EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Ιανουαρίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη μετάθεση της ημερομηνίας μετάβασης στον SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 80/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ,

της 22ας Ιανουαρίου 2014

σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη μετάθεση της ημερομηνίας μετάβασης στον SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 14 Ιανουαρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 3.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ, ιδίως σε σχέση με το βασικό καθήκον του Ευρωσυστήματος κατά το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης το οποίο αφορά την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Στις 9 Ιανουαρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον προτεινόμενο κανονισμό, ο οποίος πρόκειται να τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) εισάγοντας συμπληρωματική μεταβατική περίοδο έξι μηνών. Με τον προτεινόμενο κανονισμό θεσπίζεται «ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων», η οποία θα επιτρέπει στις τράπεζες και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να διεκπεραιώνουν έως την 1η Αυγούστου 2014 πληρωμές που δεν είναι συμβατές με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 έως τον Φεβρουάριο του 2014 μπορούν να συνεχίσουν να διενεργούν πληρωμές και να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα για τους καταναλωτές.

1.    Γενικές παρατηρήσεις

1.1.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση του προτεινόμενου κανονισμού, το Ευρωσύστημα αναγνώρισε σε δήλωσή του (3) τις έντονες και επιτυχείς προσπάθειες που κατέβαλαν οι παράγοντες της αγοράς στη ζώνη του ευρώ για τη μετάβαση. Η δήλωση ανέφερε ότι οι πιο πρόσφατες πληροφορίες από τις εθνικές κοινότητες του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) υποδηλώνουν ότι ο ρυθμός μετάβασης είναι υψηλός και επιταχυνόμενος, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγόντων της αγοράς θα ολοκληρώσει τη μετάβασή της εγκαίρως.

1.2.

Ο προτεινόμενος κανονισμός προκάλεσε σύγχυση στις αγορές όσον αφορά την προθεσμία για τη μετάβαση και, συνεπώς, καθίσταται επείγουσα η ανάγκη παροχής σαφούς καθοδήγησης. Μια άλλη πηγή ανησυχίας αποτελεί η ανασφάλεια δικαίου που θα προκληθεί στην περίπτωση που ο προτεινόμενος κανονισμός εκδοθεί μετά την τρέχουσα προθεσμία, η οποία είναι η 1η Φεβρουαρίου 2014. Το ζήτημα αυτό πρόκειται εν μέρει να αντιμετωπιστεί με την αναδρομική εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού, δηλαδή με την εφαρμογή του από την 31η Ιανουαρίου 2014. Θα πρέπει να αποφευχθεί κατά το δυνατό το ενδεχόμενο ισχύος της τρέχουσας προθεσμίας μετάβασης έως ότου εκδοθεί ο προτεινόμενος κανονισμός, διότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα θα επικρατεί αβεβαιότητα στις αγορές σχετικά με την έκδοσή του.

1.3.

Συνεπώς, η αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου, η μείωση της σύγχυσης που επικρατεί στις αγορές και η παροχή σε αυτές σαφούς καθοδήγησης όσον αφορά την προθεσμία αποτελούν ζητήματα υψίστης σημασίας. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με την ταχεία έκδοση του προτεινόμενου κανονισμού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, χωρίς περαιτέρω μεταβολές στα ουσιώδη στοιχεία του.

2.    Ειδικές παρατηρήσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τους ως άνω στόχους, και στον βαθμό που η ταχεία νομοθετική διαδικασία το επιτρέπει, η ΕΚΤ προτείνει αλλαγές προκειμένου α) να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού (εισαγωγή συμπληρωματικής μεταβατικής περιόδου, κατά παρέκκλιση) και του αιτιολογικού του (η μετάβαση στον SEPA είναι απίθανο να ολοκληρωθεί έως την 1η Φεβρουαρίου 2014), β) να ευθυγραμμιστεί η ορολογία του προτεινόμενου κανονισμού με αυτή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012, και γ) να διασφαλιστεί ότι καθίστανται σαφή τα αποτελέσματα της θέσπισης μεταβατικής περιόδου όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Οι συστάσεις της ΕΚΤ για την τροποποίηση διατάξεων του προτεινόμενου κανονισμού συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης των σχετικών διατάξεων, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα και συνοδεύονται από επεξηγηματικό κείμενο.

Φρανκφούρτη, 22 Ιανουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 τελικό.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22).

(3)  Δελτίο Τύπου της 9ης Ιανουαρίου 2014. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Αιτιολογική σκέψη 6

«(6)

Από την 1 Φεβρουαρίου 2014, οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να αρνούνται να δέχονται τη διεκπεραίωση μεταφορών πιστώσεων ή άμεσων χρεώσεων που δεν είναι συμβατές με τον SEPA, λόγω των νομικών υποχρεώσεών τους, μολονότι, όπως ήδη συμβαίνει επί του παρόντος, η διεκπεραίωση αυτών των πληρωμών είναι εφικτή από τεχνικής απόψεως, με τη συνέχιση της χρήσης των υφιστάμενων συστημάτων κληροδοτημένων πληρωμών παράλληλα με τις SCT και SDD. Εάν δεν υπάρξει πλήρης μετάβαση στις SCT και SDD, δεν μπορούν να αποκλειστούν συμβάντα που να οδηγούν σε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αυτών των πληρωμών. Όλοι οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, και ιδίως οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές, ενδέχεται να επηρεαστούν.»

«(6)

Από την 1 Φεβρουαρίου 2014, οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να αρνούνται να δέχονται τη διεκπεραίωση μεταφορών πιστώσεων ή άμεσων χρεώσεων που δεν είναι συμβατές με τον SEPA, λόγω των νομικών υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012, μολονότι, όπως ήδη συμβαίνει επί του παρόντος, η διεκπεραίωση αυτών των πληρωμών είναι εφικτή από τεχνικής απόψεως, με τη συνέχιση της χρήσης των υφιστάμενων συστημάτων κληροδοτημένων πληρωμών παράλληλα με τις SCT και SDD. Εάν δεν υπάρξει πλήρης μετάβαση στις SCT και SDD, δεν μπορούν να αποκλειστούν συμβάντα που να οδηγούν σε καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αυτών των πληρωμών. Όλοι οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, και ιδίως οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές, ενδέχεται να επηρεαστούν.»

Αιτιολογία

Δεδομένου ότι ο όρος «νομικές υποχρεώσεις» είναι ασαφής, θα μπορούσε να γίνεται αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012.

Τροποποίηση 2

Αιτιολογική σκέψη 7

«(7)

Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η περιττή διατάραξη των πληρωμών λόγω μη ολοκλήρωσης της μετάβασης στον SEPA την 1η Φεβρουαρίου 2014. (…) Θα πρέπει, επομένως, να καθιερωθεί μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει τη συνέχιση μιας τέτοιας παράλληλης επεξεργασίας πληρωμών σε διαφορετικές μορφές. (…) Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απέχουν από την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που διεκπεραιώνουν μη συμβατές πληρωμές και σε χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που δεν έχουν ακόμη μεταβεί στο νέο σύστημα.»

«(7)

Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η περιττή διατάραξη των πληρωμών λόγω μη ολοκλήρωσης της του ότι είναι απίθανο να ολοκληρωθεί η μετάβασης στον SEPA την 1η Φεβρουαρίου 2014. (…) Θα πρέπει, επομένως, να καθιερωθεί συμπληρωματική μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει τη συνέχιση μιας τέτοιας παράλληλης επεξεργασίας πληρωμών σε διαφορετικές μορφές. (…) Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι Κ κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απέχουν από την επιβολή κυρώσεων σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που διεκπεραιώνουν μη συμβατές πληρωμές και σε χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που δεν έχουν ακόμη μεταβεί στο νέο σύστημα.»

Αιτιολογία

Η φράση «μη ολοκλήρωσης της μετάβασης στον SEPA την 1η Φεβρουαρίου 2014» έρχεται σε αντίθεση με την αιτιολογική σκέψη 5, σύμφωνα με την οποία «συνεπώς είναι πολύ απίθανο να είναι όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά συμβατοί με τον SEPA την 1η Φεβρουαρίου 2014». Οι δύο αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει να εναρμονιστούν. Επίσης, ο όρος «συμπληρωματική μεταβατική περίοδος» θα πρέπει να χρησιμοποιείται με συνέπεια. Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η θέσπιση συμπληρωματικής μεταβατικής περιόδου συνεπάγεται τη μη επιβολή κυρώσεων κατά το σχετικό χρονικό διάστημα.

Τροποποίηση 3

Άρθρο 1 παράγραφος 1

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, οι πάροχοι ΥΠ μπορούν να εξακολουθήσουν, έως την 1η Αυγούστου 2014, να διεκπεραιώνουν πράξεις πληρωμών σε ευρώ σε μορφές διαφορετικές από αυτές που απαιτούνται για τις μεταφορές πιστώσεων SEPA και τις άμεσες χρεώσεις SEPA.»

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, οι πάροχοι ΥΠ μπορούν να εξακολουθήσουν, έως την 1η Αυγούστου 2014, να διεκπεραιώνουν πράξεις πληρωμών σε ευρώ σε κληροδοτημένες μορφές διαφορετικές από αυτές που απαιτούνται για τις μεταφορές πιστώσεων SEPA και τις άμεσες χρεώσεις SEPA κατά τον παρόντα κανονισμό

Αιτιολογία

Η έννοια των όρων «μεταφορές πιστώσεων SEPA» και «άμεσες χρεώσεις SEPA» δεν ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης πρέπει να είναι σαφές.

Τροποποίηση 4

Άρθρο 1 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο

«Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11, μόνον από τις 2 Αυγούστου 2014.»

«Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11, μόνον από τις 2 Αυγούστου 2014και μόνον για πράξεις πληρωμών που δρομολογούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά

Αιτιολογία

Προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, πρέπει να καταστεί σαφές ότι εξαιρούνται κυρώσεις που αφορούν πράξεις οι οποίες διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής μεταβατικής περιόδου.

Τροποποίηση 5

Άρθρο 1 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους παρόχους ΥΠ, έως την 1η Φεβρουαρίου 2016, να παρέχουν στους χρήστες ΥΠ υπηρεσίες μετατροπής για εθνικές πράξεις πληρωμών, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες ΥΠ που είναι καταναλωτές να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον BBAN αντί του κωδικού αναγνώρισης λογαριασμού πληρωμών που καθορίζεται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με ασφαλή τεχνική μετατροπή του κωδικού BBAN του πληρωτή και του δικαιούχου στον αντίστοιχο κωδικό αναγνώρισης λογαριασμού πληρωμών που καθορίζεται στο σημείο 1 στοιχείο α) του παραρτήματος. (…)»

Η πρόταση της ΕΚΤ δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Αιτιολογία

Ευθυγράμμιση με την ορολογία του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.


Top