Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/6


Αίτηση για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

(2015/C 199/06)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτήν την τροποποίηση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (1).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012  (2)

«CORNISH PASTY»

Αριθ. ΕΕ: UK-PGI-0105-01256 – 12.08.2014

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X ) ΕΠΙΠ ( )

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

Όνομα:

Cornish Pasty Association

Διεύθυνση:

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

UNITED KINGDOM

Τηλ.

+44 1872865101

E-mail:

info@cornishpastyassociation.co.uk

Δήλωση για το έννομο συμφέρον της αιτούσας ομάδας:

Η ένωση «Cornish Pasty Association» είναι η μόνη οργάνωση που εκπροσωπεί τα συλλογικά συμφέροντα των παραγωγών του αυθεντικού προϊόντος «Cornish Pasty», το οποίο καταχωρίστηκε ως ΠΓΕ στις 11 Αυγούστου 2011. Η Ένωση είναι ο αιτών που αναφέρεται στις προδιαγραφές της ΠΓΕ. Όλοι οι παραγωγοί του αυθεντικού προϊόντος «Cornish Pasty» ενθαρρύνονται ενεργά να προσχωρήσουν στην Ένωση. Η Ένωση αριθμεί επί του παρόντος 24 ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, που εκπροσωπούν περίπου το 50 % των παραγωγών που είναι γνωστοί και η παραγωγή της αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90 % του συνόλου των κρεατόπιτων που παράγονται στην Κορνουάλη. Σκοπός της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της, είναι να:

α)

ενεργεί ως ενιαίος επίσημος φορέας εκπροσώπησης και στήριξης των παραγωγών και μεταπωλητών του αυθεντικού προϊόντος «Cornish Pasty».

β)

καθοδηγεί τον κλάδο και να αντανακλά τους προβληματισμούς του και, όταν χρειάζεται, να ομιλεί εκ μέρους των μελών.

γ)

αναπτύσσει και εφαρμόζει στρατηγικές για την προστασία και τη διαχείριση του καθεστώτος της Προστατευόμενης Γεωγραφικές Ένδειξης (ΠΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που διέπουν το σύστημα ΠΓΕ, της προώθησης των αυθεντικών προϊόντων «Cornish Pasty» καθώς και κάθε άλλης δράσης που απαιτείται από την Ένωση για την επίτευξη του σκοπών της.

δ)

συνεργάζεται στενά με τις ομάδες εργασίας, τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς προς όφελος των μελών της.

Κατά την περίοδο μετά την καταχώριση του προϊόντος ως ΠΓΕ κατέστη σαφές ότι ορισμένα ήσσονος σημασίας ζητήματα θέτουν εμπόδια στη διαδικασία ελέγχου και συμμόρφωσης. Πράγματι, ορισμένοι παραγωγοί παράγουν κρεατόπιτες με συνταγές και μεθόδους οι οποίες αποκλίνουν ελάχιστα από τις προδιαγραφές, χωρίς όμως να επιφέρουν ουσιαστική διαφορά στη γνησιότητα του προϊόντος. Η Ένωση είναι της άποψης ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι τα εν λόγω προϊόντα παύουν να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού λόγω αυτών των ήσσονος σημασίας αποκλίσεων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις:

α)

δεν αφορούν ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος·

β)

δεν αλλοιώνουν τον δεσμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο i) ή σημείο ii)·

γ)

δεν περιλαμβάνουν αλλαγή της ονομασίας του προϊόντος ή τμήματος αυτής·

δ)

δεν επηρεάζουν την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή· και

ε)

δεν αυξάνουν τους περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος ή των πρώτων υλών του.

Συνεπώς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν στόχο να επιτρέψουν να επιτευχθούν τα ακόλουθα οφέλη για την ομάδα παραγωγών:

1.

να εξασφαλιστεί ότι οι σύγχρονες μέθοδοι της παραγωγής Cornish Pasty περιλαμβάνονται στο πεδίο των προδιαγραφών.

2.

να επιτραπεί σε όλους τους παραγωγούς γνήσιων «Cornish Pasty» να διαθέτουν στην αγορά νομίμως τα προϊόντα τους με την ονομασία και το λογότυπο της ΠΓΕ.

Να δημιουργηθούν σαφείς και μονοσήμαντες προδιαγραφές οι οποίες θα επιτρέπουν αποτελεσματικό έλεγχο, βασιζόμενο σε αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις.

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά(ούν) η(οι) τροποποίηση(τροποποιήσεις)

    Περιγραφή του προϊόντος

    Απόδειξη της καταγωγής

    Μέθοδος παραγωγής

    Δεσμός

    Επισήμανση

    Άλλο (να προσδιοριστεί)

4.   Τύπος τροποποίησης/-εων

    Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και η οποία δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου.

    Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και η οποία απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου.

    Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο).

    Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένων ΕΠΙΠ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

5.   Τροποποίηση(-εις)

Τροποποίηση 1:

Περιγραφή του προϊόντος

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αποσαφηνίζεται ποιοι είναι οι τύποι γλάσου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επάλειψη του «Cornish Pasty» πριν από το ψήσιμο.

Αιτιολόγηση:

Η διατύπωση στις υφιστάμενες προδιαγραφές είναι ασαφής. Οι αρχικές προδιαγραφές επιδίωκαν να επιτρέπουν, επιπλέον από το αυγό και γάλα που συνήθως χρησιμοποιούνται, τα συστατικά αυγού και γάλακτος και τα ιδιότυπα γλάσα που βασίζονται στο αυγό και το γάλα, αλλά κατέστη εμφανές ότι η διατύπωση δεν ήταν σαφής.

Διατύπωση στις ισχύουσες προδιαγραφές:

Η ζύμη μπορεί να είναι είτε τριφτή, αδρή ζύμη είτε ζύμη που εξαρτάται από την ατομική συνταγή του αρτοποιού. Αφού γεμιστεί, η ζύμη μπορεί να σημαδευτεί με σκοπό την ταυτοποίηση του προϊόντος π.χ. με τρύπημα με το μαχαίρι, ή με διάτρηση ή ακόμη με εγκοπές στη ζύμη και στη συνέχεια μπορεί να επαλείφεται με γάλα, αυγό ή και τα δύο, ώστε να αποκτήσει το χρυσοκίτρινο χρώμα της. Το περίβλημα από ζύμη είναι εύγευστο και αρκετά ανθεκτικό ώστε να διατηρεί το σχήμα του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παρασκευής που περιλαμβάνουν το ψήσιμο, την ψύξη και τους χειρισμούς και να προστατεύει το προϊόν από σχισίματα και ρωγμές.

Τροποποιείται ως εξής:

Η ζύμη μπορεί να είναι τριφτή, αδρή ζύμη ή ζύμη που εξαρτάται από την ατομική συνταγή του αρτοποιού. Αφού γεμιστεί, η ζύμη μπορεί να σημαδευτεί με σκοπό την ταυτοποίηση του προϊόντος π.χ. με τρύπημα με το μαχαίρι, ή με διάτρηση ή ακόμη με εγκοπές στη ζύμη και στη συνέχεια μπορεί να επαλείφεται με γλάσο βασισμένο σε συστατικά από γάλα ή αυγό ή και τα δύο, ώστε να αποκτήσει το χρυσοκίτρινο χρώμα της. Το περίβλημα από ζύμη είναι εύγευστο και αρκετά ανθεκτικό ώστε να διατηρεί το σχήμα του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παρασκευής που περιλαμβάνουν το ψήσιμο, την ψύξη και τους χειρισμούς και να προστατεύει το προϊόν από σχισίματα και ρωγμές.

Τροποποίηση 2:

Περιγραφή του προϊόντος

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση επιδιώκεται να προβλεφθεί η χρήση πολύ μικρών ποσοτήτων των προαιρετικών συστατικών στη γέμιση του προϊόντος είτε για αύξηση της γευστικότητας ή ως βοηθητικό μέσο επεξεργασίας, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν το γενικό αρωματικό προφίλ της γέμισης του «Cornish Pasty». Επιδιώκεται επίσης να διευκρινιστεί η διατύπωση σχετικά με τη σφράγιση του προϊόντος.

Αιτιολόγηση:

Ενώ είναι απαραίτητο να προστατευθεί σθεναρά το αρωματικό προφίλ του αυθεντικού προϊόντος «Cornish Pasty» που δημιουργείται από τα βασικά συστατικά του, έχει καταστεί σαφές ότι χρησιμοποιούνται πολλές μικρές παραλλαγές, πολλές από τις οποίες μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η χρήση τους δημιουργεί λεπτές διαφορές στα τελικά προϊόντα που αποτελούν το καμάρι του κάθε αρτοποιού. Το στοιχείο αυτό αποτελεί τμήμα της παράδοσης. Σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν στοχεύει να επιτρέψει να χρησιμοποιούνται ως βασικά συστατικά άλλα πλην των προβλεπόμενων στις προδιαγραφές ή να χρησιμοποιούνται πρόσθετα συστατικά τα οποία θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το συνολικό αρωματικό προφίλ του προϊόντος.

Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής συνεπάγεται επίσης ότι ορισμένοι αρτοποιοί χρησιμοποιούν βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που δεν επηρεάζουν το συνολικό αρωματικό προφίλ του προϊόντος, όπως για παράδειγμα το καλαμποκάλευρο, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση της τοποθέτησης της γέμισης. Μολονότι οι ποσότητες είναι πολύ μικρές, οι αρχικές προδιαγραφές δεν αντικατόπτριζαν το γεγονός αυτό.

Η τροποποιημένη διατύπωση διατηρεί σαφώς την απαίτηση να μην περιέχει το Cornish Pasty τεχνητά πρόσθετα.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι συμπίεσης σε κυματιστό σχήμα δημιουργούν παραλλαγές στην εμφάνιση του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, μερικές φορές η πτύχωση βρίσκεται σε γωνία 45 μοιρών και άλλες φορές σε επίπεδη θέση στο σχήμα «D». Η «Cornish Pasty» διαμορφώνεται σε σχήμα «D» όταν η γέμιση τοποθετείται στο εσωτερικό, αλλά η διαδικασία συμπίεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να μην έχει το ακριβές σχήμα του γράμματος «D». Αυτό δεν είναι το ίδιο με τη σύσφιξη των άκρων στο πάνω τμήμα του προϊόντος, η οποία δεν αποτελεί τμήμα της ιδιαίτερης μεθόδου που συνδέεται με τις κρεατόπιτες της Κορνουάλης και ηθελημένα η μέθοδος αυτή δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στις προδιαγραφές.

Διατύπωση στις ισχύουσες προδιαγραφές:

Τα συστατικά της γέμισης για τις κρεατόπιτες «Cornish Pasty» είναι:

πατάτες, κομμένες σε φέτες ή κύβους,

κράμβη

κρεμμύδι

(η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λαχανικά πρέπει να είναι 25 % τουλάχιστον)

(η περιεκτικότητα του προϊόντος σε κρέας πρέπει να είναι 12,5 % τουλάχιστον)

καρυκεύματα έως την επίτευξη της επιθυμητής γεύσης, αλατοπίπερο.

Κανενός άλλου τύπου κρέας ή λαχανικό, όπως καρότο, ή πρόσθετη ύλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη γέμιση και κανένα συστατικό της γέμισης δεν επιτρέπεται να είναι ήδη μαγειρεμένο τη στιγμή που σφραγίζεται η ζύμη.

Σημείωση: Παραδοσιακά η κράμβη (swede - brassica napobrassica) της Κορνουάλης αναφέρεται ως γογγύλι (turnip - brassica rapa) με αποτέλεσμα οι δύο όροι να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, όμως το πραγματικό συστατικό είναι η κράμβη (brassica napobrassica). Μετά τη συνένωση της ζύμης με τη γέμιση, οι κρεατόπιτες «Cornish Pasty» έχουν το σχήμα του λατινικού γράμματος «D» και τα άκρα τους συγκολλούνται κυματιστά, είτε χειρωνακτικά ή με μηχανικό τρόπο, στη μία πλευρά και ποτέ στην κορυφή.

Ολόκληρο το παρασκεύασμα ψήνεται αργά ώστε να εκφραστούν στο μέγιστο οι γεύσεις των υλικών. Άλλο διακριτικό στοιχείο της Cornish Pasty είναι ότι, ενώ τα συστατικά διακρίνονται μεταξύ τους όσον αφορά την όψη, τη γεύση και την υφή, από τη συνένωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ωμού βόειου κρέατος και των λαχανικών δημιουργείται μια ισορροπημένη και φυσική ευχάριστη γεύση στο σύνολο του προϊόντος. Ακόμη και η ζύμη προσλαμβάνει ελαφρές εύγευστες νότες.

Οι τεχνητές χρωστικές και αρωματικές ουσίες και τα συντηρητικά απαγορεύονται. Τα προϊόντα πωλούνται σε ποικίλα μεγέθη και βάρη, σε διάφορα σημεία πώλησης όπως παραδοσιακά κρεοπωλεία και αρτοπωλεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα με γαστρονομικά προϊόντα και καταστήματα τροφοδοσίας.

Τροποποιείται ως εξής:

Τα υποχρεωτικά συστατικά της γέμισης για την Cornish Pasty είναι:

πατάτες, κομμένες σε φέτες ή κύβους,

κράμβη

κρεμμύδι

(η περιεκτικότητα σε λαχανικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 % του συνόλου του προϊόντος)

βόειο κρέας τεμαχισμένο σε κύβους ή αλεσμένο (η περιεκτικότητα σε κρέας πρέπει να είναι τουλάχιστον 12,5 % του συνόλου του προϊόντος)

καρυκεύματα έως την επίτευξη της επιθυμητής γεύσης, αλατοπίπερο.

Τα αναφερόμενα υποχρεωτικά συστατικά της γέμισης δεν επιτρέπεται να είναι ήδη μαγειρεμένα τη στιγμή που σφραγίζεται το προϊόν.

Στη γέμιση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα κρέατα εκτός από το βόειο κρέας ούτε άλλα λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών συστατικών. Ωστόσο, επιτρέπονται μικρές ποσότητες άλλων προαιρετικών πρόσθετων συστατικών για την αύξηση της γευστικότητας και αρωματικότητας του προϊόντος ή ως βοηθητικών μέσων επεξεργασίας. Δεν πρέπει να μεταβάλλουν το συνολικό αρωματικό προφίλ που δημιουργείται από τα υποχρεωτικά συστατικά. Ο συνολικός όγκος των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και των άλλων πρόσθετων συστατικών πρέπει να ανέρχεται συνολικά σε μέγιστο ποσοστό 5 % της γέμισης, κατά βάρος, στο άψητο προϊόν.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία τεχνητών προσθέτων στη γέμιση του ψημένου προϊόντος.

Σημείωση: Παραδοσιακά η κράμβη (swede - brassica napobrassica) της Κορνουάλης αναφέρεται ως γογγύλι (turnip - brassica rapa) με αποτέλεσμα οι δύο όροι να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, όμως το πραγματικό συστατικό είναι η κράμβη (brassica napobrassica).

Η κρεατόπιτα Cornish Pasty είναι συνενώνεται σε σχήμα που προσομοιάζει στο λατινικό γράμμα «D» και τα άκρα της ζύμης, στη συνέχεια, συμπιέζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν κυματιστή μορφή, είτε χειρωνακτικά ή μηχανικά. Η συμπίεση σε κυματιστό σχήμα είναι η παραδοσιακή διαδικασία με την οποία σφραγίζονται τα άκρα της κρεατόπιτας «Cornish Pasty». Το κυματιστό άκρο που προκύπτει βρίσκεται σε μία πλευρά του κρεατόπιτας και έχει διαφορετικό και διακριτό χαρακτήρα σε σύγκριση με την απλή σύσφιξη των άκρων ώστε να κλείσουν.

Ολόκληρο το παρασκεύασμα ψήνεται αργά ώστε να εκφραστούν στο μέγιστο οι γεύσεις των υλικών. Άλλο διακριτικό στοιχείο του προϊόντος «Cornish Pasty» είναι ότι, ενώ τα συστατικά διακρίνονται μεταξύ τους όσον αφορά την όψη, τη γεύση και την υφή, από τη συνένωση των αρωμάτων κατά το ψήσιμο του ωμού βόειου κρέατος και των λαχανικών δημιουργείται μια ισορροπημένη και φυσική ευχάριστη γεύση στο σύνολο του προϊόντος. Ακόμη και η ζύμη προσλαμβάνει ελαφρές εύγευστες νότες.

Οι κρεατόπιτες «Cornish Pasty» πωλούνται σε ποικίλα μεγέθη και βάρη, σε διάφορα σημεία πώλησης όπως παραδοσιακά κρεοπωλεία και αρτοπωλεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα με γαστρονομικά προϊόντα και καταστήματα τροφοδοσίας.

Τροποποίηση 3:

Απόδειξη προέλευσης

Σκοπός είναι η αποσαφήνιση των μεθόδων ιχνηλασιμότητας.

Αιτιολόγηση:

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αποφεύγεται η αμφισημία και δημιουργείται μια ενιαία μέθοδος με την οποία η προέλευση του προϊόντος μπορεί να ιχνηλατηθεί για όλα τα μεγέθη και τύπους του προϊόντος. Για παράδειγμα, το σήμα υγειονομικής καταλληλότητας που αναφέρεται στην υφιστάμενη διατύπωση ισχύει μόνο για όσους παράγουν συσκευασμένα προϊόντα.

Διατύπωση στις ισχύουσες προδιαγραφές:

Η παραγωγή του προϊόντος εντός της οριοθετημένης περιοχής αποδεικνύεται ανατρέχοντας στα αρχεία που τηρούν οι παραγωγοί και στα εφαρμοζόμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας. Ο εντεταλμένος οργανισμός ελέγχου διεξάγει ετήσιους ελέγχους για κάθε παραγωγό για να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.

Κάθε μέλος λαμβάνει από τον οργανισμό ελέγχου ατομικό αριθμό πιστοποίησης, ο οποίος αναγράφεται στη συσκευασία και σε κάθε άλλο υλικό που χρησιμοποιείται στα σημεία πώλησης κατά την πώληση του προϊόντος «Cornish Pasty». Χάρη στον ατομικό αυτό αριθμό, κάθε πωλούμενη κρεατόπιτα παραπέμπει στον παραγωγό της. Οι μικρής κλίμακας παραγωγοί πωλούν τμήμα της παραγωγής τους μέσω των δικών τους πρατηρίων ενώ οι μεγάλοι παραγωγοί πωλούν τα προϊόντα τους μέσω των μεγάλων λιανεμπόρων.

Οι παραγωγοί λαμβάνουν σήμα υγιεινής από τον οργανισμό προτύπων ασφαλείας των τροφίμων (Food Standards Agency), το οποίο, σε συνδυασμό με τη χρήση ενός κωδικού ημερομηνίας, εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα ενός προϊόντος από το σημείο πώλησης στην παρτίδα παραγωγής και, τέλος, στον εγκεκριμένο προμηθευτή κάθε συστατικού.

Η ένωση «Cornish Pasty Association» επιτηρεί τη χρήση της σφραγίδας γνησιότητας την οποία χορηγεί σε κάθε μέλος της. Η σφραγίδα χρησιμοποιείται σε όλες τις συσκευασίες και στα υλικά των σημείων πώλησης του προϊόντος.

Τροποποιείται ως εξής:

Η παραγωγή του προϊόντος εντός της οριοθετημένης περιοχής αποδεικνύεται ανατρέχοντας στα αρχεία που τηρούν οι παραγωγοί και στα εφαρμοζόμενα συστήματα ιχνηλασιμότητας.

Κάθε παραγωγός λαμβάνει από την «Cornish Pasty Association» ατομικό αριθμό πιστοποίησης, ο οποίος αναγράφεται στη συσκευασία και στα σημεία πώλησης. Χάρη στον ατομικό αυτό αριθμό, κάθε πωλούμενη κρεατόπιτα παραπέμπει στον παραγωγό της. Αρχείο με τους αριθμούς πιστοποίησης θα ενημερώνεται από την Cornish Pasty Association μέσω σύνδεσης με τους καθορισμένους οργανισμούς ελέγχου.

Η Cornish Pasty Association επιτηρεί τη χρήση του δικού της σήματος γνησιότητας, το οποίο χορηγεί σε κάθε μέλος της.

Τροποποίηση 4:

Μέθοδος παραγωγής

Προσθήκη της λέξης «αλεσμένο» για να αποσαφηνιστούν τα συστατικά της γέμισης και να παρουσιαστεί μια πιο συνοπτική περιγραφή της μεθόδου παραγωγής.

Αιτιολόγηση:

Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις αντανακλούν τα υπόλοιπα τμήματα των προδιαγραφών με μεγαλύτερη ακρίβεια και αίρουν τις περιττές επαναλήψεις.

Υφιστάμενη διατύπωση:

Ειδικά επιλεγμένα τεμάχια βοείου κρέατος και πατάτες, κρεμμύδια και κράμβη/γογγύλι (ρέβα) προετοιμάζονται, με κοπή σε χονδρά τεμάχια. Η κρεατόπιτα παρασκευάζεται και τυλίγεται στο απαιτούμενο σχήμα.

Τα άψητα συστατικά της γέμισης καρυκεύονται ελαφρώς με αλάτι και πιπέρι και τοποθετούνται στο περίβλημα της πίτας. Το περίβλημα διπλώνεται από πάνω και σχηματίζεται η κυματιστή πτύχωση σε σχήμα «D». Η κρεατόπιτα στη συνέχεια αλείφεται με γλάσο επάλειψης και ψήνεται αργά ώστε να αποδεσμευθεί η γεύση των ακατέργαστων υλών. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το μέγεθος του προϊόντος, το οποίο μπορεί να ποικίλλει.

Οι πίτες πωλούνται σε διάφορα σημεία πώλησης, από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έως τα πρατήρια των παραγωγών.

Τροποποιείται ως εξής:

Ειδικά επιλεγμένα τεμάχια βοείου κρέατος και πατάτες, κρεμμύδια και κράμβη/γογγύλι προετοιμάζονται, με κοπή σε κιμά ή χονδρά τεμάχια. Η κρεατόπιτα παρασκευάζεται και τυλίγεται στο απαιτούμενο σχήμα.

Τα άψητα συστατικά της γέμισης καρυκεύονται ελαφρώς και τοποθετούνται στο περίβλημα της πίτας. Το περίβλημα διπλώνεται από πάνω και σχηματίζεται το σχήμα «D». Η κρεατόπιτα στη συνέχεια αλείφεται με γλάσο επάλειψης και ψήνεται αργά ώστε να αποδεσμευθεί η γεύση των ακατέργαστων συστατικών. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το μέγεθος του προϊόντος, το οποίο μπορεί να ποικίλλει.

Τροποποίηση 5:

Άλλα — επισήμανση

Επιδιώκεται να μην υφίσταται πλέον η απαίτηση να χρησιμοποιείται το λογότυπο της «Cornish Pasty Association» σε όλες τις συσκευασίες.

Αιτιολόγηση:

Η αρχική διατύπωση απαιτούσε όλα τα προϊόντα να φέρουν το λογότυπο της «Cornish Pasty Association», απαίτηση που δεν μπορεί να επιβληθεί καθώς δεν απαιτείται να είναι όλοι οι παραγωγοί του προϊόντος «Cornish Pasty» μέλη της ένωσης «Cornish Pasty Association» και το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον από τα μέλη.

Η απαίτηση για χρήση του συμβόλου της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) παραμένει σε ισχύ αλλά δεν χρειάζεται να διατυπωθεί εκ νέου στο παρόν έγγραφο επειδή καλύπτεται από τη γενική νομοθεσία περί προστατευόμενων ονομασιών τροφίμων.

Υφιστάμενη διατύπωση:

Το εγκεκριμένο λογότυπο για τις ΠΓΕ πρέπει να χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης, και σε κάθε συσκευασία που περιέχει το προϊόν και το λογότυπο που αναπτύχθηκε για την απόδειξη της γνησιότητας του προϊόντος· τα παραπάνω πρέπει να υποστηρίζονται από τα υλικά του σημείου πώλησης.

Τροποποιείται ως εξής:

(κενό)

Τροποποίηση 6:

Άλλο — επικαιροποίηση των λεπτομερειών του ορισθέντος οργανισμού ελέγχου

Αιτιολόγηση:

Επικαιροποιούνται τα στοιχεία των υφιστάμενων οργανισμών ελέγχου. Η Connaught Compliance Services Ltd δεν ασχολείται πλέον με την εμπορία και, ως εκ τούτου, αφαιρείται από τον σχετικό κατάλογο. Η προσθήκη του Cornwall Council ως οργανισμού ελέγχου παρέχει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να επιλέγουν από ευρύτερο φάσμα οργανισμών ελέγχου.

Υφιστάμενη διατύπωση:

Οργανισμός ελέγχου:

Όνομα:

Product Authentication Inspectorate Limited

Διεύθυνση:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

UNITED KINGDOM

Τηλ.

+44 1903237799

Φαξ

+44 1903204445

E-mail:

paul.wright@thepaigroup.com

Όνομα:

Connaught Compliance Services Ltd

Διεύθυνση:

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Τηλ.

+44 2920856505

E-mail:

 

Όνομα

:

SAI Global

Διεύθυνση

:

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon Drive

Milton Keynes

MK6 1AX

UNITED KINGDOM

Τροποποιείται ως εξής:

Οργανισμός ελέγχου:

Product Authentication Inspectorate Limited

Διεύθυνση:

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

UNITED KINGDOM

Τηλ.

+44 1423878878

E-mail:

food@thepaigroup.com

Όνομα:

SAI Global

Διεύθυνση:

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

UNITED KINGDOM

Τηλ.

+44 1926854111

E-mail:

info.emea@saiglobal.com

Όνομα:

Cornwall Council

Διεύθυνση:

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

UNITED KINGDOM

Τηλ.

+44 3001234191

E-mail:

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Ο οργανισμός ελέγχου πληροί τις αρχές του προτύπου EN 45011.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«CORNISH PASTY»

Αριθ. ΕΕ: UK-PGI-0105-01256 – 12.08.2014

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία(ες) (ΠΟΠ ή ΠΓΕ)

«Cornish Pasty»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος (που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XI)

Κλάση 2.3. Προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν «Cornish Pasty» είναι μια εύγευστη κρεατόπιτα σε σχήμα «D» με γέμιση από βόειο κρέας, λαχανικά και καρυκεύματα.

Ζύμη:

Η ζύμη μπορεί να είναι τριφτή, αδρή ζύμη ή ζύμη που εξαρτάται από την ατομική συνταγή του αρτοποιού. Αφού γεμιστεί, η ζύμη μπορεί να σημαδευτεί με σκοπό την ταυτοποίηση του προϊόντος π.χ. με τρύπημα με το μαχαίρι, ή με διάτρηση ή ακόμη με εγκοπές στη ζύμη και στη συνέχεια μπορεί να επαλείφεται με γλάσο βασισμένο σε συστατικά από γάλα ή αυγό ή και τα δύο, ώστε να αποκτήσει το χρυσοκίτρινο χρώμα της. Το περίβλημα από ζύμη είναι εύγευστο και αρκετά ανθεκτικό ώστε να διατηρεί το σχήμα του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών παρασκευής που περιλαμβάνουν το ψήσιμο, την ψύξη και τους χειρισμούς και να προστατεύει το προϊόν από σχισίματα και ρωγμές.

Γέμιση:

Τα υποχρεωτικά συστατικά της γέμισης για την Cornish Pasty είναι:

πατάτες, κομμένες σε φέτες ή κύβους,

κράμβη

κρεμμύδι

(η περιεκτικότητα σε λαχανικά πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 % του συνόλου του προϊόντος)

βόειο κρέας τεμαχισμένο σε κύβους ή αλεσμένο (η περιεκτικότητα σε κρέας πρέπει να είναι τουλάχιστον 12,5 % του συνόλου του προϊόντος)

καρυκεύματα έως την επίτευξη της επιθυμητής γεύσης, αλατοπίπερο.

Τα αναφερόμενα υποχρεωτικά συστατικά της γέμισης δεν επιτρέπεται να είναι ήδη μαγειρεμένα τη στιγμή που σφραγίζεται το προϊόν.

Στη γέμιση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλα κρέατα εκτός από το βόειο κρέας ούτε άλλα λαχανικά εκτός εκείνων που αναφέρονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών συστατικών. Ωστόσο, επιτρέπονται μικρές ποσότητες άλλων προαιρετικών πρόσθετων συστατικών για την αύξηση της γευστικότητας και αρωματικότητας του προϊόντος ή ως βοηθητικών μέσων επεξεργασίας. Δεν πρέπει να μεταβάλλουν το συνολικό αρωματικό προφίλ που δημιουργείται από τα υποχρεωτικά συστατικά. Ο συνολικός όγκος των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και των άλλων πρόσθετων συστατικών πρέπει να ανέρχεται συνολικά σε μέγιστο ποσοστό 5 % της γέμισης, κατά βάρος, στο άψητο προϊόν.

Παραδείγματα προαιρετικών συστατικών που επιτρέπονται, εφόσον η χρήση τους δεν εμποδίζει να πληροί το τελικό προϊόν τις άλλες απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, είναι:

Για την αύξηση της γευστικότητας: λιπαρές ύλες όπως βούτυρο, πηγμένη κρέμα ή περινεφρικό λίπος.

Για τη συμπλήρωση των γεύσεων της γέμισης: συστατικά όπως βόειος ή φυτικός ζωμός.

Ως βοηθητικά μέσα επεξεργασία: συστατικά όπως καλαμποκάλευρο, άμυλο πατάτας και θειώδεις ενώσεις.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία τεχνητών προσθέτων στη γέμιση του ψημένου προϊόντος.

Σημείωση: Παραδοσιακά η κράμβη (swede - brassica napobrassica) της Κορνουάλης αναφέρεται ως γογγύλι (turnip - brassica rapa) με αποτέλεσμα οι δύο όροι να χρησιμοποιούνται αδιακρίτως, όμως το πραγματικό συστατικό είναι η κράμβη (brassica napobrassica).

Η κρεατόπιτα Cornish Pasty είναι συνενώνεται σε σχήμα που προσομοιάζει στο λατινικό γράμμα «D» και τα άκρα της ζύμης, στη συνέχεια, συμπιέζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν κυματιστή μορφή, είτε χειρωνακτικά ή μηχανικά. Η συμπίεση σε κυματιστό σχήμα είναι η παραδοσιακή διαδικασία με την οποία σφραγίζονται τα άκρα της κρεατόπιτας «Cornish Pasty». Το κυματιστό άκρο που προκύπτει βρίσκεται σε μία πλευρά του κρεατόπιτας και έχει διαφορετικό και διακριτό χαρακτήρα σε σύγκριση με την απλή σύσφιξη των άκρων ώστε να κλείσουν.

Ολόκληρο το παρασκεύασμα ψήνεται αργά ώστε να εκφραστούν στο μέγιστο οι γεύσεις των υλικών. Άλλο διακριτικό στοιχείο του προϊόντος «Cornish Pasty» είναι ότι, ενώ τα συστατικά διακρίνονται μεταξύ τους όσον αφορά την όψη, τη γεύση και την υφή, από τη συνένωση των αρωμάτων κατά το ψήσιμο του ωμού βόειου κρέατος και των λαχανικών δημιουργείται μια ισορροπημένη και φυσική ευχάριστη γεύση στο σύνολο του προϊόντος. Ακόμη και η ζύμη προσλαμβάνει ελαφρές εύγευστες νότες.

Οι κρεατόπιτες «Cornish Pasty» πωλούνται σε ποικίλα μεγέθη και βάρη, σε διάφορα σημεία πώλησης όπως παραδοσιακά κρεοπωλεία και αρτοπωλεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα με γαστρονομικά προϊόντα και καταστήματα τροφοδοσίας.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

τριφτή, αδρή ζύμη ή ζύμη ζαχαροπλαστικής

βόειο κρέας

πατάτα

κρεμμύδι

κράμβη

αρτύματα

Τα προαιρετικά συστατικά και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, υπόκεινται στους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Η συνένωση της ζύμης με τη γέμιση στις πίτες που προετοιμάζονται για ψήσιμο πρέπει να εκτελείται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Το ψήσιμο δεν πρέπει υποχρεωτικά να εκτελείται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Επιτρέπεται η αποστολή του τελικού αλλά άψητου ή/και κατεψυγμένου προϊόντος σε αρτοπωλεία ή άλλα καταστήματα εκτός της περιοχής, όπου μπορούν να ψηθούν σε φούρνους για να διατεθούν στην κατανάλωση.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του παραγωγού πρέπει να αναγράφεται επί της συσκευασίας (εάν προϊόν πωλείται προσυσκευασμένο) και στο σημείο πώλησης, εφόσον το προϊόν δεν είναι συσκευασμένο.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η διοικητική περιοχή της Κορνουάλης.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Η φύση του κλίματος της Κορνουάλης, που είναι υγρό και ήπιο, καθώς και η φυσική του γεωγραφία το έχουν καταστήσει ιδανικό για την παραγωγή βοείου κρέατος και την καλλιέργεια λαχανικών. Οι πατάτες και οι κράμβες/γογγύλια ανέκαθεν αποτελούσαν και αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα οπωροκηπευτικά προϊόντα της Κορνουάλης. Παρόλο που δεν προβλέπεται η απαίτηση να προέρχονται οι πρώτες ύλες από την Κορνουάλη, στην πράξη οι περισσότερες εξακολουθούν να προέρχονται από τα τοπικά αγροκτήματα, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοση της συμβιωτικής σχέσης μεταξύ καλλιεργητών και αρτοποιών της Κορνουάλης.

Τα ορυχεία έχουν παράδοση πολλών αιώνων στην Κορνουάλη, ωστόσο ο εξορυκτικός κλάδος έφθασε στο απόγειό του τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουν αφήσει πίσω τους τα ορυχεία είναι τόσο μεγάλη που, παρόλο που ο κλάδος δεν υφίσταται πλέον, επιλεγμένα τοπία ορυχείων σε όλη την Κορνουάλη χαρακτηρίστηκαν Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2006.

Οι εργάτες στα ορυχεία και στα κτήματα έπαιρναν μαζί τους στη δουλειά αυτό το βολικό στη μεταφορά και την κατανάλωση τρόφιμο επειδή εξυπηρετούσε τις ανάγκες τους. Το μέγεθος και το σχήμα του επέτρεπαν την εύκολη μεταφορά του (συνήθως στην τσέπη), το περίβλημα απομόνωνε το περιεχόμενο και ήταν αρκετά ανθεκτικό ώστε να επιβιώσει στη διαδικασία ενώ τα υγιεινά, θρεπτικά συστατικά του επέτρεπαν στους εργάτες να ανταπεξέλθουν στον κάματο της ημέρας. Πολλές ιστορίες κυκλοφορούν σχετικά με το σχήμα του προϊόντος· σύμφωνα με τη δημοφιλέστερη από αυτές, το σχήμα «D» επέτρεπε στους εργάτες στα ορυχεία κασσίτερου να το ξαναζεσταίνουν μέσα στο ορυχείο και να το καταναλώνουν με ασφάλεια. Η κρούστα (κυματιστό άκρο) χρησιμοποιούνταν σαν χειρολαβή που απορριπτόταν στη συνέχεια λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων αρσενικού σε πολλά από τα ορυχεία κασσίτερου.

Πολυάριθμα ιστορικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σημασία του Cornish pasty ως τμήματος της γαστρονομικής κληρονομιάς της κομητείας. Η κρεατόπιτα αυτή διαδόθηκε ευρέως τον 16ο και 17ο αιώνα και απέκτησε αδιαμφισβήτητα την πραγματική της ταυτότητα, ως προϊόν της Κορνουάλης, τα τελευταία 200 έτη.

Από έρευνες έχει προκύψει ότι οι συνειρμοί που συνδέουν την πίτα με την Κορνουάλη είναι τόσο ισχυροί σήμερα όσο ήταν πριν από 200 χρόνια, τόσο εντός της κομητείας όσο και εκτός αυτής. Οι τουρίστες επισκέπτονται την Κορνουάλη από τότε που αναπτύχθηκαν σιδηροδρομικές συνδέσεις με την κομητεία, με αποτέλεσμα οι κρεατόπιτες Cornish pasty να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εμπειρίας του επισκέπτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε τη στάση απέναντι στα τοπικά τρόφιμα της Κορνουάλης, τα προϊόντα Cornish Clotted Cream (που έχει ήδη αναγνωριστεί ως ΠΟΠ) και Cornish Pasty βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου με τα προϊόντα που γεύονται συχνότερα οι επισκέπτες. Εύγλωττη απόδειξη της ποιότητας του προϊόντος είναι το γεγονός ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα περιέγραφαν τις πίτες που γεύονταν κατά την επίσκεψή τους στην κομητεία ως «πραγματικές πίτες» και ανέφεραν τη σημαντική διαφορά που παρουσίαζε το Cornish Pasty από την Κορνουάλη σε σύγκριση με τα «χωρίς ταυτότητα, μαζικής παραγωγής» προϊόντα που επιτρέπεται να φέρουν την ίδια ονομασία. Τα προϊόντα Cornish Pasty και Cornish Clotted Cream είναι επίσης τα προϊόντα που συνηθέστερα παίρνουν μαζί τους οι επισκέπτες όταν επιστρέφουν στον τόπο τους, είτε με ταχυδρομική παράδοση είτε αγοράζοντάς τα από τα τοπικά καταστήματα (πηγή: «Consumer Attitudes to Cornish Produce» Ruth Huxley 2002).

Το προϊόν Cornish Pasty διακρίνεται, στην εμφάνιση, από το σχήμα «D» και το κυματιστό άκρο. Το σχήμα έχει σκοπό να διευκολύνει τη μεταφορά του (συνήθως στην τσέπη) και επέτρεπε στους εργάτες στα ορυχεία κασσίτερου να τα θερμαίνουν μέσα στις υπόγειες στοές και να τα καταναλώνουν με ασφάλεια. Η κρούστα (κυματιστό άκρο) χρησιμοποιούνταν σαν χειρολαβή που απορριπτόταν στη συνέχεια λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων αρσενικού σε πολλά από τα ορυχεία κασσίτερου. Το περίβλημα από ζύμη απομόνωνε το περιεχόμενο και ήταν αρκετά ανθεκτικό ώστε να επιβιώσει στη διαδικασία ενώ τα υγιεινά, θρεπτικά συστατικά του επέτρεπαν στους εργάτες να ανταπεξέλθουν στον κάματο της ημέρας.

Το προϊόν Cornish Pasty κατέχει σταθερή και φημισμένη θέση στη γαστρονομική κληρονομιά της Κορνουάλης και πολλά έχουν γραφτεί γι' αυτό επί πολλούς αιώνες. Η κρεατόπιτα αυτή διαδόθηκε ευρέως τον 16ο και 17ο αιώνα και απέκτησε αδιαμφισβήτητα την πραγματική της ταυτότητα, ως προϊόν της Κορνουάλης, τα τελευταία 200 έτη.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, η κρεατόπιτα Cornish pasty είχε μετατραπεί σε βασικό είδος της διατροφής των εργατών σε όλη την Κορνουάλη καθώς και των οικογενειών τους. Οι εργάτες στα ορυχεία και στα κτήματα έπαιρναν μαζί τους στη δουλειά αυτό το βολικό στη μεταφορά και την κατανάλωση τρόφιμο επειδή εξυπηρετούσε τις ανάγκες τους.

Αποδεικτικό στοιχείο για τον ρόλο του Cornish pasty ως παραδοσιακού τροφίμου της Κορνουάλης συναντάμε στο έργο του Worgan «Agricultural Survey of Cornwall» του 1808. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «οι εργάτες διέθεταν συνήθως λίγο βόειο κρέας για την πίτα τους». Από τα αρχεία του 1860 προκύπτει ότι τα παιδιά που εργάζονταν στα ορυχεία έπαιρναν επίσης μαζί τους πίτες για το κολατσιό τους (crib ή croust στην τοπική διάλεκτο).

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι κρεατόπιτες παράγονταν σε μεγάλη κλίμακα σε όλη την κομητεία ως βασικό τρόφιμο για τους εργάτες στα κτήματα και τα ορυχεία. Υπάρχουν παραδείγματα από καρτ ποστάλ της Εδουαρδιανής εποχής, της περιόδου 1901-1910 περίπου, που δείχνουν κρεατόπιτες Cornish pasty καθώς και αποσπάσματα από τους οδηγούς μαγειρικής «Good Things in England» (1922) και «Cornish Recipes, Ancient and Modern» (1929) που δείχνουν τυπικές συνταγές για πίτες.

Από έρευνες έχει προκύψει ότι οι συνειρμοί που συνδέουν την πίτα με την Κορνουάλη είναι τόσο ισχυροί σήμερα όσο ήταν πριν από 200 χρόνια, τόσο εντός της κομητείας όσο και εκτός αυτής. Οι τουρίστες επισκέπτονται την Κορνουάλη από τότε που αναπτύχθηκαν σιδηροδρομικές συνδέσεις με την κομητεία, με αποτέλεσμα οι κρεατόπιτες Cornish pasty να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εμπειρίας του επισκέπτη.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17.

(2)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


Top