Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 Νέο ξεκίνημα

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 Νέο ξεκίνημα /* COM/2014/0910 final */


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η Επιτροπή ψηφίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της με τη δέσμευση να αλλάξει τα πράγματα: να κάνει διαφορετικά πράγματα και να τα κάνει με διαφορετικό τρόπο. Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ απτά αποτελέσματα σχετικά με τις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις: την υψηλή ανεργία, τη βραδεία ανάπτυξη, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους, το κενό των επενδύσεων και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, θέλουν λιγότερη παρέμβαση της ΕΕ στα ζητήματα όπου τα κράτη μέλη μπορούν ευκολότερα να δώσουν τη σωστή λύση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι πολίτες αναμένουν επίσης από την ΕΕ να είναι περισσότερο ανοικτή και να λογοδοτεί περισσότερο τόσο για το έργο της όσο και για τον τρόπο δράσης της.

Η παρούσα Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προωθήσει αυτή την αλλαγή και να εργαστεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα επικεντρωθούμε στα μείζονα ζητήματα, όπως η απασχόληση και η ανάπτυξη, σύμφωνα με τις δέκα προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων[1] του Προέδρου Juncker. Δεν θα παρουσιάσουμε προτάσεις που δεν θα συμβάλλουν σ’ αυτές τις προτεραιότητες. Επίσης, θα εφαρμόσουμε την έλλειψη συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο[2] και θα αποσύρουμε εκκρεμείς προτάσεις που δεν ανταποκρίνονται στους στόχους μας ή που δεν οδηγούν πουθενά, διότι θέλουμε όλα τα θεσμικά όργανα να επικεντρωθούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε ζητήματα που είναι πράγματι σημαντικά.

Αυτή είναι η πολιτική μας δέσμευση και πάνω στη βάση αυτή θέλουμε να στείλουμε μήνυμα πέρα από τις Βρυξέλλες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και να κερδίσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ. Οι πολίτες θα μας κρίνουν από τη δέσμευση και τις επιδόσεις μας, από τις βελτιώσεις που θα επέλθουν στη ζωή τους ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Κατά τον πρώτο μήνα άσκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή υπέβαλε σημαντική δέσμη μέτρων για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις[3] με ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για την κινητοποίηση 315 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε όπως αρχίσαμε.

Οι προτάσεις που ανακοινώνουμε στο παρόν πρόγραμμα εργασίας έχουν επιλεγεί διότι πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες το επόμενο έτος. Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε στο παρόν πρόγραμμα εργασίας είναι τα αποτελέσματα που θα επιτύχουμε το 2015. Στα προγράμματα εργασίας μας για τα μελλοντικά έτη θα προτείνουμε άλλες δράσεις για να υλοποιήσουμε τις δέκα προτεραιότητες. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για ορισμένες από αυτές τις δράσεις θα αρχίσουν το 2015.

Ωστόσο, οι κύριες εξελίξεις στην ΕΕ σήμερα και ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μας κρίνουν την ΕΕ βασίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία και στα υφιστάμενα προγράμματα. Οι άμεσες ανησυχίες τους αφορούν το σύνολο των υφιστάμενων κανόνων, και γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή θεωρεί ως πολιτική της προτεραιότητα την ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου με παράλληλη διατήρηση των υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και επιλογών για τους καταναλωτές. Θα εξετάσουμε λεπτομερώς τους κανόνες για να διασφαλίσουμε ότι συμβάλλουν στο πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη και δεν επιβάλλουν περιττά γραφειοκρατικά ή διοικητικά βάση αλλά, ταυτόχρονα, αποφέρουν τα οφέλη που αναμένουν οι πολίτες. Όπου οι κανόνες είναι παρωχημένοι ή δεν συνάδουν με τις προτεραιότητές μας, θα τους επανεξετάσουμε και θα τους βελτιώσουμε. Όπου υπάρχει περιττή γραφειοκρατία θα την καταργήσουμε. Όπου οι κανόνες έχουν νόημα και εξυπηρετούν τους στόχους μας, θα εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται, υλοποιούνται και επιβάλλονται με ορθό τρόπο ώστε να αποφέρουν πραγματικά οφέλη στους πολίτες. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα λοιπά εργαλεία που διαθέτουμε για να προωθήσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως τον προϋπολογισμό της ΕΕ που αποτελεί πρωτίστως μέσο για έξυπνες επενδύσεις στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή, που γεννήθηκε από την ανάγκη να επαναφέρουμε την ΕΕ στο δρόμο της ανάπτυξης ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε στο μέλλον το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και ένα υγιές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα δράσης αποτελεί επίσης πρόσκληση για αλλαγή στις μεθόδους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους για τον καθορισμό των σημαντικότερων προτεραιοτήτων και στα τρία θεσμικά όργανα και για την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις προτεραιότητες αυτές, ώστε οι θετικές επιπτώσεις των προτάσεών μας να μπορούν να φθάνουν γρήγορα στους πολίτες. Θα οικοδομήσουμε στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες και τις πόλεις ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και την αποτελεσματικότητα της επί τόπου δράσης, από τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων έως την περιβαλλοντική πολιτική και από την ενιαία αγορά έως τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη η αλλαγή πρέπει να είναι ορατή[4] και να έχει γρήγορο αντίκτυπο. Με το παρόν πρόγραμμα εργασίας, και με την επίτευξή του το 2015, θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά.

***

Το παρόν πρόγραμμα εργασίας καθορίζει εστιασμένες δράσεις για το 2015. Δεν περιγράφει λεπτομερώς τη δράση της Επιτροπής κατά τα επόμενα τέσσερα έτη της θητείας της, μολονότι θα ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές εργασίες για ζητήματα όπως η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στο Παράρτημα Ι καθορίζονται οι νέες πρωτοβουλίες, που είναι διαρθρωμένες γύρω από τις κύριες προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων, στις οποίες η Επιτροπή θα εστιάσει τις προσπάθειές της το 2015.

Κατά την εκπόνηση του παρόντος προγράμματος εργασίας η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προτάσεις που επί του παρόντος αναμένουν τη λήψη απόφασης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5]. Θεωρούμε την εφαρμογή της αρχής της έλλειψης συνέχειας σε πολιτικό επίπεδο ως σημαντικό τμήμα της πολιτικής μας ευθύνης: υπάρχει ανάγκη εκκαθάρισης ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε τον χρόνο και την ενέργεια μας στις προτάσεις εκείνες που θα έχουν, αφενός, τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη και, αφετέρου, τις περισσότερες πιθανότητες να θεσπιστούν στο εγγύς μέλλον.

Έχουμε διαμορφώσει γνώμη για τις προτάσεις που επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να τις συνοδεύσουμε μέχρι την έκδοσή τους, τις προτάσεις που σχεδιάζουμε να τροποποιήσουμε για να ευθυγραμμιστούν με τις δέκα προτεραιότητές μας και τις προτάσεις που προτείνουμε να αποσυρθούν. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται σθεναρά ως προς τους στόχους πολλών προτάσεων των οποίων προτείνει την απόσυρση. Ωστόσο, οι προτάσεις δεν είναι χρήσιμες εάν απλά παραμένουν σε αδράνεια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εάν έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα ή εάν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχουν αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν πλέον να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή προτείνει την απόσυρση προτάσεων για να τις αντικαταστήσει μεταγενέστερα με πιο φιλόδοξες προτάσεις ή να τις προσαρμόσει καλύτερα στις δέκα προτεραιότητές της. Σε άλλες περιπτώσεις, έχουν σημειωθεί εξελίξεις στην κοινωνία από τότε που υποβλήθηκε η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Στο Παράρτημα ΙΙ καθορίζονται οι προτάσεις που θα αποσυρθούν (ή θα τροποποιηθούν). Η Επιτροπή αναμένει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προτάσεις αυτές πριν τις αποσύρει.

Επίσης, το πρόγραμμα εργασίας αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου που έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την άρση του κανονιστικού φόρτου. Οι δράσεις του ήτοι η νομοθετική τροποποίηση, οι έλεγχοι καταλληλότητας και οι αξιολογήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της εργασίας της Επιτροπής και παρουσιάζονται στο Παράρτημα III. Θα δρομολογηθούν προσπάθειες απλούστευσης, για παράδειγμα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Επίσης, οι εργασίες θα εστιαστούν στην έναρξη ομαλής λειτουργίας της πρόσφατης μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των νέων κανόνων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020. Αυτό συνεπάγεται συντονισμό σε όλα τα επίπεδα και συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων με τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής.

Προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για τον χρόνο έναρξης ισχύος των νόμων της ΕΕ, το πρόγραμμα εργασίας απαριθμεί στο Παράρτημα IV τη νομοθεσία που καθίσταται εφαρμοστέα το 2015.

***

1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Η νέα οικονομική αφήγηση της Επιτροπής οικοδομείται γύρω από τρία κύρια σκέλη, ήτοι την προώθηση των επενδύσεων, την επιδίωξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική ευθύνη. Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Επιτροπή πρότεινε ένα σημαντικό επενδυτικό σχέδιο[6] για να δώσει νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση για τις νέες επενδύσεις θα κινητοποιηθεί μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και με τη διασφάλιση ότι θα φθάνει στην πραγματική οικονομία μέσω κατάρτισης αξιόπιστου χαρτοφυλακίου έργων και μέσω επέκτασης και διευκόλυνσης της πρόσβασης στην τεχνική βοήθεια.

Εκτός από το νέο Ταμείο, θα προωθηθεί περαιτέρω η χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων (για παράδειγμα δανείων και εγγυήσεων, αντί των επιχορηγήσεων) για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της περιόδου 2014-2020, με στόχο τον διπλασιασμό, τουλάχιστον, της χρήσης των μέσων αυτών κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

Πρόσθετα μέτρα θα εστιαστούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα καταθέσει ορισμένες προτάσεις που έχουν σχεδιασθεί για την ταχεία εφαρμογή αυτής της προσέγγισης και θα εξετάσει περαιτέρω τους εφαρμοστέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Δεδομένου ότι σήμερα έχουν εγκριθεί όλες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020, και έχουν οριστικοποιηθεί τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα, οι επενδύσεις θα πρέπει να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το 2015 όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»[7] για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η νέα πολιτική συνοχής, που συνδέεται σταθερά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης, έχει μετατραπεί σε κύρια πηγή δημοσίων επενδύσεων σε αρκετά κράτη μέλη.

Η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προϋπολογισμού της ΕΕ στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις μέσω της εκ νέου συνειδητοποίησης της ανάγκης βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα θα ενταχθεί στον προβληματισμό για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και στις προετοιμασίες για την μετά το 2020 δέσμη μέτρων του ΠΔΠ οι οποίες θα γίνουν αργότερα κατά τη θητεία της παρούσας Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη στρατηγική για την πολιτική εμπορίου και επενδύσεων με ιδιαίτερη εστίαση στη συμβολή τους στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Η εδραίωση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών της ΕΕ με νέα κέντρα ανάπτυξης στον κόσμο δεν είναι μόνο ουσιώδους σημασίας για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ενισχυμένη παραγωγικότητα στην ΕΕ, αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική γειτονίας και ανάπτυξης καθώς και στη συμμετοχή της ΕΕ σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη δύσκολη πρόκληση της εξεύρεσης εργασίας για περισσότερους ανθρώπους και της διασφάλισης ότι οι εργαζόμενοι έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προοδεύσουν και να προσαρμοστούν στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει δέσμη μέτρων για να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές προκειμένου να βοηθήσει την προαγωγή της ένταξης στην αγορά εργασίας και να προωθήσει τις δεξιότητες.

Η ορθά διατυπωμένη νομοθεσία της ΕΕ και η αποτελεσματική εφαρμογή της μπορούν να έχουν μείζονα αντίκτυπο στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία. Επί του παρόντος, οι οικολογικές βιομηχανίες και η οικολογική καινοτομία αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς για πράσινες τεχνολογίες, αξίας ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ που αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2020. Η αναθεωρημένη πρόταση για την κυκλική οικονομία θα ενισχύσει την τάση αυτή συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πράσινη ανάπτυξη. Στον τομέα αυτό είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε πάνω σε κοινούς στόχους για αυτά που επιθυμούμε να επιτύχουμε, με το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας, ενώ πρέπει να είμαστε λιγότερο περιοριστικοί ως προς τα μέσα που τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία θα διευκολύνουν τη μετατροπή των προτάσεων σε συγκριμένη επιτόπου δράση.

Η ΕΕ διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο κανονιστικό σύστημα. Η εκ νέου εστίαση στην εφαρμογή και την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ της υφιστάμενης νομοθεσίας θα μπορούσε να παράσχει γρήγορα οφέλη, με τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης. Εκτός από την επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για να εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο στόχο, η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την άντληση του μέγιστου δυναμικού ανάπτυξης από το υφιστάμενο σύνολο νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή θα είναι η κύρια προτεραιότητα σε πολλούς τομείς των εργασιών μας, μεταξύ άλλων στη γεωργία, στην αλιεία, στα τελωνεία, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στην ενιαία αγορά.

2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

Η ψηφιακή ενιαία αγορά κρατά ένα από τα κύρια κλειδιά μιας νέας δυναμικής για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της με την προαγωγή της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της κοινωνικής προόδου. Όλοι οι τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας γίνονται ψηφιακοί. Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της ψηφιακής επανάστασης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Οι φραγμοί στην ψηφιακή οικονομία είναι φραγμοί στην απασχόληση, την ευημερία και την πρόοδο.

Η Επιτροπή εκπονεί στρατηγική που θα εντοπίσει τις μείζονες προκλήσεις για τη δημιουργία ασφαλούς, αξιόπιστης και δυναμικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η στρατηγική θα εστιάζεται σε έξι πτυχές: την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, την άρση των περιορισμών, τη διασφάλιση της πρόσβασης και της συνδετικότητας, την οικοδόμηση της ψηφιακής οικονομίας, την προώθηση της ηλεκτρονικής κοινωνίας και τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία παγκόσμιας κλάσης για τις ΤΠΕ.

Το 2015, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Επιτροπή θα έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των τρεχουσών διοργανικών διαπραγματεύσεων για προτάσεις όπως η μεταρρύθμιση των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και ο κανονισμός για τη συνδεδεμένη ήπειρο. Επίσης, θα προτείνει νέες πρωτοβουλίες, νομοθετικές και μη νομοθετικές, για να εφοδιάσει την ψηφιακή ενιαία αγορά με το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα συμπληρώσει το κανονιστικό περιβάλλον για τις τηλεπικοινωνίες, θα εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, θα απλουστεύσει τους κανόνες για τους καταναλωτές που προβαίνουν σε ηλεκτρονικές και ψηφιακές αγορές, θα διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και θα ενσωματώσει την ψηφιοποίηση στους διάφορους τομείς πολιτικής.

 3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

Η αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για όλους. Η Επιτροπή θα θεσπίσει στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση που θα καθορίζει τις βασικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας, η μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές από τρίτες χώρες, η περαιτέρω ολοκλήρωση των εθνικών ενεργειακών αγορών με παράλληλη βελτίωση της συμμετοχής των καταναλωτών, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης[8], η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στο ενεργειακό μείγμα και η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας.

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης στην πρωτοπορία των παγκόσμιων προσπαθειών για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Επιτροπή θα καθορίσει το όραμα και τις προσδοκίες της ΕΕ στο διάστημα μέχρι τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στα τέλη του 2015, και θα αρχίσει να καταθέτει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το κανονιστικό πλαίσιο για διασυνδεμένες και ασφαλείς υπηρεσίες μεταφορών με μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

Η ενιαία αγορά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Το δυναμικό της πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στρατηγική εσωτερικής αγοράς για τον καθορισμό νέων προσεγγίσεων για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού.

Η εσωτερική αγορά αποτελεί επίσης τη βάση για τη βιομηχανική ισχύ και την παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Η προώθηση των επενδύσεων στις υποδομές, στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος και η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν, για παράδειγμα με τη στήριξη του προγράμματος «Ορίζων 2020», θα αποτελέσουν σημαντικούς τομείς εργασίας. Η αεροπορία αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση των συνθηκών του τομέα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν την ανεργία μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στήριξης μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχολησιμότητα. Η Επιτροπή εντοπίζει τρόπους επένδυσης στη γνώση και τις δεξιότητες με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. Θα πρέπει να στηριχθεί η εργασιακή κινητικότητα, ιδίως σε περιπτώσεις επί μακρόν κενών θέσεων και αναντιστοιχιών δεξιοτήτων - και πέραν των εθνικών συνόρων - με παράλληλη στήριξη του ρόλου των εθνικών αρχών στην καταπολέμηση καταχρηστικών ή δολίων απαιτήσεων.

Η ολοκλήρωση και εφαρμογή της σημαντικής αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των νέων κανόνων για την εποπτεία και την εξυγίανση των τραπεζών, παραμένει σημαντικός τομέας των εργασιών της Επιτροπής. Το κανονιστικό πλαίσιο θα ενισχυθεί περαιτέρω με πρόταση για τη διαχείριση της κρίσης και την εξυγίανση συστημικών μη τραπεζικών οντοτήτων. Η Επιτροπή θα αρχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με τον τρόπο που η ενιαία αγορά για λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει περισσότερα οφέλη στους καταναλωτές.

Η Επιτροπή θα καθορίσει σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση της ένωσης κεφαλαιαγορών, με την αξιοποίηση μεθόδων μείωσης του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης για το σύνολο της οικονομίας, τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίου στην ενιαία αγορά για να καταστεί δυνατή η χρήση του κεφαλαίου με τον πιο παραγωγικό τρόπο. Βραχυπρόθεσμα, θα προτείνει πλαίσιο για τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη που θα οδηγήσει σε βελτίωση των τυποποιημένων χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για τις ΜΜΕ, θα εξετάσει τον τρόπο επέκτασης των επιτυχών καθεστώτων ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αναθεωρήσει την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων για να μειώσει τον διοικητικό φόρτο των ΜΜΕ.

5. Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

Η αρχιτεκτονική της οικονομικής και νομισματικής ένωσης απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση ώστε το ευρώ να εξακολουθήσει να απολαύει της εμπιστοσύνης των πολιτών, να συνεχίσει να αντέχει τις διαταράξεις της αγοράς και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη απασχόληση και ανάπτυξη. Μετά την αναθεώρηση των κανόνων της για την οικονομική διακυβέρνηση και τις δράσεις για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας για το ευρωπαϊκό εξάμηνο, η Επιτροπή εργάζεται για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με την ανάπτυξη προτάσεων για περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της κοινής κυριαρχίας στην οικονομική διακυβέρνηση. Η προσπάθεια αυτή θα συνοδεύεται από δράσεις για την αναζωογόνηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Η Επιτροπή μολονότι αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών για τα φορολογικά τους συστήματα, θα εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης και για την ανταπόκρισή της στο αίτημα των κοινωνιών μας για δικαιοσύνη και φορολογική διαφάνεια. Ξεκινώντας από τις εργασίες που έγιναν σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών στο επίπεδο του ΟΟΣΑ και της G20, η Επιτροπή θα καταρτίσει σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει μέτρα στο επίπεδο της ΕΕ για τη μετάβαση σε σύστημα σύμφωνα με το οποίο η χώρα όπου παράγονται τα κέρδη είναι επίσης η χώρα της φορολόγησης, μεταξύ άλλων και στην ψηφιακή οικονομία, κάτι που απαιτεί επίσης συμφωνία σχετικά με κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλλει πολύ σύντομα πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών για διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις (tax rulings). Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ενθαρρύνει τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και ενισχυμένων κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη γεφύρωση του φορολογικού χάσματος.

6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ

Το εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Εκτός από την Συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (TTIP) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε ορισμένες διμερείς διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με ισχυρή πολυμερή δέσμευση στον ΠΟΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα για να αυξήσει τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την TTIP[9] και συνεχίζει να εργάζεται για μια εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία, με την παράλληλη κατοχύρωση των προτύπων της Ευρώπης στον τομέα της υγείας, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της προστασίας των δεδομένων, καθώς και της πολιτιστικής της πολυμορφίας.

7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη

Οι πολίτες έχουν το βλέμμα τους στραμμένο προς την ΕΕ όσον αφορά τη δικαιοσύνη, την προστασία, την ίση μεταχείριση και το κράτος δικαίου και αναμένουν από αυτή να διατηρεί σταθερή στάση στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό το πρίσμα των προσεχών κατευθυντήριων οδηγιών από το Δικαστήριο. Θα συνεχίσει να βελτιώνει την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, καθώς και τη δικαστική συνεργασία προς όφελος των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ και να προστατεύει τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά της απάτης, μεταξύ άλλων με τη συνέχιση των προσπαθειών για τη σύσταση ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται ως προς την ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, σεβόμενη πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η δέσμευση περιλαμβάνει την προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις τεχνολογίες και στα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και σε λοιπές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Η Επιτροπή έχει αναλάβει δέσμευση να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να βοηθήσει περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, Όσον αφορά την πρόταση για την άδεια μητρότητας του 2008, η Επιτροπή θα την αποσύρει εντός έξι μηνών, εάν δεν καταστεί δυνατή η απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων. Αυτή η απόσυρση θα επιτρέψει νέα προσέγγιση που θα εξετάζει το ζήτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεδομένης της πραγματικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, και θα συνεκτιμά την πρόοδο που σημειώθηκε σε αυτόν τον τομέα στο επίπεδο των κρατών μελών.

Η Επιτροπή θα καταθέσει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για να αντιμετωπίσει τις απειλές στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, όπως το διασυνοριακό έγκλημα, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία, οι αλλοδαποί μαχητές και η ριζοσπαστικοποίηση, ώστε να βοηθά την ΕΕ να προστατεύει τους πολίτες της παραμένοντας ταυτόχρονα ανοικτή στον κόσμο.

8. Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης

Για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης στα εξωτερικά μας σύνορα η Επιτροπή αναπτύσσει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση, το οποίο θα εξισορροπεί μια πιο δίκαιη και υπεύθυνη προσέγγιση της νόμιμης μετανάστευσης, ώστε να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός προορισμός για το ταλέντο και τις δεξιότητες, με αυστηρά μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων. Η βελτιωμένη διαχείριση της μετανάστευσης σημαίνει την καλύτερη σύνδεση της μεταναστευτικής πολιτικής με την εξωτερική πολιτική, την προώθηση της μεγαλύτερης εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας, την προσφορά προστασίας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, με βάση την ευθύνη και την αλληλεγγύη και την πρόληψη τραγικών γεγονότων, όπως αυτά που επανειλημμένα διαδραματίζονται στη Μεσόγειο.

9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

Τα πρόσφατα γεγονότα έφεραν τις γεωπολιτικές προκλήσεις στο προσκήνιο, ιδίως στα ανατολικά και νότια σύνορα της ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική με καλύτερους μηχανισμούς για να προλαμβάνει τα γεγονότα και να εντοπίζει ταχέως κοινές απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις, καθώς και κοινές δράσεις για να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες από τις οποίες μόνο από κοινού μπορούμε να επωφεληθούμε πλήρως. Η Ευρώπη χρειάζεται να εργαστεί από κοινού για τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και να αναπτύξει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της. Η συνεκτική και από κοινού χρήση όλων των μέσων που διαθέτει η Ένωση, μεταξύ άλλων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της συστηματικής εξωτερικής προβολής των εσωτερικών πολιτικών, θα είναι απαραίτητη για την προώθηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

Η προώθηση της σταθερότητας στα σύνορα της Ευρώπης θα αποτελέσει προτεραιότητα της Επιτροπής. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η στήριξη των γειτονικών χωρών όσον αφορά την εφαρμογή δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων και της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την προαγωγή της ευημερίας. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και θα υποβάλει προτάσεις για το μέλλον. Όπως δηλώθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση θα συνεχιστούν, ιδίως δε τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να διατηρήσουν την ευρωπαϊκή προοπτική τους, αλλά τα επόμενα πέντε έτη δεν θα λάβει χώρα περαιτέρω διεύρυνση.

Η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένη πείρα στη διεθνή συνεργασία και στην παροχή αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας σε πολλά μέρη του κόσμου. Η πείρα αυτή περιλαμβάνει την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλες τις εξωτερικές μας δράσεις, με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την υπεράσπιση της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, η αναπτυξιακή μας πολιτική πρέπει επίσης να προσαρμόζεται συνεχώς στις εξελισσόμενες ανάγκες των χωρών εταίρων μας για να επιτυγχάνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας. Το 2015 έχει ανακηρυχθεί ως ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης και η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με τους μετά το 2015 στόχους για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και θα ενθαρρύνει τη συζήτηση για τις μελλοντικές της σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες (μετά τη συμφωνία του Κοτονού). Επίσης, συμβάλλουμε στην καταπολέμηση του ιού Έμπολα. Θα συνεχίσουμε να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο της ανθρωπιστικής μας βοήθειας και θα βελτιώνουμε την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις.

10. Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

Οι πολίτες περιμένουν βελτιώσεις τόσο στο έργο της Επιτροπής όσο και στον τρόπο δράσης της. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοικτοί όσον αφορά τις εργασίες της Επιτροπής και θα συνεργαστούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα για να ενισχύσουμε τη λογοδοσία και την προσβασιμότητα των δράσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει θεσπίσει νέους κανόνες για να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια των επαφών μεταξύ Επιτρόπων και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων ατόμων[10] και θα καταθέσει προτάσεις για διοργανική συμφωνία σχετικά με υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, ώστε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διέπονται από διαφάνεια σχετικά με το ποιός επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Όπως ανακοινώθηκε στις πολιτικές κατευθύνσεις, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ώστε να αποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών και των κρατών μελών όσον αφορά την παρούσα νομική υποχρέωση της Επιτροπής να αποδέχεται την έγκριση των ΓΤΟ σε περιπτώσεις όπου σαφής πλειονότητα των κρατών μελών αντιτίθεται στην πρόταση.

Η Επιτροπή θα ενισχύσει την εργαλειοθήκη της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως τις αξιολογήσεις, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και τις δημόσιες διαβουλεύσεις και θα προσδιορίσει περαιτέρω δέσμη νέων δράσεων συναφών με το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου. Όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να επιδιώκουν τη βελτίωση της νομοθεσίας για να επιτύχουν περισσότερο αποτελεσματική νομοθετική διαδικασία στο επίπεδο της ΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Όσον αφορά τις προτεραιότητες της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων και τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα μεταξύ τους για να επιτύχουν αποτελέσματα. Η Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τη βελτίωση του κοινού προγραμματισμού που θα προωθήσει την κοινή αποδοχή των προτεραιοτήτων για την πρόοδο του προγράμματος της ΕΕ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με παράλληλο σεβασμό στον ρόλο και τα προνόμια κάθε θεσμικού οργάνου βάσει των Συνθηκών.

***

Μετά την έκδοση του προγράμματος εργασίας για το 2015, η Επιτροπή θέλει να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εκπόνηση καταλόγου προτάσεων προτεραιότητας σχετικά με τις οποίες τα θεσμικά όργανα δεσμεύονται ότι θα προχωρήσουν γρήγορα και θα εξασφαλίσουν ταχεία τελική έκδοση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των προτάσεων εκείνων που συνδέονται απευθείας με την εφαρμογή της επενδυτικής πρωτοβουλίας. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα αλλάξουν.

[1] Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή – Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_el.pdf).

[2] Βλέπε σημείο 39 εδάφιο 2 της συμφωνίας - πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η νέα Επιτροπή προβαίνει σε επιθεώρηση όλων των εκκρεμών προτάσεων με την έναρξη της θητείας της ώστε να τις επιβεβαιώσει πολιτικώς ή να τις αποσύρει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε το Κοινοβούλιο».

[3] COM(2014) 903.

[4] Για να σηματοδοτηθούν το νέο ξεκίνημα με τη νέα Επιτροπή και το παρόν πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα εστιάσει τις δραστηριότητές της επικοινωνίας, το 2015, στις δέκα προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων. Βλέπε σημείο 2.4. του SEC(2013) 486, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, για την εσωτερική επικοινωνία βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020.

[5] Συνολικά, 452 προτάσεις εκκρεμούν από τις προηγούμενες Επιτροπές.

[6] COM(2014)903.

[7] COM(2010)2020 τελικό.

[8] Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία για την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας (2010/30/ΕΕ) και θα διερευνήσει κατά πόσον οι τρέχουσες λεπτομέρειες εφαρμογής της πρέπει να προσαρμοστούν για να επιτύχουν τους στόχους της με λιγότερο οχληρό τρόπο.

[9] C(2014)9052.

[10] C(2014)9051.

Παράρτημα I: Νέες πρωτοβουλίες

Αριθ. || Τίτλος || Είδος πρωτοβουλίας[1] || Περιγραφή της εμβέλειας και των στόχων

Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

1. || Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη: Νομοθετική παρακολούθηση || Νομοθετική || Οι δράσεις παρακολούθησης περιλαμβάνουν την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενεδύσεων (EFSI), την προώθηση της συνεργασίας με τις εθνικές τράπεζες στήριξης και τη βελίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

2. || Πρόωθηση ένταξης και απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών ως προς την ένταξη των ατόμων, ειδικότερα των μακροχρόνια άνεργων και των νέων, στην εργασία και ως προς την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού με δεξιότητες. Αυτή η δέσμη θα περιλαμβάνει μέτρα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

3. || Ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» || Μη νομοθετική || Βελτίωση και επικαιροποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με άντληση διδαγμάτων από τα πρώτα τέσσερα έτη της στρατηγικής και διασφάλιση της λειτουργίας της ως αποτελεσματικής στρατηγικής μετά την κρίση με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Δίδει συνέχεια στην πρόσφατη δημόσια διαβούλευση.

Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

4. || Δέσμη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM) || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές απολαύουν διασυνοριακής πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες, ότι καθιερώνονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες και ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δυναμική ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Η δέσμη θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων νομοθετικών προτάσεων, τον εκσυγχρονισμό των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

5. || Στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση || Μη νομοθετική/ Νομοθετική || Το στρατηγικό πλαίσιο θα εστιάζεται στην ασφάλεια του εφοδιασμού ενέργειας, στην ολοκλήρωση των εθνικών ενεργειακών αγορών, στη μείωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ζήτησης, στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στο ενεργειακό μείγμα και στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας. Θα περιλαμβάνει την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ ως μέρος του νομοθετικού πλαισίου μετά το 2020.

6. || Ανακοίνωση καθ’ οδόν προς το Παρίσι – πολυμερής απάντηση στην κλιματική αλλαγή || Μη νομοθετική || Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν το όραμα και οι προσδοκίες της ΕΕ, να εξηγηθούν οι φιλοδοξίες των χωρών εταίρων στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 και να καθοριστεί η συμβολή της ΕΕ μετά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2014.

Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

7. || Στρατηγική εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Στρατηγική για ανανεωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενιαία αγορά, για να υλοποιηθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση και να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση και τυποποίηση σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στους οποίους εντοπίζεται το μεγαλύτερο οικονομικό δυναμικό, π.χ. στις υπηρεσίες για επιχειρήσεις, στην οικοδομική δραστηριότητα, στο λιανικό εμπόριο, στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, στην προηγμένη παραγωγή και στη συνδυασμένη παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Η στρατηγική θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις ΜΜΕ.

8. || Δέσμη μέτρων για την εργασιακή κινητικότητα || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Η δέσμη μέτρων έχει ως στόχο τη στήριξη της εργασιακής κινητικότητας και την καταπολέμηση των καταχρήσεων μέσω του καλύτερου συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την εστιασμένη επανεξέταση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων και την ενίσχυση του δικτύου EURES.

9. || Ένωση κεφαλαιογορών || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της χρηματοδότησης της οικονομίας με περισσότερο αποτελεσματικά και βασισμένα στην αγορά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προς ένα πλαίσιο τιτλοποίησης υψηλής ποιότητας.

10. || Πλαίσιο εξυγίανσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτός των τραπεζών || Νομοθετική || Πρόταση δημιουργίας ευρωπαϊκού πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των συστημικά σημαντικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων όπως οι κεντρικοί εκκαθαρίζοντες αντισυμβαλλόμενοι.

11. || Δέσμη μέτρων για την αεροπορία || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Η δέσμη θα περιλαμβάνει ανακοίνωση η οποία θα καταγράφει τις προκλήσεις και τα μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα αεροπορίας της ΕΕ, καθώς και την αναθεώρηση του κανονισμού 216/2008 για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

12. || Δέσμη μέτρων για τη βαθύτερη οικονομική και νομισματική ένωση || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Η δέσμη θα παρακολουθεί την επανεξέταση των πλέον πρόσφατων μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης («δέσμη των έξι μέτρων» και «δέσμη των δύο μέτρων»), θα παρέχει κίνητρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα αντιμετωπίζει το θέμα της εξωτερικής εκπροσώπησης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

13. || Πρόταση οδηγίας ενόψει της πρόβλεψης υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις (tax rulings) || Νομοθετική || Η πρόταση θα εξασφαλίζει την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών για την εκ των προτέρων ερμηνεία ή εφαρμογή νομικών διατάξεων σε διασυνοριακές υποθέσεις μεμονωμένων φορολογούμενων.

14. || Σχέδιο δράσης για τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, συμπεριλαμβανομένης ανακοίνωσης για ανανεωμένη προσέγγιση της φορολογίας εταιρειών στην ενιαία αγορά υπό το πρίσμα των παγκόσμιων εξελίξεων || Μη νομοθετική || Το σχέδιο δράσης, θα βασίζεται στις εργασίες που έγιναν σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών στο επίπεδο του ΟΟΣΑ και της G20 και θα περιλαμβάνει μέτρα στο επίπεδο της ΕΕ για τη μετάβαση σε σύστημα σύμφωνα με το οποίο η χώρα όπου παράγονται τα κέρδη είναι επίσης η χώρα της φορολόγησης, μεταξύ άλλων και στην ψηφιακή οικονομία. Η ανακοίνωση θα αποβλέπει στη σταθεροποίηση της βάσης φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ για ένα δίκαιο φορολογικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων με την εκ νέου διενέργεια εργασιών για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

Εμπόριο: Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ

15. || Εμπορική και επενδυτική στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη || Μη νομοθετική || Εις βάθος επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και, ιδίως, της συμβολής της στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Η επανεξέταση θα καλύψει όλες τις πτυχές της εμπορικής πολιτικής, μεταξύ άλλων τις διμερείς, πλειομερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις, καθώς και τα αυτόνομα μέτρα. Θα περιλαμβάνει προσανατολισμούς πολιτικής σε όλους αυτούς τους τομείς για τα επόμενα πέντε έτη.

Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη

16. || Προτάσεις για τη συμπλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ || Νομοθετική || Προτάσεις που επιτρέπουν την υπογραφή, τη σύναψη και την εφαρμογή της συμφωνίας προσχώρησης, εν όψει των εκκρεμών κατευθυντήριων γραμμών από το Δικαστήριο.

17. || Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια || Μη νομοθετική || Η ανακοίνωση θα προτείνει ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 με την επανεξέταση των τρεχουσών δράσεων και με τον εντοπισμό νέων δράσεων λαμβανομένων υπόψη των αναδυόμενων απειλών.

Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης

18. || Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση || Νομοθετική / Μη νομοθετική || Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί νέα προσέγγιση στη νόμιμη μετανάστευση για να καταστεί η ΕΕ ελκυστικός προορισμός για τα ταλέντα και τις δεξιότητες, καθώς και για να βελτιωθεί η διαχείριση της μετανάστευσης με την ενίσχυση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, την προώθηση του επιμερισμού των βαρών και της αλληλεγγύης, καθώς και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Το θεματολόγιο περιλαμβάνει την αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα και της άδειας εργασίας σε όλη την Ευρώπη για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης.

Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

19. || Ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας || Μη νομοθετική || Η κοινή ανακοίνωση Ύπατης Εκπροσώπου και Επιτροπής θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) ενόψει των νέων προσανατολισμών πολιτικής μετά τη διαβούλευση που δρομολογήθηκε μαζί με την ετήσια δέσμη μέτρων για την ΕΠΓ.

20. || Ανακοίνωση για τους στόχους διατηρήσιμης ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 || Μη νομοθετική || Η ανακοίνωση αποβλέπει στον καθορισμό κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά με την παγκόσμια εταιρική σχέση για την επίτευξη των στόχων διατηρήσιμης ανάπτυξης. Θα καλύπτει τόσο την οικονομική όσο και την μη οικονομική εφαρμογή, την εγχώρια/διεθνή χρηματοδότηση, τη δημόσια/ιδιωτική χρηματοδότηση, διαφορετικά είδη εταιρικών σχέσεων, καθώς και την παρακολούθηση, τις ρυθμίσεις για τη λογοδοσία και την επανεξέταση.

Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

21. || Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας || Μη νομοθετική || Πρόταση για την επικαιροποίηση και ενίσχυση της κοινής αντίληψης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας.

22. || Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας || Μη νομοθετική || Η πρόταση διοργανικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την υποχρέωση λογοδοσίας διότι καθιστά υποχρεωτικό το μητρώο διαφάνειας για όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα και επιδιώκουν να επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής σε οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα.

23. || Αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σχετικά με τους ΓΤΟ || Νομοθετική || Η επανεξέταση θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να τροποποιηθούν οι κανόνες για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της πλειονότητας των κρατών μελών.

[1] Το είδος της πρωτοβουλίας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων.

Παράρτημα III –Δράσεις REFIT [1]

Αριθ. || Τίτλος || Είδος πρωτοβουλίας / στόχος REFIT || Περιγραφή

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

1. || Οριζόντια δράση που διακηρύσσει τον άνευ αντικειμένου χαρακτήρα ορισμένων παρωχημένων πράξεων σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Σκοπός της δράσης αυτής είναι να διακηρύξει επίσημα άνευ αντικειμένου τις πράξεις που έχουν εξαντλήσει τις επιπτώσεις τους και δεν μπορούν να καταργηθούν λόγω έλλειψης νομικής βάσης.

2. || Κανόνες επισήμανσης του βοείου κρέατος || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου. Η αξιολόγηση θα εκτιμήσει τις επιπτώσεις των κανόνων επισήμανσης του βοείου κρέατος στην αλυσίδα εφοδιασμού κρέατος, στο εμπόριο και στους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

3. || Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (POSEI) Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου || Αξιολόγηση || Εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 αντίστοιχα – για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης (POSEI), και των ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα POSEI θα υπαχθεί σε αξιολόγηση που θα ακολουθηθεί από εκτίμηση επιπτώσεων με στόχο την αναθεώρηση της πολιτικής POSEI εάν χρειαστεί. Υπό εξέλιξη. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2016.

Δράση για το κλίμα και ενέργεια

4. || Οδηγία 2003/66/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 94/2/ΕΚ περί εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασμούς αυτών || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η οδηγία αυτή κατέστη πλέον άνευ αντικειμένου λόγω της έκδοσης νέων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

5. || Οδηγία 1999/9/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 97/17/ΕΚ για την εκτέλεση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων πιάτων || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η οδηγία αυτή κατέστη πλέον άνευ αντικειμένου λόγω της έκδοσης νέων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

6. || Οδηγία 96/89/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 95/12/ΕΚ για την εφαρμογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η οδηγία αυτή κατέστη πλέον άνευ αντικειμένου λω της έκδοσης νέων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

7. || Κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργεια, της 5ης Μαΐου 1960, περί καθορισμού των διαδικασιών αντιπαραθέσεως της προσφοράς και της ζήτησης μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχάσιμων υλικών [ΕΕ P 032 της 11.05.1960 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική Ειδική Έκδοση 1980 Κεφάλαιο 12 Τόμος 01, σ. 35-36)] || Νομοθετική πρωτοβουλία: Επικαιροποίηση / Αναθεώρηση || Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση του κανονισμού.

8. || Κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας δια του οποίου τροποποιείται ο κανονισμός του Οργανισμού Εφοδιασμού, της 5ης Μαΐου 1960, περί καθορισμού των διαδικασιών αντιπαραθέσεως της προσφοράς και της ζήτησης μεταλλευμάτων, αρχικών υλικών και ειδικών σχάσιμων υλικών [ΕΕ L 193 της 25.07.1975 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνική Ειδική Έκδοση 1980 Κεφάλαιο 12 Τόμος 01, σ. 91-92)] || Νομοθετική πρωτοβουλία: Επικαιροποίηση / Αναθεώρηση || Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση του κανονισμού.

9. || Απόφαση του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού κοινοτικού στόχου μειώσεως της καταναλώσεως πρωτογενούς ενεργείας σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, και απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 1979, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της απόφασης 77/706/ΕΟΚ || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η απόφαση είναι παρωχημένη διότι η διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που διέπεται από την οδηγία 2009/119/ΕΚ για τα αποθέματα πετρελαίου θεωρείται ως το κυριότερο μέσο αντιμετώπισης της διακοπής του εφοδιασμού με πετρέλαιο.

10. || Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

11. || Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

12. || Μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση των κανονισμών 443/2009 και 510/2011 για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

13. || Ποιότητα καυσίμων || Αξιολόγηση || Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων. Θα αρχίσει το 2015.

Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

14. || Μελέτη κανόνων για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν αλκοολούχα ποτά || Μελέτη || Μελέτη για να αξιολογηθεί κατά πόσον οι κανόνες για τις οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που αφορούν αλκοολούχα ποτά έχουν προσφέρει στους ανήλικους το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εκτίμηση της κανονιστικής καταλληλότητας της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία 2010/13/ΕΕ). Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

15. || Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της από κοινού ρύθμισης και της αυτορρύθμισης στην προώθηση της ουσιαστικής εφαρμογής της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων || Μελέτη || Μελέτη για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο η από κοινού ρύθμιση και η αυτορρύθμιση για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να μειώσουν την κανονιστική πολυπλοκότητα. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

16. || Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μετά τη συμφωνία για την πρόταση προστασίας των δεδομένων. Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

17. || Οδηγία για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

18. || Δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες του 2009 Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις, φορολογία και τελωνεία

19. || Ειδικοί φόροι κατανάλωσης || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η αξιολόγηση καλύπτει το νομικό καθεστώς της διασυνοριακής κυκλοφορίας των προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τίθενται σε ανάλωση μεταξύ επαγγελματιών και εταιρειών πώλησης εξ αποστάσεως. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

20. || Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της εφαρμογής της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (2008/8/ΕΚ). Θα αρχίσει το 2015.

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δεξιότητες και κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

21. || Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων || Νομοθετική πρωτοβουλία: Ενοποίηση, Απλούστευση || Ενοποίηση τριών οδηγιών στον τομέα της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους: οδηγία 2002/14/ΕΚ, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα· οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις· οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.

22. || Στατιστικές για τον χάλυβα || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 48/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την παραγωγή ετήσιων κοινοτικών στατιστικών για τη βιομηχανία χάλυβος για τα έτη αναφοράς 2003-2009 έχει καταστεί άνευ αντικειμένου διότι τα εν λόγω δεδομένα δεν συγκεντρώνονται πλέον.

23. || Ενσωμάτωση κοινωνικών στατιστικών || Νομοθετική πρωτοβουλία: Ενοποίηση, Απλούστευση || Ενοποίηση και ενσωμάτωση της στατιστικής νομοθεσίας για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Στόχος είναι να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση των πληροφοριών που παρέχουν τα ιδιωτικά νοικοκυριά και οι ιδιώτες για να αντιμετωπιστούν υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών με την παράλληλη τήρηση του φόρτου απόκρισης στο παρόν επίπεδο.

24. || Ασφάλεια και υγεία στην εργασία || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία και 23 συναφών οδηγιών. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

25. || Εργασίας μερικής απασχόλησης και εργασία ορισμένου χρόνου || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 97/81/ΕΚ, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES. Οδηγία 1999/70/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

26. || Υποχρεώσεις ενημέρωσης || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 91/533/ΕΚ σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Αναμένεται να αρχίσει το 2015, πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2016.

Περιβάλλον, θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

27. || Κανονισμός σχετικά με τις άδειες αλιείας || Νομοθετική πρωτοβουλία: Αναδιατύπωση || Πρόταση κανονισμού για την ανατικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας. Αναδιατύπωση του υφιστάμενου κανονισμού σχετικά με τις άδειες αλιείας για την απλοποίηση του ισχύοντος συστήματος, την εναρμόνιση των ανομοιογενών, σε μεγάλο βαθμό, απαιτήσεων των κρατών μελών για δεδομένα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων.

28. || Απλούστευση τεχνικών μέτρων για την προστασία των θαλάσσιων οργανισμών || Νομοθετική πρωτοβουλία: Απλούστευση || Πρόταση για απλουστευμένο πλαίσιο τεχνικών μέτρων για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών.

29. || Κανονισμοί για το οικολογικό σήμα και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας: του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)· του κανονισμού αριθ. 66/2010 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο έλεγχος καταλληλότητας αποβλέπει στην αξιολόγηση και την εκτίμηση της συμβολής στην ανταγωνιστικότητα, τη διατηρήσιμη κατανάλωση και την παραγωγή. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

30. || Κοινή Αλιευτική Πολιτική || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση των επιπτώσεων του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής] στην εφαρμογή των κανόνων και των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, από την έναρξη ισχύος του την 1η Ιανουαρίου του 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

31. || Περιβαλλοντική ευθύνη || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας (ΟΠΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία κατά την εφαρμογή της. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

32. || Πόσιμο νερό || Αξιολόγηση || Στην ανακοίνωσή της για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει δημόσια διαβούλευση σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης). Η αξιολόγηση που θα ακολουθήσει θα παράσχει αποδείξεις για τον εάν η νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον σκοπό που επιδιώκει και εάν επιτυγχάνει τους στόχους της. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

33. || Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire). Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

34. || Natura 2000 (οδηγίες για τα πτηνά και τους φυσικούς οικότοπους) || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας: της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών· της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Υπό εξέλιξη, πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2016.

35. || Περιβαλλοντικός θόρυβος || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Στο άρθρο 10 παράγραφος 4 και στο άρθρο 11 η οδηγία προβλέπει τακτική ανά πενταετία έκθεση της Επιτροπής η οποία περιέχει εκτίμηση της εφαρμογής της οδηγίας, σύνοψη των χαρτών και των σχεδίων δράσης που περιλαμβάνονται στην έκθεση και εκτίμηση της ανάγκης περαιτέρω κοινοτικών δράσεων. Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

36. || Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (E-PRTR) || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει, ανά τριετία, έκθεση με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη μέλη. Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

37. || Εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών Φάση I (VOC I) || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 94/63/ΕΚ για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων. Η αξιολόγηση θα εξετάσει ιδιαιτέρως τον προσδιορισμό και την εκτίμηση του κανονιστικού φόρτου και τον εντοπισμό ευκαιριών απλούστευσης. Διενεργείται παράλληλα με την αξιολόγηση της οδηγίας VOC II. Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

38. || Εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών Φάση II (VOC II) || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2009/126/ΕΚ, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων. Το άρθρο 7 της VOC-II απαιτεί από την Επιτροπή, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, να επανεξετάσει την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, και ειδικότερα: το όριο των 100 m3 ανά έτος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας και στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/63/ΕΚ· το ιστορικό συμμόρφωσης εν λειτουργία των συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης· και την ανάγκη για εξοπλισμό αυτόματης παρακολούθησης. Διενεργείται παράλληλα με την αξιολόγηση της οδηγίας VOC I. Υπό εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

39. || Άγρια ζώα στους ζωολογικούς κήπους || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 1999/22/ΕΚ για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους. Αναμένεται να αρχίσει το 2015, πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2016.

40. || Οδηγία σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (SEA) || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2001/42/ΕΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας, η Επιτροπή, αρχής γενομένης από το 2006, υποβάλλει ανά επτά έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά της. Η δεύτερη έκθεση εφαρμογής που έχει προγραμματιστεί για το 2016 θα αξιολογήσει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της οδηγίας σε ολόκληρη την ΕΕ και θα εκτιμήσει το δυναμικό απλούστευσης και μπορεί να οδηγήσει σε αξιολόγηση στο πλαίσιο του REFIT. Αναμένεται να αρχίσει το 2015, πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2016.

 Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

41. || Οδηγία σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο – 2003/71/ΕΚ || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

42. || Διεθνή λογιστικά πρότυπα || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση του κανονισμού 1606/2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων. Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθούν οι πραγματικές επιπτώσεις της οκταετούς χρήσης των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS)[2] στην ΕΕ σε σχέση με τους αρχικούς στόχους του κανονισμού για τον Οργανισμό διεθνών λογιστικών προτύπων (IASB). Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

43. || Νομοθεσία για τα τρόφιμα || Έλεγχος καταλληλότητας || Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. Στόχος του ελέγχου καταλληλότητας είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή, τη σημασία και την προστιθέμενη αξία των βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη νομοθεσία για τα τρόφιμα (ειδικότερα της νομοθεσίας με βάση την επιστήμη, της αρχής της προφύλαξης, της πρόληψης της απάτης και της ενημέρωσης των καταναλωτών, των απαιτήσεων διενέργειας αυτοελέγχων και ανίχνευσης της προέλευσης των τροφίμων από μέρους των υπευθύνων, των εργαλείων για τη διαχείριση των προειδοποιήσεων και των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης ή κρίσεων, της EFSA). Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

44. || Οδηγία 1999/45/ΕΚ για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η οδηγία θα καταργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, την 1η Ιουνίου 2015.

45. || Δίκαιο των εταιρειών || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κωδικοποίηση || Κωδικοποίηση 7 οδηγιών του δικαίου των εταιρειών σε μία πράξη για την ενίσχυση της διαφάνειας και της σαφήνειας (οδηγίες 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). Ο σκοπός της κωδικοποίησης διαφόρων οδηγιών στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σε ενιαία πράξη είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της σαφήνειας.

46. || Πετρέλαιο/τομέας διύλισης πετρελαίου || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά τη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου όπως η οδηγία για την ανανεώσιμη ενέργεια, η οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, η οδηγία για τα καθαρά και ενεργειακώς αποδοτικά οχήματα, η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, η οδηγία για τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, η οδηγία για τα καύσιμα πλοίων, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και η οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

47. || Βιομηχανία χημικών προϊόντων || Εκτίμηση σωρευτικού κόστους || Εκτίμηση σωρευτικού κόστους της πλέον σημαντικής ενωσιακής νομοθεσίας και των πολιτικών που αφορούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία χρημικών προϊόντων. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

48. || Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης για αγαθά || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και του τρόπου εφαρμογής της στα κράτη μέλη (άρθρο 34 της ΣΛΕΕ). Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

49. || Προσφυγές στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2007/66/ΕΚ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

50. || Οδηγίες για τα προσυσκευασμένα προϊόντα || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση των οδηγιών 75/107/ΕΟΚ, 76/211/ΕΟΚ και 2007/45/ΕΚ για τα προσυσκευασμένα προϊόντα. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

51. || Εμπορικοί αντιπρόσωποι || Αξιολόγηση || Εσωτερική αγορά – Αξιολόγηση της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ, της 18ης Δεκεμβρίου 1986, για το συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες). Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

52. || Νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα εκτός του κανονισμού REACH[3] || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας της πλέον σημαντικής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό REACH καθώς και σχετικών πτυχών της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στις κατάντη βιομηχανίες. Θα αρχίσει το 2015.

53. || Σημασία των δραστηριοτήτων τυποποίησης || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση των συστημάτων τυποποίησης της ΕΕ. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο να εκτιμήσει τη σημασία του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης όπως θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση. Θα αρχίσει το 2015.

54. || Οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα || Αξιολόγηση || Εσωτερική αγορά για προϊόντα – Αξιολόγηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα.  Θα αρχίσει το 2015.

55. || Βιομηχανίες του δασικού τομέα || Εκτίμηση σωρευτικού κόστους || Εκτίμηση σωρευτικού κανονιστικού κόστους που συνδέεται με τις πλέον σημαντικές νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ για τις βιομηχανίες του δασικού τομέα της ΕΕ (κατεργασία ξύλου, έπιπλα, χαρτοπολτός και χαρτί, εκτύπωση), ιδίως όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Θα αρχίσει το 2015.

56. || Υαλουργία και κεραμική || Εκτίμηση σωρευτικού κόστους || Εκτίμηση σωρευτικού κανονιστικού κόστους που συνδέεται με τις πλέον σημαντικές νομοθετικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ για την ενωσιακή υαλουργία και κεραμική βιομηχανία, ιδίως όσον αφορά τα περιθώρια κέρδους και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Θα αρχίσει το 2015.

57. || Οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Θα αρχίσει το 2015.

58. || Κατασκευαστικός τομέας || Έλεγχος καταλληλότητας (αρχικά εκτίμηση σωρευτικού κόστους) || Έλεγχος καταλληλότητας της πλέον σημαντικής ενωσιακής νομοθεσίας που έχει επιτπώσεις σε αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της ενεργειακής απόδοσης. Θα αρχίσει το 2015.

Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

59. || Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση («οδηγία για την εμπορική στρατηγική», «MCAD») || Νομοθετική πρωτοβουλία: Απλούστευση || Η οδηγία για την εμπορική στρατηγική θα απλουστεύσει και θα εξορθολογίσει το πεδίο προστασίας στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Το αναμενόμενο όφελος της οδηγίας για την εμπορική στρατηγική για τις ΜΜΕ (με τη μείωση του κόστους που συνδέεται με τις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές στις περιπτώσεις όπου οι ΜΜΕ δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους) ανέρχεται σε 419 έως 477 εκατ. ευρώ ανά έτος.

60. || Ίση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της νομοθεσίας σχετικά με την ίση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση που καλύπτει την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

61. || Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2008/122/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

62. || Νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη διαφήμιση || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας των νομικών πράξεων που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη διαφήμιση, ιδίως: της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές· της οδηγίας 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών· της οδηγίας 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Θα αρχίσει το 2015.

Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

63. || Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κωδικοποίηση || Κωδικοποίηση του κανονισμού για τις θεωρήσεις 539/2001 (14 τροποποιήσεις) μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναμένεται στα μέσα του 2015.

64. || Απόφαση 2000/642 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIUs) για σκοπούς πρόληψης θα ρυθμιστεί στην προτεινόμενη 4η οδηγία για την καταπολέμηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM/2013/045). Το πρακτικό πεδίο εφαρμογής των κανόνων συνεργασίας για σκοπούς επιβολής του νόμου είναι περιορισμένο και δεν χρειάζεται να διατηρηθεί.

65. || Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση του κανονισμού 767/2008 για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (κανονισμός VIS) και της απόφασης 2004/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2004, για τη δημιουργία του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), του κανονισμού 810/2009 και της απόφασης 2008/633. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

66. || Παράνομη είσοδος, διέλευση και διαμονή || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2002/90/ΕΚ για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής και της απόφασης-πλαισίου 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής ώστε να συνδυάζεται η αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και η ανάγκη αποφυγής της ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

67. || FRONTEX συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

68. || Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

69. || Νόμιμη μετανάστευση || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας της οδηγίας 2009/50/ΕΚ, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (μπλε κάρτα)· της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες· της οδηγίας 2011/98/ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος (ενιαία άδεια). Για την εκτίμηση της καταλληλότητας του υφιστάμενου κεκτημένου για τη νόμιμη μετανάστευση και την υποβολή προτάσεων για πιθανές αλλαγές. Θα αρχίσει το 2015.

Εμπόριο

70. || Εμπορική νομοθεσία || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κωδικοποίηση/ αναδιατύπωση/ κατάργηση || Κωδικοποίηση, αναδιατύπωση και κατάργηση της νομοθεσίας που τροποποιήθηκε από δύο εξουσιοδοτικούς κανονισμούς για την ευθυγράμμιση της εμπορικής νομοθεσίας με τη ΣΛΕΕ – κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2014 της15ης Ιανουαρίου 2014 και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 38/2014 της 15ης Ιανουαρίου.

71. || Εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2003 για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

Μεταφορές

72. || Οδηγία 2007/38/ΕΚ για το μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Η οδηγία πέτυχε τον στόχο της: όλα τα οχήματα που υπόκεινταν στην υποχρέωση μετεξοπλισμού (αυτά που είχαν ταξινομηθεί μεταξυ 1ης Ιανουαρίου 2000 και 27ης Ιανουαρίου 2007) είναι τώρα εξοπλισμένα με τα νέα κάτοπτρα.

73. || Κατάργηση του κανονισμού 569/2008 για τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 (1960) περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς || Νομοθετική πρωτοβουλία: Κατάργηση || Αυτός ο κανονισμός δεν είναι πλέον απαραίτητος και έχει αντικατασταθεί από την τεχνολογική ανάπτυξη και εναλλακτική νομοθεσία.

74. || Πρόταση απλούστευσης για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 1071/2009 για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και 1072/2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών || Νομοθετική πρωτοβουλία: Απλούστευση || Η πρόταση θα διασαφηνίσει και θα απλουστεύσει ορισμένες διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και 1072/2009. Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις θα διευκολύνουν την εφαρμογή από τα κράτη μέλη και θα επιτύχουν μια περισότερο ομοιόμορφη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο για τις δημόσιες αρχές και τους ιδιώτες μεταφορείς.

75. || Συνδυασμένες μεταφορές || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η οδηγία καθιέρωσε κίνητρα για τις συνδυασμένες μεταφορές, κυρίως μέσω παρέκκλισης από τα όρια και τις υποχρεώσεις που επέβαλλαν άλλες νομοθετικές πράξεις (ενδομεταφορές, βάρος και διαστάσεις).

76. || Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Η αξιολόγηση αποβλέπει στην αναλυτική επισκόπηση της λειτουργίας της οδηγίας και στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της. Η αξιολόγηση θα πρέπει να εντοπίσει προβληματικούς τομείς, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με πιθανή επανεξέταση της οδηγίας με στόχο τη βελτίωση και την απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και τη μείωση του κανονιστικού κόστους. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

77. || Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία || Έλεγχος καταλληλότητας || Έλεγχος καταλληλότητας: της οδηγίας 2009/45/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία· της οδηγίας 2003/25/ΕΚ σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro)· της οδηγίας 1999/35/ΕΚ σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη· της οδηγίας 1998/41/ΕΚ σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας. Ο έλεγχος καταλληλότητας αποβλέπει στην εκτίμηση του δυναμικού απλούστευσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου πλαισίου εξισορροπώντας μεταξύ των κανόνων του ΔΝΟ, της ΕΕ και των εθνικών κανόνων. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

78. || Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών. Η οδηγία έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την καλύτερη χρήση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που οδηγεί στην αποτελεσματική χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης και στην προώθηση καθαρότερων οχημάτων. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

79. || Ασφάλεια σήραγγας || Αξιολόγηση || Αξιολόγηση της οδηγίας 2004/54/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου. Τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

[1] Η Επιτροπή διασφαλίζει μέσω του προγράμματός της REFIT ότι το κεκτημένο της ΕΕ είναι κατάλληλο για τον σκοπό που επιδιώκει. Στο πλαίσιο του REFIT, η Επιτροπή εξετάζει ενδελεχώς το κανονιστικό κεκτημένο της ΕΕ και εντοπίζει τις αναγκαίες διορθωτικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, την κατάργηση νομοθεσίας που δεν είναι πλέον απαραίτητη, την απόσυρση προτάσεων που δεν έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες έκδοσης ή των οποίων οι αρχικοί στόχοι δεν μπορούν πλέον να επιτευχθούν και αξιολογήσεις και ελέγχους καταλληλότητας για να αξιολογηθούν η σημασία, η συνοχή, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η προστιθέμενη αξία της ενωσιακής νομοθεσίας και να εντοπιστούν περαιτέρω ευκαιρίες για απλούστευση και μείωση του φόρτου. Μια πρώτη σειρά δράσεων δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2013 και μια δεύτερη σειρά δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2014. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί περίπου 200 δράσεις στο πλαίσιο του REFIT και έχουν συγκεντρωθεί σε ένα αναλυτικό πίνακα αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε στις18 Ιουνίου 2014. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή δημοσιεύει την αναληφθείσα δράση, τη σημειωθείσα πρόοδο και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, ενώ δέχεται τη συνεισφορά όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και λαμβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους.

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 επιβεβαιώνει τις δράσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του REFIT και οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του REFIT (απλούστευση, κωδικοποίηση/αναδιατύπωση, ενοποίηση, κατάργηση, επικαιροποίηση/αναθεώρηση) που έχουν προγραμματιστεί προς έκδοση από την Επιτροπή το 2015 και όλες τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους καταλληλότητας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του REFIT και οι οποίοι βρίσκονται υπό εξέλιξη ή των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται το 2015.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Η διαχείριση αυτής της αξιολόγησης ασκείται από κοινού με τη ΓΔ Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας.

Παράρτημα IV: Νομοθεσία που καθίσταται εφαρμοστέα το 2015

Αριθ. || Τίτλος || Αντικείμενο || Ημερομηνία εφαρμογής

Νομοθετικές πράξεις

1. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου || Γεωργικά διαρθρωτικά ταμεία || 1/01/2015

2. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου || Γεωργικές διαρθρώσεις || 1/01/2015

3. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 317/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες) || Προστασία των καταναλωτών || 1/01/2015

4. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 713/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα || Τελωνειακοί δασμοί: κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις, κοινό δασμολόγιο || 1/01/2015

5. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/38) || Οικονομική και νομισματική πολιτική, Οικονομική και Νομισματική Ένωση || 1/01/2015

6. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών οι οποίες αποδέχονται καταθέσεις από μη νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους της ζώνης του ευρώ (ΕΚΤ/2013/39) || Οικονομική και νομισματική πολιτική, Οικονομική και Νομισματική Ένωση || 1/01/2015

7. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/40) || Οικονομική και νομισματική πολιτική, Οικονομική και Νομισματική Ένωση || 1/01/2015

8. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 827/2014 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία || Οικονομική και Νομισματική Ένωση || 1/01/2015

9. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 851/2014 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με τις τιμές μετατροπής του ευρώ για τη Λιθουανία || Οικονομική και Νομισματική Ένωση || 1/01/2015

10. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 || Οικονομική και Νομισματική Ένωση || 1/01/2015

11. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/34) || Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και νομισματική πολιτική || 1/01/2015

12. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (EKT/2013/33) || Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και νομισματική πολιτική, Ενημέρωση και επαλήθευση || 1/01/2015

13. || Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 || Οικονομική πολιτική || 1/01/2015

14. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών || Περιβάλλον || 1/01/2015

15. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 || Χρηματοοικονομικές διατάξεις, Οικονομική πολιτική || 1/01/2015

16. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 || Ελευθερία εγκατάστασης, Εσωτερική αγορά – Αρχές || 1/01/2015

17. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1319/2013 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) || Ενημέρωση και επαλήθευση || 1/01/2015

18. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 752/2014 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2014, για την αντικατάσταση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων || Φυτοϋγειονομική νομοθεσία || 1/01/2015

19. || Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών || Φόρος προστιθέμενης αξίας, Φορολογία || 1/01/2015

20. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1148/2014 της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, VIII, IX και Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών || Κτηνιατρική νομοθεσία || 1/01/2015

21. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 218/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014 , για την τροποποίηση των παραρτημάτων των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής || Κτηνιατρική νομοθεσία, Τρόφιμα || 1/01/2015

22. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις || Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις || 10/01/2015

23. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις || Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης || 11/01/2015

24. || Οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας || Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις || 11/01/2015

25. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών || Μεταφορές || 2/03/2015

26. || Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) || Ελευθερία εγκατάστασης || 31/03/2015

27. || Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) || Εσωτερική αγορά, Ελευθερία εγκατάστασης || 31/03/2015

28. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1004/2014 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα || Εσωτερική αγορά – Αρχές, Προστασία καταναλωτών || 16/04/2015

29. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 301/2014 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τις ενώσεις του χρωμίου VI || Προστασία καταναλωτών || 1/05/2015

30. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1126/2014 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών asulam, cyanamide, dicloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, picolinafen και propisochlor μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα || Προστασία καταναλωτών, Φυτοϋγειονομική νομοθεσία || 13/05/2015

31. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 286/2011 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2011, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων || Προσέγγιση νόμων, Εσωτερική αγορά – Αρχές, Τεχνικά εμπόδια || 1/06/2015

32. || Οδηγία 2014/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων || Απασχόληση || 1/06/2015

33. || Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου || Περιβάλλον || 1/06/2015

34. || Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1336/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων || Περιβάλλον, Τεχνικά εμπόδια, Βιομηχανία || 1/06/2015

35. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας || Ελευθερία εγκατάστασης || 21/06/2015

36. || Οδηγία 2013/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν κάδμιο και προορίζονται για ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία και στοιχείων-κουμπιών με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο και για την κατάργηση της απόφασης 2009/603/ΕΚ της Επιτροπής || Περιβάλλον || 1/07/2015

37. ||  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1003/2014 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα || Εσωτερική αγορά – Αρχές, Προστασία καταναλωτών || 1/07/2015

38. || Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων || Ελευθερία εγκατάστασης, Προσέγγιση νόμων || 4/07/2015

39. || Οδηγία 2013/11/ΕΕ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ || Προστασία καταναλωτών || 09/07/2015

40. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης || Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων || 20/07/2015

41. || Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου || Ελευθερία εγκατάστασης || 20/07/2015

42. || Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία || Πολιτική ασύλου, Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις || 21/07/2015

43. || Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας || Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, Πολιτική ασύλου || 21/07/2015

44. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου || Γεωργία || 1/08/2015

45. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου || Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις || 17/08/2015

46. || Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου || Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις || 4/09/2015

47. || Οδηγία 2013/39/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων || Περιβάλλον || 14/09/2015

48. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς || Ενέργεια, Εσωτερική αγορά – Αρχές || 1/10/2015

49. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση || Περιβάλλον || 12/10/2015

50. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 984/2013 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου || Ενέργεια, Εσωτερική αγορά – Αρχές || 1/11/2015

51. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 || Μεταφορές || 15/11/2015

52. || Οδηγία 2012/29/ΕΕ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου || Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις || 16/11/2015

53. || Κανονισμός (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου || Γεωργία και αλιεία || 1/12/2015

54. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1332/2011 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων για τη χρήση του εναέριου χώρου και για τις επιχειρησιακές διαδικασίες αποφυγής εναέριας σύγκρουσης || Μεταφορές, Τηλεποικοινωνίες || 1/12/2015

55. || Οδηγία 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (αναδιατύπωση) || Πολιτισμός || 19/12/2015

56. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2013 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες || Προστασία καταναλωτών || 27/12/2015

57. || Οδηγία του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης || Υγεία || 28/12/2015

58. || Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα || Εσωτερική αγορά - Αρχές, Τρόφιμα || 31/12/2015

Εκτελεστικές και κατ’εξουσιοδότηση πράξεις

59. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση || Γεωργικά διαρθρωτικά ταμεία || 1/01/2015

60. || Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2014 της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής || Γεωργικές διαρθρώσεις || 1/01/2015

61. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής || Γεωργικές διαρθρώσεις || 1/01/2015

62. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο || Κοινό δασμολόγιο || 1/01/2015

63. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1130/2014 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2015, για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου || Κοινό δασμολόγιο, Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) || 1/01/2015

64. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 400/2014 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2014, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης || Προστασία των καταναλωτών, Τρόφιμα, Φυτοϋγειονομική νομοθεσία || 1/01/2015

65. || 2013/188/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, για τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις αμερόληπτες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2098] || Εσωτερική αγορά – Αρχές || 1/01/2015

66. || Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1015/2014 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 154/2013 της Επιτροπής || Προτιμησιακά καθεστώτα || 1/01/2015

67. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου || Μεταφορές || 1/01/2015

68. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών || Μεταφορές || 1/01/2015

69. || Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 1042/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών || Φόρος προστιθέμενης αξίας, Φορολογία || 1/01/2015

70. || 2014/288/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014, για τις τυπικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ορισμένων ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, και για την κατάργηση της απόφασης 2008/940/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 2976] || Κτηνιατρική νομοθεσία || 1/01/2015

71. || Εκτελεστική απόφαση 2014/802/EE της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2014, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2010/470/ΕΕ και 2010/472/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την τρομώδη νόσο των προβάτων για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ένωση εμβρύων αιγοπροβάτων || Κτηνιατρική νομοθεσία || 1/01/2015

72. || Εκτελεστική απόφαση 2014/798/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για το ενδοενωσιακό εμπόριο βοοειδών και χοιροειδών και τις συμπληρωματικές υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά την Trichinella για το ενδοενωσιακό εμπόριο κατοικίδιων χοιροειδών || Κτηνιατρική νομοθεσία || 1/01/2015

73. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 687/2014 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2014, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 185/2010 όσον αφορά τη διευκρίνιση, την εναρμόνιση και την απλούστευση των μέτρων ασφάλειας των αερομεταφορών, την ισοδυναμία των προτύπων ασφάλειας και των μέτρων ασφάλειας φορτίου και ταχυδρομείου || Μεταφορές || 1/03/2015

74. || Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών || Τρόφιμα || 1/04/2015

75. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 402/2013 της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2013, σχετικά με την κοινή μέθοδο ασφάλειας (ΚΜΑ) για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 352/2009 || Μεταφορές || 21/05/2015

76. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 869/2014 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2014, σχετικά με νέες σιδηροδρομικές επιβατικές γραμμές || Μεταφορές || 16/06/2015

77. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 870/2014 της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τα κριτήρια για τους αιτούντες χωρητικότητα σιδηροδρομικής υποδομής || Μεταφορές || 16/06/2015

78. || Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 699/2014 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον σχεδιασμό του κοινού λογοτύπου για την ταυτοποίηση των προσώπων που προσφέρουν φάρμακα προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό και σχετικά με τις τεχνικές, ηλεκτρονικές και κρυπτογραφικές απαιτήσεις για την επαλήθευση της γνησιότητάς του || Δημόσια υγεία, Εσωτερική αγορά - Αρχές || 1/07/2015

79. || 2014/672/EΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την παράταση του διορισμού του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού || Μεταφορές || 1/07/2015

80. || Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 886/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες || Ενημέρωση και επαλήθευση, Μεταφορές || 1/10/2015

81. || Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 885/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, σχετικά με τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων || Μεταφορές || 1/10/2015

Παράρτημα II: Κατάλογος εκκρεμών προτάσεων που αποσύρονται ή τροποποιούνται

Οι αποσύρσεις για άλλους λόγους πλην του ότι κατέστησαν άνευ αντικειμένου, καθώς και οι τροποποιήσεις, σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες

Αριθ. || COM/ Διοργανικά στοιχεία αναφοράς || Τίτλος || Λόγοι απόσυρσης/τροποποίησης

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

1. || COM/2010/0537 2010/0266/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1305/2013.

2. || COM/2010/0539 2010/0267/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1307/2013 – μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

3. || COM/2010/0745 2010/0365/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1306/2013 – μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

4. || COM/2010/0738 2010/0354/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1308/2013 – μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

5. || COM/2010/0759 2010/0364/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων || Η πρόταση ενσωματώθηκε στο COM (2014) 0180 που εκδόθηκε στις 19 Μαρτίου 2014.

6. || COM/2010/0761 2010/0366/COD  || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1306/2013 – μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

7. || COM/2010/0799 2010/0385/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ») || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1308/2013 – μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

8. || COM/2011/0193 2011/0075/NLE || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων, επιστροφών και τιμών που συνδέονται με την ενιαία κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών || Άνευ αντικειμένου. Η πρόταση συμπεριλήφθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

9. || COM/2011/0663 2011/0290/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη διότι το περιεχόμενό της συμπεριλήφθηκε στην 2013/0398/COD.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 || Άνευ αντικειμένου. Η πρόταση κατέστη παρωχημένη στις 30 Ιουνίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού 1290/2005.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος του κανονισμού 1310/2013 – μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα || Το καθεστώς ενισχύσεων θα αξιολογηθεί στο σύνολό του για λόγους επικουρικότητας, αναλογικότητας και βελτίωσης της νομοθεσίας ως τμήμα της απλούστευσης της ΚΓΠ. Όσο εκκρεμεί αυτή η αξιολόγηση, η Επιτροπή συνιστά στους συννομοθέτες να διακόψουν τις εργασίες τους όσον αφορά την τροποποιημένη πρόταση του 2013.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου για το ημερολογιακό έτος 2014 || Η πρόταση κατέστη παρωχημένη στις 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού 1306/2013. Το περιεχόμενο ενσωματώθηκε στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής που εκδόθηκε εν τω μεταξύ (COM/879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου || Ελλείψει συμφωνίας εντός έξι μηνών η πρόταση θα αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί με νέα πρωτοβουλία.

Προϋπολογισμός και ανθρώπινοι πόροι

15. || COM/2004/0509 2004/0172/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας || Το Ιούλιο του 2012 εκδόθηκε νέα πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, COM(2012)0363.

16. || COM/2010/0071 2010/0047/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων || Άνευ αντικειμένου. Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός 966/2012 εκδόθηκε στις 26/10/2012.

17. || COM/2010/0072 2010/0048/APP || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 || Άνευ αντικειμένου. Η πρόταση κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-13 μπορεί να αποσυρθεί.

18. || COM/2012/0754 2012/0350/NLE || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2012, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις || Άνευ αντικειμένου. Τον Απρίλιο του 2014 εκδόθηκε ο κανονισμός 423/2014.

Δράση για το κλίμα και ενέργεια

19. || COM/2011/0518 2011/0225/NLE || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών || Δεν προβλέπεται συμφωνία. Παρά τη θετική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Δεκέμβριο του 2013, δεν υπήρξε επαρκής στήριξη στο Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης.

Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις, φορολογία και τελωνεία

20. || COM/0098/0030 1998/0025/CNS || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που μεταφέρονται οριστικά σε άλλο κράτος μέλος σε συνδυασμό με τη μεταφορά της κατοικίας ή χρησιμοποιούνται προσωρινά σε κράτος μέλος εκτός εκείνου στο οποίο είναι ταξινομημένα || Η πρόταση ανάγεται στο 1998 και δεν προβλέπεται συμφωνία επί της ουσίας.

21. || COM/2002/0456 2002/0246/CNS || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 77/270/Ευρατόμ περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας || Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε το 2002 και εκκρεμεί στο Συμβούλιο για περισσότερο από δέκα έτη (η απόφαση στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ απαιτούσε ομοφωνία που δεν επιτεύχθηκε).

22. || COM/2002/0457 2002/0246/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 77/271/Ευρατόμ περί εφαρμογής της αποφάσεως 77/270/Ευρατόμ περί εξουσιοδοτήσεως της Επιτροπής να συνάπτει δάνεια Ευρατόμ με σκοπό την συμμετοχή στη χρηματοδότηση των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας || Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε το 2002 και εκκρεμεί στο Συμβούλιο για περισσότερο από δέκα έτη (η απόφαση στο πλαίσιο της Συνθήκης Ευρατόμ απαιτούσε ομοφωνία που δεν επιτεύχθηκε).

23. || COM/2005/0261 2005/0130/CNS || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων || Δεν προβλέπεται συμφωνία. Η πρόταση ανάγεται στο 2005 και δεν συζητείται πλέον στο Συμβούλιο. Το τελευταίο συμβιβαστικό κείμενο ανάγεται στο 2007.

24. || COM/2006/0486 2006/0165/CNS || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και την αλκοόλη || Δεν προβλέπεται συμφωνία. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο για τελευταία φορά το 2010.

25. || COM/2010/0032 2010/0018/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Τουρκικής Δημοκρατίας για τις συναλλαγές στον τομέα των προϊόντων που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του πρωτοκόλλου 1 της εν λόγω συμφωνίας, λόγω της έναρξης ισχύος του εναρμονισμένου συστήματος 2007 || Άνευ αντικειμένου.

26. || COM/2010/0034 2010/0019/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του πρωτοκόλλου 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας της 25ης Φεβρουαρίου 1998 περί του καθεστώτος εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σχετικά με τον πίνακα των κατεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών που προσδίδουν τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος, λόγω της έναρξης ισχύος του εναρμονισμένου συστήματος 2007 || Άνευ αντικειμένου.

27. || COM/2010/0778 2010/0378/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, όσον αφορά τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου 4 της εν λόγω συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας    || Η πρόταση κατέστη άνευ αντικειμένου μετά την προσχώρηση της Κροατίας.

28. || COM/2011/0169 2011/0092/CNS || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας || Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο οδήγησαν σε σχέδιο συμβιβαστικού κειμένου το οποίο αλλοίωσε εντελώς την ουσία της πρότασης της Επιτροπής. Εξάλλου, δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο ούτε καν επί του σχεδίου συμβιβασμού.

Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δεξιότητες και κινητικότητα εργατικού δυναμικού

29. || COM/2014/0239 2014/0131/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 103η σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, όσον αφορά την έκδοση σύστασης προς συμπλήρωση της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αριθ. 29 του 1930 για την αναγκαστική εργασία || Η πρόταση κατέστη άνευ αντικειμένου διότι η Συνδιάσκεψη για την οποία προοριζόταν η θέση που θα λαμβανόταν δυνάμει του άρθρου 218(9) της ΣΛΕΕ πραγματοποιήθηκε χωρίς το Συμβούλιο να έχει εγκρίνει την προταθείσα απόφαση.

Περιβάλλον, θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

30. || COM/2009/0189 2009/0057/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού και για την αλιεία του αποθέματος αυτού || Η πρόταση αυτή κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης που προβλέπεται στη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

31. || COM/2009/0399 2009/0112/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί θέσπισης μακροπρόθεσμου σχεδίου για το απόθεμα γαύρου στο Βισκαϊκό Κόλπο και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης του εν λόγω αποθέματος || Η πρόταση αυτή κατέστη παρωχημένη με την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης που προβλέπεται στη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

32. || COM/2010/0572 2010/0290/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας || Μετά από την αρνητική ψήφο για το πρωτόκολλο από μέρους του Κογκρέσσου των ΟΠΜ, η πρόταση δεν φαίνεται να αποτελεί πλέον ρεαλιστική βάση για τη σύναψη του πρωτοκόλλου. Επομένως, θα πρέπει να αποσυρθεί.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη σύσταση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά || Η πρόταση αυτή αντικαταστάθηκε με το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης πολλαπλών ειδών της Βαλτικής (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο Skagerrak και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 || Το μεγαλύτερο μέρος της πρότασης αφορούσε την καθιέρωση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, που τώρα καλύπτεται από το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Δεν προβλέπεται πρόοδος για το υπόλοιπο τμήμα της πρότασης.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound || Η πρόταση αυτή αντικαταστάθηκε με το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης πολλαπλών ειδών της Βαλτικής (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί στο πλαίσιο της HELCOM και του ΔΝΟ σχετικά με τον χαρακτηρισμό της Βαλτικής ως περιοχής ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (ΠΕΕΑ) || Δεν προβλέπεται συμφωνία.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ ||  Θα τροποποιηθεί ως τμήμα της νομοθετικής παρακολούθησης της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού || Απόσυρση και αντικατάσταση με νέα, περισσότερο φιλόδοξη πρόταση μέχρι τα τέλη του 2015 για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Πολιτική ευρωπαϊκής γειτονίας και διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση

39. || COM/2008/0308 2008/0095/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1638/2006 για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης || Άνευ αντικειμένου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την απόσυρση.

40. || COM/2012/0092 2012/0041/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ –Τουρκίας || Άνευ αντικειμένου.

41. || COM/2012/0133 2012/0063/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας ΕΟΧ || Εκπονείται νέα πρόταση.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) || Άνευ αντικειμένου. Ο κανονισμός αριθ. 1085/2006 (Κανονισμός IPA I) έληξε στο τέλος του 2013 και αντικαταστάθηκε από νέο μέσο στην αρχή του 2014 (IPA II).

Εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφάλειας

43. || COM/2005/0281 2005/0121/CNS || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου της συμφωνίας πλαισίου περί εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταξη της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση || Άνευ αντικειμένου. Η συμφωνία πλαισίου περί εμπορίου και συνεργασίας καταργήθηκε από το άρθρο 43 της συμφωνίας πλαισίου ΕΕ-Κορέας του 2010 (ΕΕ L 20 της 23.1.2013, σ.14).

44. || COM/2013/0289 2013/0155/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου || Αφού ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις η Συμφωνία Σύνδεσης υπεγράφη με βάση τις νέες αποφάσεις του Συμβουλίου το 2014.

45. || COM/2013/0653 || Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου || Αφού ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις η Συμφωνία Σύνδεσης συνήφθη με βάση τη νέα απόφαση του Συμβουλίου το 2014.

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

46. || COM/2007/0090 2007/0037/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού 852/2004/ΕΚ για την υγεινή των τροφίμων. || Άνευ αντικειμένου πλέον. Η πρόταση αρχικά είχε ως στόχο να επιτρέψει στις ΜΜΕ να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις που η ΕΕ επέβαλε στους παραγωγούς τροφίμων για την εφαρμογή αυτοελέγχων (HACCP) κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής τους, και απερρίφθη ομόφωνα από το Συμβούλιο (26 ψήφοι κατά, μία αποχή). Εν τω μεταξύ, δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των αρχών HACCP που προορίζονται για τους εμπόρους λιανικής και τις λοιπές ΜΜΕ, και περιλαμβάνουν εργαλεία ευελιξίας και απλούστευσης. Η απόσυρση συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωση REFIT του Ιουνίου 2014.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) || Μετά την απόρριψη της πρότασης κατά την πρώτη ανάγνωση, τον Απρίλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την απόσυρσή της από την Επιτροπή με επιστολή του προέδρου του ΕΚ της 11/09/2014 [D(2014)41887].

Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

48. || COM/2010/0371 2010/0199/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών || Δεν προβλέπεται συμφωνία. Οι συζητήσεις διακόπηκαν τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόσυρση συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωση REFIT του Ιουνίου 2014.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας || Δεν προβλέπεται συμφωνία.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών || Η πρόταση θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής για την απλούστευση των διαδικασιών, τη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων των ερευνών και τη μείωση του αριθμού φορέων στην εφαρμογή.

51. || COM/2012/0241 2012/0124/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στα κράτη μέλη να διαπραγματευτούν, στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων (Νέα Υόρκη, 2-27 Ιουλίου 2012), τα θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης || Άνευ αντικειμένου. Η πρόταση αντικαταστάθηκε με άλλες αποφάσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι η απόφαση 2014/165/ΕΕ του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ΕΕ L 89 της 25.3.2014, σ. 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043/NLE || Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές ποιότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού || Στο Συμβούλιο διαμορφώθηκε μειοψηφία αρνησικυρίας σχετικά με την πρόταση. Δεν προβλέπεται συμφωνία.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς || Ελλείψει συμφωνίας εντός έξι μηνών η πρόταση θα αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί με νέα πρωτοβουλία.

Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη

54. || COM/2008/0244 2008/0270/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ || Άνευ αντικειμένου. Με την απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 186, σ. 12) δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή (έγκριση) της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ. Από τότε η ΕΕ είναι επίσημο μέλος του Διεθνή Οργανισμού για τον καφέ (ICO).

Διοργανικές σχέσεις

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο || Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας σειράς νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο || Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσαρμογή στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο || Θα εξεταστεί στο πλαίσιο της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων

58. || COM/2008/0637 2008/0193/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων || Ελλείψει συμφωνίας εντός έξι μηνών η πρόταση θα αποσυρθεί και θα αντικατασταθεί με νέα πρωτοβουλία. Η απόσυρση συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωση REFIT του Ιουνίου 2014.

59. || COM/2010/0082 2010/0050/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών || Άνευ αντικειμένου διότι εκδόθηκε η οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία.

60. || COM/2011/0635 2011/0284/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων || Τροποποιημένη πρόταση για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ψηφιακή ενιαάια αγορά.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος || Καμμία πρόοδος στο Συμβούλιο. Δεδομένου ότι απαιτείται ομοφωνία, δεν προβλέπεται η επίτευξη συμφωνίας.

Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια

62. || COM/2009/0102 2009/0033/CNS || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν || Η απόσυρση της πρότασης αυτής είχε ήδη ανακοινωθεί στην πρόταση της Επιτροπής, COM(2010)0624/ COM(2010)0559. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί (χωριστή) επίσημη πράξη απόσυρσης από την Επιτροπή. Επομένως, επισήμως η πρόταση εκκρεμεί ακόμη και πρέπει να αποσυρθεί επισήμως.

Έρευνα, επιστήμη και καινοτομία

63. || COM/2011/0931 2011/0460/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Έρευνας για το έργο ITER (2014-2018) || Αντικαταστάθηκε με την πρόταση COM (2013)0607.

Εμπόριο

64. || COM/2011/0380 2011/0167/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) || Η πρόταση δεν είναι πλέον ενδεδειγμένη μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουλίου 2012 να μην εγκρίνει τη σύναψη της ACTA. Επομένως, η απόσυρση θα βοηθούσε να διευκρινιστεί ότι δεν προβλέπονται περαιτέρω βήματα σχετικά με τη διαδικασία σύναψης.

Μεταφορές

65. || COM/2000/0802 2000/0326/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύσταση Ταμείου αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα, και τη θέσπιση άλλων συμπληρωματικών μέτρων || Η απόσυρση είναι αναγκαία διότι η εκτίμηση επιπτώσεων και η σχετική ανάλυση είναι πλέον πεπαλαιωμένες. Η απόσυρση συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωση REFIT του Ιουνίου 2014.

66. || COM/2005/0353 2005/0141/APP || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σερβίας και Μαυροβουνίου σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών || Όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία ΚΕΕΧ (2006/36/APP) η οποία υπερισχύει της συμφωνίας.

67. || COM/2008/0700 || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή του πρωτοκόλλου τροποποίησης της Σύμβασης για το καθεστώς ναυσιπλοΐας στο Δούναβη της 18ης Αυγούστου 1948 (Σύμβαση του Βελιγραδίου) || Δεν προβλέπεται συμφωνία.

68. || COM/2009/0217 2009/0063/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας || Δεν υπάρχει στήριξη από τους νομοθέτες. Η πρόταση εκκρεμεί από το 2010. Η απόσυρση συμπεριλαμβανόταν στην ανακοίνωση REFIT του Ιουνίου 2014.

69. || COM/2009/0229 2009/0066/APP || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και σχετικά με τη σύναψη της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ, ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας || Η πρόταση αντικαταστάθηκε με την 2011/0102/NLE.

70. || COM/2010/0653 2010/0320/NLE || Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τήρηση από τη Δημοκρατία της Κροατίας των όρων για την ολοκλήρωση της πρώτης μεταβατικής περιόδου με βάση την πολυμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου || Δεν υπάρχουν εξελίξεις και η Κροατία είναι σήμερα κράτος μέλος.

71. || COM/2011/0824 2011/0397/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης και την κατάργηση της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου || Δεν προβλέπεται συμφωνία.

Κωδικοποιήσεις

72. || COM/2008/0761 2008/0225/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και αυτών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την εν λόγω υποχρέωση (Κωδικοποιημένη έκδοση) || Άνευ αντικειμένου διότι η προς κωδικοποίηση πράξη έχει τροποποιηθεί από τότε που υποβλήθηκε η πρόταση.

73. || COM/2009/0446 2009/0123/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ…/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της […] σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κωδικοποιημένη έκδοση) || Άνευ αντικειμένου διότι περιλαμβάνει παρωχημένες διατάξεις για την επιτροπολογία.

74. || COM/2009/0535 2009/0151/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ)αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της […] για τις στατιστικές των αποβλήτων (Κωδικοποιημένη έκδοση) || Άνευ αντικειμένου διότι η προς κωδικοποίηση πράξη έχει τροποποιηθεί από τότε που υποβλήθηκε η πρόταση.

75. || COM/2009/0634 2009/0176/COD || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (Κωδικοποιημένη έκδοση) || Άνευ αντικειμένου διότι περιλαμβάνει παρωχημένες διατάξεις για την επιτροπολογία.

76. || COM/2010/0179 2010/0095/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (Κωδικοποιημένο κείμενο) || Μια τροποποιημένη πρόταση κωδικοποίησης έχει υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM/2013/0932). Επομένως, η αρχική πρόταση κωδικοποίησης COM(2010)0179 μπορεί τώρα να αποσυρθεί.

77. || COM/2010/0184 2010/0098/CNS || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (Αναδιατύπωση) || Έχει εκπονηθεί πρόταση νέας πράξης για την αντικατάσταση των πράξεων (COM/2013/0576). Η πρόταση κωδικοποίησης COM(2010)0184 μπορεί να αποσυρθεί.

78. || COM/2010/0507 2010/0260/COD || Πρόταση ΟΔΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως (Κωδικοποίηση) || Άνευ αντικειμένου διότι περιλαμβάνει παρωχημένες διατάξεις για την επιτροπολογία.

79. || COM/2010/0691 2010/0338/NLE || Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Κωδικοποίηση) || Έχει θεσπιστεί η αναδιατυπωμένη έκδοση της πράξης (κανονισμός 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (Αναδιατύπωση) || Άνευ αντικειμένου. Η πρόταση δεν συζητήθηκε στο πλαίσιο καμμίας Προεδρίας του Συμβουλίου και επομένως τώρα είναι άνευ αντικειμένου, διότι η υφιστάμενη οδηγία 1999/45/ΕΚ θα καταργηθεί την 1η Ιουνίου 2015.

Top