EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0091

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

/* COM/2015/091 final - 2015/0046 (NLE) */

52015PC0091

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή /* COM/2015/091 final - 2015/0046 (NLE) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001[1] περιλαμβάνει τον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και τον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2] τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001, μεταφέροντας 19 χώρες στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο απαριθμεί τις τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Οι 19 αυτές χώρες είναι: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Νήσοι, Ανατολικό Τιμόρ, Βανουάτου, Γρενάδα, Δομίνικα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κιριμπάτι, Κολομβία, Μικρονησία, Ναούρου, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Παλάου, Περού, Σαμόα, Σάντα Λουσία, Τόνγκα, Τουβαλού και Τρινιδάδ και Τομπάγκο. Η αναφορά καθεμίας από τις εν λόγω χώρες στο παράρτημα II συνοδεύεται από υποσημείωση η οποία ορίζει ότι «η απαλλαγή από την απαίτηση θεώρησης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας περί απαλλαγής από τη θεώρηση, που θα συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 εκδόθηκε στις 20 Μαΐου 2014 και τέθηκε σε ισχύ στις 9 Ιουνίου 2014. Τον Ιούλιο του 2014, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση προς το Συμβούλιο να την εξουσιοδοτήσει να αρχίσει διαπραγματεύσεις για συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με καθεμία από τις ακόλουθες 17 χώρες: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Νήσοι, Ανατολικό Τιμόρ, Βανουάτου, Γρενάδα, Δομίνικα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κιριμπάτι, Μικρονησία, Ναούρου, Νήσοι Μάρσαλ, Νήσοι Σολομώντος, Παλάου, Σαμόα, Σάντα Λουσία, Τόνγκα, Τουβαλού και Τρινιδάδ και Τομπάγκο[3]. Στις 9 Οκτωβρίου 2014, το Συμβούλιο έδωσε οδηγίες διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 509/2014 και την κοινή δήλωση κατά τη στιγμή της έκδοσης, η Κολομβία και το Περού υπόκεινται σε ειδική διαδικασία η οποία απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση της εκπλήρωσης από τις εν λόγω χώρες των σχετικών κριτηρίων, προτού μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο συστάσεις για αποφάσεις που επιτρέπουν την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τις δύο αυτές χώρες. Ως εκ τούτου, δεν συμπεριλήφθηκαν στην προαναφερόμενη σύσταση προς το Συμβούλιο.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) άρχισαν στις 5 Νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, κατέστη δυνατό να επανεξεταστεί ολόκληρο το σχέδιο κειμένου και επιτεύχθηκε συμφωνία για όλες τις πτυχές του. Μετά από ορισμένες ανεπίσημες συζητήσεις που ακολούθησαν, η συμφωνία μονογραφήθηκε από τους επικεφαλής διαπραγματευτές στις 20 Νοεμβρίου 2014.

Τα κράτη μέλη ενημερώθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ομάδας «Θεωρήσεις» του Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2014.

Από την πλευρά της Ένωσης, η νομική βάση για τη συμφωνία είναι το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 218.

Η συνημμένη πρόταση αποτελεί τη νομική πράξη για την υπογραφή της συμφωνίας. Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ΗΑΕ θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την εσωτερική τους διαδικασία κύρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και ότι τα προσωρινά μέτρα που έλαβαν τα ΗΑΕ για να χορηγούν θεώρηση κατά την άφιξη στους πολίτες ορισμένων κρατών μελών θα παύσουν να ισχύουν τον Μάρτιο του 2015, με συνέπεια οι εν λόγω πολίτες να πρέπει ενδεχομένως να υποβάλλουν εκ των προτέρων αιτήσεις για θεώρηση των ΗΑΕ, η προτεινόμενη απόφαση για την υπογραφή προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας από την ημερομηνία υπογραφής της, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν συναφθεί η συμφωνία, η Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας.

2.           ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που καθορίζει το Συμβούλιο στις διαπραγματευτικές του οδηγίες και ότι το σχέδιο συμφωνίας για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης είναι αποδεκτό από την Ένωση.

Το τελικό περιεχόμενο του σχεδίου συμφωνίας συνοψίζεται ως εξής:

Σκοπός

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των ΗΑΕ όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Για την προάσπιση της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών της ΕΕ, περιελήφθη στη συμφωνία διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ μπορούν να αναστείλουν ή να καταγγείλουν τη συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ένωση μπορεί επίσης να αναστείλει ή να καταγγείλει τη συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της.

Η ειδική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αναφέρεται στο προοίμιο.

Πεδίο εφαρμογής

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης καλύπτει όλες τις κατηγορίες προσώπων (κατόχους κοινών, διπλωματικών, υπηρεσιακών/επίσημων και ειδικών διαβατηρίων) που ταξιδεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αλλά όχι με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας. Για την τελευταία αυτή κατηγορία, όλα τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και τα ΗΑΕ, διατηρούν την ελευθερία να επιβάλουν την υποχρέωση θεώρησης στους πολίτες του άλλου μέρους σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή, επισυνάπτεται στη συμφωνία κοινή δήλωση που αφορά την ερμηνεία της κατηγορίας προσώπων που ταξιδεύουν με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

Διάρκεια διαμονής

Η συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των ΗΑΕ όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Στη συμφωνία επισυνάπτεται κοινή δήλωση όσον αφορά την ερμηνεία της εν λόγω περιόδου των 90 ημερών.

Η συμφωνία λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν. Εφόσον δεν αποτελούν μέρος του απαλλαγμένου από εσωτερικά σύνορα χώρου Σένγκεν, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης παρέχει στους υπηκόους των ΗΑΕ δικαίωμα διαμονής 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος καθενός από αυτά τα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος και Ρουμανία), ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται για ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν.

Εδαφική εφαρμογή

Η συμφωνία περιέχει διατάξεις που συνδέονται με την εδαφική εφαρμογή της: στην περίπτωση της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης θα παρέχει στους υπηκόους των ΗΑΕ δικαίωμα διαμονής μόνο στα ευρωπαϊκά εδάφη αυτών των κρατών μελών.

Δηλώσεις

Άλλες κοινές δηλώσεις επισυνάπτονται στη συμφωνία:

- σχετικά με την πλήρη διάχυση των πληροφοριών που αφορούν το περιεχόμενο και τις συνέπειες της συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και σχετικά με συναφή θέματα, όπως οι όροι εισόδου, και

- σχετικά με τη σύνδεση της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν με τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

3.           ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα προαναφερθέντα αποτελέσματα, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο

– να αποφασίσει την υπογραφή της συμφωνίας εξ ονόματος της Ένωσης και να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης·

– να εγκρίνει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, εν αναμονή της έναρξης ισχύος της.

2015/0046 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4] μετέφερε την αναφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) από το παράρτημα I στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου[5].

(2)       Η αναφορά στην εν λόγω χώρα συνοδεύεται από υποσημείωση στην οποία επισημαίνεται ότι «η απαλλαγή από την απαίτηση θεώρησης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας περί απαλλαγής από τη θεώρηση, που θα συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

(3)       Με την απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2014, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΑΕ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή.

(4)       Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία άρχισαν στις 5 Νοεμβρίου 2014.

(5)       Η συμφωνία, που μονογραφήθηκε με ανταλλαγή επιστολών στις 20 Νοεμβρίου 2014, θα πρέπει να υπογραφεί και οι επισυναπτόμενες δηλώσεις να εγκριθούν. Η συμφωνία θα πρέπει να εφαρμοστεί προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την επίσημη σύναψή της.

(6)       Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το πρωτόκολλο σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (εφεξής «η συμφωνία») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Οι δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση εγκρίνονται εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψής της.

Άρθρο 4

Η συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής της, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύναψής της.

Βρυξέλλες,

                                                                       Για το Συμβούλιο

                                                                       Ο Πρόεδρος

[1]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.

[2]               Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 67.

[3]               COM (2014) 467 της 17.7.2014.

[4]               Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 67.

[5]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στην

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση», και

ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, εφεξής «τα ΗΑΕ»,

εφεξής από κοινού «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

ΜΕ ΣΚΟΠΟ την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και επιθυμώντας να διευκολύνουν τη μετάβαση εξασφαλίζοντας στους πολίτες τους είσοδο χωρίς θεώρηση και βραχεία διαμονή,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, με τη μεταφορά, μεταξύ άλλων, 19 τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ, στον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 509/2014 αναφέρει ότι για τις 19 αυτές χώρες η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος συμφωνίας περί απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, που θα συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διασφαλίσουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών της ΕΕ,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι τα πρόσωπα που ταξιδεύουν με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας κατά τη βραχεία διαμονή τους δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και, συνεπώς, για την κατηγορία αυτή εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικοί κανόνες του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου των κρατών μελών και του εθνικού δικαίου των ΗΑΕ όσον αφορά την υποχρέωση ή την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και την πρόσβαση σε απασχόληση,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το πρωτόκολλο σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα συμφωνία προβλέπει δυνατότητα μετάβασης χωρίς θεώρηση για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των ΗΑΕ, όταν ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α) ως «κράτος μέλος» νοείται κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία·

β) ως «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» νοείται υπήκοος κράτους μέλους όπως ορίζεται στο στοιχείο α)·

γ) ως «πολίτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» νοείται υπήκοος των ΗΑΕ·

δ) ως «χώρος Σένγκεν» νοείται ο χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα που περιλαμβάνει τα εδάφη των κρατών μελών όπως ορίζονται στο στοιχείο α) τα οποία εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.         Οι πολίτες της Ένωσης που κατέχουν έγκυρα κοινά, διπλωματικά, υπηρεσιακά/επίσημα ή ειδικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν στο έδαφος των ΗΑΕ χωρίς θεώρηση για την περίοδο διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Οι πολίτες των ΗΑΕ που κατέχουν έγκυρα κοινά, διπλωματικά, υπηρεσιακά/επίσημα ή ειδικά διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τα ΗΑΕ μπορούν να εισέλθουν και να παραμείνουν στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς θεώρηση για την περίοδο διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

2.         Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για πρόσωπα που ταξιδεύουν με σκοπό την άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας.

Γι’ αυτήν την κατηγορία προσώπων, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει μεμονωμένα αν θα επιβάλει υποχρέωση θεώρησης στους πολίτες των ΗΑΕ ή αν θα την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Γι’ αυτήν την κατηγορία προσώπων, τα ΗΑΕ μπορούν να αποφασίσουν σχετικά με την υποχρέωση ή την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες κάθε κράτους μέλους μεμονωμένα σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

3.         Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των νόμων των συμβαλλόμενων μερών που αφορούν τους όρους εισόδου και βραχείας διαμονής. Τα κράτη μέλη και τα ΗΑΕ διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο και τη βραχεία διαμονή στο έδαφός τους αν δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους αυτούς.

4.         Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ισχύει ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη διέλευση των συνόρων των συμβαλλόμενων μερών.

5.         Θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και το εθνικό δίκαιο των ΗΑΕ.

Άρθρο 4

Διάρκεια διαμονής

1.         Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μείνουν στο έδαφος των ΗΑΕ για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

2.         Οι πολίτες των ΗΑΕ μπορούν να μείνουν στο έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η εν λόγω χρονική περίοδος υπολογίζεται ανεξάρτητα από τυχόν διαμονή σε κράτος μέλος που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

Οι πολίτες των ΗΑΕ μπορούν να μείνουν για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος κάθε κράτους μέλους που δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, ανεξάρτητα από την περίοδο διαμονής που υπολογίζεται για το έδαφος των κρατών μελών που εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.

3.         Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των ΗΑΕ και των κρατών μελών να επεκτείνουν την περίοδο διαμονής πέραν των 90 ημερών σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

Άρθρο 5

Εδαφική εφαρμογή

1.         Όσον αφορά τη Γαλλική Δημοκρατία, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στο ευρωπαϊκό έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

2.         Όσον αφορά το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στο ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.

Άρθρο 6

Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας

1.         Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων (εφεξής «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους των ΗΑΕ. Η Ένωση εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2.         Η επιτροπή έχει τα εξής καθήκοντα:

α) να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

β) να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία·

γ) να διευθετεί τις διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·

δ) κάθε άλλο καθήκον που συμφωνείται αμοιβαία από τα συμβαλλόμενα μέρη.

3.         Η επιτροπή συνεδριάζει όταν κρίνεται αναγκαίο, μετά από αίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

4.         Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 7

Σχέση μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των κρατών μελών και των ΗΑΕ

Η παρούσα συμφωνία υπερισχύει των διατάξεων κάθε διμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ επιμέρους κρατών μελών και των ΗΑΕ, στο μέτρο που οι διατάξεις τους καλύπτουν θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 8

Τελικές διατάξεις

1.         Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.

2.         Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.

3.         Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την αμοιβαία κοινοποίηση των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτόν.

4.         Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συμφωνία, ιδίως για λόγους δημόσιας τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας, παράνομης μετανάστευσης ή εκ νέου θέσπισης της υποχρέωσης θεώρησης από ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η απόφαση αναστολής κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της. Το συμβαλλόμενο μέρος που ανέστειλε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μόλις εκλείψουν οι λόγοι της αναστολής.

5.         Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της εν λόγω κοινοποίησης.

6.         Τα ΗΑΕ μπορούν να αναστείλουν ή να καταγγείλουν την παρούσα συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη.

7.         Η Ένωση μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία μόνον όσον αφορά όλα τα κράτη μέλη της.

Βρυξέλλες, […]

Σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αραβική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, ιδίως δυνάμει των συμφωνιών της 18ης Μαΐου 1999 και της 26ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών με τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι ευκταίο οι αρχές της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, αφενός, και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφετέρου, να συνάψουν, αμελλητί, διμερείς συμφωνίες σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή με όρους παρόμοιους με εκείνους της παρούσας συμφωνίας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Επιθυμώντας να διασφαλίσουν κοινή ερμηνεία, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, για τον σκοπό της παρούσας συμφωνίας, η κατηγορία προσώπων που ασκούν αμειβόμενη δραστηριότητα καλύπτει πρόσωπα που εισέρχονται με σκοπό την άσκηση επικερδούς απασχόλησης/αμειβόμενης δραστηριότητας στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ως απασχολούμενοι ή ως πάροχοι υπηρεσιών.

Η κατηγορία αυτή δεν θα πρέπει να καλύπτει:

— επιχειρηματίες, δηλαδή πρόσωπα που ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς σκοπούς (και δεν απασχολούνται επαγγελματικά στη χώρα του άλλου συμβαλλόμενου μέρους),

— αθλητές και καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε δραστηριότητα σε βάση ad-hoc,

— δημοσιογράφους απεσταλμένους από μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας διαμονής τους και

— ασκούμενους ενδοϋπηρεσιακά αποσπασμένους.

Η εφαρμογή της παρούσας δήλωσης παρακολουθείται από τη μεικτή επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του άρθρου 6 της παρούσας συμφωνίας· η επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις όταν το κρίνει αναγκαίο, με βάση την πείρα των συμβαλλόμενων μερών.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 180 ΗΜΕΡΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η μέγιστη χρονική περίοδος των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας, αντιστοιχεί είτε σε επίσκεψη διαρκείας είτε σε περισσότερες διαδοχικές επισκέψεις, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει συνολικά τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή κυλιόμενης περιόδου αναφοράς 180 ημερών, με αναδρομή στο παρελθόν και υπολογισμό κάθε ημέρας διαμονής που καλύπτεται από την τελευταία περίοδο 180 ημερών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν εξακολουθεί να πληρούται η απαίτηση των 90 ημερών εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι η απουσία για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα 90 ημερών επιτρέπει νέα διαμονή έως 90 ημέρες.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διασφαλίσουν την πλήρη διάχυση των πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνέπειες της συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και σχετικά με συναφή θέματα, όπως οι προϋποθέσεις εισόδου.

Top