτικής εποπτείας, στο μέτρο που στηρίζεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής σε συνδυασμό και με την ανάθεση στην ΕΑΑΕΣ της χορήγησης άδειας για χρήση της «σήμανσης».

Το κεφάλαιο ΙΙΙ περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στους αποταμιευτές PEPP που αλλάζουν τόπο διαμονής κατοικίας μετακομίζοντας σε άλλο κράτος μέλος να συνεχίσουν να αποταμιεύουν σε PEPP στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί στο αρχικό κράτος μέλος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αποταμιευτές PEPP δικαιούνται να διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και κίνητρα που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη επένδυση στο ίδιο PEPP.

Ο μηχανισμός πίσω από την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς προβλέπει τη δημιουργία νέου τμήματος σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό PEPP. Το τμήμα αυτό ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για το PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο μετεγκαθίσταται ο αποταμιευτής PEPP. Ο μηχανισμός για το άνοιγμα νέων τμημάτων, τη μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων μεταξύ των εν λόγω τμημάτων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτή την επιλογή ορίζεται στον προτεινόμενο κανονισμό και ακολουθεί κλιμακωτή προσέγγιση. Στη διάρκεια των πρώτων τριών ετών εφαρμογής του κανονισμού, οι πάροχοι PEPP θα κληθούν να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα τμήματα. Ακολούθως, οι αποταμιευτές PEPP θα έχουν δικαίωμα να ανοίγουν εθνικά τμήματα που να καλύπτουν τα συστήματα όλων των κρατών μελών.

Το κεφάλαιο IV επιδιώκει να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, ιδίως για τους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του PEPP. Οι κανόνες διευκρινίζουν συγκεκριμένα ότι όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες σχετικά με το PEPP θα παρέχονται στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP ηλεκτρονικά – η ηλεκτρονική διανομή αποτελεί τη βασική επιλογή. Κατόπιν αιτήματος, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP οφείλουν επίσης να παρέχουν τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες δωρεάν σε σταθερό μέσο.

Όσον αφορά την παροχή συμβουλών, οι πάροχοι PEPP οφείλουν να διενεργούν έλεγχο καταλληλότητας και συμβατότητας των πιθανών αποταμιευτών PEPP, αν και οι αποταμιευτές μπορεί να αποποιηθούν το δικαίωμά τους για παροχή συμβουλών εφόσον προκρίνουν τη βασική επιλογή.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης είναι το έγγραφο βασικών πληροφοριών για το PEPP. Η μορφή, το περιεχόμενο και οι όροι παροχής του περιγράφονται αναλυτικά στον προτεινόμενο κανονισμό.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης PEPP, ο πάροχος οφείλει να εκδίδει «δήλωση παροχών PEPP». Σε αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με:

·τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο·

·την πλήρη ή μερική εγγύηση στο πλαίσιο του καθεστώτος PEPP· και

·κατά περίπτωση, τη φύση της εγγύησης και τους μηχανισμούς για την προστασία των σωρευμένων ατομικών δικαιωμάτων.

Το κεφάλαιο V πραγματεύεται τη φάση συσσώρευσης του PEPP, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κανόνων για τους παρόχους PEPP και τους αποταμιευτές PEPP. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους παρόχους PEPP απορρέουν από τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης» 26 και παρέχουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο πλαίσιο για τις επενδυτικές πολιτικές.

Όσον αφορά τους αποταμιευτές PEPP, πρέπει να τους προσφέρονται έως και πέντε επιλογές από τους παρόχους PEPP, εκ των οποίων η μία είναι η βασική επενδυτική επιλογή που διασφαλίζει ότι ο αποταμιευτής PEPP θα ανακτήσει τουλάχιστον το κεφάλαιο που έχει επενδύσει. Όλες οι επενδυτικές επιλογές πρέπει να σχεδιάζονται από τους παρόχους PEPP με βάση αποδεδειγμένα αποτελεσματικές τεχνικές μετριασμού του κινδύνου που διασφαλίζουν επαρκή προστασία για τους αποταμιευτές PEPP. Μετά τη σύναψη της σύμβασης PEPP, οι αποταμιευτές PEPP καλούνται να επιλέξουν μια επενδυτική επιλογή και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους χωρίς επιβάρυνση ανά πενταετία κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης.

Διατίθεται στα κράτη μέλη ένα περιθώριο όσον αφορά όλους τους άλλους όρους που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης. Στους όρους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται:

·τα όρια ηλικίας για την έναρξη της φάσης συσσώρευσης·

·η ελάχιστη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης·

·το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος των εισφορών και της συνέχισής τους· και

·οι όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών.

Το κεφάλαιο VI θεσπίζει τον μηχανισμό για τον διορισμό θεματοφύλακα στην περίπτωση των καθεστώτων PEPP όπου οι αποταμιευτές PEPP και οι δικαιούχοι PEPP αναλαμβάνουν πλήρως τον επενδυτικό κίνδυνο. Οι διατάξεις καλύπτουν τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού, τα εποπτικά καθήκοντα του θεματοφύλακα και την ευθύνη του.

Ο προτεινόμενος κανονισμός ζητεί την καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και σε άλλους ενδιαφερομένους, και ειδικά στις ενώσεις καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των παρόχων και διανομέων PEPP. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγέλλοντες πρέπει να λαμβάνουν απαντήσεις. Πρέπει επίσης να θεσπιστούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για αμερόληπτες και ανεξάρτητες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για την επίλυση των διαφορών μεταξύ αποταμιευτών PEPP και παρόχων ή διανομέων PEPP.

Ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει τη δυνατότητα των παρόχων PEPP να καλύπτουν τον κίνδυνο θανάτου και άλλους βιομετρικούς κινδύνους.

Το κεφάλαιο VII θεσπίζει τις διατάξεις για την αλλαγή παρόχων PEPP. Μετά από αίτημα του αποταμιευτή PEPP, τυχόν θετικό υπόλοιπο θα μεταφέρεται από λογαριασμό PEPP τον οποίο διατηρεί ο αποταμιευτής στον μεταφέροντα πάροχο σε νέο λογαριασμό PEPP ο οποίος ανοίγεται στον παραλήπτη πάροχο, ενώ ο πρώτος λογαριασμός PEPP θα κλείνει. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού είναι δυνατόν να παρέχεται από παρόχους PEPP που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος (εσωτερική αλλαγή λογαριασμού) ή σε διαφορετικά κράτη μέλη (διασυνοριακή αλλαγή λογαριασμού). Προβλέπεται ανώτατο όριο για το σύνολο των προμηθειών και χρεώσεων που επιβάλλει ο μεταφέρων πάροχος PEPP στον αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής PEPP.

Το κεφάλαιο VIII αφήνει τον καθορισμό των περισσότερων όρων που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών – συγκεκριμένα:

·τον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδότησης·

·την υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης αποσυσσώρευσης·

·την ελάχιστη περίοδο ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP· και

·τη μέγιστη ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς PEPP.

Όσον αφορά τις μορφές πληρωμής (π.χ. ετήσια πρόσοδος, εφάπαξ ποσά, περιοδικές αναλήψεις), προσφέροντας στους παρόχους PEPP, στους αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP τη δυνατότητα να καθορίσουν τη μορφή(-ές) μέσω της σύμβασης, η παρούσα πρόταση επιβάλλει αυτή την ευελιξία στα κράτη μέλη ως υποχρεωτική προϋπόθεση, γεγονός που μπορεί να έχει αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα των εθνικών φορολογικών κινήτρων για τα PEPP σε ορισμένα κράτη μέλη.

Το κεφάλαιο IX διαχωρίζει τις εποπτικές αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΑΑΕΣ και των εθνικών αρμόδιων αρχών. Η ΕΑΑΕΣ επωμίζεται την ευθύνη της παρακολούθησης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται ή διανέμονται στην επικράτεια της ΕΕ προκειμένου να εξακριβώνει ότι δεν χρησιμοποιούν την χαρακτηρισμό «PEPP» ούτε αφήνουν να εννοηθεί ότι αποτελούν PEPP εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια βάσει του προτεινόμενου κανονισμού.

Το κεφάλαιο X περιγράφει ποιες παραβάσεις των διατάξεων του προτεινόμενου κανονισμού μπορεί να επισύρουν κυρώσεις, πώς οι εθνικές αρχές μπορούν να επιβάλλουν αυτές τις κυρώσεις και πώς θα πρέπει να γίνεται η αναφορά των παραβάσεων και των κυρώσεων.

Το κεφάλαιο XI αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στους ακόλουθους τομείς:

·συγκρούσεις συμφερόντων·

·αντιπαροχές:

·πώληση PEPP με και χωρίς παροχή συμβουλών·

·εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης·

·παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης· και

·υποβολή εκθέσεων στις εθνικές αρχές και επενδυτικές επιλογές.

Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με το περιεχόμενο και την παροχή του εγγράφου βασικών πληροφοριών και θα εφαρμόσει τα τεχνικά πρότυπα σε τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης για τη δήλωση παροχών PEPP.

Η Επιτροπή υποχρεούται να αξιολογήσει τον κανονισμό μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού. Η αξιολόγηση θα εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας των κανόνων του και την εμπειρία που αποκομίστηκε από την εφαρμογή τους, το βαθμό χρήσης του χαρακτηρισμού «PEPP» από τους παρόχους PEPP, τη γεωγραφική και τομεακή κατανομή των παρόχων PEPP και των επενδύσεων σε PEPP, τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην αγορά ατομικών συντάξεων, την καταλληλότητα των απαιτήσεων πληροφοριών βάσει του κεφαλαίου IV, τη σκοπιμότητα της συμπλήρωσης του παρόντος κανονισμού με διατάξεις που αφορούν κίνητρα για επενδύσεις σε PEPP, την ύπαρξη τυχόν εμποδίων που μπορεί να έχουν εμποδίσει τις επενδύσεις σε ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με τον χαρακτηρισμό «PEPP», περιλαμβανομένου του αντικτύπου άλλων νομοθετημάτων της Ένωσης για τους αποταμιευτές PEPP, το ύψος των τελών και επιβαρύνσεων που απαιτούνται από τους παρόχους PEPP για το άνοιγμα νέων τμημάτων εντός των ατομικών λογαριασμών PEPP των αποταμιευτών PEPP, καθώς και τον αντίκτυπο των αποφάσεων για επενδύσεις σχετικές με PEPP σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και παράγοντες διακυβέρνησης.

2017/0143 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 27 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Τα νοικοκυριά της ΕΕ συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αποταμιευτές παγκοσμίως, αλλά ο μεγάλος όγκος αυτών των αποταμιεύσεων βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς με βραχυπρόθεσμη λήξη. Η αύξηση των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η γήρανση του πληθυσμού και τα χαμηλά επιτόκια.

(2)Οι ατομικές συντάξεις είναι σημαντικές για τη σύνδεση των μακροπρόθεσμων αποταμιευτών με μακροπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες. Μια μεγαλύτερη, ευρωπαϊκή αγορά για τις ατομικές συντάξεις θα αυξήσει επίσης την εισροή κεφαλαίων για τους θεσμικούς επενδυτές και για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

(3)Σήμερα, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις συναντά εμπόδια λόγω του μεγάλου κατακερματισμού μεταξύ των εθνικών αγορών και της περιορισμένης δυνατότητας μεταφοράς των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες στην άσκηση των βασικών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης. Μπορεί, π.χ., να μην έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν μια θέση εργασίας ή να συνταξιοδοτηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, η δυνατότητα των παρόχων να ασκούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορίζεται λόγω της μη τυποποίησης των υπαρχόντων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων.

(4)Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) θα συμβάλει στην κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη και στη διοχέτευσή τους σε όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε έργα υποδομής και σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα έργα που χρειάζονται τα κεφάλαια για να επεκταθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι η αύξηση των επενδύσεων και των επιλογών για τους θεσμικούς επενδυτές μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων.

(5)Όπως προανήγγειλε στο σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών 28 τον Σεπτέμβριο 2015, «η Επιτροπή θα εκτιμήσει τη σκοπιμότητα ενός πλαισίου πολιτικής για την καθιέρωση μιας επιτυχημένης ευρωπαϊκής αγοράς για απλές, αποδοτικές και ανταγωνιστικές ατομικές συντάξεις, και ότι θα προσδιορίσει εάν είναι απαραίτητη νομοθεσία της ΕΕ για την στήριξη της αγοράς αυτής.»

(6)Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 29 , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι «πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον που θα προωθεί τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας περισσότερη ποικιλομορφία και οφέλη για την πραγματική οικονομία και παρέχοντας ενισχυμένα κίνητρα για επενδύσεις, και το οποίο θα μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και βιώσιμων συντάξεων, όπως, παραδείγματος χάριν, το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)[, με απλή και διαφανή σχεδίαση]».

(7)Στα συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2016 30 , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε «ταχεία και αποφασιστική πρόοδο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, προωθώντας το θεματολόγιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών».

(8)Στην ανακοίνωση της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων» 31 , η Επιτροπή προανήγγειλε ότι «θα εξετάσει προτάσεις για ένα απλό, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό ενωσιακό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν [..] Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν πιθανή νομοθετική πρόταση που θα μπορούσε να υποβληθεί το 2017.»

(9)Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών» 32 , η Επιτροπή προανήγγειλε «[ν]ομοθετική πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), έως το τέλος Ιουνίου του 2017. Αυτή η πρόταση θα θέσει τα θεμέλια για μια ασφαλέστερη, πιο αποτελεσματική ως προς το κόστος και διαφανή αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών ατομικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, στη συμπλήρωση των υφιστάμενων συνταξιοδοτικών προϊόντων και συστημάτων, και στην υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των ατομικών συντάξεων ως προς το κόστος, προσφέροντας ικανοποιητικές ευκαιρίες για τη μακροπρόθεσμη επένδυση των ατομικών συντάξεων».

(10)Στο πλαίσιο των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, η ανάπτυξη ενός PEPP θα συμβάλει στην αύξηση των επιλογών για συνταξιοδοτική αποταμίευση και στη δημιουργία μιας ενωσιακής αγοράς για τους παρόχους PEPP. Θα προσφέρει στα νοικοκυριά καλύτερες επιλογές για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους στόχων.

(11)Ένα νομοθετικό πλαίσιο για ένα PEPP θα θέσει τα θεμέλια για μια αποδοτική αγορά οικονομικά προσιτών και εθελοντικών επενδύσεων οι οποίες θα συνδέονται σύνδεση με τη συνταξιοδότηση και των οποίων η διαχείριση θα μπορεί να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρώνοντας τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά προϊόντα και προγράμματα, θα συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων που επιθυμούν να ενισχύσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους, στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και στην παροχή μιας δυναμικής νέας πηγής ιδιωτικών κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Το πλαίσιο αυτό δεν πρόκειται να αντικαταστήσει ή να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

(12)Ο κανονισμός εναρμονίζει μια δέσμη βασικών χαρακτηριστικών για το PEPP, τα οποία άπτονται βασικών πτυχών όπως η διανομή, η επενδυτική πολιτική, η αλλαγή παρόχων, η διασυνοριακή παροχή ή τη δυνατότητα μεταφοράς. Η εναρμόνιση αυτών των βασικών χαρακτηριστικών θα έχει ως αποτέλεσμα πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους ατομικών συντάξεων εν γένει και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις. Θα συμβάλει στη δημιουργία ενός εν πολλοίς τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος, διαθέσιμου σε όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως της εσωτερικής αγοράς μεταφέροντας τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στο εξωτερικό και προσφέροντας ευρύτερη επιλογή μεταξύ διαφόρων κατηγοριών παρόχων, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής διάστασης. Ως συνέπεια του γεγονότος ότι θα υπάρχουν λιγότερα εμπόδια στην παροχή συνταξιοδοτικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών, ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν θα αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων σε πανευρωπαϊκή βάση και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας που θα ωφελήσουν τους αποταμιευτές.

(13)Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ προβλέπει την έκδοση πράξεων τόσο υπό μορφή κανονισμών όσο και οδηγιών. Προτιμήθηκε η έκδοση κανονισμού δεδομένου ότι θα είναι άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου ο κανονισμός θα συμβάλει στην ταχύτερη αξιοποίηση του PEPP και θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα η ανάγκη για αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και των συναφών επενδύσεων στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Επειδή ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των PEPP, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν απαιτείται να υπόκεινται σε επιμέρους εθνικούς κανόνες και, συνεπώς, ο κανονισμός φαίνεται να ενδείκνυται περισσότερο από την οδηγία στην προκειμένη περίπτωση. Αντιθέτως, τα χαρακτηριστικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (π.χ. οι προϋποθέσεις για τη φάση συσσώρευσης) υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες.

(14)Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης με μία ενιαία άδεια προϊόντος την οποία θα εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), με βάση ενιαία δέσμη κανόνων.

(15)Το ενιαίο διαβατήριο PEPP θα διασφαλίζει τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για το PEPP.

(16)Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα της υπηρεσίας και αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής θα πρέπει να συνεργάζονται στενά στην επιβολή των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Όταν οι πάροχοι ή οι διανομείς PEPP ασκούν τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, λόγω των πιο στενών δεσμών της με τον πάροχο PEPP. Με στόχο να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων αρχών από τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του, η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής η οποία θα πρέπει τότε να υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Πέραν αυτού, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

(17)Σε περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος ή μόνιμης παρουσίας σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να κατανέμεται η ευθύνη για την επιβολή των κανόνων μεταξύ κράτους μέλους καταγωγής και κράτους μέλους υποδοχής. Ενώ η ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα στο σύνολό της — όπως οι κανόνες για τις επαγγελματικές απαιτήσεις — θα πρέπει να παραμείνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υπό το ίδιο καθεστώς όπως στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη επιβολής των κανόνων για τις απαιτήσεις ενημέρωσης και τη διεξαγωγή της δραστηριότητας σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός της επικράτειάς του. Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσουν στην αντίληψη της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους υποδοχής παραβάσεις υποχρεώσεων εντός της επικράτειάς του σε σχέση με τις οποίες ο παρών κανονισμός δεν αναθέτει την ευθύνη στο κράτος μέλος υποδοχής, η στενή συνεργασία επιτάσσει ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ώστε η τελευταία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τούτο αφορά ιδιαίτερα παραβάσεις των κανόνων για την καλή φήμη, τις επαγγελματικές γνώσεις και τις απαιτήσεις για ικανότητες. Πέραν αυτού, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρέμβει εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή εάν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν.

(18)Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα μέσα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η ομαλή άσκηση των δραστηριοτήτων των παρόχων και των διανομέων PEPP σε όλη την Ένωση, είτε αυτές ασκούνται σύμφωνα με την ελευθερία εγκατάστασης είτε σύμφωνα με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας, όλες οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να είναι ανάλογες με τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι σύμφυτοι με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου παρόχου ή διανομέα, ανεξάρτητα από τη σημασία του συγκεκριμένου παρόχου ή διανομέα για τη συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα της αγοράς.

(19)Η πανευρωπαϊκή διάσταση του PEPP μπορεί να αναπτυχθεί όχι μόνο στο επίπεδο του παρόχου, μέσω των δυνατοτήτων για διασυνοριακή δραστηριότητά του, αλλά και στο επίπεδο του αποταμιευτή PEPP – μέσω της δυνατότητας μεταφοράς του PEPP, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των ατομικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των προσώπων που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας δυνάμει των άρθρων 21 και 45 ΣΛΕΕ. Η δυνατότητα μεταφοράς συνίσταται στη δυνατότητα ενός αποταμιευτή PEPP να μην αλλάξει πάροχο PEPP σε περίπτωση μετεγκατάστασής του σε άλλο κράτος μέλος, ενώ η αλλαγή παρόχου PEPP δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη αλλαγή τόπου διαμονής.

(20)Ένα PEPP θα πρέπει να περιλαμβάνει εθνικά τμήματα, καθένα εκ των οποίων συνδυάζει χαρακτηριστικά των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τα οποία καθιστούν τις εισφορές στο PEPP επιλέξιμες για χορήγηση φορολογικών κινήτρων. Στο επίπεδο του μεμονωμένου αποταμιευτή PEPP, ένα πρώτο τμήμα θα πρέπει να δημιουργείται με το άνοιγμα ενός PEPP.

(21)Με στόχο την ομαλή μετάβαση για τους παρόχους PEPP, η υποχρέωση παροχής PEPP που περιλαμβάνουν τμήματα για κάθε κράτος μέλος θα έχει εφαρμογή τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, όταν διαθέτει ένα PEPP στην αγορά, ο πάροχος πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών.

(22)Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του συνταξιοδοτικού προγράμματος που έχει θεσπιστεί και τον παρεπόμενο διοικητικό φόρτο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει να παρέχουν σαφείς και επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς αποταμιευτές PEPP και στους δικαιούχους PEPP για την τεκμηρίωση των αποφάσεών τους σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο σύνολο των διάφορων φάσεων ενός καθεστώτος, οι οποίες περιλαμβάνουν τη φάση προ της ένταξης, τη συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της φάσης προ της συνταξιοδότησης) και τη φάση μετά τη συνταξιοδότηση. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών, τους κινδύνους και τις εγγυήσεις καθώς και τα έξοδα. Όταν τα προβλεπόμενα επίπεδα συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης δυσμενές σενάριο που θα πρέπει να είναι ακραίο αλλά εύλογο.

(23)Προτού ενταχθούν σε ένα καθεστώς PEPP, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή.

(24)Με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια του προϊόντος, για να μπορούν να διανέμουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν στους αποταμιευτές PEPP οι παραγωγοί PEPP θα πρέπει να συντάσσουν το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP. Θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια του εγγράφου βασικών πληροφοριών PEPP. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα πρέπει να αντικαταστήσει και να προσαρμόσει το έγγραφο βασικών πληροφοριών για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 33 που δεν θα είναι υποχρεωτικό για τα PEPP.

(25)Προκειμένου να διασφαλιστούν η ευρεία διάδοση και η διαθεσιμότητα των εγγράφων βασικών πληροφοριών PEPP, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δημοσίευση, εκ μέρους του παραγωγού PEPP, των εγγράφων βασικών πληροφοριών PEPP στον δικτυακό τόπο του.

(26)Ήδη αναπτύσσονται εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού συνταξιοδοτικών προϊόντων σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, για να είναι τα εργαλεία αριθμητικού υπολογισμού όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα για τους καταναλωτές, θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος και τις αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι παραγωγοί PEPP, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω κόστος ή αμοιβές χρεώνονται από διαμεσολαβητές ή άλλους κρίκους της επενδυτικής αλυσίδας που δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί από τους παραγωγούς PEPP.

(27)Οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP εκτός των στοιχείων που περιλαμβάνονται ήδη στο έγγραφο βασικών πληροφοριών που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θεσπίζονται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017 34 , λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη και την υπό εξέλιξη έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διάφορων τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές.

(28)Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτό και να διαχωρίζεται από όλες τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(29)Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών απευθυνόμενη στους αποταμιευτές PEPP, προκειμένου να τους παρέχουν βασικές εξατομικευμένες και γενικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς PEPP και να διασφαλίσουν τη διαρκή ενημέρωση σχετικά με αυτό. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών θα πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή και να περιέχει σχετικές και κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαχρονικά και μεταξύ καθεστώτων και να εξυπηρετείται η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

(30)Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενημερώνουν τους αποταμιευτές PEPP εγκαίρως πριν από τη συνταξιοδότησή τους σχετικά με τις επιλογές πληρωμής. Εάν η συνταξιοδοτική παροχή δεν καταβάλλεται ως ισόβια ετήσια πρόσοδος, τα μέλη που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής των παροχών, ώστε να διευκολύνεται ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της συνταξιοδότησης.

(31)Κατά τη φάση καταβολής των συνταξιοδοτικών παροχών, οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει να συνεχίζουν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές πληρωμής που διαθέτουν. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν οι δικαιούχοι PEPP επωμίζονται σημαντικό μέρος του επενδυτικού κινδύνου κατά τη φάση πληρωμής. Οι δικαιούχοι PEPP θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για οποιαδήποτε μείωση του ύψους των οφειλόμενων παροχών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης, αφού έχει ληφθεί η απόφαση που θα προκαλέσει τη μείωση. Για λόγους βέλτιστης πρακτικής, συνιστάται στους παρόχους PEPP να συμβουλεύονται τους δικαιούχους PEPP πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτού του είδους.

(32)Για να προστατευθούν επαρκώς τα δικαιώματα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού τους ανάλογη με τη συγκεκριμένη φύση και διάρκεια των στοιχείων του παθητικού τους. Κατά συνέπεια, απαιτείται αποτελεσματική εποπτεία καθώς και μια προσέγγιση των επενδυτικών κανόνων που να προσφέρει στους παρόχους PEPP επαρκές περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν ως προς την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη επενδυτική πολιτική, υποχρεώνοντάς τους ταυτόχρονα να κινούνται με σύνεση. Συνεπώς, η τήρηση του κανόνα της «συνετής διαχείρισης» επιβάλλει μια επενδυτική πολιτική που να ανταποκρίνεται στην πελατειακή διάρθρωση του εκάστοτε παρόχου PEPP.

(33)Με τη θέσπιση του κανόνα «της συνετής διαχείρισης» ως βασικής αρχής για τις επενδύσεις κεφαλαίου, καθώς και με την εξασφάλιση στους παρόχους PEPP της δυνατότητας διασυνοριακής δραστηριότητας, ενθαρρύνεται ο αναπροσανατολισμός της αποταμίευσης προς τον τομέα των ατομικών συνταξιοδοτικών παροχών και προάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο η οικονομική και κοινωνική πρόοδος.

(34)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει στους παρόχους PEPP το κατάλληλο επίπεδο επενδυτικής ελευθερίας. Ως εξαιρετικά μακροπρόθεσμοι επενδυτές με χαμηλό κίνδυνο ρευστότητας, οι πάροχοι PEPP είναι σε θέση να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών επενδύοντας σε μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, όπως οι μετοχές, και σε άλλα μέσα με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή μηχανισμούς οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), εντός συνετών ορίων. Μπορούν, επίσης, να επωφελούνται των δυνατοτήτων διαφοροποίησης σε διεθνές επίπεδο. Οι επενδύσεις σε μετοχές, σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά των στοιχείων του παθητικού τους και σε άλλα μέσα με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές, ΠΜΔ ή ΜΟΔ, δεν θα πρέπει συνεπώς να περιορίζονται, σύμφωνα με τον κανόνα της «συνετής διαχείρισης», προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι εποπτείας.

(35)Στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ο ορισμός των μέσων με μακροπρόθεσμα οικονομικά χαρακτηριστικά είναι ευρύς. Τα μέσα αυτά αποτελούν τίτλους που δεν είναι δεκτικοί διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και, επομένως, δεν έχουν πρόσβαση στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς. Απαιτούν συχνά δεσμεύσεις ορισμένου χρόνου που περιορίζουν την εμπορευσιμότητά τους και που θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν συμμετοχή και χρεωστικούς τίτλους μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και δάνεια που παρέχονται σε αυτές. Στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις συγκαταλέγονται έργα υποδομών, μη εισηγμένες εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν ανάπτυξη, ακίνητα ή άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για σκοπούς μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Τα έργα υποδομών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και τα ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή έργα υποδομών είναι συχνά μη εισηγμένα στο χρηματιστήριο περιουσιακά στοιχεία και βασίζονται σε μακροπρόθεσμες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των έργων. Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη φύση των υποχρεώσεών τους, οι πάροχοι PEPP ενθαρρύνονται να κατανέμουν επαρκές τμήμα του χαρτοφυλακίου τους σε βιώσιμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία με μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, ιδίως σε έργα υποδομών και επιχειρήσεις.

(36)Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στις αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι σημαντικά για την επενδυτική πολιτική και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου των παρόχων PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεκτιμούν αυτούς τους παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις και να λαμβάνουν υπόψη με ποιον τρόπο αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν.

(37)Με στόχο να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση να αναπτύξουν μια επενδυτική πολιτική που συνάδει με τον κανόνα της συνετής διαχείρισης, δεν πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους PEPP να επενδύουν σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης. 

(38)Εν όψει του μακροπρόθεσμου συνταξιοδοτικού στόχου του PEPP, οι επενδυτικές επιλογές που παρέχονται στους αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να παρουσιάζονται στο κατάλληλο πλαίσιο, καλύπτοντας τα στοιχεία που παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να λάβουν μια επενδυτική απόφαση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επενδυτικών επιλογών από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν. Μετά την αρχική επιλογή η οποία λαμβάνει χώρα κατά την εγγραφή σε ένα PEPP, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί αυτή την επιλογή ανά λογικά διαστήματα (ανά πενταετία), έτσι ώστε να προσφέρεται επαρκής σταθερότητα στους παρόχους για τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των επενδυτών.

(39)Η βασική επενδυτική επιλογή θα πρέπει να επιτρέπει στους αποταμιευτές PEPP να ανακτούν το επενδυθέν κεφάλαιο. Οι πάροχοι PEPP μπορούν, επιπροσθέτως, να συμπεριλάβουν μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής προκειμένου να καλύπτουν τουλάχιστον εν μέρει τον πληθωρισμό.

(40)Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ασκεί τις εξουσίες της έχοντας ως πρωταρχικούς στόχους την προστασία των δικαιωμάτων των αποταμιευτών PEPP και των δικαιούχων PEPP και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία των παρόχων PEPP.

(41)Στις περιπτώσεις που ο πάροχος PEPP είναι ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ή επιχείρηση επενδύσεων, θα πρέπει να ορίζει θεματοφύλακα σε σχέση με τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού του. Αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών, καθώς η τομεακή νομοθεσία για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και τις επιχειρήσεις επενδύσεων δεν προβλέπει ορισμό θεματοφύλακα.

(42)Η διαφάνεια των δαπανών και των προμηθειών είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των αποταμιευτών PEPP και να τους δίδεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να απαγορεύεται η χρήση μεθόδων κοστολόγησης που δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

(43)Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων για την άσκηση εξουσιών παρέμβασης της ΕΑΑΕΣ και των αρμόδιων αρχών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά την προετοιμασία και σύνταξη κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(44)Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίζουν οι ΕΕΑ, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, όσον αφορά την παρουσίαση και το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών που δεν καλύπτονται από τον [PRIIPs KID RTS] σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 , του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 37 . Η Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώνει την τεχνική εργασία των ΕΕΑ με τη διεξαγωγή ελέγχων ικανοποίησης καταναλωτών όσον αφορά την παρουσίαση του εγγράφου βασικών πληροφοριών όπως προτείνεται από τις ΕΕΑ.

(45)Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των πελατών των PEPP να προσφεύγουν σε ένδικα μέσα, θα πρέπει να καθιερωθούν εύκολα προσβάσιμες, επαρκείς, ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μεταξύ των παρόχων ή διανομέων PEPP και των πελατών PEPP για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

(46)Με στόχο την καθιέρωση μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, οι πάροχοι και διανομείς PEPP θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματική διαδικασία υποβολής καταγγελιών την οποία θα μπορούν να ακολουθούν οι πελάτες τους πριν από την παραπομπή της διαφοράς σε διαδικασία ΕΕΔ ή την προσφυγή σε ένδικα μέσα. Η διαδικασία υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να περιέχει σύντομες και σαφώς καθορισμένες προθεσμίες εντός των οποίων ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP θα πρέπει να απαντήσει στην καταγγελία. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να συνεργάζονται με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο σε διασυνοριακό επίπεδο σε σχέση με διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

(47)Με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων όρων για τις επενδύσεις τους, τονώνοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP, οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους κατά τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης και της φάσης αποσυσσώρευσης, μέσω μιας σαφούς, ταχείας και ασφαλούς διαδικασίας.

(48)Η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για τον αποταμιευτή PEPP. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διαχείριση της διαδικασίας για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP. Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσα, π.χ. μια τεχνική λύση, σε προαιρετική βάση κατά την εγκατάσταση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού.

(49)Προτού δώσει τη συγκατάθεσή του για αλλαγή λογαριασμού, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα τα στάδια της διαδικασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού.

(50)Η συνεργασία του μεταφέροντος παρόχου PEPP είναι αναγκαία για την επιτυχία της αλλαγής λογαριασμού. Έτσι, ο παραλήπτης πάροχος PEPP θα πρέπει να παραλαμβάνει από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποκατάσταση των πληρωμών στον άλλο λογαριασμό PEPP. Τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν, ωστόσο, τα απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της αλλαγής.

(51)Με στόχο τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλλαγής λογαριασμού, ο αποταμιευτής PEPP θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον νέο πάροχο PEPP να διαβιβάσει στον αποταμιευτή PEPP αναλυτικές πληροφορίες για τον νέο λογαριασμό PEPP, κατά προτίμηση στο πλαίσιο μίας συνάντησης με τον νέο πάροχο PEPP.

(52)Οι αποταμιευτές PEPP δεν θα πρέπει να υφίστανται οικονομικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων και των τόκων, οι οποίες οφείλονται σε σφάλμα οποιουδήποτε από τους παρόχους PEPP οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού. Ειδικότερα, οι αποταμιευτές PEPP δεν θα πρέπει να υφίστανται καμία οικονομική ζημία λόγω καταβολής πρόσθετων προμηθειών, τόκων ή άλλων χρεώσεων, καθώς και προστίμων, κυρώσεων ή άλλης οικονομικής επιβάρυνσης που οφείλεται σε καθυστερημένη εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού.

(53)Οι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν με την εγγραφή τους σε ένα PEPP τη μορφή πληρωμής που επιθυμούν (ετήσια πρόσοδος, εφάπαξ ποσό ή άλλο) κατά τη φάση της αποσυσσώρευσης, διαθέτοντας, ωστόσο, δυνατότητα επανεξέτασης της επιλογής τους ανά πενταετία, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα την επιλεγόμενη μορφή πληρωμής στις ανάγκες τους όσο πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση.

(54)Οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP ένα ευρύ φάσμα επιλογών αποσυσσώρευσης. Αυτή η προσέγγιση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για αυξημένη χρήση του PEPP παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα επιλογής για τους αποταμιευτές PEPP. Θα επιτρέψει στους παρόχους να σχεδιάζουν τα PEPP τους με τον πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο. Συνάδει με άλλες πολιτικές της ΕΕ και πολιτικά εφικτή, καθώς αφήνει στα κράτη μέλη αρκετή ευελιξία προκειμένου να αποφασίσουν ποιες επιλογές αποσυσσώρευσης επιθυμούν να ενθαρρύνουν.

(55)Η απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες και τις προμήθειες που σχετίζονται με την επένδυση σε ένα PEPP θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θα συμβάλει στην επικράτηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των καταναλωτών. Θα διατίθενται συγκριτικές πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για ανταγωνιστικές τιμές.

(56)Παρά το γεγονός ότι η συνεχής εποπτεία των παρόχων PEPP πρέπει να ασκείται από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συντονίζει την εποπτεία των PEPP, προκειμένου να διασφαλίζει την εφαρμογή ενιαίας εποπτικής μεθοδολογίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού προϊόντος.

(57)Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρμόδιες αρχές και να διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία. Ως προς αυτό, η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να διαδραματίζει ρόλο όσον αφορά την εξουσία των αρμόδιων εθνικών αρχών για εφαρμογή εποπτικών μέτρων καταθέτοντας στοιχεία για παραβάσεις που σχετίζονται με τα PEPP. Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει επίσης να θεσπίσει διαδικασία δεσμευτικής διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις.

(58)Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που παράγουν PEPP, καθώς και από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα διανομής PEPP, και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και τα πρόσωπα υπόκεινται σε παρεμφερή μεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

(59)Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα» 38 και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα.

(60)Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται στο εθνικό ποινικό δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώνει ή να επηρεάζει με άλλον τρόπο την ικανότητα των αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(61)Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα που να είναι αρκετά υψηλά ώστε να αντισταθμίζουν τα πραγματικά ή δυνητικά κέρδη και να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόμη και για τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα διοικητικά στελέχη τους.

(62)Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κυρώσεων σε ολόκληρη την Ένωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή άλλων μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων.

(63)Για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών σχετικά με παραβάσεις και κυρώσεις έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα στο ευρύ κοινό και για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών με την ενημέρωσή τους σχετικά με τα PEPP που διανέμονται κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω αποφάσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται υπό τον όρο ότι η προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής έχει παρέλθει και δεν έχει κατατεθεί προσφυγή, εκτός εάν η δημοσίευση αυτή θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

(64)Για τον εντοπισμό ενδεχόμενων παραβάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες διερεύνησης και θα πρέπει να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να καθίσταται δυνατή η καταγγελία πιθανών ή πραγματικών παραβάσεων.

(65)Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με αξιόποινες πράξεις.

(66)Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  39 και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΕΑ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  40 .

(67)Τα φορολογικά κίνητρα μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της χρήσης των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων (ΑΣΠ) σε μια σειρά κρατών μελών. Σε πολλά κράτη μέλη οι εισφορές που καταβάλλονται για τα ΑΣΠ είναι επιλέξιμες για κάποιο είδος φορολογικής απαλλαγής, άμεσα ή έμμεσα.

(68)Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στα PEPP τους ίδιους φορολογικούς κανόνες που θα εφαρμόζονταν σε συγκρίσιμα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας. Ωστόσο, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο, όπως απορρέει από τα άρθρα 21 και 45 ΣΛΕΕ και έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα PEPP που είναι αντικειμενικά συγκρίσιμο με ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΑΣΠ) διανεμόμενο σε δεδομένο κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να επωφελείται της ίδιας φορολογικής απαλλαγής με το ΑΣΠ στο εν λόγω κράτος μέλος, εάν ο αποταμιευτής PEPP είναι φορολογούμενος στο κράτος αυτό. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το PEPP παρέχεται από πάροχο από άλλο κράτος μέλος.

(69)Μετά τη διάθεση του PEPP στην αγορά, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/... και να επεκτείνουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγούν στα εθνικά ΑΣΠ και στο PEPP.

(70)Πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού αξιολογώντας, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις της αγοράς, όπως η εμφάνιση νέων τύπων PEPP, αλλά και τις εξελίξεις σε άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης και την εμπειρία των κρατών μελών.

(71)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, την επιχειρηματική ελευθερία, την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών και την αρχή της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

(72)Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αναβάθμιση της προστασίας των αποταμιευτών PEPP και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών PEPP προς τα PEPP, μεταξύ άλλων και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα διανέμονται διασυνοριακά, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη χορήγηση άδειας, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» ή «PEPP».

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) «ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν»: προϊόν το οποίο:

α) βασίζεται σε σύμβαση μεταξύ μεμονωμένου αποταμιευτή και φορέα σε εθελοντική βάση·

β) έχει ρητό συνταξιοδοτικό στόχο·

γ) προβλέπει συσσώρευση κεφαλαίου έως τη συνταξιοδότηση με περιορισμένες μόνο δυνατότητες για πρόωρη απόσυρση πριν από τη συνταξιοδότηση·

δ) παρέχει εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση·

(2) «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: μακροπρόθεσμο αποταμιευτικό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνηθέντος καθεστώτος PEPP από ρυθμιζόμενη χρηματοπιστωτική επιχείρηση η οποία διαθέτει άδεια βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας να διαχειρίζεται συλλογικές ή ατομικές επενδύσεις ή αποταμιεύσεις, και στο οποίο εντάσσεται εθελοντικά μεμονωμένος αποταμιευτής PEPP εν όψει συνταξιοδότησης, χωρίς ή με αυστηρά περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς·

(3) «αποταμιευτής PEPP»:

α) ιδιώτης πελάτης όπως ορίζεται στο του άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 11) της οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 ·

β) πελάτης κατά την έννοια της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 42 , όταν ο πελάτης αυτός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας πελάτης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 10) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

(4)««καθεστώς PEPP»: η σύμβαση, η συμφωνία, το έγγραφο καταπιστεύματος (trust deed) και οι κανόνες που καθορίζουν ποιες συνταξιοδοτικές παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους στο πλαίσιο ατομικού συνταξιοδοτικού αποταμιευτικού προγράμματος το οποίο έχει συμφωνηθεί με πάροχο PEPP·

(5) «λογαριασμός PEPP»: ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός στο όνομα αποταμιευτή PEPP ή δικαιούχου PEPP ο οποίος χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συναλλαγών που επιτρέπουν στον αποταμιευτή PEPP να εισφέρει κατά περιόδους ποσά εν όψει της συνταξιοδότησής του και στον δικαιούχο PEPP να εισπράττει τις συνταξιοδοτικές παροχές του·

(6)«παροχή PEPP»: παραγωγή και διανομή ενός PEPP·

(7) «δικαιούχος PEPP»: άτομο το οποίο εισπράττει συνταξιοδοτικές παροχές PEPP·

(8) «διανομή PEPP»: οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών, πρότασης ή διενέργειας άλλων προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή PEPP, οι δραστηριότητες σύναψης των συμβάσεων αυτών, ή οι δραστηριότητες συνδρομής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, όπως η παροχή πληροφοριών σχετικά με μία ή περισσότερες συνταξιοδοτικές συμβάσεις βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τους πελάτες PEPP μέσω δικτυακού τόπου ή άλλου μέσου και η κατάρτιση καταλόγου κατάταξης συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης των τιμών και των προϊόντων, ή η παροχή έκπτωσης επί της τιμής συνταξιοδοτικής σύμβασης, όταν ο πελάτης PEPP είναι σε θέση να συνάψει άμεσα ή έμμεσα συνταξιοδοτική σύμβαση χρησιμοποιώντας δικτυακό τόπο ή άλλα μέσα·

(9) «συνταξιοδοτικές παροχές PEPP»: οι παροχές που καταβάλλονται με γνώμονα τη συνταξιοδότηση ή την προσδοκία συνταξιοδότησης· Οι παροχές αυτές μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή ισόβιων πληρωμών, πληρωμών για προσωρινό χρονικό διάστημα, εφάπαξ ποσού ή συνδυασμού αυτών·

(10) «φάση συσσώρευσης»: η περίοδος κατά την οποία τα στοιχεία ενεργητικού (εισφορές) συσσωρεύονται σε λογαριασμό PEPP και η οποία κανονικά διαρκεί έως την ηλικία συνταξιοδότησης του δικαιούχου PEPP·

(11) «φάση αποσυσσώρευσης»: η περίοδος κατά την οποία τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν συσσωρευθεί σε λογαριασμό PEPP χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση απαιτήσεων παροχής σύνταξης ή άλλου εισοδήματος·

(12) «ετήσια πρόσοδος»: ποσό πληρωτέο ανά συγκεκριμένα διαστήματα στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, όπως η ζωή του δικαιούχου PEPP ή ένας ορισμένος αριθμός ετών, ως αντάλλαγμα για επένδυση·

(13) «περιοδική ανάληψη»: η δυνατότητα των δικαιούχων PEPP να προχωρούν κατά την ευχέρειά τους στην ανάληψη ποσών, έως ένα ορισμένο όριο, σε περιοδική βάση·

(14) «πάροχος PEPP»: χρηματοπιστωτική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής και διανομής PEPP·

(15) «διανομέας PEPP»: χρηματοπιστωτική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια διανομής PEPP τα οποία δεν παράγει η ίδια, καθώς και ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση·

(16) «σταθερό μέσο: κάθε μέσο το οποίο:

α) παρέχει στον πελάτη PEPP τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα, και

β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,

(17) «αρμόδιες αρχές»: σε σχέση με τους παρόχους PEPP, οι εθνικές αρχές που ορίζει κάθε κράτος μέλος για την εποπτεία των παρόχων PEPP·

(18) «κράτος μέλος καταγωγής του παρόχου PEPP»: το κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος PEPP έχει την καταστατική του έδρα·

(19) «κράτος μέλος υποδοχής του παρόχου PEPP»: κράτος μέλος, άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής, στο οποίο ο πάροχος PEPP παράγει ή διανέμει PEPP·

(20) «τμήμα»: ξεχωριστό μέρος το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο κάθε μεμονωμένου λογαριασμού PEPP και το οποίο ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των κινήτρων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο για την επένδυση σε PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο αποταμιευτής PEPP. Ως εξ αυτού, ένα πρόσωπο μπορεί να είναι αποταμιευτής PEPP ή δικαιούχος PEPP στο κάθε τμήμα, ανάλογα με τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις για τις φάσεις συσσώρευσης και αποσυσσώρευσης·

(21) «κεφάλαιο»: το σύνολο των εισφορών κεφαλαίου και του δεσμευμένου, μη καταβεβλημένου κεφαλαίου, υπολογιζόμενο με βάση το διαθέσιμο για επένδυση ποσό μετά την αφαίρεση όλων των σχετικών αμοιβών, χρεώσεων και δαπανών που βαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές·

(22) «χρηματοοικονομικό μέσο»: μέσο, όπως καθορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

(23) «θεματοφύλακας»: οργανισμός στον οποίο έχουν ανατεθεί η φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και η εποπτεία της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό του κεφαλαίου και την ισχύουσα νομοθεσία·

(24) «βασική επενδυτική επιλογή»: επενδυτική στρατηγική η οποία εφαρμόζεται όταν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που συσσωρεύονται στον λογαριασμό PEPP που διαθέτει·

(25) «τεχνικές μετριασμού κινδύνου»: τεχνικές για τη συστηματική μείωση του βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο και/ή της πιθανότητας έκθεσης σε κίνδυνο·

(26) «αλλαγή παρόχων»: η μεταφορά, μετά από αίτημα ενός πελάτη PEPP, από έναν πάροχο PEPP σε άλλο πάροχο PEPP του θετικού υπολοίπου από έναν λογαριασμό PEPP σε άλλο, κλείνοντας ή όχι τον πρώτο λογαριασμό PEPP·

(27) «παροχή συμβουλών»: η παροχή προσωπικής σύστασης σε αποταμιευτή PEPP, είτε κατόπιν αιτήματός του είτε με πρωτοβουλία του παρόχου ή του διανομέα PEPP, σε σχέση με μία ή περισσότερες συμβάσεις για εγγραφή σε PEPP·

(28) «πελάτης PEPP»: αποταμιευτής PEPP, υποψήφιος αποταμιευτής PEPP και/ή δικαιούχος PEPP.

Άρθρο 3
Εφαρμοστέοι κανόνες

Η παροχή των PEPP διέπεται από:

α) τον παρόντα κανονισμό,

β) όπου προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, τις διατάξεις της σύμβασης για την παροχή PEPP η οποία έχει συναφθεί μεταξύ αποταμιευτή PEPP και παρόχου PEPP,

γ) όσον αφορά τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή, στην περίπτωση των θεμάτων που ρυθμίζονται εν μέρει, όσον αφορά τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό από:

(i)τις νομοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη προς εφαρμογή των ενωσιακών μέτρων που αφορούν ειδικά το PEPP·

(ii)τις νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών που έχουν εφαρμογή σε συγκρίσιμο ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν το οποίο παράγεται και διανέμεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ο παραγωγός έχει την καταστατική του έδρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 4
Άδεια

1.Ένα PEPP μπορεί να παράγεται και να διανέμεται στην Ένωση μόνον εφόσον έχει λάβει άδεια από την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.Η άδεια ενός PEPP ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Παρέχει στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα να παράγει και να διανέμει το PEPP, σύμφωνα με την άδεια της ΕΑΑΕΣ.

Άρθρο 5
Αίτηση για χορήγηση άδειας σε PEPP

1.Μόνον οι ακόλουθες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας σε PEPP:

α) πιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 43 ·

β)ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 , οι οποίες ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης ζωής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

γ)ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που έχουν καταχωριστεί ή έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2016/2341/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45 ·

δ)επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ή στην παροχή επενδυτικών συμβουλών·

ε)επενδυτικές εταιρείες ή εταιρείες διαχείρισης που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 46 ·

στ)οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που έχουν άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 47 ·

2.Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν στην ΕΑΑΕΣ τις αιτήσεις τους για χορήγηση άδειας σε PEPP. Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

α) πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους συμβατικούς όρους που θα προτείνονται στους αποταμιευτές PEPP·

β) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αιτούντος και σχετικά με την τρέχουσα και την προγενέστερη οικονομική εμπειρία και το ιστορικό του·

γ) την ταυτότητα των προσώπων που όντως ασκούν τις δραστηριότητες της παραγωγής και/ή διανομής του PEPP·

δ)πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των κινδύνων όσον αφορά το PEPP·

ε)πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και άλλα χαρακτηριστικά του PEPP·

στ) κατάλογο των κρατών μελών στα οποία ο αιτών προτίθεται να διαθέσει το PEPP·

ζ) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του θεματοφύλακα, κατά περίπτωση·

η) περιγραφή των πληροφοριών που θα τίθενται στη διάθεση των αποταμιευτών PEPP, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των ρυθμίσεων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που υποβάλλονται από αποταμιευτές PEPP·

θ) αποδείξεις σχετικά με την άδεια ή την καταχώριση του αιτούντος σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθετική πράξη της Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της χορηγούσας αρμόδιας αρχής.

3.Η ΕΑΑΕΣ δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση και τις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 1.

4.Η ΕΑΑΕΣ δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η αρμόδια αρχή απαντά στο αίτημα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος που υπέβαλε η ΕΑΑΕΣ.

5.Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση στην τεκμηρίωση και στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κοινοποιείται αμέσως στην ΕΑΑΕΣ.

Άρθρο 6
Όροι για χορήγηση άδειας σε PEPP

1.Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης, η ΕΑΑΕΣ χορηγεί άδεια στο PEPP μόνον εφόσον η ΕΑΑΕΣ θεωρεί ότι ικανοποιούνται πλήρως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)ο αιτών συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

β)ο αιτών διαθέτει άδεια από την αρμόδια αρχή του να παράγει προϊόντα και να ακολουθεί επενδυτικές στρατηγικές οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

γ)το προτεινόμενο PEPP πληροί όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

δ)το προτεινόμενο PEPP βασίζεται σε επενδυτική στρατηγική η οποία περιέχει πρόβλεψη για το συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα που περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους συμβατικούς κανόνες.

2.Πριν λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση, η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή του αιτούντος.

3.Η ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί στον αιτούντα τους λόγους σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας.

4.Η ΕΑΑΕΣ ανακαλεί την άδεια ενός PEPP εάν πάψουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας.

5.Η ΕΑΑΕΣ ενημερώνει, σε τριμηνιαία βάση, τις αρμόδιες αρχές των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σχετικά με τις αποφάσεις χορήγησης, απόρριψης της αίτησης χορήγησης ή ανάκλησης αδειών δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

6.Η ΕΑΑΕΣ διασφαλίζει τον συντονισμό και τη μεταβίβαση των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 7
Χαρακτηρισμός και μετατροπή

1.Ο χαρακτηρισμός «PEPP» ή «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» σε σχέση με ένα ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εάν το ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν έχει λάβει άδεια από την ΕΑΑΕΣ για διανομή υπό τον χαρακτηρισμό «PEPP» σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.Τα υπάρχοντα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα μπορούν να μετατραπούν σε «PEPP» μετά από άδεια της ΕΑΑΕΣ.

3.Οι πάροχοι PEPP δεν μετατρέπουν τα «PEPP» σε ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 8
Διανομή του PEPP

1.Οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δύνανται να διανέμουν PEPP τα οποία δεν έχουν παράγει οι ίδιες εφόσον λάβουν άδεια για τη διανομή από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους.

2.Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 48 έχουν δικαίωμα να διανέμουν PEPP τα οποία δεν έχουν παράγει οι ίδιοι.

Άρθρο 9
Εφαρμοστέο καθεστώς προληπτικής εποπτείας στις διάφορες κατηγορίες παρόχων

Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP συμμορφώνονται σε όλες τις περιπτώσεις με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, καθώς και με το σχετικό καθεστώς προληπτικής εποπτείας που ισχύει για αυτούς σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Άρθρο 10
Κεντρικό δημόσιο μητρώο

Η ΕΑΑΕΣ τηρεί κεντρικό δημόσιο μητρώο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα PEPP που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο πάροχος του κάθε PEPP και η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP. Το μητρώο διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ PEPP

ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Άρθρο 11
Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης από τους παρόχους και τους διανομείς PEPP

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να παρέχουν και οι διανομείς PEPP μπορούν να διανέμουν τα PEPP εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους καταγωγής στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή της ελευθερίας εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες που θεσπίζονται από ή με βάση τις εφαρμοζόμενες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ II
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άρθρο 12
Η υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς

1.Η υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς παρέχει στους αποταμιευτές PEPP τη δυνατότητα να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους στο PEPP που έχουν ήδη συνάψει με τον πάροχό του, παρά τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος μέλος και την αλλαγή τόπου διαμονής.

2.Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς, οι αποταμιευτές PEPP έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα τα οποία χορηγούνται από τον πάροχο PEPP και συνδέονται με τη διαρκή επένδυση στο ίδιο PEPP.

Άρθρο 13
Παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς

1.Οι πάροχοι PEPP παρέχουν την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς στους αποταμιευτές PEPP που διατηρούν λογαριασμό PEPP σε αυτούς και αιτούνται τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

2.Όταν προτείνει ένα PEPP, ο πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP παρέχει στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τμήματα που είναι άμεσα διαθέσιμα.

3.Το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε PEPP οφείλει να προσφέρει εθνικά τμήματα για όλα τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος που απευθύνεται στον πάροχο PEPP.

Άρθρο 14
Τμήματα του PEPP 

Με την επιφύλαξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι σε κάθε μεμονωμένο λογαριασμό PEPP μπορεί να ανοίξει νέο τμήμα, το οποίο ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τη χρήση των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο για το PEPP από το κράτος μέλος στο οποίο μετεγκαθίσταται ο αποταμιευτής PEPP.

Άρθρο 15
Άνοιγμα νέου τμήματος 

1.Με την επιφύλαξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, αμέσως μόλις πληροφορηθεί την πρόθεση του αποταμιευτή PEPP να ασκήσει το δικαίωμα κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τη δυνατότητα να ανοιχθεί νέο τμήμα στο πλαίσιο του μεμονωμένου λογαριασμού του αποταμιευτή PEPP και για την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ανοιχθεί αυτό το τμήμα.

2.Για να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, ο αποταμιευτής PEPP απευθύνει στον πάροχο PEPP αίτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) το νέο κράτος μέλος διαμονής του αποταμιευτή PEPP·

β) η ημερομηνία μετά την οποία οι επενδύσεις θα πρέπει να διοχετεύονται στο νεοδημιουργηθέν τμήμα·

γ) σχετικές πληροφορίες σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις στην εγκριθείσα επενδυτική στρατηγική ή άλλα στοιχεία.

3.Το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο πάροχος PEPP παρέχει δωρεάν στον αποταμιευτή PEPP όλες τις πληροφορίες και συμβουλές δυνάμει του κεφαλαίου IV, τμήματα II και III σχετικά με τους όρους που εφαρμόζονται στο νέο τμήμα.

4.Το νέο τμήμα ανοίγεται με την υπογραφή νέας σύμβασης, ή με τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης, μεταξύ του αποταμιευτή PEPP και του παρόχου PEPP, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο των συμβάσεων. Η ημερομηνία ανοίγματος ορίζεται στη σύμβαση ή, απουσία τέτοιας πρόβλεψης, ως ημερομηνία ανοίγματος του νέου τμήματος θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή της τροποποίησής της.

Άρθρο 16
Μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων μεταξύ των τμημάτων του PEPP 

1.Μετά από αίτημα του αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος PEPP προτείνει στον αποταμιευτή PEPP να μεριμνήσει για τη μεταφορά των σωρευμένων δικαιωμάτων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του συγκεκριμένου PEPP, έτσι ώστε όλα τα στοιχεία ενεργητικού να μπορούν να ενοποιηθούν σε ένα τμήμα.

2.Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού βάσει την παραγράφου 1 είναι δυνατή χωρίς εξαγορά σε είδος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Άρθρο 17
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς στις εθνικές αρχές 

1.Όλες οι συμβατικές διατάξεις για την παροχή της υπηρεσίας δυνατότητας μεταφοράς κοινοποιούνται από τον πάροχο PEPP στην αντίστοιχη εθνική αρχή η οποία ασκεί προληπτική εποπτεία στον πάροχο PEPP.

2.Οι πληροφορίες βάσει την παραγράφου 1 καταχωρίζονται ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στην εθνική εποπτική αρχή εντός ενός (1) μηνός από το άνοιγμα του νέου τμήματος και περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) τα στοιχεία του τμήματος (όνομα του αποταμιευτή PEPP· εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία· ημερομηνία ανοίγματος του τμήματος)·

β) το ύψος των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού, εάν υπάρχουν·

γ) τον τρόπο μεταφοράς (με ή χωρίς εξαγορά σε είδος των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 18
Γενικές αρχές

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής για τα PEPP, οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP ενεργούν πάντοτε με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους.

Άρθρο 19
Εφαρμοστέο καθεστώς διανομής στις διάφορες κατηγορίες παρόχων και διανομέων PEPP

Για τη διανομή των PEPP, οι διάφορες κατηγορίες παρόχων και διανομέων PEPP συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες:

α)οι διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 8) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται στα κεφάλαια V και VI της εν λόγω οδηγίας σε σχέση με τη διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση, με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω κανόνων σε σχέση με τη διανομή αυτών των προϊόντων, και με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 21 έως 23, και 27 έως 32 του παρόντος κεφαλαίου·

β)οι επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας και στα άρθρα 23, 24 και 25 της εν λόγω οδηγίας σε σχέση με την πώληση και τη διανομή των χρηματοπιστωτικών μέσων, με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω διατάξεων, και με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 21 έως 23, και 27 έως 32 του παρόντος κεφαλαίου·

γ)όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι και διανομείς PEPP συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 20
Αντιπαροχές

Όσον αφορά την πληρωμή ή είσπραξη αμοιβών ή προμηθειών ή την πληρωμή ή είσπραξη μη χρηματικών ωφελημάτων σε σχέση με τη διανομή PEPP σε ή από τρίτο μέρος εκτός του αποταμιευτή PEPP ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP, οι πάροχοι ή οι διανομείς PEPP που αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται για τις επιχειρήσεις επενδύσεων στο άρθρο 24 παράγραφος 7 στοιχείο β) και στο άρθρο 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παραπομπή του άρθρου 24 παράγραφος 9 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ στο άρθρο 23 της ίδιας οδηγίας διαβάζεται ως παραπομπή στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21
Ηλεκτρονική διανομή και άλλα σταθερά μέσα

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου παρέχονται στους πελάτες PEPP ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης PEPP έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα και ότι το εργαλείο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατόπιν σχετικού αιτήματος, οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP παρέχουν δωρεάν τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες και σε άλλο σταθερό μέσο.

Άρθρο 22
Εποπτεία προϊόντων και απαιτήσεις διακυβέρνησης

1.Οι πάροχοι PEPP διαθέτουν, χρησιμοποιούν και επανεξετάζουν διαδικασία για την έγκριση του κάθε PEPP ή των σημαντικών προσαρμογών υφιστάμενου PEPP, πριν από τη διανομή του στους πελάτες PEPP.

Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων είναι κατάλληλη και ανάλογη προς τη φύση του PEPP.

Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων προσδιορίζει και εντοπίζει συγκεκριμένη αγορά-στόχο για κάθε PEPP και διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτή την προσδιορισμένη αγορά-στόχο αξιολογούνται, και ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής είναι κατάλληλη για την προσδιορισμένη αγορά-στόχο και λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το PEPP διανέμεται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο.

Ο πάροχος PEPP κατανοεί και αναθεωρεί τακτικά τα PEPP που παρέχει, λαμβάνοντας υπόψη κάθε γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τον δυνητικό κίνδυνο για την προσδιορισμένη αγορά-στόχο, με σκοπό να αξιολογεί τουλάχιστον κατά πόσο το PEPP συνεχίζει να είναι συνεπές με τις ανάγκες της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου και κατά πόσο η σκοπούμενη στρατηγική διανομής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη.

Οι πάροχοι PEPP θέτουν στη διάθεση των διανομέων PEPP όλες τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το PEPP και τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προσδιορισμένη αγορά-στόχος του PEPP.

Οι διανομείς PEPP διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να λαμβάνουν τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το πέμπτο εδάφιο και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο για κάθε PEPP.

2.Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ισχύουν με την επιφύλαξη κάθε άλλης υποχρέωσης δυνάμει ή συνεπεία του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κοινοποίηση, την καταλληλότητα ή συμβατότητα, την ταυτοποίηση και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και με τις αντιπαροχές.

ΤΜΗΜΑ II
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   

Άρθρο 23
Έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP

1.Πριν από τη διάθεση ενός PEPP στους αποταμιευτές PEPP, ο πάροχος PEPP καταρτίζει για το εν λόγω προϊόν έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, και δημοσιεύει το έγγραφο στον δικτυακό τόπο του.

2.Οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP συμμορφώνονται με το άρθρο 5 παράγραφος 2 και τα άρθρα 6 έως 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. 

3.Εκτός από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η ενότητα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i)περιγραφή των συνταξιοδοτικών παροχών και του βαθμού στον οποίο είναι εγγυημένες·

(ii)την ελάχιστη ή μέγιστη περίοδο ένταξης στο καθεστώς PEPP·

(iii)την ηλικία συνταξιοδότησης·

(iv)γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα τμήματα·

(v)γενικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, και παραπομπή στις ειδικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού που περιλαμβάνονται στο άρθρο 50·

(vi) τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της επενδυτικής πολιτικής όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και τα θέματα διακυβέρνησης·

(vii)το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης PEPP εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής του δικαίου ή, εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν το εφαρμοστέο δίκαιο, το δίκαιο που προτείνει ως επιλογή ο πάροχος PEPP.

4.Εκτός από το έγγραφο βασικών πληροφοριών του PEPP, οι πάροχοι PEPP και οι διανομείς PEPP παραπέμπουν τους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP σε εκθέσεις σχετικά με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση του παρόχου PEPP, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις εν λόγω πληροφορίες.

5.Στους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το καθεστώς PEPP για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών ή, όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη, για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του κόστους που επωμίζονται οι αποταμιευτές PEPP και οι δικαιούχοι PEPP.

6.Για να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και ΕΑΑΕΣ) («ΕΕΑ»), μέσω της Μεικτής Επιτροπής των ΕΕΑ, καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός από τα στοιχεία των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, καθώς και τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των ανωτέρω πληροφοριών σε τυποποιημένο μορφότυπο που επιτρέπει τη σύγκριση.

Κατά την εκπόνηση των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τους διαφορετικούς τύπους PEPP, τις διαφορές μεταξύ τους και τις δυνατότητες των αποταμιευτών PEPP, καθώς και τα χαρακτηριστικά των PEPP, ώστε να επιτρέπουν στον αποταμιευτή PEPP να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών υποκείμενων επενδύσεων ή άλλων επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία ή να τροποποιηθεί στο μέλλον.

Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως τις ... .

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 24
Γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διανομή

1.Εγκαίρως πριν από τη σύναψη σύμβασης που σχετίζεται με PEPP, οι πάροχοι ή διανομείς PEPP που αναφέρονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP ή σε υποψήφιους αποταμιευτές PEPP τουλάχιστον εκείνες τις πληροφορίες σχετικά με τους ίδιους και με τη σύμβαση PEPP οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 σε σχέση με τις ασφαλιστικές συμβάσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

2.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 1 παρέχονται σε τυποποιημένο μορφότυπο που επιτρέπει τη σύγκριση και σε κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι αποταμιευτές PEPP να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους που αφορούν το προσφερόμενο PEPP και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την επένδυση.

3.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62 για τον καθορισμό των κριτηρίων στα οποία θα βασίζεται το τυποποιημένο μορφότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

ΤΜΗΜΑ III
Παροχή συμβουλών και πρότυπα πωλήσεων σε περίπτωση μη παροχής συμβουλών

Άρθρο 25
Προσδιορισμός των απαιτήσεων και των αναγκών και παροχή συμβουλών

1.Πριν από τη σύναψη σύμβασης που σχετίζεται με PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει, βάσει των πληροφοριών τις οποίες έλαβε από τον αποταμιευτή PEPP, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP όσον αφορά τη συνταξιοδότησή του και παρέχει στον αποταμιευτή PEPP αντικειμενικές πληροφορίες για το PEPP σε μορφή κατανοητή που να επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Η προτεινόμενη σύμβαση είναι σύμφωνη με τις συνταξιοδοτικές απαιτήσεις και ανάγκες του αποταμιευτή PEPP.

2.Σε περίπτωση παροχής συμβουλών πριν από τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού παρέχει στον αποταμιευτή PEPP εξατομικευμένη σύσταση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ένα συγκεκριμένο PEPP ικανοποιεί καλύτερα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP.

3.Κατά την παροχή συμβουλών σχετικά με τα PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία η οποία θέτει σε ισχύ τους κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και με την άμεσα εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας σε σχέση με αυτούς τους κανόνες.

4.Όταν ένας πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού πληροφορεί τον αποταμιευτή PEPP ότι παρέχει συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, οφείλει να βασίζει τις εν λόγω συμβουλές στην ανάλυση αρκετά μεγάλου αριθμού ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει προσωπικά, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, τη σύμβαση PEPP που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του αποταμιευτή PEPP. Οι εν λόγω συμβουλές δεν πρέπει να περιορίζονται στις συμβάσεις PEPP που παρέχονται από τον ίδιο τον πάροχο ή διανομέα PEPP, από οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με τον πάροχο ή διανομέα PEPP ή από άλλες οντότητες με τις οποίες ο πάροχος ή διανομέας PEPP διατηρεί νομικές ή οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών σχέσεων, με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των παρεχόμενων συμβουλών.

5.Οι πάροχοι και διανομείς PEPP που ορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού εγγυώνται και αποδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές κατόπιν σχετικού αιτήματος ότι τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλές σχετικά με PEPP κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και την ικανότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κεφαλαίου. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων.

Άρθρο 26
Σύναψη σύμβασης για PEPP χωρίς παροχή συμβουλών

1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 1, ο αποταμιευτής PEPP δύναται να αποποιηθεί το δικαίωμά του για παροχή συμβουλών σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης για τη βασική επενδυτική επιλογή.

Εάν ο αποταμιευτής PEPP αποποιηθεί το δικαίωμά του για παροχή συμβουλών, οι πάροχοι ή διανομείς PEPP που ορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής PEPP, ζητούν από τον αποταμιευτή PEPP ή τον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με το συγκεκριμένο προσφερόμενο ή ζητούμενο PEPP ώστε να μπορεί ο πάροχος ή διανομέας PEPP να εκτιμήσει κατά πόσον το σκοπούμενο PEPP είναι κατάλληλο για τον αποταμιευτή PEPP.

Όταν ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ότι το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για τον αποταμιευτή PEPP ή τον δυνητικό αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος ή διανομέας PEPP οφείλει να προειδοποιήσει τον αποταμιευτή PEPP ή τον δυνητικό αποταμιευτή PEPP περί τούτου. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν οι αποταμιευτές PEPP ή οι δυνητικοί αποταμιευτές PEPP δεν παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ή αν παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο πάροχος ή διανομέας PEPP τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον το σκοπούμενο PEPP είναι κατάλληλο γι’ αυτούς. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 παράγραφος 1, εάν ο αποταμιευτής PEPP έχει αποποιηθεί το δικαίωμά του για παροχή συμβουλών σε σχέση με τη βασική επενδυτική επιλογή, ο πάροχος ή διανομέας PEPP που ορίζεται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού δύναται να ασκήσει δραστηριότητες διανομής PEPP χωρίς να απαιτείται να λάβει τις πληροφορίες ή να προβεί στη διαπίστωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι δραστηριότητες σχετίζονται με συμβάσεις PEPP στο πλαίσιο της βασικής επενδυτικής επιλογής οι οποίες εκθέτουν την επένδυση μόνο σε χρηματοπιστωτικά μέσα που θεωρούνται μη σύνθετα βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και δεν περιλαμβάνουν δομή η οποία δυσχεραίνει την κατανόηση των συνεπαγόμενων κινδύνων για τον αποταμιευτή PEPP·

β) η διανομή του PEPP πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας του αποταμιευτή PEPP ή του δυνητικού αποταμιευτή PEPP·

γ) ο αποταμιευτής PEPP ή ο δυνητικός αποταμιευτής PEPP έχει ενημερωθεί σαφώς ότι, κατά την άσκηση της δραστηριότητας διανομής του PEPP, ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του PEPP ή της δραστηριότητας διανομής του PEPP που παρέχεται ή προσφέρεται και ότι ο αποταμιευτής PEPP ή ο δυνητικός αποταμιευτής PEPP δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Η προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή·

δ) ο πάροχος ή ο διανομέας PEPP συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες για αυτόν κανόνες, σύμφωνα το παρόν κεφάλαιο, όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με δραστηριότητες διανομής PEPP.

3.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62 για τον περαιτέρω προσδιορισμό του τρόπου συμμόρφωσης των παρόχων ή διανομέων PEPP που ορίζονται στο άρθρο 19 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού με τις αρχές που ορίζονται στο παρόν άρθρο κατά την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής PEPP, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των PEPP για τους πελάτες τους και των κριτηρίων για την αξιολόγηση μη σύνθετων συμβάσεων που σχετίζονται με PEPP για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη:

α) τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρονται ή παρέχονται στον αποταμιευτή PEPP ή στον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP, όσον αφορά το είδος, το αντικείμενο, τον όγκο και τη συχνότητα των συναλλαγών· και

β) τη φύση των προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων ειδών χρηματοπιστωτικών μέσων.

ΤΜΗΜΑ IV
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 27
Γενικές διατάξεις

1.Οι πάροχοι PEPP συντάσσουν συνοπτικό εξατομικευμένο έγγραφο το οποίο περιέχει βασικές πληροφορίες για κάθε αποταμιευτή PEPP λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και της σχετικής εθνικής κοινωνικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας («δήλωση παροχών PEPP»). Ο τίτλος του εγγράφου περιέχει τις λέξεις «δήλωση παροχών PEPP».

2.Αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία στην οποία αναφέρονται οι πληροφορίες στη δήλωση παροχών PEPP, το μορφότυπο των πληροφοριών που περιέχονται στη δήλωση παροχών PEPP, και τον χειρισμό ενδεχόμενων σημαντικών τροποποιήσεων στις πληροφορίες, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 38, παράγραφοι 2-4 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών» νοείται η δήλωση παροχών PEPP.

3.Επιπροσθέτως, ο αποταμιευτής PEPP ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για τις τροποποιήσεις που αφορούν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τους γενικούς και ειδικούς όρους·

β) την επωνυμία ή τον σκοπό του παρόχου PEPP, τη νομική μορφή του ή τη διεύθυνση της έδρας και, ενδεχομένως, του υποκαταστήματος, με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση·

γ) όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 έως 5 σε περίπτωση μεταβολής στους όρους για το PEPP ή τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σχετική με το PEPP σύμβαση·

δ) τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής.

Άρθρο 28
Δήλωση παροχών PEPP

1.Η δήλωση παροχών PEPP περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τους αποταμιευτές PEPP:

α) τα προσωπικά στοιχεία του αποταμιευτή PEPP, την επωνυμία του παρόχου PEPP, πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών, πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, τις καταβληθείσες εισφορές από τον αποταμιευτή PEPP ή άλλο τρίτο μέρος και πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του καθεστώτος PEPP, για τις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) και η) της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου ως «μέλος» νοείται ο αποταμιευτής PEPP, ως «ΙΕΣΠ» νοείται ο πάροχος PEPP, ως «συνταξιοδοτικό καθεστώς» νοείται το καθεστώς PEPP και ως «χρηματοδοτούσα επιχείρηση» νοείται οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

β) το κράτος μέλος στο οποίο ο πάροχος PEPP έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωριστεί και το όνομα της αρμόδιας αρχής·

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την πλήρη ή μερική εγγύηση στο πλαίσιο του καθεστώτος PEPP και, αν ενδιαφέρει, τη φύση της εγγύησης και τους μηχανισμούς που προστατεύουν τα σωρευμένα ατομικά δικαιώματα·

δ) πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις του καθεστώτος PEPP συνολικά ή, κατά περίπτωση, της επενδυτικής επιλογής του αποταμιευτή PEPP υπό μορφή πίνακα με τις επιδόσεις για τα έτη που είναι διαθέσιμα και σε βάθος δεκαετίας·

ε) ανάλυση των εξόδων που έχουν αφαιρεθεί από το PEPP τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στην οποία αναφέρονται οι διοικητικές δαπάνες, το κόστος φύλαξης στοιχείων ενεργητικού, το κόστος που σχετίζεται με συναλλαγές χαρτοφυλακίου και άλλες δαπάνες, καθώς και εκτίμηση της επίπτωσης των δαπανών στα τελικά κέρδη.

2.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62 οι οποίες θεσπίζουν τους κανόνες για τον προσδιορισμό των παραδοχών σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται από τα PEPP με σκοπό να προσδιορίσουν, όπου χρειάζεται, το ετήσιο ποσοστό ονομαστικών αποδόσεων των επενδύσεων, το ετήσιο ποσοστό του πληθωρισμού και την τάση των μελλοντικών μισθών.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 55, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης παροχών PEPP.

Άρθρο 29
Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.Η δήλωση παροχών PEPP προσδιορίζει πού και πώς λαμβάνει κανείς συμπληρωματικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων:

α) περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες όπως ορίζονται στο άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ·

β) πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις του παρόχου PEPP, λαμβάνοντας υπόψη κάθε καθεστώς PEPP που διαχειρίζεται ο εν λόγω πάροχος, και, κατά περίπτωση, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις για κάθε καθεστώς PEPP·

γ) έγγραφη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του παρόχου PEPP, η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον, πτυχές όπως οι μέθοδοι μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου, η στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού όσον αφορά τη φύση και τη διάρκεια των υποχρεώσεων του PEPP, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής.

δ) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τα ποσά τα οποία εμφανίζονται υπό μορφή ετήσιας προσόδου, ιδίως όσον αφορά τον συντελεστή της ετήσιας προσόδου, τον τύπο του παρόχου PEPP και τη διάρκεια της ετήσιας προσόδου·

ε) πληροφορίες για το επίπεδο των παροχών σε πρόωρης εξαγοράς.

2.Για τα καθεστώτα PEPP στα οποία οι αποταμιευτές PEPP επωμίζονται επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία μια επενδυτική επιλογή επιβάλλεται στον αποταμιευτή PEPP μέσω ειδικού κανόνα ο οποίος προσδιορίζεται στο καθεστώς PEPP, η δήλωση παροχών PEPP αναφέρει πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.

3.Η ΕΑΑΕΣ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές αρχές και μετά τη διεξαγωγή ελέγχων ικανοποίησης καταναλωτών, αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο παρόν άρθρο.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [εντός 9 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Άρθρο 30
Πληροφορίες που παρέχονται σε αποταμιευτές PEPP κατά την προσυνταξιοδοτική φάση και σε δικαιούχους PEPP κατά τη φάση αποσυσσώρευσης

1.    Οι αποταμιευτές PEPP λαμβάνουν πληροφορίες κατά την προσυνταξιοδοτική φάση σύμφωνα με το άρθρο 42 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ.

2.    Οι πάροχοι PEPP παρέχουν στους δικαιούχους PEPP, σε περιοδική βάση, πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ, όπου ως «πληρωμή» νοείται η αποσυσσώρευση για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 31
Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αιτήματος σε αποταμιευτές PEPP και δικαιούχους PEPP

Κατόπιν αιτήματος αποταμιευτή PEPP ή δικαιούχου PEPP ή των εκπροσώπων τους, ο πάροχος PEPP παρέχει τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

α) τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή, εάν ένας πάροχος PEPP είναι υπεύθυνος για περισσότερα του ενός καθεστώτα PEPP, τους λογαριασμούς και τις εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς PEPP·

β) τη δήλωση αρχών επενδυτικής πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

γ) τυχόν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των προβλέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο α).

ΤΜΗΜΑ V
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 32
Γενικές διατάξεις

1.Οι πάροχοι PEPP υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς της εποπτείας. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των ακόλουθων καθηκόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης:

α) αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι πάροχοι PEPP, των δραστηριοτήτων που ασκούν, των αρχών αποτίμησης που εφαρμόζουν για σκοπούς φερεγγυότητας, των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της κεφαλαιακής τους δομής, των αναγκών τους σε κεφάλαια και της διαχείρισης του κεφαλαίου τους·

β) λήψη των όποιων ενδεδειγμένων αποφάσεων επιβάλλονται από την άσκηση των εποπτικών δικαιωμάτων και καθηκόντων τους.

2.Ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) να καθορίζουν τη φύση, το εύρος και τη μορφή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν οι πάροχοι PEPP στα ακόλουθα χρονικά σημεία:

(i) σε προκαθορισμένες περιόδους·

(ii) σε περίπτωση προκαθορισμένων γεγονότων·

(iii) κατά τη διάρκεια ερευνών σχετικά με την κατάσταση ενός παρόχου PEPP·

β) να λαμβάνουν από τους παρόχους PEPP πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που κατέχουν οι πάροχοι PEPP ή σχετικά με συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους· και

γ) να ζητούν πληροφορίες από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως ελεγκτές και αναλογιστές.

3.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν τα εξής:

α) ποιοτικά ή ποσοτικά στοιχεία, ή κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους·

β) στοιχεία που αφορούν το ιστορικό, τη σημερινή κατάσταση ή την προβλεπόμενη κατάσταση, και κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους·

γ) δεδομένα από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, και κάθε κατάλληλο συνδυασμό τους.

4.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

α) αντικατοπτρίζουν τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου παρόχου PEPP, και ιδίως τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε αυτές·

β) είναι προσβάσιμες, πλήρεις από κάθε σημαντική άποψη, συγκρίσιμες και χαρακτηρίζονται από συνέπεια σε βάθος χρόνου·

γ) είναι συναφείς, αξιόπιστες και κατανοητές.

5.Οι πάροχοι PEPP διαθέτουν κατάλληλα συστήματα και δομές προκειμένου να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 καθώς και γραπτώς τεκμηριωμένη πολιτική, η οποία έχει εγκριθεί από το διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο του παρόχου PEPP, προκειμένου να διασφαλίζεται σε σταθερή βάση η καταλληλότητα των υποβαλλόμενων πληροφοριών.

6.Κατόπιν αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές, η ΕΑΑΕΣ διαθέτει πρόσβαση στις πληροφορίες που υποβάλλονται από τους παρόχους PEPP.

7.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 62 για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, προκειμένου να διασφαλιστεί, στον κατάλληλο βαθμό, η σύγκλιση των υποβαλλόμενων εποπτικών εκθέσεων.

Η ΕΑΑΕΣ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εθνικές αρχές και μετά τη διεξαγωγή ελέγχων ικανοποίησης καταναλωτών, αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη μορφή των εποπτικών εκθέσεων.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [εντός 9 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΦΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ PEPP

Άρθρο 33
Επενδυτικοί κανόνες 

1.Τα κράτη μέλη επενδύουν σύμφωνα με τον «κανόνα της συνετής διαχείρισης» και ειδικότερα σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των αποταμιευτών PEPP συνολικά. Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, ο πάροχος PEPP ή ο φορέας που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του, εξασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των αποταμιευτών PEPP·

β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα, ρευστότητα και κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του·

γ) τα στοιχεία ενεργητικού επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές. Το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές αγορές πρέπει οπωσδήποτε να παραμένει σε συνετά επίπεδα·

δ) επένδυση σε παράγωγα μέσα είναι δυνατή όταν αυτά τα μέσα συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η αποτίμηση των εν λόγω μέσων πρέπει να γίνεται με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού, και τα μέσα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στην αποτίμηση του ενεργητικού ενός παρόχου PEPP. Οι πάροχοι PEPP αποφεύγουν επίσης την υπέρμετρη έκθεση στον κίνδυνο που απορρέει από έναν και μόνο αντισυμβαλλόμενο και από άλλες πράξεις με παράγωγα·

ε)τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο ενεργητικού, εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά. Οι επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού εκδιδόμενα από τον ίδιο εκδότη ή από εκδότες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο δεν εκθέτουν τον πάροχο PEPP σε υπέρμετρη συγκέντρωση κινδύνων·

στ)τα στοιχεία του ενεργητικού δεν επενδύονται σε υψηλού κινδύνου και σε μη συνεργαζόμενες περιοχές δικαιοδοσίας όπως καθορίζονται από την ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης·

ζ)ο πάροχος PEPP δεν εκτίθεται σε κινδύνους που απορρέουν από υπέρμετρη μόχλευση και υπέρμετρη μετατροπή ληκτότητας.

2.Οι κανόνες που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνον εφόσον δεν υπάρχει αυστηρότερη διάταξη στη σχετική τομεακή νομοθεσία που ισχύει για τον πάροχο PEPP.

ΤΜΗΜΑ II
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ PEPP

Άρθρο 34
Γενικές διατάξεις

1.Οι πάροχοι PEPP προσφέρουν έως πέντε επενδυτικές επιλογές στους αποταμιευτές PEPP.

2.Στις επενδυτικές επιλογές περιλαμβάνεται μια βασική επενδυτική επιλογή και ενδεχομένως άλλες εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές.

3.Όλες οι επενδυτικές επιλογές σχεδιάζονται από τους παρόχους PEPP με βάση τεχνικές μείωσης κινδύνου αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας οι οποίες διασφαλίζουν επαρκή προστασία για τους αποταμιευτές PEPP.

Άρθρο 35
Επιλογή επενδυτικής επιλογής από τον αποταμιευτή PEPP

Ο αποταμιευτής PEPP προκρίνει μια επενδυτική επιλογή με τη σύναψη της σύμβασης PEPP.

Άρθρο 36
Όροι τροποποίησης της επιλεγείσας επενδυτικής επιλογής

1.Ο αποταμιευτής PEPP έχει δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής του μία φορά ανά πενταετία κατά την φάση συσσώρευσης στο PEPP.

2.Η τροποποίηση της επενδυτικής επιλογής δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τον αποταμιευτή PEPP.

Άρθρο 37
Βασική επενδυτική επιλογή

1.Η βασική επενδυτική επιλογή διασφαλίζει προστασία κεφαλαίου για τον αποταμιευτή PEPP, με βάση τεχνική μείωσης κινδύνου η οποία συμβάλλει στην ασφάλεια της επενδυτικής στρατηγικής.

2.Η προστασία κεφαλαίου παρέχει στον αποταμιευτή PEPP τη δυνατότητα να ανακτήσει το κεφάλαιο που έχει επενδύσει.

Άρθρο 38
Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές

1.Εάν οι πάροχοι PEPP προσφέρουν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, τουλάχιστον μία εξ αυτών αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική επενδυτική επιλογή για τους αποταμιευτές PEPP.

2.Οι εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές περιλαμβάνουν τεχνικές μείωσης κινδύνου που καθορίζονται από τους παρόχους PEPP.

Άρθρο 39
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σε σχέση με τις επενδυτικές επιλογές

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξης κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 62, όσον αφορά:

α) την τεχνική μείωσης κινδύνου για τη διασφάλιση προστασίας κεφαλαίου στο πλαίσιο της βασικής επενδυτικής επιλογής·

β) τις τεχνικές μείωσης κινδύνου που πρόκειται να εφαρμοστούν για τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές.

ΤΜΗΜΑ III
ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Άρθρο 40
Όροι που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης

1.Σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β), οι όροι του PEPP που σχετίζονται με τη φάση συσσώρευσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη εκτός εάν προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.Στους όρους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται τα όρια ηλικίας για την έναρξη της φάσης συσσώρευσης, η ελάχιστη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης, το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος των εισφορών και της συνέχισής τους, καθώς και οι όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Άρθρο 41
Θεματοφύλακας

1.Όταν ο πάροχος PEPP είναι ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ή επιχείρηση επενδύσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες για τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και την άσκηση εποπτικών καθηκόντων.

2.Όσον αφορά τον διορισμό του θεματοφύλακα και την εκτέλεση των καθηκόντων του εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 33 παράγραφοι 5, 6 και 7 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ.

3.Όσον αφορά τη φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και την ευθύνη του θεματοφύλακα εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του παρόχου PEPP και των αποταμιευτών PEPP για κάθε ζημία που υφίστανται ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητης παράλειψης εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Η ευθύνη του θεματοφύλακα παραμένει ακέραιη στην περίπτωση που ο θεματοφύλακας εμπιστεύεται σε τρίτο το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του.

4.Όσον αφορά τα καθήκοντα εποπτείας του θεματοφύλακα εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 35 παράγραφος 1 της οδηγίας 2016/2341/ΕΕ.

Άρθρο 42
Κάλυψη βιομετρικών κινδύνων

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να προσφέρουν PEPP με επιλογή η οποία εξασφαλίζει την κάλυψη των βιομετρικών κινδύνων. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως βιομετρικοί κίνδυνοι ορίζονται οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μακροζωία, την ανικανότητα και το θάνατο.

Άρθρο 43
Καταγγελίες

1.Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP θεσπίζουν και εφαρμόζουν επαρκείς και αποτελεσματικές διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών για τη διευθέτηση των καταγγελιών που υποβάλλονται από τους πελάτες PEPP σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.Οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη όπου ο πάροχος ή διανομέας PEPP προσφέρει τις υπηρεσίες του και διεξάγονται σε επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κράτους μέλους κατ' επιλογή του πελάτη PEPP, ή σε άλλη γλώσσα εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου ή διανομέα PEPP και του πελάτη PEPP.

3.Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντούν, εγγράφως ή, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ του παρόχου ή διανομέα PEPP και του πελάτη PEPP, σε άλλο σταθερό μέσο, στις καταγγελίες των πελατών PEPP. Η απάντηση πρέπει να εξετάζει όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της καταγγελίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, για λόγους πέρα από τον έλεγχο του παρόχου ή διανομέα PEPP, ο τελευταίος υποχρεούται να αποστέλλει ενδιάμεση απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας και προσδιορίζοντας την προθεσμία εντός της οποίας θα λάβει την τελική απάντηση ο πελάτης PEPP. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για τη λήψη της τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τις 35 εργάσιμες ημέρες.

4.Οι πάροχοι και οι διανομείς PEPP ενημερώνουν τον πελάτη PEPP για τουλάχιστον έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος είναι αρμόδιος για την επίλυση διαφορών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών PEPP που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

5.Οι πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 αναφέρονται με σαφή, περιεκτικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου ή διανομέα PEPP, στο υποκατάστημα, και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης μεταξύ του παρόχου ή διανομέα PEPP και του πελάτη PEPP. Προσδιορίζεται ο τρόπος πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον οικείο φορέα ΕΕΔ καθώς και οι προϋποθέσεις χρήσης του.

6.Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν διαδικασίες οι οποίες παρέχουν στους πελάτες PEPP και σε άλλους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων καταναλωτών, τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού από παρόχους και διανομείς PEPP. Σε κάθε περίπτωση, παρέχονται απαντήσεις στις αιτιάσεις.

Άρθρο 44
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών 

1.Θεσπίζονται οι δέουσες, ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες ΕΕΔ για την επίλυση διαφορών μεταξύ πελατών PEPP και παρόχων ή διανομέων PEPP όσον αφορά τα εκ του παρόντος κανονισμού δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 49 , αξιοποιώντας υφιστάμενους φορείς, ανάλογα με την περίπτωση. Οι εν λόγω διαδικασίες ΕΕΔ εφαρμόζονται, και η αρμοδιότητα του οικείου φορέα ΕΕΔ επεκτείνεται, στους παρόχους ή διανομείς PEPP κατά των οποίων είχε κινηθεί η διαδικασία.

2.Οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεργάζονται αποτελεσματικά για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών με αντικείμενο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ PEPP

Άρθρο 45
Παροχή της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού

1.Οι πάροχοι PEPP παρέχουν υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού μεταφέροντας, κατόπιν αιτήματος του αποταμιευτή PEPP, τυχόν θετικό υπόλοιπο από λογαριασμό PEPP τον οποίο διατηρεί ο αποταμιευτής στον μεταφέροντα πάροχο σε νέο λογαριασμό PEPP ο οποίος ανοίγεται στον παραλήπτη πάροχο, και κλείνοντας τον πρώτο λογαριασμό PEPP.

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού είναι δυνατόν να παρέχεται από παρόχους PEPP που είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος (εσωτερική αλλαγή λογαριασμού) ή σε διαφορετικά κράτη μέλη (διασυνοριακή αλλαγή λογαριασμού).

2.Ο αποταμιευτής PEPP δύναται να αλλάζει παρόχους PEPP έως μία φορά ανά πενταετία μετά τη σύναψη της σύμβασης PEPP.

Άρθρο 46
Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.Κατόπιν αιτήματος του αποταμιευτή PEPP,, η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού κινείται από τον παραλήπτη πάροχο PEPP. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού συμμορφώνεται τουλάχιστον με τις παραγράφους 2 έως 5.

2.Ο παραλήπτης πάροχος PEPP δρομολογεί την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού αμέσως μόλις παραλάβει την εξουσιοδότηση από τον αποταμιευτή PEPP.

Η εξουσιοδότηση συντάσσεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο εκκινείται η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Η εξουσιοδότηση επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να παρέχει ειδική συγκατάθεση για την εκτέλεση από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP καθεμιάς από τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 3, και να παρέχει ειδική συγκατάθεση για την εκτέλεση από τον παραλήπτη πάροχο PEPP καθεμιάς από τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η εξουσιοδότηση επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να ορίσει συγκεκριμένα τα χαρτοφυλάκια και/ή το ύψος των στοιχείων ενεργητικού που πρόκειται να αλλάξουν λογαριασμό. Η εξουσιοδότηση επιτρέπει επίσης στον αποταμιευτή PEPP να ορίσει την ημερομηνία μετά την οποία οι πληρωμές θα εκτελούνται στον λογαριασμό PEPP που ανοίγεται στον παραλήπτη πάροχο PEPP. Η εν λόγω ημερομηνία πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από τον παραλήπτη πάροχο PEPP των εγγράφων που διαβιβάζονται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP σύμφωνα με την παράγραφο 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να είναι έγγραφη η εξουσιοδότηση του αποταμιευτή PEPP και να χορηγείται αντίγραφό της στον αποταμιευτή PEPP.

3.Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο παραλήπτης πάροχος PEPP ζητεί από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του αποταμιευτή PEPP:

α) να διαβιβάσει στον παραλήπτη πάροχο PEPP και, εάν ζητείται συγκεκριμένα από τον αποταμιευτή PEPP στην εξουσιοδότηση, στον αποταμιευτή PEPP, κατάλογο των υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού που αλλάζουν λογαριασμό·

β) να μεταφέρει το εναπομένον θετικό υπόλοιπο στον λογαριασμό PEPP τον οποίο έχει ανοίξει ή διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP· και

γ) να κλείσει τον λογαριασμό PEPP που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP στον μεταφέροντα πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τον αποταμιευτή PEPP.

4.Αμέσως μόλις παραλάβει αίτημα από τον παραλήπτη πάροχο PEPP, ο μεταφέρων πάροχος PEPP εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες, εφόσον προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του αποταμιευτή PEPP:

α) αποστέλλει στον παραλήπτη πάροχο PEPP τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) εντός πέντε εργάσιμων ημερών·

β) στην περίπτωση που ο μεταφέρων πάροχος PEPP δεν παρέχει σύστημα αυτόματης ανακατεύθυνσης των εισερχόμενων πληρωμών στον λογαριασμό που έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP, σταματά να δέχεται τις εισερχόμενες πληρωμές στον λογαριασμό PEPP ξεκινώντας από την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν υποχρέωση του μεταφέροντος παρόχου PEPP να ενημερώνει τον αποταμιευτή PEPP για τον λόγο μη αποδοχής των εισερχόμενων πληρωμών·

γ) μεταφέρει το εναπομένον θετικό υπόλοιπο από τον λογαριασμό PEPP στον νέο λογαριασμό PEPP τον οποίο έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

δ) κλείνει τον λογαριασμό PEPP κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση εάν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις στον εν λόγω λογαριασμό PEPP και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου έχουν ολοκληρωθεί. Ο πάροχος PEPP ενημερώνει αμέσως τον αποταμιευτή PEPP στην περίπτωση που οι εν λόγω εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού του παρόχου PEPP.

5.Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, ο παραλήπτης πάροχος PEPP, όπως και εάν προβλέπεται στην εξουσιοδότηση και στον βαθμό που οι πληροφορίες που έχει υποβάλει ο μεταφέρων πάροχος PEPP ή ο αποταμιευτής PEPP παρέχουν τη δυνατότητα αυτή στον παραλήπτη πάροχο PEPP, εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

α) προβαίνει στην αναγκαία προετοιμασία για να δέχεται τις εισερχόμενες πληρωμές και τις δέχεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

β) ενημερώνει τους πληρωτές που αναφέρονται στην εξουσιοδότηση σχετικά με τα στοιχεία του λογαριασμού PEPP που έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP και διαβιβάζει στους πληρωτές αντίγραφο της εξουσιοδότησης του αποταμιευτή PEPP.

Εάν ο παραλήπτης πάροχος PEPP δεν έχει στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να ενημερώσει τους πληρωτές όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ζητεί από τον αποταμιευτή PEPP ή από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP να προσκομίσουν τις πληροφορίες που λείπουν.

Εάν ο αποταμιευτής PEPP επιλέξει να παράσχει ο ίδιος τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) στους πληρωτές αντί να παράσχει ειδική συγκατάθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, στον παραλήπτη πάροχο PEPP για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ο παραλήπτης πάροχος PEPP παρέχει στον αποταμιευτή PEPP τυποποιημένες επιστολές με τα στοιχεία του λογαριασμού PEPP και την ημερομηνία έναρξης που προσδιορίζεται στην εξουσιοδότηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 47
Διευκόλυνση της εσωτερικής και της διασυνοριακής αλλαγής λογαριασμού για τους αποταμιευτές PEPP

1.Εάν ένας αποταμιευτής PEPP δηλώσει στον πάροχο PEPP με τον οποίο συναλλάσσεται ότι επιθυμεί να ανοίξει λογαριασμό PEPP σε πάροχο PEPP που βρίσκεται στο ίδιο ή σε άλλο κράτος μέλος, ο πάροχος PEPP στον οποίο διατηρεί λογαριασμό ο αποταμιευτής PEPP, με την παραλαβή αυτού του αιτήματος, συνδράμει τον αποταμιευτή PEPP ως εξής:

α) παρέχει δωρεάν στον αποταμιευτή PEPP όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες πληρωμές στον λογαριασμό PEPP του αποταμιευτή PEPP κατά τους προηγούμενους 13 μήνες·

β) μεταφέρει το θετικό υπόλοιπο που απομένει στον λογαριασμό PEPP τον οποίο διατηρεί ο αποταμιευτής PEPP στον νέο λογαριασμό PEPP που έχει ανοίξει ο αποταμιευτής PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP, εφόσον το αίτημα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την ταυτοποίηση του παραλήπτη παρόχου PEPP και του σχετικού λογαριασμού PEPP του αποταμιευτή PEPP·

γ) κλείνει τον λογαριασμό PEPP που διατηρούσε ο αποταμιευτής PEPP.

2.Εάν ο αποταμιευτής PEPP δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις στον λογαριασμό PEPP, ο πάροχος PEPP στον οποίο ο αποταμιευτής PEPP διατηρεί τον εν λόγω λογαριασμό PEPP παρέχει τη συνδρομή που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί από τον αποταμιευτή PEPP, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή από τον πάροχο PEPP του αιτήματος του αποταμιευτή PEPP, εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ των μερών. Ο πάροχος PEPP ενημερώνει αμέσως τον αποταμιευτή PEPP στην περίπτωση που εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρεί.

Άρθρο 48
Προμήθειες και χρεώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.Οι αποταμιευτές PEPP δικαιούνται να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες τους τις οποίες διαθέτει είτε ο μεταφέρων είτε ο παραλήπτης πάροχος PEPP.

2.Ο μεταφέρων πάροχος PEPP παρέχει τις πληροφορίες που αιτείται ο παραλήπτης πάροχος PEPP σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 4 σημείο α) χωρίς επιβάρυνση του αποταμιευτή PEPP ή του παραλήπτη παρόχου PEPP.

3.Οι συνολικές προμήθειες και χρεώσεις που επιβάλλονται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP στον αποταμιευτή PEPP για το κλείσιμο του λογαριασμού PEPP που διατηρούσε στον μεταφέροντα πάροχο ο αποταμιευτής PEPP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5% του θετικού υπολοίπου που μεταφέρεται στον παραλήπτη πάροχο PEPP.

4.Οι προμήθειες και χρεώσεις, αν υπάρχουν, που επιβάλλονται από τον μεταφέροντα ή τον παραλήπτη πάροχο PEPP στον αποταμιευτή PEPP για υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 46, εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, παράγραφοι 1, 2 και 3, είναι λογικές και ανάλογες προς τις πραγματικές δαπάνες του εκάστοτε παρόχου PEPP.

Άρθρο 49
Προστασία των αποταμιευτών PEPP από οικονομική ζημία

1.Τυχόν οικονομική ζημία, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, χρεώσεων και τόκων, την οποία υφίσταται ο αποταμιευτής PEPP και η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια μη συμμόρφωσης παρόχου PEPP ο οποίος εμπλέκεται στη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 46 επιστρέφονται αμελλητί από τον εν λόγω πάροχο PEPP.

2.Η ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει σε περιστάσεις που είναι ασυνήθεις και απρόβλεπτες, πέραν του ελέγχου του παρόχου PEPP που τις επικαλείται και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο, ούτε όταν ο πάροχος PEPP δεσμεύεται από άλλες νομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε ενωσιακές ή εθνικές νομοθετικές πράξεις.

3.Η ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

4.Ο αποταμιευτής PEPP επιβαρύνεται με το κόστος και επωμίζεται τον ενδεχόμενο κίνδυνο οικονομικής ζημίας που ενέχει η εξαγορά σε είδος των στοιχείων ενεργητικού τα οποία ανήκουν στον λογαριασμό PEPP με σκοπό τη μεταφορά τους από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP στον παραλήπτη πάροχο PEPP.

5.Ο αποταμιευτής PEPP επιβαρύνεται με το κόστος και επωμίζεται τον ενδεχόμενο κίνδυνο οικονομικής ζημίας που συνδέεται με την προστασία κεφαλαίου η οποία παρέχεται από τον μεταφέροντα πάροχο PEPP. Η εν λόγω προστασία κεφαλαίου, η οποία επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να ανακτήσει το επενδυθέν κεφάλαιο και εμπεριέχει μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αναλίσκεται κατά τη χρονική στιγμή της αλλαγής παρόχων.

Άρθρο 50
Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού

1.Οι πάροχοι PEPP παρέχουν στους αποταμιευτές PEPP τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού:

α) τον ρόλο του μεταφέροντος και του παραλήπτη παρόχου PEPP σε κάθε βήμα της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 46·

β) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών βημάτων·

γ) τις προμήθειες και χρεώσεις για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

δ) κάθε πληροφορία που μπορεί να κληθεί να παράσχει ο αποταμιευτής PEPP.

Οι πάροχοι PEPP παρέχουν επίσης άλλες πληροφορίες, όπως, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, του συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών ή του συνταξιοδοτικού συστήματος προστασίας, στο οποίο συμμετέχει ο πάροχος PEPP εντός της Ένωσης. Ως «συνταξιοδοτικό σύστημα προστασίας» ορίζεται η πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης σε αποταμιευτές PEPP ή σε δικαιούχους PEPP σε περίπτωση αφερεγγυότητας του παρόχου PEPP.

2.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του παρόχου PEPP ανά πάσα στιγμή, διατίθενται δωρεάν σε έντυπη μορφή ή σε άλλο σταθερό μέσο σε όλες τις εγκαταστάσεις του παρόχου PEPP στις οποίες έχουν πρόσβαση οι αποταμιευτές PEPP, και παρέχονται κατόπιν αιτήματος των αποταμιευτών PEPP.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ

Άρθρο 51
Όροι που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης

1.Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι όροι του PEPP που σχετίζονται με τη φάση αποσυσσώρευσης θεσπίζονται από τα κράτη μέλη εκτός εάν καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.Στους όρους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ο καθορισμός της ηλικίας συνταξιοδότησης, η υποχρεωτική σύνδεση μεταξύ συμπλήρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης και έναρξης της φάσης αποσυσσώρευσης, η ελάχιστη περίοδο ένταξης σε ένα καθεστώς PEPP, η μέγιστη ηλικία πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης για δυνατότητα ένταξης σε καθεστώς PEPP, καθώς και όροι για την εξαγορά πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσκολιών.

Άρθρο 52
Μορφές πληρωμής

1.Οι πάροχοι PEPP μπορούν να διαθέτουν στους αποταμιευτές PEPP μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές πληρωμής:

α) ετήσιες προσόδους·

β) κατ’ αποκοπή ποσά·

γ) περιοδικές αναλήψεις·

δ) συνδυασμούς των ανωτέρω μορφών.

2.Η επιλογή της μορφής των πληρωμών για τη φάση αποσσυσώρευσης συγκεκριμενοποιείται από τους αποταμιευτές PEPP με τη σύναψη σύμβασης για το PEPP και μπορεί να τροποποιείται μία φορά ανά πενταετία στη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης, κατά περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 53
Εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές και παρακολούθηση από την ΕΑΑΕΣ

1.Η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP εποπτεύει σε μόνιμη βάση τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης υπεύθυνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του παρόχου PEPP, και της καταλληλότητας των ρυθμίσεων και της οργάνωσής του για τις εργασίες που καλείται να εκτελέσει κατά την παροχή ενός PEPP.

2.Η ΕΑΑΕΣ παρακολουθεί τα συνταξιοδοτικά συστήματα που έχουν συσταθεί ή διανέμονται στην επικράτεια της Ένωσης προκειμένου να εξακριβώνει ότι δεν χρησιμοποιούν την χαρακτηρισμό «PEPP» ούτε αφήνουν να εννοηθεί ότι αποτελούν PEPP εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια, και πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει του παρόντος κανονισμού.

3.Σε συντονισμό με τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, η ΕΑΑΕΣ αξιολογεί τα ετήσια σχέδια που εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των παρόχων PEPP.

Άρθρο 54
Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε να παρέχονται στην αρμόδια αρχή όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 55
Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την ΕΑΑΕΣ

1.Η ΕΑΑΕΣ και η αρμόδια αρχή του παρόχου PEPP συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 575/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 50 , την οδηγία 2009/138/ΕΚ, την οδηγία 2016/2341/ΕΕ, την οδηγία 2014/65/ΕΕ, την οδηγία 2009/65/ΕΚ και την οδηγία 2011/61/ΕΕ.

3.Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΑΕΣ συνεργάζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

4.Οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΑΕΣ ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ιδίως προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

5.Η ΕΑΑΕΣ αναπτύσσει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες του μηχανισμού συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την παρουσίαση των ανωτέρω πληροφοριών σε τυποποιημένο μορφότυπο που επιτρέπει τη σύγκριση.

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις ... [εντός 9 μηνών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Άρθρο 56
Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε διασυνοριακές καταστάσεις

1.Εάν αρμόδια αρχή παρόχου ή διανομέα PEPP διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ, κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων από τις οικείες αρμόδιες αρχές, μπορεί να συνδράμει τις αρχές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 4.

Στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, και όταν με βάση αντικειμενικά κριτήρια διαπιστώνεται διαφωνία μεταξύ αρμόδιων αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη, η ΕΑΑΕΣ, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) ή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), μπορεί να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στις παραγράφους 2 έως 4.

2.Η ΕΑΑΕΣ ορίζει χρονικό όριο για επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χρονικά διαστήματα, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Στο στάδιο αυτό η ΕΑΑΕΣ ενεργεί ως μεσολαβητής.

Αν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η ΕΑΑΕΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 1 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, μπορεί να λάβει απόφαση απαιτώντας από αυτές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το θέμα, με δεσμευτική ισχύ για τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ένωσης.

3.Με επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της ΕΑΑΕΣ και, ως εξ αυτού, δεν διασφαλίσει τη συμμόρφωση παρόχου ή διανομέα PEPP με τις απαιτήσεις που ισχύουν άμεσα για αυτόν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΑΕΣ μπορεί να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη στον πάροχο ή διανομέα PEPP, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παύσης κάθε πρακτικής.

4.Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 υπερισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα. Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 4 πρέπει να είναι συμβατή με τις εν λόγω αποφάσεις.

5.Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ο πρόεδρος της ΕΑΑΕΣ αναφέρει τη φύση και τον τύπο των διαφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και την απόφαση που ελήφθη για τη διευθέτηση του θέματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 57
Διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα

1.Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα στις εξής περιπτώσεις:

α)χρηματοπιστωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 έλαβε άδεια για PEPP χρησιμοποιώντας ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ή άλλο αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των άρθρων 5 και 6·

β)χρηματοπιστωτική επιχείρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παρέχει, ή αντιστοίχως διανέμει, προϊόντα που φέρουν τον χαρακτηρισμό «PEPP» ή «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» χωρίς την απαιτούμενη άδεια·

γ)πάροχος PEPP παραβίασε το άρθρο 7 παράγραφος 3, δεν παρέσχε την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς κατά παράβαση του άρθρου 13 ή τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 17, ή δεν εκπλήρωσε τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο IV, στο κεφάλαιο V, στο άρθρο 43 και στο κεφάλαιο VII·

δ)θεματοφύλακας δεν εκπλήρωσε τα εποπτικά καθήκοντά του βάσει του άρθρου 42.

2.Οι εν λόγω κυρώσεις και μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

α)δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου και τη φύση της παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59·

β)έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της επίμαχης συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψις της·

γ)προσωρινή απαγόρευση κατά υπαίτιου μέλους του διοικητικού οργάνου της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης, ή κάθε άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου, να ασκεί καθήκοντα διοίκησης σε αυτές τις επιχειρήσεις·

δ)μέγιστα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, χρηματικά πρόστιμα αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα κατά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

ε)στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα μέγιστα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που αναφέρονται στο στοιχείο δ) μπορεί να ανέρχονται έως και στο 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο· σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών λογαριασμών, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 51 , ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με τις σχετικές λογιστικές νομοθετικές πράξεις, με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχει εγκρίνει το διοικητικό όργανο της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης·

στ)ανώτατα διοικητικά πρόστιμα τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμα και στην περίπτωση που υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και σε).

3.Σε περίπτωση που οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα, οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 2 σε μέλη του διοικητικού οργάνου, και σε άλλα φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται, δυνάμει του εθνικού δικαίου, υπαίτια για την παράβαση.

4.Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 2 είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής.

Άρθρο 58
Άσκηση της εξουσίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων

1.Οι αρμόδιες αρχές ασκούν την εξουσία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 57 σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο: 

α)άμεσα,

β)σε συνεργασία με άλλες αρχές,

γ)κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

2.Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 57, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)η σημαντικότητα, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

γ)η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει ιδίως από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

δ)η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

ε)οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης εξασφάλισης της παραίτησης από αποκτηθέντα κέρδη ή θεματοφυλακής ζημίες,

ζ)προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 59
Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων

1. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν αμελλητί στον επίσημο δικτυακό τόπο τους κάθε απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου για παράβαση του παρόντος κανονισμού αφού πρώτα ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση το πρόσωπο κατά του οποίου επιβλήθηκε η κύρωση ή το μέτρο. 

2.Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης, την ταυτότητα των υπαίτιων προσώπων, καθώς και τις επιβληθείσες κυρώσεις ή μέτρα.

3.Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή της ταυτότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων κρίνεται από την αρμόδια αρχή δυσανάλογη κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης, ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια εξελισσόμενη έρευνα, οι αρμόδιες αρχές πράττουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

α)καθυστερούν τη δημοσίευση της απόφασης επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου έως τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση· ή

β)δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου, παραλείποντας για λογική χρονική περίοδο την ταυτότητα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το μέτρο, εάν προβλέπεται ότι οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να υφίστανται εντός της περιόδου αυτής, και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ανώνυμη δημοσίευση διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· ή

γ)δεν δημοσιεύουν καν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του διορθωτικού μέτρου, σε περίπτωση που κρίνεται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί:

(i)ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

(ii)η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

4.Στην περίπτωση απόφασης για ανώνυμη δημοσίευση κύρωσης ή μέτρου σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β), η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί. Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης άμεσα στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τις πληροφορίες αυτές και τυχόν επακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται τυχόν δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου.

5.Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τυχόν δημοσίευση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 θα παραμείνει στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τουλάχιστον για διάστημα πέντε ετών από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει η δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής για το απαραίτητο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 60
Καθήκον για υποβολή πληροφοριών στην ΕΑΑΕΣ όσον αφορά διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα

1.Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΑΕΣ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που επιβάλλονται χωρίς να δημοσιευθούν, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1.

2.Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα διορθωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 57.

Η ΕΑΑΕΣ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

3.Οσάκις η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στο κοινό διοικητικές κυρώσεις ή άλλα μέτρα, αναφέρει ταυτόχρονα το γεγονός αυτό στην ΕΑΑΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 61
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι PEPP και οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΑΕΣ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 62
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3, το άρθρο 26 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 7 και το άρθρο 39 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 63
Αξιολόγηση και υποβολή έκθεσης

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΑΕΣ, υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Όταν η αξιολόγηση εντοπίζει σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού, η έκθεση θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει τα διαπιστωθέντα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και τα βήματα και χρονοδιαγράμματα της ενδεχόμενης αναθεώρησης.

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

   1.1.    Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

   1.2.    Σχετικός τομέας/-είς πολιτικής

   1.3.    Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

   1.4.    Στόχος(-οι)

   1.5.    Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

   1.6.    Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

   1.7.    Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

   2.1.    Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

   2.2.    Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

   2.3.    Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

   3.1.    Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

   3.2.    Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες 

   3.2.1.    Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

   3.2.2.    Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   3.2.3.    Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

   3.2.4.    Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

   3.2.5.    Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

   3.3.    Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Tίτλος της πρότασης-πρωτοβουλίας

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

1.2.Σχετικός τομέας/είς πολιτικής

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 52  

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση

1.4.Στόχος(-οι)

·Ο/Οι πολυετής/-είς στρατηγικός/-οί στόχος/-οι της Επιτροπής τον/τους οποίο/-ους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

·Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)

Ειδικός στόχος αριθ. 2.4.

Πρόσβαση των καταναλωτών σε ασφαλή και αξιόπιστα ασφαλιστικά προϊόντα, συνταξιοδοτικά προϊόντα και προϊόντα ΟΣΕΚΑ


·Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Περαιτέρω πρόοδος των κεφαλαιαγορών της ΕΕ σε μια κατεύθυνση ικανοποιητικής εμβάθυνσης ρευστότητας και αποδοτικότητας, επ' ωφελεία των επενδύσεων και της οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ. Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις ατομικές συντάξεις μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην εξασφάλιση:

- ικανοποιητικής επιλογής ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων για τους καταναλωτές με διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή χάρη στα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ,

- ικανοποιητικής πρόσβασης για τους καταναλωτές και τους παρόχους συνταξιοδοτικών προϊόντων στις αγορές ανά την ΕΕ.

·Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή μέσω των τακτικών εκθέσεων της ΕΑΑΕΣ (ετήσιος συντονισμός της εποπτικής διαδικασίας) καθώς και μέσω των τακτικών επαφών της με τους ενδιαφερομένους (καταναλωτές, φορείς του κλάδου και/ή ΕΕΑ).

Οι βασικοί δείκτες παρακολούθησης του αντικτύπου του μέτρου υποβάλλονται σε αξιολόγηση (εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το PEPP)

Βασικοί δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την παρακολούθηση του στόχου για αύξηση των επενδύσεων στην ΕΕ και συμβολή στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών:

ΒΔΕ 1: Συνολική χρήση (με βάση το υπό διαχείριση ενεργητικό) των ΑΣΠ (στα οποία περιλαμβάνονται τα εθνικά ΠΠΠ και το PEPP), σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς.

Η συνολική χρήση με βάση το υπό διαχείριση ενεργητικό όλων των ΑΣΠ, στα οποία περιλαμβάνονται τα εθνικά ΠΠΠ και το PEPP, αποτελεί μέτρο επιτυχίας καθώς το PEPP καθορίζει το κριτήριο αναφοράς όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Λόγω των δυνάμεων του ανταγωνισμού, τα εθνικά ΑΣΠ μπορεί να υιοθετήσουν χαρακτηριστικά του PEPP, δίνοντας ώθηση στη χρήση τους. Θα θεωρηθεί επιτυχία αν η τάση όσον αφορά τη συνολική χρήση είναι στατιστικά υψηλότερη από τη χρήση του σεναρίου αναφοράς (όπου περιλαμβάνονται τα εθνικά ΑΣΠ). Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες μέσω της στατιστικής έρευνας της EUROSTAT για τα νοικοκυριά σε συνδυασμό με στοιχεία της ΕΑΑΕΣ.

ΒΔΕ 2: Γεωγραφική και τομεακή κατανομή των παρόχων PEPP και των επενδύσεων σε PEPP·

Η μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια της χρήσης των PEPP θα αποτελεί απόδειξη της δημοτικότητάς τους ανεξαρτήτως του σχετικού πλούτου των νοικοκυριών στα διάφορα κράτη μέλη και ένδειξη της συμβολής τους στην Ένωση Κεφαλαιαγορών. Ένα ευρύ φάσμα παρόχων PEPP από διάφορους τομείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου θα αποτελεί τεκμήριο της οικονομικής βιωσιμότητας των PEPP και του αυξανόμενου διατομεακού ανταγωνισμού και απόδειξη της δημιουργίας μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς για τις ατομικές συντάξεις στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

ΒΔΕ για την παρακολούθηση της βελτίωσης των χαρακτηριστικών προϊόντων στην αγορά ατομικών συντάξεων

ΒΔΕ 3: Αριθμός καταχωρίσεων PEPP όπως λαμβάνονται από το κεντρικό μητρώο που τηρείται από την ΕΑΑΕΣ.

Ο αριθμός αιτήσεων μετά την εισαγωγή του PEPP παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την υιοθέτηση από την αγορά των χαρακτηριστικών που επιβάλλει το PEPP.

ΒΔΕ 4: Σχετικό μερίδιο των ΑΣΠ (στα οποία περιλαμβάνονται τα εθνικά ΑΣΠ και το PEPP) έναντι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών.

Μια στατιστική αύξηση στο σχετικό μερίδιο (σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς) θα συνεπάγεται ότι τα νοικοκυριά, μετά την καθιέρωση των PEPP, καταγράφουν μεγαλύτερο μερίδιο αποταμιεύσεων σε ΑΣΠ σε σύγκριση με την κατοχή άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως, π.χ., οι αποταμιεύσεις σε καταθέσεις. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα με βάση τη στατιστική έρευνα της EUROSTAT για τα νοικοκυριά σε συνδυασμό με στοιχεία της ΕΑΑΕΣ.

ΒΔΕ για την παρακολούθηση της διασυνοριακής παροχής και δυνατότητας μεταφοράς των ΑΣΠ:

ΒΔΕ 5: Αριθμός παρόχων που χρησιμοποιούν διαβατήριο για περίοδο άνω των 5 ετών (διασυνοριακή δραστηριότητα από παρόχους στο πλαίσιο είτε της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε της ελευθερίας εγκατάστασης)

Μια θετική τάση στον αριθμό των παρόχων που χρησιμοποιούν διαβατήριο αποτελεί δείκτη αυξημένης διασυνοριακής δραστηριότητας των παρόχων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω των αρμόδιων αρχών & των ΕΕΑ.

ΒΔΕ 6: Σχετικό μερίδιο (σε αριθμούς και σε αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού) των PEPP με περισσότερα του ενός (εθνικά) τμήματα έναντι του συνόλου των ΑΣΠ (στα οποία περιλαμβάνονται τα εθνικά ΑΣΠ και το PEPP) (μέτρο διασυνοριακής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα).

Μια θετική τάση στο μερίδιο των PEPP με περισσότερα από ένα τμήματα αποτελεί ένδειξη συμμετοχής στο PEPP σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω των αρμόδιων αρχών & των ΕΕΑ.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

·Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Η ΕΑΑΕΣ αναλαμβάνει ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Πράγματι, θα είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών στα PEPP και για τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού μητρώου. Θα συντονίζει επίσης την εποπτεία, με τις άλλες ΕΕΑ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η ΕΑΑΕΣ καλείται να θεσπίσει εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες, να δημιουργήσει κεντρικό μητρώο, να αναπτύξει εκτελεστικά πρότυπα και θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διαδικασία χορήγησης αδειών σε PEPP.

Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η ΕΑΑΕΣ καλείται να συντονίσει την εποπτεία, μέσα από τον συντονισμό της εποπτείας των εθνικών αρμόδιων αρχών. Η ΕΑΑΕΣ θα πρέπει επίσης να συλλέγει πληροφορίες και να καταγράφει τα δεδομένα της αγοράς για τα οποία η ΕΑΑΕΣ υποχρεούται να υποβάλει περιοδικά εκθέσεις στην Επιτροπή.

·Προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή της Ένωσης (ενδέχεται να προκύψει από διαφορετικούς παράγοντες, π.χ. οφέλη σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, αυξημένη αποδοτικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή της Ένωσης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη της αξίας που θα δημιουργούσαν σε διαφορετική περίπτωση τα κράτη μέλη από μόνα τους.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

- Περιορισμός του κινδύνου αποκλίνουσας και μη συνεκτικής εφαρμογής του κανονισμού από τις διάφορες εθνικές αρμόδιες αρχές·

- Μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων εθνικών αρμόδιων αρχών και κίνδυνος συγκρούσεων όσον αφορά τις αρμοδιότητες (για τις οποίες προβλέπεται διαδικασία δεσμευτικής διαμεσολάβησης)·

Όπως έδειξε η εκτίμηση επιπτώσεων, η ανάθεση στην ΕΑΑΕΣ της καταχώρισης και του συντονισμού της εποπτείας των PEPP θα επιλύσει ή θα αμβλύνει σημαντικά τα προβλήματα αυτά.

Προστιθέμενη αξία που προσδοκάται ότι θα προκύψει σε επίπεδο Ένωσης (εκ των υστέρων) [...]

Ανάπτυξη ενιαίας αγοράς για το PEPP και διασφάλιση της ικανοποιητικής λειτουργίας του.

·Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Το συγκεκριμένο εποπτικό μοντέλο είναι μια αποδεδειγμένης αξίας οικονομικά αποδοτική μέθοδος για την επίτευξη πραγματικής ενιαίας αγοράς και μιας ικανοποιητικής προοπτικής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχουν ήδη επωμιστεί παρεμφερή καθήκοντα και η εμπειρία υπήρξε, συνολικά, θετική.

·Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η ΕΑΑΕΣ διαθέτει περιορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες στον τομέα της εποπτικής σύγκλισης. Είναι δυνατή η επίτευξη συνεργειών με τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της ΕΑΑΕΣ στον τομέα των επιτόπιων επιθεωρήσεων και της εποπτικής σύγκλισης παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ η εξουσία χορήγησης των αδειών.


1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ μέχρι την [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

Χ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το 2019 μέχρι το 2020,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 53  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

◻ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

 Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

Χ Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

◻ τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

◻ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν),

◻την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,

Χ τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού,

◻ οργανισμούς δημοσίου δικαίου,

◻ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

◻ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις,

◻ πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1 Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, η ΕΑΑΕΣ συντάσσει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητά της (στις οποίες περιλαμβάνονται εσωτερικές εκθέσεις προς την ανώτερη διοίκηση, εκθέσεις ΔΣ, εξαμηνιαίες εκθέσεις δραστηριοτήτων προς το Εποπτικό Συμβούλιο και εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης), και υποβάλλεται σε ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) όσον αφορά τη χρήση των πόρων της. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παρούσες προτεινόμενες δράσεις θα συμμορφώνεται με τις ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις.

2.2 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

·Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Όσον αφορά τη νόμιμη, οικονομική και αποδοτική χρήση των πιστώσεων για την εφαρμογή της παρούσας πρότασης, η πρόταση δεν αναμένεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους που να μην καλύπτονται επί του παρόντος από υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΑΑΕΣ για εσωτερικό έλεγχο.

·Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου όπως προβλέπονται στον κανονισμό για την ΕΑΑΕΣ έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η ΕΑΑΕΣ συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ανάλογα πρότυπα σε όλους τους τομείς του εσωτερικού ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τον ρόλο της ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με την παρούσα πρόταση. Οι ετήσιες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου διαβιβάζονται στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

·Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Άνευ αντικειμένου

2.3 Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εφαρμόζονται στην ΕΑΑΕΣ άνευ περιορισμών οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η ΕΑΑΕΣ προσχώρησε στη διοργανική συμφωνία, της 25ης Μαΐου 1999, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και θέσπισε αμέσως τις κατάλληλες διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο του προσωπικού της ΕΑΑΕΣ.

Η ΕΑΑΕΣ διαθέτει σήμερα ειδική στρατηγική καταπολέμησης της απάτης και το παρεπόμενο σχέδιο δράσης. Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης θεσπίστηκαν το 2014. Οι ενισχυμένες δράσεις της ΕΑΑΕΣ στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις του δημοσιονομικού κανονισμού (μέτρα καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), τις πολιτικές πρόληψης της απάτης της OLAF, τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης της Επιτροπής (COM(2011)376) και ορίζονται από την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (Ιούλιος 2012) και τον σχετικό οδικό χάρτη.

Ο κανονισμός για τη σύσταση της ΕΑΑΕΣ θεσπίζει τις διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΑΑΕΣ και τους σχετικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

[…]

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1 Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός
[…][Τομέας…............….]

ΔΠ/ΜΔΠ 54

χωρών ΕΖΕΣ 55

υποψηφίων για ένταξη χωρών 56

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

12 02 05 ΕΑΑΕΣ

ΜΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία / Δεν εφαρμόζεται

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός
[…][Τομέας…............…..........]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[…][XX.YY.YY.YY]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2 Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

·Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου:

Αριθμός

[Τομέας 1Α..................…............…..........]

ΓΔ: FISMA

Έτος
2019

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

•Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός της γραμμής του προϋπολογισμού 12 02 05 ΕΑΑΕΣ

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,348

0,251

Το 100% της ΜΠ θα ανερχόταν σε 870 500 για το 2019 και σε 629 200 για το 2020 αντίστοιχα, αλλά λόγω της συμφωνίας συγχρηματοδότησης 60/40, αναφέρεται εδώ μόνον το 40%

Πληρωμές

(2)

0,348

0,251

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 57  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ FISMA – (40%)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,348

0,251

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,348

0,251


ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

Πληρωμές

(5)

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ <….>
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωμές

=5+ 6

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

Πληρωμές

(5)

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωμές

=5+ 6

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου:

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: <...….>

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ<….>

Πιστώσεις

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 58

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,348

0,251

Πληρωμές

0,348

0,251

·Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω: ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)

Είδος 59

Μέσο κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 60 ...

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 ...

- Αποτέλεσμα

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

·Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

·Συνοπτική παρουσίαση

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 61

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες διοικητικές δαπάνες

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 62
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.1 Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

ΧΧ 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 63

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy  64

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

[…]

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί η ανάγκη, με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

[…]

3.2.5. Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

◻Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2019

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης - ΕΑΑ 60%

0,870

0,629

ΜΠ 100%

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

0,522

0,377

ΜΠ 60% λόγω της συμφωνίας συγχρηματοδότησης

3.3 Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 65

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο…....

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

[…]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο για την πρόταση κανονισμού σχετικά με το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)

Εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και βασικές παραδοχές

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον συντονισμό της εποπτείας του PEPP από την ΕΑΑΕΣ εκτιμήθηκαν με βάση τρεις κατηγορίες δαπανών: πρόκειται για τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες υποδομής και το κόστος λειτουργίας σύμφωνα με την ταξινόμηση στον προϋπολογισμού της ΕΑΑΕΣ.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές τρέχουσες εκτιμήσεις της Επιτροπής, η χορήγηση των αδειών και τα εποπτικά καθήκοντα σε σχέση με το PEPP θα δημιουργήσουν ανάγκη για 3 νέους υπαλλήλους το 2019 και 1 επιπλέον υπάλληλο για το έτος 2020. Τα άτομα αυτά θα προστεθούν στο προσωπικό που απασχολείται σήμερα στην ΕΑΑΕΣ και καλύπτεται από τον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΑΑΕΣ. Οι δαπάνες επιμερίζονται σε αναλογία 60/40 με τα κράτη μέλη.

Η ανάγκη για αυξημένο αριθμό υπαλλήλων αντιστοιχεί στα πρόσθετα καθήκοντα που αναθέτει ο παρών κανονισμός στην ΕΑΑΕΣ και συνδέεται με τον συντονισμό και την εποπτεία των PEPP:

·προετοιμασία και διαχείριση της διαδικασίας χορήγησης αδειών·

·δημιουργία και τήρηση κεντρικού μητρώου 66 ·

·εκπόνηση των τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κανονισμό·

·διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών·

·προετοιμασία για την ανάληψη του συντονισμού της διαρκούς επίβλεψης που ασκείται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές: δημιουργία πλαισίου υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης

·σε ετήσια βάση, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ΒΔΕ.

Αυτά τα νέα καθήκοντα ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό και προσδιορίζονται περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την καταχώριση των PEPP, τον συντονισμό της εποπτείας των καταχωρισμένων PEPP, την απαίτηση για περιοδικές επικοινωνίες με τη διοίκηση/το προσωπικό των εποπτευόμενων οντοτήτων, τον χειρισμό ερωτήσεων, καταγγελιών ή αιτημάτων από εθνικές αρμόδιες αρχές ή καταναλωτές, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των PEPP με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στον κανονισμό για τα PEPP, την αίτηση πληροφοριών από τα PEPP ή τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση των καθεστώτων, τη διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων, την εξέταση αρχείων και την εξέταση προσώπων σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του κανονισμού. Η ΕΑΑΕΣ μπορεί επίσης να διαδραματίζει ρόλο στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των εθνικών αρμόδιων αρχών να ανακαλούν την καταχώριση και να λαμβάνουν άλλα εποπτικά μέτρα, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 57 του κανονισμού για το PEPP, καθώς και να επιβάλλουν πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές σε PEPP που διαπράττουν παράβαση του κανονισμού, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παράβαση και προτείνοντας το ύψος του προστίμου ή της χρηματικής ποινής. Επίσης, η ΕΑΑΕΣ μπορεί να ασκεί δεσμευτική διαμεσολάβηση εφόσον της ζητηθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι γενικές παραδοχές για τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων, της δαπάνης για τους νέους υπαλλήλους και του κόστους των πρόσθετων υποδομών.  

Γενικές παραδοχές κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων

Κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων έγιναν οι ακόλουθες γενικές παραδοχές.

Θεωρείται ότι ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2019 και, με βάση το γενικό ενδιαφέρον όπως εκφράστηκε στις συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εκτιμάται ότι περίπου 325 πάροχοι θα υποβάλουν αίτηση για καταχωρίσεις PEPP εντός της προσεχούς πενταετίας λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία από άλλα νέα προϊόντα όπως το ΙΕΣΠ (80 καταχωρίσεις σε 2 έτη) και LTIF (5 σε ένα έτος). Μετά την καταχώρισή τους, τα εν λόγω PEPP υπάγονται στην εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών την οποία συντονίζει η ΕΑΑΕΣ.

Οι πρόσθετες δαπάνες θεωρείται ότι αφορούν είτε μόνιμο προσωπικό είτε έκτακτους υπαλλήλους βαθμίδας AD7 με μέσο μισθολογικό κόστος ύψους 138.000 EUR με βάση τον Πίνακα 1.

Ως γενική παρατήρηση, οι δαπάνες για την ΕΑΑΕΣ επιμερίζονται σήμερα μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σε αναλογία 60/40.

Πίνακας 1 Δαπάνες προσωπικού

Κατηγορία προσωπικού

Συνολικό μέσο κόστος προς χρήση για τις οικονομικές καταστάσεις (*)

Μέσο κόστος άνευ εξοπλισμού (**)

Υπάλληλος

138.000 €/έτος

115.000 €/έτος

Έκτακτος υπάλληλος

138.000 €/έτος

115.000 €/έτος

(**) Δαπάνες ακινήτων, έπιπλα, ΤΠ, κλπ.

Άλλες παραδοχές

Λόγω της έδρας της ΕΑΑΕΣ στη Φρανκφούρτη, υπολογίζεται συντελεστής διόρθωσης 0,972 επί του μισθού λόγω του χαμηλότερου κόστους διαβίωσης σε σύγκριση με τις Βρυξέλλες.

Τα έξοδα αποστολών υπολογίζονται σε 10.000 EUR ανά υπάλληλο ετησίως.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη (μετακινήσεις, ξενοδοχειακή διαμονή, ιατρικές εξετάσεις, επίδομα εγκατάστασης και άλλα επιδόματα, έξοδα μετακόμισης, κλπ.) υπολογίζονται σε 12.700 EUR ανά υπάλληλο.

Υπολογισμός της δαπάνης για τους πρόσθετους υπαλλήλους

Για τον υπολογισμό της δαπάνης της ΕΑΑΕΣ για τους πρόσθετους υπαλλήλους, τα νέα καθήκοντα χωρίζονται σε τρεις βασικούς τομείς νέων εργασιών που ανατίθενται στην ΕΑΑΕΣ: χορήγηση αδειών, συντονισμός της εποπτείας και δραστηριότητες σε επίπεδο πολιτικής. Για τους τομείς αυτούς, λαμβάνεται υπόψη η ακόλουθη εκτίμηση για την απαιτούμενη εργασία.

Για τη χορήγηση των αδειών, εκτιμάται ότι ένας υπάλληλος (για λόγους σαφήνειας θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε 1 ΙΠΑ) μπορεί να διεκπεραιώσει 1 άδεια ανά 15ήμερο, δηλαδή περίπου 25 άδειες ετησίως. Θεωρείται ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (δηλ. το 2019) θα υποβληθούν περίπου 25 αιτήσεις, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 75 για κάθε ένα από τα ακόλουθα πλήρη έτη.

Ο ουσιαστικός συντονισμός των εποπτικών καθηκόντων θα είναι περιορισμένος το πρώτο έτος όταν ο αριθμός των καθεστώτων PEPP που υπάγονται στην εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών θα είναι ακόμη μικρός, και θα διευρύνεται παράλληλα με τον αριθμό των καθεστώτων που θα λαμβάνουν άδεια κάθε χρόνο. Μπορούν να επιτευχθούν συνέργειες στη βάση των υφιστάμενων εξουσιών της ΕΑΑΕΣ στον τομέα της εποπτικής σύγκλισης, αν και οι νέες αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ΕΑΑΕΣ για το PEPP είναι πιο εκτεταμένες.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες σε επίπεδο πολιτικής, λαμβάνεται κατ' αρχάς υπόψη ότι ο κανονισμός αναθέτει στην ΕΑΑΕΣ την εκπόνηση τεχνικών προτύπων. Κατά δεύτερον, απαιτείται παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων. Μπορούν και εδώ να επιτευχθούν συνέργειες· η ΕΑΑΕΣ διαθέτει ήδη εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν μέρος των νέων καθηκόντων ενώ υπάρχει μέριμνα για την ανάγκη προσέλκυσης εμπειρογνωμόνων στον συγκεκριμένο τομέα.

Η αποκλειστικής χρήσης ΤΠ και υποστήριξη συνίσταται κυρίως στη δημιουργία του κεντρικού μητρώου, ή μητρώου PEPP, καθώς και στις υποδομές υποστήριξης για την καταγραφή των βασικών δεικτών επιδόσεων για τους σκοπούς υπολογισμού του προσωπικού που θεωρείται ότι καλύπτεται από το υφιστάμενο προσωπικό της ΕΑΑΕΣ.

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της ΕΑΑΕΣ για το πρόσθετο προσωπικό ανά τομέα εργασίας σε σχέση με το PEPP.

Πίνακας 2 Σύνολο ΙΠΑ ετησίως ανά τομέα σε σχέση με το PEPP

Σύνολο ΙΠΑ ανά τομέα σε σχέση με το PEPP

2019

2020

Χορήγηση αδειών

1

2

Συντονισμός εποπτείας

1

1

Δραστηριότητες σε επίπεδο πολιτικής

1

1

Σύνολο

3

4

Οι μελλοντικές ανάγκες μετά το 2020 θα υπολογίζονται και κατανέμονται στο πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου..

Υπολογισμός των δαπανών υποδομής

Η βασική δαπάνη για τις πρόσθετες υποδομές αφορά τη δημιουργία κεντρικού μητρώου, τις παρεπόμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των βασικών δεικτών επιδόσεων. Για την εν λόγω δαπάνη ΤΠ, θεωρείται ότι απαιτούνται συνολικά 400.000 EUR συνυπολογίζοντας ετήσιο κόστος συντήρησης της τάξης του 10%. Ακολουθούν οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε αυτό το συνολικό ποσό:

·δημιουργία και τήρηση κεντρικού μητρώου ή μητρώου PEPP

·θα μπορούσε να εξεταστεί η δημιουργία «κεντρικού μητρώου» ανάλογου με υπάρχοντα μητρώα, όπως, π.χ., το μητρώο των διατάξεων προληπτικής εποπτείας για τα ΙΕΣΠ· το μητρώο θα καλύπτει μερικές εκατοντάδες συνταξιοδοτικά προϊόντα και θα περιέχει το όνομα του προϊόντος, οικονομικά στοιχεία, ΒΔΕ και πιθανώς ποιοτικά στοιχεία· θα επικαιροποιείται μία φορά τον χρόνο· η λειτουργία του είναι προγραμματισμένη για το 2019, το αργότερο ως τις αρχές του 2020·

·Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη του συντονισμού της διαρκούς εποπτείας: δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, ενώ τα συλλεγόμενα δεδομένα του «κεντρικού μητρώου» θα πρέπει να ενταχθούν στο κεντρικό αποθετήριο της ΕΑΑΕΣ και θα πρέπει να διατίθενται μέσω της εταιρικής λύσης Business Intelligence· θα απαιτηθεί εργασία ένταξης και θα χρειαστούν νέες άδειες για τα νέα μέλη του προσωπικού.

Συνολικά ποσά δαπανών 2019-2020

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω παραδοχή, τα συνολικά εκτιμώμενα ποσά για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεί η ΕΑΑΕΣ σε σχέση με τα PEPP για την περίοδο 2019-2020 παρουσιάζοντα στον πίνακα 3.

 

Πίνακας 3 Συνολικές δαπάνες της ΕΑΑΕΣ για τα PEPP κατά τα έτη 2019-2020

Ποσά σε χιλιάδες

Είδος δαπάνης

Υπολογισμός

2019

2020

Δαπάνες προσωπικού / Μισθοί και επιδόματα

138k ανά υπάλληλο x 0,972

402,4

536,5

Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού

12,7k παγίως ανά νέο υπάλληλο

38,1

12,7

Έξοδα αποστολών

10k ανά υπάλληλο/ετησίως

30

40

Υποδομή / ΤΠ

400k + 10 % συντήρηση

400

40

Σύνολο (*)

870,5

629,2

(*) Συνολικά ποσά: δεν λαμβάνεται υπόψη ο επιμερισμός 60/40 μεταξύ κρατών μελών/Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της ΕΑΑΕΣ.

(1) Αυτό αφορά, π.χ., τη διανομή, την επενδυτική πολιτική, την αλλαγή παρόχων, τη διασυνοριακή παροχή ή τη δυνατότητα μεταφοράς. Π.χ., ορισμένα υπάρχοντα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα δεν επιτρέπουν στους αποταμιευτές να αλλάξουν παρόχους.
(2) COM (2015) 468 τελικό, σ. 19.
(3) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, 2015/2106(INI), σημείο 20.
(4) Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/16), σημείο 11.
(5) COM(2016) 601 τελικό, σ. 4.
(6) COM(2017) 292 τελικό, σ. 6.
(7) Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46).
(8) Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, σ. 1).
(9) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
(10) http://ttype.eu/
(11) http://www.resaver.eu/. Το σχέδιο RESAVER είναι ένα ειδικό κλαδικό ταμείο επαγγελματικής συνταξιοδότησης το οποίο σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολύνει το ερευνητικό προσωπικό να προστατεύσει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του κατά τις μετακινήσεις του μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης ατομική συνταξιοδοτική επιλογή.
(12) Λευκή βίβλος με τίτλο Ατζέντα για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, COM(2012) 55 τελικό, 16 Φεβρουαρίου 2012.
(13) C(2017)4393
(14) Οδηγία (ΕΕ) 2016/97, οδηγία 2014/65/ΕΕ, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.
(15) Ernst & Young, Study on a European Personal Pension Framework [Μελέτη σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ατομικές συντάξεις] για λογαριασμό της Επιτροπής. Βλ. ενότητα 3.2 κατωτέρω.
(16) Βλέπε σύνοψη της δημόσιας διαβούλευσης στο παράρτημα 2 της εκτίμησης επιπτώσεων.
(17) EIOPA’s advice on the development of an EU Single Market for personal pensions products (PPP) [Συμβουλές της ΕΑΑΕΣ σχετικά με την ανάπτυξη ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα (ΑΣΠ)], Ιούλιος 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA%27s%20advice%20on%20the%20development%20of%20an%20EU%20single%20 market%20for%20personal%20pension%20products.pdf
(18) ΕΑΑΕΣ, Towards an EU single market for personal pensions [Προς μια ενιαία αγορά της ΕΕ για τις ατομικές συντάξεις], 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/EIOPA-BoS-14-029_Towards_an_EU_single_market_for_Personal_Pensions-_An_EIOPA_Preliminary_Report_to_COM.pdf
(19) http://www.oecd.org/pensions/Stocktaking-Tax-Treatment-Pensions-OECD-EU.pdf
(20) http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/financial-incentives-retirement-savings.pdf
(21) Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Core-Principles-Private-Pension- Regulation.pdf
(22) http://www.oxera.com/Latest-Thinking/Publications/Reports/2013/Study-on-the-position-of-savers-in-private-pension.aspx
(23) Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(24) Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
(25) Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia.
(26) Η απαίτηση από τους καταπιστευματοδόχους, τους διαχειριστές επενδύσεων των συνταξιοδοτικών ταμείων, ή τους διαμεσολαβητές να διαχειρίζονται τα κεφάλαια με διάκριση, μέριμνα και ευφυΐα. Στις επενδύσεις που εμπίπτουν γενικά στον κανόνα της συνετής διαχείρισης περιλαμβάνονται οι σταθεροί τίτλοι υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chip), τα εξασφαλισμένα δάνεια, οι υποθήκες με ομοσπονδιακή εγγύηση, τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, και άλλες συντηρητικές επενδύσεις με λογική απόδοση.
(27) ΕΕ C  της , σ. .
(28) Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 30 Σεπτεμβρίου 2015 (COM(2015)468 final).
(29) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, 2015/2106(INI), σημείο 20.
(30) Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2016 (EUCO 26/11), σημείο 11.
(31) COM(2016) 601 τελικό, σ. 4.
(32) COM(2017) 292 τελικό, σ. 6.
(33) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).
(34) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων.
(35) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
(36) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).
(37) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(38) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», 8 Δεκεμβρίου 2010, COM(2010) 716 τελικό.
(39) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγία 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(40) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(41) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(42) Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 009 της 15.1.2003, σ. 3).
(43) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(44) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(45) Οδηγία (ΕΕ) 2341/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
(46) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(47) Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).
(48) Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).
(49) Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).
(50) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(51) Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(52) Αναφερόμενα στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(53) Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(55) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(56) Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(57) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(58) Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(59) Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ οδών που θα κατασκευαστούν, κ.λπ.)
(60) Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…».
(61) Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(62) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(63) AC = Συμβασιούχος υπάλληλος AL = Τοπικός υπάλληλος END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(64) Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»)
(65) Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
(66) Ανεξάρτητα από το κόστος το σχετικό με ΤΠ και τεχνική υποστήριξη.
Top