EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG0527(01)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων

OJ C 172, 27.5.2015, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/3


Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων

(2015/C 172/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

Οι γενικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και οι αντίστοιχοι στόχοι των κρατών μελών για την αύξηση της απασχόλησης των νέων, τη μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και την αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους νέους και την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

2.

Στο ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) (1) τονίζεται η ανάγκη να επιτρέπουν οι πρωτοβουλίες μια διατομεακή προσέγγιση, όπου θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα θέματα της νεολαίας κατά τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων σε άλλους τομείς πολιτικής που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των νέων.

3.

Μία από τις τρεις κύριες προτεραιότητες που καθορίζονται στο τρέχον πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2014-2015 (2) είναι η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας εντός του πλαισίου των στρατηγικών της ΕΕ.

4.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού της πολιτικής για τη νεολαία στην υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (3) υπογραμμίζεται ότι «ο διατομεακός και διοργανικός συντονισμός έχει καίρια σημασία για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη νεολαία και για την ολοκλήρωση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” που την αφορούν»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

5.

Τις διαρκείς κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκονται προσφάτως οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (4) των νέων και τις κοινωνικές συνέπειές της που απαιτούν αποτελεσματική αντιμετώπιση από τη διατομεακή πολιτική,

ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ:

6.

Μία ισχυρή και ορατή, σαφώς προσδιορισμένη και συντονισμένη πολιτική για τη νεολαία έχει πολλές δυνατότητες να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία σε διάφορους τομείς πολιτικής. Αυτή με τη σειρά της μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τους νέους που επωφελούνται από τις συνδυασμένες δράσεις αυτής της συνεργασίας.

7.

Ο τομέας της νεολαίας μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα με τρόπο που άλλοι τομείς δεν μπορούν. Μπορεί να προσφέρει τεκμηρίωση και γνώση στα διάφορα θέματα που επηρεάζουν τους νέους, προβολή σε μεγαλύτερο αριθμό νέων, συμπεριλαμβανομένων των εχόντων λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και μία ελαστική, φιλική για τους νέους, χωρίς στιγματισμό, ολιστική και καινοτόμο προσέγγιση προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

8.

Ενώ πρέπει να αναπτυχθούν συστημικές προσεγγίσεις για να ενισχυθεί η διατομεακή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, έχει μεγάλη σημασία η εστίαση στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων και επειγουσών κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκονται σήμερα οι νέοι.

9.

Μία διατομεακή προσέγγιση που αποσκοπεί στην πολιτική για τη νεολαία είναι σημαντική, όχι μόνο για να προσφέρει αποτελεσματικότερες λύσεις στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, αλλά και για να εξασφαλίσει ανταποκρίσεις πολιτικής που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες όλων των νέων.

10.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος του τομέα της νεολαίας στη συνεργασία με άλλους τομείς, η αξία και η συμβολή του θα πρέπει να παρουσιασθούν και να αναγνωριστούν ευρέως,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:

I.

Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας συστημικής προσέγγισης που αποσκοπεί στη διατομεακή πολιτική για τη νεολαία

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

11.

Να ενδυναμώσουν τη θεσμική συνεργασία —όπου συγκαταλέγεται η ενισχυμένη επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών— σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα της νεολαίας λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών σε άλλους τομείς πολιτικής —όπως είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η απασχόληση, η υγεία και η ευημερία, η κοινωνική πολιτική, η πολεοδομία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός— που έχουν επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των νέων.

12.

Να εμπλέξουν όλους τους συναφείς τομείς τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες δομές διακυβέρνησης κατά τον σχεδιασμό πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

13.

Να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης γενικών στρατηγικών για τη νεολαία που θα διασυνδέουν σχετικές δράσεις πολιτικής με τις οποίες θα αντιμετωπίζονται θέματα ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι νέοι και να διαβουλεύονται με νέους και οργανώσεις νέων, τους οποίους θα εμπλέκουν κατά περίπτωση στη διαδικασία.

14.

Να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς, ή να μελετήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων μηχανισμών για την παρακολούθηση της κατάστασης των νέων και να εργαστούν με στόχο εμπεριστατωμένες και βασισμένες στη γνώση πολιτικές ενσωματώνοντας δεδομένα και αποτελέσματα έρευνας στην ανάπτυξη διατομεακής πολιτικής, μεταξύ άλλων κατά τον σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

15.

Να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα όσον αφορά βασικά έγγραφα πολιτικής και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των νέων.

16.

Να εξετάσει με ποιόν τρόπο θα εφαρμόσει αποτελεσματικά τη νέα συντονισμένη προσέγγιση πολιτικής της Επιτροπής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι νέοι και κατά την ανάπτυξη συγκεκριμένων διατομεακών δράσεων.

17.

Να αξιολογήσει μέσω της έκθεσης της ΕΕ για τη νεολαία ή άλλων σχετικών μέσων με ποιόν τρόπο λαμβάνονται υπόψη τα θέματα των νέων σε άλλους τομείς πολιτικής που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των νέων.

18.

Να συμβάλει περαιτέρω στην τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικής καταρτίζοντας ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

19.

Να αντιμετωπίσουν τη διατομεακή προσέγγιση ως βασική αρχή υλοποίησης της μελλοντικής πολιτικής για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα συγκαταλέγεται ενδεχόμενο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία και να προβλέψουν συγκεκριμένα διατομεακά μέτρα για το μετά το 2018 πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

20.

Να ενισχύσουν τη διατομεακή συνεργασία με πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών του προγράμματος Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται ειδικά για στήριξη της μεταρρύθμισης πολιτικής.

21.

Να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ άλλων από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η διατομεακή συνεργασία στην πολιτική μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και να τα μεταδώσει δευτερογενώς σε άλλους τομείς της κοινωνίας χάρις στη συνδυαστική επενέργεια της αυξημένης συνεργασίας.

22.

Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία με άλλους τομείς πολιτικής κατά την κατάρτιση της έκθεσης της ΕΕ για τη νεολαία, επίσης δε να λάβουν υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης κατά την παρακολούθηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

II.

Χρήση ειδικά προσαρμοσμένων διατομεακών προσεγγίσεων όσον αφορά τα σχέδια, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι νέοι

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

23.

Να ενισχύσουν διατομεακές προσεγγίσεις εταιρικής σχέσης όσον αφορά την υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και λοιπών μέτρων και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της νεολαίας.

24.

Να αναζητήσουν την κατάλληλη στήριξη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες χρηματοδοτούνται επί του παρόντος βάσει των πρωτοβουλιών «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και στις οποίες εμπλέκεται ο τομέας της νεολαίας.

25.

Να ενισχύσουν τη στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ θεσμών τυπικής εκπαίδευσης και παρόχων μη τυπικής μάθησης για να αντιμετωπιστεί η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και να ενθαρρύνουν την ολιστική ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με τη χρήση ελαστικών και φιλικών για τους νέους προσεγγίσεων.

26.

Να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπισθεί από κοινού η κοινωνική ένταξη των νέων και να εξασφαλισθούν έγκαιρες παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται.

27.

Να εμπλέξουν τον κόσμο της εργασίας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοβουλιών εστιασμένων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων.

28.

Να ενισχύσουν όλες τις υπηρεσίες που απευθύνονται στους νέους σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους διοργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, όπου χρειάζεται.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

29.

Να διευκολύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όσων συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικών στον τομέα της νεολαίας και των ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία».

30.

Να ενισχύσει τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τη νεολαία και τη συζήτηση θεμάτων νεολαίας σε επίπεδο ΕΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

31.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις των νέων μέσω συγκεκριμένων διατομεακών σχεδίων, να εξετάσουν την ενδεχόμενη αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος Erasmus+.

32.

Να εξετάσουν τα θέματα που τέθηκαν παραπάνω κατά την επικείμενη αλληλοδιδαχή ομολόγων μεταξύ κρατών μελών η οποία αφορά την ενίσχυση της διατομεακής πολιτικής για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο και διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία.

33.

Να καλέσουν τους ενδιαφερομένους φορείς που εκπροσωπούν άλλους τομείς σε εκδηλώσεις όπως είναι οι ευρωπαϊκές εβδομάδες για νέους και οι διασκέψεις της ΕΕ για τη νεολαία όπου είναι σκόπιμο και να διευκολύνουν την ανάδραση και τη συζήτηση μεταξύ τομέων.

III.

Ενίσχυση της προβολής της αξίας των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και των λοιπών εργαλείων πολιτικής στον τομέα της νεολαίας καθώς και του συμπληρωματικού τους ρόλου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

34.

Να εμπλέξουν τους νέους στη λήψη καίριων αποφάσεων πολιτικής που τους επηρεάζουν χρησιμοποιώντας υφιστάμενες ή νέες διόδους συμμετοχής των νέων, όπως μεταξύ άλλων τη διαδικασία διαρθρωμένου διαλόγου.

35.

Να προωθήσουν περισσότερο την αναγνώριση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και της μη τυπικής μάθησης, καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία όπως το Youthpass, σε άλλους τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ο πολιτισμός και μεταξύ άλλων αρμόδιων φορέων.

36.

Να προαγάγουν περαιτέρω την αναγνώριση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, με διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης του πιστοποιητικού Youthpass και πέραν του προγράμματος Erasmus+ και χρησιμοποίησής του, εφόσον ενδείκνυται, ως εθνικού εργαλείου για την αναγνώριση.

37.

Να προωθήσουν τα επιτεύγματα των επαγγελματικών και εθελοντικών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους, ενημερώνοντας τακτικά για αυτά τους άλλους τομείς.

38.

Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου ο εθελοντισμός να γίνει γνωστός, κατανοητός, χρησιμοποιούμενος και αναγνωριζόμενος ως διαδικασία μη τυπικής μάθησης.

39.

Να στηρίξουν και να προωθήσουν την εφαρμογή συνεργατικών πρωτοβουλιών μεταξύ τυπικών και μη τυπικών μαθησιακών πλαισίων με δυνατότητα μεγιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

40.

Να δημιουργήσει δυνατότητες και να στηρίξει τα κράτη μέλη στη χρησιμοποίηση του πιστοποιητικού Youthpass εκτός του προγράμματος Erasmus+ ως εθνικού εργαλείου για την αναγνώριση, αναλόγως περιπτώσεως.


(1)  ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 5.

(3)  ΕΕ C 224 της 3.8.2013, σ. 2.

(4)  Πάνω από 5 εκατ. νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό ανεργίας 21,7 %, ενώ το ποσοστό των ΕΕΑΚ (νέοι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, απασχόλησης ή κατάρτισης) ανήλθε στο 13 %. Πηγή: Eurostat


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Πολιτικό πλαίσιο

1.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης όπου σημειώνεται ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ολιστική προσέγγιση και διατομεακή συνεργασία. Όλα τα μέσα, μέτρα και δράσεις πολιτικής πρέπει να συντονίζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων για την κοινωνική ένταξη των νέων (1).

2.

Τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, στο πλαίσιο της «δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων» (2).

3.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση - απάντηση στον «Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα» και Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 (3).

4.

Τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου όπου τονίζεται ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες διατομεακές πολιτικές για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του τομέα της απασχόλησης (4).

5.

Τη σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (5).

6.

Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (6).


(1)  ΕΕ C 30 της 1.2.2014, σ. 5.

(2)  ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.

(4)  ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.


Top