Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0615

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

COM/2015/0615 final - 2015/0278 (COD)

Βρυξέλλες, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

2015/0278(COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στην παρούσα αιτιολογική έκθεση παρουσιάζεται εκτενέστερα η πρόταση για μια νέα οδηγία με στόχο την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Επί του παρόντος, οι οικονομικοί φορείς αντιμετωπίζουν αποκλίνουσες και συχνά αντικρουόμενες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που τους εμποδίζουν να επωφεληθούν από το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς.

Η προτεινόμενη οδηγία υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεών τους καθώς και των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ) 1 όσον αφορά την προσβασιμότητα.

Η προσβασιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της ΣΗΕΔΑΑ, στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος μαζί με 25 κράτη μέλη της 2 . Αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 3 που καθορίζει δράσεις για την εφαρμογή της ΣΗΕΔΑΑ σε επίπεδο ΕΕ. Η προσβασιμότητα προλαμβάνει ή εξαλείφει τα εμπόδια στη χρήση βασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιτρέπει την αντίληψη, τον χειρισμό και την κατανόηση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία 4 , σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

1.1.Στόχοι και περιεχόμενο της πρότασης

Η πρόταση έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και στην άρση και αποτροπή των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των πολιτών με αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, αναμένεται ότι το 2020 περίπου 120 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφέρουν από πολλαπλές και/ή ήπιας μορφής αναπηρίες. Η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για συγκεκριμένα προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες αυτών των καταναλωτών όσο και της βιομηχανίας. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη ένταξη και συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία. Στηρίζει την ανεξάρτητη διαβίωση και την αυτόνομη επιλογή. Συμβάλλει, επίσης, στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία 5 .

Διαφορές στη νομοθεσία, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσβασιμότητα υφίστανται και είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν καθώς τα κράτη μέλη αναπτύσσουν νέους κανόνες προσβασιμότητας. Αυτό αποτελεί συνέπεια της έναρξης ισχύος της ΣΗΕΔΑΑ για την ΕΕ και την πλειονότητα των κρατών μελών, καθώς και του γενικού χαρακτήρα των διατάξεών της, οι οποίες είναι ανοικτές σε διάφορες ερμηνείες και πρακτικές κατά την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Ένα παράδειγμα αποκλινόντων κανόνων αποτελεί η περίπτωση της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο όταν τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικές εκδόσεις των κατευθυντήριων γραμμών W3C/WCAG· ένα άλλο είναι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, όπου χρησιμοποιούνται διαφορετικά πρότυπα για τους υποτίτλους και την ακουστική περιγραφή. Επιπλέον, παρόμοια αποτελέσματα θα έχουν οι αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ που κάνουν υποχρεωτική την προσβασιμότητα γενικά, χωρίς να δίνεται ορισμός, όπως στην περίπτωση των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι μη εναρμονισμένες εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα δημιουργούν εμπόδια στην εσωτερική αγορά. Οι προμηθευτές που λειτουργούν διασυνοριακά επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος παραγωγής για να συμμορφωθούν με αποκλίνοντες κανόνες προσβασιμότητας. Ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική μεγέθυνση παρεμποδίζονται επειδή οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, μπορεί να μην διαθέτουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητες για να συμμορφωθούν με την εκμάθηση και την υλοποίηση όλων των διαφορετικών εθνικών απαιτήσεων και διαδικασιών. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι ΜΜΕ στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, διότι διαφορετικά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δεύτερης κατηγορίας ή χαμηλότερης ποιότητας.

Οι εθνικές αρχές, οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών έρχονται αντιμέτωποι με ασάφειες σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για πιθανές διασυνοριακές υπηρεσίες, καθώς και σχετικά με το ισχύον πλαίσιο πολιτικής για την προσβασιμότητα.

Η περιγραφόμενη κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη να αναληφθεί δράση και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών καθορίζοντας και χρησιμοποιώντας κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα επιλεγμένα προϊόντα και τις υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας τις ίδιες απαιτήσεις για τη νομοθεσία της ΕΕ που θεσπίζει τις γενικές υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο. Η πρόταση αποσκοπεί στη μείωση και την αποτροπή εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο.

Η εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με την προσβασιμότητα προτείνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί ένα τέλος στις νομοθετικές αποκλίσεις.

1.2.Τεχνικό πλαίσιο

Οι κατασκευαστές και οι πάροχοι υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν επί του παρόντος διαφορετικές προσεγγίσεις για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όταν κατασκευάζουν/παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες με ειδικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Οι προσεγγίσεις αυτές συχνά βασίζονται σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα, τις περισσότερες φορές χωρίς εναρμόνιση των προτύπων μεταξύ περιφερειών ή χωρών.

Ορισμένα πρότυπα προσβασιμότητας βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ύστερα από αιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τυποποίηση προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ESO). Με τις εν λόγω αιτήσεις τυποποίησης (μη νομοθετικές δράσεις) οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης κλήθηκαν να ευθυγραμμίσουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εθελοντικών προτύπων με τις παγκόσμιες εξελίξεις. Οι αιτήσεις που αφορούν την προσβασιμότητα είναι: M/376 6 (2005) σχετικά με τις ΤΠΕ, η οποία οδήγησε στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 7 του Φεβρουαρίου 2014· M/420 8 (2007) σχετικά με το δομημένο περιβάλλον και M/473 9 σχετικά με την ενσωμάτωση της προσβασιμότητας, σύμφωνα με την προσέγγιση «Σχεδιασμός για όλους» στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Οι εν λόγω αιτήσεις τυποποίησης εκδόθηκαν μετά από θετική γνωμοδότηση των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ και κάλεσε τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ορισμένα εθελοντικά πρότυπα προσβασιμότητας και να αναθεωρήσουν, εφόσον είναι δυνατόν, τα υφιστάμενα πρότυπα ώστε να παρέχουν καλύτερη καθοδήγηση όσον αφορά τις αρχές του «Σχεδιασμού για όλους».

Η εν λόγω ζητούμενη εθελοντική εργασία ευρωπαϊκής τυποποίησης είναι χρονοβόρα και, ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων, είναι πιθανόν να προκύψουν εθνικές εργασίες τυποποίησης. Ως εκ τούτου, η εθελοντική ευρωπαϊκή τυποποίηση θα πρέπει να υποστηριχθεί με κανονιστικές παρεμβάσεις για να επιτευχθεί η προβλεπόμενη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην οδηγία δίνονται ως προς τους γενικούς στόχους. Ένας τρόπος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με αυτές τις απαιτήσεις είναι η εφαρμογή εθελοντικών εναρμονισμένων προτύπων που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση 10 .

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα που απορρέουν από τα ως άνω αιτήματα ή οποιαδήποτε άλλα υφιστάμενα κατάλληλα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα πρωτοβουλία ως βάση για εκείνα τα εναρμονισμένα πρότυπα που παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης.

1.3.Πολιτικό πλαίσιο

Ο κύριος στόχος αυτής της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τούτο ευθυγραμμίζεται σαφώς με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Γιούνκερ «η επόμενη Επιτροπή να στηριχθεί στα πλεονεκτήματα της εσωτερικής μας αγοράς και να εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό της σε όλες τις διαστάσεις του». Η εν λόγω οδηγία θα συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2015 11 , το οποίο επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Επιτροπής να καταστεί η προσβασιμότητα καταλύτης της κοινωνικής ένταξης: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ως προς την ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, σεβόμενη πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει την προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις τεχνολογίες και στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και σε λοιπές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.»

Το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία υποχρεώνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων τους ως συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Το άρθρο 3 αναφέρεται στην προσβασιμότητα ως γενική αρχή της σύμβασης που θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την απόλαυση των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που αναφέρονται στη σύμβαση.

Ο νομικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων σχετικά με την προσβασιμότητα στο πλαίσιο της Σύμβασης του ΟΗΕ επιβεβαιώνεται στη γενική παρατήρηση για το άρθρο 9 της Σύμβασης - Προσβασιμότητα 12 που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 από την επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αναφέρει ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να θεσπίζουν, να δημοσιεύουν και να παρακολουθούν εθνικά πρότυπα προσβασιμότητας [...]. Τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να προβαίνουν σε διεξοδική αναθεώρηση της νομοθεσίας τους σχετικά με την προσβασιμότητα, προκειμένου να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν κενά στη νομοθεσία και την εφαρμογή της». Επιπλέον, αναφέρει ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να θεσπίσουν νομοθετικό πλαίσιο με συγκεκριμένα, εκτελεστά και χρονικώς προσδιορισμένα σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της σταδιακής τροποποίησης και προσαρμογής από ιδιωτικούς φορείς των υπηρεσιών που ήταν προηγουμένως απρόσιτες σε προσβάσιμες. Τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι όλα τα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες θα είναι πλήρως προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες.»

Η δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια ανανεώθηκε το 2010 με την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020». Αυτή η στρατηγική καταρτίστηκε σύμφωνα με τη ΣΗΕΔΑΑ. Η δράση της ΕΕ θα στηρίξει και θα συμπληρώσει τις εθνικές ενέργειες για την υλοποίηση της προσβασιμότητας και την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων.

Η προσβασιμότητα έχει συμπεριληφθεί σε διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ. Στη νομοθεσία της ΕΕ προβλέπονται ορισμένες λεπτομερείς απαιτήσεις προσβασιμότητας που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή τομείς. Άλλες, όπως οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και οι κανονισμοί για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία έχουν γενική απαίτηση προσβασιμότητας (πρώτα για την περίοδο 2007-2013, και ακόμη πιο ενισχυμένες διατάξεις για την περίοδο 2014-2020). Ωστόσο, λείπει ένας κοινός ορισμός της προσβασιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο «Σχέδιο δράσης για την περίοδο 2010-2015» 13 που συνοδεύει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και των φραγμών όσον αφορά την προσβασιμότητα, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να εκπονήσει μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα που να θεσπίζει γενικό πλαίσιο σε σχέση με την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

1.4.Συνέπεια με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Σε πολλές περιπτώσεις, η νομοθεσία της ΕΕ εξετάζει την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες εστιάζοντας σε συγκεκριμένο τομέα. Αυτή είναι η περίπτωση των κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς (αεροπορικές, σιδηροδρομικές, πλωτές, λεωφορείων και πούλμαν) που εστιάζουν στην κατάργηση των διακρίσεων και της παροχής συνδρομής σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων. 14 Υφίσταται επίσης νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων μεταφοράς επιβατών, όπως λεωφορεία χαμηλού δαπέδου 15 , σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό 16 και πλωτές συγκοινωνίες 17 , ενώ υπάρχουν τεχνικά πρότυπα με τα οποία εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των οχημάτων για τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Το πεδίο εφαρμογής τους δεν θα θιγεί από την παρούσα πρόταση. Ωστόσο, η βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταφορών που θα επιφέρει η παρούσα πρωτοβουλία μπορεί να διευκολύνει την παροχή βοήθειας και/ή να μειώσει την ανάγκη και το σχετικό κόστος.

Η παρούσα πρόταση συνάδει με την πρόταση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα σε δικτυακούς τόπους οργανισμών του δημόσιου τομέα 18 , που καλύπτει μια συγκεκριμένη ομάδα δικτυακών τόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η παρούσα πρωτοβουλία συμπληρώνει την πρόταση αυτή περιλαμβάνοντας ορισμένους δικτυακούς τόπους του ιδιωτικού τομέα. Μαζί συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς που προωθήθηκε με τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων από παρόχους βασικών υπηρεσιών σε πολίτες. Για να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν τις ίδιες προδιαγραφές προσβασιμότητας ανεξάρτητα από τον τύπο του δικτυακού τόπου, οι απαιτήσεις ιστο-προσβασιμότητας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα προτεινόμενη οδηγία είναι ταυτόσημες με εκείνες της πρότασης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα.

Καθορίζοντας τις απαιτήσεις για την προσβασιμότητα, η πρόταση θα αποσαφηνίσει τις υποχρεώσεις προσβασιμότητας της νομοθεσίας της ΕΕ, θεσπίζοντας υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές, π.χ. στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Ως εκ τούτου, θα ισχύει για τις εν λόγω πρωτοβουλίες χωρίς να τις τροποποιεί, παρά τους διαφορετικούς τους στόχους και τη διαφορετική τους νομική βάση, με το πλεονέκτημα της περαιτέρω διευκρίνισης σχετικά με το τι νοείται με την προσβασιμότητα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου.

Μια μελλοντική νομοθεσία με υποχρεώσεις προσβασιμότητας θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τις κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας πρωτοβουλίας, βελτιώνοντας τη συνοχή στην εσωτερική αγορά.

Επιπλέον, η έννοια της ενεργού γήρανσης που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών το 2012 υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας προσβάσιμων ή «φιλικών προς τους ηλικιωμένους περιβαλλόντων» ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μια ανεξάρτητη ζωή στην τοπική κοινότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Η προσβασιμότητα αποτελεί ένα από τα βασικά της συστατικά στοιχεία. Δεδομένης της στενής συσχέτισης μεταξύ αναπηρίας και γήρανσης, 19 η προσβασιμότητα είναι ουσιώδους σημασίας για τους ηλικιωμένους για να παραμένουν ενεργοί, να ζήσουν ανεξάρτητα και να συμβάλλουν στην οικονομία της τρίτης ηλικίας 20 .

Σε διεθνές επίπεδο, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα ευρύ πλαίσιο νομοθεσίας για την προσβασιμότητα, συχνά με λεπτομερή υποχρεωτικά πρότυπα και κανόνες 21 . Ως εκ τούτου, και όπως εκφράστηκε από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως από τη βιομηχανία των ΤΠΕ), η πρόταση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των διατάξεων που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και των κανόνων της ΕΕ, δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτός ο στόχος θα διευκολυνθεί από το έργο τυποποίησης που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο του αιτήματος τυποποίησης M/376 22 . Η παρούσα πρωτοβουλία της ΕΕ για την προσβασιμότητα θα μπορούσε να θέσει ένα πλαίσιο όπου πρότυπα προσβασιμότητας που αναπτύσσονται για χρήση σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας διατλαντικής αγοράς.

Η πρόταση αυτή θα προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή άλλων προτύπων σχετικά με την προσβασιμότητα, τα οποία απορρέουν από τις αιτήσεις τυποποίησης της Επιτροπής M/376, M/420 και M/473.

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Πολυάριθμες δημόσιες διαβουλεύσεις και μελέτες για τον εντοπισμό των προβλημάτων και των αναγκών πραγματοποιήθηκαν με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με αναπηρίες):

Διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με σκοπό να θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα (2012) 23 ·

Ευρωβαρόμετρο για την προσβασιμότητα (2012) 24 ·

Στρογγυλή τράπεζα για τις ΜΜΕ που διενεργήθηκε μέσω του δικτύου της Ευρώπης των Επιχειρήσεων (2012) 25 ·

Απευθείας διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις με εκπροσώπους σημαντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν άτομα με αναπηρία, των βιομηχανιών και των ευρωπαϊκών βιομηχανικών ενώσεων· μεταξύ αυτών έλαβε χώρα και ένας διάλογος υψηλού επιπέδου για την «Ανάπτυξη και την προσβασιμότητα» που φιλοξένησε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Viviane Reding (Δεκέμβριος 2013)·

5η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την αναπηρία (ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών) σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 26 ·

Μελέτη σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των νέων μέτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες (2013) 27 ·

Μελέτες σχετικά με τη νομοθεσία περί προσβασιμότητας στα 27 κράτη μέλη και την επιβολή της στην ΕΕ από το ακαδημαϊκό δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας (ANED) (2012) 28 .

2.2.Εκτίμηση επιπτώσεων

Διορίστηκε μια οργανωτική ομάδα για την εκτίμηση των επιπτώσεων, με επικεφαλής τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, με ευρεία εκπροσώπηση των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Πέντε επιλογές πολιτικής απορρίφθηκαν σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων ως μη ρεαλιστικές, ανίκανες να τηρήσουν τους στόχους ή δυσανάλογες.

Μια προκαταρκτική ανάλυση κατέδειξε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία της ΕΕ θα πρέπει να καλύπτει μόνο επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας όπου τα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς είναι πιο ορατά και πιθανόν να αυξηθούν ή όπου η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Οι ακόλουθες τέσσερις επιλογές προκρίθηκαν προς περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων:

Επιλογή 1:     Καμία περαιτέρω ενέργεια σε επίπεδο ΕΕ (σενάριο αναφοράς).

Επιλογή 2: σύσταση της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας για τα επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Η επιλογή αυτή αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το σενάριο αναφοράς συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις προσβασιμότητας που μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Επιλογή 3: οδηγία της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας για τα επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όταν αυτά ρυθμίζουν κανονιστικά την προσβασιμότητα. Σύμφωνα με την επιλογή αυτή, δεν θα απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να νομοθετούν σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία, αλλά αν το πράξουν ή το έχουν ήδη πράξει, θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, έστω και αν δεν ρυθμίζουν την προσβασιμότητα, και να χρησιμοποιούν κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Επιλογή 4: οδηγία της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας για τα επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, άμεσα εφαρμοστές σε όλα τα κράτη μέλη. Η επιλογή αυτή απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα, να θεσπίσουν νέα νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα, σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες της ΕΕ. Η οδηγία εναρμονίζει πλήρως τους κανόνες προσβασιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη.

Η ρυθμιστική παρέμβαση φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική μορφή παρέμβασης της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σημερινών και των αναμενόμενων προβλημάτων στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι μια έγκριση οδηγίας θα ήταν σύμφωνη με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε προηγούμενες ανακοινώσεις και εργαλεία της Επιτροπής και θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη κυκλοφορία προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να βαίνει πέραν του αναγκαίου.

Η έκθεση εκτίμησης αντικτύπου που κατάρτισαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε, μετά από προσεκτική εξέταση, θετική γνωμοδότηση από την επιτροπή εκτίμησης αντικτύπου. Η τελική έκδοση της εκτίμησης του αντίκτυπου περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν και ανταποκρίνονται στις συστάσεις του συμβουλίου εκτίμησης του αντίκτυπου.

3.ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.Νoμική βάση

Άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). ·

3.2.Αρχή της επικουρικότητας

Εφόσον η πρόταση δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και ζ) της ΣΛΕΕ, αντιστοίχως, οι τομείς της εσωτερικής αγοράς και των μεταφορών αποτελούν τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών.

Υπάρχει ανάγκη για δράση σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη από μόνα τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, καθώς περιέχει διακρατικές πτυχές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεμονωμένες ενέργειες των κρατών μελών. Υπάρχουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς – τόσο από την άποψη των σημερινών εμποδίων στο εμπόριο όσο και από την άποψη των φραγμών στην ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς. Η ύπαρξη εθνικών διαφορών ως προς την προσέγγιση επιβαρύνουν και εμποδίζουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν διασυνοριακές συναλλαγές.

Τα προβλήματα που προκαλούνται από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, που είναι πιθανόν να αυξηθούν με την εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών των υποχρεώσεων προσβασιμότητας στο πλαίσιο της ΣΗΕΔΑΑ, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσω μιας κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ. Μόνο ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει την ελεύθερη ροή προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, όπως επιβεβαιώνεται από τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ θα τηρεί την αρχή της επικουρικότητας, εστιάζοντας σε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σημαντικών προβλημάτων στην ενιαία αγορά, δεδομένου ότι οι διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο. Εξ ου και η ανάγκη για την αντιμετώπισή τους σε επίπεδο ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα εξακολουθούν να είναι πλήρως υπεύθυνα για τη ρύθμιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δράση της ΕΕ θα προσθέσει αξία στην εθνική νομοθεσία για την προσβασιμότητα με τη θέσπιση κανόνων που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και την προώθηση της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδέχονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξάγονται από άλλο κράτος μέλος όταν αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της προτεινόμενης οδηγίας για την προσβασιμότητα. Εξασφαλίζοντας κάτι τέτοιο, η ελεύθερη κυκλοφορία θα έχει θετικές οικονομικές επιπτώσεις. Με τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς φορείς και την αποφυγή του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, η πρόταση θα δημιουργήσει ασφάλεια δικαίου και θα προσφέρει στους οικονομικούς φορείς μια διευρυμένη αγορά για να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ως επιπλέον πλεονέκτημα, οι καταναλωτές με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, θα επωφεληθούν από μια ευρύτερη επιλογή προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας και σε χαμηλότερες τιμές: τριπλή επιτυχία.

3.3.Αρχή της αναλογικότητας

Όσον αφορά την αναλογικότητα, το περιεχόμενο και η μορφή της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση λαμβάνει υπόψη τους κύκλους ζωής των προϊόντων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας επηρεάζουν μόνον νέα προϊόντα που τίθενται στην αγορά μετά την εφαρμογή της οδηγίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Καθορίζονται κοινοί στόχοι και γενικοί κανόνες, αλλά ο ορισμός για τους τρόπους επίτευξης αυτών των στόχων, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας ορίζονται σε λειτουργικό επίπεδο μόνον.

Η αναλογικότητα των υποχρεώσεων έχει εξεταστεί προσεκτικά και αντικατοπτρίζεται για παράδειγμα υπό το πρίσμα των επιλεγεισών διαδικασίων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς (υπεύθυνη δήλωση). Οι εν λόγω διαδικασίες βασίζονται σε εκείνες που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη νομοθεσία εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς 29 . Έχει αξιολογηθεί το κόστος συμμόρφωσης για τους κατασκευαστές, τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τις δημόσιες διοικήσεις. Από την ανάλυση προέκυψε ότι ως επί το πλείστον το όφελος της εναρμόνισης υπερβαίνει το εν λόγω κόστος.

Επιπλέον και σύμφωνα με την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» , θεσπίζονται ρήτρες διασφάλισης προκειμένου να προστατευτούν οι επιχειρηματίες από τη δυσανάλογη επιβάρυνση ή να αποφύγουν (το κόστος που προκύπτει από) την ουσιαστική τροποποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Οι ρήτρες αυτές λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα των οικονομικών φορέων. Σύμφωνα με την πολιτική της Επιτροπής, εξετάστηκε η πλήρης απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά απορρίφθηκε υπέρ των προαναφερθεισών ρητρών, καθώς οι ρήτρες αυτές θα στοχεύουν καλύτερα τον πραγματικό πληθυσμό των οικονομικών φορέων για τους οποίους οι επιβαρύνσεις, σε ορισμένες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι δυσανάλογες σε σχέση με τα οφέλη. Οι εν λόγω ρήτρες επιτρέπουν επίσης καλύτερο έλεγχο του συνολικού αντικτύπου αυτών των διασφαλίσεων για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας.

3.4.Επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρακάτω πρόταση θα είχε θετικό αντίκτυπο σε αρκετά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια πρωτοβουλία της ΕΕ θα διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την άσκηση των κατωτέρω δικαιωμάτων: το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 1), το δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου (άρθρο 3), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14), το δικαίωμα επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 15), τα δικαιώματα των ηλικιωμένων προσώπων (άρθρο 25), το δικαίωμα στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 26) και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής (άρθρο 45).

Όσον αφορά τους οικονομικούς φορείς, η παρούσα πρόταση θα είχε ανάμεικτες επιπτώσεις όσον αφορά δικαιώματα όπως η επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16) και το δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17). Κατά πρώτο και κύριο λόγο, η πρωτοβουλία θα ήταν επωφελής για την άσκηση αυτών των δύο δικαιωμάτων αυξάνοντας το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς μέσω της εξάλειψης των εμποδίων για το εμπόριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πρωτοβουλία θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μικρό περιορισμό της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών με τη θέσπιση νέων κανόνων σε ορισμένα κράτη μέλη. Εντούτοις, οι περιορισμοί που θα προκύψουν από αυτούς τους νέους κανόνες θα ήταν δικαιολογημένοι και αναλογικοί και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των δυνατοτήτων για εμπόριο εντός της ΕΕ, γεγονός από το οποίο θα επωφεληθούν οι ίδιοι οι οικονομικοί παράγοντες. Οι νέοι κανόνες μπορούν επίσης να δικαιολογηθούν με σκοπό την προώθηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως εκείνα που αναφέρονται ανωτέρω.

3.5.Πρόταση

Η προτεινόμενη οδηγία θα παράσχει έναν κοινό ορισμό σε επίπεδο ΕΕ και ένα πλαίσιο εφαρμογής για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα στοιχεία της προτεινόμενης οδηγίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Πεδίο εφαρμογής

Η προτεινόμενη οδηγία:

θα εναρμονίσει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών· και

θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας για να ορίσει και να δώσει περιεχόμενο στην – ήδη υφιστάμενη, αλλά αόριστη – υποχρέωση προσβασιμότητας που προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Το πεδίο εφαρμογής είναι η μία από τις αντίστοιχες νομικές πράξεις, η οποία δεν τροποποιείται από την παρούσα πρόταση οδηγίας.

Απαιτήσεις προσβασιμότητας και ελεύθερη κυκλοφορία

Η προτεινόμενη οδηγία θα βελτιώσει, με εναρμονισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της εξάλειψης των εμποδίων που δημιουργούνται από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών. Ο κατάλογος προκύπτει από έλεγχο βασισμένο σε διάφορες εξωτερικές και εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά με τις ανάγκες της βιομηχανίας και των ατόμων με αναπηρία, μια ειδική έρευνα σχετικά με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα και την επιβολή της σε 27 κράτη μέλη, καθώς και στην ανάλυση των υφιστάμενων εθνικών νομοθετικών αποκλίσεων σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ που καλύπτουν περίπου το 80% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 77% του πληθυσμού της ΕΕ.

Εξασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι συμβατές με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας θα επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά.

Υποστηρίζει τη βιομηχανία στη βελτίωση της προσβασιμότητας, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για να καταστεί επιχειρησιακή η υποχρέωση αγοράς/χρηματοδότησης προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Έχουν συμπεριληφθεί ρήτρες διασφάλισης.

Εφαρμογή από τα κράτη μέλη

Η προτεινόμενη οδηγία εναρμονίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες και εξαλείφει τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία·

Δεν περιγράφει λεπτομερώς το πώς πρέπει να επιτευχθεί στην πράξη η υποχρέωση μετατροπής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε προσβάσιμο μέσω της συμμόρφωσης με τις καθορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Σε περίπτωση που αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή, για να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη, μπορεί να εξετάσει στο μέλλον κι άλλες επιλογές, όπως η τυποποίηση ή εκτελεστικά μέτρα·

Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εθελοντικά εναρμονισμένων προτύπων που παρέχουν το τεκμήριο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για να παράσχει στα κράτη μέλη τεκμήριο πιστότητας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας·

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή της προσβασιμότητας, η οδηγία κάνει χρήση της απλής εκτίμησης της συμμόρφωσης (υπεύθυνη δήλωση) και των υφιστάμενων μηχανισμών εποπτείας της αγοράς για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Παρέχει επίσης μια απλούστερη διαδικασία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών·

Η οδηγία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία έως δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας·

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίζουν την εφαρμογή όλων των μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 3, έως έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας·

Η προθεσμία για την εφαρμογή των μέτρων στο Κεφάλαιο VI – για τον καθορισμό της προσβασιμότητας σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας στις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία της ΕΕ θέτει υποχρεώσεις σχετικά με την προσβασιμότητα χωρίς περαιτέρω ορισμούς ή προδιαγραφές – είναι έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Επεξηγηματικά έγγραφα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δικαιολογείται να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν επεξηγηματικά έγγραφα στην Επιτροπή με σκοπό να εξηγηθεί η σχέση μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων διατάξεων των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Η εθνική νομοθεσία και η εφαρμογή της στον τομέα της προσβασιμότητας αποτελεί πρόκληση λόγω της μεγάλης διακύμανσης των νομικών παραδόσεων των διαφορετικών κρατών μελών· για παράδειγμα, ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν την προσβασιμότητα στο πλαίσιο της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, άλλα στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί αναπηρίας, άλλα στο πλαίσιο τομεακών νομικών μέσων. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία καλύπτει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένο κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει, επομένως, ένα ευρύ φάσμα νομικών υποχρεώσεων.

Η εφαρμογή της οδηγίας θα απαιτήσει την τροποποίηση των διαφόρων τμημάτων της εθνικής έννομης τάξης των κρατών μελών. Οι διατάξεις της θα μεταφερθούν μέσω τροποποιήσεων των εθνικών κανόνων, των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων. Είναι πιθανό ότι η εφαρμογή θα αφορά όχι μόνο το κεντρικό/εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, αλλά θα άπτεται διαφόρων επιπέδων της περιφερειακής και τοπικής νομοθεσίας. Η μεταφορά σε εθνικό επίπεδο, επομένως, αναμένεται να είναι διάσπαρτη σε όλη την εθνική έννομη τάξη.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επεξηγηματικά έγγραφα που συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα είναι απαραίτητα για να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Στη βάση αυτή, είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να επωμιστούν τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποβολή επεξηγηματικών εγγράφων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του να μπορέσει η Επιτροπή να εκτελέσει το καθήκον της επίβλεψης της μεταφοράς της παρούσας οριζόντιας οδηγίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τα μέτρα της ΕΕ για την προσβασιμότητα.

Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα;

Η προτεινόμενη οδηγία θα προλαμβάνει και θα άρει τα υπάρχοντα εμπόδια στην εσωτερική αγορά που υφίστανται λόγω των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα κατευθύνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα.

   Κατά τη θέση της σε ισχύ, η εναρμόνιση της προσβασιμότητας στην ΕΕ θα είναι σε επίπεδο λειτουργικών απαιτήσεων προσβασιμότητας, συγκεκριμένα, σε επίπεδο γενικών αρχών με βάση την προσέγγιση «Σχεδιασμός για όλους» και όχι σε λεπτομερές τεχνικό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο θα είναι αρκετό για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά.

   Ωστόσο, η οδηγία καλύπτει επίσης περιπτώσεις στις οποίες είναι απαραίτητη περαιτέρω λεπτομερής εναρμόνιση για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ή στις περιπτώσεις που η βιομηχανία χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες και κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει τη συμμόρφωσή τους. Η οδηγία σε αυτή την περίπτωση προβλέπει μια σειρά επιλογών: εφαρμογή εθελοντικών εναρμονισμένων προτύπων και, ελλείψει εναρμονισμένων προτύπων, χρήση εκτελεστικών πράξεων για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιλαμβανομένων απαιτήσεων προσβασιμότητας. Κατά κανόνα, οι επιλογές αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της οδηγίας, θα εξαρτηθούν από την αποδεδειγμένη ανάγκη της αγοράς/των καταναλωτών για περαιτέρω εναρμόνιση και θα βασίζονται σε στοιχεία είτε αγοραστικών είτε κανονιστικών αδυναμιών.

   Η δυνατότητα να ζητηθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 είναι ένας καθιερωμένος τρόπος περαιτέρω ανάλυσης νομικών απαιτήσεων που προβλέπονται στην νομοθεσία της ΕΕ για την εσωτερική αγορά. Τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα θα περιλαμβάνουν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το «πώς» να καταστούν προϊόντα και υπηρεσίες προσβάσιμα. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ρυθμίζει επίσης τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα στη διαδικασία τυποποίησης που οδηγεί στην έγκριση των προτύπων που ζητούνται.

   Η εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης ότι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας της οδηγίας που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη τους τηρούνται, γεγονός που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει επίσης διαδικασίες ενστάσεων κατά των εναρμονισμένων προτύπων, όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται με την παρούσα οδηγία.

Η προτεινόμενη οδηγία θα παράσχει στη βιομηχανία στήριξη για τη βελτίωση της προσβασιμότητας χρησιμοποιώντας τις ίδιες λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας ώστε να δοθεί ορισμός για την υποχρέωση προσβασιμότητας που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως η υποχρέωση των κρατών μελών να αγοράζουν/χρηματοδοτούν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις αναθεωρημένες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις.

Εκτελεστικές αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις

Οι εκτελεστικές εξουσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη να προβλεφθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Γίνονται αναφορές σε διαδικασίες εξέτασης που εφαρμόζονται διακριτά βάσει των άρθρων της παρούσας οδηγίας.

Εντός πέντε ετών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας διενεργείται επανεξέταση της εφαρμογής της.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση έχει πολύ περιορισμένες δημοσιονομικές επιπτώσεις. Οι μόνες λειτουργικές δαπάνες αφορούν την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δηλαδή λειτουργική πίστωση ύψους 0,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των υφιστάμενων γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και διοικητικές δαπάνες της τάξης των 0,182 εκατ. ευρώ ανά έτος από την έκδοση της οδηγίας για τη διεξαγωγή των σχετικών συνεδριάσεων της Επιτροπής. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν με εσωτερική αναδιάταξη και δεν θα συνεπαχθούν αύξηση των κονδυλίων.

2015/0278 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 30 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και την εξάλειψη των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

(2)Η ζήτηση για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι υψηλή και ο αριθμός των πολιτών με αναπηρίες και/ή λειτουργικούς περιορισμούς θα αυξηθεί σημαντικά με τη γήρανση του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα περιβάλλον όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι περισσότερο προσβάσιμα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη και διευκολύνει μια ανεξάρτητη ζωή.

(3)Οι διαφορές μεταξύ των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ στρεβλώνουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτά τα εμπόδια.

(4)Λόγω των διαφορών στις εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ΜΜΕ και ιδίως οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξω από τις εγχώριες αγορές τους. Οι εθνικές, ή ακόμα και οι περιφερειακές ή τοπικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή επί του παρόντος διαφέρουν τόσο όσον αφορά την κάλυψη όσο και το επίπεδο λεπτομέρειας. Οι διαφορές αυτές επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, λόγω του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη και η εμπορία σε κάθε εθνική αγορά των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

(5)Οι καταναλωτές προσβάσιμων προϊόντων και οι αποδέκτες προσβάσιμων υπηρεσιών αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές λόγω του περιορισμένου ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα δυνητικά οφέλη από την ανταλλαγή εμπειριών με ομότιμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

(6)Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης είναι, επομένως, αναγκαία για τη σωστή λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να μπει ένα τέλος στον κατακερματισμό της αγοράς προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο και η κινητικότητα, καθώς και να βοηθηθούν οι οικονομικοί φορείς να συγκεντρώνουν πόρους για την καινοτομία αντί να τους χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση με κατακερματισμένες νομικές απαιτήσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

(7)Τα οφέλη της εναρμόνισης των απαιτήσεων προσβασιμότητας για την εσωτερική αγορά έχουν καταδειχθεί με την εφαρμογή της οδηγίας 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ανελκυστήρες 31 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 32 στον τομέα των μεταφορών.

(8)Στη δήλωση αριθ. 22 που προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, η διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συμφώνησε ότι, κατά την κατάρτιση μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 114 της Συνθήκης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

(9)Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν αυτονομία, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στον κοινοτικό βίο, καθώς και στην προώθηση της εφαρμογής του άρθρου 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10)Ο γενικός στόχος της «Στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά» είναι να αποκομιστούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι καταναλωτές της Ένωσης εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη από τις τιμές και τις επιλογές που μπορεί να προσφέρει η ενιαία αγορά γιατί οι διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν ακόμη πολύ περιορισμένες. Ο κατακερματισμός περιορίζει επίσης τη ζήτηση για διασυνοριακές συναλλαγές ηλ-εμπορίου. Υπάρχει επίσης ανάγκη για συντονισμένη δράση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι επίσης πλήρως στη διάθεση των ατόμων με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας σε όλη την ψηφιακή ενιαία αγορά και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της.

(11)Σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης, οι συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμεύουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, μετά τη σύναψη από την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία («η σύμβαση»), οι διατάξεις της έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακής έννομης τάξης.

(12)Το άρθρο 9 της σύμβασης απαιτεί τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ελεύθερης χρήσης ή παρεχόμενες στο ευρύ κοινό, σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχει αναφέρει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο με συγκεκριμένα, εκτελεστά και χρονικά προσδιορισμένα σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση της σταδιακής εφαρμογής της προσβασιμότητας.

(13)Η έναρξη ισχύος της σύμβασης στην έννομη τάξη των κρατών μελών συνεπάγεται την ανάγκη να θεσπιστούν πρόσθετες εθνικές διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, χωρίς τις οποίες η ενωσιακή δράση θα όξυνε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ των εθνικών διατάξεων.

(14)Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σύμβασης με την παροχή κοινών ενωσιακών κανόνων.

(15)Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 «Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» 33 , σε συμφωνία με τη σύμβαση, καθορίζει την προσβασιμότητα ως έναν από τους οκτώ τομείς δράσης και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών.

(16)Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου η οποία προσδιόρισε τα σχετικά εκείνα προϊόντα και υπηρεσίες για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, για τα οποία τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή αναμένεται να θεσπίσουν αποκλίνουσες εθνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.

(17)Κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι για να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Οι υποχρεώσεις προσβασιμότητας για το ηλ. εμπόριο ισχύουν επίσης για τη διαδικτυακή πώληση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) της παρούσας οδηγίας.

(18)Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας με τον λιγότερο επαχθή τρόπο για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, κυρίως με το να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί προσεκτικά.

(19)Είναι, επομένως, αναγκαίο να προσδιοριστούν απαιτήσεις προσβασιμότητας για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά.

(20)Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθιστά υποχρεωτική τη χρήση λειτουργικών απαιτήσεων προσβασιμότητας ως προς τους γενικούς στόχους. Είναι αρκετά ακριβείς ώστε να συνεπάγονται νομικώς δεσμευτικές υποχρεώσεις και επαρκώς λεπτομερείς ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά.

(21)Η πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 34 περιλαμβάνει απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένη ομάδα δικτυακών τόπων δημόσιων φορέων. Επιπλέον, προτείνει να δημιουργηθεί η βάση για μια μεθοδολογία για την την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των σχετικών δικτυακών τόπων με τις απαιτήσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω οδηγία. Τόσο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας όσο και η μεθοδολογία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω οδηγία πρέπει να εφαρμόζονται στους δικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων. Με σκοπό, κυρίως, την εξασφάλιση ότι οι σχετικές αρχές εφαρμόζουν τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ανεξάρτητα από τον τύπο των ρυθμιζόμενων δικτυακών τόπων, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εκείνες της προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα. Οι δραστηριότητες ηλ. εμπορίου των δικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης, για να διασφαλιστεί ότι η διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένα άτομα, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική πώληση.

(22)Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία τηρούν τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας, δεν παρεμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης εξαιτίας της προσβασιμότητας.

(23)Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας του δομημένου περιβάλλοντος θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών υπηρεσιών και των ατόμων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιείται για την παροχή των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα X.

(24)Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, για τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που θεσπίζουν υποχρεώσεις προσβασιμότητας χωρίς απαιτήσεις ή προδιαγραφές για την προσβασιμότητα, η προσβασιμότητα καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Αυτό συμβαίνει με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 35 , την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 37 , που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις των συμβάσεων παραχώρησης, των έργων ή των υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

(25)Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξάλειψη και την πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «Σχεδιασμός για όλους». Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να αποκλείει την παροχή εύλογων προσαρμογών, όταν αυτές ζητούνται από το εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο.

(26)Οι περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ παρέχονται από τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έχουν μεγάλη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη, αλλά πολύ συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια και φραγμούς στην ανάπτυξη των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκολύνεται το έργο των ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εναρμόνισης των εθνικών διατάξεων σχετικά με την προσβασιμότητα, διατηρώντας παράλληλα τις αναγκαίες εγγυήσεις.

(27)Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασιστεί στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 38 καθώς αφορά προϊόντα που υπόκεινται ήδη σε άλλες ενωσιακές πράξεις, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή της νομοθεσίας της Ένωσης.

(28)Όλοι οι οικονομικοί φορείς που παρεμβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν στην αγορά μόνον προϊόντα που είναι σύμφωνα με απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας . Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονομικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς και διανομής.

(29)Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της προσβασιμότητας και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

(30)Ο κατασκευαστής, επειδή γνωρίζει λεπτομερώς τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής, ευρίσκεται στη βέλτιστη θέση για να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να ανήκουν στον κατασκευαστή.

(31)Οι διανομείς και οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμμετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις εθνικές αρχές και θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά με την προσκόμιση στις αρμόδιες αρχές όλων των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν το οικείο προϊόν.

(32)Οι εισαγωγείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.

(33)Κατά τη διάθεση προϊόντος στην αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να σημειώνουν επί του προϊόντος το όνομά τους και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

(34)Οι διανομείς πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται το προϊόν δεν επηρεάζει αρνητικά τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

(35)Οιοσδήποτε οικονομικός φορέας διαθέτει προϊόν στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τροποποιεί προϊόν κατά τρόπον ώστε να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

(36)Για λόγους αναλογικότητας, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, ή δεν απαιτούν αλλαγή στα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θεμελιώδη μεταβολή τους σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.

(37)Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και να λαμβάνει υπόψη τον διοικητικό φόρτο που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Καθορίζει απλούς κανόνες όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και θα πρέπει να προβλέπει ρήτρες διασφάλισης για τους οικονομικούς φορείς αντί να προβλέπει γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, κατά τον καθορισμό των κανόνων για την επιλογή και την εφαρμογή των πλέον κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των ΜΜΕ, ενώ οι υποχρεώσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να περιορίζονται στον βαθμό που δεν συνιστούν δυσανάλογη επιβάρυνση για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να λειτουργούν αναλόγως με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τη φύση της μικρής εν σειρά ή μη εν σειρά συγκεκριμένης παραγωγής, χωρίς να δημιουργούνται περιττά εμπόδια για τις ΜΜΕ και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

(38)Όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ενεργούν με υπευθυνότητα και να τηρούν πλήρως τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις όταν διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά ή όταν παρέχουν υπηρεσίες στην αγορά.

(39)Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκμήριο συμμόρφωσης για προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με εθελοντικά εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει μια σειρά αιτημάτων τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τα οποία μπορεί να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία των εναρμονισμένων προτύπων.

(40)Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα και όπου απαιτείται για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(41)Για να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη δήλωσης συμμόρφωσης με όλες τις εφαρμοστέες πράξεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους οικονομικούς φορείς, θα πρέπει να είναι σε θέση να περιλαμβάνουν στην ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ τις σχετικές επιμέρους δηλώσεις συμμόρφωσης.

(42)Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής της «ενότητας Α» που περιγράφεται στο παράρτημα II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, καθώς η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα αφενός στους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν και αφετέρου στις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας χωρίς δυσανάλογη επιβάρυνση.

(43)Για τις υπηρεσίες, οι απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να αναφέρονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις ή σε ισοδύναμο έγγραφο.

(44)Η σήμανση CE, που δηλώνει τη συμμόρφωση προϊόντος με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήμανση CE του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 40 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.

(45)Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 , θέτοντας τη σήμανση CE στο προϊόν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.

(46) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα στην επικράτειά τους και θα πρέπει να διαθέσουν επαρκείς εξουσίες και πόρους στις αρχές εποπτείας της αγοράς.

(47)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας και θα πρέπει να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες ή τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με τη μη συμμόρφωση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα.

(48)Τα κράτη μέλη αναμένονται να διασφαλίζουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς ελέγχουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.

(49)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χρήση των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, ενώ περιλαμβάνουν και την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VI.

(50)Θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία διασφάλισης που θα ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα κράτος μέλος· βάσει της εν λόγω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν νωρίτερα όσον αφορά τέτοιου είδους προϊόντα.

(51)Εφόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνήσουν ότι είναι δικαιολογημένο το μέτρο που λαμβάνει κράτος μέλος, δεν θα απαιτείται περαιτέρω ανάμειξη της Επιτροπής, εκτός αν η μη συμμόρφωση μπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου.

(52)Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του κεφαλαίου ΙV της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 41 .

(53)Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

(54)Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, η εξάλειψη δηλαδή των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση των διαφορετικών κανόνων που υπάρχουν σήμερα στα αντίστοιχα νομικά τους συστήματα, μπορεί, όμως, λόγω του καθορισμού απαιτήσεων προσβασιμότητας και κοινών κανόνων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τα ακόλουθα προϊόντα:

(a)υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης·

(b)τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα εξής:

i)αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές·

ii)μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων·

iii)μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων.

(c)τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με τηλεφωνικές υπηρεσίες·

(d)τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα που σχετίζεται με υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

2.Τα κεφάλαια I, II έως V και VII εφαρμόζονται για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(a)υπηρεσίες τηλεφωνίας και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·

(b)υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα·

(c)υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα·

(d)τραπεζικές υπηρεσίες·

(e)ηλεκτρονικά βιβλία·

(f)ηλεκτρονικό εμπόριο.

3.Τα κεφάλαια I, VI και VII της παρούσας οδηγίας εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(a)δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης οι οποίες διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ 42 , την οδηγία 2014/24/ΕΕ και την οδηγία 2014/25/ΕΕ.

(b)την προετοιμασία και την υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 43 · και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 44 .

(c)διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45 .

(d)υποδομές μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 46 .

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι εξής ορισμοί:

(1)«προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες»: τα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να γίνουν αντιληπτά, λειτουργικά και κατανοητά για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα· 

(2)«καθολικός σχεδιασμός», αναφερόμενος και ως «σχεδιασμός για όλους»: ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών προς χρήση από όλους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογής ή ειδικευμένου σχεδιασμού· ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, όπου αυτό απαιτείται·

(3)«άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς»: τα άτομα που έχουν τυχόν σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με τις επιδόσεις του ανθρώπινου σώματος, μόνιμες ή προσωρινές, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, έχουν ως αποτέλεσμα την περιορισμένη πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες και οδηγούν σε μια κατάσταση που απαιτεί την προσαρμογή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

(4)«άτομα με αναπηρία»: άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεράνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες·

(5)«προϊόν»: οποιαδήποτε ουσία, παρασκεύασμα ή αγαθό που παράγεται μέσω μεταποιητικής διεργασίας, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους·

(6)«υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων»: υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 47 ·

(7)«υπηρεσίες τηλεφωνίας»: υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/21 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 48 ·

(8)«διαθεσιμότητα στην αγορά» κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της Ένωσης στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

(9)«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης·

(10)«κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και το προωθεί στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

(11)«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

(12)«εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της Ένωσης·

(13)«διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά·

(14)«οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας και ο πάροχος υπηρεσιών·

(15)«καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει το σχετικό προϊόν ή είναι αποδέκτης της σχετικής υπηρεσίας για σκοπούς άσχετους με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

(16)«πολύ μικρή επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

(17)«εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

(18)«κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: μια τεχνική προδιαγραφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, η οποία παρέχει ένα μέσο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ισχύουν για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία·

(19)«ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

(20)«απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντος από την αλυσίδα εφοδιασμού·

(21)«ηλεκτρονικό εμπόριο»: η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 3

Απαιτήσεις προσβασιμότητας

1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2.Το υλικό πληροφορικής και τα λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα I του παραρτήματος I.

3.Τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα IΙ του παραρτήματος I.

4.Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙΙ του παραρτήματος Ι.

5.Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και ο σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο τμήμα IV του παραρτήματος Ι.

6.Οι μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, η έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και τα μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών πρέπει να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα V του παραρτήματος I.

7.Οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι δικτυακοί τόποι, οι κινητές τραπεζικές υπηρεσίες βάσει συσκευών, τα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος VI του παραρτήματος I.

8.Τα ηλεκτρονικά βιβλία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VII του παραρτήματος I.

9.Το ηλεκτρονικό εμπόριο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα VIIΙ του παραρτήματος I.

10.Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, υπό το πρίσμα των εθνικών προϋποθέσεων, ότι το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον που διαχειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, καθώς και το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών και καταστημάτων στο πεδίο εφαρμογής φορέων εκμετάλλευσης τηλεφωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παραρτήματος 1 τμήμα Χ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 4

Ελεύθερη κυκλοφορία

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά της επικράτειάς τους προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία για λόγους που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3.

2.Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το παράρτημα II και διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα ή αναθέτουν τη διενέργειά της.

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

3.Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση των σειρών παραγωγής. Οι αλλαγές στο σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε άλλες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση προϊόντος λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

4.Οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς για οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.

5.Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταύτισή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

6.Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

7.Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

8.Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο σχετικό με την προσβασιμότητα, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

9.Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα που γίνεται ευκόλως κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 6

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2.Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(a)να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος·

(b)συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που καλύπτει η εντολή τους.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.

2.Προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα II. Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω παράρτημα, ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6.

3.Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

4.Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

5.Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με την απόφαση του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

6.Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 3.

7.Οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και κρατούν ενήμερους τους διανομείς σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παρακολούθηση.

8.Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

9.Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εκ μέρους της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει την σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω προϊόν και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος 4.

3.Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 3, δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

4.Οι διανομείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του άρθρου 3.

5.Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών στα οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

6.Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Άρθρο 9

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής, και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 5, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

1.Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς, τα ακόλουθα:

(a)κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν·

(b)κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν.

2.Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών

1.Οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι σχεδιάζουν και παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 3.

2.Οι πάροχοι υπηρεσιών προετοιμάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα III που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο που να είναι προσιτός σε άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς και σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

3.Οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι διαδικασίες που εγγυώνται ότι η συνεχής παροχή υπηρεσιών εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας και οι αλλαγές στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3.

4.Οι πάροχοι υπηρεσιών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας αρχής, της παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, στις ενέργειες που ενδεχομένως χρειάζονται ώστε να συμμορφωθεί η υπηρεσία με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 12

Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση

1.Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 εφαρμόζονται στον βαθμό που δεν εισάγουν σημαντική αλλαγή σε μια πτυχή ή ένα χαρακτηριστικό ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με αποτέλεσμα την αλλοίωση του βασικού χαρακτήρα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

2.Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

3.Για να εκτιμηθεί εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

(a)    το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα των οικονομικών φορέων·

(b)το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τους οικονομικούς φορείς σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

4.Η επιβάρυνση δεν θεωρείται δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται με χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές.

5.Η εκτίμηση του εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες επιβάλλει θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση διεξάγεται από τον οικονομικό φορέα.

6.Όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν χρησιμοποιήσει την εξαίρεση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 5 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν την οικεία αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Εναρμονισμένα πρότυπα, κοινές τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών

Άρθρο 13

Τεκμήριο συμμόρφωσης

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 14

Κοινές τεχνικές προδιαγραφές

1.Όπου δεν έχει δημοσιευθεί παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, και όπου θα ήταν αναγκαίες περαιτέρω λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες για την εναρμόνιση της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κοινών τεχνικών προδιαγραφών (στο εξής «ΚΤΠ») για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

2.Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις ΚΤΠ που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή τα μέρη τους θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω ΚΤΠ ή μέρη αυτών.Άρθρο 15

Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων

1.Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Όταν γίνεται χρήση της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 12, στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρεται ποιες απαιτήσεις προσβασιμότητας υπόκεινται σε αυτή την εξαίρεση.

2.Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν δυσανάλογη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή κυκλοφορεί το προϊόν.

3.Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μία και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

4.Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος.

Άρθρο 16

Γενικές αρχές της σήμανσης CE των προϊόντων

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 17

Εποπτεία της αγοράς για προϊόντα

1.Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται για προϊόντα.

2.Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς επανεξετάζουν την εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 12.

3.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που κατέχουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3 και με την εκτίμηση των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 12 διατίθενται στους καταναλωτές κατόπιν αιτήσεως και σε προσβάσιμη μορφή, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να παρέχονται για λόγους εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.Άρθρο 18

Συμμόρφωση των υπηρεσιών

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, υλοποιούν και επικαιροποιούν τακτικά επαρκείς διαδικασίες προκειμένου:

(a)να ελέγχουν τη συμμόρφωση των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και την εκτίμηση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12·

(b)να δίνουν συνέχεια στις καταγγελίες ή τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με θέματα που αφορούν τη μη συμμόρφωση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 3·

(c)να επαληθεύουν ότι ο οικονομικός φορέας έχει λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

2.Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές εποπτείας της αγοράς που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω αρχές πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί.

Άρθρο 19

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο όοον αφορά την προσβασιμότητα σε εθνικό επίπεδο

1.Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο σχετικά με τις πτυχές της προσβασιμότητας που καλύπτει η παρούσα οδηγία, τότε αξιολογούν το εν λόγω προϊόν με βάση όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφούται προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, τότε ζητούν αμελλητί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αναλόγου προς τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα στο δεύτερο εδάφιο μέτρα.

2.Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.

3.Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά σε όλη την Ένωση.

4.Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις εθνικές αγορές ή να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

(a)το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζονται με εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, ή

(b)υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

6.Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία, ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προϊόντος, και, σε περίπτωση διαφωνίας με κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

7.Εάν, εντός τριών μηνών από τη λήψη των κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

8.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως απόσυρση του προϊόντος από την αγορά τους.

Άρθρο 20

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.Εάν, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν ενστάσεις για μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι το εθνικό μέτρο αντίκειται στη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει εάν το μέτρο είναι δικαιολογημένο ή όχι.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

2.Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο προϊόν αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.

3.Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρμονισμένου προτύπου, κατά το άρθρο 19 παράγραφος 5 στοιχείο β), η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΙΠΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 21

Εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας σε άλλες πράξεις της Ένωσης

Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο τμήμα IX του παραρτήματος Ι εφαρμόζονται:

(a)κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης σε σχέση με το σύνολο των δημόσιων συμβάσεων και των παραχωρήσεων που προορίζονται για χρήση από πρόσωπα – είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα – τα οποία διέπονται από την οδηγία 2014/23/ΕΕ 49 , την οδηγία 2014/24/ΕΕ 50 και την οδηγία 2014/25/ΕΕ 51 .

(b)κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας που αναφέρονται στην προετοιμασία για την εφαρμογή προγραμμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

(c)κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων προσβασιμότητας που αφορούν κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές στις διαδικασίες για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007·

(d)στις υποδομές μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

Άρθρο 22
Δυσανάλογη επιβάρυνση

1.Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 εφαρμόζονται στο μέτρο που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.

2.Για να εκτιμηθεί εάν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

(a)το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα των οικείων αρμοδίων αρχών·

(b)το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τις οικείες αρμόδιες αρχές σε σχέση με το εκτιμώμενο όφελος για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.

3.Η εκτίμηση του κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 21 συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση πραγματοποιείται από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

4.Όταν μια αρμόδια αρχή έχει κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η ενημέρωση περιλαμβάνει την εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 23
Κοινές τεχνικές προδιαγραφές για άλλες ενωσιακές πράξεις

Η συμμόρφωση με τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή μέρη αυτών που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 συνεπάγεται συμμόρφωση με το άρθρο 21.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 25

Επιβολή

1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

2.Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

(a)διατάξεις που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προσφεύγει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρμόδιους διοικητικούς οργανισμούς ώστε να επιτύχει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας·

(b)διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι δημόσιοι φορείς ή οι ιδιωτικές ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στη μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορούν να προσφύγουν βάσει του εθνικού τους δικαίου ενώπιον των δικαστηρίων ή των αρμόδιων διοικητικών φορέων για λογαριασμό των καταναλωτών για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 26

Κυρώσεις

1.Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους.

2.Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

3.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τους εν λόγω κανόνες και μέτρα και την ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση τους.

4.Οι κυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τεμαχίων των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται.

Άρθρο 27

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι [...εισάγετε ημερομηνία - δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

2.Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [… εισάγετε ημερομηνία - έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3.Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

4.Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

5.Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν για τον σκοπό αυτό και υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους.

Άρθρο 28

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Μέχρι την/τις [...εισάγετε ημερομηνία - πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1.Η έκθεση, μεταξύ άλλων, εξετάζει υπό το πρίσμα των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων την εξέλιξη της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και τον αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς και τα άτομα με αναπηρίες, εντοπίζοντας, όπου αυτό είναι δυνατόν, τομείς για μείωση της επιβάρυνσης, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.

2.Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν εγκαίρως στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει σχετική έκθεση.

3.Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των οικονομικών φορέων και των σχετικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.

Άρθρο 29

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 30

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.

Σχετικός/-οί τομέας/-είς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 52

Τίτλος 33 (συναρμοδιότητα στη ΓΔ EMPL)

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 53  

◻ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης 

◻ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση 

Στόχος/-οι

Πολυετής/-είς στρατηγικός/-οί στόχος/-οι της Επιτροπής που αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία 

Για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020 με την κατάργηση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά τα οποία παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία μιας σειράς προϊόντων και υπηρεσιών που είναι σημαντικά για να υποστηριχθεί η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία.

Ειδικός/-οί στόχος/-οι και σχετική/-ές δραστηριότητα/-ες ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος: προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες·

Σχετική/-ές δραστηριότητα/-ες ΔΒΔ/ΠΒΔ Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συναρμοδιότητα από 33 02)Αναμενόμενο/-α αποτέλεσμα/-τα και αντίκτυπος

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχοθετημένους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

Βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για συγκεκριμένα προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, ακόμα και στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Διευκόλυνση του έργου της βιομηχανίας και εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Μείωση των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο και αύξηση του ανταγωνισμού στα επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες και στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Διευκόλυνση της πρόσβασης των καταναλωτών με αναπηρίες σε ευρύτερο φάσμα προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.

Δείκτες αποτελεσμάτων και αντίκτυπος

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Αριθμός των προϊόντων για τα οποία είναι έτοιμος ο τεχνικός φάκελος για τη σήμανση CE ο οποίος περιλαμβάνει την προσβασιμότητα·

Αριθμός προσκλήσεων υποβολής προσφορών με αναφορά στην προσβασιμότητα και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε επίπεδο ΕΕ·

Αριθμός καταγγελιών για προϊόντα και υπηρεσίες λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας·

Αριθμός δικαστικών υποθέσεων σχετικά με προβλήματα προσβασιμότητας για τα εν λόγω προϊόντα και    υπηρεσίες·

Διαθεσιμότητα εναρμονισμένων προτύπων προσβασιμότητας που εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

Αριθμός νέων ενωσιακών νομικών πράξεων που αναφέρονται στην ΕΑΑ για να ορίσουν την προσβασιμότητα.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών 

Εξάλειψη των αποκλίσεων των εθνικών απαιτήσεων προσβασιμότητας όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στην αγορά της ΕΕ και σχετίζονται με προδιαγραφές για δημόσιες συμβάσεις, γεγονός που οδηγεί στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς.

Καθορισμός κοινών ευρωπαϊκών απαιτήσεων προσβασιμότητας για επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες και για δημόσιες συμβάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,

Βελτίωση της επιβολής των απαιτήσεων προσβασιμότητας.

Προστιθέμενη αξία της παρέμβασης της ΕΕ

Η πρόταση θα εξαλείψει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς που προκαλεί εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο και στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις της αγοράς.

Μόνον η δράση σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει ένα εναρμονισμένο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή προσπελάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά.

Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σε ολόκληρη την ΕΕ, διευκολύνοντας τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις προαναφερόμενες διεθνείς δεσμεύσεις προς όφελος της βιομηχανίας και των καταναλωτών.

Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Επί του παρόντος, ο τομέας ρυθμίζεται μόνο εν μέρει σε επίπεδο ΕΕ.

Εμπειρίες σχετικά με την οδηγία 2001/83/ΕΚ για τις συσκευασίες των φαρμάκων, την οδηγία 95/16/ΕΚ σχετικά με τους ανελκυστήρες ή στον τομέα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 για τις μεταφορές έχουν καταδείξει τα οφέλη της εναρμόνισης των απαιτήσεων προσβασιμότητας για την εσωτερική αγορά.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές αιτίες του προβλήματος που να δικαιολογούν την ανάγκη ενωσιακής δράσης στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας:

Οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών απαιτήσεων προσβασιμότητας προκαλούνται είτε από την έλλειψη συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το ποια προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμα, ή, όταν το ενωσιακό δίκαιο ή οι διεθνείς συμφωνίες καθορίζουν σε γενικές γραμμές ότι ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμα (για παράδειγμα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ή οι κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων), δεν παρέχουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το ποιες απαιτήσεις προσβασιμότητας πράγματι εφαρμόζονται.

Επί του παρόντος, το ζήτημα αυτό επαφίεται πλήρως στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών αρχών, γεγονός το οποίο οδήγησε στο σημερινό συνονθύλευμα διαφορετικών απαιτήσεων προσβασιμότητας.

Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η παρούσα πρόταση είναι συνεπής με τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020 και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην οποία η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Η πρόταση είναι συμπληρωματική προς την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη βοήθεια σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, όπως τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, πλωτά, με λεωφορεία και πούλμαν).

Επίσης, η πρόταση συμπληρώνει την πρόταση οδηγίας για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, της οποίας το πεδίο εφαρμογής καλύπτει ορισμένους μόνο δικτυακούς τόπους του δημόσιου τομέα.Διάρκεια και δημοσιονομικός αντίκτυπος

◻ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

   Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

   Δημοσιονομικός αντίκτυπος από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

X Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

Προβλεπόμενος/-οι τρόπος/-οι διαχείρισης 54  

Από τον προϋπολογισμό του 2015

X Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

◻ από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

◻ τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει·

◻ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

◻ στην ΕΤΠ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,

◻ στους φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

◻ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

◻ οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία στο βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Εάν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να παρατεθούν λεπτομέρειες στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Η εφαρμογή δεν αναμένεται να απαιτήσει σημαντικούς πόρους.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διατάξεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Προσδιορισμός της συχνότητας και των όρων των εν λόγω διατάξεων.

Πέντε έτη μετά την εφαρμογή της οδηγίας και στη συνέχεια ανά πέντε έτη η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, εάν είναι αναγκαίο, από προτάσεις για την προσαρμογή της στις κοινωνικές, τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

Κίνδυνος/-οι που έχει/-ουν εντοπιστεί

Καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας από τα κράτη μέλη

Ανεπαρκής παρακολούθηση (και αξιολόγηση) της μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο

Κανένας συγκεκριμένος οικονομικός κίνδυνος.

Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου/παράβασης της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας.

Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου του κινδύνου σφάλματος

Συνήθεις δαπάνες για ελέγχους μεταφοράς και πιθανές διαδικασίες επί παραβάσει.

Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Άνευ αντικειμένου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Τομέας/-είς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζεται/-ονται 

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Τύπος δαπάνης

Συνεισφορά

Τομέας αριθ. 3:

ΔΠ/ΜΔΠ
( 55 )

χωρών ΕΖΕΣ 56

υποψήφιων για ένταξη χωρών 57

από τρίτες χώρες

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

3

33.02.02 — Προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Τύπος
δαπάνης

Συνεισφορά

Αριθμός
[…]Τομέας………………………………………...……….]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψήφιων για ένταξη χωρών

από τρίτες χώρες

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[…][XX.ΕΕ.ΕΕ.ΕΕ]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

[Αυτό το μέρος θα πρέπει να συμπληρωθεί στο λογιστικό φύλλο για τα διοικητικού χαρακτήρα στοιχεία του προϋπολογισμού (δεύτερο έγγραφο στο παράρτημα του παρόντος δημοσιονομικού δελτίου) και να τηλεφορτωθεί στο CISNET για διυπηρεσιακή διαβούλευση.]

Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες 

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

Αριθμός

3

Τομέας Ασφάλειας και Ιθαγένειας

ΓΔ: EMPL

Έτος
2015 58

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 33 02 02

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0

0

0

0,20

0,20

Πληρωμές

(2)

0

0

0

0,20

0,20

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 59  

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
για τη ΓΔ EMPL

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

0,20

0,20

Πληρωμές

=2+2α

+3

0,20

0,20


Σύμφωνα με το άρθρο 28 της πρότασης, θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση κατά το έτος Ν + 5. Είναι πιθανό η εν λόγω επανεξέταση να συνοδεύεται από εξωτερική βοήθεια ή μελέτη.ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

0,20

0,20

Πληρωμές

(5)

0,20

0,20

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
για τη ΓΔ EMPL
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

0,20

0,20

Πληρωμές

=5+ 6

0,20

0,20

Πληρωμές

=5+ 6

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: EMPL

• Ανθρώπινοι πόροι

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ EMPL

Πιστώσεις

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
για τον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
2021

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων
για τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,014

0,228

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,382

Πληρωμές

0,014

0,028

0,228

0,028

0,028

0,028

0,028

0,382

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τύπος 60

Μέσο κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 61 ...

Ειδικός στόχος: προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες·

- Παραγωγή

Μελέτη

0,2

1

0,20

1

0,200

- Παραγωγή

- Παραγωγή

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2

- Παραγωγή

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1

0,20

1

0,200

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

Συνοπτική παρουσίαση 

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N 62

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 63 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικής φύσης

Υποσύνολο
εκτός ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

0,014

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,182

Οι πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί στη διαχείριση της δράσης και/ή που έχουν ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

 Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση που εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος N+2

Έτος N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

 Θέσεις εργασίας στον πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

XX 01 01 01 (Έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (Άμεση έρευνα)

 Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ) 64

XX 01 02 01 (CA,SNE, INT από το «συνολικό κονδύλιο»)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 yy 65

- Στην έδρα

- Αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί εντός της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, με όλα τα πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση της δράσης ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εξωτερικό προσωπικό

Άνευ αντικειμένου

Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός και να προσδιοριστούν οι σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 66 .

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού και τα αντίστοιχα ποσά.

Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατομμύρια ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεωνΕκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δημοσιονομικό αντίκτυπο στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που περιγράφεται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 67

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

(1) Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), που διατίθεται στην ηλ. διεύθυνση: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150 .
(2) Ενώ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη ΣΗΕΔΑΑ, επί του παρόντος η Φινλανδία, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες είναι στη διαδικασία επικύρωσης της σύμβασης.
(3) Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, COM (2010) 636 τελικό, διατίθεται στην ηλ. διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:el:PDF  
(4)

   Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα εμπόδια, μπορεί να δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα.

(5) Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει τα άτομα με αναπηρία να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με άλλους. COM(2008) 426 τελικό.
(6) M/376 εντολή τυποποίησης προς τα CEN, CENELEC και ETSI για τη στήριξη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333
(7) Το παρόν πρότυπο είναι ορθά εναρμονισμένο με τα πρότυπα των ΗΠΑ σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ (τμήμα 508 του νόμου περί αποκατάστασης).
(8) M/420 εντολή τυποποίησης προς τα CEN, CENELEC και ETSI για τη στήριξη των ευρωπαϊκών απαιτήσεων προσβασιμότητας στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στο δομημένο περιβάλλον, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=392 http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Accessibility/Construction/Pages/Allpresentations.aspx ; .
(9) M/473 εντολή τυποποίησης προς τα CEN, CENELEC και ETSI για να συμπεριληφθεί ο «Σχεδιασμός για όλους» στις σχετικές πρωτοβουλίες τυποποίησης: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Sectors/List/Accessibility/DfAmandate.pdf
(10) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
(11) COM(2014) 910 Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 - «Ένα νέο ξεκίνημα», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_el.pdf  
(12) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
(13) Αρχικό σχέδιο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020, κατάλογος δράσεων για την περίοδο 2010-2015, SEC/2010/1324 τελικό, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:  
(14)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, ΕΕ L 315/14 της 3.12.2007· κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ΕΕ L 334/1 της 17.12.2010· κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, ΕΕ L 55/1 της 28.2.2011·

(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1)
(16) Οδηγία 2008/57/ΕΚ, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1) και απόφαση 2008/164/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας στο διευρωπαϊκό συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα και στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα υψηλών ταχυτήτων (ΕΕ L 64 της 7.3.2008, σ. 72)
(17) Οδηγία 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, ΕΕ L 163 της 25.6.2009
(18) COM (2012) 721 τελικό, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0721:FIN:EL:PDF διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση:  
(19) EU-SILC (Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης) και έκθεση του ΠΟΥ σχετικά με την παγκόσμια επιβάρυνση λόγω νόσων.
(20)

   COM(2012) 83 Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση.

(21) Τμήμα 255 του Telecoms Act (νόμου περί τηλεπικοινωνιών), Communications and Video Accessibility Act (νόμος περί προσβασιμότητας στις επικοινωνίες και στο βίντεο), τμήμα 508 του Rehabilitation Act (νόμου περί αποκατάστασης), Air carriers Act (νόμος περί αερομεταφορέων), ADA [(American with Disabilities Act) νόμος για τους Αμερικανούς με αναπηρίες], Help America Vote Act (νόμος «Βοηθώντας την Αμερική να ψηφίσει»).
(22) Όσον αφορά τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠΕ: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=333
(23) Έκθεση της Deloitte που θα δημοσιευτεί ταυτόχρονα με την έγκριση της πρότασης.
(24) Ευρωβαρόμετρο αριθ. 345: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm .
(25) Έκθεση της στρογγυλής τραπέζης για τις ΜΜΕ που θα δημοσιευτεί ταυτόχρονα με την έγκριση της πρότασης.
(26) http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf
(27) Τελική έκθεση της Deloitte που θα δημοσιευτεί ταυτόχρονα με την έγκριση της πρότασης.
(28) www.disability-europe.net/
(29) Βλ. παράρτημα II της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ σχετικά με την εμπορία προϊόντων, ΕΕ L 218 της 13.8.2008.
(30) ΕΕ C της , σ. .
(31) Οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 251).
(32) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (ΕΕ L 200 της 31.7.2009, σ. 1).
(33) COM(2010) 636.
(34) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων των οργανισμών του δημόσιου τομέα COM (2012) 721.
(35) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(36) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(37) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(38) Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων (ΕΕ L 218 της 13/08/2008, σ. 82).
(39) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
(40) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(41) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(42)

   Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).

(43) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(44) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
(45) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
(46) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ΕΕ L 348/1 της 20.12.2013, σ. 1.
(47) Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Ε.Ε. L 095 της 15/04/2010, σ. 1)
(48) Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).
(49) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
(50) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες.
(51) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
(52) ΔΒΔ: διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒΔ: προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(53) Αναφερόμενα στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(54) Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό διατίθενται στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
(55) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(56) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(57) Υποψήφιες για ένταξη χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(58) Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(59) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(60) Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός χλμ οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.).
(61) Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός/οί στόχος/οι…»
(62) Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(63) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(64) CA = Συμβασιούχος υπάλληλος· LA = Τοπικός υπάλληλος· SNE= Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας. INT = προσωρινό προσωπικό· JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(65) Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(66) Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας (για την περίοδο 2007-2013).
(67) Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.
Top

Βρυξέλλες, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ I

Υλικό πληροφορικής και λειτουργικά συστήματα γενικής χρήσης

1. Σχεδιασμός και παραγωγή: 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)    οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

(I)το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

(II)οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

δ)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

ε)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

στ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

ζ)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

η)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται πάνω στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) και γ) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ III

Υπηρεσίες τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του σχετικού τερματικού εξοπλισμού καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα

Α. Υπηρεσίες:

1.Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α)    εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β όσον αφορά τον «Σχετικό τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»·

β)    παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III)οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

γ)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

δ)    παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ε)    περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

Β. Σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα:

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)    οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

(I)το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

(II)οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

δ)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και σχετικός τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα

Α. Υπηρεσίες:

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β: «Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα»

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III)οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

γ)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

δ)    παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ε) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

Β. Σχετικός εξοπλισμός καταναλωτών με προηγμένη υπολογιστική ικανότητα:

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)    οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

(I)το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

(II)οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

δ)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ V

Υπηρεσίες μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών· υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών

Α. Υπηρεσίες:

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III)οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

β)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

γ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

Β. Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

α)    Οι δικτυακοί τόποι καθίστανται προσβάσιμοι κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο.

Γ. Υπηρεσίες για φορητές συσκευές, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο:

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με:

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III)οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

β)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών:

1.    Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) και γ) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ VI

Τραπεζικές υπηρεσίες· δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών· τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές· τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών

A. Υπηρεσίες (γενικά):

1. Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Δ:

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

γ)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

δ) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

Β. Δικτυακοί τόποι που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών:

Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) οι δικτυακοί τόποι καθίστανται προσβάσιμοι κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

Γ. Τραπεζικές υπηρεσίες για φορητές συσκευές:

1.Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III)οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

β)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

Δ. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών:

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

γ)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

δ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 

2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία β) και γ) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ VII

Ηλεκτρονικά βιβλία

Α. Υπηρεσίες:

1.Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούν για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο Β: «Προϊόντα»·

β) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο γ).

γ)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

δ)    παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ε) περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

Β. «Προϊόντα»

1. Σχεδιασμός και παραγωγή:

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

(I)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

(II)πρέπει να είναι κατανοητές·

(III)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

(IV)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)    οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

(I)το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

(II)οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

δ)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

 2. Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός:

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Α. Υπηρεσίες:

1.Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

(I)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

(II)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

(III) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο β).

β)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

ΕΝΟΤΗΤΑ IX - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Μέρος A – Προϊόντα

1.Σχεδιασμός και παραγωγή

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή προϊόντων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με αναπηρίες που συνδέονται με την ηλικία, επιτυγχάνεται με το να καθίστανται προσβάσιμα τα ακόλουθα:

α)    οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος που παρέχονται στο ίδιο το προϊόν (επισήμανση, οδηγίες, προειδοποιήσεις), οι οποίες:

i)πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περισσότερα από ένα αισθητηριακά κανάλια·

ii)πρέπει να είναι κατανοητές·

iii)πρέπει να γίνονται αντιληπτές·

iv)αναγράφονται με γραμματοσειρές επαρκούς μεγέθους σε προβλέψιμες συνθήκες χρήσης·

β)    η συσκευασία του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχει (ανοίγματος, κλεισίματος, χρήσης, διάθεσης)·

γ)    οι οδηγίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διάθεση του προϊόντος, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα:

i)το περιεχόμενο των οδηγιών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών, και

ii)οι οδηγίες παρέχουν εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

δ)    η διεπαφή χρήστη του προϊόντος (διακίνηση, έλεγχοι και ανατροφοδότηση, εισροή και εκροή) σύμφωνα με το σημείο 2·

ε)    η λειτουργικότητα του προϊόντος με την παροχή λειτουργιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς, σύμφωνα με το σημείο 2·

στ)    η διεπικοινωνία του προϊόντος με βοηθητικές συσκευές.

2.    Διεπαφή χρήστη και λειτουργικός σχεδιασμός

Προκειμένου να καταστεί προσβάσιμος ο σχεδιασμός των προϊόντων και η διεπαφή χρήστη όπως αναφέρεται στα σημεία δ) και ε) του σημείου 1, πρέπει να σχεδιάζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α)    προβλέπεται δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

β)    προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι αντί της ομιλίας για την επικοινωνία και τον προσανατολισμό·

γ)    προβλέπεται δυνατότητα ευέλικτης μεγέθυνσης και αντίθεσης·

δ)    προβλέπεται εναλλακτικό χρώμα για τη μετάδοση πληροφοριών·

ε)    προβλέπονται ευέλικτοι τρόποι διαχωρισμού και ελέγχου του πρώτου πλάνου από το φόντο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του θορύβου βάθους και της βελτίωσης της ευκρίνειας·

στ)    προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου της ακουστικής έντασης από τον χρήστη·

ζ)    προβλέπεται δυνατότητα σειριακού ελέγχου και εναλλακτικοί τρόποι για την αναπλήρωση μικρο-κινήσεων και λεπτών χειρισμών·

η)    προβλέπονται τρόποι λειτουργίας για περιορισμένο εύρος κινήσεων και δύναμη·

θ)    προβλέπεται αποφυγή πρόκλησης κρίσεων φωτοευαισθησίας.

Μέρος B – Υπηρεσίες

1.Η παροχή υπηρεσιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προβλεπόμενη χρήση τους από άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, επιτυγχάνεται με τα ακόλουθα:

α)    καθιστώντας προσβάσιμο το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχεται η υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφορών, σύμφωνα με το μέρος Γ, με την επιφύλαξη της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

β)    καθιστώντας προσβάσιμες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των σκαφών και του εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ως εξής:

i)ο σχεδιασμός του δομημένου χώρου τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Γ σε σχέση με την επιβίβαση, την αποβίβαση, την κυκλοφορία και τη χρήση·

ii) οι πληροφορίες διατίθενται με διάφορους τρόπους και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

iii) παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το οπτικό περιεχόμενο που δεν αποτελείται από κείμενο·

γ)    εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο μέρος Α:

δ)    παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και σχετικά με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και τις εγκαταστάσεις ως εξής:

i)το περιεχόμενο των πληροφοριών διατίθεται σε μορφότυπους κειμένου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εναλλακτικών βοηθητικών μορφοτύπων που θα παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τους χρήστες και μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών,

ii)παρέχονται εναλλακτικές λύσεις για το μη κειμενικό περιεχόμενο·

iii) οι ηλεκτρονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχονται σύμφωνα με το σημείο ε).

ε)    καθιστώντας προσβάσιμους τους δικτυακούς τόπους κατά συνεπή και κατάλληλο τρόπο για την αντίληψη, το χειρισμό και την κατανόηση των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητας της παρουσίασης του περιεχομένου και της αλληλεπίδρασης, εφόσον απαιτηθεί, παρέχοντας μια προσβάσιμη ηλεκτρονική εναλλακτική λύση, εφόσον απαιτηθεί· και κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα με πλήθος πρακτόρων χρήστη και υποστηρικτικών τεχνολογιών που διατίθενται στην Ένωση και σε διεθνές επίπεδο·

στ)    παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της συμπληρωματικότητας με βοηθητικές υπηρεσίες·

ζ)    περιλαμβάνοντας λειτουργίες, πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και αλλαγές στη λειτουργία της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς.

Μέρος Γ – Δομημένο περιβάλλον

1.Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:

α)    χρήση των συναφών εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων·

β)    προσεγγίσεις των κτιρίων·

γ)    χρήση εισόδων·

δ)    χρήση διαδρομών με οριζόντια κυκλοφορία·

ε)    χρήση διαδρομών με κάθετη κυκλοφορία·

στ)    χρήση αιθουσών από το κοινό·

ζ)    χρήση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων·

η)    χρήση τουαλετών και εγκαταστάσεων υγιεινής·

θ)    χρήση εξόδων, οδών εκκένωσης και ιδεών για τον σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

ι)    δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

ια)    χρήση των εγκαταστάσεων και των κτιρίων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται·

ιβ)    προστασία από κινδύνους στο περιβάλλον σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ X - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Η προσβασιμότητα για άτομα με λειτουργικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, στο δομημένο περιβάλλον, όπου παρέχεται η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 για την προβλεπόμενη χρήση του με ανεξάρτητο τρόπο, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές των χώρων που προορίζονται για δημόσια πρόσβαση:

α)    χρήση των συναφών εξωτερικών χώρων και εγκαταστάσεων υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών·

β)    προσεγγίσεις για τα κτίρια υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών·

γ)    χρήση εισόδων·

δ)    χρήση διαδρομών με οριζόντια κυκλοφορία·

ε)    χρήση διαδρομών με κάθετη κυκλοφορία·

στ)    χρήση αιθουσών από το κοινό·

ζ)    χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την παροχή της υπηρεσίας·

η)    χρήση τουαλετών και εγκαταστάσεων υγιεινής·

θ)    χρήση εξόδων, οδών εκκένωσης και ιδεών για τον σχεδιασμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

ι)    δυνατότητα επικοινωνίας και προσανατολισμού μέσω περισσότερων του ενός αισθητηριακών καναλιών·

ια)    χρήση των εγκαταστάσεων και των κτιρίων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται·

ιβ)    προστασία από κινδύνους στο περιβάλλον σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Top

Βρυξέλλες, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

1.Ο εσωτερικός έλεγχος παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 2, 3 και 4 και βεβαιώνει και δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.Τεχνικός φάκελος

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 και, στην περίπτωση που ο κατασκευαστής κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 12, να αποδειχθεί ότι οι σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας θα προκαλούσαν θεμελιώδη μεταβολή ή δυσανάλογη επιβάρυνση. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει μόνο τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει - στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση - τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος.

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής:

(a)γενική περιγραφή του προϊόντος·

(b)κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων και/ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία εφαρμόζονται πλήρως ή εν μέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα· σε περίπτωση μερικώς εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα μέρη που έχουν εφαρμοστεί.

3.Μεταποίηση

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου η διαδικασία κατασκευής και η παρακολούθησή της να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τον τεχνικό φάκελο ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 2 και προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας της παρούσας οδηγίας.

4.Σήμανση συμμόρφωσης και δήλωση συμμόρφωσης

4.1.Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήμανση CE που αναφέρεται στην παρούσα οδηγία σε κάθε μεμονωμένο προϊόν που πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

4.2.Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε μοντέλο προϊόντος. Η δήλωση συμμόρφωσης ταυτοποιεί το προϊόν για το οποίο έχει συνταχθεί.

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης.

5.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σημείο 4 είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόματός του και υπό την ευθύνη του, με την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτομερώς στην εντολή.

Top

Βρυξέλλες, 2.12.2015

COM(2015) 615 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

{SWD(2015) 264 final}
{SWD(2015) 265 final}
{SWD(2015) 266 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.Ο πάροχος υπηρεσιών περιλαμβάνει τις πληροφορίες αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ή σε ισοδύναμο έγγραφο. Οι πληροφορίες περιγράφουν τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτουν - στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση - τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της υπηρεσίας. Εκτός από τις απαιτήσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 , οι πληροφορίες περιέχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)γενική περιγραφή της υπηρεσίας σε προσβάσιμο μορφότυπο·

β)τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση της λειτουργίας της υπηρεσίας·

γ)περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι σχετικές απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο παράρτημα Ι πληρούνται από την υπηρεσία.

2.Προκειμένου να συμμορφωθεί με το σημείο 1, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εφαρμόσει, εν όλω ή εν μέρει, τα εναρμονισμένα πρότυπα και/ή άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.Ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η διαδικασία παροχής της υπηρεσίας και η παρακολούθησή της εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με το σημείο 1, καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(1) Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
Top