Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0757

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

COM/2016/0757 final - 2016/0370 (CNS)

Βρυξέλλες, 1.12.2016

COM(2016) 757 final

2016/0370(CNS)

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

{SWD(2016) 379 final}
{SWD(2016) 382 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, καθώς και ότι «τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση και να ασκούν διαδικτυακές δραστηριότητες σε συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού». Όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες περί ΦΠΑ, με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης», του Μαΐου 2015 1 , και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, του Απριλίου 2016: «Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων» 2 δόθηκε προτεραιότητα στην υπέρβαση των εμποδίων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο τα οποία προκύπτουν από επαχθείς υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ, καθώς και από την εγγενή έλλειψη ουδετερότητας, η οποία αποβαίνει εις βάρος των επιχειρήσεων της ΕΕ. Οι προτάσεις θα εκσυγχρονίσουν τους τρέχοντες κανόνες περί ΦΠΑ που ισχύουν για τις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και θα καταστήσουν τον ΦΠΑ ανθεκτικό στον χρόνο.

Ουσιαστικά υφίστανται τρεις λόγοι για την ανάληψη δράσης:

Πρώτον, η πολυπλοκότητα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΦΠΑ χαρακτηρίζεται σταθερά ως ένας από τους βασικούς λόγους που εμποδίζουν μια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και, συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στην ενιαία αγορά δεν είναι δυνατή για πολλές επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι το κόστος της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 8 000 EUR ετησίως για κάθε κράτος μέλος στο οποίο παρέχει αγαθά και υπηρεσίες μια επιχείρηση. Αυτό το κόστος είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.

Δεύτερον, το τρέχον σύστημα δεν χαρακτηρίζεται από ουδετερότητα, διότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ βρίσκονται σαφώς σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, οι οποίες δύνανται νόμιμα και με υψηλά επίπεδα μη συμμόρφωσης να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ χωρίς ΦΠΑ. Δεδομένου ότι οι συντελεστές του ΦΠΑ μπορεί να ανέρχονται έως και στο 27 %, παρατηρείται σημαντική στρέβλωση υπέρ των επιχειρήσεων εκτός ΕΕ, εφόσον δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

Τρίτον, η πολυπλοκότητα του υφιστάμενου συστήματος, καθώς και η ισχύουσα εξαίρεση για την εισαγωγή μικροδεμάτων, σημαίνει ότι τα κράτη μέλη χάνουν σημαντικά έσοδα από τη φορολογία. Εκτιμάται ότι, λόγω της απώλειας του ΦΠΑ και της μη συμμόρφωσης στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εν λόγω απώλειες ανέρχονται έως και σε 5 δισ. EUR ετησίως.

Κατά την προετοιμασία της παρούσας πρότασης, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή διεξήγε ελέγχους καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου της υφιστάμενης μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (MOSS) που ισχύει για τις παροχές ηλεκτρονικών υπηρεσιών B2C, καθώς και των αλλαγών του 2015 στους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής των εν λόγω υπηρεσίες. Η εν λόγω εκτίμηση λαμβάνεται δεόντως υπόψη στην πρόταση. Συγκεκριμένα, η πρόταση θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις. Σε ποσοτικούς όρους, η εισαγωγή διασυνοριακού ορίου εντός Ένωσης το 2018 θα εξαιρέσει 6 500 επιχειρήσεις από το υφιστάμενο σύστημα MOSS, με αποτέλεσμα δυνητικές εξοικονομήσεις ύψους 13 εκατ. EUR για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Η εισαγωγή απλοποιημένων απαιτήσεων για αποδεικτικά στοιχεία το 2018 θα ωφελήσει 1 000 επιπλέον επιχειρήσεις. Το όριο το οποίο θα ισχύει επίσης για τα αγαθά κατά την επέκταση του MOSS το 2021 θα ωφελήσει 430 000 επιχειρήσεις με δυνητικές εξοικονομήσεις έως και 860 εκατ. EUR για τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Η πτυχή της πρωτοβουλίας που σχετίζεται με το REFIT αφορά επίσης τους κύριους στόχους της νέας πρωτοβουλίας, που είναι η «ελαχιστοποίηση των εμποδίων που συνδέονται με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και απορρέουν από τα διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ». Από άποψη παραδοτέων, η πρόταση αναμένεται να μειώσει το κόστος συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά 2,3 δισ. EUR ετησίως μετά το 2021, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδα από τον ΦΠΑ για τα κράτη μέλη κατά 7 δισ. EUR. Επιπλέον, η επέκταση του συστήματος MOSS το 2021 θα αντιμετωπίσει ορισμένες ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση REFIT της πρωτοβουλίας του 2015, όπως την ανάγκη για τη χρήση των κανόνων της χώρας εγκατάστασης όσον αφορά της απαιτήσεις τιμολόγησης, τον συντονισμό των ελέγχων, την επικοινωνία με τους φορολογουμένους και τη θέσπιση ορίου για τους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών.

Συνοχή με τις υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Οι γενικοί στόχοι της πρότασης είναι η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ και η ανάγκη διασφάλισης αποτελεσματικής φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. Η πρόταση συμβαδίζει με τη μελλοντική εφαρμογή της αρχής του προορισμού για τον ΦΠΑ, όπως ορίζεται στο πρόσφατο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ που υποστηρίζεται από το Συμβούλιο 3 .

Εκτός από το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, η πρόταση έχει προσδιοριστεί ως βασική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά 4 («στρατηγική DSM»), τη στρατηγική για την ενιαία αγορά 5 , καθώς και το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 6 .

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει διατάξεις για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της έμμεσης φορολογίας.

Επικουρικότητα

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας, διότι τα κύρια προβλήματα που έχουν εντοπιστεί (στρεβλωτικές επιπτώσεις, υψηλό κόστος διαχείρισης κ.λπ.) οφείλονται στους κανόνες της υφιστάμενης οδηγίας για τον ΦΠΑ και των σχετικών πράξεων. Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ αποτελεί φόρο εναρμονισμένο σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να θεσπίσουν από μόνα τους διαφορετικούς κανόνες και, συνεπώς, για τυχόν πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτείται σχετική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η πρόταση θα παράσχει σαφώς προστιθέμενη αξία σε σχέση με αυτή που μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο κράτους μέλους, δεδομένου ότι η βασική απλούστευση συνίσταται στην εφαρμογή του συστήματος MOSS σε όλα τα κράτη μέλη και τη διαθεσιμότητά του για όλες τις επιχειρήσεις για την απλή και αποτελεσματική απόδοση του φόρου που οφείλεται σε όλα τα κράτη μέλη. Η προσέγγιση μη δεσμευτικής νομοθεσίας, ήτοι η εθελοντική εφαρμογή του συστήματος MOSS από τα κράτη μέλη δεν είναι εφικτή, καθώς αποτελεί εξαίρεση στους τυπικούς κανόνες και απαιτεί, συνεπώς, συντονισμένη προσέγγιση υποστηριζόμενη από υποδομή ΤΠ.

Αναλογικότητα

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και ιδίως για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όπως συμβαίνει και με τον έλεγχο της επικουρικότητας, δεν είναι δυνατό τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις αιτίες των προβλημάτων χωρίς πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η αναλογικότητα της πρότασης έχει ορισμένες σημαντικές πτυχές. Πρώτον, με την εφαρμογή της πρότασης σε δύο στάδια αναγνωρίζεται ότι είναι δυνατή η εισαγωγή ορισμένων μέτρων, όπως του ορίου και των απλουστευμένων υποχρεώσεων, το 2018 χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης οποιουδήποτε συστήματος ΤΠ. Ωστόσο, με την ημερομηνία εφαρμογής του 2021 για τα βασικά στοιχεία της πρότασης αναγνωρίζεται ότι απαιτείται κατάλληλη χρονική περίοδος προκειμένου τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και δοκιμής των συστημάτων ΤΠ. Τούτο καθιστά δυνατές τις περαιτέρω διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, αναγνωρίζεται ότι, μολονότι θα υπάρξουν προκλήσεις για τις τελωνειακές υπηρεσίες, δεδομένου ότι η κατάργηση της εξαίρεσης από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικρών αυξήσεων θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του αριθμού των πακέτων για τα οποία πρέπει να εισπραχθεί ο ΦΠΑ, τούτο μετριάζεται από την απλούστευση χάρη στο καθεστώς εισαγωγών MOSS για όλα τα πακέτα αξίας έως και 150 EUR, την αύξηση στα έσοδα από τον ΦΠΑ για τα κράτη μέλη, που ανέρχεται σε 7 δισ. EUR ετησίως, και τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που επί του παρόντος βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Επιλογή του νομικού μέσου

Η πρόταση απαιτεί την τροποποίηση τεσσάρων νομικών πράξεων. Οι κύριες τροποποιήσεις αφορούν την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 7 (η «οδηγία για τον ΦΠΑ») και τον κανονισμό (ΕΕ) 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας 8 . Σχετικά μικρές τροποποιήσεις θα γίνουν στην οδηγία 2009/132/ΕΚ για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών 9 και τον κανονισμό (ΕΕ) 282/2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 10 .

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η στρατηγική διαβούλευσης είχε δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος ήταν η συμβολή στην ανάλυση, στο πλαίσιο του REFIT, της εφαρμογής των αλλαγών του 2015 στους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και στο σύστημα MOSS, ενώ ο δεύτερος η συλλογή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τη δέσμευση της Επιτροπής στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά για εκσυγχρονισμό του πλαισίου ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η διαδικασία διαβούλευσης είχε τέσσερις κύριες πτυχές:

(1)Διαβουλεύσεις και εργαστήρια με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που διεξήχθησαν από τη Deloitte στο πλαίσιο της μελέτης «Options for the modernisation of cross-border e-commerce» («Επιλογές για τον εκσυγχρονισμό του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου») (Φεβρουάριος 2015 – Ιούλιος 2016)·

(2)Σεμινάριο Fiscalis (Σεπτέμβριος 2015, Δουβλίνο) με κράτη μέλη και επιχειρήσεις·

(3)Στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη·

(4)Ανοικτή δημόσια διαβούλευση 11 .

Οι επιπτώσεις των διάφορων επιλογών στις ΜΜΕ αποτέλεσαν κεντρικό στόχο της εν λόγω εκτίμησης επιπτώσεων. Ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ που ενημέρωσαν την εν λόγω αξιολόγηση τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη. Για τον λόγο αυτό, διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα, απευθυνόμενη ειδικά σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και με τις ομάδες εκπροσώπησής τους, ενώ η Επιτροπή διασφάλισε την αντιπροσώπευση των ΜΜΕ στο συνέδριο των ενδιαφερόμενων μερών.

Περαιτέρω λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο παράρτημα 2 «Συνοπτική έκθεση των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη» της εκτίμησης επιπτώσεων.

Οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αφορούν κυρίως τους κανόνες του 2015 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή του συστήματος MOSS για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (ανάγκη καθορισμού ορίου, χρήση των κανόνων της χώρας εγκατάστασης για ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν τον ΦΠΑ, όπως η τιμολόγηση και η τήρηση λογιστικών βιβλίων, ο συντονισμός ελέγχου κ.λπ.) και αντικατοπτρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην παρούσα πρόταση.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε την ανάλυση της Deloitte για τη μελέτη «VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernising» («Πτυχές του ΦΠΑ στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο – Επιλογές εκσυγχρονισμού») (Φεβρουάριος 2015 – Ιούλιος 2016), Παρτίδα 1, Παρτίδα 2 και Παρτίδα 3. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Επιτροπής στην παρακάτω σελίδα: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_en.htm .

Ο στόχος της μελέτης ήταν τριπλός. Πρώτον, να παρασχεθεί οικονομική ανάλυση των πτυχών του ΦΠΑ όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί ΦΠΑ (Παρτίδα 1). Δεύτερον, να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των επιλογών υπό εξέταση για τον εκσυγχρονισμό των πτυχών του ΦΠΑ όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο (Παρτίδα 2). Τρίτον, να αξιολογηθεί η εφαρμογή των αλλαγών στους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (στο εξής «ηλεκτρονικές υπηρεσίες») και στο σχετικό σύστημα MOSS που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015 (Παρτίδα 3).

Επιπλέον, διοργανώθηκαν δύο συναντήσεις με εμπειρογνώμονες. Τον Σεπτέμβριο του 2015 διοργανώθηκε σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Fiscalis 2020 στην Ιρλανδία, όπου έλαβαν μέρος εμπειρογνώμονες σε θέματα ΦΠΑ τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από επιχειρήσεις. Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η αξιολόγηση των κανόνων του 2015 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και του συστήματος MOSS, καθώς και των επιλογών για τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο που συμπεριλήφθηκαν στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης. Το Απρίλιο του 2016 διοργανώθηκε δεύτερο εργαστήριο στο πλαίσιο των προγραμμάτων Fiscalis 2020 και Customs 2020 στη Σουηδία, όπου έλαβαν μέρος φορολογικοί και τελωνειακοί εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, κυρίως για την εξέταση της πρότασης από την άποψη των εισαγωγών (κατάργηση της εξαίρεσης του ΦΠΑ για την εισαγωγή μικροδεμάτων και επέκταση του συστήματος MOSS στις εισαγωγές μικροδεμάτων αξίας έως και 150 EUR).

Και οι δύο συναντήσεις είχαν θετική έκβαση και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν σε αυτές ελήφθησαν περαιτέρω υπόψη στην παρούσα πρόταση.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η εκτίμηση επιπτώσεων για την πρόταση εξετάστηκε από την επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου στις 22 Ιουνίου 2016. Η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά υπέρ της πρότασης, με ορισμένες συστάσεις οι οποίες ελήφθησαν υπόψη. Η γνωμοδότηση της επιτροπής και οι συστάσεις της περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών για την εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. Το δελτίο συνοπτικής παρουσίασης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη σελίδα: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en .

Καταλληλότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και απλούστευση

Η παρούσα πρόταση περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα REFIT και σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της εφαρμογής των αλλαγών του 2015 στους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στην εφαρμογή του συστήματος MOSS για τις εν λόγω υπηρεσίες. Από την εν λόγω αξιολόγηση προκύπτει ότι με το σύστημα MOSS εξοικονομήθηκαν 500 εκατ. EUR για τις επιχειρήσεις σε σχέση με την εναλλακτική λύση της άμεσης εγγραφής και πληρωμής —κατά μέσο όρο 41 000 EUR ανά επιχείρηση. Πρόκειται για μείωση του κόστους κατά 95 % σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση της άμεσης εγγραφής.

Η αξιολόγηση του MOSS ήταν επίσης πολύ χρήσιμη για να διασφαλιστεί ότι η νέα πρωτοβουλία αναγνωρίζει τις θετικές πλευρές και αντιμετωπίζει τυχόν αδυναμίες των αλλαγών του 2015. Για παράδειγμα, η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει την εισαγωγή, το 2018, διασυνοριακού ορίου, με εφαρμογή στις υπηρεσίες που καλύπτονται από τις αλλαγές του 2015, καθώς και χαλάρωση της ανάγκης για χρήση δύο αποδεικτικών στοιχείων από τους προμηθευτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών με κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR (η λεγόμενη «ομαλή προσγείωση»).

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από τον ΦΠΑ για τα κράτη μέλη έως το 2021 κατά 7 δισ. EUR ετησίως. Εκτιμάται ότι η πρόταση θα περιορίσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις κατά 2,3 δισ. EUR ετησίως.

Το δυνητικό κόστος για τα κράτη μέλη αναμένεται να είναι περιορισμένο, δεδομένου ότι η επέκταση του συστήματος MOSS αποτελεί εξέλιξη του υπάρχοντος συστήματος ΤΠ.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Η εφαρμογή θα επιβλέπεται από τη μόνιμη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας (SCAC). Όπως και με τις αλλαγές του 2015, η μόνιμη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας θα επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τεχνολογία πληροφοριών (SCIT).

Επισκόπηση των κύριων διατάξεων της πρότασης

Οι κύριες διατάξεις της πρότασης είναι οι ακόλουθες:

(1)η επέκταση του υφιστάμενου συστήματος MOSS στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις υλικών αγαθών και υπηρεσιών εξ αποστάσεως, εκτός από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς και στις πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως από τρίτες χώρες·

(2)η εισαγωγή απλουστευμένων ρυθμίσεων για τη συνολική δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ επί των εισαγωγών για τους εισαγωγείς αγαθών που προορίζονται για τελικούς καταναλωτές όταν δεν έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ μέσω του συστήματος MOSS·

(3)η κατάργηση των υφιστάμενων ενδοκοινοτικών ορίων για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, τα οποία αποτελούν αιτία στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά·

(4)η κατάργηση της υφιστάμενης εξαίρεσης από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικροδεμάτων από προμηθευτές σε τρίτες χώρες, η οποία θέτει σε μειονεκτική θέση τους πωλητές της ΕΕ·

(5)η εισαγωγή κοινού μέτρου απλούστευσης κοινοτικής εμβέλειας, συμπεριλαμβανομένου του ορίου ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, που θα διευκολύνει τις μικρές νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και απλουστευμένων κανόνων για την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών·

(6)η δυνατότητα εφαρμογής κανόνων της χώρας εγκατάστασης για τους πωλητές της ΕΕ, σε τομείς όπως η τιμολόγηση και η τήρηση λογιστικών βιβλίων· και

(7)μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ κρατών μελών κατά τον έλεγχο διασυνοριακών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το σύστημα ΦΠΑ, για τη διασφάλιση υψηλότερων επιπέδων συμμόρφωσης.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Άρθρο 1 – τροποποιήσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ – διατάξεις με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018

Στο άρθρο 1 σημείο 1 προτείνεται διευκρίνιση για το άρθρο 28 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, ως απεικόνιση των συζητήσεων στην επιτροπή ΦΠΑ. Προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιείται δίκτυο τηλεπικοινωνιών, διεπαφή ή πύλη προς τον σκοπό αυτό» στη διάταξη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι το εν λόγω άρθρο ισχύει επίσης και για την περίπτωση παροχής ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέσω ενδιάμεσου παρόχου ή τρίτου που ενεργεί εξ ονόματος του αλλά για λογαριασμό άλλου προσώπου και χρησιμοποιεί ηλεκτρονική διεπαφή για να πραγματοποιήσει την παροχή.

Στο άρθρο 1 σημεία 2 έως 7 προτείνονται ορισμένες βελτιώσεις στα υφιστάμενα ειδικά καθεστώτα για τη φορολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο σε μη υποκείμενους στον φόρο, τα οποία καθορίζονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Οι εν λόγω βελτιώσεις, οι οποίες δεν απαιτούν αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής και πληρωμών (το σύστημα MOSS), με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτού του είδους να εγγράφονται στο μητρώο, να δηλώνουν και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος μέλος για όλες τις παροχές προς πελάτες εγκατεστημένους στην Κοινότητα (η «μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα» ή «MOSS»), και απορρέουν από την αξιολόγηση του συστήματος MOSS, συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με τους συναλλασσόμενους, είναι οι ακόλουθες:

(1)Σημείο 2: Προστίθενται οι παράγραφοι 2 έως 5 στο άρθρο 58 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, για τη θέσπιση ορίου 10 000 EUR, κάτω από το οποίο ο τόπος παροχής των υπηρεσιών που είναι δυνατό να καλύπτονται από το ενδοκοινοτικό ειδικό καθεστώς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραμένει στο κράτος μέλος του προμηθευτή. Αυτό ωστόσο θα πρέπει να είναι προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο προκειμένου να τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύστημα MOSS ούτως ή άλλως, π.χ. εάν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ο κύκλος εργασιών τους κινείται κατ’ εξαίρεση κάτω από το όριο.

(2)Σημείο 3: Το άρθρο 219α της οδηγίας για τον ΦΠΑ τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ισχύουν οι κανόνες τιμολόγησης του κράτους μέλους εγγραφής. Συνεπώς, οι προμηθευτές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες τιμολόγησης ενός μόνο κράτους μέλους και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, κάθε κράτους μέλους προορισμού στο οποίο πραγματοποιούνται οι παροχές.

(3)Σημεία 4 και 5: οι υποκείμενοι στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, αλλά διαθέτουν αριθμό μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος (π.χ. επειδή πραγματοποιούν περιστασιακές συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ στο εν λόγω κράτος μέλος), δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε το ειδικό καθεστώς για τους υποκείμενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (το «μη ενωσιακό καθεστώς») ούτε το ειδικό καθεστώς για υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (το «ενωσιακό καθεστώς»). Επομένως, δεν μπορούν επί του παρόντος να επωφεληθούν από τις απλουστεύσεις που παρέχονται από το σύστημα MOSS και πρέπει να λαμβάνουν αριθμό μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Προκειμένου οι εν λόγω υποκείμενοι στον φόρο να δύνανται να χρησιμοποιήσουν το μη ενωσιακό καθεστώς, η πρόταση διαγράφει τη φράση « και ο οποίος δεν απαιτείται να διαθέτει γι’ άλλο λόγο αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ» από τον ορισμό του «μη εγκατεστημένου στην Κοινότητα υποκείμενου στον φόρο» στο άρθρο 358α της οδηγίας για τον ΦΠΑ και προσαρμόζει το άρθρο 361 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας για τον ΦΠΑ αντίστοιχα.

(4)Σημεία 6 και 7: Τα άρθρα 369 παράγραφος 2 και 369ια παράγραφος 2 της οδηγίας για τον ΦΠΑ τροποποιούνται ώστε να προβλέπεται ότι η περίοδος για τη διατήρηση των καταχωρίσεων στο μη ενωσιακό καθεστώς και στο ενωσιακό καθεστώς, αντίστοιχα, είναι η περίοδος που καθορίζεται από το κράτος μέλος εγγραφής του υποκείμενου στον φόρο, αντί για την ισχύουσα περίοδο 10 ετών, που υπερβαίνει κατά πολύ τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων των περισσότερων κρατών μελών.

Άρθρο 2 – τροποποιήσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ – διατάξεις με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 – Επέκταση του συστήματος MOSS

Το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διατάξεις για την επέκταση της εφαρμογής των υφιστάμενων ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των «ηλεκτρονικών υπηρεσιών» που καθορίζονται στο κεφάλαιο 6 του τίτλου XII της οδηγίας για τον ΦΠΑ και σε άλλε υπηρεσίες, καθώς και σε πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, τόσο ενδοκοινοτικές όσο και εκτός της Κοινότητας. Συνεπώς, οι ορισμοί των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο άρθρο 358 της οδηγίας για τον ΦΠΑ μπορούν να καταργηθούν, αλλά πρέπει να προστεθεί ορισμός για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως (σημείο 11). Με αυτό το άρθρο προτείνονται επίσης ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις στα υφιστάμενα ειδικά καθεστώτα. Η προτεινόμενη ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής είναι η 1η Ιανουαρίου 2021, καθώς οι εν λόγω αλλαγές προϋποθέτουν τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής και προσαρμογών του συστήματος ΤΠ για την εγγραφή στο μητρώο, τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ (το σύστημα MOSS).

1.    Ειδικό καθεστώς για υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα που παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο στην Κοινότητα (μη ενωσιακό καθεστώς)

Η πρόταση επεκτείνει το ειδικό καθεστώς για τους υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα που παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο στην Κοινότητα (τίτλος XII κεφάλαιο 6 τμήμα 2 της οδηγίας για τον ΦΠΑ) σε άλλες υπηρεσίες. Προς αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται οι ακόλουθες αλλαγές στην οδηγία για τον ΦΠΑ:

Η προσθήκη ορισμού για το «κράτος μέλος κατανάλωσης» στο άρθρο 358α, με τον οποίο θα προβλέπεται ότι πρόκειται για το κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαιο 3 της οδηγίας για τον ΦΠΑ (σημείο 13).

Η αντικατάσταση της αναφοράς σε «τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες» από τον όρο «υπηρεσίες» στον τίτλο του τμήματος 2 (σημείο 12) καθώς και στα άρθρα 359, 363, 364 και 365 της οδηγίας για τον ΦΠΑ (σημεία 14, 16 και 17)·

Επιπλέον, προτείνονται δύο περαιτέρω βελτιώσεις σε αυτό το καθεστώς, οι οποίες απορρέουν από την αξιολόγηση του συστήματος MOSS (σημείο 17):

Η τροποποίηση του άρθρου 364 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ από 20 σε 30 ημέρες από το τέλος της φορολογικής περιόδου·

Η τροποποίηση του άρθρου 365 της οδηγίας για τον ΦΠΑ (σημεία 14, 16 και 17), με την οποία προβλέπεται ότι οι διορθώσεις στις προηγούμενες δηλώσεις ΦΠΑ μπορούν να γίνουν σε επόμενη δήλωση, αντί για τις δηλώσεις των φορολογικών περιόδων με τις οποίες σχετίζονται οι διορθώσεις.

2.    Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης (ενωσιακό καθεστώς)

Η πρόταση επεκτείνει το ειδικό καθεστώς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης (τίτλος XII κεφάλαιο 6 τμήμα 3 της οδηγίας για τον ΦΠΑ) σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται μη υποκείμενους στον φόρο, καθώς και σε ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως. Προς αυτόν τον σκοπό, απαιτούνται οι ακόλουθες αλλαγές στην οδηγία για τον ΦΠΑ:

Προσθήκη ορισμού για τις «ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως» στο άρθρο 369α της οδηγίας για τον ΦΠΑ (σημείο 20 στοιχείο α)). Η έννοια ορίζεται με βάση το άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η πρόταση αποσαφηνίζει επίσης το άρθρο 33 παράγραφος 1 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής ΦΠΑ. Επιπλέον, καθώς οι προμηθευτές που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το σύστημα MOSS και να δηλώνουν και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ επί όλων των εξ αποστάσεως πωλήσεών τους σε ένα μόνο κράτος μέλος, η πρόταση καταργεί τα ισχύοντα όρια που ορίζονται στο άρθρο 34 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, κάτω από τα οποία οι εξ αποστάσεως πωλήσεις συνεχίζουν να υπόκεινται στον ΦΠΑ στο κράτος μέλος αναχώρησης της μεταφοράς ή της αποστολής (σημεία 3 και 4). Αυτά τα όρια αντικαθίστανται από το όριο των 10 000 EUR για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κάτω από το οποίο ο τόπος των παροχών που καλύπτονται από αυτό το ειδικό καθεστώς παραμένει στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής (σημεία 5 και 6). Σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο 2 της πρότασης, αυτό το όριο θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018, μόνο για τις παροχές ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Από το 2021, αυτό το όριο θα πρέπει να γίνει καθολικό και να εφαρμοστεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως. Συνεπώς, θα πρέπει να καταργηθεί από το άρθρο 58 και να εισαχθεί σε νέο κεφάλαιο 3α (νέο άρθρο 59γ) στον τίτλο V της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Τέλος, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για ενδοκοινοτικές πωλήσεις εξ αποστάσεως, που ορίζεται στο άρθρο 220 παράγραφος 1 σημείο 2, θα πρέπει να καταργηθεί στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται αυτό το ειδικό καθεστώς (σημείο 9), δεδομένου ότι η υποχρέωση συνδέεται με το ισχύον καθεστώς για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις εξ αποστάσεως, το οποίο απαιτεί την παρακολούθηση των εθνικών ορίων.

Προσθήκη ορισμού για το «κράτος μέλος κατανάλωσης» σε νέο άρθρο 369α της οδηγίας για τον ΦΠΑ (σημείο 20 στοιχείο β)). Πρόκειται για το κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαιο 3 της οδηγίας για τον ΦΠΑ ή, στην περίπτωση των πωλήσεων εξ αποστάσεως, για το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών προς τον αποκτώντα (πελάτη)·

Τροποποίηση της επικεφαλίδας του τμήματος 3, καθώς και των άρθρων 369β, 369γ, 369ε, 369στ, 369η και 369θ, 369ι και 369ια της οδηγίας για τον ΦΠΑ, σε συνέχεια της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του συγκεκριμένου τμήματος (σημεία 19, 21 και 23 έως 28). Πιο συγκεκριμένα, οι αναφορές στον «υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος κατανάλωσης» αντικαθίστανται από αναφορές στον «υποκείμενο στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί αυτό το καθεστώς», διότι η απαίτηση ο υποκείμενος στον φόρο να μην είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος κατανάλωσης δεν ισχύει για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως·

Επέκταση του περιεχομένου της δήλωσης ΦΠΑ στο άρθρο 369ζ παράγραφος 1 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, ώστε να συμπεριληφθούν επίσης δεδομένα σχετικά με τις πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (σημείο 24). Οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν τόσο παροχές υπηρεσιών όσο και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως κατ’ εφαρμογή αυτού του ειδικού καθεστώς θα πρέπει να μπορούν να δηλώνουν και τους δύο τύπους παροχών στην ίδια δήλωση ΦΠΑ. Στο νέο άρθρο 369ζ παράγραφος 2 της οδηγίας για τον ΦΠΑ προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που ένας και μόνο υποκείμενος στον φόρο παρέχει αγαθά από διαφορετικά κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή αυτού του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ΦΠΑ παρέχει ανάλυση αυτών των παροχών ανά κράτος μέλος κατανάλωσης για κάθε κράτος μέλος αποστολής. Η εν λόγω διάταξη είναι παρόμοια με την ισχύουσα διάταξη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο δεύτερο εδάφιο του ισχύοντος άρθρου 369ζ της οδηγίας για τον ΦΠΑ, η οποία θα είναι εφεξής η παράγραφος 3 του άρθρου 369ζ.

Επιπλέον, όσον αφορά το μη ενωσιακό καθεστώς, η πρόταση επεκτείνει την προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ από 20 σε 30 ημέρες από το τέλος της φορολογικής περιόδου στο άρθρο 369στ της οδηγίας για τον ΦΠΑ και, στο άρθρο 369ζ παράγραφος 4 της οδηγίας για τον ΦΠΑ, προβλέπει ότι οι διορθώσεις σε προηγούμενες δηλώσεις ΦΠΑ μπορούν να γίνονται σε επόμενη δήλωση, αντί για τις δηλώσεις των φορολογικών περιόδων με τις οποίες σχετίζονται οι διορθώσεις (σημείο 24).

Τέλος, προτείνεται διευκρίνιση για το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας για τον ΦΠΑ (σημείο 1), παρόμοια με τη διευκρίνιση που προτείνεται για το άρθρο 28 της οδηγίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 1 σημείο 1), ώστε να αποσαφηνιστεί ότι το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση που οι διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών πραγματοποιούνται από μεσάζοντα ή τρίτο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό άλλου προσώπου και χρησιμοποιεί ηλεκτρονική διεπαφή για να πραγματοποιήσει την παράδοση (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα).

3.    Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR (το καθεστώς εισαγωγών)

Στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας για τον ΦΠΑ προστίθεται νέο τμήμα 4, με το οποίο θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη (σημείο 29). Αυτό το τμήμα έχει την ίδια δομή και βασίζεται στις ίδιες αρχές με τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 τμήματα 2 και 3.

Στο άρθρο 369ιβ προβλέπονται οι ορισμοί που ισχύουν για αυτό το τμήμα. Ο ορισμός των «εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες» καθορίζει το πεδίο εφαρμογής αυτού του ειδικού καθεστώτος, το οποίο καλύπτει πωλήσεις αγαθών σε δέματα εσωτερικής αξίας 12 που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR, ο τόπος παράδοσης των οποίων διέπεται από το άρθρο 33 παράγραφος 2 της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Επί του παρόντος, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που αγαθά που πωλούνται «εξ αποστάσεως» εισάγονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της μεταφοράς προς τον αποκτώντα (πελάτη), η παράδοση αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται στο τελευταίο κράτος μέλος. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση του ειδικού καθεστώτος και σε καταστάσεις όπου το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο αποκτών (πελάτης) και το κράτος μέλος εισαγωγής είναι το ίδιο, στο άρθρο 33 παράγραφος 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, με το οποίο δημιουργείται γενεσιουργός αιτία του φόρου σε αυτό το κράτος μέλος, όπου χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς (σημείο 2 στοιχείο β)). Είναι απαραίτητο να οριστεί σε τι συνίσταται ο «μεσάζων», καθώς οι πωλητές που δεν είναι εγκατεστημένοι εντός της Κοινότητας θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ένα πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον ΦΠΑ κατ’ εφαρμογή αυτού του ειδικού καθεστώτος στο όνομά τους και για λογαριασμό τους. Ο καθορισμός του κράτους μέλους που μπορεί να είναι το «κράτος μέλος εγγραφής» εξαρτάται από το κατά πόσον ο πωλητής είναι εγκατεστημένος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κοινότητα και το κατά πόσον ο πωλητής έχει ορίσει μεσάζοντα. Τέλος, το «κράτος μέλος κατανάλωσης» αναφέρεται στο κράτος μέλος άφιξης της μεταφοράς προς τον αποκτώντα (πελάτη).

Στο άρθρο 369ιγ ορίζεται ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί αυτό το ειδικό καθεστώς. Σύμφωνα με την πρόταση, ένας πωλητής που δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα θα πρέπει να ορίζει μεσάζοντα, εκτός εάν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος από το κράτος μέλος εγγραφής ή εάν είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την οποία η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνία για αμοιβαία συνδρομή. Εν συνεχεία, ο κατάλογος των σχετικών χωρών θα πρέπει να καταρτίζεται με εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής.

Στο άρθρο 369ιδ προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός μόλις η πληρωμή γίνει αποδεκτή. Η εν λόγω διάταξη είναι αναγκαία ώστε να καθοριστούν οι παροχές που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

Στα άρθρα 369ιε έως 369κδ αναπαράγονται οι διατάξεις των δύο άλλων ειδικών καθεστώτων σχετικά με την εγγραφή, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις πληρωμές ΦΠΑ και την τήρηση λογιστικών βιβλίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 369ιθ περιέχει διάταξη ειδικά για το καθεστώς εισαγωγών, στην οποία ορίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν οποιαδήποτε επιπλέον υποχρέωση υποβολής δήλωσης πέραν της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ κατ’ εφαρμογή αυτού του ειδικού καθεστώτος, δεν θα πρέπει πλέον να οφείλεται ΦΠΑ κατά την εισαγωγή των αγαθών. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να προβλεφθεί εξαίρεση για αυτές τις εισαγωγές. Αυτή η εξαίρεση εισάγεται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Για να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση αυτών των αποστολών από το τελωνείο κατά την εισαγωγή, θα πρέπει να παρέχεται στο τελωνείο, το αργότερο κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής, έγκυρος αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που να αποδεικνύει ότι ο ΦΠΑ δηλώνεται δυνάμει του ειδικού καθεστώτος (σημείο 7).

Παρότι στόχος του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι πρωτίστως οι πωλήσεις εξ αποστάσεως σε τελικούς καταναλωτές, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υποκείμενοι στον φόρο να αγοράζουν αγαθά μέσω του διαδικτύου για επιχειρηματικούς σκοπούς εκτός της Κοινότητας από πωλητή που χρησιμοποιεί αυτό το ειδικό καθεστώς. Προκειμένου οι εν λόγω υποκείμενοι στον φόρο να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται για τέτοιες αγορές, στο άρθρο 178 προστίθεται νέο στοιχείο ζ), όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης (σημείο 8).

4.    Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ εισαγωγής για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη όπου το καθεστώς εισαγωγών δεν χρησιμοποιείται

Θεσπίζονται μέτρα απλούστευσης για τα αγαθά σε αποστολές με αξία για την οποία ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται μέσω του καθεστώτος εισαγωγών που ορίζεται στο τμήμα 3 παραπάνω (σημείο 30). Για αυτές τις εισαγωγές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στο πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο στην Κοινότητα (συνήθως πρόκειται για φορείς εκμετάλλευσης ταχυδρομικών υπηρεσιών ή ταχυμεταφορείς) να δηλώνει και να καταβάλλει τον οφειλόμενο ΦΠΑ εισαγωγής για αυτές τις αποστολές ηλεκτρονικά, βάσει μηνιαίας δήλωσης, για λογαριασμό του προσώπου για το οποίο προορίζονται τα αγαθά. Για την περαιτέρω απλούστευση της δήλωσης, αυτά τα αγαθά θα πρέπει να υπόκεινται συστηματικά στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, εκτός εάν το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά ζητήσει ρητά την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, απαιτείται η υποβολή συνήθους τελωνειακής διασάφησης.

Άρθρο 3 - Τροποποίηση της οδηγίας 2009/132/ΕΚ

Στον τίτλο IV (άρθρα 23 και 24) της οδηγίας 2009/132/ΕΚ προβλέπεται απαλλαγή για τα εισαγόμενα αγαθά ασήμαντης αξίας που δεν υπερβαίνει συνολικά τα 10 έως και 22 EUR (το ποσό αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος). Δεδομένου ότι η χρήση του ειδικού καθεστώτος (και συνεπώς του συστήματος MOSS) θα καταστήσει δυνατή τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ για εισαγόμενα αγαθά που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και, συνεπώς, θα απλουστεύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία είσπραξης του ΦΠΑ, δεν απαιτείται η διατήρηση αυτής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Συνεπώς, η πρόταση καταργεί αυτήν την απαλλαγή από την 1η Ιανουαρίου 2021, η οποία είναι η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος του καθεστώτος εισαγωγών.

2016/0370 (CNS)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 13 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 14 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η οδηγία 2006/112/ΕΚ 15 του Συμβουλίου προβλέπει ειδικά καθεστώτα για την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε μη εγκατεστημένους υποκειμένους στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον φόρο.

(2)Η οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου 16 προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικροδεμάτων ασήμαντης αξίας.

(3)Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτών των ειδικών καθεστώτων, όπως θεσπίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2015, εντοπίστηκαν διάφοροι τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Πρώτον, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και παρέχουν περιστασιακά τέτοιες υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, η επιβάρυνση από την απαίτηση συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος εγκατάστασής του θα πρέπει να μειωθεί. Θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί όριο σε κοινοτικό επίπεδο μέχρι το οποίο αυτές οι παροχές θα συνεχίζουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους. Δεύτερον, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για την τιμολόγηση και την τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κρατών μελών στα οποία πραγματοποιούνται παροχές είναι πολύ επαχθής. Κατά συνέπεια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, οι κανόνες σχετικά με την τιμολόγηση και την τήρηση λογιστικών βιβλίων θα πρέπει να είναι εκείνοι που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος εγγραφής του προμηθευτή που χρησιμοποιεί τα ειδικά καθεστώτα. Τρίτον, οι υποκείμενοι στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, αλλά διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κράτος μέλος (π.χ. επειδή διενεργούν περιστασιακές συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ σε αυτό το κράτος μέλος), δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ούτε το ειδικό καθεστώς για τους υποκειμένους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα ούτε το ειδικό καθεστώς για τους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα. Ως εκ τούτου, προτείνεται να επιτρέπεται στους εν λόγω υποκείμενους στον φόρο να χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς για τους υποκείμενους στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι εντός της Κοινότητας.

(4)Επιπλέον, από την αξιολόγηση των ειδικών καθεστώτων για τη φορολόγηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ή των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, τα οποία θεσπίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2015, προέκυψε ότι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ εντός 20 ημερών από το τέλος της φορολογικής περιόδου που καλύπτει η δήλωση είναι πολύ σύντομη, ιδίως για τις παροχές μέσω δικτύου τηλεπικοινωνιών, διεπαφής ή δικτυακής πύλης, όταν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού του δικτύου, της διεπαφής ή της δικτυακής πύλης θεωρείται ότι παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, της διεπαφής ή της δικτυακής πύλης, ο οποίος πρέπει να συλλέξει τις πληροφορίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ από κάθε μεμονωμένο πάροχο υπηρεσιών. Από την αξιολόγηση έχει προκύψει επίσης ότι η απαίτηση εισαγωγής διορθώσεων στη δήλωση ΦΠΑ της σχετικής φορολογικής περιόδου είναι πολύ επαχθής για τους υποκείμενους στον φόρο, καθώς ενδέχεται να απαιτείται η εκ νέου υποβολή διαφόρων δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο. Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ θα πρέπει να παραταθεί από 20 σε 30 ημέρες από το τέλος της φορολογικής περιόδου και οι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν σε διόρθωση προηγούμενων δηλώσεων ΦΠΑ σε επόμενη δήλωση, αντί για τις δηλώσεις των φορολογικών περιόδων με τις οποίες σχετίζονται οι διορθώσεις.

(5)Προκειμένου οι υποκείμενοι στον φόρο που παρέχουν άλλες υπηρεσίες εκτός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ή των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκειμένους στον φόρο να μην χρειάζεται να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο οι εν λόγω υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες να χρησιμοποιούν το σύστημα ΤΠ για την εγγραφή και τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να δηλώνουν και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ για αυτές τις υπηρεσίες σε ένα μόνο κράτος μέλος.

(6)Προκειμένου να διασαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις καταστάσεις όπου αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται και παρέχονται στον επόμενο αγοραστή, θα πρέπει να γίνει αναφορά σε νέα μέσα ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης μέσω των οποίων συνάπτονται συναλλαγές, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις.

(7)Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και, συνακόλουθα, των πωλήσεων αγαθών εξ αποστάσεως, τόσο εκείνων που παρέχονται από ένα κράτος μέλος προς άλλο όσο και εκείνων που παρέχονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προς την Κοινότητα. Οι σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2009/132/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτήν την εξέλιξη, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της φορολόγησης στον τόπο προορισμού, καθώς και της ανάγκης προστασίας των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών, δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις εκάστοτε επιχειρήσεις και ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης για αυτές. Το ειδικό καθεστώς για τις τηλεπικοινωνιακές, τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης θα πρέπει, συνεπώς, να επεκταθεί στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, ενώ παρόμοιο ειδικό καθεστώς θα πρέπει να θεσπιστεί για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες.

(8)Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για αυτές τις πωλήσεις θα πρέπει να καταργηθεί. Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για αυτές τις επιχειρήσεις, οι κανόνες που καθορίζουν τον τόπο αυτών των παραδόσεων αγαθών θα πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια ότι ισχύουν επίσης στην περίπτωση που τα αγαθά μεταφέρονται ή αποστέλλονται έμμεσα για λογαριασμό του προμηθευτή.

(9)Το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες θα πρέπει να περιοριστεί στις πωλήσεις αγαθών εσωτερικής αξίας που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR, για τα οποία απαιτείται πλήρης τελωνειακή διασάφηση για τελωνειακούς σκοπούς κατά την εισαγωγή. Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διπλής φορολόγησης, θα πρέπει να θεσπιστεί απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή των αγαθών που διασαφίζονται βάσει αυτού του ειδικού καθεστώτος. Επιπλέον, προκειμένου να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών εντός και εκτός της Κοινότητας και να αποφευχθούν τυχόν απώλειες φορολογικών εσόδων, απαιτείται η κατάργηση της απαλλαγής για την εισαγωγή μικροδεμάτων ασήμαντης αξίας που προβλέπεται στην οδηγία 2009/132/ΕΚ.

(10)Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες θα πρέπει να μπορεί να ορίζει μεσάζοντα εγκατεστημένο στην Κοινότητα ως υπόχρεο του οφειλόμενου ΦΠΑ, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο ειδικό καθεστώς εξ ονόματός του και για λογαριασμό του.

(11)Για την προστασία των φορολογικών εσόδων των κρατών μελών, οι υποκείμενοι στον φόρο μη εγκατεστημένοι στην Κοινότητα που χρησιμοποιούν αυτό το ειδικό καθεστώς θα πρέπει να υποχρεούνται να ορίζουν μεσάζοντα. Ωστόσο, αυτή η υποχρέωση δεν θα πρέπει να ισχύει εάν είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από το κράτος μέλος εγγραφής ή εάν είναι εγκατεστημένοι σε χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία για αμοιβαία συνδρομή. Αυτές οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμένο κατάλογο σαφώς καθορισμένων κριτηρίων.

(12)Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία για αμοιβαία συνδρομή ανάλογης έκτασης με εκείνη που προβλέπεται από την οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου 17 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου 18 , θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 19 . Δεδομένου ότι η κατάρτιση του καταλόγου τρίτων χωρών συνδέεται άμεσα με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, κρίνεται σκόπιμο η Επιτροπή να επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή διοικητικής συνεργασίας που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

(13)Έπειτα από την εκρηκτική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη συνακόλουθη αύξηση του αριθμού των μικροδεμάτων εσωτερικής αξίας μικρότερης των 150 EUR που εισάγονται στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν συστηματικά τη χρήση ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ εισαγωγής. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να εφαρμόζονται στην περίπτωση που το ειδικό καθεστώς για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες δεν χρησιμοποιείται και στην περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής δεν επέλεξε την κανονική διαδικασία εισαγωγής προκειμένου να επωφεληθεί από ενδεχόμενο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

(14)Για την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, ο χρόνος που χρειάζεται για τη θέσπιση των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και ο χρόνος που χρειάζονται τα κράτη μέλη για να προσαρμόσουν το οικείο σύστημα ΤΠ για την εγγραφή και τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ.

(15)Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η απλούστευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΦΠΑ, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(16)Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα 20  , τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.

(17)Συνεπώς, οι οδηγίες 2006/112/ΕΚ και 2009/132/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)    το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 28

Όταν υποκείμενος στον φόρο, ενεργώντας στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτου, μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες, για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται δίκτυο τηλεπικοινωνιών, διεπαφή ή δικτυακή πύλη, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει προσωπικά τις εν λόγω υπηρεσίες.

2)το άρθρο 58 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 58

1.    Τόπος παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον φόρο είναι ο τόπος εγκατάστασης ή, ελλείψει εγκατάστασης, ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής αυτού του προσώπου:

α)τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες·

β)ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες·

γ)ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο παράρτημα II.

Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο πελάτης (λήπτης) επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.

2.    Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)ο παρέχων την υπηρεσία είναι εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του σε ένα μόνο κράτος μέλος·

β)παρέχονται υπηρεσίες σε πελάτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ)το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των εν λόγω παροχών δεν υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, το ποσό των 10 000 EUR, ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, και δεν υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

3.    Όταν, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σημειώνεται υπέρβαση του ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), από το εν λόγω χρονικό σημείο εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

4.    Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 2 πάροχοι υπηρεσιών ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχουν τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους, παρέχει στους εν λόγω παρόχους το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο παροχής υπηρεσιών ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου να παρακολουθούν κατά πόσο ο υποκείμενος στο φόρο πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.»

3)το άρθρο 219α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 219a

1.    Η τιμολόγηση διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V.

2.    Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η τιμολόγηση διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες:

α)τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο ο προμηθευτής έχει την έδρα της οικονομικής δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του, από την οποία πραγματοποιείται η παράδοση ή παροχή, ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, το κράτος μέλος της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του προμηθευτή, όπου:

i)ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V, ή η εγκατάστασή του στο εν λόγω κράτος μέλος δεν παρεμβαίνει στην παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 192α στοιχείο β), και ο υπόχρεος του φόρου είναι ο αποκτών τα αγαθά ή ο λήπτης της παροχής των υπηρεσιών.

ii)η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών δεν θεωρείται ότι πραγματοποιείται εντός της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V·

β)τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος μέλος στο οποίο ο προμηθευτής που χρησιμοποιεί ένα από τα ειδικά καθεστώτα που αναφέρονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου.

Όταν ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών και ο πελάτης εκδίδει τιμολόγιο (αυτοτιμολόγηση) ή όταν δεν χρησιμοποιούνται τα ειδικά καθεστώτα που αναφέρονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6, εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

3.    Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 244 έως 248.»

4)στο άρθρο 358α, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1)«μη εγκατεστημένος στην Κοινότητα υποκείμενος στον φόρο», ο υποκείμενος στον φόρο που δεν διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Κοινότητας·»

5)στο άρθρο 361 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)δήλωση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Κοινότητας.»

6)στο άρθρο 369 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κράτος μέλος εγγραφής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω καταχωρίσεις.»

7)στο άρθρο 369ια παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κράτος μέλος εγγραφής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω καταχωρίσεις.»

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2006/112/ΕΚ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)    στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)η μεταβίβαση αγαθού, η οποία πραγματοποιείται με βάση σύμβαση εντολής προς αγορά ή πώληση, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις οποίες, για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται δίκτυο τηλεπικοινωνιών, διεπαφή ή δικτυακή πύλη.»

2)το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)στην παράγραφο 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32, τόπος παράδοσης αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται, από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό του, από κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον πελάτη (αποκτώντα), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»

β)στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα και εισάγονται από τον προμηθευτή στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών, τότε τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί στο εν λόγω κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΦΠΑ επί των εν λόγω αγαθών δηλώνεται δυνάμει του ειδικού καθεστώτος του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4.»

3)το άρθρο 34 απαλείφεται.

4)το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 35

Οι διατάξεις του άρθρου 33 δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, που καθορίζονται στο άρθρο 311 παράγραφος 1 σημεία 1) έως 4), καθώς και στις παραδόσεις μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων όπως καθορίζονται στο άρθρο 327 παράγραφος 3, οι οποίες υπάγονται στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικά καθεστώτα.

5)στο άρθρο 58, οι παράγραφοι 2 έως 5 απαλείφονται.

6)στον τίτλο V, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο 3α:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α

Όριο για υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο άρθρο 58

Άρθρο 59γ

1.    Οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 και του άρθρου 58 δεν εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος ή, ελλείψει εγκατάστασης, έχει τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του σε ένα μόνο κράτος μέλος,

β)παρέχονται υπηρεσίες ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά σε πελάτες (λήπτες) που βρίσκονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εκτός από το κράτος μέλος που αναφέρεται στο στοιχείο α),

γ)το συνολικό ποσό, χωρίς ΦΠΑ, των παροχών που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις δεν υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, το ποσό των 10 000 EUR, ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα, και δεν υπερέβη το ποσό αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

2.    Όταν, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σημειώνεται υπέρβαση του ορίου της παραγράφου 1 στοιχείο γ), από το εν λόγω χρονικό σημείο εφαρμόζονται το άρθρο 33 παράγραφος 1 και το άρθρο 58.

3.    Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς ή στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι υποκείμενοι στον φόρο που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, παρέχει στους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν παροχές που καλύπτονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 το δικαίωμα να επιλέγουν τον καθορισμό του τόπου παροχής σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 και το άρθρο 58.

4.    Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα προκειμένου να παρακολουθούν κατά πόσο ο υποκείμενος στον φόρο πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.»

7)στο άρθρο 143 παράγραφος 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο γα):

«γα)τις εισαγωγές αγαθών όταν ο ΦΠΑ δηλώνεται δυνάμει του ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 και όταν, το αργότερο κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προμηθευτή ή του μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του, ο οποίος έχει χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 369ιζ, έχει παρασχεθεί στο αρμόδιο τελωνείο στο κράτος μέλος εισαγωγής,»

8)στο άρθρο 178 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):

«ζ)όταν υποχρεούται να καταβάλει τον ΦΠΑ με την ιδιότητά του ως πελάτη (αποκτώντος) σε περίπτωση εφαρμογής του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4, να κατέχει τιμολόγιο ή άλλο στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, το οποίο εκδίδει ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς ή, κατά περίπτωση, ο μεσάζων αυτού, και στο οποίο αναγράφεται με σαφήνεια ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 369ιζ.»

9)    στο άρθρο 220 παράγραφος 1, το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«2)για τις παραδόσεις αγαθών που προβλέπονται στο άρθρο 33, εκτός εάν ο υποκείμενος στον φόρο χρησιμοποιεί τα ειδικά καθεστώτα του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 2,».

(10)στον τίτλο XII, ο τίτλος του κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ειδικά καθεστώτα για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν υπηρεσίες ή πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών σε μη υποκείμενους στον φόρο εντός της Κοινότητας»

11)το άρθρο 358 τροποποιείται ως εξής:

α)τα σημεία 1, 2 και 3 απαλείφονται,

β)παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3α:

«3α)«εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών», πωλήσεις αγαθών των οποίων ο τόπος παράδοσης διέπεται από το άρθρο 33 παράγραφος 1 και αγαθά σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR, των οποίων ο τόπος παράδοσης διέπεται από το άρθρο 33 παράγραφος 2 ή 3».

12)ο τίτλος του τμήματος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας»

13)στο άρθρο 358α προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3)«κράτος μέλος κατανάλωσης», το κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαιο 3·».

14)το άρθρο 359 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 359

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε μη εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας υποκείμενο στον φόρο ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στον φόρο, που είναι εγκατεστημένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του σε κράτος μέλος, να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς. Το εν λόγω ειδικό καθεστώς ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται με τον τρόπο αυτό εντός της Κοινότητας.»

15)στο άρθρο 362, η δεύτερη περίοδος απαλείφεται.

16)στο άρθρο 363, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)εάν το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,»

17)Τα άρθρα 364 και 365 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 364

Ο μη εγκατεστημένος στην Κοινότητα υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδικό καθεστώς υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος εγγραφής, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες βάσει του εν λόγω ειδικού καθεστώτος είτε όχι. Η δήλωση υποβάλλεται εντός τριάντα ημερών από το τέλος της φορολογικής περιόδου, την οποία καλύπτει η δήλωση.

Άρθρο 365

Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των παροχών υπηρεσιών που καλύπτονται από το εν λόγω ειδικό καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό για κάθε συντελεστή ποσό του αντίστοιχου φόρου. Πρέπει να αναφέρονται επίσης στη δήλωση οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται.

Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 364.»

18)το άρθρο 368 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 368

Ο μη εγκατεστημένος στην Κοινότητα υποκείμενος στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς δεν εκπίπτει κανένα ποσό ΦΠΑ με βάση το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 σημείο 1 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ, στον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο επιστρέφεται ο φόρος σύμφωνα με την οδηγία αυτή. Το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται στις επιστροφές που σχετίζονται με υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από το ειδικό αυτό καθεστώς.

Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ασκεί επίσης στο κράτος μέλος κατανάλωσης δραστηριότητες μη υπαγόμενες σε αυτό το ειδικό καθεστώς ως προς τις οποίες υποχρεούται να διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ, εκπίπτει τον ΦΠΑ, που αφορά τις φορολογούμενες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 250.»

19)στον τίτλο XII κεφάλαιο 6, ο τίτλος του τμήματος 3 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης»

20)Το άρθρο 369α τροποποιείται ως εξής:

α)παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο 1α:

«1α)«ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών», πωλήσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή, ή άμεσα ή έμμεσα για λογαριασμό του, από κράτος μέλος άλλο από εκείνο της άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, των οποίων ο τόπος παράδοσης διέπεται από το άρθρο 33 παράγραφος 1,»

β)προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3)«κράτος μέλος κατανάλωσης», το κράτος μέλος στο οποίο θεωρείται ότι πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαιο 3 ή, στην περίπτωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών, το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς προς τον πελάτη (αποκτώντα).»

21)Τα άρθρα 369β και 369γ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369β

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν σε κάθε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και σε κάθε υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος κατανάλωσης ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε μη υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος ή έχει τον τόπο της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του στο εν λόγω κράτος μέλος, να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς. Το εν λόγω ειδικό καθεστώς εφαρμόζεται για όλα τα αγαθά που παραδίδονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται με τον τρόπο αυτό εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 369γ

Ο υποκείμενος στον φόρο υποχρεούται να γνωστοποιεί στο κράτος μέλος εγγραφής την έναρξη και την παύση των φορολογητέων δραστηριοτήτων του που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς, ή τη μεταβολή αυτών κατά τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς. Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.»

22)στο άρθρο 369δ, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται.

23)Το άρθρο 369ε τροποποιείται ως εξής:

α)η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κράτος μέλος εγγραφής εξαιρεί τον υποκείμενο σε φόρο από το ειδικό καθεστώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:»

β)το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)εάν το εν λόγω πρόσωπο κοινοποιήσει ότι δεν πραγματοποιεί πλέον ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και δεν παρέχει υπηρεσίες που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς·»

24)Τα άρθρα 369στ και 369ζ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369στ

Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδικό καθεστώς υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος εγγραφής, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν πραγματοποιηθεί ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που υπάγονται στο εν λόγω ειδικό καθεστώς είτε όχι. Η δήλωση υποβάλλεται εντός τριάντα ημερών από το τέλος της φορολογικής περιόδου, την οποία καλύπτει η δήλωση.

Άρθρο 369ζ

1.    Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369δ και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών καθώς και των παροχών υπηρεσιών που καλύπτονται από το εν λόγω ειδικό καθεστώς και πραγματοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό για κάθε συντελεστή ποσό του αντίστοιχου φόρου. Πρέπει να αναφέρονται επίσης στη δήλωση οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται. Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τροποποιήσεις που αναφέρονται σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους.

2.    Όταν, στην περίπτωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά από κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος εγγραφής, η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει επίσης τη συνολική αξία των εν λόγω πωλήσεων για κάθε κράτος μέλος από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, καθώς και τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει χορηγηθεί από κάθε τέτοιο κράτος μέλος. Η δήλωση ΦΠΑ περιλαμβάνει τις πληροφορίες αυτές για κάθε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος εγγραφής, κατά κράτος μέλος κατανάλωσης.

3.    Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που παρέχει υπηρεσίες που υπάγονται στο ειδικό αυτό καθεστώς έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις, εκτός από εκείνη που έχει στο κράτος μέλος εγγραφής, από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται επίσης η συνολική αξία των εν λόγω υπηρεσιών, για κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο έχει εγκατάσταση, μαζί με τον ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή τον αριθμό φορολογικής εγγραφής της εγκατάστασης αυτής, και κατά κράτος μέλος κατανάλωσης.

4.    Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 369στ.»

25)στο άρθρο 369η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν η παροχή υπηρεσιών έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ, ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό αυτό καθεστώς χρησιμοποιεί τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου.».

26)στο άρθρο 369θ, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό αυτό καθεστώς καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.»

27)Το άρθρο 369ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 369ι

Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς δεν εκπίπτει κανένα ποσό ΦΠΑ εισροών που επιβάλλεται στο κράτος μέλος κατανάλωσης, όσον αφορά τις δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, στον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο επιστρέφεται ο φόρος σύμφωνα με την οδηγία αυτή.

Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ασκεί επίσης στο κράτος μέλος κατανάλωσης δραστηριότητες μη υπαγόμενες σε αυτό το ειδικό καθεστώς ως προς τις οποίες υποχρεούται να διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ, εκπίπτει τον ΦΠΑ, που αφορά τις φορολογούμενες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 250.»

28)Στο άρθρο 369ια, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.    Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς υποχρεούται να καταχωρίζει στα λογιστικά βιβλία τις πράξεις που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Οι καταχωρίσεις αυτές πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ.»

29)στον τίτλο XII κεφάλαιο 6, προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 4:

«Τμήμα 4
Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη

Άρθρο 369ιβ

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος και με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, νοούνται ως:

1)«εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες», πωλήσεις αγαθών σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR, των οποίων ο τόπος παράδοσης διέπεται από το άρθρο 33 παράγραφος 2·

2)«μη εγκατεστημένος στην Κοινότητα υποκείμενος στον φόρο», υποκείμενος στον φόρο που δεν διατηρεί την έδρα της οικονομικής δραστηριότητάς του ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο έδαφος της Κοινότητας·

3)«μεσάζων», πρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας το οποίο ορίζεται από τον υποκείμενο στον φόρο που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, ως υπεύθυνο για την καταβολή του ΦΠΑ και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν ειδικό καθεστώς εξ ονόματος και για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο.

4)«κράτος μέλος εγγραφής» νοείται το εξής:

α)όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, το κράτος μέλος με το οποίο αυτός επιλέγει να επικοινωνήσει,

β)όταν ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Κοινότητας, αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Κοινότητας, το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο υποκείμενος στον φόρο δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος,

γ)όταν ο υποκείμενος στον φόρο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος,

δ)όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος,

ε)όταν ο μεσάζων έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας εκτός της Κοινότητας, αλλά έχει μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις εντός της Κοινότητας, το κράτος μέλος με μόνιμη εγκατάσταση στο οποίο ο μεσάζων δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του παρόντος ειδικού καθεστώτος,

5)«κράτος μέλος κατανάλωσης», το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφορά των αγαθών στον πελάτη (αποκτώντα),

Άρθρο 369ιγ

1.    Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους ακόλουθους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό καθεστώς:

α)κάθε υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,

β)κάθε υποκείμενο στον φόρο, είτε είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας είτε όχι, που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες και που εκπροσωπείται από μεσάζοντα εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας,

γ)κάθε υποκείμενο στον φόρο, μη εγκατεστημένο εντός της Κοινότητας, που πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος από το κράτος μέλος εγγραφής, στην περίπτωση που πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

i)η απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του υποκείμενου στον φόρο,

ii)η επίδειξη από τον υποκείμενο στον φόρο υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο να επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων,

iii)η οικονομική φερεγγυότητα, η οποία τεκμαίρεται εάν ο υποκείμενος στον φόρο διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

δ)κάθε υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίας περί αμοιβαίας συνδρομής ανάλογης έκτασης με εκείνη που προβλέπεται από την οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου* και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010, και ο οποίος πραγματοποιεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την εν λόγω τρίτη χώρα.

2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία καταρτίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 και, προς τον σκοπό αυτό, η επιτροπή είναι η επιτροπή που έχει συσταθεί με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010.

Άρθρο 369ιδ

Για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες για τα οποία δηλώνεται ΦΠΑ δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, η γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης. Τα αγαθά θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά τον χρόνο αποδοχής της πληρωμής.

Άρθρο 369ιε

Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του υποχρεούται να γνωστοποιεί στο κράτος μέλος εγγραφής την έναρξη ή την παύση της δραστηριότητάς του, δυνάμει του παρόντος ειδικού καθεστώτος, ή τη μεταβολή αυτής κατά τρόπο ώστε να μην πληροί πλέον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς. Οι εν λόγω πληροφορίες γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 369ιστ

1    Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο που δεν χρησιμοποιεί μεσάζοντα προς το κράτος μέλος εγγραφής, προτού αρχίσει να χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)ονοματεπώνυμο,

β)ταχυδρομική διεύθυνση,

γ)ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,

δ)αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου.

2.    Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο μεσάζων προς το κράτος μέλος εγγραφής, προτού χρησιμοποιήσει το παρόν ειδικό καθεστώς για λογαριασμό ενός ή περισσότερων υποκείμενων στον φόρο, περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)ονοματεπώνυμο,

β)ταχυδρομική διεύθυνση,

γ)ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου,

δ)αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ,

ε)κατάλογο των υποκείμενων στον φόρο που εκπροσωπεί, καθώς και ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδες του διαδικτύου, αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή εθνικό αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών.

3.    Κάθε υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ή, κατά περίπτωση, ο μεσάζων αυτού γνωστοποιεί στο κράτος μέλος εγγραφής οιεσδήποτε μεταβολές στις παρασχεθείσες πληροφορίες.

Άρθρο 369ιζ

1. Το κράτος μέλος εγγραφής χορηγεί στον υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και του κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα τον αριθμό που του χορηγήθηκε.

2. Το κράτος μέλος εγγραφής χορηγεί στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και του κοινοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα τον αριθμό που του χορηγήθηκε. Όταν ο μεσάζων ενεργεί για λογαριασμό περισσότερων του ενός υποκείμενων στον φόρο, ο εν λόγω αριθμός φορολογικού μητρώου ισχύει για όλες τις δραστηριότητές του δυνάμει του παρόντος καθεστώτος.

3. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος ειδικού καθεστώτος.

Άρθρο 369ιη

1.    Το κράτος μέλος εγγραφής εξαιρεί τον υποκείμενο στον φόρο από το φορολογικό μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)εάν το εν λόγω πρόσωπο γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος εγγραφής ότι δεν πραγματοποιεί πλέον εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,

β)εάν μπορεί με άλλο τρόπο να συναχθεί ότι έχουν παύσει οι δραστηριότητες εξ αποστάσεως πώλησης αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,

γ)εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,

δ)εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς.

2.    Το κράτος μέλος εγγραφής εξαιρεί τον μεσάζοντα από το φορολογικό μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)εάν για χρονικό διάστημα δύο συνεχόμενων ημερολογιακών τριμήνων δεν έχει ενεργήσει ως μεσάζοντας για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς,

β)εάν δεν πληροί πλέον τις λοιπές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες ώστε να ενεργεί ως μεσάζων,

γ)εάν συστηματικά δεν συμμορφώνεται προς τους κανόνες που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς.

Άρθρο 369ιθ

Ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του εν λόγω ειδικού καθεστώτος ή ο μεσάζων του υποβάλλει με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος εγγραφής, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, είτε έχουν πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες είτε όχι. Η δήλωση υποβάλλεται εντός τριάντα ημερών από το τέλος της φορολογικής περιόδου, την οποία καλύπτει η δήλωση.

Όταν έχει υποβληθεί δήλωση ΦΠΑ σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τότε τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, καμία επιπρόσθετη υποχρέωση ή άλλη διατύπωση κατά την εισαγωγή.

Άρθρο 369κ

1.    Στη δήλωση ΦΠΑ αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 369ιζ και, για κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες για τις οποίες ο ΦΠΑ έχει καταστεί απαιτητός κατά τη φορολογική περίοδο και το συνολικό για κάθε συντελεστή ποσό του αντίστοιχου φόρου. Πρέπει να αναφέρονται επίσης στη δήλωση οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ και το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται.

2.    Όταν απαιτούνται τροποποιήσεις σε δήλωση ΦΠΑ μετά την υποβολή της, οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται σε επόμενη δήλωση το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η αρχική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 369ιθ.»

3.    Μεσάζων που έχει ορισθεί από περισσότερους από έναν υποκείμενο στο φόρο που χρησιμοποιούν το παρόν ειδικό καθεστώς δεν υποχρεούται να προσδιορίζει στη δήλωση ΦΠΑ τις παραδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από κάθε υποκείμενο στο φόρο για των οποίων την καταβολή του ΦΠΑ είναι υπεύθυνος.

Άρθρο 369κα

1.    Η δήλωση ΦΠΑ συμπληρώνεται σε ευρώ.

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ μπορούν να απαιτούν τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ στο εθνικό τους νόμισμα. Εάν οι παραδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα νομίσματα, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ, ο υποκείμενος στον φόρο, ο οποίος χρησιμοποιεί το ειδικό αυτό καθεστώς, ή ο μεσάζων του χρησιμοποιεί τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου.

2.    Η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ημέρα εκείνη ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, τις ισοτιμίες της επόμενης ημέρας δημοσίευσης.

Άρθρο 369κβ

Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το ειδικό αυτό καθεστώς ή ο μεσάζων του καταβάλλει τον ΦΠΑ, με αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ, το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Η καταβολή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ που ορίζεται από το κράτος μέλος εγγραφής. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ μπορούν να απαιτούν να γίνεται η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό στο νόμισμά τους.

Άρθρο 369κγ

Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς δεν εκπίπτει κανένα ποσό ΦΠΑ εισροών που επιβάλλεται στα κράτη μέλη κατανάλωσης, όσον αφορά τις δραστηριότητές του που υπάγονται σε αυτό το ειδικό καθεστώς, με βάση το άρθρο 168 της παρούσας οδηγίας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 σημείο 1 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ και το άρθρο 2 σημείο 1 και το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, στον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο επιστρέφεται ο φόρος σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 86/560/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται στις επιστροφές που σχετίζονται με αγαθά που καλύπτονται από το ειδικό αυτό καθεστώς.

Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγγραφής για άλλες δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν ειδικό καθεστώς, εκπίπτει τον ΦΠΑ που αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, με τη δήλωση ΦΠΑ την οποία υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 250.

Άρθρο 369κδ

1.    Ο υποκείμενος στον φόρο που χρησιμοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς υποχρεούται να καταχωρίζει στα λογιστικά βιβλία τις πράξεις που υπάγονται στο παρόν ειδικό καθεστώς. Ο μεσάζων υποχρεούται να καταχωρίζει στα λογιστικά βιβλία στοιχεία για κάθε έναν εκ των υποκείμενων στον φόρο που εκπροσωπεί. Οι καταχωρίσεις αυτές πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ.

2.    Οι καταχωρίσεις της παραγράφου 1 πρέπει να διατίθενται, έπειτα από αίτηση, με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος κατανάλωσης και στο κράτος μέλος εγγραφής.

Το κράτος μέλος εγγραφής προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποκείμενος στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας πρέπει να διαφυλάσσει τις εν λόγω καταχωρίσεις.

_________________

*    Οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (ΕΕ L 150 της 10.6.2008, σ. 28).»

30) Στον τίτλο XII, προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο 7:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

Άρθρο 369κε

Όταν το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα εισαγόμενα αγαθά σε δέματα με εσωτερική αξία που δεν υπερβαίνει τα 150 EUR δεν επιλέγει την εφαρμογή των βασικών ρυθμίσεων για την εισαγωγή αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 2, το κράτος μέλος εισαγωγής επιτρέπει στο πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο εντός του εδάφους της Κοινότητας να χρησιμοποιήσει ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή όσον αφορά τα αγαθά των οποίων η παράδοση ή η μεταφορά περατώνεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 369κστ

1.Για τους σκοπούς της παρούσας ειδικής ρύθμισης, ισχύουν τα εξής:

α)το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά είναι υπεύθυνο για την καταβολή του ΦΠΑ,

β)το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο εντός του εδάφους της Κοινότητας είναι υπεύθυνο για την είσπραξη του ΦΠΑ από το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά.

2.Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο εντός του εδάφους της Κοινότητας λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι το άτομο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά καταβάλλει τον ακριβή φόρο.

Άρθρο 369κζ

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 παράγραφος 2, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος εισαγωγής εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται η παρούσα ειδική ρύθμιση.

Άρθρο 369κη

1.Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο φόρος που εισπράττεται στο πλαίσιο της παρούσας ειδικής ρύθμισης αναφέρεται ηλεκτρονικά σε μηνιαία δήλωση. Στην εν λόγω δήλωση εμφανίζεται ο συνολικός ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί κατά τον εκάστοτε ημερολογιακό μήνα.

2.Τα κράτη μέλη απαιτούν ο ΦΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να είναι καταβλητέος έως το τέλος του μήνα που έπεται της εισαγωγής.

3.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την παρούσα ειδική ρύθμιση καταχωρίζουν στα λογιστικά βιβλία τις πράξεις που υπάγονται στην παρούσα ειδική ρύθμιση για χρονικό διάστημα που προσδιορίζει το κράτος μέλος εισαγωγής. Οι καταχωρίσεις αυτές πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ, και να είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους εισαγωγής.»

Άρθρο 3

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/132/ΕΚ

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, ο τίτλος IV της οδηγίας 2009/132/ΕΚ απαλείφεται.

Άρθρο 4

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν προς τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Οι διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1) COM(2015) 192 final
(2) COM(2016) 148 final
(3) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
(4) COM(2015) 192 final.
(5) COM(2015) 550 final.
(6) COM(2016) 179 final.
(7) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1.
(9) ΕΕ L 292 της 10.11.2009, σ. 5.
(10) ΕΕ L 77 της 23.3.2011, σ. 1.
(11) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_vat_cross_border_ecommerce_en.htm .
Η Επιτροπή έλαβε περίπου 370 εισηγήσεις. Όλες οι δημόσιες εισηγήσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΔ TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/public-consultation-results_en.xlsx
(12) Η εσωτερική αξία είναι η τιμή των αγαθών αυτών καθαυτών και δεν περιλαμβάνει την ασφάλιση και τον ναύλο.
(13) ΕΕ C της , σ. .
(14) ΕΕ C της , σ. .
(15) Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
(16) Οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (ΕΕ L 292 της 10.11.2009, σ. 5).
(17) Οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα (ΕΕ L 150 της 10.6.2008, σ. 28).
(18) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 10).
(19) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(20) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
Top