Help Print this page 

Document 52015PC0596

Title and reference
Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

COM/2015/0596 final - 2015/0276 (COD)
  • No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2018
Multilingual display
Text

Βρυξέλλες, 2.12.2015

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1Γενικό πλαίσιο

Σήμερα η οικονομία της Ένωσης χάνει σημαντική ποσότητα πιθανών δευτερογενών πρώτων υλών που βρίσκονται σε ρεύματα αποβλήτων. Το 2013 η συνολική παραγωγή αποβλήτων στην ΕΕ ανήλθε σε περίπου 2,5 δισ. τόνους εκ των οποίων οι 1,6 δισ τόνοι δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν ή δεν υποβλήθηκαν σε ανακύκλωση και, κατά συνέπεια, χάθηκαν για την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπολογίζεται ότι επιπλέον 600 εκατ. τόνοι θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, μόνο ένα μικρό ποσοστό (43%) των αστικών αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση υποβλήθηκε σε ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής (31%) ή αποτεφρώθηκε (26%). Κατά συνέπεια, η ΕΕ χάνει σημαντικές ευκαιρίες για να βελτιώσει την αποδοτική χρήση των πόρων και να δημιουργήσει μια πιο κυκλική οικονομία.

Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, στην Ένωση σημειώνονται επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το 2011 σε έξι κράτη μέλη λιγότερο από το 3% των αστικών αποβλήτων τους κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής, σε 18 κράτη μέλη πάνω από το 50% κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη η υγειονομική ταφή υπερέβη το 90%. Αυτές οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως.

Οι προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα 1 , της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 2 , της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων 3 , της οδηγίας 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 4 , της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 5 και της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 6 εντάσσονται στη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία που περιλαμβάνει επίσης ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Κάλυψη του κενού σε μια κυκλική οικονομία: Σχέδιο δράσης της ΕΕ».

1.2Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Οι πρόσφατες τάσεις υποδηλώνουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων και ότι αυτή μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και την κάλυψη του κενού σε μια κυκλική οικονομία.

Οι νομικά δεσμευτικοί στόχοι στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα αποτέλεσε καθοριστική κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας όσον αφορά την ανακύκλωση, τον περιορισμό της χρήσης της υγειονομικής ταφής και τη δημιουργία κινήτρων για την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η εξέλιξη της πολιτικής για τα απόβλητα μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη: βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, άμεση εξοικονόμηση πόρων που συνδέονται με τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων και ένα καλύτερο περιβάλλον.

Η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ανταποκρίνεται στη νομική υποχρέωση για την επανεξέταση των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων στην εν λόγω οδηγία. Οι προτάσεις που εντάσσονται στη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία και τροποποιούν τις έξι προαναφερόμενες οδηγίες βασίζονται εν μέρει στην πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2014 και κατόπιν απέσυρε τον Φεβρουάριο του 2015. Είναι σύμφωνες με τους στόχους του χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων 7 και του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον 8 , μεταξύ των οποίων είναι η πλήρης εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων 9 σε όλα τα κράτη μέλη, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων σε απόλυτους και κατά κεφαλήν όρους, η διασφάλιση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και η χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως σημαντικής και αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την Ένωση. Συμβάλλουν επίσης στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τις πρώτες ύλες 10 και καλύπτουν την ανάγκη να αποφευχθεί η σπατάλη τροφίμων.

Πέραν τούτου, οι εν λόγω προτάσεις απλοποιούν τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που περιλαμβάνονται και στις έξι οδηγίες.

2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1Μελέτες

Οι προτάσεις και η συνοδευτική εκτίμηση επιπτώσεων αξιολογούν τις τεχνολογικές, κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τις πτυχές κόστους-οφέλους που συνδέονται με την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Εκπονήθηκε συμπλήρωμα στην εκτίμηση επιπτώσεων για να αναλυθούν οι πιθανές επιπτώσεις πρόσθετων παραλλαγών των βασικών επιλογών πολιτικής που ορίζονται στην εκτίμηση επιπτώσεων.

2.2Εσωτερικές διαβουλεύσεις

Στο πλαίσιο της Επιτροπής, μια διευθύνουσα ομάδα εκτίμησης των επιπτώσεων απαρτιζόμενη από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC και ESTAT) παρακολούθησε την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων.

2.3Εξωτερικές διαβουλεύσεις

Η Επιτροπή εκπόνησε ενδεικτικό κατάλογο των θεμάτων που θα εξεταστούν και οι πρώτες συνεντεύξεις με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2013. Τον Ιούνιο του 2013 δρομολογήθηκε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα για τις διαβουλεύσεις, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013. Υποβλήθηκαν 670 απαντήσεις, αριθμός που αντανακλά τις έντονες ανησυχίες του κοινού όσον αφορά την κατάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων στην ΕΕ και τις υψηλές προσδοκίες για την ανάληψη δράσης από την ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Πραγματοποιήθηκε ειδική διαβούλευση με τα κράτη μέλη μεταξύ του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2015, καθώς και ευρύτερη διαβούλευση σχετικά με την κυκλική οικονομία.

2.4Εκτίμηση επιπτώσεων

Μαζί με την πρόταση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014 11 , δημοσιεύτηκε έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων και σύνοψής τους. Στην εκτίμηση των επιπτώσεων, η οποία εξακολουθεί να είναι η κύρια βάση ανάλυσης για τις αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις, αξιολογούνται οι κυριότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών πολιτικής όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ. Αξιολογούνται διάφορα επίπεδα φιλοδοξίας, τα οποία συγκρίνονται με το «σενάριο αναφοράς», προκειμένου να προσδιοριστούν τα πλέον κατάλληλα μέσα και στόχοι παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των δαπανών και τη μεγιστοποίηση των οφελών.

Στις 8 Απριλίου 2014 η επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής εξέδωσε θετική γνώμη για την εκτίμηση των επιπτώσεων, προβαίνοντας παράλληλα σε ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση της έκθεσης. Η επιτροπή ζήτησε να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ορισμός του προβλήματος και η ανάγκη για νέους μεσοπρόθεσμους στόχους, να ενισχυθούν τα επιχειρήματα υπέρ της απαγόρευσης της ταφής από την άποψη της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και υπέρ ενιαίων στόχων για όλα τα κράτη μέλη, και να εξηγηθεί λεπτομερέστερα ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός των επιλογών θα αποφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

Μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις μικρές εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις, απλούστευση και βελτίωση της εφαρμογής, μεταξύ άλλων με τη διατήρηση των στόχων που είναι «κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό».

Δημιουργία θέσεων εργασίας – έως το 2035 θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τουλάχιστον 170 000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι περισσότερες από τις οποίες είναι αδύνατον να μετακινηθούν εκτός της ΕΕ.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – περισσότεροι από 600 εκατ. τόνοι αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να αποφευχθούν μεταξύ 2015 και 2035.

Θετικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα στους τομείς της διαχείρισης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων της ΕΕ, καθώς και στον τομέα της μεταποίησης (βελτίωση της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την πρόσβαση στις πρώτες ύλες).

Διοχέτευση στην οικονομία της ΕΕ δευτερογενών πρώτων υλών οι οποίες με τη σειρά τους θα μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές πρώτων υλών.

Μαζί με τη νομοθετική πρόταση εκδόθηκε αναλυτικό σημείωμα για τη συμπλήρωση της εκτίμησης των επιπτώσεων. Στο σημείωμα αυτό αναλύθηκαν ορισμένες πρόσθετες εναλλακτικές δυνατότητες και παραλλαγές, με σκοπό να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα διάφορα σημεία εκκίνησης κάθε κράτους μέλους.

3.ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3.1Σύνοψη της προτεινόμενης δράσης

Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων για την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα είναι τα εξής:

Εναρμόνιση των ορισμών·

Αύξηση του στόχου για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων σε 65% έως το 2030·

Αύξηση των στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας και απλούστευση της δέσμης στόχων·

Σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων σε 10% έως το 2030·

Μεγαλύτερη εναρμόνιση και απλούστευση του νομικού πλαισίου σχετικά με τα υποπροϊόντα και τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων·

Νέα μέτρα για την προώθηση της πρόληψης, περιλαμβανομένης της σπατάλης τροφίμων, και της επαναχρησιμοποίησης·

Καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών λειτουργίας για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού·

Δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους στόχους της ανακύκλωσης·

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων·

Συμμόρφωση με τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ για τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις.

3.2Νομική βάση και δικαίωμα δράσης

Οι προτάσεις τροποποιούν έξι οδηγίες με αντικείμενο τη διαχείριση διαφορετικών αποβλήτων. Οι προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και της οδηγίας 2012/19/ΕΕ βασίζονται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ ορίζει στόχο 50 % για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση οικιακών και παρόμοιων αποβλήτων και τον στόχο του 70 % για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών από μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων έως το 2020. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο, η Επιτροπή έπρεπε να εξετάσει τους εν λόγω στόχους με σκοπό να τους ενισχύσει, αν είναι αναγκαίο, και να εξετάσει τη θέσπιση στόχων για άλλες κατηγορίες αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της θέσπισης των στόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο γ), η Επιτροπή έπρεπε να καθορίσει, έως τα τέλη του 2014, στόχους πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων και αποσύνδεσης για το 2020, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης, αν κριθεί αναγκαίο, της αναθεώρησης των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, στην πρώτη έκθεση που έπρεπε να υποβληθεί έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή έπρεπε να αξιολογήσει μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων προγράμματα ευθύνης των παραγωγών για ειδικά ρεύματα αποβλήτων, στόχους, δείκτες και μέτρα που σχετίζονται με την ανακύκλωση, καθώς και ενέργειες ανάκτησης υλικών και ενέργειας που μπορεί να συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 1 και 4.

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ ορίζει τρεις στόχους για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής και καταργεί την υγειονομική ταφή ορισμένων ρευμάτων αποβλήτων. Το αργότερο έως τις 16 Ιουλίου 2016 τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπληρώσουν τον τελευταίο στόχο για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, ο στόχος αυτός έπρεπε να επανεξεταστεί έως τις 16 Ιουλίου 2014 με σκοπό την επιβεβαίωση ή την τροποποίησή του, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και με βάση την πρακτική πείρα που απέκτησαν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων στόχων.

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ καθορίζει στόχους για την ανάκτηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5, καθορίζονται κάθε πέντε έτη με βάση την πρακτική πείρα που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη και τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας και των τεχνικών αξιολόγησης, όπως οι αξιολογήσεις κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-οφέλους.

3.3Αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Οι προτάσεις είναι σύμφωνες με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιορίζονται στην τροποποίηση των οδηγιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τη θέσπιση κοινών στόχων, αφήνοντας παράλληλα στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποφασίσουν τις ακριβείς μορφές εφαρμογής.

3.4Επεξηγηματικά έγγραφα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έγγραφα που επεξηγούν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας είναι απαραίτητα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά των οδηγιών.

Η νομοθεσία για τα απόβλητα συχνά μεταφέρεται με έναν ιδιαίτερα αποκεντρωμένο τρόπο στα κράτη μέλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και σε διάφορες νομικές πράξεις, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση κάθε κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, κατά τη μεταφορά των τροποποιημένων οδηγιών τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουν ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών πράξεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η πρόταση τροποποιεί έξι διαφορετικές οδηγίες για τα απόβλητα και επηρεάζει σημαντικό αριθμό νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων η συνολική τροποποίηση των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και της οδηγίας 94/62/ΕΚ και η απλούστευση της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και της οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Πρόκειται για μια περίπλοκη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα απόβλητα, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει ορισμένες εθνικές διατάξεις.

Οι αναθεωρημένοι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων που περιέχονται στις τροποποιούμενες οδηγίες είναι διασυνδεδεμένοι και θα πρέπει να μεταφερθούν με προσοχή στην εθνική νομοθεσία και στη συνέχεια να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων.

Οι προτεινόμενες διατάξεις θα επηρεάσουν ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων ενδιαφερόμενων φορέων στα κράτη μέλη και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις μελλοντικές επενδύσεις στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Η πλήρης και ορθή μεταφορά της νέας νομοθεσίας είναι σημαντική ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι τους (δηλαδή η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και η διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η αποφυγή των εμποδίων στο εμπόριο και των περιορισμών του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ).

Η απαίτηση παροχής επεξηγηματικών εγγράφων ενδέχεται να δημιουργήσει επιπλέον διοικητικό φόρτο για ορισμένα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα επεξηγηματικά έγγραφα είναι αναγκαία για την αποτελεσματική επαλήθευση της πλήρους και ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, που έχει ουσιώδη σημασία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, και δεν υπάρχουν λιγότερο επαχθή μέτρα που να επιτρέπουν την αποδοτική επαλήθευση. Επίσης, τα επεξηγηματικά έγγραφα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του διοικητικού φόρτου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης από την Επιτροπή· χωρίς αυτά, για την παρακολούθηση των μεθόδων μεταφοράς σε όλα τα κράτη μέλη θα απαιτούνταν σημαντικοί πόροι και πολυάριθμες επαφές με τις εθνικές αρχές.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να συνοδεύσουν την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς της οδηγίας με ένα ή περισσότερα έγγραφα, στα οποία θα εξηγούν τη σχέση των διατάξεων των οδηγιών που τροποποιούν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα με τα αντίστοιχα μέρη των εθνικών πράξεων μεταφοράς.

3.5Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής

Οι κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες για την έγκριση των εν λόγω πράξεων καθορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 και 22 του άρθρου 1 της πρότασης σχετικά με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, στις παραγράφους 4, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 1 της πρότασης σχετικά με την οδηγία 94/62/ΕΚ, στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 1 της πρότασης σχετικά με την οδηγία 1999/31/ΕΚ καθώς και στις τροποποιήσεις που προτείνονται στα άρθρα 1 και 3 της πρότασης σχετικά με τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ και 2012/19/ΕΕ.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι προτάσεις δεν θα έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, δεν συνοδεύονται από το δημοσιονομικό δελτίο που προβλέπεται στο άρθρο 31 του δημοσιονομικού κανονισμού [κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου)] ).    

2015/0276 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 12 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την εξασφάλιση της συνετής και ορθολογικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων και την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας.

(2)Οι στόχοι που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 σχετικά με την ανάκτηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αυξηθεί η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, και έτσι να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι φιλοδοξίες της Ένωσης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

(3)Επίσης, για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14 που εφαρμόζεται γενικά στα απόβλητα.

(4)Από την περαιτέρω αύξηση των στόχων που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας θα μπορούσαν να προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

(5)Μέσω της προοδευτικής αύξησης των υφιστάμενων στόχων για την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασίας, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχησή τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί ότι τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα θα διοχετεύονται ξανά στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες 15 και στη δημιουργία κυκλικής οικονομίας.

(6)Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν σαφείς στόχοι πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στο κάτω μέρος της ιεράρχησης των αποβλήτων.

(7)Με τον συνδυασμό των στόχων για την ανακύκλωση και των περιορισμών για την υγειονομική ταφή που ορίζονται στις οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ, δεν είναι πλέον αναγκαίοι οι ενωσιακοί στόχοι για την ανάκτηση ενέργειας ή οι στόχοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασίας που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ.

(8)Η παρούσα οδηγία θέτει μακροπρόθεσμους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση και παρέχει στους οικονομικούς φορείς και στα κράτη μέλη σαφή κατεύθυνση για τις αναγκαίες επενδύσεις ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της. Τα κράτη μέλη, κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον σχεδιασμό των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, προωθώντας την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

(9)Για τον καθορισμό των στόχων όσον αφορά την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων συσκευασίας για το 2025 ελήφθησαν υπόψη οι τεχνικές δυνατότητες κατά τον χρόνο της αναθεώρησης της οδηγίας· η Επιτροπή μπορεί να προτείνει αναθεωρημένα επίπεδα των στόχων για τα πλαστικά για το 2030 με βάση την επανεξέταση της προόδου που σημειώθηκε από τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων, αφού λάβει υπόψη την εξέλιξη των τύπων των πλαστικών που διατίθενται στην αγορά και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης, καθώς και τη ζήτηση για ανακυκλωμένα πλαστικά.

(10)Θα πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστοί στόχοι για την ανακύκλωση των σιδηρούχων μετάλλων και του αλουμινίου για την επίτευξη σημαντικών οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών, διότι θα ανακυκλώνεται περισσότερο αλουμίνιο, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα. Ο υφιστάμενος στόχος της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μεταλλικών συσκευασιών θα πρέπει, επομένως, να χωριστεί σε επιμέρους στόχους για τους δύο αυτούς τύπους αποβλήτων.

(11)Τα κράτη μέλη, για να κρίνουν εάν οι στόχοι της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη προϊόντα και συστατικά που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής. Για την εξασφάλιση εναρμονισμένων όρων για τους υπολογισμούς αυτούς, η Επιτροπή θα θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση καθώς και συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής και για τη συλλογή, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων.

(12)Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την υποβολή εκθέσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να θεσπιστούν πιο συγκεκριμένα οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν τι ανακυκλώνεται πραγματικά και μπορεί να προσμετρηθεί στην επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, ο γενικός κανόνας είναι ότι η υποβολή στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες για την τελική διαδικασία ανακύκλωσης. Προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, να αναφέρουν τα ποσοστά ανακύκλωσης βάσει της παραγωγής των εγκαταστάσεων διαλογής. Οι απώλειες βάρους υλικών ή ουσιών που οφείλονται σε φυσικές και/ή χημικές διεργασίες μεταποίησης που είναι εγγενείς στην τελική διαδικασία της ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.

(13)Για να εξασφαλιστεί καλύτερη, πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και να προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων.

(14)Τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα απόβλητα σε όλα τα κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα πρέπει να βελτιωθούν με την εισαγωγή ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων για υποβολή στοιχείων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με την εισαγωγή ποιοτικής έκθεσης ελέγχου των στοιχείων.

(15)Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπονούνται από τα κράτη μέλη κάθε τρία έτη δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης και την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής, ενώ δημιουργούν περιττή διοικητική επιβάρυνση. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να υποβάλλουν τις εκθέσεις αυτές και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης τα στατιστικά στοιχεία τα οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή.

(16)Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την προετοιμασία των εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των στόχων που ορίζονται στη οδηγία 94/62/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

(17)Για να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί η οδηγία 94/62/ΕΚ, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 6α παράγραφος 2, το άρθρο 6α παράγραφος 5, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιήσει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(18)Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά το άρθρο 12 παράγραφος 3δ και το άρθρο 19. Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16 .

(19)Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 94/62/ΕΚ.

(20)Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα 17 , τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει να συνοδεύουν, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων που λαμβάνουν για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα τα οποία επεξηγούν τη σχέση μεταξύ των επιμέρους στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει ότι είναι δικαιολογημένη η διαβίβαση των εγγράφων αυτών.

(21)Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή, αφενός, να αποτραπούν ή να μειωθούν οι επιπτώσεις από συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας στο περιβάλλον και να εξασφαλιστεί, με τον τρόπο αυτό, υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτραπεί η πρόκληση εμποδίων στο εμπόριο και στρεβλώσεων και περιορισμών στον ανταγωνισμό εντός της Ένωσης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν ενδεχομένως καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, εξετάζει και, αν παραστεί ανάγκη, αναθεωρεί τα επεξηγηματικά παραδείγματα σχετικά με τον ορισμό της συσκευασίας που αναφέρονται στο παράρτημα I. Εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα αντικείμενα: θήκες για CD και βίντεο, γλάστρες, σωληνάρια και κύλινδροι που περιβάλλονται από ελαστικό υλικό, αντικολλητικό χαρτί αυτοκόλλητων ετικετών και χαρτί περιτυλίγματος. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 3.»·

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. "απορρίμματα συσκευασίας": κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)·

(*) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»·

γ) οι παράγραφοι 3 έως 10 διαγράφονται·

δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 2:

«Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγία 2008/98/ΕΚ: "απόβλητα", "παραγωγός αποβλήτων", "κάτοχος αποβλήτων", "διαχείριση αποβλήτων", "συλλογή", "χωριστή συλλογή" "πρόληψη", "επαναχρησιμοποίηση", "επεξεργασία", "ανάκτηση", "προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση", "ανακύκλωση", "τελική διεργασία ανακύκλωσης" και "διάθεση".».

2) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η πρώτη φράση αντικαθίσταται ως εξής:

«Αυτά τα άλλα μέτρα μπορούν να συνίστανται σε εθνικά προγράμματα, κίνητρα μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση της συσκευασίας, ή παρεμφερείς δράσεις οι οποίες εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη. Αυτά τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.».

3) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής τίτλο: «Ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση»·

β) στην παράγραφο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία στ) έως θ):

«στ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον το 65% κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

ζ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, θα πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας:

i) το 55 % των πλαστικών·

ii) το 60 % του ξύλου·

iii) το 75 % των σιδηρούχων μετάλλων·

iv) το 75 % του αλουμινίου·

v) το 75% του γυαλιού·

vi) το 75 % του χαρτιού και χαρτονιού·

η) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, τουλάχιστον το 75 % κατά βάρος του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας θα πρέπει να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·

θ) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, θα πρέπει να καλυφθούν οι ακόλουθοι ελάχιστοι στόχοι κατά βάρος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όσον αφορά τα ακόλουθα συγκεκριμένα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας:

i) το 75 % του ξύλου·

ii) το 85 % των σιδηρούχων μετάλλων·

iii) το 85 % του αλουμινίου·

iv) το 85 % του γυαλιού··

v) το 85 % του χαρτιού και χαρτονιού.»·

γ) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2.     Τα απορρίμματα συσκευασίας που εξάγονται από την Ένωση προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 από το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των απορριμμάτων συσκευασίας, μόνο εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6α παράγραφος 4 και αν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ένωσης πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.

3.    Απορρίμματα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μπορούν να προσμετρηθούν στην επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) έως θ) μόνο όσον αφορά το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους.

(*) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1).»·

δ) διαγράφονται οι παράγραφοι 5, 8 και 9.

4) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6α

Κανόνες σχετικά με την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6

1. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ),

α) το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν νοείται ως το βάρος των εισερχόμενων απορριμμάτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή)·

β) το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση νοείται ως το βάρος των απορριμμάτων συσκευασίας τα οποία έχουν ανακτηθεί ή συλλεχθεί από αναγνωρισμένο φορέα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και έχουν υποβληθεί σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους, καθαρισμούς και επισκευές που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή και προεπεξεργασία·

γ) τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη προϊόντα και συστατικά προετοιμασμένα για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής. Για τον υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου ποσοστού των απορριμμάτων συσκευασιών που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, λαμβανομένου υπόψη του βάρους των προϊόντων και των συστατικών που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαληθευμένα στοιχεία από τους φορείς εκμετάλλευσης και εφαρμόζουν τον τύπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV.

2. Για να εξασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) και του παραρτήματος IV, η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 21α, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας και λειτουργικές απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας και των συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, καθώς και ειδικούς κανόνες για τη συλλογή στοιχείων, τον έλεγχο και την υποβολή στοιχείων.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το βάρος της παραγωγής των εργασιών διαλογής μπορεί να αναφέρεται ως το βάρος των ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η εν λόγω παραγωγή απορριμμάτων αποστέλλεται σε τελική διεργασία ανακύκλωσης·

β) το βάρος των υλικών ή ουσιών που δεν υπόκεινται σε τελική διεργασία ανακύκλωσης και που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας παραμένει κάτω από το 10% του συνολικού βάρους που θα κοινοποιηθεί ως προϊόν ανακύκλωσης.

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των απορριμμάτων συσκευασίας για να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β). Το σύστημα μπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά μητρώα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, από τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των απορριμμάτων μετά τη διαλογή ή από ισοδύναμο μέτρο που εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί σχετικά με τα ανακυκλωμένα απορρίμματα.

5. Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπόψη την ανακύκλωση των μετάλλων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την αποτέφρωση κατ’ αναλογία του μεριδίου των απορριμμάτων συσκευασίας που αποτεφρώνονται, με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 6 της οδηγία 2008/98/ΕΚ.»

5) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 6β:

«Άρθρο 6β

Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης

1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ) το αργότερο τρία έτη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στις εν λόγω διατάξεις.

2. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) εκτίμηση της επίτευξης των στόχων από κάθε κράτος μέλος·

β) κατάλογο των κρατών μελών τα οποία υπάρχει κίνδυνος να μην επιτύχουν τους στόχους εντός των αντίστοιχων προθεσμιών, μαζί με τις κατάλληλες συστάσεις.»

6) Το άρθρο 11 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 21α για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα επίπεδα συγκέντρωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται στα ανακυκλωμένα υλικά και στα κυκλώματα προϊόντων που βρίσκονται σε κλειστή και ελεγχόμενη αλυσίδα, καθώς και για τον καθορισμό των τύπων συσκευασίας που απαλλάσσονται από την απαίτηση που ορίζεται στην τρίτη περίπτωση της παραγράφου 1.»

7) Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον τίτλο: «Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων»·

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα III και παρέχουν ιδίως πληροφορίες ως προς την έκταση, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της ροής συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τον τοξικό ή επικίνδυνο χαρακτήρα των υλικών συσκευασίας και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, σε κάθε κράτος μέλος.»

γ) η παράγραφος 3 απαλείφεται·

δ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3α, 3β, 3γ και 3δ:

«3α. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως θ). Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους υποβολής των στοιχείων για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία.

Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3δ. Τα πρώτα στοιχεία που υποβλήθηκαν καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [να αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η Δεκεμβρίου [να αναγραφεί το έτος της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας + 1 έτος].

3β. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 6α παράγραφος 4.

3γ. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση της οργάνωσης της συλλογής στοιχείων, τις πηγές στοιχείων και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη συνέπεια των εν λόγω στοιχείων. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση συντάσσεται κάθε τρία έτη.

3δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του μορφότυπου για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 3α. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.»

ε) η παράγραφος 5 απαλείφεται.

8) Το άρθρο 17 διαγράφεται.

9) Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που απαιτούνται για την προσαρμογή του συστήματος αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο έκτη περίπτωση στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 21α για την τροποποίηση του καταλόγου επεξηγηματικών παραδειγμάτων σχετικά με τον ορισμό της συσκευασίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι.»

10) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Ειδικά μέτρα

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 21α, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση τυχόν δυσχερειών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα αδρανή υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης σε πολύ μικρές ποσότητες (δηλαδή περίπου 0,1 % κατά βάρος), τις πρωτογενείς συσκευασίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων, τις μικρές συσκευασίες και τις πολυτελείς συσκευασίες.»

11) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21

Διαδικασία επιτροπής

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 3δ και του άρθρου 19 παράγραφος 1, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία συστάθηκε με το άρθρο 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).»·

12) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 21α:

«Άρθρο 21α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 6α παράγραφος 1, στο άρθρο 11 παράγραφος 3, στο άρθρο 19 παράγραφος 2 και στο άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο από την [να συμπληρωθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου».

13) Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας τροποποιείται, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

14) Το παράρτημα IV προστίθεται στην οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά

1.Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την [να προστεθεί η ημερομηνία: δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(2) Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
(3) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
(4) Οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34-43).
(5) Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/EΟΚ, (ΕΕ L 266 της 26.9.2006, σ. 1-14).
(6) Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38-71).
(7) COM(2011) 571.
(8) Απόφαση αριθ. 1386/2013/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171).
(9) Η ιεράρχηση των αποβλήτων δίνει περισσότερο βάρος στην πρόληψη και αμέσως μετά στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση πριν από την ανάκτηση ενέργειας και την τελική διάθεση, που περιλαμβάνει την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας.
(10) COM(2008)699 και COM(2014)297.
(11) COM(2014)397.
(12) ΕΕ C της, σ. .
(13) Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
(14) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
(15) COM(2013) 442.
(16) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(17) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
Top

Βρυξέλλες, 2.12.2015

COM(2015) 596 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της πρότασης

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III τροποποιείται ως εξής:

1) Στους πίνακες 1 και 2, οι σειρές με τον τίτλο «Μέταλλα» αντικαθίστανται από δύο σειρές με τίτλο «Σιδηρούχα μέταλλα» και «Αλουμίνιο».

2) Στους πίνακες 3 και 4, οι σειρές με τον τίτλο «Μέταλλα συσκευασίας» αντικαθίστανται από δύο σειρές με τίτλο «Σιδηρούχα μέταλλα συσκευασίας» και «Αλουμίνιο συσκευασίας».

Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα IV:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Μέθοδος υπολογισμού για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και συστατικών για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ)

Για τον υπολογισμό του αναπροσαρμοσμένου ποσοστού ανακύκλωσης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία στ) έως θ), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ακόλουθο τύπο:

E: προσαρμοσμένο ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σε ένα δεδομένο έτος·

A: βάρος απορριμμάτων συσκευασίας κατόπιν ανακύκλωσης ή προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο έτος·

R: βάρος προϊόντων και συστατικών κατόπιν προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο έτος·

P: βάρος απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται σε ένα δεδομένο έτος.»

Top