Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βελτίωση της νομοθεσίας: επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για μια ισχυρότερη Ένωση

COM/2016/0615 final

Βρυξέλλες, 14.9.2016

COM(2016) 615 final

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

Βελτίωση της νομοθεσίας: επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για μια ισχυρότερη Ένωση


Εισαγωγή

Η βελτίωση της νομοθεσίας είναι σημαντική υπόθεση. Η νομοθεσία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο για να προκύψουν απτά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και να αντιμετωπιστούν οι κοινές προκλήσεις που ταλανίζουν την Ευρώπη. Η καλά στοχευμένη, στοιχειοθετημένη και απλά διατυπωμένη νομοθεσία είναι πιο πιθανό να εφαρμοστεί σωστά και να επιτύχει τους στόχους της στην πράξη, ανεξάρτητα αν αυτοί είναι οικονομικοί, κοινωνικοί ή περιβαλλοντικοί. Η θέσπιση σύγχρονων, αναλογικών κανόνων, κατάλληλων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, είναι ουσιώδης για το κράτος δικαίου και τη διατήρηση των κοινών μας αξιών, αλλά και για την αποδοτικότητα των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνεται κατά καιρούς -συχνά δικαίως- για τους υπερβολικούς σε αριθμό και κακοδιατυπωμένους κανονισμούς που παράγει, καθώς και για παρέμβαση στη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη θέσπιση πάρα πολλών και λίαν λεπτομερών κανόνων. Αφθονούν οι εκθέσεις, βάσιμες ή μη, περιπτώσεων κανονισμών ή κανόνων που δεν ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις και δίνουν την εντύπωση ότι διαχειρίζονται τις λιγότερο σημαντικές πτυχές της καθημερινής οικονομικής ή κοινωνικής ζωής. Ταυτόχρονα, οι πολίτες προσδοκούν να επικεντρωθεί η Ευρώπη περισσότερο στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων στις μεγάλες προκλήσεις – απασχόληση και ανάπτυξη, επενδύσεις, ασφάλεια, μεταναστευτικές ροές και ψηφιακή επανάσταση, για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα.

Από την αρχή της θητείας της, η Επιτροπή Juncker κατέστησε σαφές ότι θα προχωρήσει σε ρήξη των δεσμών της με το παρελθόν και θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και καταρτίζει τις πολιτικές της η Επιτροπή, θέτοντας τις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας στο επίκεντρο των διαδικασιών χάραξης πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές της επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Δεσμευτήκαμε να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα σημαντικά θέματα και μικρότερη στα λιγότερο σημαντικά, εστιάζοντας τη δράση μας στα ζητήματα εκείνα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες μας και για τα οποία είναι περισσότερο αναγκαία η ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης, μεριμνώντας ώστε τα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όταν η εθνική δράση κρίνεται πλέον ενδεδειγμένη.

Δεσμευτήκαμε δε να εργαστούμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη μέλη για να καταρτίσουμε το πρόγραμμα δράσης και να θέσουμε κοινές πολιτικές προτεραιότητες, ούτως ώστε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορέσουν, από κοινού, να συμβάλουν στην επίτευξη μιας καλύτερης Ένωσης περισσότερο εστιασμένης στους στόχους της. Το να εστιάζουμε την προσοχή μας σε μέτρα που είναι πράγματι αναγκαία και να μην κάνουμε πράγματα που έχουν μόνο οριακά οφέλη ή μπορούν να γίνουν καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη, απελευθερώνει επίσης χώρο και συμβάλλει ώστε τα θεσμικά όργανα να μπορούν συλλογικά να κινητοποιούνται ταχύτερα για να αντιμετωπίσουν νέες περιστάσεις, όπως συνέβη στην περίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης.

Σχεδόν δύο χρόνια από την έναρξη της εντολής της, η Επιτροπή βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας για βελτίωση της νομοθεσίας. Από την αρχή, το έργο μας πλαισιώθηκε από μια εστιασμένη δέσμη πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών 1 που θα κατευθύνει τη μεσοπρόθεσμη δράση μας σχετικά με τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ: την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τον ψηφιακό τομέα, την ενέργεια, και την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Κάθε χρόνο, καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, εστιασμένο και εξορθολογισμένο, που περιέχει συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω στρατηγικές. Το πρόγραμμα εργασίας του 2014 περιελάμβανε 100 πρωτοβουλίες. Το 2015, το πρόγραμμα εργασίας περιείχε 23 νέες πρωτοβουλίες και δέσμες μέτρων προτεραιότητας. Το 2016 υπήρχαν επίσης μόνο 23 πρωτοβουλίες.

Διάγραμμα 1. Βελτίωση της νομοθεσίας σε αριθμούς κατά την περίοδο 2015-16

 

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των προτάσεων κανονισμών και οδηγιών που υπέβαλε η Επιτροπή προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας μειώθηκε από 159 το 2011 σε 48 το 2015. Από το 2000, ο αριθμός των οδηγιών και των κανονισμών που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ποικίλλει κάθε χρόνο, με υψηλότερο επίπεδο παραγωγής 141 νομοθετικές πράξεις το 2009. Το 2015, πρώτο έτος ανάληψης καθηκόντων από την Επιτροπή Juncker, εγκρίθηκαν 56 νομοθετικές πράξεις.

Διάγραμμα 2. Αριθμός νομοθετικών προτάσεων κατά την περίοδο 2011-2015

Οι προσπάθειες της Επιτροπής δεν εστιάζονται απλώς σε αυτά που είναι αναγκαία και σημαντικά για τους πολίτες, αλλά και στην καταπολέμηση της αδράνειας. 90 προτάσεις που είχαν καταστεί παρωχημένες ή οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία αφαιρέθηκαν από τον πίνακα των συννομοθετών κατά την τελευταία διετία, ώστε να υπάρξει περιθώριο να δοθεί έμφαση στα θέματα προτεραιότητας. Το υφιστάμενο σώμα της νομοθεσίας της ΕΕ μειώθηκε με την κατάργηση 32 παρωχημένων νόμων, και ξεκίνησαν εργασίες για την απλούστευση των ισχυόντων κανόνων σε περίπου 103 τομείς.

Η βελτίωση της νομοθεσίας απαιτεί επίσης να καταρτίζεται η νομοθεσία με πλήρη γνώση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της, προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι θετικές επιπτώσεις και να αποφεύγονται ο άσκοπος φόρτος και η γραφειοκρατία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές. Η δέσμευση της Επιτροπής για «βελτίωση της νομοθεσίας» συνίσταται συνεπώς, μεταξύ άλλων, στο να παραμείνει σταθερή σε μια προσέγγιση που βασίζεται στην ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων. Πριν από την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική αξιολόγηση της πείρας του παρελθόντος, εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, αξιολογεί δε κατά πόσον θα πρέπει να αναλάβει δράση η Ένωση ή είναι καλύτερο να αφήσει την πρωτοβουλία στα κράτη μέλη.

Η βελτίωση της νομοθεσίας δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· πρόκειται για κοινή προσπάθεια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, καθόσον ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο και τις δικές τους ευθύνες. Το ζήτημα αυτό δεν προκαλεί ανησυχία μόνο κατά την κατάρτιση και τον σχεδιασμό νέας νομοθεσίας. Η βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής, από τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μέχρι τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Για να επιτύχουμε, πρέπει όλοι να είμαστε επικεντρωμένοι και αποτελεσματικοί, να απλουστεύουμε, να προωθούμε τη διαφάνεια και να ενεργούμε στο κατάλληλο επίπεδο.Να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα σημαντικά ζητήματα

Κατά το παρελθόν έτος, η Επιτροπή σημείωσε πρόοδο στην επίτευξη αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των 10 προτεραιοτήτων του προέδρου Juncker. Επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας σε σημαντικές πρωτοβουλίες με υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη αξία όσον αφορά τα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και αντιδράσαμε ταχέως στις διαφαινόμενες προκλήσεις που απαιτούν γρήγορες, αλλά και σαφείς, απαντήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή κατόρθωσε να καταρτίσει πρωτοβουλίες σε χρόνο ρεκόρ, με τεκμηριωμένη ανάλυση των επιπτώσεών τους ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κατάστασης. Ο σεβασμός των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας συνέβαλε στην κατάρτιση προτάσεων που πέτυχαν ακριβώς τον στόχο τους, και, ως εκ τούτου, κατέστη δυνατή η έγκαιρη έγκρισή τους από τα άλλα θεσμικά όργανα. Τούτο συνέβη, για παράδειγμα, όσον αφορά τα μέτρα καταπολέμησης της φοροαποφυγής.

Παραδείγματα για το πώς μπορούμε «να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα σημαντικά ζητήματα»

Προώθηση των επενδύσεων: Για τη στήριξη της ανάκαμψης και την τόνωση των επενδύσεων για την ανάπτυξη, η Επιτροπή πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το οποίο εγκρίθηκε το 2015. Σε ένα έτος, το Ταμείο κινητοποίησε 116 δισεκ. EUR σε νέες επενδύσεις σε 26 κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 100 000 νέων θέσεων εργασίας. Έχουν εγκριθεί 192 χρηματοδοτικές συμφωνίες, που παρέχουν σε 200 000 μικρές επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης: Η Επιτροπή έθεσε γρήγορα επί τάπητος μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων της μεταναστευτικής κρίσης. Ελήφθησαν μέτρα για τη διαχείριση παράτυπων μεταναστευτικών ροών, τη διάσωση ζωών στη θάλασσα, για την εξασφάλιση αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής προτείνοντας τη μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση αιτούντων άσυλο, και για την ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων και των επιστροφών. Πέρυσι, τα κράτη μέλη συμφώνησαν με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση 160 000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα, καθώς και για την επανεγκατάσταση 22 000 εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. Μέχρι στιγμής έχουν μετεγκατασταθεί ή επανεγκατασταθεί 13 000 άτομα. Πέρυσι η ΕΕ προέβη σε μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ με ποσό άνω των 10 δισεκ. ευρώ για τα έτη 2015 και 2016 με στόχο την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και την παροχή βοήθειας στις χώρες που πλήττονται περισσότερο 2 .

Ενίσχυση των συνόρων: Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015, εγκρίθηκε σε χρόνο-ρεκόρ από τους συννομοθέτες τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Η πρόταση καλύπτει τα κενά που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης, προβλέποντας προληπτικές αξιολογήσεις τρωτότητας των συστημάτων συνοριακού ελέγχου των κρατών μελών, μια συστηματική προσέγγιση για την ανάληψη ενωσιακής δράσης, καθώς και τη διάθεση ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού σε μόνιμη βάση 3 .

Προώθηση της καινοτομίας μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς: Η Επιτροπή πρότεινε την εξάλειψη των βασικών φραγμών που σχετίζονται με το δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζοντας τη διασυνοριακή παροχή ψηφιακού περιεχομένου και την επιγραμμική/εξ αποστάσεως πώληση αγαθών 4 . Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων κατέδειξαν ότι η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου θα μειώσει το κόστος για τους εμπόρους και θα τους ενθαρρύνει να επεκταθούν και πέραν των συνόρων. Τουλάχιστον 122 000 περισσότερες επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ με 8 έως 13 εκατομμύρια επιπλέον καταναλωτές·

Οικοδόμηση μιας ενεργειακής Ένωσης και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Τον Φεβρουάριο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε νέα μέτρα για την ενεργειακή ασφάλεια, τα οποία θα βελτιώσουν τις διασυνδέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους διακοπών του ενεργειακού εφοδιασμού. Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών θα συμβάλει στην προστασία των νοικοκυριών και των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών σε περιόδους κρίσης. Η Επιτροπή κατηύθυνε τις εργασίες που οδήγησαν στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και παρακολουθεί τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση δεσμευτικών ετήσιων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 5 , περιλαμβανομένης της τροποποίησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η ενδελεχής εκτίμηση των επιπτώσεων συνέβαλε στη διατύπωση πρότασης σύμφωνης με την αρχή της αναλογικότητας, που εξασφάλισε δίκαιο επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών, την προστασία της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου και περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής: Τον Νοέμβριο του 2014, διαρροές αποκάλυψαν την ενίοτε καταχρηστική χρήση φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling». Η Επιτροπή όρισε γρήγορα θεματολόγιο ευρείας κλίμακας για τη δικαιότερη, απλούστερη και αποτελεσματικότερη φορολόγηση των εταιρειών στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» των κρατών μελών παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2015 και είχε εγκριθεί έως το τέλος του έτους. Προτάσεις σχετικά με την υποβολή από πολυεθνικές εταιρείες φορολογικών πληροφοριών και ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με την υποβολή πρότασης οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής κατατέθηκαν τον Ιανουάριο του 2016, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία τον Μάρτιο του 2016 και τον Ιούνιο του 2016.

Επίτευξη καλύτερης νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα

Η βελτίωση της νομοθεσίας συνεπάγεται απλούστερους κανόνες που μπορούν να αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας. Από την έναρξη του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) 6 έχουν δρομολογηθεί περίπου 200 πρωτοβουλίες για την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: μείωση της χρηματοοικονομικής αναφοράς για 5 εκατομμύρια πολύ μικρές επιχειρήσεις (με εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 6,3 δισεκ. EUR περίπου)· μείωση έως και 95 % των τελών καταχώρισης για τις ΜΜΕ που ορίζει η νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα (REACH)· και νέοι κανόνες για την ηλεκτρονική σύναψη δημοσίων συμβάσεων οι οποίοι αναμένεται να μειώσουν το κόστος προμήθειας έως και 20 %.

Παραδείγματα προτάσεων της Επιτροπής για τη μείωση των κανονιστικών επιβαρύνσεων και της γραφειοκρατίας

Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένη νομοθετική πρόταση για τα ευφυή σύνορα στην οποία περιλαμβάνεται τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ώστε να ενσωματώσει τις τεχνικές αλλαγές που απαιτούνται για ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου/εξόδου. Η αναθεωρημένη πρόταση μείωσε το εκτιμώμενο κόστος από 1,1 δισεκ. EUR σε 480 εκατ. EUR 7 .

Η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, στις 7 Απριλίου 2016 8 , στο οποίο ανακοίνωσε σημαντικές πρωτοβουλίες απλούστευσης, μεταξύ των οποίων πρόταση (που θα υποβληθεί το φθινόπωρο) για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων ΦΠΑ κατά 7 δισεκ. ευρώ ετησίως με παράλληλη μείωση του επιχειρηματικού κόστους συμμόρφωσης κατά τουλάχιστον 55 %.

Η πρόταση απόφασης επιμερισμού των προσπαθειών για δεσμευτική ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 θα μειώσει το διοικητικό κόστος που συνδέεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τη διαβίβαση των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων κατά περίπου 345 000-460 000 EUR ετησίως. Εξάλλου, μέτρα περαιτέρω απλούστευσης θα ληφθούν πριν από το τέλος του έτους σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σε όλη τη νομοθεσία που αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή έχει προτείνει την αναθεώρηση των κανόνων περί ενημερωτικών δελτίων με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των εταιρειών σε χρηματοδότηση και την απλούστευση των πληροφοριών για τους επενδυτές. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα θα μπορούν ευκολότερα να συγκεντρώνουν κεφάλαια κατά την έκδοση μετοχών ή χρεωστικών τίτλων. Η θέσπιση περισσότερο αναλογικών κανόνων γνωστοποίησης θα μπορούσε να μεταφραστεί σε εξοικονόμηση της τάξης των 130 εκατ. EUR ετησίως (βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης) 9 . Ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ θα απαιτείται μόνο για συγκεντρώσεις κεφαλαίων άνω των 500 000 EUR (έναντι 100 000 EUR που ίσχυε προηγουμένως). Λιγότερο πολύπλοκα ενημερωτικά δελτία θα απαιτούνται επίσης για τους μικρότερους εκδότες που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η πρόταση για την απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ (αναδιατύπωση του δημοσιονομικού κανονισμού και τροποποίηση 15 νομοθετικών πράξεων για τον καθορισμό τομεακών δημοσιονομικών κανόνων) - που εκδόθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΔΠ - προτείνει ενιαίο εγχειρίδιο δημοσιονομικών κανόνων με μείωση του 25 % των ισχυόντων κανόνων μέσω του συνδυασμού των εφαρμοστέων διατάξεων των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα φιλόδοξο θεματολόγιο απλούστευσης της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπου πάνω από 20 μέτρα απλούστευσης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, προς άμεσο όφελος των γεωργών, καθώς και των εθνικών διοικήσεων. Περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση της «πράσινης» διάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του REFIT. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται σχέδιο δράσης για τις κανονιστικές ρυθμίσεις των γεωργικών αγορών, με στόχο την ουσιαστική μείωση των αρχικών 250 κανονισμών της Επιτροπής σε περίπου 20 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και 20 εκτελεστικές πράξεις.

Ένας νέος κανονισμός για την προστασία των δεδομένων θεσπίζει ενιαίο, πανευρωπαϊκό νόμο για την αντικατάσταση των 28 διαφορετικών νομοθεσιών των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα διευκολύνει την πρόσβαση πολλών εταιρειών σε νέες αγορές. Οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν οφέλη που εκτιμώνται σε 2,3 δισεκ. EUR ετησίως 10 .Το να ακούγονται οι απόψεις εκείνων που θα κληθούν να εφαρμόσουν και να αντιμετωπίσουν τους μελλοντικούς κανόνες συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή επέφερε ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνδιαλέγεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εκπόνηση νέων πρωτοβουλιών και την αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών. Καθιερώθηκαν νέοι, περισσότερο ενεργοί και διαφανείς τρόποι διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πολίτες είναι πλέον σε θέση να διατυπώνουν ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους επί των αρχικών πολιτικών προσανατολισμών της Επιτροπής 11 , μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις στο διαδίκτυο, ή να σχολιάζουν τις προτάσεις της Επιτροπής 12 καθώς και να διατυπώνουν προτάσεις σχετικά με τις εκτελεστικές διατάξεις, πριν η Επιτροπή τις μετατρέψει σε νομοθετικές πράξεις υπό την εποπτεία του νομοθέτη.12 

  
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ενίσχυσε τη διαδικτυακή της πύλη για τη διαφάνεια και το μητρώο διαφάνειας προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ
13 , δημοσιεύει δε κείμενα των διαπραγματεύσεων και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. 

Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης την πλατφόρμα «REFIT» για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και των κρατών μελών στις εργασίες για το πρόγραμμα REFIT της Επιτροπής. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονες και από τα 28 κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και από επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, και την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι ορίζονται με ανοικτή και διαφανή διαδικασία. Μέσω ειδικού δικτυακού τόπου 14 κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εκφράσει ανησυχίες ή να διατυπώσει προτάσεις έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει στην πλατφόρμα τις απόψεις του σχετικά με τις επιπτώσεις της νομοθεσίας της ΕΕ και να προτείνει τρόπους βελτίωσης της νομοθεσίας. Η πλατφόρμα έχει ήδη εξετάσει 100 και πλέον από τις μέχρι σήμερα διατυπωθείσες απόψεις, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στην υποβολή 17 γνωμών με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με ευρύ φάσμα θεμάτων 15 .
Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Επιτροπή
ς για το 2017.

Για να ενισχύσει την εργαλειοθήκη της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή συνέχισε να βελτιώνει τα υφιστάμενα οικεία εργαλεία και πρακτικές, εμπλουτίζοντάς τα παράλληλα με νέα. Από το 2003 16 , η Επιτροπή εκπόνησε 975 εκτιμήσεις επιπτώσεων προς επίρρωσιν των προτάσεών της. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε 688 αξιολογήσεις και διεξήγαγε 704 ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις από το 2010. Ο ανεξάρτητος έλεγχος της ποιότητας των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Επιτροπής είναι ζωτικής σημασίας και έχει τεθεί σε εφαρμογή εντός της Επιτροπής από τα τέλη του 2007. Για την ενίσχυσή του, μια νέα επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου αντικατέστησε την προγενέστερη επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων την 1η Ιουλίου 2015, περιλαμβάνοντας τρία εξωτερικά μέλη 17 , και με ευρύτερη και ενισχυμένη εντολή που περιλαμβάνει αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το σύστημα εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής αξιολογήθηκε από εξωτερικούς συνεργάτες, η δε ποιότητά του αναγνωρίστηκε από τον ΟΟΣΑ ο οποίος το κατέταξε σε υψηλή θέση 18 .

Διάγραμμα 3. Επισκόπηση από την έναρξη των δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην Επιτροπή

Οι μέχρι σήμερα επιδόσεις δείχνουν ότι η δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν είναι μόνο λόγια κενά περιεχομένου. Είναι γεγονός. Η αλλαγή του τρόπου κατάρτισης της νομοθεσίας, η εγκαθίδρυση μεγαλύτερης διαφάνειας στη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η συστηματική ακρόαση των απόψεών τους αποτέλεσαν κινητήρια δύναμη για αλλαγή στην ποιότητα και την εστίαση των προτάσεων της Επιτροπής. Σε πολλές περιπτώσεις, τα εργαλεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας συνέβαλαν στη μείωση ή την αποφυγή περιττών δαπανών, στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων που επισήμαναν τα ενδιαφερόμενα μέρη 19 καθώς και στην επίτευξη περισσότερο αναλογικών προσεγγίσεων, που επιβάλλουν συλλογικά λιγότερο φόρτο.

Παραδείγματα όπου οι εκτιμήσεις σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας οδήγησαν σε περισσότερο αναλογικές προσεγγίσεις

Μεγαλύτερη αποκέντρωση της διαχείρισης των κρατικών ενισχύσεων. σχεδόν σε ποσοστό 90 % τις υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων τις διαχειρίζονται πλέον τα κράτη μέλη χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή.

Καταρτίστηκαν νέοι και απλούστεροι κανόνες θαλάσσιας ασφάλειας με βάση τις συστάσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο καταλληλότητας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του REFIT. Ως εκ τούτου, η ασφάλεια των περίπου 400 εκατομμυρίων επιβατών που ταξιδεύουν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο στα ύδατα της ΕΕ μπορεί να εξασφαλιστεί με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο 20 .

Σκοπός των οδηγιών της Επιτροπής ήταν η στήριξη των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών ώστε να συμμετάσχουν με αίσθημα εμπιστοσύνης στην ταχύτατα εξελισσόμενη συνεργατική οικονομία. σκοπός είναι η ενθάρρυνση ενός κανονιστικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές και διασφαλίζοντας δίκαιη φορολόγηση και θεμιτούς όρους απασχόλησης 21 .

Νέες, αυστηρότερες και περισσότερο διαφανείς απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, μεταξύ των οποίων ενισχυμένες διατάξεις παρακολούθησης και επιτήρησης, παρουσιάστηκαν μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τη χρήση των «συστημάτων αναστολής» που εμποδίζουν τον επαρκή έλεγχο των ρυπογόνων εκπομπών από επιβατικά αυτοκίνητα 22 .

Περαιτέρω πορεία

Αποτέλεσμα της βελτίωσης της νομοθεσίας θα είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα λειτουργεί καλύτερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πιο απλουστευμένη δράση και μόνο σε τομείς που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Είναι ένα καθήκον που απαιτεί τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων, καθώς και των κρατών μελών. Όλοι συμμετέχουν σε αυτό. Η διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας η οποία συνήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2016, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη φιλοσοφία βελτίωσης της νομοθεσίας. Αλλά η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί αφ’ εαυτής ένα δυναμικό θεματολόγιο. Υπάρχει ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω δράσης.

Επιτροπή

Διατήρηση της πορείας: Οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017, με έμφαση στις προτάσεις που είναι περισσότερο καθοριστικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ. Όπως συνέβη κατά την τελευταία διετία, μόνον οι προτάσεις που συνιστούν ορθή πρακτική θα καταλήγουν στο πρόγραμμα εργασίας, και θα καταρτίζονται βάσει προηγούμενης εκτίμησης των επιπτώσεων, βάσει των προτάσεων των ενδιαφερομένων μέσω δημόσιας διαβούλευσης.

Το έργο της πλατφόρμας REFIT, η οποία αρχίζει να παράγει προτάσεις και συστάσεις, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στη διαδικασία. Στους τομείς που πρόκειται να εξεταστούν για πιθανές βελτιώσεις και απλούστευση θα περιλαμβάνονται η χημική νομοθεσία, η υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο ΦΠΑ και η κοινή γεωργική πολιτική.

Συνεργασία: Δεν εναπόκειται μόνο στην Επιτροπή να διασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επωφελούνται από απλούστερη, σαφέστερη και καλύτερα στοχευμένη νομοθεσία. Η αλλαγή της φιλοσοφίας όσον αφορά την παραγωγή νομοθετικών πράξεων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το θεματολόγιο διαδραματίσουν ο καθένας τον ρόλο του. Η Επιτροπή προωθεί την υλοποίηση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και ευελπιστεί να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Επιτάχυνση της επιβολής: Συχνά πηγή των προβλημάτων δεν είναι η έλλειψη νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά η έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας και μηχανισμών έννομης προστασίας για τους πολίτες. Εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο περιεχόμενο του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ και των κανόνων που εφαρμόζονται στην πράξη. Η Επιτροπή επιταχύνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ. Η εταιρική σχέση με τα κράτη μέλη είναι καίριας σημασίας και πρέπει να ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο και με τα δικαιώματά τους όσον αφορά όσον αφορά τους μηχανισμούς έννομης προστασίας. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις εκείνες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη σημαντικών στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα παρακολουθεί συστηματικά εάν η εθνική νομοθεσία συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ και θα προβαίνει σε μεγαλύτερη χρήση της δυνατότητας να προτείνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στο Δικαστήριο, αν τα κράτη μέλη δεν μεταφέρουν εγκαίρως τη νομοθεσία της ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη τους.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Συμβούλιο:

Είναι κοινή και στα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ η πολιτική βούληση να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, να εκδίδονται νόμοι μόνο στις περιπτώσεις που αποφέρουν σαφή οφέλη στους πολίτες και να καταργηθούν οι παρωχημένες ή δαπανηρές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Από κοινού με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεσμεύονται να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, σύμφωνα με την αρχή της βελτίωσης της νομοθεσίας. Υπάρχουν ορισμένα μέτρα όπου μπορεί να σημειωθεί πρόοδος:

Η αναδιατύπωση - μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να συγκεντρωθούν σε μια ενιαία νέα πράξη η αρχική νομοθετική πράξη και όλες οι πολλαπλές μεταγενέστερες τροποποιήσεις - θα πρέπει να είναι η κύρια νομοθετική μέθοδος για την παραγωγή ενός ενιαίου, σαφούς, κατανοητού νομοθετικού κειμένου. Όταν η αναδιατύπωση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να επιδιώκεται η επιλογή της κωδικοποίησης. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόγραμμα κανονισμών που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αναδιατύπωσης, καθώς και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα. Η στενή συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων θα αποτελέσει το κλειδί για την εξασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης.

Οι δυνατότητες απλούστευσης και μείωσης του διοικητικού φόρτου στις προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να διατηρηθούν και να βελτιωθούν στη νομοθετική διαδικασία. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στις προτάσεις που συνεπάγονται άμεσα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τις εσωτερικές εκτιμήσεις επιπτώσεων ώστε να στηρίζουν τις σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μέχρι στιγμής αξιολογήσει τις επιπτώσεις περίπου 30 τροπολογιών του, ενώ το Συμβούλιο δεν έχει αξιολογήσει καμία τροποποίηση και εξακολουθεί να εξετάζει επί του παρόντος πότε και πώς θα πρέπει να καταρτίζει αυτές τις αξιολογήσεις. Ως σημείο αναφοράς, από το 2003, η Επιτροπή έχει καταρτίσει χίλιες περίπου εκτιμήσεις επιπτώσεων για να στηρίξει τις προτάσεις της.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για να διασφαλίσουν καλύτερη παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση του πραγματικού αντικτύπου της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την οικονομία, την κοινωνική διάρθρωση και το περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να αναπτύξουν τις μεθόδους και τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της βελτίωσης της νομοθεσίας και την υλοποίηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Επιπλέον, και για πρώτη φορά, φέτος τα τρία θεσμικά όργανα θα συνεργαστούν ώστε να προσδιορίσουν, βάσει του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, σειρά προτάσεων που θα έχουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μεγαλύτερη οικειοποίηση και ταχεία εξέταση των σημαντικότερων προτάσεων.

Κράτη μέλη:

Η ΕΕ κατηγορείται συχνά για τη γραφειοκρατία και τον κανονιστικό φόρτο. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι οι ίδιες οι εθνικές κυβερνήσεις τους έχουν προσθέσει επιπλέον κανόνες κατά τη διαδικασία μεταφοράς της νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη, εμπλουτίζοντας εκείνους που προέρχονται από την ΕΕ. Η νέα διοργανική συμφωνία προσπαθεί ώστε να επιφέρει διαφάνεια και λογοδοσία στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ. Στο εξής, τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή και να παρέχουν επεξηγήσεις στους πολίτες τους, όποτε προσθέτουν επιπλέον απαιτήσεις στο δίκαιο της Ένωσης κατά τη μεταφορά του στην εθνική τους νομοθεσία.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

Δράσεις προτεραιότητας

Διατήρηση της πορείας: Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 θα παραμείνει εστιασμένο σε μικρό αριθμό επιλεγμένων πρωτοβουλιών προβάλλοντας στο πλαίσιο των 10 προτεραιοτήτων μέτρα για την επίλυση των πλέον πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, και θα περιλαμβάνει την απόσυρση παρωχημένων προτάσεων και υποδείξεις απλούστευσης μετά την υποβολή των πρώτων προτάσεων της πλατφόρμας REFIT.

Επίτευξη διαφάνειας: Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την ενίσχυση της διαφάνειας στις επαφές της με ενδιαφερόμενα μέρη και εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα νέο μητρώο διαφάνειας που καλύπτει το Συμβούλιο καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ανάληψη ευθύνης: Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες έγκρισης σε ολόκληρη την ΕΕ σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή δεν είναι η μόνη που αναλαμβάνει την ευθύνη ανάληψης δράσης σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εκφέρουν γνώμη.

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον φόρτο: Η Επιτροπή θα παρουσιάσει «ετήσια επισκόπηση του φόρτου» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μαζί με αξιολόγηση της σκοπιμότητας θέσπισης στόχων για τη μείωση του φόρτου σε βασικούς τομείς.

Επιτάχυνση της επιβολής: Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης για να προωθήσει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιβολή του, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

(1)  Βλ. https://ec.europa.eu/priorities/index_en  
(2)   http://ec.europa.eu/echo/files/EU_Emergency_Support/Graphic_Provision_en.pdf  
(3)  COM(2015) 671
(4)  COM(2015) 634, COM(2015) 635: http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm  
(5)  COM(2016) 482
(6)   http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_en  
(7)  COM(2016) 196
(8)  COM(2016) 148· https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/com_2016_148_en.pdf  
(9)  COM(2015) 583· http://ec.europa.eu/finance/securities/prospectus/index_en.htm  
(10)  Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/factsheets_2016/data-protection-factsheet_01a_en.pdf  
(11)   http://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_en  
(12)  Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός 8 εβδομάδων από την έγκριση των προτάσεών της και θέτει τις παρατηρήσεις αυτές στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών κατά τη νομοθετική διαδικασία. Η μέθοδος αυτή απέδειξε προσφάτως την επιτυχία της στην περίπτωση της πρότασης της Επιτροπής για τα πυροβόλα όπλα, η οποία προσείλκυσε 27680 απαντήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων προέρχονταν από ιδιώτες και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της πολιτικής θέσης του νομοθέτη.
(13) http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm Βλ.:
(14)  «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο – Πείτε τη γνώμη σας»: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up  
(15)  Οι εργασίες της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων, δημοσιεύονται στη διεύθυνση:: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_en.htm#members . Η πλατφόρμα υιοθέτησε 17 γνώμες, στις 28 Ιουνίου 2016, σε τομείς όπως τα χημικά προϊόντα, τα δίκτυα επικοινωνίας, ο ανταγωνισμός, το περιβάλλον, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων, η εσωτερική αγορά, η φορολογία και οι στατιστικές.
(16)  Το 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψαν διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας στην οποία τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να διενεργούν εκτιμήσεις επιπτώσεων για να υποστηρίζουν νομοθετικές προτάσεις και ουσιαστικές τροποποιήσεις. Η εν λόγω συμφωνία αντικαταστάθηκε από νέα συμφωνία τον Απρίλιο του 2016, ΕΕ L 123 της 12ης Μαΐου 2016, σ. 1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2016:123:TOC
(17)  Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου απαρτίζεται από επτά μέλη πλήρους απασχόλησης εκ των οποίων τα 3 προσλαμβάνονται εκτός της Επιτροπής (μία θέση μένει προς το παρόν κενή, αν και θα πρέπει να πληρωθεί το φθινόπωρο του 2016). http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/members_en.htm
(18)   http://www.oecd.org/regreform/oecd-regulatory-policy-outlook-2015-9789264238770-en.htm
(19)  Βλ. πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm  
(20)  COM(2016) 369, COM(2016) 370 και COM(2016) 371: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/2016-06-06-passenger_ship_safety_rules_en.htm  
(21)  COM(2016) 356
(22)  SWD (2016) 9, μέρος 2
Top