EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0262

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

/* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */

52013PC0262

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό) /* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           Πλαίσιο της πρότασης

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την παραγωγικότητα, την ποικιλότητα, καθώς και την υγεία και την ποιότητα της γεωργίας, της φυτοκομίας, της παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών και του περιβάλλοντός μας. Τα δάση καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή της Ένωσης και εκπληρώνουν πολλαπλές κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές και πολιτιστικές λειτουργίες. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες και, συγκεκριμένα, την καταχώριση των ποικιλιών/υλικού φυτών και την πιστοποίηση των επιμέρους παρτίδων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που προσδιορίζονται στις οδηγίες («καταγεγραμμένα είδη της ΕΕ»).

Το σχέδιο πρότασης ενοποιεί και επικαιροποιεί τη νομοθεσία για την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, μέσω της κατάργησης και αντικατάστασης των ακόλουθων 12 οδηγιών: οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά, οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά, οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση, οδηγία του Συμβουλίου 2002/57/ΕΚ περί εμπορίας σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου, οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών, οδηγία 92/33/EΟΚ του Συμβουλίου για την εμπορία φυτωρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων και οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εμπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Η πλειονότητα των οδηγιών του Συμβουλίου για τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά έχει θεσπιστεί μεταξύ του 1966 και του 1971, ενώ ορισμένες οδηγίες είναι πιο πρόσφατες. Οι παλαιές οδηγίες έχουν ενημερωθεί επανειλημμένα και ουσιαστικά, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη σαφήνειας και διαφάνειας. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, οι οδηγίες είναι αρκετά ποικίλες ως προς το τεχνικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζονται, αλλά και στις προσεγγίσεις τους, καθώς κυμαίνονται από τους επίσημους ελέγχους των προϊόντων έως την επίσημη εποπτεία των διαδικασιών. Ειδικότερα, ο έλεγχος προϊόντος είναι πολύ απαιτητικός για τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα και ο κατακερματισμός της ισχύουσας νομοθεσίας είναι πιθανό να διαιωνίσει τις υπάρχουσες αβεβαιότητες και διαφορές στην εφαρμογή της μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τους επαγγελματίες στην ενιαία αγορά. Υπάρχει ανάγκη να εναρμονιστεί η υλοποίηση της νομοθεσίας, να μειωθεί το κόστος και ο διοικητικός φόρτος και να υποστηριχθεί η καινοτομία. Είναι επίσης σημαντική η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τη γενετική βελτίωση των φυτών, και στην ταχύρυθμη εξέλιξη της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Όλες αυτές οι ανάγκες καθιστούν επιτακτική την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου. Θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο στόχος της επιτόπιας διατήρησης της αγροβιοποικιλότητας. Επιπλέον, ο ανεπαρκής οριζόντιος συντονισμός με άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις, πολιτικές και στρατηγικές αποτελεί εμπόδιο για την αποδοτικότερη εφαρμογή τους. Τα τελευταία χρόνια, η γεωργική πολιτική στην ΕΕ είχε καταλήξει να θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και την ασφάλεια των τροφίμων, τη θρεπτική αξία των τροφίμων, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Η «αειφόρος εντατικοποίηση» και η οικολογικότερη παραγωγή καλλιεργούμενων εδώδιμων ειδών όπου οι αποδόσεις κατά τη συγκομιδή είναι αυξημένες χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και χωρίς την καλλιέργεια μεγαλύτερων εκτάσεων είναι θέματα μεγάλου ενδιαφέροντος. Η νομοθεσία σχετικά με το αναπαραγωγικό υλικό των φυτών είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η δασική στρατηγική της ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών και της αειφόρου διαχείρισής τους.

Χρειάζεται συνοχή και συνέργειες με τη νομοθεσία για την υγεία των φυτών σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που αποτελούν μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού ή την ενσωμάτωση γενικών αρχών που σχετίζονται με τους επίσημους ελέγχους που εμπεριέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τους επίσημους ελέγχους.

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Η εκτίμηση αντικτύπου της παρούσας πρότασης στηρίζεται στα πορίσματα της αξιολόγησης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (πλέον φυτικού αναπαραγωγικού υλικού), η οποία πραγματοποιήθηκε το 2007/2008 από την Κοινοπραξία Αξιολόγησης της Τροφικής Αλυσίδας (FCEC), σχετικά με τα αποτελέσματα μελέτης για την καταχώριση ποικιλιών που πραγματοποιήθηκε από την ίδια κοινοπραξία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Επιπλέον, βασίζεται σε μια ευρεία έρευνα όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, των σχετικών διεθνών οργανισμών τυποποίησης, μη κυβερνητικών οργανώσεων και του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ). Κατά την περίοδο 2009-2011 πραγματοποιήθηκαν ορισμένες συνεδριάσεις της οριζόντιας ομάδας εργασίας της Επιτροπής για όλα τα είδη φυτών. Τον Μάιο του 2011, τέσσερις ομάδες έργου που δημιουργήθηκαν υπό την ουγγρική προεδρία εργάστηκαν πάνω σε ειδικά θέματα. Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με την ομάδα έργου «σπόροι προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού» της συμβουλευτικής ομάδας για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και των φυτών σε διάφορες περιστάσεις από το 2009 έως το 2011. Στις 18 Μαρτίου 2009 διοργανώθηκε ανοικτό συνέδριο με τίτλο «Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας σπόρων στον 21ο αιώνα» για να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με διάφορους ενδιαφερομένους τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τέλος, διοργανώθηκε από τις 19 Απριλίου έως τις 30 Μαΐου 2011 μια διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου «Διαδραστική χάραξη πολιτικής» (IPM) με σκοπό τη συγκέντρωση σχολίων σχετικά με την εργασία «επιλογές και ανάλυση». Στο ερωτηματολόγιο αυτό δόθηκαν 257 απαντήσεις από ένα πολύ ευρύ φάσμα ομάδων ενδιαφερομένων.

Ο κύριος στόχος των διαβουλεύσεων ήταν να αναζητηθούν απόψεις σχετικά με τις διατάξεις και την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες αλλαγής. Γενικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν ικανοποιημένα με τις αρχές που διέπουν τις υφιστάμενες οδηγίες, αλλά υποστήριξαν την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τη νομοθεσία. Περιθώρια βελτίωσης εντοπίστηκαν ιδίως σε ό,τι αφορά τη νομική απλούστευση, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την αυξημένη ευελιξία για τους επαγγελματίες, το επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών, τον ρόλο των εξειδικευμένων και των αναδυόμενων αγορών και τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων. Η διατήρηση των γενικών αρχών της ισχύουσας νομοθεσίας – ιδίως των διαδικασιών για την καταχώριση των ποικιλιών και την πιστοποίηση πριν από τη διαθεσιμότητα στην αγορά των σπορομερίδων – έτυχε ισχυρής υποστήριξης από την πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εμπορία δασικού αναπαραγωγικού υλικού, οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν να διατηρηθεί η τρέχουσα προσέγγιση.

Η εκτίμηση αντικτύπου προσδιόρισε τους ακόλουθους κύριους άξονες κατά μήκος των οποίων το σύστημα πρέπει να αλλάξει ώστε να είναι κατάλληλο για τις μεταβαλλόμενες οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και επιστημονικές συνθήκες: i) απλούστευση των βασικών νομικών πράξεων (από 12 οδηγίες σε έναν κανονισμό), ii) ανάκτηση του κόστους και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος και iii) οριζόντιος συντονισμός με τις πρόσφατες πολιτικές της ΕΕ. Έχουν μελετηθεί διάφοροι τρόποι – αυξημένη ευελιξία, κατάργηση των κανονιστικών ρυθμίσεων ή συγκέντρωση – για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος, και για τη διατήρηση εγγυήσεων για υψηλής ποιότητας φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, ανταγωνιστικότητα και αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, όπως η βιοποικιλότητα. Με βάση αυτούς τους 3 άξονες εντοπίστηκαν 5 επιλογές πολιτικής, όπου η απλοποίηση της νομοθεσίας και η ανάκτηση του κόστους είναι σταθερές σε όλες τις επιλογές. Στις διάφορες επιλογές αντιμετωπίστηκαν διεξοδικά θέματα σχετικά με τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των εν λόγω επιχειρήσεων στις δημόσιες υπηρεσίες για την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων που δεν μπορούν να εκτελέσουν οι ίδιες, και να στηριχθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η ευελιξία τους, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στην αγορά φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε συμβιβασμούς; μεταξύ της μεταφοράς επιχειρησιακού έργου και της διατήρησης της ποιότητας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

Η εκτίμηση αντικτύπου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μία και μόνη επιλογή που να επιτυγχάνει τους στόχους της επανεξέτασης με αποτελεσματικό, αποδοτικό και συνεκτικό τρόπο και προτείνει, σύμφωνα με τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, μια λύση η οποία συνδυάζει ορισμένα στοιχεία από τις επιλογές 2, 4 και 5. Ως εκ τούτου, η πρόταση δημιουργεί ένα περιβάλλον που παρέχει νομική ασφάλεια στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την υψηλή ποιότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εσωτερικές όσο και στις παγκόσμιες αγορές. Ο συνδυασμός αυτός έχει ως στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ευελιξίας των επαγγελματιών (επιλογές 2 και 4) και της βιοποικιλότητας (επιλογή 4) και της απαιτούμενης αυστηρότητας στις απαιτήσεις υγείας και ποιότητας (στοιχεία των επιλογών 2 και 5) για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διατήρηση της ποιότητας και της υγείας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Το φαινόμενο αυτό συνδυάζεται με στοιχεία που επιτρέπουν σε δευτερεύουσες καλλιέργειες ή σε καλλιέργειες με ιδιαίτερες χρήσεις την πρόσβαση, με μικρή επιβάρυνση, σε συγκεκριμένα ή μικρά τμήματα της αγοράς, αλλά με συζευγμένες ελάχιστες υποχρεώσεις προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, η υγεία και η πληροφόρηση των καταναλωτών ούτως ώστε να καθιερωθεί ισότιμος ανταγωνισμός για όλους τους επαγγελματίες.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σκοπός της πρότασης είναι να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες 12 οδηγίες με τον ενιαίο προτεινόμενο κανονισμό.

3.1.        Μέρος Ι – Γενικές διατάξεις

Το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού καλύπτει όλους τους τύπους φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Το μεγαλύτερο μέρος του καλύπτει, ωστόσο, τα είδη που ρυθμίζονται επί του παρόντος από τις 12 οδηγίες (τα λεγόμενα «καταγεγραμμένα είδη»). Ωστόσο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν οι υφιστάμενες προσεγγίσεις στα κράτη μέλη για τα άλλα είδη, δηλαδή φυτικά είδη που δεν αναφέρονται και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες οδηγίες, τα είδη αυτά θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ορισμένους πολύ βασικούς κανόνες (βλ. μέρος ΙΙΙ, τίτλο III).

Για να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των παραγωγών και οι απαιτήσεις της ευελιξίας και της αναλογικότητας, ο κανονισμός εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που προορίζεται για δοκιμές και επιστημονικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς γενετικής βελτίωσης (επιλογής). Επιπλέον, δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε υλικό που προορίζεται για ή διατηρείται σε τράπεζες γονιδίων, οργανώσεις και δίκτυα μη επιτόπιας και επιτόπιας διατήρησης ή διατήρησης στον αγρό γενετικών πόρων σύμφωνα με εθνικές στρατηγικές για τη διατήρηση των γενετικών πόρων. Επιπλέον, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγών σε είδος μεταξύ δύο προσώπων που δεν είναι επαγγελματίες αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Όσον αφορά τους ορισμούς, η κύρια αλλαγή είναι η εισαγωγή ενός κοινού όρου για την κάλυψη ολόκληρου του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, είτε υπό μορφή σπόρων είτε άλλων τύπων φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ορίζεται ως τα φυτά ή τα τμήματα φυτών που είναι ικανά και προορίζονται για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή ολόκληρων φυτών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τα νεαρά φυτά. Όλα τα είδη του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού υπόκεινται σε κοινές αρχές όσον αφορά την παραγωγή τους με σκοπό τη διάθεση στο εμπόριο και τη διαθεσιμότητά του στην αγορά.

3.2.        Μέρος II – Επαγγελματίες

Καθώς δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο ορισμός του φορέα δεν περιλαμβάνει ιδιώτες, χρησιμοποιείται ο όρος «επαγγελματίας». Οι επαγγελματίες προσδιορίζονται με έναν ενιαίο ορισμό και καταχωρίζονται για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων ελέγχου. Το μητρώο αυτό συνδυάζεται με το μητρώο που καταρτίζεται δυνάμει του [τίτλος του νέου φυτοϋγειονομικού κανονισμού]. Βασικές υποχρεώσεις θα καθιερωθούν για τους επαγγελματίες σχετικά με την ταυτοποίηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά, την τήρηση αρχείων, τη διευκόλυνση των ελέγχων και τη συντήρηση του υλικού. Η ιχνηλασιμότητα κάθε φυτικού αναπαραγωγικού υλικού διασφαλίζεται με την υποχρέωση για τους επαγγελματίες να έχουν πληροφορίες ένα στάδιο πριν και ένα στάδιο μετά τις εμπορικές τους δραστηριότητες.

3.3.        Μέρος III – Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εκτός του δασικού αναπαραγωγικού υλικού

Τίτλος I Γενικές Διατάξεις

Παρέχονται ορισμοί της ποικιλίας και της συντήρησής της, της ποικιλίας με επίσημη περιγραφή ή της ποικιλίας με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, του κλώνου, καθώς και των διαφορετικών κατηγοριών εμπορίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Παραγωγή και διαθεσιμότητα στην αγορά των καταγεγραμμένων ειδών

Γενικά, θα διατηρηθεί η βασική προσέγγιση για την καταχώριση των ποικιλιών/υλικού και την πιστοποίηση/επιθεώρηση των παρτίδων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Ωστόσο, στους επαγγελματίες θα δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούν να αποφασίζουν τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων για την καταχώριση ή τις επιθεωρήσεις ποικιλίας, τη δειγματοληψία και τις αναλύσεις φυτικού αναπαραγωγικού υλικού προς πιστοποίηση υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, θα εκδοθούν πράξεις παράγωγου δικαίου για τον καθορισμό των ειδικών απαιτήσεων για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά συγκεκριμένων ειδών και των κατηγοριών τους (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και τυποποιημένο υλικό). Αυτό είναι σημαντικό ώστε να αυξηθεί η ευελιξία απέναντι στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνική και επιστημονική πρόοδος και παράλληλα να τηρείται η αναλογικότητα και η αειφορία στην κανονιστική προσέγγιση.

Οι απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

– ανήκει σε ποικιλία ή κλώνο που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

– συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται για την εν λόγω εμπορική κατηγορία ανά γένη και είδη·

– φέρει επίσημη ετικέτα προβασικού, βασικού ή πιστοποιημένου υλικού, ή ετικέτα του επαγγελματία σε περίπτωση αναπαραγωγικού τυποποιημένου υλικού·

– συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις χειρισμού·

– συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης.

Η υποχρέωση καταχώρισης ποικιλίας δεν ισχύει για τα (έρριζα) υποκείμενα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ποικιλίας. Επιπλέον, προκειμένου να εισαχθεί ευελιξία απέναντι στις μελλοντικές τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, το ετερογενές υλικό, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό μιας ποικιλίας, θα μπορούσε να απαλλάσσεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την απαίτηση να ανήκει το εν λόγω υλικό σε καταχωρισμένη ποικιλία. Περαιτέρω, προβλέπεται ειδική παρέκκλιση για φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εξειδικευμένων αγορών.

Ορισμένα γένη και είδη φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, τα οποία απαριθμούνται στις υφιστάμενες οδηγίες, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε ενισχυμένες απαιτήσεις που αφορούν την παραγωγή και τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά (καταγεγραμμένα είδη). Ωστόσο, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κριτήρια για να ληφθεί απόφαση σχετικά με τα εν λόγω είδη φυτών. Στον κατάλογο πρέπει να περιληφθούν γένη και είδη φυτών που αντιπροσωπεύουν σημαντική έκταση και αξία παραγωγής, παράγονται και διατίθενται στην αγορά από σημαντικό αριθμό επαγγελματιών ή περιέχουν ουσίες που απαιτούν ειδικούς κανόνες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος.

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό θα πρέπει να παράγεται και διατίθεται στην αγορά μόνο ως προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο ή τυποποιημένο αναπαραγωγικό υλικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και οι χρήστες να επιλέγουν με επίγνωση. Πρέπει να καθοριστούν λεπτομερή κριτήρια για να αποφασιστεί ποια γένη και είδη φυτών δεν διατίθενται στην αγορά ως τυποποιημένο υλικό ώστε να εξασφαλίζονται η καλύτερη ποιότητα την υγεία, η ταυτότητα και η ιχνηλασιμότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, καθώς και η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Πρέπει να εγκριθούν ειδικές απαιτήσεις ανά γένος και είδος για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι απαιτήσεις όσον αφορά την ταυτότητα, την καθαρότητα, την υγεία και άλλες απαιτήσεις ποιότητας, την επισήμανση, τις παρτίδες, τις συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων των μικρών συσκευασιών, του ελέγχου κατόπιν πιστοποίησης, των συγκριτικών δοκιμών και δοκιμασιών και των μειγμάτων.

Παρεκκλίσεις

Θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες μόνιμες παρεκκλίσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά σε περιορισμένο βαθμό όχι ακόμα καταχωρισμένων ποικιλιών για δοκιμές στον αγρό και υλικού που δεν έχει πιστοποιηθεί οριστικά καθώς σχετικά με την με την έγκριση αυστηρότερων εθνικών απαιτήσεων. Αυτό θα αφορά επίσης τις σημαντικές προσωρινές παρεκκλίσεις για τα έκτακτα μέτρα, τις προσωρινές δυσκολίες στον εφοδιασμό και τα προσωρινά πειράματα.

Παρέκκλιση σχετικά με φυτικό αναπαραγωγικό υλικό για εξειδικευμένες αγορές

Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν αναλογικοί και βιώσιμοι κανόνες για τις δραστηριότητες μικρής κλίμακας όσον αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες και διατίθεται στην αγορά σε μικρές ποσότητες. Τέτοιου είδους ποικιλίες πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις καταχώρισης και διαθεσιμότητας στην αγορά. Το υλικό αυτό ορίζεται ως φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εξειδικευμένης αγοράς. Η εξαίρεση θα πρέπει να αφορά π.χ. αγρότες-βελτιωτές ή κηπουρούς-βελτιωτές, είτε πρόκειται περί επαγγελματιών είτε όχι. Ωστόσο, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα του υλικού. Για να αποφευχθεί η κατάχρηση της εξαίρεσης, το υλικό θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά μόνο σε καθορισμένο μέγεθος συσκευασίας.

Εισαγωγές και εξαγωγές

Το σύστημα ισοδυναμίας της ΕΕ διατηρείται ως βασική προϋπόθεση για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Ωστόσο, οι εξαγωγές περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Οι εξαγωγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα πρότυπα, τον κώδικα πρακτικής ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική ή διοικητική διαδικασία εν ισχύ στην τρίτη χώρα εισαγωγής. Όταν υφίσταται διμερής ή πολυμερής συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας, οι εξαγωγές από την Ένωση πρέπει να συμμορφώνονται προς τη συμφωνία. Περαιτέρω, ελλείψει των τελευταίων, ισχύει η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των επαγγελματιών.

Τίτλος III Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά που ανήκει σε μη καταγεγραμμένα γένη ή είδη

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που δεν ανήκει στα καταγεγραμμένα γένη και είδη υπόκειται σε ορισμένες βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την κατάλληλη μνεία σε ποικιλίες, όπου ενδείκνυται, και τα στοιχεία ταυτοποίησης του αντίστοιχου υλικού και των εισαγωγών.

Τίτλος IV Καταχώριση των ποικιλιών σε εθνικά και ενωσιακά μητρώα

Μητρώα ποικιλιών

Οι ποικιλίες, προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες στην αγορά όλης της Ένωσης, περιλαμβάνονται σε ένα εθνικό μητρώο ή στο μητρώο της Ένωσης μέσω της άμεσης διαδικασίας υποβολής αίτησης στο ΚΓΦΠ. Το ΚΓΦΠ θα τηρεί επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλες τις φυτικές ποικιλίες που μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών που έχουν καταχωριστεί στα εθνικά μητρώα (βάση δεδομένων φυτικών ποικιλιών της ΕΕ).

Για νέες, βελτιωμένες ποικιλίες θα διατηρηθεί η βασική απαίτηση ΔΟΣ (διακριτές, ομοιόμορφες και σταθερές). Η εξέταση της ομοιομορφίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τύπο της ποικιλίας και τον τύπο του πολλαπλασιασμού. Επιπλέον, μπορεί να αποφασισθεί μέσω πράξης παράγωγου δικαίου για ποια είδη φυτών μπορούν να καθοριστούν επιπρόσθετες απαιτήσεις για την αξία καλλιέργειας και χρήσης (ΑΚΧ). Τα κράτη μέλη εγκρίνουν λεπτομερέστερα κριτήρια για την εξέταση της ΑΚΧ για τα εν λόγω είδη φυτών όσον αφορά την απόδοσή τους, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, την αντοχή τους και την καταλληλότητά τους για συστήματα παραγωγής χαμηλών εισροών, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής παραγωγής. Έτσι, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για τη βιολογική γεωργία, η μεθοδολογία και οι απαιτήσεις που καθορίζονται για την εξέταση ποικιλιών θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες.

Καθορίζονται και εναρμονίζονται στην ΕΕ κανόνες περί αειφόρου καλλιεργητικής αξίας με τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς, τη μειωμένη ανάγκη εισροών, τη μειωμένη περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες ή την αυξημένη προσαρμογή σε αποκλίνοντα αγροκλιματολογικά περιβάλλοντα. Αυτό αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον προσανατολισμό της διαδικασίας γενετικής βελτίωσης προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση.

Εάν σε μια ποικιλία έχει χορηγηθεί δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/1994, ή κατ’ εφαρμογή εθνικών κανόνων, η συγκεκριμένη ποικιλία θεωρείται ότι είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή και έχει κατάλληλη ονομασία για τους σκοπούς καταχώρισης ποικιλίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Διατηρείται η βασική αρχή για τη χρήση ενιαίας ονομασίας σε ολόκληρη την Ένωση για μια ποικιλία. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις θα επιτρέπονται τα συνώνυμα. Το ΚΓΦΠ βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να έχει σφαιρική εικόνα των εφαρμοστέων ονομασιών των ποικιλιών σε όλη την Ένωση. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνοχή όσον αφορά την εκχώρηση ονομασιών σε ολόκληρη την Ένωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συμβουλεύονται το ΚΓΦΠ για να ελέγχουν την ονομασία προτού η αντίστοιχη ποικιλία καταχωριστεί σε εθνικό μητρώο ποικιλιών.

Ο κανονισμός ορίζει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τη διαδικασία καταχώρισης της ποικιλίας όσον αφορά τους όρους καταχώρισης, την υποβολή και το περιεχόμενο των αιτήσεων, τις τυπικές και τις τεχνικές εξετάσεις, τις εκθέσεις εξέτασης, τις αποφάσεις για την καταχώριση, την περίοδο ισχύος και την ανανέωσή της, την ανάκληση/διαγραφή της καταχώρισης και τη συντήρηση των ποικιλιών. Για λόγους συνοχής, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και στις αιτήσεις ποικιλιών που υποβάλλονται άμεσα στο ΚΓΦΠ για καταχώριση στο μητρώο ποικιλιών της Ένωσης.

Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την καταχώριση στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών και όσον αφορά τη δυνατότητα του αιτούντος να υποβάλλει ένσταση κατά απόφασης του ΚΓΦΠ. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν θεσπιστεί για την καταχώριση στα εθνικά μητρώα ποικιλιών, επειδή υπόκεινται σε εθνικές διοικητικές διαδικασίες.

Θα εισαχθεί μια νέα υποχρέωση για κάθε εθνικό εξεταστικό κέντρο ποικιλιών να ελέγχεται από το ΚΓΦΠ με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και την εναρμόνιση της διαδικασίας καταχώρισης ποικιλιών στην Ένωση. Το εξεταστικό κέντρο των επαγγελματιών θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στο ΚΓΦΠ, το ΚΓΦΠ θα ελέγχει και εγκρίνει τα εξεταστικά κέντρα που χρησιμοποιεί για την εξέταση των ποικιλιών.

Οι αρμόδιες αρχές και το ΚΓΦΠ θα πρέπει να χρεώνουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, τις τυπικές και τις τεχνικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, την ονομασία της ποικιλίας και τη συντήρηση των ποικιλιών για κάθε χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της καταχώρισης. Συνεπώς, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστούν εναρμονισμένοι κανόνες για τα εν λόγω τέλη. Πρέπει να επικρατήσει η γενική αρχή της κάλυψης του κόστους. Ωστόσο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τα τέλη για να εκπληρωθεί η δέσμευση της Επιτροπής να μειωθεί ο φόρτος στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη νέα της πολιτική για την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ και την προσαρμογή του κανονισμού της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το τέλος για την καταχώριση των ποικιλιών με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή και ετερογενές υλικό περιορίζεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το τέλος δεν αποτελεί εμπόδιο στην καταχώριση της σχετικής ποικιλίας ή υλικού.

Παλαιές παραδοσιακές ποικιλίες

Για τις παλαιές ποικιλίες, όπως οι διατηρητέες ποικιλίες (συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων αβελτίωτων ποικιλιών) ή τις λεγόμενες ερασιτεχνικές ποικιλίες, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις με σκοπό την προώθηση της διατήρησης και χρήσης τους στις εκμεταλλεύσεις όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο πλαίσιο των οδηγιών 2008/62/ΕΚ και 2009/145/ΕΚ. Οι ποικιλίες θα εξακολουθούν να καταχωρίζονται, ωστόσο, βάσει μιας «επισήμως αναγνωρισμένης περιγραφής», η οποία αναγνωρίζεται – αλλά δεν καταρτίζεται – από τις αρμόδιες αρχές. Για την εν λόγω περιγραφή, η εξέταση ΔΟΣ δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Η επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή περιγράφει μόνον τα ειδικά χαρακτηριστικά των φυτών και των μερών των φυτών που είναι αντιπροσωπευτικά για τη συγκεκριμένη ποικιλία και κάνουν την ποικιλία αναγνωρίσιμη, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας προέλευσης. Η περιγραφή αυτή μπορεί να βασίζεται σε μια παλαιά επίσημη περιγραφή της ποικιλίας, σε περιγραφή που καταρτίστηκε εκείνη την περίοδο από π.χ. επιστημονικό, ακαδημαϊκό όργανο ή οργανισμό. Η ακρίβεια του περιεχομένου της θα μπορούσε να υποστηριχτεί από προηγούμενες επίσημες επιθεωρήσεις, ανεπίσημες εξετάσεις ή τη γνώση που αποκτήθηκε από την πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, της αναπαραγωγής και της χρήσης. Οι τρέχοντες ποσοτικοί περιορισμοί καταργούνται. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικά με το υλικό από ετικέτα που αναφέρει ότι η εν λόγω ποικιλία χαρακτηρίζεται από επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, και την περιφέρεια καταγωγής. Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε αυτές τις ποικιλίες θα πρέπει να διατίθεται στην αγορά μόνο ως τυποποιημένο αναπαραγωγικό υλικό.

3.4.        Μέρος IV – Παραγωγή και διαθεσιμότητα δασικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά

Η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει ειδική ορολογία σχετικά με το δασικό αναπαραγωγικό υλικό. Ως εκ τούτου, για τον τομέα αυτό καθορίζεται ένα χωριστό μέρος όπου διατηρείται η τρέχουσα βασική προσέγγιση. Οι απαιτήσεις για το δασικό αναπαραγωγικό υλικό αφορούν την έγκριση βασικού υλικού, την καταχώριση σε εθνικό μητρώο και στον ενωσιακό κατάλογο, το γενικό πιστοποιητικό, τις κατηγορίες εμπορίας, τις παρτίδες, τα μείγματα, την επισήμανση, τη συσκευασία και τον καθορισμό των προϋποθέσεων της ενωσιακής ισοδυναμίας για τις εισαγωγές. Επιπλέον, πρέπει να καθοριστούν οι ακόλουθοι κανόνες παρεκκλίσεων: έγκριση αυστηρότερων εθνικών απαιτήσεων, απαγόρευση διάθεσης στον τελικό χρήστη συγκεκριμένου δασικού αναπαραγωγικού υλικού, κανόνες που αφορούν προσωρινές δυσκολίες στον εφοδιασμό και κανόνες που αφορούν προσωρινά πειράματα.

3.5.        Μέρος V – Διαδικαστικές διατάξεις

Καθορίζονται κανόνες για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τη διαδικασία επιτροπής.

3.6.        Μέρος VI – Τελικές διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών τροποποιείται όσον αφορά το όνομα και τον ρόλο του ΚΓΦΠ. Για να εφαρμοστούν οι συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας της ΕΕ, το όνομα του οργανισμού τροποποιείται σε «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φυτικών Ποικιλιών» (ΕΥΦΠ). Η αποστολή του ΚΓΦΠ επεκτείνεται στον τομέα της καταχώρισης ποικιλιών, ιδίως της διαχείρισης του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών και της καταχώρισης των φυτικών ποικιλιών μέσω της διαδικασίας υποβολής αίτησης απευθείας στο ΚΓΦΠ. Επιπλέον, ανατίθενται στο ΚΓΦΠ ορισμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της νέας αποστολής του για τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με ονομασίες ποικιλιών, τη βάση δεδομένων για τις συλλογές αναφοράς των ποικιλιών, την εναρμόνιση των τεχνικών εξετάσεων των ποικιλιών, τους ελέγχους των τεχνικών εξεταστικών κέντρων, τα συμβουλευτικά καθήκοντα, την κατάρτιση και την τεχνική υποστήριξη.

Καθορίζονται οι αναγκαίοι κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις.

3.7.        Μέρος VII – Αρμοδιότητα της Ένωσης, επικουρικότητα και νομική μορφή

Το νομοθετικό πλαίσιο για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό βασίζεται στο άρθρο 43 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Οι στόχοι της πολιτικής αυτής αποσκοπούν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική κοινότητα, τη σταθεροποίηση των αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού και την εξασφάλιση προμηθειών σε λογικές τιμές για στους καταναλωτές. Μέσω των διαδοχικών αναθεωρήσεων της ΚΓΠ έχουν ενσωματωθεί απαιτήσεις σχετικά με την αειφορία της γεωργίας. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει τη γεωργία ως τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι οι τομείς της γεωργικής δραστηριότητας καθώς και παρεπόμενες δραστηριότητες ανάντη και κατάντη ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Τούτο σημαίνει ότι η νομοθεσία αποτελεί κυρίως ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση λαμβάνει τη μορφή κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άλλα μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα, διότι οι στόχοι του μέτρου μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά μέσω των πλήρως εναρμονισμένων απαιτήσεων σε όλη την Ένωση, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη διακίνηση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι χρηματοδοτικές πιστώσεις για την εφαρμογή του κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 παρουσιάζονται στον κανονισμό περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τη διαχείριση των δαπανών στον τομέα των τροφίμων και ζωοτροφών, της υγείας των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

5.           ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2013/0137 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[1],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Οι ακόλουθες οδηγίες καθορίζουν κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών καλλιεργειών, κηπευτικών, αμπέλου, οπωροφόρων φυτών, δασικού αναπαραγωγικού υλικού και καλλωπιστικών φυτών:

α)      Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών[2],

β)      Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά[3],

γ)      Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου[4],

δ)      Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών[5],

ε)      Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εμπορία του δασικού αναπαραγωγικού υλικού[6],

στ)    Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών[7],

ζ)       Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά[8],

η)      Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών[9],

θ)      Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση[10],

ι)       Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών[11],

ια)     Οδηγία 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά[12],

ιβ)     Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων[13].

(2)       Βασικός στόχος των ανωτέρω οδηγιών είναι η αειφόρος γεωργική, φυτοκομική και δασική παραγωγή. Για να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα, η υγεία, η ποιότητα και η ποικιλομορφία του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού είναι υψίστης σημασίας για τη γεωργία, τη φυτοκομία, τη δασοκομία, την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, και την οικονομία γενικότερα. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η αειφορία, η νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα προσαρμογής της παραγωγής σε πολλαπλές γεωργικές, φυτοκομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και να προωθείται η προστασία της αγροβιοποικιλότητας.

(3)       Οι εξελίξεις στους τομείς της γεωργίας, της φυτοκομίας, της δασοκομίας, της βελτίωσης των φυτών και της διάθεσης στην αγορά φυτικού αναπαραγωγικού υλικού έχουν καταδείξει ότι η νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί και να προσαρμοστεί περαιτέρω στις εξελίξεις του τομέα αυτού. Για τον σκοπό αυτό, οι παραπάνω οδηγίες θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ενιαίο κανονισμό για την παραγωγή που αποσκοπεί στη διαθεσιμότητα στην αγορά καθώς και για τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά εντός της Ένωσης.

(4)       Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό πρέπει να ορίζεται κατά τρόπο συνολικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των φυτών που είναι ικανά και προορίζονται για την παραγωγή (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε περαιτέρω στάδιο παραγωγής) ολόκληρων φυτών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να καλύπτει τους σπόρους προς σπορά, καθώς και όλες τις άλλες μορφές φυτών σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης που προορίζονται και είναι ικανά για παραγωγή ολόκληρων φυτών.

(5)       Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών που προορίζονται για βιομηχανικούς σκοπούς, καθώς το εν λόγω υλικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς και θα πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα ποιότητας.

(6)       Για να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι έννοιες του «επαγγελματία » και της «διαθεσιμότητας στην αγορά». Συγκεκριμένα, ενόψει των εξελίξεων της εμπορίας στον τομέα αυτό, ο ορισμός της έννοιας «διαθεσιμότητα στην αγορά» πρέπει να είναι όσο ευρύτερος γίνεται προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι μορφές συναλλαγών φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα άτομα που συνάπτουν πωλήσεις μέσω συμβάσεων εξ αποστάσεως (π.χ. ηλεκτρονικώς), καθώς και τα άτομα που συλλέγουν επίσης βασικό δασικό υλικό.

(7)       Λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των παραγωγών και των απαιτήσεων για ευελιξία και αναλογικότητα, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αναπαραγωγικό υλικό που προορίζεται αποκλειστικά για δοκιμές, επιστημονικούς σκοπούς και σκοπούς βελτίωσης, για τράπεζες γονιδίων, οργανισμούς και δίκτυα που ασχολούνται με την ανταλλαγή και συντήρηση γενετικών πόρων (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης στην εκμετάλλευση), ή σε αναπαραγωγικό υλικό που αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγών σε είδος μεταξύ προσώπων εκτός των επαγγελματιών.

(8)       Πρέπει επίσης να ισχύουν για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά η οδηγία 94/62/EΚ, της 20ης Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας[14], ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 338/97, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους[15], η οδηγία 2001/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ[16], ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές[17], ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [18] και ο κανονισμός (EΕ) αριθ. …/… [Office of publications, please add number of Regulation on protective measures against pests of plants].

(9)       Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και οι πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά, θα πρέπει να καταχωρίζονται οι επαγγελματίες. Ωστόσο, για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους επαγγελματίες, και να μπορούν να προβαίνουν σε μία μόνο καταχώριση σε ένα μητρώο, είναι σκόπιμο να καταχωρίζονται στα δημόσια μητρώα που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.. ../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants).

(10)     Θα πρέπει να καθιερωθούν βασικές υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της διαθεσιμότητας στην αγορά φυτικού αναπαραγωγικού υλικού με στόχο την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(11)     Η πείρα έχει καταδείξει ότι η αξιοπιστία και η ποιότητα του αναπαραγωγικού υλικού που διατίθεται στην αγορά μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο όταν είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η προέλευση αναπαραγωγικού υλικού που δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ή να παρέχονται πληροφορίες στους καταναλωτές ή τις αρμόδιες αρχές. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η τήρηση των απαιτούμενων πληροφοριών και αρχείων σχετικά με τις μεταφορές από και προς τους επαγγελματίες. Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, ο εν λόγω κανόνας δεν θα πρέπει να ισχύει σε περίπτωση που η εν λόγω παράδοση αποτελεί μέρος της διάθεσης στην αγορά λιανικής πώλησης.

(12)     Ορισμένα γένη και είδη φυτικού αναπαραγωγικού υλικού θα πρέπει να υπόκεινται σε ενισχυμένες απαιτήσεις όσον αφορά την παραγωγή και τη διαθεσιμότητά τους στην αγορά λόγω της αυξημένης οικονομικής, υγειονομικής ή περιβαλλοντικής σημασίας τους. Η σημασία αυτή πρέπει να καθορίζεται μέσω της περιοχής ή της αξίας της καλλιέργειας αυτών των γενών ή ειδών, του αριθμού των επαγγελματιών ή του περιεχομένου των ουσιών που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον. Η πλειονότητα αυτών των γενών και ειδών ρυθμίζεται σήμερα από τις ανωτέρω οδηγίες. Τα εν λόγω γένη και είδη θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε συγκεκριμένο κατάλογο (στο εξής: «καταγεγραμμένα γένη και είδη»).

(13)     Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να επιτραπούν οι ενημερωμένες επιλογές των καταναλωτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει στα καταγεγραμμένα γένη και είδη θα πρέπει να παράγεται ή να διατίθεται στην αγορά μόνο σύμφωνα με προκαθορισμένες κατηγορίες. Οι εν λόγω κατηγορίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα διάφορα επίπεδα ποιότητας και στάδια της διαδικασίας παραγωγής και να φέρουν τα ονόματα «προβασικό», «βασικό», «πιστοποιημένο» και «τυποποιημένο».

(14)     Για να διασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και επιλογών από τους χρήστες του, οι επαγγελματίες πρέπει κατ’ αρχήν να είναι σε θέση να διαθέτουν στην αγορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε καταγεγραμμένα γένη ή είδη που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες. Ωστόσο, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, και για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ταυτότητας, ποιότητας και υγείας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά ως τυποποιημένο υλικό

(15)     Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε ποικιλίες με επίσημα αναγνωρισμένη ονομασία, καθώς και το ετερογενές υλικό και το υλικό εξειδικευμένων αγορών θα πρέπει να υπόκειται σε ελάχιστες απαιτήσεις, αν το κόστος πιστοποίησης είναι αναλογικό με τους εν λόγω στόχους. Επομένως, το υλικό αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παράγεται και να διατίθεται στην αγορά μόνο ως τυποποιημένο υλικό.

(16)     Για να καταστούν δυνατές οι ενημερωμένες επιλογές από τους χρήστες όσον αφορά την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει στα καταγεγραμμένα γένη και είδη θα πρέπει να παράγεται και να διατίθεται στην αγορά μόνον εάν ανήκει σε ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί στα εθνικά μητρώα ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών.

(17)     Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή στις εξελίξεις στον τομέα της βελτίωσης των φυτών, καθώς και στις πιθανές νέες τεχνικές, θα πρέπει να επιτρέπεται η παραγωγή και η διαθεσιμότητα στην αγορά του ετερογενούς αναπαραγωγικού υλικού το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό ποικιλίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υπό ορισμένους όρους χωρίς να ανήκει σε καταχωρισμένη ποικιλία, και ακόμα και αν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση ποικιλιών, δηλαδή τη διακριτότητα, την ομοιομορφία ή τη σταθερότητα, ή τις απαιτήσεις σχετικά με την ικανοποιητική αξία καλλιέργειας ή απαιτήσεις σχετικά με την αειφόρο αξία της καλλιέργειας. Η καταχώριση τέτοιου υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συμβολή του στην αύξηση της γενετικής ποικιλομορφίας των γεωργικών καλλιεργειών, τη βάση γενετικών πόρων και τη βιοποικιλότητα στην Ένωση, καθώς και στην αειφορία της γεωργίας και, κατά συνέπεια, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η μεθοδολογία για την καταχώριση θα πρέπει ιδιαίτερα να λαμβάνει υπόψη τα συγκεκριμένα αυτά χαρακτηριστικά και πρέπει να βασίζεται στον ελάχιστο δυνατό φόρτο για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να καταχωρίσουν τέτοιο υλικό. Θα ήταν επίσης ενδεδειγμένο και αναλογικό να εξαιρούνται από την ίδια απαίτηση τα έρριζα υποκείμενα, καθώς έχουν σημαντική εμπορική και πρακτική αξία για τους τομείς όπου χρησιμοποιούνται, αλλά συχνά δεν πληρούν τον ορισμό ποικιλίας.

(18)     Θα πρέπει να οριστούν κανόνες για την πιστοποίηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, καθώς και για τις δραστηριότητες που έχουν στόχο την επαλήθευση της αξιοπιστίας της πιστοποίησης κατά το στάδιο μετά την πιστοποίηση, για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των ισχυουσών απαιτήσεων ποιότητας. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

(19)     Οι απαιτήσεις ποιότητας και τα συστήματα πιστοποίησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς συστάσεις, και ιδίως τους κανόνες και τους κανονισμούς περί του προγράμματος σπόρων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τα πρότυπα για τον σπόρο γεωμήλων της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και τους κανόνες για τη δειγματοληψία και τις δοκιμές της Διεθνούς Ένωσης Ελέγχου Σπόρων (ISTA).

(20)     Δεδομένων των κατώτατων ορίων τα οποία καθορίζονται για την παρουσία των επιβλαβών οργανισμών ποιότητας με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.. ../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) περί των προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών [19], είναι σκόπιμο να καθιερωθούν διαδικασίες λεπτομερούς επιθεώρησης και εξέτασης που να οδηγούν σε ενιαία πιστοποίηση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants).]

(21)     Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή καθαρότητα του υλικού και η ομοιομορφία της παραγωγής, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό των καταγεγραμμένων γενών ή ειδών πρέπει να διατηρείται σε χωριστές παρτίδες.

(22)     Λόγω της πολυμορφίας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό με τη μορφή μεμονωμένων φυτών, συσκευασιών, περιεκτών ή δεσμών.

(23)     Πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για την επισήμανση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού καταγεγραμμένων γενών ή ειδών προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ταυτοποίηση του υλικού. Σε περίπτωση υλικού που ανήκει στις κατηγορίες που υπόκεινται σε πιστοποίηση, η ετικέτα (στο εξής: «επίσημη ετικέτα») πρέπει να παράγεται και να επικολλάται μόνο από εγκεκριμένους επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Ωστόσο, και δεδομένου ότι ορισμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην διαθέτουν πόρους για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων πιστοποίησης και έκδοσης επίσημων ετικετών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι επίσημες ετικέτες μπορούν να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, έπειτα από αίτηση των επαγγελματιών.

(24)     Με σκοπό τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διατήρησης των γενετικών πόρων, θα ήταν επιθυμητό να επιτραπεί η ανάμειξη φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκει σε καταγεγραμμένα γένη ή είδη με μη καταγεγραμμένα γένη ή είδη. Τα εν λόγω μείγματα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εφόσον η σύνθεσή τους είναι εκ φύσεως συνδεόμενη με ορισμένη περιοχή. Για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και ο καλύτερος έλεγχος σχετικά με την ποιότητα των εν λόγω μειγμάτων, η παραγωγή και η διαθεσιμότητα των εν λόγω μειγμάτων στην αγορά θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων αρχών.

(25)     Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις εισαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού των καταγεγραμμένων γενών ή ειδών στην Ένωση που να επιτρέπουν μόνο τις εισαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που πληροί τις ίδιες απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που ισχύουν για το υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά της Ένωσης.

(26)     Για να εξασφαλίζεται η ευελιξία και να διευκολύνεται η προσαρμογή των επαγγελματιών και των αγορών σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ή σε περίπτωση παροδικών δυσχερειών εφοδιασμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να χορηγούνται υπό ειδικές συνθήκες προκειμένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις και να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι γενικοί σκοποί του παρόντος κανονισμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε ποικιλίες, η καταχώριση των οποίων εκκρεμεί, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που δεν έχει πιστοποιηθεί οριστικά ή δεν έχει πιστοποιηθεί ως σύμφωνο με τις ισχύουσες απαιτήσεις βλαστικότητας. Πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα έγκρισης μέτρων έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών και το περιβάλλον.

(27)     Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που διατίθεται στην αγορά μόνο σε περιορισμένες ποσότητες από μικρούς παραγωγούς («εξειδικευμένη αγορά αναπαραγωγικού υλικού των φυτών») θα πρέπει να απαλλάσσεται από την απαίτηση να ανήκει σε καταχωρισμένη ποικιλία. Η εν λόγω παρέκκλιση είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά με μικρότερο εμπορικό ενδιαφέρον, είναι, ωστόσο, σημαντικό για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται χρήση της παρέκκλισης από ευρύ φάσμα επαγγελματιών και χρησιμοποιείται μόνον από επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα και στον διοικητικό φόρτο της καταχώρισης ποικιλιών. Αυτό είναι σημαντικό για να αποφεύγονται οι καταχρήσεις της εν λόγω παρέκκλισης και να διασφαλίζεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, το υλικό εξειδικευμένης αγοράς πρέπει να διατίθεται στην αγορά μόνον από επαγγελματίες που απασχολούν μικρό αριθμό ατόμων και με μικρό ετήσιο κύκλο εργασιών.

(28)     Είναι επιθυμητό να οργανωθούν προσωρινά πειράματα με σκοπό την αναζήτηση βελτιωμένων εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τα τυχόν μέτρα που θεσπίζονται για τα καταγεγραμμένα γένη ή είδη. Κατά την οργάνωση των πειραμάτων αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των τεχνικών που αφορούν την παραγωγή και τον έλεγχο του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

(29)     Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό καταγεγραμμένων γενών ή ειδών που εξάγεται σε τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά της Ένωσης, εκτός εάν το υλικό υπόκειται σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή κανόνες των τρίτων χωρών.

(30)     Θα πρέπει να καθοριστούν βασικές απαιτήσεις για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που δεν ανήκει στα καταγεγραμμένα γένη ή είδη, ώστε να εξασφαλίζονται τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και ταυτοποίησης για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στην αγορά.

(31)     Για να εξασφαλίζεται ότι όλες οι ποικιλίες έχουν πρόσβαση σε καταχώριση και υπόκεινται επίσης σε κοινούς κανόνες και όρους, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την καταχώριση των ποικιλιών και θα πρέπει να εφαρμόζονται στις ποικιλίες καταγεγραμμένων γενών ή ειδών, καθώς και σε ποικιλίες μη καταγεγραμμένων ειδών.

(32)     Η πείρα έχει καταδείξει έως τώρα ότι ορισμένοι βελτιωτές ποικιλιών ενδιαφέρονται να διαθέσουν τις ποικιλίες τους σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης ή στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι, επομένως, σκόπιμο να προσφερθεί στους βελτιωτές ποικιλιών η επιλογή της καταχώρισης των ποικιλιών τους είτε σε εθνικό μητρώο ποικιλιών, είτε στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών. Το καθήκον κατάρτισης, δημοσίευσης και ενημέρωσης του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φυτικών Ποικιλιών (στο εξής: «ο Οργανισμός»), η οποία ήταν έως τώρα γνωστή ως «Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών», όπως ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/1994 του Συμβουλίου, και το οποίο είναι προς το παρόν υπεύθυνο για τη χορήγηση δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού θα πρέπει, επομένως, να καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης των φυτικών ποικιλιών.

(33)     Οι ποικιλίες θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να καταχωρίζονται με βάση την επίσημη περιγραφή που καταρτίζεται από μια αρμόδια αρχή ή από τον Οργανισμό. Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις αρμόδιες αρχές και τον Οργανισμό και να διασφαλίζεται η ευελιξία, κρίνεται σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα να διενεργούνται και από τους αιτούντες οι εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση της επίσημης περιγραφής.

(34)     Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις καταχώρισης, οι ποικιλίες που ανήκουν σε είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της γεωργίας και της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών στην Ένωση θα πρέπει να υπόκεινται στις πρόσθετες απαιτήσεις που εξασφαλίζουν ικανοποιητική και αειφόρο αξία όσον αφορά την καλλιέργεια ή τη χρήση.

(35)     Θα πρέπει να καθιερωθούν οι απαιτήσεις σε επίπεδο Ένωσης για την εξασφάλιση αειφόρου καλλιεργητικής αξίας, με στόχο την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της άμεσης βελτίωσης των φυτών, καθώς και την ικανοποίηση των αναγκών των βελτιωτών, των παραγωγών και των καταναλωτών σχετικά με τον εν λόγω τύπο ανάπτυξης. Μόνον τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύσσουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ικανοποιητική αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και τη χρήση, ανάλογα με τις αγροκλιματολογικές και γεωργικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά. Επομένως, οι αντίστοιχες ποικιλίες θα πρέπει να καταχωρίζονται μόνον στα εθνικά μητρώα ποικιλιών. Οι απαιτήσεις που διασφαλίζουν ικανοποιητική αξία για την καλλιέργεια και τη χρήση θα πρέπει να αφορούν τις αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά ποιότητας. Όταν τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τις εν λόγω απαιτήσεις, πρέπει να εξετάζουν τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν ειδικές γεωργικές πρακτικές διαχείρισης. Ειδικότερα, πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ειδικές ανάγκες της βιολογικής γεωργίας όσον αφορά την αντοχή και τις συνθήκες χαμηλών εισροών.

(36)     Στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, η Ένωση δεσμεύθηκε για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των καλλιεργούμενων φυτών και των άγριων συγγενών τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η γενετική διάβρωση. Η δράση αυτή συμπληρώνει τον στόχο της Ένωσης για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται η καλλιέργεια ορισμένων ποικιλιών και να διατίθενται στην αγορά ακόμη και αν δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση και η αειφόρος χρήση τους και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν στην αειφορία της γεωργίας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επομένως, οι ποικιλίες αυτές θα πρέπει να καταχωρούνται μόνο βάσει επίσημα αναγνωρισμένης περιγραφής.

(37)     Ωστόσο, οι ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί βάσει επίσημα αναγνωρισμένης περιγραφής πρέπει να παράγονται στην περιοχή όπου ιστορικά καλλιεργούνταν και προσαρμόστηκαν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γνησιότητα και η προστιθέμενη αξία τους για τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως, θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνον σε εθνικά μητρώα ποικιλιών. Για τον ίδιο λόγο, οι εν λόγω ποικιλίες θα έπρεπε να διατίθενται στην αγορά και/ή να συλλέγονται π.χ. σε τράπεζες γονιδίων πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ή θα έπρεπε να έχουν διαγραφεί για διάστημα άνω των πέντε ετών από το εθνικό μητρώο ποικιλιών, ή το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, σε περίπτωση που έχουν καταχωριστεί εκεί βάσει τεχνικής εξέτασης σχετικά με τη διακριτότητά τους, την ομοιογένειά τους και τη σταθερότητά τους.

(38)     Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες για την καταχώριση ποικιλιών και κλώνων στα εθνικά μητρώα ποικιλιών, ώστε να διασφαλίζονται ενιαίες συνθήκες για όλες τις αιτήσεις και ένα διαφανές πλαίσιο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(39)     Ορισμένες ποικιλίες οι οποίες είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, ή οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή, αναπτύσσονται όμως για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, γίνονται ήδη δεκτές σε διάφορους εθνικούς καταλόγους ή μητρώα ποικιλιών σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2008, για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση καθώς και για τη διαθεσιμότητα στην αγορά σπόρων και σπόρων γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών[20], και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριμένους τόπους και περιφέρειες και απειλούνται με γενετική διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εμπορική φυτική παραγωγή αλλά αναπτύσσονται για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών[21]. Οι εν λόγω ποικιλίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο πλήρους τεχνικής εξέτασης σχετικά με τη διακριτότητα, την ομοιομορφία ή τη σταθερότητά τους. Είναι, επομένως, σκόπιμο οι ποικιλίες να καταχωριστούν απευθείας στα εθνικά μητρώα ποικιλιών χωρίς περαιτέρω ενέργειες, ως ποικιλίες με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή.

(40)     Το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει όλες τις ποικιλίες που είναι καταχωρισμένες στα εθνικά μητρώα ποικιλιών. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί ότι το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών παρέχει διαφανή επισκόπηση όλων των ποικιλιών που έχουν καταχωριστεί στην Ένωση.

(41)     Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την καταχώριση των ποικιλιών και κλώνων στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών. Για λόγους συνοχής, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να είναι παρόμοιοι με τους κανόνες καταχώρισης στα εθνικά μητρώα ποικιλιών.

(42)     Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και ο Οργανισμός θα πρέπει να επιβάλλουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, τις τυπικές και τεχνικές εξετάσεις και για κάθε έτος της περιόδου καταχώρισης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για το γενικό σύστημα καταχώρισης των ποικιλιών και να εξασφαλίζεται ότι οι κύριοι δικαιούχοι της εν λόγω καταχώρισης φέρουν το κόστος για τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος. Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να οριστούν κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των εν λόγω τελών.

(43)     Για να διευκολυνθεί η καταχώριση των ποικιλιών που χρησιμεύουν στην καταπολέμηση της διάβρωσης της γενετικής ποικιλότητας στην Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν μειωμένο τέλος για ποικιλίες με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή και για το ετερογενές υλικό. Τα εν λόγω μειωμένα τέλη θα πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά ώστε να μην συνιστούν αντικίνητρο ή εμπόδιο για τη διαθεσιμότητα στην αγορά των εν λόγω ποικιλιών. Για να παρέχεται υποστήριξη στις μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να εξαιρεθούν εντελώς από την καταβολή τελών.

(44)     Για την προστασία των εμπορικών συμφερόντων και της διανοητικής ιδιοκτησίας των επαγγελματιών, τα αποτελέσματα της εξέτασης και η περιγραφή των γενεαλογικών συστατικών στοιχείων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, εφόσον το ζητεί ο βελτιωτής. Για λόγους διαφάνειας, το σύνολο των περιγραφών των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στα εθνικά μητρώα ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών θα πρέπει να διατίθενται στο κοινό.

(45)     Τα δάση καλύπτουν μια μεγάλη περιοχή της Ένωσης και εκπληρώνουν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, οικολογικές και πολιτιστικές λειτουργίες. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη ειδικών προσεγγίσεων και ενεργειών για τους διάφορους τύπους δασών, δεδομένου του ευρέος φάσματος συνθηκών που χαρακτηρίζουν τα δάση στην Ένωση.

(46)     Το δασικό αναπαραγωγικό υλικό ειδών δένδρων και τα τεχνητά υβρίδια που είναι σημαντικά για δασοκομικούς σκοπούς θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και γενετικά προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες. Η διατήρηση και η ενίσχυση της βιολογικής ποικιλομορφίας των δασών, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής ποικιλότητας των δασών, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αειφόρο δασική διαχείριση.

(47)     Θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις για το δασικό αναπαραγωγικό υλικό όσον αφορά το βασικό υλικό, τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες το υλικό μπορεί να καταστεί διαθέσιμο στην αγορά, τις παρτίδες, την επισήμανση, τις μικρές συσκευασίες, προκειμένου να διασφαλιστούν ενδεδειγμένα πρότυπα ποιότητας και εμπορίας και για την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις του τομέα.

(48)     Για να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η προσαρμογή στις ιδιαίτερες περιστάσεις, πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις υπό όρους για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα δασικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις θα πρέπει να αφορούν τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις, την περίπτωση προσωρινών δυσκολιών στον εφοδιασμό, την ανάγκη να καταστούν σπόροι προς σπορά ταχέως διαθέσιμοι στην αγορά, τη διεξαγωγή προσωρινών πειραμάτων και την έγκριση μέτρων έκτακτης ανάγκης.

(49)     Για να εξυπηρετηθεί το συμφέρον της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των δασικών φυτογενετικών πόρων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εγκρίνουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με την εμπορία δασικού αναπαραγωγικού υλικού που είναι φυσικώς προσαρμοσμένο στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλείται από γενετική διάβρωση.

(50)     Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν τέλη για την καταχώριση/έγκριση του βασικού δασικού υλικού και την έκδοση γενικών πιστοποιητικών για το δασικό υλικό που προέρχεται από καταχωρισμένο/εγκεκριμένο βασικό δασικό υλικό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την πιστοποίηση δασικού αναπαραγωγικού υλικού, και να εξασφαλίζει ότι οι κύριοι δικαιούχοι της εν λόγω πιστοποίησης επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες δαπάνες. Για να παρέχεται υποστήριξη στις μικρές επιχειρήσεις, πρέπει να εξαιρεθούν εντελώς από την καταβολή τελών. Οι κανόνες που αφορούν τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να οριστούν στον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι αφορούν την πραγματική παραγωγή, καταχώριση και διαθεσιμότητα του δασικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά.

(51)     Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/1994 πρέπει να τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει την καταχώριση των ποικιλιών στην αποστολή της Υπηρεσίας και να τροποποιήσει τον τίτλο «Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών» που έφερε προηγουμένως.

(52)     Για να διασφαλιστεί ότι τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού είναι προσαρμοσμένα στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων αυτών.

(53)     Για να ακολουθούνται οι τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις του τομέα, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την καταγραφή των γενών ή ειδών των οποίων το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως τυποποιημένο υλικό.

(54)     Θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού το οποίο μπορεί να παράγεται και να διατίθεται στην αγορά χωρίς να ανήκει σε μια καταχωρισμένη ποικιλία και όσον αφορά τις απαιτήσεις για την παραγωγή και τη διάθεσή του στην αγορά.

(55)     Για να εξασφαλιστεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό των καταγεγραμμένων γενών ή ειδών και ορισμένοι τύποι δασικού αναπαραγωγικού υλικού πληρούν τις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις ταυτότητας, ποιότητας και υγείας, όπως ενδείκνυται για τα χαρακτηριστικά των εν λόγω γενών, ειδών ή κατηγοριών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση απαιτήσεων παραγωγής και ποιότητας και των συστημάτων πιστοποίησης για τα εν λόγω γένη ή είδη, και σε ό, τι αφορά την έγκριση ποιοτικών απαιτήσεων για διαθεσιμότητα στην αγορά συγκεκριμένων μερών φυτών και μητρικού υλικού ειδών και τεχνητών υβριδίων δασικού αναπαραγωγικού υλικού.

(56)     Για να εξασφαλιστεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με συνθήκες κατάλληλες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων γενών ή ειδών στα οποία ανήκει, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε συγκεκριμένα γένη ή είδη, σχετικά με το μέγιστο μέγεθος, τη σύνθεση και την ταυτοποίηση των παρτίδων, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με τις μικρές συσκευασίες.

(57)     Για να προσαρμοστούν οι κανόνες σχετικά με τις επίσημες ετικέτες και τις ετικέτες των επαγγελματιών στα χαρακτηριστικά ορισμένων ειδών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό συμπληρωματικών κανόνων σχετικά με την ετικέτα για συγκεκριμένες κατηγορίες και άλλες ομάδες φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τις ενδείξεις που αφορούν τον αριθμό μιας ετικέτας, τις ενδείξεις γενεών προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και τυποποιημένου υλικού, την ένδειξη των τύπων ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοειδικών ή των διαειδικών υβριδίων, την ένδειξη υποδιαιρέσεων των κατηγοριών που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές προϋποθέσεις σε περίπτωση μειγμάτων, την ένδειξη του κατά βάρος ποσοστού των διαφόρων συστατικών στοιχείων ανά είδος και, κατά περίπτωση, ανά ποικιλία, και τις ενδείξεις σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση του υλικού.

(58)     Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα των επαγγελματιών να πραγματοποιούν ορθά αξιόπιστη πιστοποίηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό πιο λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με τα προσόντα των επαγγελματιών και των επιθεωρητών στους οποίους μπορεί να ανατίθενται δραστηριότητες πιστοποίησης, την καταλληλότητα των χώρων και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου εξοπλισμού προς χρήση από τους επαγγελματίες και τα εργαστήρια.

(59)     Για να εξασφαλιστούν επικαιροποιημένα πρότυπα για την επίσημη εποπτεία της πιστοποίησης που πραγματοποιείται από επαγγελματίες, όπως ενδείκνυται για τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων γενών ή ειδών, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό πιο λεπτομερών απαιτήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εποπτεύουν την πιστοποίηση.

(60)     Για να εξασφαλιστούν υψηλά και επικαιροποιημένα πρότυπα για δραστηριότητες μετά την πιστοποίηση για τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων γενών ή ειδών, κατά περίπτωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικά με την αναλογία των δειγμάτων ανά γένη, και είδη και κατηγορίες που υποβάλλονται σε δοκιμές και στη διαδικασία δοκιμών.

(61)     Για να εξασφαλιστεί ότι τα μείγματα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού παράγονται και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις κατάλληλες απαιτήσεις ποιότητας ανά γένη και είδη και για να εξασφαλιστούν οι ενημερωμένες επιλογές για τους χρήστες του, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση κανόνων σχετικά με την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά μειγμάτων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκει σε διαφορετικά γένη ή είδη που καταγράφονται στο παράρτημα Ι, ή διαφορετικών ποικιλιών των εν λόγω γενών ή ειδών, καθώς και όσον αφορά την έγκριση κανόνων σχετικά με μείγματα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκει σε γένη ή είδη που καταγράφονται στο παράρτημα Ι με φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε γένη ή είδη που δεν καταγράφονται στο παράρτημα Ι.

(62)     Για να εξασφαλιστεί ότι φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε ποικιλίες η καταχώριση των οποίων εκκρεμεί διατίθεται στην αγορά με διαφανή τρόπο και μόνο σε περιορισμένη κλίμακα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό απαιτήσεων για την επισήμανση των δεμάτων και τις μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες που μπορούν να διατεθούν στην αγορά για συγκεκριμένα γένη και είδη.

(63)     Για να διασφαλιστεί ότι το υλικό εξειδικευμένης αγοράς διατίθεται στην αγορά σε περιορισμένες ποσότητες και με διαφανή τρόπο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό ανώτατου μεγέθους συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων ή δεματίων, καθώς και των απαιτήσεων σχετικά με την ανιχνευσιμότητα, τις παρτίδες και την επισήμανση του εν λόγω υλικού εξειδικευμένης αγοράς.

(64)     Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που δεν είναι τελικώς πιστοποιημένο και ο σπόρος που δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις βλαστικότητας μπορούν να παραχθούν και να διατεθούν στην αγορά υπό συγκεκριμένους όρους. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό συγκεκριμένων κανόνων για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό σχετικά με τις συσκευασίες, τους περιέκτες και τα δεμάτια, κανόνες σχετικά με τις μικρές συσκευασίες και τους περιέκτες, την επισήμανση του εν λόγω υλικού, τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία τέτοιος σπόρος μπορεί να διατίθεται στην αγορά, και το περιεχόμενο των προσωρινών αναλυτικών εκθέσεων σχετικά με τη βλαστικότητα.

(65)     Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που εισάγεται από τρίτες χώρες πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την απόφαση για το αν το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό συγκεκριμένων γενών, ειδών ή κατηγοριών που παράγεται σε τρίτες χώρες, ή σε συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών, πληροί απαιτήσεις αντίστοιχες με τις ισχύουσες για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά στην Ένωση.

(66)     Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή και η διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού συγκεκριμένων γενών ή ειδών στην αγορά ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τη γεωργική τους απόδοση και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά για την επεξεργασία. Για να ακολουθούνται οι τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις του τομέα, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την καταγραφή των γενών ή ειδών με ιδιαίτερη σημασία για την ικανοποιητική και αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση.

(67)     Για να εξασφαλιστούν επικαιροποιημένα πρότυπα για την καταχώριση των ποικιλιών κατά περίπτωση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των γενών ή ειδών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τον καθορισμό κανόνων για την καταχώριση των ποικιλιών των εν λόγω γενών ή ειδών σχετικά με την ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς οργανισμούς, τη μειωμένη ανάγκη συγκεκριμένων εισροών, τη μειωμένη περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες και την αυξημένη προσαρμογή σε αποκλίνοντα αγροκλιματολογικά περιβάλλοντα.

(68)     Για να εξασφαλιστούν επικαιροποιημένες προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των ονομασιών ποικιλιών σε ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό κανόνων όσον αφορά τη σχέση των ονομασιών με τα εμπορικά σήματα, τη σχέση τους με γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης για γεωργικά προϊόντα, γραπτές συγκαταθέσεις κατόχων προηγούμενων δικαιωμάτων, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την καταλληλότητα μιας ονομασίας, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένα κριτήρια καθορισμού του εάν μια ονομασία είναι παραπλανητική ή αμφίσημη, και τη χρήση μιας ονομασίας με τη μορφή κωδικού.

(69)     Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε κλώνους μπορεί να παράγεται και να διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας και υγείας, καθώς επίσης και ότι ανήκει σε γένη ή είδη με συγκεκριμένη αξία για συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Επομένως, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση απαιτήσεων ποιότητας και υγείας για κλώνους συγκεκριμένων γενών ή ειδών, και όσον αφορά την καταγραφή των γενών ή ειδών στα οποία πρέπει να ανήκουν οι κλώνοι προκειμένου να διατεθούν στην αγορά.

(70)     Για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στις αιτήσεις καταχώρισης των ποικιλιών παραμένουν ενημερωμένες όσον αφορά εξελίξεις του τομέα, και ότι είναι σημαντικές για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ποικιλιών που ανήκουν σε αυτά τα γένη ή είδη, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό επιπλέον στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση για συγκεκριμένα γένη ή είδη.

(71)     Για να εξασφαλιστούν επικαιροποιημένα πρότυπα για τους εποπτικούς ελέγχους από τον Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές για τους χώρους των τεχνικών εξετάσεων και την οργάνωση αυτών των εξετάσεων, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό κανόνων για τους εν λόγω ελέγχους.

(72)     Για να εξασφαλιστούν επικαιροποιημένα πρότυπα για τις τεχνικές εξετάσεις των ποικιλιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις ειδίκευσης και κατάρτισης του προσωπικού των αρμόδιων αρχών ή των αιτούντων, τον εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος για τη διεξαγωγή της τεχνικής εξέτασης, τη δημιουργία συλλογής αναφοράς ποικιλιών, τη θέσπιση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και τη διεξαγωγή δοκιμασιών καλλιέργειας και εργαστηριακών δοκιμών για συγκεκριμένα γένη ή είδη.

(73)     Για να εξασφαλιστούν αναλογικά, δίκαια και επικαιροποιημένα ποσά για τα τέλη που καταβάλλονται από τους αιτούντες για την καταχώριση μιας ποικιλίας στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό του ποσού των τελών που οφείλει να καταβάλει ο αιτών.

(74)     Για να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη υποβολή πληροφοριών για συγκεκριμένες κατηγορίες ή είδη δασικού αναπαραγωγικού υλικού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους η ετικέτα επαγγελματία συμπληρώνεται από άλλο έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τον επαγγελματία.

(75)     Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι σε σχέση με την ποιότητα και την υγεία του δασικού αναπαραγωγικού υλικού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τη συμπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τους κλώνους και τα μείγματα κλώνων, και να καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός ετών ή ο μέγιστος αριθμός ατόμων κλώνου στον οποίο πρέπει να περιορίζεται η έγκριση των κλώνων ή των μειγμάτων κλώνων.

(76)     Για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό η απαλλαγή των μικρών ποσοτήτων σπόρων δασικού αναπαραγωγικού υλικού από τις απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με τη βλαστικότητα ή την βιωσιμότητα, θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων των εν λόγω μικρών ποσοτήτων για συγκεκριμένου τύπους δασικού αναπαραγωγικού υλικού.

(77)     Για να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία του κόστους για τα τέλη που χρεώνουν οι αρμόδιες αρχές για την καταχώριση εγκεκριμένου βασικού δασικού υλικού και την έκδοση γενικών πιστοποιητικών είναι αναλογικά προς την εκτέλεση των εργασιών και επικαιροποιούνται, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό των στοιχείων αυτών.

(78)     Είναι πολύ σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της για την έκδοση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(79)     Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά:

α)      την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να θεσπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό των καταγεγραμμένων γενών ή ειδών και το δασικό αναπαραγωγικό υλικό καταγεγραμμένων ειδών και τεχνητών υβριδίων,

β)      την έγκριση μέτρων έκτακτης ανάγκης,

γ)      την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επιτρέπουν, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά το οποίο ανήκει σε ποικιλία καταγεγραμμένων γενών ή ειδών που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο,

δ)      την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επιτρέπουν, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά καταγεγραμμένων γενών ή ειδών που συμμορφώνεται με χαμηλότερες απαιτήσεις από αυτές που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

ε)      τη διοργάνωση προσωρινών πειραμάτων,

στ)    τον μορφότυπο των εθνικών μητρώων ποικιλιών και του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών,

ζ)      τον μορφότυπο για την αίτηση καταχώρισης ποικιλιών,

η)      τις λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή κοινοποιήσεων σχετικά με την καταχώριση ποικιλιών,

θ)      τη μορφή των εθνικών καταλόγων σχετικά με το δασικό αναπαραγωγικό υλικό,

ι)       τη μορφή της κοινοποίησης της καταχώρισης δασικού αναπαραγωγικού υλικού στον εθνικό κατάλογο, και

ια)     τον μορφότυπο των γενικών πιστοποιητικών για το δασικό αναπαραγωγικό υλικό.

(80)     Οι εν λόγω εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(81)     Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ελευθερία του επιχειρείν και την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

(82)     Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση κανόνων που αφορούν την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά, ώστε να εξασφαλίζονται η ποιότητα του υλικού και οι ενημερωμένες επιλογές των χρηστών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί ως εκ τούτου, λόγω των συνεπειών του, της πολυπλοκότητάς του και του διασυνοριακού και διεθνούς χαρακτήρα του να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για:

α)           την παραγωγή, με στόχο τη διαθεσιμότητα στην αγορά, φυτικού αναπαραγωγικού υλικού· καθώς και

β)           τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά.

Άρθρο 2 Εξαιρέσεις

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε φυτικό αναπαραγωγικό υλικό το οποίο:

α)           προορίζεται αποκλειστικά για δοκιμές ή επιστημονικούς σκοπούς·

β)           προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς βελτίωσης·

γ)           προορίζεται αποκλειστικά για, και συντηρείται, από τράπεζες γονιδίων, οργανισμούς και δίκτυα συντήρησης γενετικών πόρων, ή από πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς τους οργανισμούς ή τα δίκτυα·

δ)           ανταλλάσσεται σε είδος μεταξύ προσώπων εκτός των επαγγελματιών.

Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)          «φυτά»: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (Office of Publications, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών·

(2)          «φυτικό αναπαραγωγικό υλικό»: φυτό/-ά ικανό/-ά για την παραγωγή ολόκληρων φυτών και προοριζόμενο/-α για τον σκοπό αυτό·

(3)          «μητρικό φυτό»: αναγνωρισμένο φυτό, από το οποίο λαμβάνεται φυτικό αναπαραγωγικό υλικό με σκοπό την αναπαραγωγή νέων φυτών·

(4)          «γενεά»: ομάδα φυτών που συνιστά ένα μόνο επίπεδο απογόνων των φυτών·

(5)          «διαθεσιμότητα στην αγορά»: η κατοχή με σκοπό την πώληση εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μεταβίβασης, και η ίδια η πώληση, η διανομή, η εισαγωγή στην Ένωση και η εξαγωγή από αυτήν και άλλες μορφές μεταβίβασης, είτε γίνονται δωρεάν είτε όχι·

(6)          «επαγγελματίας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί, ως επάγγελμα, τουλάχιστον μία από τις κατωτέρω δραστηριότητες όσον αφορά το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό:

α)      παραγωγή,

β)      βελτίωση,

γ)      συντήρηση,

δ)      παροχή υπηρεσιών,

ε)      διαφύλαξη, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, καθώς και

στ)    διαθεσιμότητα στην αγορά.

(7)          «αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.. ../.... [Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls];

(8)          «γενετικώς τροποποιημένος Οργανισμός»: ένας γενετικώς τροποποιημένος Οργανισμός όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ·

(9)          «δασικό αναπαραγωγικό υλικό»: το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που προορίζονται για τη δασοκομία·

(10)        «παρτίδα»: μονάδα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, που χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία όσον αφορά την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής.

Άρθρο 4 Ελεύθερη κυκλοφορία

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν υπόκειται σε περιορισμούς όσον αφορά την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά, πλην εκείνων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, στην οδηγία 94/62/EΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97, στην οδηγία 2001/18/EΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… [Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] και στην ενωσιακή νομοθεσία που περιορίζει την παραγωγή ή διαθεσιμότητα στην αγορά των χωροκατακτητικών αλλόχθονων ειδών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Άρθρο 5 Μητρώα επαγγελματιών

Οι επαγγελματίες καταχωρίζονται στα βιβλία που αναφέρονται στο άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ..../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6 Γενικές ευθύνες των επαγγελματιών

Οι επαγγελματίες εξασφαλίζουν ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά υπό τον έλεγχό τους πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7 Συγκεκριμένες ευθύνες των επαγγελματιών που παράγουν φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Οι επαγγελματίες που παράγουν φυτικό αναπαραγωγικό υλικό:

α)           είναι διαθέσιμοι αυτοπροσώπως ή ορίζουν πρόσωπο που ενεργεί ως σύνδεσμος με τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη διευκόλυνση των επισήμων ελέγχων·

β)           εντοπίζουν και παρακολουθούν τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας παραγωγής, ή της διαθεσιμότητας στην αγορά, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

γ)           τηρούν αρχεία της παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων που αναφέρονται στο στοιχείο β), τα οποία είναι διαθέσιμα προς εξέταση όταν ζητείται από τις αρμόδιες αρχές·

δ)           εξασφαλίζουν ότι οι παρτίδες παραμένουν ταυτοποιήσιμες χωριστά·

ε)           τηρούν ενημερωμένα στοιχεία για τους χώρους και άλλες τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

στ)         βεβαιώνουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στους χώρους παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των χώρων και των αγροτεμαχίων τρίτων συμβαλλομένων μερών, καθώς και στα αρχεία της παρακολούθησης και όλα τα συναφή έγγραφα·

ζ)           λαμβάνουν μέτρα, κατά περίπτωση, για τη διατήρηση της ταυτότητας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·

η)           θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αίτησής τους, τυχόν συμβάσεις με τρίτα μέρη.

Άρθρο 8 Ανιχνευσιμότητα

1.           Οι επαγγελματίες μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σε όλες τις φάσεις παραγωγής και διαθεσιμότητας στην αγορά.

2.           Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι επαγγελματίες πρέπει να διατηρούν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν τους επαγγελματίες, οι οποίοι τους έχουν προμηθεύσει με φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, καθώς και το εν λόγω υλικό.

Εφόσον τους ζητηθεί, θέτουν αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

3.           Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι επαγγελματίες διατηρούν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν τα πρόσωπα στα οποία έχουν προμηθεύσει φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, και το εν λόγω υλικό, εκτός εάν το εν λόγω υλικό έχει αποτελέσει αντικείμενο λιανικής προμήθειας.

Εφόσον τους ζητηθεί, θέτουν αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

4.           Στην περίπτωση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού εκτός δασικού αναπαραγωγικού υλικού, οι επαγγελματίες τηρούν αρχεία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 για τρία έτη αφότου έχουν προμηθεύσει ή έχουν προμηθευτεί το εν λόγω υλικό αντιστοίχως.

Στην περίπτωση του δασικού αναπαραγωγικού υλικού, η αντίστοιχη περίοδος ανέρχεται σε δέκα έτη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΦΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ I Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9 Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος μέρους εφαρμόζονται στην παραγωγή με στόχο τη διαθεσιμότητα στην αγορά, και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά εκτός του δασικού αναπαραγωγικού υλικού.

Άρθρο 10 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1)           «ποικιλία»: ομάδα φυτών εντός μιας μόνο βοτανικής κατηγορίας ταξινόμησης της κατώτερης γνωστής βαθμίδας, η οποία πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      ορίζεται από την εκδήλωση των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο γονότυπο ή συνδυασμό γονοτύπων,

β)      διακρίνεται από οποιοδήποτε άλλο φυτικό σύνολο, με την έκφραση ενός τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο στοιχείο α)· καθώς και

γ)      θεωρείται μονάδα σε σχέση με την καταλληλότητά της να αναπαράγεται χωρίς μεταβολές·

2)           «επίσημη περιγραφή»: περιγραφή ποικιλίας που έχει παραχθεί από αρμόδια αρχή, η οποία περιλαμβάνει τα ειδικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας και καθιστά την ποικιλία ταυτοποιήσιμη μέσω εξέτασης για τη διακριτότητα, ομοιομορφία και σταθερότητά της·

3)           «επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή»: περιγραφή ποικιλίας, η οποία έχει αναγνωριστεί από αρμόδια αρχή και η οποία περιλαμβάνει τα ειδικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας, την καθιστά δυνατή την εξακρίβωση της ταυτότητάς της και έχει αποκτηθεί μέσω τρόπων εκτός της εξέτασης για τη διακριτότητα, ομοιομορφία και σταθερότητα δυνάμει των εφαρμοστέων κατά την καταχώριση της εν λόγω ποικιλίας κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 79·

4)           «κλώνος»: μεμονωμένος απόγονος, αρχικά προερχόμενος από άλλο φυτό με φυτική αναπαραγωγή, που εξακολουθεί να είναι γενετικώς πανομοιότυπος με αυτό·

5)           «συντήρηση ποικιλίας»: οι ενέργειες για να εξασφαλιστεί ότι μια ποικιλία εξακολουθεί να συνάδει με την περιγραφή της·

6)           «προβασικό υλικό»: φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που βρίσκεται στο πρώτο στάδιο παραγωγής και προορίζεται για την παραγωγή άλλων κατηγοριών φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

7)           «βασικό υλικό»: φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που έχει παραχθεί από προβασικό υλικό και προορίζεται για την παραγωγή πιστοποιημένου υλικού·

8)           «πιστοποιημένο υλικό»: φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που έχει παραχθεί από προβασικό ή βασικό υλικό·

9)           «τυποποιημένο υλικό»: φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εκτός από το προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό·

10)         «κατηγορία»: προβασικό υλικό, βασικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό ή τυποποιημένο υλικό.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά που ανήκει σε γένη και είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Εισαγωγικές διατάξεις

Άρθρο 11 Πεδίο εφαρμογής

1.           Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται στην παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά που ανήκει σε γένη και είδη που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)      αντιπροσωπεύουν σημαντικό τομέα παραγωγής·

β)      αντιπροσωπεύουν σημαντική αξία παραγωγής·

γ)      παράγονται ή διατίθενται στην αγορά από σημαντικό αριθμό επαγγελματιών της Ένωσης·

δ)      περιέχουν ουσίες οι οποίες, για όλες ή ορισμένες χρήσεις, πρέπει να υπόκεινται σε ιδιαίτερους κανόνες που αφορούν την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του περιβάλλοντος.

2.           Τα γένη και τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 140, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων και στα οικονομικά στοιχεία.

4.           Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται επίσης σε υποκείμενα και άλλα μέρη φυτών (στο εξής αναφέρονται από κοινού ως «έρριζα υποκείμενα») τα οποία ανήκουν σε γένη και είδη που δεν καλύπτονται από το παράρτημα Ι, εάν υλικό από ένα από τα γένη ή είδη που αναγράφονται στο παράρτημα Ι ή τα υβρίδιά τους, είναι εμβολιασμένο σε αυτά.

Άρθρο 12 Κατηγορίες φυτικού αναπαραγωγικού υλικού

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να παραχθεί και να διατεθεί στην αγορά μόνο υπό μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)      προβασικό υλικό,

β)      βασικό υλικό,

γ)      πιστοποιημένο υλικό,

δ)      τυποποιημένο υλικό.

2.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν μπορεί να παράγεται και να διατίθεται στην αγορά ως τυποποιημένο υλικό, εάν ανήκει σε γένη ή είδη για τα οποία το κόστος και οι δραστηριότητες πιστοποίησης που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά ως προβασικού, βασικού και πιστοποιημένου υλικού είναι αναλογικά:

α)      με τον σκοπό της εξασφάλισης της επισιτιστικής επάρκειας σε τρόφιμα και ζωοτροφές· καθώς και

β)      με το υψηλότερο επίπεδο ταυτότητας, υγείας και ποιότητας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που προκύπτει από την εκπλήρωση των απαιτήσεων για το προβασικό, βασικό και πιστοποιημένο υλικό σε σύγκριση με εκείνες που ισχύουν για το τυποποιημένο υλικό.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140, για την καταγραφή των γενών ή ειδών των οποίων το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά ως τυποποιημένο υλικό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.           Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 και 3, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να παραχθεί και να διατεθεί στην αγορά μόνον ως τυποποιημένο υλικό εφόσον ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      ανήκει σε ποικιλία με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή·

β)      πρόκειται για ετερογενές υλικό κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 3·

γ)      πρόκειται για υλικό εξειδικευμένης αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Απαιτήσεις για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά

ΤΜΗΜΑ 1 Κατάλογος απαιτήσεων

Άρθρο 13 Παραγωγή και διαθεσιμότητα στην αγορά προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και τυποποιημένου υλικού

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά συμμορφώνεται με:

α)      τις απαιτήσεις καταχώρισης που ορίζονται στο τμήμα 2·

β)      τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που καθορίζονται στο τμήμα 3 για τη σχετική κατηγορία·

γ)      τις απαιτήσεις χειρισμού που προβλέπονται στο τμήμα 4·

δ)      την ταυτοποίηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις πιστοποίησης που ορίζονται στο τμήμα 5.

2.           Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για απαιτήσεις παραγωγής φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 και στο άρθρο 36.

Άρθρο 14 Απαίτηση υπαγωγής σε καταχωρισμένες ποικιλίες

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να παράγεται και να καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά σε όλη την Ένωση μόνον εάν ανήκει σε ποικιλία καταχωρισμένη σε εθνικό μητρώο ποικιλιών που αναφέρεται στο άρθρο 51 ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών που αναφέρεται στο άρθρο 52.

2.           Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα υποκείμενα μπορούν να παράγονται και να διατίθενται στην αγορά χωρίς να ανήκουν σε ποικιλία καταχωρισμένη σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140 καθορίζοντας ότι, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να παράγεται και να διατίθεται στην αγορά χωρίς να ανήκει σε κάποια ποικιλία κατά την έννοια του άρθρου 10 σημείο 1) (στο εξής «ετερογενές υλικό») και χωρίς να πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με τη διακριτότητα, ομοιομορφία και σταθερότητα όπως ορίζονται στα άρθρα 60, 61 και 62 και την ικανοποιητική αξία για καλλιέργεια και/ή χρήση ή την αειφόρο αξία για καλλιέργεια και/ή χρήση όπως ορίζονται στα άρθρα 58 και 59.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να ορίσουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα για το ετερογενές υλικό:

α)      κανόνες για την επισήμανση και τη συσκευασία·

β)      κανόνες σχετικά με την περιγραφή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων βελτίωσης και του χρησιμοποιούμενου γονικού υλικού, την περιγραφή του προγράμματος παραγωγής για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τη διαθεσιμότητα τυποποιημένων δειγμάτων·

γ)      κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και τα δείγματα παραγωγής τα οποία πρέπει να φυλάσσονται από τους επαγγελματίες και τη συντήρηση του υλικού·

δ)      την καθιέρωση, από τις αρμόδιες αρχές, μητρώων για το ετερογενές υλικό, τις λεπτομέρειες για την καταχώριση και το περιεχόμενο των εν λόγω μητρώων·

ε)      τον καθορισμό τελών και των στοιχείων κόστους για τον υπολογισμό των τελών σχετικά με την καταχώριση του ετερογενούς υλικού που αναφέρεται στο στοιχείο δ) με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι το τέλος δεν αποτελεί εμπόδιο στην καταχώριση του σχετικού ετερογενούς υλικού.

Οι ανωτέρω πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση εγκρίνονται από [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation…]. Μπορούν να εγκρίνονται ανά συγκεκριμένα γένη ή είδη.

Άρθρο 15 Απαίτηση υπαγωγής σε καταχωρισμένους κλώνους

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε κλώνο μπορεί να παράγεται και διατίθεται στην αγορά μόνο εάν ο κλώνος είναι καταχωρισμένος σε εθνικό μητρώο ποικιλιών που αναφέρεται στο άρθρο 51 ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών που αναφέρεται στο άρθρο 52.

ΤΜΗΜΑ 2 Απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας

Άρθρο 16 Απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό των φυτών παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις παραγωγής οι οποίες καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος II και διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος II.

2.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140, συμπληρώνοντας τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κατά περίπτωση, στις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι δυνατόν να καθορίζονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο τμήμα Δ του παραρτήματος ΙΙ.

3.           Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές διεθνείς τεχνικές και επιστημονικές πρότυπες συστάσεις:

α)      τους κανόνες και τους κανονισμούς του προγράμματος σπόρων του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (στο εξής: «ΟΟΣΑ»)·

β)      τα πρότυπα για τις πατάτες για σπορά της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (στο εξής: «ΟΕΕ/ΗΕ»)·

γ)      τους κανόνες για τη δειγματοληψία και τις δοκιμές της Διεθνούς Ένωσης Ελέγχου Σπόρων (στο εξής: «ISTA»)· καθώς και

δ)      τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φυτοπροστασίας (ΕΡΡΟ).

4.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για την τροποποίηση του μέρους Α και του μέρους Β του παραρτήματος II με σκοπό την προσαρμογή τους στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

ΤΜΗΜΑ 3 Απαιτήσεις χειρισμου

Άρθρο 17 Παρτίδες

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό διατίθεται στην αγορά σε παρτίδες. Οι εν λόγω παρτίδες πρέπει να είναι ομοιογενείς και να προσδιορίζονται χωριστά από τις υπόλοιπες παρτίδες φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

2.           Κατά την επεξεργασία, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση, παρτίδες φυτικού αναπαραγωγικού υλικού διαφορετικής καταγωγής μπορούν να ενωθούν σε μία νέα παρτίδα. Στην περίπτωση αυτή, ο επαγγελματίας διατηρεί αρχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων σχετικά με την καταγωγή των μεμονωμένων συστατικών μερών της νέας παρτίδας.

3.           Κατά την επεξεργασία, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση, οι παρτίδες του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού μπορούν να μοιράζονται σε δύο ή περισσότερες παρτίδες. Στην περίπτωση αυτή, ο επαγγελματίας διατηρεί αρχεία σχετικά με την καταγωγή των νέων παρτίδων.

4.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τη θέσπιση πρόσθετων κανόνων για συγκεκριμένα γένη ή είδη σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      μέγιστο μέγεθος των παρτίδων για την εξασφάλιση της ομοιογένειας του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

β)      σύνθεση των παρτίδων για τη διασφάλιση της διατήρησης της ταυτότητας του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

γ)      ταυτοποίηση των παρτίδων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

Άρθρο 18 Συσκευασίες, περιέκτες και δεμάτια, καθώς και κανόνες για τις μικρές συσκευασίες και μικρούς περιέκτες

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό διατίθεται στην αγορά ως μεμονωμένα φυτά ή σε συσκευασίες, περιέκτες ή δεμάτια.

2.           Οι συσκευασίες και οι περιέκτες κλείνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχτούν χωρίς να καταστραφεί το πώμα και, στην περίπτωση της συσκευασίας, χωρίς η συσκευασία να παρουσιάζει ενδείξεις παραβίασης.

3.           Τα δεμάτια πρέπει να δένονται κατά τρόπον ώστε το υλικό που αποτελεί μέρη των δεματίων να μην μπορεί να απομακρυνθεί χωρίς να καταστραφεί το δέσιμο ή τα δεσίματα.

4.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τον ορισμό κανόνων για συγκεκριμένα γένη ή είδη σε σχέση με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      το κλείσιμο, συμπεριλαμβανομένου του σφραγίσματος ή του εκ νέου σφραγίσματος, των συσκευασιών, των περιεκτών ή των δεματίων ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη ανάμειξη παρτίδων·

β)      την καθιέρωση απαίτησης σύμφωνα με την οποία το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό θα διατίθεται στο εμπόριο μόνο σε συσκευασίες, περιέκτες ή δεμάτια, ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα των παρτίδων.

5.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά ορισμένων γενών ή ειδών σε μικρές συσκευασίες, περιέκτες ή δεμάτια. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      τις μέγιστες διαστάσεις και όγκο των μικρών συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων·

β)      το χρώμα και το περιεχόμενο των ετικετών και τις μεθόδους επισήμανσης των μικρών συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων·

γ)      την εξέταση των μικρών συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων και του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που περιέχουν·

δ)      το κλείσιμο των μικρών συσκευασιών.

ΤΜΗΜΑ 4 απαιτησεις πιστοποιησης, ταυτοποιησης και επισημανσης

Άρθρο 19 Πιστοποίηση και ταυτοποίηση προβασικό, βασικού ή πιστοποιημένου υλικού, και ταυτοποίηση τυποποιημένου υλικού

1.           Το προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό πιστοποιείται και ταυτοποιείται μέσω επίσημης ετικέτας («επίσημη ετικέτα»).

2.           Οι επίσημες ετικέτες πιστοποιούν ότι το προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας όπως προβλέπεται στο άρθρο 16.

3.           Η πιστοποίηση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 βασίζεται σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, δειγματοληψία και δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 20 (στο εξής: «συστήματα πιστοποίησης») και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 26.

4.           Το τυποποιημένο υλικό ταυτοποιείται μέσω της ετικέτας του επαγγελματία («ετικέτα του επαγγελματία »).

5.           Οι ετικέτες των φορέων βεβαιώνουν ότι το τυποποιημένο υλικό συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 20 Συστήματα πιστοποίησης

1.           Τα συστήματα πιστοποίησης για το προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό καθορίζονται στο μέρος Γ του παραρτήματος ΙΙ.

2.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140, συμπληρώνοντας τα συστήματα πιστοποίησης. Κατά περίπτωση, στις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις είναι δυνατόν να καθορίζονται τα εν λόγω συστήματα, όπως αυτά προβλέπονται στο τμήμα Δ του παραρτήματος ΙΙ.

3.           Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς τεχνικές και επιστημονικές πρότυπες συστάσεις:

α)      τους κανόνες και τους κανονισμούς του προγράμματος σπόρων του ΟΟΣΑ·

β)      τα πρότυπα της ΟΕΕ/ΗΕ για τις πατάτες για σπορά·

γ)      τους κανόνες της ISTA για τη δειγματοληψία και τις δοκιμές· καθώς και

δ)      τους κανόνες του EPPO.

3.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για την τροποποίηση του μέρους Γ και του μέρους Δ του παραρτήματος ΙΙ με σκοπό την προσαρμογή τους στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Άρθρο 21 Περιεχόμενο της επίσημης ετικέτας και της ετικέτας του επαγγελματία

1.           Η επίσημη ετικέτα και η ετικέτα του επαγγελματία περιέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.           Η επίσημη ετικέτα και η ετικέτα του φορέα συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλη, τυπωμένη σε μία πλευρά, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και είναι εύκολα ορατή.

3.           Η επίσημη ετικέτα διαθέτει διακεκριμένο χρώμα ανά κατηγορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

4.           Σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 και το άρθρο 75 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.. ../... [Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants], η επίσημη ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο όπως ορίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

5.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων, πλέον των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, για τις επίσημες ετικέτες και τις ετικέτες των επαγγελματιών. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      τα χρώματα της ετικέτας για συγκεκριμένες κατηγορίες και άλλες ομάδες φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

β)      ενδείξεις σχετικά με τον αριθμό ετικέτας·

γ)      τις ενδείξεις των γενεών του προβασικού, βασικού, πιστοποιημένου και τυποποιημένου υλικού·

δ)      την ένδειξη των τύπων ποικιλιών, συμπεριλαμβανομένου των ενδοειδικών ή διαειδικών υβριδίων·

ε)      την ένδειξη των υποδιαιρέσεων των κατηγοριών που πληρούν διαφορετικές προϋποθέσεις·

στ)    στην περίπτωση μειγμάτων, την ένδειξη της επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότητας των διαφόρων συστατικών ανά είδος και, όπου ενδείκνυται, ανά ποικιλία·

ζ)      ενδείξεις σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση του υλικού.

6.           Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με την ετικέτα και τα έγγραφα που συνοδεύουν τους σπόρους που έχουν δεχθεί επέμβαση κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού.

7.           Η Επιτροπή αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τον/τους μορφότυπο/-τύπους της επίσημης ετικέτας και της ετικέτας του επαγγελματία. Οι εν λόγω μορφότυποι μπορούν να εγκρίνονται ανά γένη ή είδη. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

Άρθρο 22 Ευθύνη παραγωγής και επικόλλησης επίσημων ετικετών

Οι επίσημες ετικέτες παράγονται και τοποθετούνται από:

α)           τον επαγγελματία, υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής· ή

β)           την αρμόδια αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον επαγγελματία, ή όταν ο εν λόγω επαγγελματίας δεν διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1.

Άρθρο 23 Άδεια επαγγελματιών για τη διεξαγωγή πιστοποιήσεων και την παραγωγή επίσημων ετικετών

1.           Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιστρέψει στους επαγγελματίες να διεξάγουν την πιστοποίηση και να παράγουν τις επίσημες ετικέτες υπό επίσημη εποπτεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 στοιχείο α), μόνο εφόσον αυτοί πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας και συμμορφώνονται με τα συστήματα πιστοποίησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 παράγραφος 2, και, ανάλογα με την περίπτωση, πληρούν τις απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·

β)      διαθέτουν ή έχουν πρόσβαση σε επαρκή εξοπλισμό και εργαστήρια προκειμένου να εφαρμόζουν ορθά και αποτελεσματικά τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 20 παράγραφος 2, ιδιαιτέρως εξοπλισμό και εργαστήρια που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ)·

γ)      έχουν εντοπίσει και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας παραγωγής που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα και την ταυτότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, και τηρούν αρχεία σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης·

δ)      είναι σε θέση να εγγυώνται ότι οι παρτίδες παραμένουν ταυτοποιήσιμες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7·

ε)      έχουν θεσπίσει συστήματα και διατάξεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 8·

στ)    χρησιμοποιούν κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό επιθεώρησης και εργαστηρίων, ιδίως προσωπικό επιθεώρησης και εργαστηρίων που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο γ).

2.           Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται για συγκεκριμένα ή για όλα τα γένη ή είδη.

3.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τη συμπλήρωση των διατάξεων της παραγράφου 1, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ικανότητα των επαγγελματιών να διεξάγουν αξιόπιστη πιστοποίηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      την ειδίκευση, την κατάρτιση και τις δραστηριότητες των επαγγελματιών και άλλων προσώπων στα οποία οι επαγγελματίες ενδέχεται να αναθέσουν επιτόπιες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές·

β)      την καταλληλότητα των χώρων και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου εξοπλισμού προς χρήση από τους επαγγελματίες·

γ)      τις απαιτήσεις για τα εργαστήρια στα οποία μπορεί να αναθέτουν δοκιμές οι επαγγελματίες.

Άρθρο 24 Επίσημη επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές

1.           Για τους σκοπούς της επίσημης εποπτείας που αναφέρεται στο στοιχείο α) του άρθρου 22, οι αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, διεξάγουν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23.

2.           Για τους σκοπούς της επίσημης εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 22 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επιπλέον επίσημη επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμές σε ένα ποσοστό των καλλιεργειών στα αγροτεμάχια και στις παρτίδες του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, για να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση του εν λόγω υλικού με τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Η αναλογία καθορίζεται με βάση τον δυνητικό κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις.

3.           Εκτός από την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν περαιτέρω επιτόπιες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες ή δοκιμές, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον επαγγελματία.

4.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τη συμπλήρωση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      το ποσοστό των καλλιεργειών στα αγροτεμάχια που πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, για συγκεκριμένα γένη ή είδη·

β)      τις δραστηριότητες παρακολούθησης που θα διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 25 Επίσημες ετικέτες που παράγονται από τις αρμόδιες αρχές

Όταν οι επίσημες ετικέτες παράγονται από τις αρμόδιες αρχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 στοιχείο β), οι αρμόδιες αρχές διενεργούν όλες τις αναγκαίες επιτόπιες επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές σύμφωνα με τα συστήματα πιστοποίησης που θεσπίζονται με βάση το άρθρο 20 παράγραφος 2, για να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 26 Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

1.           Όταν μια αρμόδια αρχή διαπιστώνει, ύστερα από τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, ότι ένας επαγγελματίας δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, ζητεί από τον επαγγελματία να λάβει διορθωτικά μέτρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

2.           Η αρμόδια αρχή ανακαλεί ή τροποποιεί χωρίς καθυστέρηση και ανάλογα με την περίπτωση την εν λόγω άδεια, εάν ο επαγγελματίας δεν εφαρμόζει τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Άρθρο 27 Κοινοποίηση της προτιθέμενης παραγωγής και πιστοποίησης για προβασικό, βασικό και πιστοποιημένο υλικό

Οι επαγγελματίες ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σε εύθετο χρόνο σχετικά με την πρόθεσή τους να παράγουν προβασικό, βασικό και πιστοποιημένο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, και να διεξάγουν την πιστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να αναφέρει τα είδη και τις κατηγορίες φυτών.

Άρθρο 28 Παραγωγή ετικέτας επαγγελματία για τυποποιημένο υλικό

Οι ετικέτες των φορέων πρέπει να παράγονται και να επικολλώνται από τον επαγγελματία αφού επαληθεύσει, μέσω ίδιων επιθεωρήσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών, ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 29 Αναφορά σε παρτίδες

1.           Η επίσημη ετικέτα και η ετικέτα του επαγγελματία παράγονται με αναφορά σε παρτίδα. Επικολλώνται, κατά περίπτωση, στα μεμονωμένα φυτά ή στο εξωτερικό μέρος συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων.

2.           Εάν μια παρτίδα διαιρείται σε περισσότερες παρτίδες, εκδίδεται νέα επίσημη ετικέτα ή ετικέτα επαγγελματία για κάθε παρτίδα. Εάν περισσότερες παρτίδες συγχωνεύονται σε μία, εκδίδεται νέα επίσημη ετικέτα ή ετικέτα επαγγελματία για την εν λόγω νέα παρτίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Δοκιμές

Άρθρο 30 Δοκιμές για προβασικό, βασικό και πιστοποιημένο υλικό μετά την πιστοποίηση

1.           Μετά από την πιστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διεξάγουν δοκιμές στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (στο εξής: «δοκιμές μετά την πιστοποίηση») για να επιβεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και τα συστήματα πιστοποίησης που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2.

2.           Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και σχεδιάζουν τις μετά την πιστοποίηση δοκιμές με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας σχετικά με την πιθανή μη συμμόρφωση του αντίστοιχου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού με τις εν λόγω απαιτήσεις.

3.           Μετά την πιστοποίηση δοκιμές διεξάγονται μέσω δειγμάτων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή. Εκτιμούν την ταυτότητα και την καθαρότητα του σχετικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

4.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140, καθορίζοντας κανόνες για τις δοκιμές μετά την πιστοποίηση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκει σε συγκεκριμένα γένη ή είδη. Οι εν λόγω κανόνες λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Μπορεί να αφορούν τα ακόλουθα:

α)      την αναλογία δειγμάτων ανά γένη και είδη και κατηγορίες που υποβάλλονται σε δοκιμές·

β)      τη διαδικασία δοκιμής.

Άρθρο 31 Μη συμμόρφωση των επαγγελματιών με τις απαιτήσεις ποιότητας και τα συστήματα πιστοποίησης

1.           Σε περίπτωση που οι μετά την πιστοποίηση δοκιμές δείχνουν ότι το προβασικό, βασικό και πιστοποιημένο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό δεν έχει παραχθεί ή διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και με τα συστήματα πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι ο εμπλεκόμενος επαγγελματίας λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν ότι το επίμαχο υλικό είτε πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις είτε αποσύρεται από την αγορά.

2.           Εάν διαπιστωθεί επανειλημμένως, κατά τη διάρκεια των δοκιμών μετά την πιστοποίηση, ότι επαγγελματίας παράγει ή καθιστά διαθέσιμο στην αγορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που δεν είναι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 ή με τα συστήματα πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 20, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Μείγματα

Άρθρο 32 Μείγματα γενών και ειδών που καταγράφονται στο παράρτημα Ι

1.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την παραγωγή και την κυκλοφορία στην αγορά μειγμάτων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκουν σε διαφορετικά γένη ή είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, ή διαφορετικές ποικιλίες αυτών των γενών ή ειδών. Οι εν λόγω κανόνες μπορούν να παρεκκλίνουν από τις ακόλουθες διατάξεις:

α)      τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2·

β)      τις διατάξεις του άρθρου 17 για τις παρτίδες·

γ)      τις διατάξεις του άρθρου 18 σχετικά με τις συσκευασίες, τους περιέκτες και τα δέματα, και τους κανόνες για τις μικρές συσκευασίες και περιέκτες· καθώς και

δ)      τις διατάξεις του άρθρου 21, σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή της επίσημης ετικέτας και της ετικέτας του επαγγελματία.

2.           Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      τις μέγιστες διαστάσεις και όγκο των παρτίδων, των συσκευασιών, των περιεκτών ή των δεματίων·

β)      το χρώμα και το περιεχόμενο των ετικετών·

γ)      την ονομασία του μείγματος και την περιγραφή της σύνθεσης του μείγματος·

δ)      το κλείσιμο των συσκευασιών, περιεκτών ή δεμάτων·

ε)      τις απαιτήσεις για την παραγωγή και τις επιθεωρήσεις των εν λόγω μειγμάτων·

στ)    τις απαιτήσεις που διευκολύνουν την ιχνηλασιμότητα της επί τοις εκατό περιεκτικότητας των διαφόρων συστατικών που φαίνεται ανά είδος και, κατά περίπτωση, ανά ποικιλία.

Άρθρο 33 Μείγματα διαφύλαξης

1.           Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά μείγματος φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκει σε γένη ή είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, με φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει σε γένη ή είδη που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εφόσον το εν λόγω μείγμα πληροί και τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      συμβάλλει στη διατήρηση των γενετικών πόρων και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος·

β)      συνδέεται φυσικά με συγκεκριμένη περιοχή (στο εξής: «περιφέρεια καταγωγής»). Τέτοια μείγματα στο εξής αναφέρονται ως «μείγματα διαφύλαξης».

2.           Όταν μια αρμόδια αρχή επιτρέπει την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά ενός μείγματος διαφύλαξης, προσδιορίζει την περιφέρεια καταγωγής, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από τις αρχές ή οργανισμούς φυτογενετικών πόρων.

3.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τον καθορισμό, όσον αφορά όλα ή συγκεκριμένα γένη ή είδη, των ακόλουθων:

α)      της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)      των απαιτήσεων για τη χορήγηση άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιπλέον των απαιτήσεων που καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο·

γ)      των απαιτήσεων για τις συσκευασίες και τους περιέκτες μείγματος διαφύλαξης·

δ)      των απαιτήσεων επισήμανσης για τα μείγματα διαφύλαξης·

ε)      των κανόνων για την ταυτοποίηση της περιφέρειας καταγωγής ·

στ)    της υποχρέωσης για τους επαγγελματίες να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά μειγμάτων διαφύλαξης·

ζ)      της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Παρεκκλίσεις

ΤΜΗΜΑ 1 Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις καταχώρισης

Άρθρο 34 Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ποικιλιών των οποίων εκκρεμεί η καταχώριση

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε επαγγελματίες, για καθορισμένη χρονική περίοδο, να διαθέτουν στην αγορά για δοκιμές και δοκιμασίες στον αγρό ή σε άλλους χώρους παραγωγής μέγιστες ποσότητες φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ανήκει σε ποικιλία που δεν έχει καταχωριστεί σε εθνικό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το άρθρο 79, ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1.

2.           Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται μόνο εάν το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ανήκει σε ποικιλία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 66 για την καταχώριση σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή για την καταχώριση στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το άρθρο 94.

3.           Για την απόκτηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο επαγγελματίας υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου πρέπει να διεξαχθούν οι σχετικές δοκιμές και δοκιμασίες μια αίτηση με τις εξής πληροφορίες:

α)      περιγραφή των προτεινόμενων δοκιμών και δοκιμασιών·

β)      τους στόχους που επιδιώκουν οι εν λόγω προτεινόμενες δοκιμές και δοκιμασίες·

γ)      τις τοποθεσίες στις οποίες πρέπει να διενεργηθούν αυτές οι δοκιμές και δοκιμασίες·

δ)      την προσωρινή ονομασία της ποικιλίας που αναφέρεται στην αίτηση για καταχώριση·

ε)      τη διαδικασία για τη συντήρηση της ποικιλίας·

στ)    τις πληροφορίες σχετικά με την αρχή ενώπιον της οποίας εκκρεμεί η αίτηση καταχώρισης της ποικιλίας, και τον αριθμό αναφοράς που δίδεται στην εν λόγω αίτηση·

ζ)      τη διάρκεια της άδειας που ζητείται·

η)      τις ποσότητες του υλικού που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά.

4.           Τα κράτη μέλη των οποίων οι αρμόδιες αρχές έχουν χορηγήσει την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνουν τα λοιπά κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φυτικών ποικιλιών (στο εξής: «ο Οργανισμός»).

5.           Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη σχετικά με τις άδειες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος σύμφωνα με την παράγραφο 3.

6.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 140, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των παραγράφων 1, 2 και 3 με τον καθορισμό απαιτήσεων σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      την επισήμανση των συσκευασιών, καθώς και

β)      τις μέγιστες ποσότητες που μπορούν να διατίθενται στην αγορά για συγκεκριμένα γένη και είδη, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 35 Παρεκκλίσεις στις απαιτήσεις καταχώρισης στην περίπτωση προσωρινών δυσκολιών στον εφοδιασμό

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 παράγραφος 1, και προκειμένου να εξαλειφθούν προσωρινές δυσκολίες στον γενικό εφοδιασμό φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ενδέχεται να ανακύψουν στην Ένωση, η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά το οποίο ανήκει σε ποικιλία που δεν περιλαμβάνεται σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις μπορούν να καθορίζουν τις μέγιστες ποσότητες που μπορούν να διατίθενται στην αγορά ανά γένη ή είδη.

2.           Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3.

3.           Οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγούνται βάσει αιτιολογημένης αίτησης που υποβάλλει το οικείο κράτος μέλος.

4.           Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνον εάν η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι αναγκαία και αναλογική προς τον στόχο της εξάλειψης των προσωρινών δυσκολιών στον γενικό εφοδιασμό του σχετικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

5.           Η ετικέτα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να είναι χρώματος καφέ. Αναγράφει ότι το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό ανήκει σε μη καταχωρισμένη ποικιλία.

Άρθρο 36 Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις καταχώρισης στην περίπτωση φυτικού αναπαραγωγικού υλικού για εξειδικευμένες αγορές

1.           Το άρθρο 14 παράγραφος 1 δεν ισχύει για φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      διατίθεται στην αγορά σε μικρές ποσότητες από πρόσωπα εκτός των επαγγελματιών, ή από επαγγελματίες που απασχολούν όχι περισσότερα από δέκα άτομα και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ·

β)      φέρει την ένδειξη «υλικό εξειδικευμένης αγοράς».

Το εν λόγω φυτικό αναπαραγωγικό υλικό αναφέρεται στο εξής ως «υλικό εξειδικευμένης αγοράς».

2.           Τα πρόσωπα που παράγουν υλικό εξειδικευμένης αγοράς τηρούν αρχεία με τις ποσότητες υλικού που παράγονται και διατίθενται στην αγορά, ανά γένη, είδη ή τύπο υλικού. Κατόπιν αιτήσεως, θα διαθέτουν τα εν λόγω αρχεία στην αρμόδια αρχή.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140, για τον καθορισμό, όσον αφορά την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα στην αγορά υλικού εξειδικευμένης αγοράς που ανήκει σε συγκεκριμένα γένη ή είδη, ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

α)      του μέγιστου μεγέθους των συσκευασιών, περιεκτών ή δεματίων·

β)      των απαιτήσεων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τις παρτίδες και την επισήμανση του υλικού εξειδικευμένης αγοράς·

γ)      λεπτομερειών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά.

ΤΜΗΜΑ 2 Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις παραωγής και ποιότητας

Άρθρο 37 Μειωμένες απαιτήσεις βλαστικότητας και άλλες μειωμένες απαιτήσεις ποιότητας στην περίπτωση προσωρινών δυσκολιών στον εφοδιασμό

1.           Για να αρθούν οι προσωρινές δυσκολίες στον γενικό εφοδιασμό φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ενδέχεται να προκύψουν σε κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει τη διαθεσιμότητα στην αγορά σπόρων προς σπορά με μειωμένη βλαστικότητα υπό την προϋπόθεση ότι η ικανότητα αυτή είναι μικρότερη λιγότερο από 5 % από τη βλαστικότητα που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται βάσει αιτιολογημένης αίτησης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

Η ετικέτα των σπόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναφέρει το πραγματικό χαμηλότερο ποσοστό βλάστησης.

2.           Για να αρθούν οι προσωρινές δυσκολίες στον γενικό εφοδιασμό φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί να επιτρέψει τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά με μειωμένες απαιτήσεις ποιότητας εκτός των απαιτήσεων περί βλαστικότητας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε σχέση με τις απαιτήσεις ποιότητας που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Η εν λόγω άδεια χορηγείται βάσει αιτιολογημένης αίτησης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επαγγελματία για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

Η ετικέτα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να είναι καφέ χρώματος. Αναγράφει επίσης ότι το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό συμμορφώνεται με απαιτήσεις ποιότητας χαμηλότερες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

3.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη κάθε έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.           Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με εκτελεστικές πράξεις, κατά πόσον οι άδειες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 ή 2 πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων αυτών, ή κρίνονται ακατάλληλα ή δυσανάλογα για την επίτευξη των στόχων των εν λόγω παραγράφων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

ΤΜΗΜΑ 3 Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις επισήμανσης, πιστοποιησης και ταυτοποίησης

Άρθρο 38 Φυτικό αναπαραγωγικού υλικό το οποίο δεν έχει λάβει οριστική πιστοποίηση

1.           Τα φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εκτός από τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 39, το οποίο έχει συλλεχθεί σε ένα κράτος μέλος, αλλά δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί οριστικά ως μητρικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, μπορεί να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά με αναφορά στις εν λόγω κατηγορίες, εάν:

α)      πριν από την έναρξη της συγκομιδής, η αρμόδια αρχή έχει διενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση και έχει επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση του εν λόγω υλικού με τις απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2·

β)      το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό χαρακτηρίζεται ως υλικό που δεν έχει λάβει οριστική πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 19· και

γ)      πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6.

2.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνο από έναν επαγγελματία σε έναν άλλο, χωρίς να μεταβιβάζεται περαιτέρω σε άλλο πρόσωπο.

3.           Ο επαγγελματίας ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή σχετικά με την πρόθεσή του να διαθέσει στην αγορά φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.           Εάν το κράτος μέλος όπου έχει συλλεχθεί το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (στο εξής: «κράτος μέλος παραγωγής») είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος όπου το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 (στο εξής: «κράτος μέλος πιστοποίησης»), οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα στην αγορά του εν λόγω υλικού.

5.           Κατόπιν αιτήματος, το κράτος μέλος παραγωγής παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες παραγωγής στο κράτος μέλος πιστοποίησης. Το κράτος μέλος πιστοποίησης παρέχει πληροφορίες στο κράτος μέλος παραγωγής σχετικά με τις ποσότητες που πιστοποιούνται.

6.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όσον αφορά τα εξής:

α)      τις συσκευασίες, τους περιέκτες και τα δεμάτια, καθώς και κανόνες για τις μικρές συσκευασίες και περιέκτες·

β)      την επισήμανση του εν λόγω υλικού.

7.           Τα φυτικό αναπαραγωγικό υλικό εκτός από τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 39, το οποίο έχει συλλεχθεί σε τρίτη χώρα, αλλά δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί οριστικά ως προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, μπορεί να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά με αναφορά σε αυτές τις κατηγορίες, εάν:

α)      έχει εγκριθεί απόφαση περί ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 144 σχετικά με την εν λόγω τρίτη χώρα,

β)      πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) και στις παραγράφους 2 και 3 και οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 6,

γ)      οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τη διαθεσιμότητα στην αγορά του εν λόγω υλικού, και

δ)      κατόπιν αιτήσεως, οι αρμόδιες αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες παραγωγής στο κράτος μέλος πιστοποίησης.

8.           Για τον σκοπό αυτό, οι αναφορές που γίνονται στα κράτη μέλη παραγωγής σε αυτές τις παραγράφους νοούνται ως αναφορές στην εν λόγω τρίτη χώρα, και οι αναφορές σε αυτές τις παραγράφους στις απαιτήσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 νοούνται ως αναφορές σε αντίστοιχες απαιτήσεις.

Άρθρο 39 Σπόροι που δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις βλαστικότητας

1.           Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο τη διαθεσιμότητα στην αγορά σπόρων ως προβασικό, βασικό και πιστοποιημένο υλικό χωρίς να έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί οι απαιτήσεις βλαστικότητας που έχουν τεθεί δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2, εάν αυτό θεωρείται σημαντικό να διατεθούν ταχέως στην αγορά σπόροι προς σπορά.

2.           Οι σπόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο μία φορά, από έναν επαγγελματία σε έναν άλλο χωρίς να μεταβιβάζονται περαιτέρω σε άλλο πρόσωπο, βάσει έκθεσης προσωρινής ανάλυσης σχετικά με τη βλαστικότητα.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 140, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους οι σπόροι συγκεκριμένων γενών ή ειδών μπορούν να καθίστανται διαθέσιμοι στην αγορά ως προβασικό, βασικό ή πιστοποιημένο υλικό σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα:

α)      τις απαιτήσεις επισήμανσης·

β)      τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο σπόρος αυτός θα μπορεί να διατίθεται στην αγορά· καθώς και

γ)      το περιεχόμενο μιας προσωρινής αναλυτικής έκθεσης όσον αφορά τη βλαστικότητα.

Τμήμα 4 Παρεκκλίσεις από διαφορεσ απαιτήσεις

Άρθρο 40 Αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας

1.           Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει στα κράτη μέλη, με εκτελεστικές πράξεις, να εγκρίνουν αυστηρότερες απαιτήσεις παραγωγής και ποιότητας από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, ή αυστηρότερους κανόνες πιστοποίησης από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

2.           Για να λάβουν την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση στην οποία θα αναφέρουν:

α)      σχέδιο διατάξεων που περιέχουν τις προτεινόμενες απαιτήσεις·

β)      αιτιολόγηση σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των εν λόγω απαιτήσεων· καθώς και

γ)      εάν οι προτεινόμενες απαιτήσεις θα είναι μόνιμες ή για συγκεκριμένη περίοδο.

3.           Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)      η εφαρμογή του σχεδίου διατάξεων, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2, διασφαλίζει τη βελτίωση της ποιότητας του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, την προστασία του περιβάλλοντος ή την αειφορία της γεωργικής ανάπτυξης· καθώς και

β)      οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αναγκαίες και ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Άρθρο 41 Μέτρα έκτακτης ανάγκης

1.           Όταν το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και το περιβάλλον, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση, με εκτελεστικές πράξεις, κάθε ενδεδειγμένο προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

2.           Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να λαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους μέλους. Εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3.

3.           Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν τον περιορισμό και/ή την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 4.

4.           Όταν ένα κράτος μέλος πληροφορεί επίσημα την Επιτροπή για την ανάγκη λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης και η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει κάθε ενδεδειγμένο προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξεις για τον περιορισμό ή την απαγόρευση, εντός του εδάφους του εν λόγω κράτους μέλους, της διαθεσιμότητας στην αγορά του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχει θεσπίσει, αιτιολογώντας την απόφασή του.

5.           Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, ότι τα εθνικά προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να διατηρήσει τα προσωρινά του εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης έως την ημερομηνία εφαρμογής των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

6.           Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των μέτρων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 που απαγορεύουν ή περιορίζουν την καλλιέργεια ΓΤΟ.

Άρθρο 42 Προσωρινά πειράματα

1.           Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει την οργάνωση προσωρινών πειραμάτων για τον προσδιορισμό βελτιωμένων εναλλακτικών λύσεων για τα μέτρα που καθορίζονται ή θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος τμήματος. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις δύνανται να προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος μέρους. Εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3.

2.           Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να διευκρινίζουν τα γένη ή είδη, τους όρους του πειράματος ανά γένη ή είδη, τη διάρκεια των πειραμάτων, και τις υποχρεώσεις παρακολούθησης και αναφοράς των συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των τεχνικών για την αναπαραγωγή, την παραγωγή και τον έλεγχο του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού.

3.           Η διάρκεια πειράματος δεν υπερβαίνει τους επτά βλαστικούς κύκλους του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Εισαγωγές και εξαγωγές από και προς τρίτες χώρες

ΤΜΗΜΑ 1 Εισαγωγές

Άρθρο 43 Εισαγωγές βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την ισοδυναμία

Φυτικό αναπαραγωγικό υλικό μπορεί να εισάγεται από τρίτες χώρες μόνον εάν διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44, ότι πληροί απαιτήσεις ισοδύναμες με τις ισχύουσες για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά της Ένωσης.

Άρθρο 44 Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ισοδυναμία

1.           Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό συγκεκριμένων γενών, ειδών ή κατηγοριών που παράγεται σε τρίτη χώρα, ή σε συγκεκριμένες περιοχές τρίτης χώρας, πληροί απαιτήσεις ισοδύναμες με εκείνες που ισχύουν για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που παράγεται και διατίθεται στην αγορά της Ένωσης, με βάση:

α)      τη διεξοδική εξέταση των πληροφοριών και των στοιχείων που παρέχονται από την τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 124 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.. ../... [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on official controls]· καθώς και

β)      το ικανοποιητικό αποτέλεσμα ελέγχου που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.. ../... [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on official controls].

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

2.           Κατά την έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή εξετάζει αν:

α)      οι έλεγχοι για τη συντήρηση ποικιλιών που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτη χώρα παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 86, εάν οι ποικιλίες που έχουν καταχωριστεί σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών πρέπει να διατηρηθούν στην εν λόγω τρίτη χώρα· καθώς και

β)      οι απαιτήσεις της τρίτης χώρας σχετικά με την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά:

i)        παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τις απαιτήσεις παραγωγής που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ, και τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2·

ii)       παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ, καθώς και με τις απαιτήσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2·

iii)      παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστοποίησης του μέρους Γ του παραρτήματος II, και με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1·

iv)      παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

3.           Για τους σκοπούς της έκδοσης των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls] σχετικά με την έγκριση των ελέγχων πριν από την εξαγωγή που διενεργούνται από τρίτες χώρες.

            Άρθρο 45 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην περίπτωση εισαγωγών

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που εισάγεται από τρίτες χώρες διατίθεται στην αγορά μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)      ένδειξη ότι το εν λόγω φυτικό αναπαραγωγικό υλικό «πληροί τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ»·

β)      το είδος, την ποικιλία, την κατηγορία και τον αριθμό παρτίδας του εν λόγω φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

γ)      την ημερομηνία επίσημου κλεισίματος, σε περίπτωση που διατίθεται στην αγορά σε περιέκτες, συσκευασίες ή δεμάτια·

δ)      την τρίτη χώρα παραγωγής και την αντίστοιχη αρμόδια αρχή·

ε)      ενδεχομένως, την τελευταία τρίτη χώρα από την οποία εισάγεται το εισαγόμενο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό·

στ)    το δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος του εισαγόμενου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού ή τον δηλωμένο αριθμό των εισαγόμενων παρτίδων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·

ζ)      το πρόσωπο που εισάγει το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

2.           Οι αναφερθείσες στην παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται:

α)      στην περίπτωση προβασικού, βασικού ή πιστοποιημένου υλικό, σε επίσημο έγγραφο, ή σε μια πρόσθετη επίσημη ετικέτα·

β)      στην περίπτωση τυποποιημένου αναπαραγωγικού υλικού, στην ετικέτα του επαγγελματία.

ΤΜΗΜΑ 2 Εξαγωγές

Άρθρο 46 Εξαγωγές από την Ένωση

1.           Σε περίπτωση που οι εξαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα διέπονται από συμφωνία με αυτή την τρίτη χώρα, οι εν λόγω εξαγωγές πρέπει να συμμορφώνονται με αυτή τη συμφωνία.

2.           Σε περίπτωση που οι εξαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα δεν διέπονται από συμφωνία με τη χώρα αυτή, οι εξαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τρίτης χώρας προς την οποία πρόκειται να εξαχθεί το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

3.           Σε περίπτωση που οι εξαγωγές φυτικού αναπαραγωγικού υλικού σε τρίτη χώρα δεν διέπονται ούτε από συμφωνία με τρίτη χώρα ούτε από τους κανόνες της τρίτης χώρας προς την οποία πρόκειται να εξαχθεί το εν λόγω φυτό αναπαραγωγικό υλικό, ισχύουν οι απαιτήσεις για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά στο εσωτερικό της επικράτειας της Ένωσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 13 έως 42.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά που δεν ανήκει σε γένη και είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι

Άρθρο 47 Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται στην παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά που ανήκει σε γένη και είδη εκτός εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 48 Βασικές απαιτήσεις

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      είναι οπτικώς ελεύθερο ελαττωμάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρησιμότητά του για τους σκοπούς που προορίζεται·

β)      διαθέτει βλαστική ευρωστία και τις ενδεδειγμένες διαστάσεις όπως ενδείκνυται για τα συγκεκριμένα γένη και είδη, προκειμένου να εξασφαλίζεται η χρησιμότητά του για τους σκοπούς που προορίζεται·

γ)      στην περίπτωση σπόρων, έχει ικανοποιητική βλαστικότητα, όπως ενδείκνυται για τα συγκεκριμένα γένη και είδη, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατάλληλος αριθμός φυτών ανά έκταση μετά τη σπορά, και να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση και ποιότητα παραγωγής·

δ)      εάν διατεθεί στην αγορά με αναφορά σε ποικιλία, διαθέτει επαρκή ταυτότητα και καθαρότητα ποικιλίας όπως ενδείκνυται για τα συγκεκριμένα γένη και είδη, ώστε να εξασφαλίζονται οι ενημερωμένες επιλογές των χρηστών·

ε)      πρέπει τουλάχιστον κατά την οπτική εξέταση, να είναι ουσιαστικά ελεύθερο επιβλαβών οργανισμών που υποβαθμίζουν την ποιότητα, ή από σημεία ή συμπτώματα αυτών, τα οποία μειώνουν τη χρησιμότητά του,

2.           Εκτιμάται η συμμόρφωση με τα στοιχεία α), β). γ), δ) και ε) της παραγράφου 1 ενόψει των ισχυουσών διεθνών πρότυπων συστάσεων:

α)      τους κανόνες και τους κανονισμούς του προγράμματος σπόρων του ΟΟΣΑ·

β)      τα πρότυπα της ΟΕΕ/ΗΕ για τις πατάτες για σπορά

γ)      τους κανόνες για τη δειγματοληψία και τις δοκιμές της Διεθνούς Ένωσης Ελέγχου Σπόρων ISTA για τα σχετικά είδη·

δ)      και τους κανόνες του EPPO.

3.           Όπου δεν υπάρχουν διεθνείς πρότυπες συστάσεις για τα σχετικά γένη ή είδη, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α), β), γ), δ) και ε) εκτιμάται βάσει των σχετικών εθνικών προτύπων του κράτους μέλους όπου το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά.

4.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό διατίθεται στην αγορά σε παρτίδες. Σε περίπτωση που παρτίδες φυτικού αναπαραγωγικού υλικού διαφορετικής καταγωγής συγχωνεύονται σε μια νέα παρτίδα και συνενώνονται κατά τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά ή την παράδοση, ο επαγγελματίας τηρεί αρχεία όπου περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση και την καταγωγή των επιμέρους στοιχείων των νέων παρτίδων.

Εάν μια παρτίδα χωρίζεται σε περισσότερες παρτίδες, ο επαγγελματίας τηρεί αρχεία για κάθε νέα παρτίδα και την καταγωγή της.

Άρθρο 49 Επισήμανση

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, όταν διατίθεται στην αγορά, συνοδεύεται από ετικέτα που αναγράφει τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ.

2.           Η ετικέτα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παράγεται από τον επαγγελματία και είναι διαφανής και ανεξίτηλη. Επικολλάται στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας, του περιέκτη ή του δεματίου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Η ετικέτα πρέπει να τυπώνεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

3.           Όταν διατίθεται στην αγορά αναπαραγωγικό υλικό με αναφορά σε γένη ή είδη και όχι σε ποικιλία, ο επαγγελματίας αναγράφει στην ετικέτα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 το είδος ή την ομάδα ειδών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση με οποιαδήποτε ονομασία ποικιλίας.

4.           Το χρώμα και η μορφή της ετικέτας είναι σαφώς διακριτά από το χρώμα και τον μορφότυπο των επίσημων ετικετών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1.

5.           Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 49 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με την ετικέτα και έγγραφα που συνοδεύουν τους σπόρους που έχουν δεχθεί επέμβαση κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 50 Διαθεσιμότητα στην αγορά με αναφορά σε ποικιλίες

1.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό διατίθεται στην αγορά με ένδειξη της ποικιλίας μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      η ποικιλία είναι προστατευόμενη νομικώς από δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, ή σύμφωνα με εθνικές διατάξεις·

β)      η ποικιλία είναι καταχωρισμένη σε εθνικό μητρώο ποικιλιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 52·

γ)      η ποικιλία έχει εγγραφεί σε κάθε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό κατάλογο με επίσημη ή επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή και ονομασία.

2.           Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) φέρει την ίδια ονομασία ποικιλίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Όπου η ποικιλία δεν προστατεύεται από δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας ή δεν είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με τον τίτλο IV, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), αλλά έχει εισαχθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό κατάλογο με επίσημη ή επίσημα αναγνωρισμένη ονομασία όπως αναφέρεται στα στοιχεία β) και γ) της εν λόγω παραγράφου, ο επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή του οργανισμού σχετικά με την καταλληλότητα της ονομασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64. Ύστερα από τέτοιο αίτημα, ο Οργανισμός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σύσταση σχετικά με την καταλληλότητα της ονομασίας της ποικιλίας, όπως ζήτησε ο αιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 64.

ΤΙΤΛΟΣ IV Καταχώριση ποικιλιών σε εθνικά μητρώα και στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Καθορισμός εθνικών μητρώων και του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών

Άρθρο 51 Καθορισμός εθνικών μητρώων ποικιλιών

1.           Κάθε κράτος μέλος καθορίζει, δημοσιεύει και επικαιροποιεί ενιαίο εθνικό μητρώο ποικιλιών και κλώνων (στο εξής «εθνικό μητρώο ποικιλιών»).

2.           Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το μορφότυπο των εθνικών μητρώων ποικιλιών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

Άρθρο 52 Καθορισμός του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών

1.           Ο Οργανισμός καθορίζει, δημοσιεύει και επικαιροποιεί ενιαίο μητρώο ποικιλιών και κλώνων (στο εξής «ενωσιακό μητρώο ποικιλιών»).

Το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών περιλαμβάνει τα εξής:

α)      ποικιλίες και κλώνους άμεσα καταχωρισμένους στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο V· καθώς και

β)      ποικιλίες και κλώνους καταχωρισμένους σε εθνικά μητρώα ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο IV, όπως κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στον οργανισμό σύμφωνα με το κεφάλαιο VI.

2.           Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, το μορφότυπο του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Περιεχόμενο των εθνικών μητρώων και του ενωσιακού μητρώου ποικιλιών

Άρθρο 53 Στοιχεία που αφορούν ποικιλίες

1.           Για τις ποικιλίες, τα εθνικά μητρώα και το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)      το όνομα του γένους ή είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία·

β)      την ονομασία της ποικιλίας και, για τις ποικιλίες που διατίθενται στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση, τα συνώνυμά τους·

γ)      το ονοματεπώνυμο και, κατά περίπτωση, τον αριθμό αναφοράς του αιτούντος·

δ)      την ημερομηνία καταχώρισης της ποικιλίας και, κατά περίπτωση, την ανανέωση της καταχώρισης·

ε)      την ημερομηνία λήξης της ισχύος της καταχώρισης·

στ)    την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας, ή, κατά περίπτωση, την επισήμως αναγνωρισμένη περιγραφή της ποικιλίας με ένδειξη της/των περιφέρειας/-ών όπου η ποικιλία καλλιεργούνταν ιστορικά και στην/-ις οποία/-ες είναι φυσικά προσαρμοσμένη («περιφέρεια/-ες καταγωγής»)·

ζ)      το όνομα του επαγγελματία που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση της ποικιλίας·

η)      κατά περίπτωση, την ένδειξη ότι η ποικιλία περιέχει γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό·

i)       κατά περίπτωση, την ένδειξη ότι η ποικιλία αποτελεί συνιστώσα ποικιλία άλλης καταχωρισμένης ποικιλίας·

ι)       κατά περίπτωση, την ένδειξη ότι το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει στην ποικιλία παράγεται και διατίθεται στην αγορά μόνο με μορφή έρριζων υποκειμένων·

ια)     κατά περίπτωση, περίληψη των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διεξάγονται για την ικανοποιητική αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 58, ή την αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 59.

2.           Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο ζ), τα ονόματα των επαγγελματιών δεν χρειάζεται να αναφέρονται στο μητρώο όταν διάφοροι επαγγελματίες είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση της ποικιλίας ή του κλώνου. Στην περίπτωση αυτή, τα εθνικά μητρώα ποικιλιών και το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών αναφέρουν την αρμόδια υπηρεσία η οποία διαθέτει τον κατάλογο των ονομάτων των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση της ποικιλίας.

Άρθρο 54 Στοιχεία που αφορούν κλώνους

Για τους κλώνους, τα εθνικά μητρώα και το ενωσιακό μητρώα ποικιλιών περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)           το όνομα του γένους ή είδους στο οποίο ανήκει ο κλώνος·

β)           τον αριθμό αναφοράς με τον οποίο η ποικιλία στην οποία ανήκει ο κλώνος είναι καταχωρισμένη στο εθνικό μητρώο ποικιλιών, ή το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών·

γ)           την ονομασία της ποικιλίας στην οποία ανήκει ο κλώνος και, για τις ποικιλίες που διατίθενται στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την περίπτωση τα συνώνυμά τους·

δ)           την ημερομηνία καταχώρισης του κλώνου και, κατά περίπτωση, την ανανέωση της καταχώρισης·

ε)           τη λήξη ισχύος της καταχώρισης·

στ)         κατά περίπτωση, την ένδειξη ότι η ποικιλία στην οποία ανήκει ο κλώνος έχει καταχωριστεί με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας καταγωγής αυτής της ποικιλίας·

ζ)           κατά περίπτωση, την ένδειξη ότι ο κλώνος περιέχει ή αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό.

Άρθρο 55 Επιπλέον στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών

Στην περίπτωση ποικιλίας ή κλώνου που κοινοποιείται από κράτος μέλος στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου VI, το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54:

α)           το όνομα των κρατών μελών που έχουν θεσπίσει το/τα σχετικό/-ά εθνικό/-ά μητρώο/-α ποικιλιών· καθώς και

β)           την αναφορά στο πλαίσιο της οποίας η ποικιλία ή ο κλώνος έχει καταχωριστεί στο/-α εθνικό/-ά μητρώο/-α ποικιλιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Απαιτήσεις καταχώρισης στα εθνικά μητρώα και το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών

ΤΜΗΜΑ 1 Ποικιλίες

Άρθρο 56 Απαιτήσεις καταχώρισης για ποικιλίες

1.           Οι ποικιλίες μπορούν να καταχωρίζονται στο εθνικό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο IV ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο V, μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      φέρουν ονομασία που κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με το άρθρο 64·

β)      δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών ή το περιβάλλον·

γ)      σε περίπτωση ποικιλιών που ανήκουν σε γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό, ο εν λόγω Οργανισμός είναι εγκεκριμένος προς καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

2.           Για να καταχωριστούν σε εθνικό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο IV, οι ποικιλίες πληρούν, πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      διαθέτουν επίσημη περιγραφή που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διακριτότητας, της ομοιομορφίας και της σταθερότητας που καθορίζονται στα άρθρα 60, 61 και 62, ή παρέχονται με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή σύμφωνα με το άρθρο 57·

β)      σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχή ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, έχουν ικανοποιητική αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 58·

γ)      σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6, έχουν αειφόρο αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 59.

3.           Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2 σημεία β) και γ) δεν ισχύουν για τις ακόλουθες ποικιλίες:

α)      ποικιλίες που παρέχονται μόνο με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή·

β)      ποικιλίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως συστατικά για τη δημιουργία ή την παραγωγή άλλων ποικιλιών.

4.           Για να καταχωρίζονται στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο V, οι ποικιλίες πληρούν, εκτός από τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      διαθέτουν επίσημη περιγραφή που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διακριτότητας, της ομοιομορφίας και της σταθερότητας που καθορίζονται στα άρθρα 60, 61 και 62·

β)      δεν ανήκουν σε γένη ή είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχή ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5·

γ)      σε περίπτωση που ανήκουν σε γένη ή είδη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ένωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6, έχουν αειφόρο αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 59·

δ)      δεν χρησιμοποιούνται ως απλά συστατικά μέρη για τη δημιουργία ή την παραγωγή άλλων ποικιλιών.

5.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140 καταγράφοντας τα γένη ή τα είδη με ιδιαίτερη σημασία για την ικανοποιητική ανάπτυξη της γεωργίας στην 'Ένωση. Τα εν λόγω γένη ή είδη απαριθμούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος IV.

6.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140 καταγράφοντας τα γένη ή τα είδη με ιδιαίτερη σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην 'Ένωση. Τα εν λόγω γένη ή είδη απαριθμούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος IV.

Άρθρο 57 Καταχώριση των ποικιλιών με επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή

1.           Μια ποικιλία μπορεί να καταχωρίζεται στο εθνικό μητρώο ποικιλιών με βάση επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      σε περίπτωση που η ποικιλία είχε προηγουμένως καταχωριστεί σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών και φυτικό αναπαραγωγικό υλικό που ανήκει στην εν λόγω κατηγορία διατέθηκε στην αγορά πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού·

β)      σε περίπτωση που η ποικιλία υπήρξε προηγουμένως καταχωρισμένη σε οποιοδήποτε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών βάσει τεχνικής εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 71, αλλά έχει διαγραφεί από τα εν λόγω μητρώα για πάνω από πέντε έτη πριν την υποβολή της τρέχουσας αίτησης και δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 60, 61 και 62 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και 59 παράγραφος 1.

2.           Για να καταχωριστεί ποικιλία με βάση επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή, πρέπει να πληρούνται, επιπλέον της παραγράφου 1, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      παράγεται στην/στις περιφέρεια/-ες καταγωγής·

β)      δεν περιλαμβάνεται σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών ως ποικιλία με επίσημη περιγραφή·

γ)      δεν προστατεύεται από ενωσιακό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94, ή από εθνικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας και δεν αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούς αίτησης για το εν λόγω δικαίωμα.

3.           Μετά την καταχώριση μιας ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν συμπληρωματική/-ές περιφέρεια/-ες καταγωγής για τη συγκεκριμένη ποικιλία.

4.           Η επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      η περιγραφή βασίζεται, κατά περίπτωση, σε πληροφορίες από αρχές φυτογενετικών πόρων ή από οργανισμούς αναγνωρισμένους για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη· καθώς και

β)      η ακρίβειά της θα μπορούσε να υποστηριχτεί από προηγούμενες επίσημες επιθεωρήσεις ή ανεπίσημες εξετάσεις ή τη γνώση που αποκτήθηκε από την πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, της αναπαραγωγής και της χρήσης.

Άρθρο 58 Ικανοποιητική αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση

1.           Για την εφαρμογή του άρθρου 56 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι ποικιλίες θεωρείται ότι έχουν ικανοποιητική αξία για καλλιέργεια και/ή χρήση εάν, σε σύγκριση με άλλες ποικιλίες οι οποίες εξετάσθηκαν κάτω από παρόμοιες αγροκλιματικές συνθήκες και παρόμοια συστήματα παραγωγής, τα χαρακτηριστικά τους στο σύνολό τους παρέχουν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή σε οποιαδήποτε περιφέρεια, σαφή βελτίωση είτε για την καλλιέργεια γενικά είτε για τις ειδικές χρήσεις των καλλιεργειών ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

2.           Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ικανοποιητικής αξίας για καλλιέργεια και/ή χρήση των ποικιλιών προς καταχώριση στο εθνικό τους μητρώο ποικιλιών. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α)      ποιότητα και γεωπονικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων·

β)      καταλληλότητα για καλλιέργεια σε παραγωγικά συστήματα παραγωγής με βάση την αντοχή και τις χαμηλές εισροές, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων για τη βιολογική γεωργική παραγωγή.

Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει τους εν λόγω κανόνες και τους κοινοποιεί στον Οργανισμό, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 59 Αειφόρος αξία όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση

1.           Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο γ) και της παραγράφου 3 στοιχείο γ) του άρθρου 56, οι ποικιλίες θεωρείται ότι διαθέτουν πιστοποιητικό αειφόρου αξίας όσον αφορά την καλλιέργεια και/ή τη χρήση εάν, σε σύγκριση με άλλες ποικιλίες οι οποίες εξετάσθηκαν κάτω από παρόμοιες αγροκλιματικές συνθήκες και παρόμοια συστήματα παραγωγής, τα χαρακτηριστικά τους στο σύνολό τους παρέχουν, τουλάχιστον όσον αφορά την ευαισθησία σε επιβλαβείς οργανισμούς, τις εισροές, την ευαισθησία σε ανεπιθύμητες ουσίες ή την προσαρμογή σε αποκλίνουσες αγροκλιματικές συνθήκες, σαφή βελτίωση είτε για καλλιέργεια γενικά είτε για τις ειδικές χρήσεις των καλλιεργειών ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

2.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τις εξετάσεις για τον προσδιορισμό της αειφόρου αξίας καλλιέργειας και/ή χρήσης των ποικιλιών. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

α)      ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς οργανισμούς·

β)      μειωμένη ανάγκη για εισροή συγκεκριμένων πόρων·

γ)      μειωμένη περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες· ή

δ)      αυξημένη προσαρμογή σε αποκλίνοντα αγροκλιματολογικά περιβάλλοντα.

Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τα διαθέσιμα τεχνικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 60 Διάκριση

1.           Για τους σκοπούς της επίσημης περιγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3, μια ποικιλία θεωρείται ότι είναι διακριτή εφόσον διακρίνεται σαφώς βάσει της έκφρασης των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από ιδιαίτερο γονότυπο ή συνδυασμό γονοτύπων, από κάθε άλλη ποικιλία η ύπαρξη της οποίας είναι κοινώς γνωστή κατά την ημερομηνία της αίτησης που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 70.

2.           Η ύπαρξη άλλης ποικιλίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεωρείται ότι είναι κοινώς γνωστή εάν κατά την ημερομηνία της αίτησης που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 70 πληρούται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      η ποικιλία αυτή περιλαμβάνεται σε εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών·

β)      έχει υποβληθεί αίτηση για την καταχώριση αυτής της ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 66, ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1, ή για την παροχή κάποιου δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας για τη συγκεκριμένη ποικιλία στην Ένωση·

γ)      η επίσημη περιγραφή της ποικιλίας αυτής προέρχεται από την Ένωση και η τεχνική εξέταση έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69, του άρθρου 71 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 73.

3.           Όπου ισχύει η παράγραφος 2 στοιχείο γ), το/τα πρόσωπο/-α που είναι αρμόδιο/-α για τις τεχνικές εξετάσεις καθιστούν διαθέσιμη την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας που εξετάζουν στις αρμόδιες αρχές και στον Οργανισμό.

Άρθρο 61 Ομοιομορφία

Για τους σκοπούς της επίσημης περιγραφής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3, μια ποικιλία θεωρείται ομοιόμορφο εφόσον, με την επιφύλαξη της παραλλαγής που ενδέχεται να αναμένεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναπαραγωγής της και τύπου της, είναι επαρκώς ομοιόμορφο ως προς την έκφραση εκείνων των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην εξέταση της διακριτότητας, καθώς και ως προς την έκφραση όποιων άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την επίσημη περιγραφή της.

Άρθρο 62 Σταθερότητα

Για τους σκοπούς της επίσημης περιγραφής που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3, μια ποικιλία θεωρείται σταθερή εάν η έκφραση των χαρακτηριστικών τα οποία περιλαμβάνονται στην εξέταση για τη διακριτότητα, καθώς και όποιων άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ποικιλίας, παραμένει αναλλοίωτη ύστερα από αναπαραγωγή κατ’ επανάληψη ή, σε περίπτωση κύκλων αναπαραγωγής, κατά το τέλος κάθε τέτοιου κύκλου.

Άρθρο 63 Χορηγηθέντα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών

Εάν για μια ποικιλία έχει χορηγηθεί δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ή με τη νομοθεσία κράτους μέλους, η εν λόγω ποικιλία θεωρείται ότι είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή για τους σκοπούς της επίσημης περιγραφής όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφοι 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 και ότι διαθέτει κατάλληλη ονομασία για τους σκοπούς του άρθρου 56 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 64 Ονομασία των ποικιλιών

1.           Για τους σκοπούς του άρθρου 56 παράγραφος 1 στοιχείο α), η ονομασία μιας ποικιλίας δεν θεωρείται κατάλληλη, εάν:

α)      η χρήση της στο έδαφος της Ένωσης αποκλείεται λόγω προγενέστερου δικαιώματος τρίτου·

β)      μπορεί γενικά να δημιουργήσει δυσκολίες στους χρήστες όσον αφορά την αναγνώριση ή την αναπαραγωγή·

γ)      είναι ίδια με, ή μπορεί να υπάρξει σύγχυση με ονομασία ποικιλίας υπό την οποία είναι καταχωρισμένη άλλη ποικιλία του ίδιου ή πολύ συγγενούς είδους σε εθνικό μητρώο φυτικών ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, ή υπό την οποία υλικό άλλης ποικιλίας έχει διατεθεί στην αγορά σε κράτος μέλος ή σε συμβαλλόμενο μέρος της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών, εκτός αν η άλλη ποικιλία δεν υπάρχει πια και ο χαρακτηρισμός της δεν έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία·

δ)      είναι ταυτόσημη ή μπορεί να υπάρξει σύγχυση με άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διαθεσιμότητα στην αγορά ορισμένων αγαθών ή που πρέπει να διατηρηθούν ελεύθερες σύμφωνα με άλλη νομοθεσία της Ένωσης·

ε)      μπορεί να κριθεί προσβλητική σε ένα από τα κράτη μέλη ή αντίκειται στη δημόσια τάξη·

στ)    ενδέχεται να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, την αξία ή την ταυτότητα της ποικιλίας, ή την ταυτότητα του βελτιωτή.

2.           Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν μία ποικιλία έχει ήδη καταχωριστεί σε άλλα εθνικά μητρώα ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, η ονομασία θεωρείται κατάλληλη μόνον εφόσον είναι ταυτόσημη με εκείνη που εμφανίζεται στις εν λόγω καταχωρίσεις.

3.           Η παράγραφος 2 δεν ισχύει εάν:

α)      η ονομασία είναι πιθανόν να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση όσον αφορά τη σχετική ποικιλία σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· ή

β)      τα δικαιώματα των τρίτων μερών εμποδίζουν την ελεύθερη χρήση της εν λόγω ονομασίας για την ποικιλία.

4.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα το άρθρο 140, καθορίζοντας ειδικούς κανόνες σχετικά με την καταλληλότητα των ονομασιών των ποικιλιών. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν:

α)      τη σχέση τους με ονομασίες εμπορικών σημάτων·

β)      τη σχέση τους με τις γεωγραφικές ενδείξεις ή τις ονομασίες προέλευσης για τα γεωργικά προϊόντα·

γ)      έγγραφες συγκαταθέσεις των κατόχων προηγούμενων δικαιωμάτων προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την καταλληλότητα μιας ονομασίας·

δ)      ειδικά κριτήρια προκειμένου να καθοριστεί εάν μια ονομασία είναι παραπλανητική ή δημιουργεί σύγχυση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ)· καθώς και

ε)      τη χρήση μιας ονομασίας με τη μορφή κωδικού.

ΤΜΗΜΑ 2 Κλώνοι

Άρθρο 65 Απαιτήσεις καταχώρισης για κλώνους

1.           Ένας κλώνος μπορεί να περιληφθεί στο εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, μόνον εάν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      ανήκει σε γένη ή είδη τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία για συγκεκριμένους τομείς της αγοράς και καταγράφονται σύμφωνα με την παράγραφο 3·

β)      ανήκει σε ποικιλία καταχωρισμένη σε εθνικό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο IV ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το κεφάλαιο V·

γ)      έχει υποστεί γενετική επιλογή·

δ)      φέρει κατάλληλη ονομασία.

2.           Για να διαπιστωθεί εάν μια ονομασία είναι κατάλληλη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του άρθρου 64 ισχύουν με τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Οι παραπομπές στο άρθρο 64 σε ποικιλίες νοούνται ως αναφορές σε κλώνους.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140 καταγράφοντας τα γένη ή τα είδη με ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

4.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 140, ορίζοντας τα ακόλουθα:

α)      ότι οι κλώνοι που ανήκουν σε συγκεκριμένα γένη ή είδη υπόκεινται σε υγειονομική επιλογή για τους σκοπούς της καταχώρισης σε ένα εθνικό μητρώο ποικιλιών ή στο ενωσιακό μητρώο ποικιλιών· καθώς και

β)      οι απαιτήσεις για την υγειονομική επιλογή που αναφέρονται στο στοιχείο α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Διαδικασίες για εθνικά μητρώα ποικιλιών

ΤΜΗΜΑ 1 Διαδικασία καταχώρισης ποικιλίας

Άρθρο 66 Υποβολή αιτήσεων

1.           Κάθε πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για καταχώριση ποικιλίας στο εθνικό μητρώο ποικιλιών.

2.           Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται εγγράφως. Η εν λόγω υποβολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Άρθρο 67 Περιεχόμενο των αιτήσεων

1.           Η αίτηση καταχώρισης ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      αίτημα καταχώρισης,

β)      την ταυτοποίηση της βοτανικής κατηγορίας ταξινόμησης (γένος ή είδος) στην οποία ανήκει η ποικιλία·

γ)      τον αριθμό αναφοράς του αιτούντος, όπου αυτό έχει εφαρμογή, και το όνομα και τη διεύθυνσή του, ή, όπου ενδείκνυται, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των από κοινού αιτούντων, και εξουσιοδοτήσεις των ενδεχομένων αντικλήτων·

δ)      προσωρινή ονομασία·

ε)      το όνομα και τη διεύθυνση του υπευθύνου για τη συντήρηση της ποικιλίας και, όπου αυτό έχει εφαρμογή, τον αριθμό αναφοράς του εν λόγω προσώπου·

στ)    περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της ποικιλίας και, αν είναι διαθέσιμο, συμπληρωμένο τεχνικό ερωτηματολόγιο·

ζ)      περιγραφή της διαδικασίας της συντήρησης της ποικιλίας·

η)      τη γεωγραφική καταγωγή της ποικιλίας·

i)       πληροφορίες σχετικά με το αν η ποικιλία είναι καταχωρισμένη σε άλλο εθνικό μητρώο ποικιλιών ή το ενωσιακό μητρώο ποικιλιών, και σχετικά με το εάν γνωρίζει ο αιτών ότι εκκρεμεί αίτηση καταχώρισης σε ένα από αυτά τα μητρώα·

ι)       στην περίπτωση ποικιλίας που περιέχει γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό, την απόδειξη ότι ο εν λόγω γενετικώς τροποποιημένος Οργανισμός έχει εγκριθεί για καλλιέργεια βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

ια)     όταν η αίτηση βασίζεται σε επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή της ποικιλίας, αρχείο που περιλαμβάνει την εν λόγω περιγραφή και κάθε υποστηρικτικό έγγραφο ή δημοσίευση·

ιβ)     σε περίπτωση αίτησης σχετικά με ποικιλίες στις οποίες έχει χορηγηθεί δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 63, την απόδειξη ότι η ποικιλία προστατεύεται με τέτοιο δικαίωμα, μαζί με την αντίστοιχη περιγραφή·

ιγ)     κατά περίπτωση, δήλωση ότι η ποικιλία διαθέτει ικανοποιητική αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και/ή αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1.

2.           Η αίτηση για καταχώριση μιας ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών πρέπει να συνοδεύεται από δείγμα ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας της ποικιλίας, όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140, καθορίζοντας τα πρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στην αίτηση για συγκεκριμένα γένη ή είδη, σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ποικιλιών των γενών ή ειδών αυτών.

Άρθρο 68 Μορφότυπος της αίτησης

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τον μορφότυπο της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 66. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 141 παράγραφος 3.

Άρθρο 69 Τυπική εξέταση της αίτησης

1.           Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει στο εθνικό μητρώο ποικιλιών κάθε αίτηση καταχώρισης που παραλαμβάνει και προβαίνει στην επίσημη εξέταση της εν λόγω αίτησης. Η επίσημη εξέταση της αίτησης εξετάζει εάν η αίτηση είναι σύμφωνη με:

α)      τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο που καθορίζονται στο άρθρο 67· καθώς και

β)      τον μορφότυπο που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 68.

2.           Αν η αίτηση δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 67 με τον μορφότυπο που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 68, η αρμόδια αρχή δίνει στον αιτούντα τη δυνατότητα να καταστεί η αίτησή του σύμφωνη με τις απαιτήσεις εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 70 Ημερομηνία της αίτησης

Η ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης είναι η ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή η αίτηση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις περιεχομένου που προβλέπονται στο άρθρο 67 και τον μορφότυπο που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 68.

Άρθρο 71 Τεχνική εξέταση

1.           Όταν, ως αποτέλεσμα της επίσημης εξέτασης, η αίτηση αποδεικνύεται ότι πληροί τις απαιτήσεις περιεχόμενου που αναφέρονται στο άρθρο 67 και τον μορφότυπο που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 68, πραγματοποιείται τεχνική εξέταση της ποικιλίας για τους σκοπούς του καθορισμού επίσημης περιγραφής.

2.           Η τεχνική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εξακριβώνει:

α)      τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα της ποικιλίας, όπως ορίζονται στα άρθρα 60, 61 και 62·

β)      κατά περίπτωση, ότι η ποικιλία διαθέτει ικανοποιητική αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 και αειφόρο αξία για καλλιέργεια και/ή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1.

3.           Η τεχνική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 74.

Κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τον αιτούντα στην αρμόδια αρχή, η τεχνική εξέταση ή μέρος αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον αιτούντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 74.

4.           Σε περίπτωση που διατίθεται ήδη επίσημη περιγραφή της ποικιλίας που παράγεται από τον Οργανισμό ή την αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή αποφασίζει ότι η τεχνική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι απαραίτητη.

5.           Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι η τεχνική εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι απαραίτητη στην περίπτωση ποικιλίας η καταχώριση της οποίας αποτελεί αντικείμενο αίτησης σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 57 παράγραφος 1.

Άρθρο 72 Εποπτικός έλεγχος των εγκαταστάσεων και του οργανισμού της αρμόδιας αρχής

1.           Η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργεί την τεχνική εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 μόνον εάν οι εγκαταστάσεις της, οι οποίες πρέπει να είναι αφιερωμένες στον σκοπό αυτό, και η οργάνωσή της έχουν ελεγχθεί από τον Οργανισμό.

Ο έλεγχος αυτός εξακριβώνει κατά πόσον οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση της αρμόδιας αρχής είναι κατάλληλες για τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης όσον αφορά:

α)      τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62· καθώς και

β)      τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1.

2.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.           Βάσει του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός μπορεί να συστήνει στην αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται, μέτρα για την εξασφάλιση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης των αρμόδιων αρχών. Σε συνέχεια του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο Οργανισμός δύναται να πραγματοποιεί επιπρόσθετους ελέγχους και, ενδεχομένως, να προτείνει στις αρμόδιες αρχές διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την καταλληλότητα των χώρων και της οργάνωσης.

Άρθρο 73 Τεχνική εξέταση από τον αιτούντα

1.           Ο αιτών μπορεί να πραγματοποιεί την τεχνική εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, ή μέρος αυτής, μόνον εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την αρμόδια αρχή. Η τεχνική εξέταση από τον αιτούντα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις οι οποίες υπηρετούν ειδικά τον σκοπό αυτό.

2.           Πριν από τη χορήγηση της άδειας για τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης, η αρμόδια αρχή ελέγχει τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση του αιτούντα. Ο εν λόγω εποπτικός έλεγχος αποσκοπεί στο να επαληθεύεται κατά πόσον οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση είναι κατάλληλες για την πραγματοποίηση της τεχνικής εξέτασης όσον αφορά:

α)      τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διακριτότητα, την ομοιομορφία και τη σταθερότητα που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62· καθώς και

β)      τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για ικανοποιητική αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1·

γ)      τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για αειφόρο αξία καλλιέργειας και/ή χρήσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1.

3.           Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.           Βάσει του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνιστά στον αιτούντα, εάν κρίνεται σκόπιμο, δράσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και της οργάνωσης του αιτούντα.

5.           Σε συνέχεια της έγκρισης και του ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργεί συμπληρωματικούς ελέγχους και, ενδεχομένως, να προτείνει στον αιτούντα, εντός καθορισμένου χρόνου, διορθωτικές ενέργειες για τις εγκαταστάσεις και την οργάνωση του αιτούντα.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι εγκαταστάσεις και η οργάνωση του αιτούντα δεν είναι κατάλληλες, δύναται να ανακαλεί ή να τροποποιεί την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 74 Επιπλέον κανόνες για την τεχνική εξέταση

1.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 140, για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων σχετικά με την τεχνική εξέταση που ορίζονται στα άρθρα 71, 72 και 73. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορεί να αφορούν:

α)      την ειδίκευση, την κατάρτιση και τις δραστηριότητες του προσωπικού της αρμόδιας αρχής ή του αιτούντος για τους σκοπούς της τεχνικής εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1·

β)      τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων για τα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας σε νόσους, απαραίτητα για τη διεξαγωγή της τεχνικής εξέτασης·

γ)      τον καθορισμό μιας συλλογής αναφοράς ποικιλιών για την εκτίμηση της διακριτότητας και τη διαχείριση της αποθήκευσης μιας τέτοιας συλλογής αναφοράς·

δ)      τον καθορισμό συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων δραστηριοτήτων και πρωτοκόλλων ή κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την τεχνική εξέταση·

ε)      τη διεξαγωγή των δοκιμασιών καλλιέργειας και εργαστηριακών δοκιμών για συγκεκριμένα γένη ή είδη.

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά πρωτόκολλα.

2.           Όπου δεν έχουν εγκριθεί απαιτήσεις βάσει της παραγράφου 1, πραγματοποιούνται τεχνικές εξετάσεις σύμφωνα με εθνικά πρωτόκολλα όσον αφορά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ε).

Άρθρο 75 Εμπιστευτικότητα

1.           Όπου, στο πλαίσιο της τεχνικής εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, είναι αναγκαία η εξέταση των γενεαλογικών συνιστωσών, τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής και η περιγραφή των γενεαλογικών συνιστωσών αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά, αν το ζητήσει ο αιτών.

2.           Στην περίπτωση ποικιλιών φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών για βιομηχανικούς σκοπούς, και εφόσον ζητηθεί από τον αιτούντα, τα αποτελέσματα της τεχνικής εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 και οι προβλεπόμενες χρήσεις των εν λόγω ποικιλιών θεωρούνται εμπιστευτικά.

Άρθρο 76 Προσωρινή έκθεση εξέτασης και προσωρινή επίσημη περιγραφή

1.           Κατόπιν της τεχνικής εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή υποβάλλει προσωρινή έκθεση εξέτασης και, όταν θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62, προσωρινή επίσημη περιγραφή της ποικιλίας με βάση την εν λόγω έκθεση.

2.           Η προσωρινή έκθεση εξέτασης μπορεί να αναφέρεται σε πορίσματα άλλων εκθέσεων εξέτασης οι οποίες καταρτίζονται για τη σχετική ποικιλία από την αρμόδια σχετική αρχή, άλλες αρμόδιες αρχές ή τον Οργανισμό.

3.           Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα την προσωρινή έκθεση εξέτασης και την προσωρινή επίσημη περιγραφή της ποικιλίας.

4.           Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η έκθεση εξέτασης δεν αποτελεί επαρκή βάση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την καταχώριση της ποικιλίας, πραγματοποιεί συμπληρωματική εξέταση με δική της πρωτοβουλία, ύστερα από διαβούλευση με τον αιτούντα ή ύστερα από αίτημα του αιτούντα. Κάθε συμπληρωματική εξέταση που διεξάγεται μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 θεωρείται μέρος της τεχνικής εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1.

Άρθρο 77 Έκθεση εξέτασης και επίσημη περιγραφή

1.           Αφού δώσει στον αιτούντα τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με την προσωρινή έκθεση εξέτασης και την προσωρινή επίσημη περιγραφή, η αρμόδια αρχή συντάσσει τελική έκθεση εξέτασης και τελική επίσημη περιγραφή.

2.           Οι αρμόδιες αρχές, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος, καθιστούν διαθέσιμες τις εκθέσεις εξέτασης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των εθνικών ή ενωσιακών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων και τους εφαρμοστέους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 78 Εξέταση της ονομασίας

1.           Μετά την επίσημη εξέταση της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 69, και πριν από την καταχώριση ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών σύμφωνα με το άρθρο 79, η αρμόδια αρχή ζητά τη γνώμη του Οργανισμού σχετικά με την ονομασία της ποικιλίας που προτείνεται από τον αιτούντα.

2.           Ο Οργανισμός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή σύσταση σχετικά με την καταλληλότητα της ονομασίας της ποικιλίας που προτείνεται από τον αιτούντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 64. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εν λόγω σύσταση.

Άρθρο 79 Απόφαση σχετικά με την καταχώριση

1.           Εάν, βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 66 έως 78, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ποικιλία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 56, η αρμόδια αρχή αποφασίζει την καταχώριση των ποικιλιών στο εθνικό μητρώο ποικιλιών.

2.           Η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση αρνούμενη την καταχώριση στο εθνικό μητρώο ποικιλιών εάν:

α)      διαπιστώσει ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 56 δεν πληρούνται· ή

β)      ο αιτών δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για αυτό στα άρθρα 66 έως 74.

3.           Αποφάσεις που αρνούνται την καταχώριση αναφέρουν τους λόγους που τεκμηριώνουν την άρνηση.

4.           Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα αντίγραφο της απόφασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 80 Ποικιλίες και κλώνοι που έχουν ήδη καταχωριστεί

1.           Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 66 έως 79, οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν στα εθνικά τους μητρώα ποικιλιών όλες τις επίσημα αποδεκτές ή καταχωρισμένες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ποικιλίες σε διάφορους καταλόγους ή μητρώα που έχουν καταρτιστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2002/53/EK, το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ, το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ και το άρθρο 5 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ και όλους τους κλώνους που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 68/193/ΕΟΚ, το άρθρο 7 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/90/ΕΚ, το κεφάλαιο II της οδηγίας 2008/62/ΕΚ και το τμήμα I του κεφαλαίου II και το τμήμα Ι του κεφαλαίου III της οδηγίας 2009/145/ΕΚ.

2.           Ποικιλίες που γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/62/ΕΚ και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/145/ΕΚ καταχωρίζονται στα εθνικά μητρώα ποικιλιών ως ποικιλίες στις οποίες παρέχεται επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή.

Άρθρο 81 Νέα ονομασία μετά την καταχώριση

Όταν, μετά την καταχώριση μιας ποικιλίας, καθορίζεται από την αρμόδια αρχή ότι κατά τον χρόνο της καταχώρισης η ονομασία της ποικιλίας δεν ήταν κατάλληλη κατά την έννοια του άρθρου 64, ο αιτών υποβάλλει αίτηση για νέα ονομασία. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει σχετικά με την αίτηση αυτή κατόπιν διαβούλευσης με τον Οργανισμό. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει την προσωρινή χρήση της προηγούμενης ονομασίας.

ΤΜΗΜΑ 2 Περίοδος κατάχώρισης και συντήρηση ποικιλιών

Άρθρο 82 Περίοδος ισχύος της καταχώρισης

1.           Η περίοδος ισχύος της καταχώρισης μιας ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών είναι 30 έτη.

2.           Στην περίπτωση ποικιλιών που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό, η ισχύς της καταχώρισης περιορίζεται στην περίοδο κατά την οποία ο εν λόγω γενετικώς τροποποιημένος Οργανισμός έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Άρθρο 83 Διάρκεια της περιόδου ανανέωσης

1.           Η εγγραφή μιας ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών μπορεί να ανανεωθεί για περαιτέρω περιόδους 30 ετών, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 84.

2.           Στην περίπτωση ποικιλίας που αποτελείται από ή περιέχει γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό, η ανανέωση ισχύει μόνο για την περίοδο για την οποία ο γενετικώς τροποποιημένος Οργανισμός έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Άρθρο 84 Διαδικασία και προϋποθέσεις για την ανανέωση της καταχώρισης

1.           Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να ανανεώσει την καταχώριση ποικιλίας υποβάλλει αίτηση, το νωρίτερο 12 μήνες, και όχι αργότερα από έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος όπως αναφέρεται στο άρθρο 82.

2.           Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως. Η εν λόγω υποβολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Συνοδεύεται από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.

3.           Η ανανέωση της καταχώρισης ποικιλίας σε εθνικό μητρώο ποικιλιών εγκρίνεται μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      η ποικιλία εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 56, και, κατά περίπτωση, του άρθρου 57·

β)      η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ένα πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ποικιλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86.

4.           Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανανεώνει την εγγραφή μιας ποικιλίας σε ένα εθνικό μητρώο ποικιλιών χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, όταν θεωρεί ότι η ανανέωση της εγγραφής αυτής εξυπηρετεί την αειφόρο γεωργική παραγωγή και τη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας, και ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 3.

Άρθρο 85 Διαγραφή από τα εθνικά μητρώα ποικιλιών

1.           Η αρμόδια αρχή αποφασίζει τη διαγραφή ποικιλίας από το εθνικό μητρώο ποι&#