Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0370

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (2012/2005(INI))

OJ C 68E , 7.3.2014, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

7.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 68/15


Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

P7_TA(2012)0370

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (2012/2005(INI))

2014/C 68 E/03

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ενιαίου ουρανού: έφτασε η ώρα για αποτελέσματα (COM(2011)0731),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μηχανισμούς διοίκησης και παροχής κινήτρων για την εγκατάσταση του SESAR, του τεχνολογικού σκέλους της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (COM(2011)0923),

έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0254/2012),

A.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλά θετικά βήματα·

B.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 αναμένεται να είναι κρίσιμο έτος για την εφαρμογή του ΕΕΟ·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση του ΕΕΟ θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση τόσο σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ασφάλειας, δημιουργώντας έναν πιο βιώσιμο αεροπορικό τομέα και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας αυξάνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα ανεπαρκή χωρητικότητα και περισσότερες καθυστερήσεις για τους επιβάτες, ενώ παράλληλα επηρεάζονται και τα αναπτυξιακά σχέδια των αεροπορικών εταιρειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος της Ευρώπης είναι από τους πιο πολυσύχναστους στον κόσμο, με πάνω από 750 εκατομμύρια επιβάτες να χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της ΕΕ, αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του ΕΕΟ εξαρτάται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση χωρίς να διακυβεύεται από επιμέρους κράτη μέλη η εφαρμογή στο σύνολό της·

ΣΤ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η 4η Δεκεμβρίου 2012 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, αλλά οι τελευταίες εκθέσεις αναφέρουν ότι η κατάσταση απέχει από την τήρηση αυτής της διάταξης της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ·

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2010, η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει συστάσεις σχετικά με την υιοθέτηση των αναθεωρημένων στόχων επιδόσεων για τους στόχους που δεν συνάδουν με τους στόχους σε κλίμακα ΕΕ, τέσσερις μήνες μετά την παραλαβή των σχεδίων επιδόσεων·

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός πως επί του παρόντος οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντικατοπτρίζει την κατακερματισμένη πολιτική γεωγραφία της ευρωπαϊκής ηπείρου, προκαλώντας δυστυχώς με τον τρόπο αυτόν ελλείψεις και συμφόρηση·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα τα οποία θα επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σε θέματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας ώστε να βελτιωθούν οι ισχύουσες προδιαγραφές και να εξασφαλισθεί ενιαίο και υψηλό επίπεδο ασφάλειας για το κοινό·

Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα προγράμματα, όπως το Galileo και το Παγκόσμιο Δορυφορικό Πρόγραμμα Πλοήγησης (GNSS), προχωρούν ταχύτατα·

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν η απαιτούμενη χρηματοδότηση και τα δημοσιονομικά πλαίσια·

Χρονοδιάγραμμα

1.

αναγνωρίζει τους υφιστάμενους περιορισμούς όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να γίνουν σημαντικά βήματα με βάση την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί έως σήμερα, θεσπίζοντας δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή του ΕΕΟ, συνεκτιμώντας όμως τις επιχειρηματικές πτυχές·

2.

τονίζει την ανάγκη για ταχείες ενέργειες και επίσπευση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ, καθώς και του συστήματος επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών του δικτύου εναέριας κυκλοφορίας·

3.

επισημαίνει ότι επίκειται η κρίσιμη φάση της εγκατάστασης που πρέπει να υλοποιηθεί με έγκαιρο, συγχρονισμένο και συντονισμένο τρόπο·

4.

προειδοποιεί ότι η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας σημαίνει ότι ο εναέριος χώρος της Ευρώπης σύντομα θα αγγίξει τη μέγιστη χωρητικότητά του και ότι αυτό το πρόβλημα χρήζει επείγουσας αντιμετώπισης, προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλή ποιότητα αεροπορικών υπηρεσιών για τους ευρωπαίους πολίτες και να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ενταθεί ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και το κλίμα·

5.

επισημαίνει τη σημασία των αερολιμένων ως σημείων εισόδου και εξόδου του ευρωπαϊκού δικτύου· ζητεί να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά την ανάπτυξη του ΕΕΟ, περιλαμβανομένων και των περιφερειακών αερολιμένων, δεδομένου του ρόλου που έχουν συμβάλλοντας τόσο στην αποσυμφόρηση του δικτύου όσο και στην αύξηση των δυνατοτήτων του·

6.

εφιστά την προσοχή στην επείγουσα ανάγκη όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ, προκειμένου να αποφευχθεί ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση με ολοένα και αυξανόμενη ροή εναέριας κυκλοφορίας και παρωχημένες τεχνολογίες και να διασφαλισθεί μεγαλύτερη συνέπεια στις ευρωπαϊκές διατάξεις για την εναέρια ασφάλεια·

7.

επισημαίνει ότι η διατήρηση των σταθερά υψηλών επιπέδων ασφάλειας και λειτουργικότητας στην Ευρώπη συνιστά ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκρινίσουν τον ρόλο των αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων, προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση αξιόπιστων και διαφανών διεθνών προτύπων εναέριας ασφάλειας·

8.

υπενθυμίζει την ανάγκη να καταστεί ο εναέριος χώρος της Ευρώπης όσο το δυνατόν πιο αποδοτικός από την άποψη όχι μόνο των οικονομικών πλεονεκτημάτων αλλά και των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κοινωνικών ωφελειών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τους αεροπορικούς επιβάτες·

9.

τονίζει το γεγονός ότι, στην τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής για το θέμα αυτό, εκτιμάται ότι κατά την περίοδο 2013-2030 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσε να υπάρξει σωρευτικός αντίκτυπος ύψους 419 δισεκατομμυρίων EUR στο ΑΕΠ της ΕΕ, με την άμεση ή έμμεση δημιουργία 328 000 θέσεων εργασίας και καθαρή εξοικονόμηση περίπου 50 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος, εάν υπάρξει πλήρης και έγκαιρη εγκατάσταση της τεχνολογίας του ερευνητικού προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)·

10.

επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η έγκαιρη εγκατάσταση της τεχνολογίας SESAR θα έχει συγκεκριμένα οφέλη για τους επιβάτες, καθώς οδηγεί στη μείωση κατά 10 % περίπου του χρόνου πτήσης (ισοδυναμεί με 9 λεπτά), σε μείωση κατά 50 % των ακυρώσεων και των καθυστερήσεων, καθώς και σε πιθανή μείωση των αεροπορικών ναύλων· τονίζει, ωστόσο, ότι, εάν καθυστερήσει κατά μία δεκαετία η εγκατάσταση του SESAR, ο συνολικός αντίκτυπος θα ήταν καταστροφικός, καθώς θα υπήρχε απώλεια περίπου 268 δισεκατομμυρίων EUR λόγω μικρότερης σωρευτικής επίπτωσης στο ΑΕΠ της ΕΕ, με περίπου 190 000 λιγότερες νέες θέσεις εργασίας και περίπου 55 εκατομμύρια τόνους μικρότερη εξοικονόμηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·

11.

σημειώνει ότι άλλες καίριας σημασίας χώρες και περιφέρειες επιδίδονται σε αγώνα ταχύτητας όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και, ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ ενδέχεται να χάσει την ηγετική της θέση έναντι άλλων διεθνών παικτών, εάν δεν επισπευσθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ·

12.

είναι της άποψης ότι η ορθή λειτουργία του ΕΕΟ μπορεί να διασφαλισθεί μόνο εάν τηρηθούν αυστηρά από όλους τους παράγοντες οι διάφορες ημερομηνίες εφαρμογής·

13.

τονίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πιλοτικά προγράμματα και ότι τα αποτελέσματά τους ήταν θετικά·

14.

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τον Δεκέμβριο του 2012, έκθεση προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται προς την εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων σε όλα τα εθνικά στρατηγικά σχέδια·

15.

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τον Μάρτιο του 2013, έκθεση στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ, συμπεριλαμβάνοντας εκτίμηση των επιπτώσεων από τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου·

Πολιτικά δεδομένα

16.

υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι έχουν δεσμευθεί δημοσίως για την επίτευξη του στόχου ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, παρέχοντας εντυπωσιακή υποστήριξη στη συναφή νομοθεσία, και εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να διατηρήσουν την προορατική τους δράση και συμμετοχή στην εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικά προγράμματα επιδόσεων ευθυγραμμισμένα με τους στόχους επιδόσεων της ΕΕ και να εγκρίνουν τους αναθεωρημένους στόχους επιδόσεων που προτείνει η Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την κατάλληλη δράση σε περίπτωση αθέτησης των προθεσμιών για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής·

17.

υπενθυμίζει τους στόχους για τις αερομεταφορές που περιγράφονται τόσο στη Λευκή Βίβλο για την πολιτική μεταφορών όσο και στο έγγραφο «Flightpath 2050 – Το όραμα της Ευρώπης για την αεροπορία – Έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την έρευνα στον τομέα της αεροπορίας»·

18.

επιμένει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό και ότι απαιτείται άμεσα προορατική πολιτική υποστήριξη από τα κράτη μέλη και από όλα τα συμμετέχοντα μέρη για την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση του ΕΕΟ·

19.

τονίζει ότι η επιτυχημένη εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ θα έχει θετικό και ενθαρρυντικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό στο σύνολο της ΕΕ και παγκοσμίως, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως δε στους κλάδους της αεροναυπηγικής και των αερομεταφορών·

20.

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, το κοινό δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί επαρκώς το έργο του ΕΕΟ και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την επικοινωνία με το κοινό·

21.

αναγνωρίζει τις προκλήσεις της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) στην Ευρώπη, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα και ενός αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου για την επίτευξη του ΕΕΟ· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η έμφαση που δίδεται στις ανοικτές διαδικασίες υποβολής εκθέσεων· τονίζει ότι η εφαρμογή του ΕΕΟ θα συνοδεύεται από ισχυρή ζήτηση προσωπικού υψηλού επιπέδου και υψηλής εξειδίκευσης·

22.

σέβεται απόλυτα την κυριαρχία και τα εθνικά προνόμια των κρατών μελών όσον αφορά τη ΔΕΚ σε σχέση με στρατιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και κατάρτιση που συνδέονται με τα κρατικά αεροσκάφη· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διασφαλίσουν την άνευ περιορισμών και ομοιόμορφη εφαρμογή της αρχής της ευέλικτης χρήσεως του εναέριου χώρου (1) και αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης των προσπαθειών τους για τον σκοπό αυτόν· επισημαίνει το γεγονός ότι τα κρατικά αεροσκάφη περιλαμβάνουν, εκτός από τα αεροσκάφη της στρατιωτικής αεροπορίας, και εκείνα που εκτελούν αποστολές για την αστυνομία, την πυροσβεστική, την ακτοφυλακή, τα τελωνεία, την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, κ.ά., εμπλουτίζοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεών τους με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που άπτονται της ασφάλειας και της διαχείρισης κρίσεων·

23.

πιστεύει ότι η επιτυχημένη εφαρμογή του ΕΕΟ θα επιφέρει οφέλη στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών, των αεροπορικών εταιριών, των ΜΜΕ και σε ολόκληρο τον κλάδο του τουρισμού κ.λπ.·

24.

εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για το γεγονός ότι η σύσταση λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου (FAB) σε ολόκληρη την Ευρώπη όχι μόνο καθυστερεί αλλά και στερείται ουσίας, και, συνεπώς, στηρίζει τις προσπάθειες του συντονιστή· επισημαίνει τη σημασία της συνεργασίας, του συντονισμού και της πολιτικής δράσης από τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εφαρμογής των FAB έως τις 4 Δεκεμβρίου 2012· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί αυστηρά τις εξελίξεις και, εάν χρειασθεί, να αναλάβει νομική δράση, συμπεριλαμβανομένων και κυρώσεων, έναντι των κρατών μελών που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ·

25.

υπογραμμίζει ότι η δημιουργία των FAB θα πρέπει να εκλαμβάνεται όχι ως μεμονωμένη απαίτηση αλλά ως μέσο για την επίτευξη των στόχων για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και τη βελτίωση των επιδόσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική για την επίσπευση της εφαρμογής των FAB, η οποία να περιλαμβάνει και την πλήρη εφαρμογή των κεντρικών μοντέλων (π.χ. Διαχειριστής Δικτύου, Κοινή Επιχείρηση SESAR, Διαχειριστής Ανάπτυξης)· καλεί την Επιτροπή να κάνει μεγαλύτερη χρήση των μεθόδων προειδοποίησης που διαθέτει και, αν αυτές δεν είναι επιτυχείς, να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τις συμφωνίες για τη σύσταση των FAB τους·

26.

θεωρεί ότι ο αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος τρόπος για τη δημιουργία του ΕΕΟ είναι η προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω» και ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή, βάσει της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 15, να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που ενέχει η καθυστέρηση της εφαρμογής των FAB και να αντικαταστήσει άμεσα την προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» με την προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω», προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της νομοθετικής δέσμης SES II·

27.

ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την άμεση αντιμετώπιση, σε εθνικό πολιτικό επίπεδο, του ζητήματος της έλλειψης πόρων, ιδιαίτερα όσον αφορά την Εθνική Εποπτική Αρχή·

28.

υπογραμμίζει ότι για να εκπληρώσουν οι εθνικές εποπτικές αρχές ικανοποιητικά το ρόλο τους στον ΕΕΟ, πρέπει να διαχωριστούν λειτουργικά από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και να ασκούν την εξουσία τους με αμεροληψία, ανεξαρτησία και διαφάνεια·

29.

επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ζητηθεί από τους εθνικούς παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας να επιδείξουν διορατικότητα κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ·

30.

επαναλαμβάνει ότι η ασφαλής, αποδοτική και ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω στενής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών χρηστών του εναέριου χώρου·

31.

καλεί τα κράτη μέλη, με την βοήθεια των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών, να επικεντρωθούν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού τομέα και του συντονισμού με γειτονικές χώρες·

32.

επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση το ταχύτερο δυνατόν για την ολοκλήρωση του ΕΕΟ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε ως οριζόντια προτεραιότητα χρηματοδότησης τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και το SESAR στον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Στρατηγική εγκατάστασης SESAR

33.

αναγνωρίζει ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές οικονομικές επενδύσεις από τον κλάδο και την ΕΕ στην έρευνα και ανάπτυξη για την τεχνολογία SESAR, και πιστεύει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα για την αξιοποίηση των οφελών αυτών των επενδύσεων, μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ·

34.

υπενθυμίζει την ανάγκη συντονισμού μεταξύ του προγράμματος για την εφαρμογή του ΕΕΟ και της φάσης ανάπτυξης και εγκατάστασης του SESAR ως τμήματος του ΕΕΟ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1070/2009·

35.

επιμένει ότι, πέρα από τις απαραίτητες μεγάλες επενδύσεις, ορισμένα σημαντικά και απτά οφέλη πηγάζουν από την εναρμόνιση, μεταξύ άλλων η βελτιστοποίηση των πτήσεων, η αποδοτική χρήση των καυσίμων, η μείωση του θορύβου, ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ο μειωμένος αντίκτυπος των κλιματικών μεταβολών, καθώς και η ευέλικτη και ασφαλής χρήση ενός λιγότερο κατακερματισμένου ουρανού· επισημαίνει την αποδοτικότητα που συνεπάγεται ένας βελτιωμένος συντονισμός πολιτικού-στρατιωτικού τομέα, καθώς η χρήση κοινών υποδομών θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους· επισημαίνει ότι η ενισχυμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών και ο προσδιορισμός των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου θα αποφέρουν επίσης οφέλη σε σχέση με τις διασυνοριακές επιχειρήσεις·

36.

κατανοεί ότι η τεχνολογία SESAR και η εφαρμογή του ΕΕΟ είναι στενά συνδεδεμένες πολιτικές που χρειάζεται να αναπτυχθούν προκειμένου να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση, και, κατά συνέπεια παροτρύνει τον κλάδο να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το στάδιο εγκατάστασης του προγράμματος SESAR·

37.

επισημαίνει ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί οι τεχνολογίες από τον κατασκευαστικό κλάδο και είναι ήδη διαθέσιμες, γεγονός που καθιστά την επιτυχημένη εφαρμογή του SESAR εφικτό στόχο·

38.

αναγνωρίζει ότι το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επένδυση σε τεχνολογίες SESAR είναι ισχυρότερο για τα μεγαλύτερα, κεντρικά αεροδρόμια που έχουν μεγαλύτερη συμφόρηση σε σχέση με τα μικρότερα, περιφερειακά αεροδρόμια ή τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν εποχιακά δρομολόγια· υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η ευρύτερη εξάπλωση των δυνατοτήτων SESAR με τη βοήθεια της δημόσιας χρηματοδότησης θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του δικτύου συνολικά·

39.

πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση συντονισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο ως απάντηση στις προσπάθειες για την τυποποίηση, κατά την επιδίωξη του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), προκειμένου να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των υπαρχουσών και των νέων τεχνολογιών παγκοσμίως και να ενθαρρυνθεί η υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης·

40.

θεωρεί ότι, για να μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP) και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να αναπτύξουν με τον καλύτερο τρόπο στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και να έχουν κίνητρα για την επίτευξη των στόχων τους, πρέπει να προαχθεί περαιτέρω ο πυλώνας των επιδόσεων·

41.

τονίζει ότι η στρατιωτική κοινότητα συνιστά βασικό παράγοντα στο πλαίσιο του ΕΕΟ και πρέπει να συμμετέχει πλήρως σε όλα τα επίπεδα και σε πολύ αρχικό στάδιο· αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ και καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη συντονισμού από στρατιωτικής πλευράς· αναγνωρίζοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες των σχέσεων πολιτικού-στρατιωτικού τομέα, καλεί τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της πολιτικής-στρατιωτικής συνεργασίας και διαλειτουργικότητας, και να εφαρμόσουν τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές·

42.

είναι της άποψης ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της συνεργασίας με γειτονικές χώρες, προκειμένου ο ΕΕΟ να επεκταθεί και πέραν των συνόρων της ΕΕ·

43.

υπογραμμίζει την ανάγκη ενοποίησης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου μέσω της εφαρμογής των τεχνολογικών καινοτομιών, της ενίσχυσης του συστήματος επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της εφαρμογής των FAB, ώστε να αξιοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα του ΕΕΟ·

44.

επιδοκιμάζει τη διαρκή στήριξη εκ μέρους των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών που συμβάλλουν στην επίτευξη της εναρμονισμένης ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ·

45.

υποστηρίζει την προσέγγιση των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς μπορεί να είναι επωφελής για όλους, εφόσον υπάρχει κατάλληλη και αποτελεσματική δομή και εκτέλεση, επί τη βάσει της συνεργασίας με κίνητρα και δεσμεύσεις·

46.

επιμένει ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ θα ωφελήσει εξαιρετικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς, για παράδειγμα, η μείωση των τελών χρήσης θα μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή τον επιβάτη·

47.

πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει διαρκής στενή συνεργασία χωρίς συγκρούσεις μεταξύ των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του ΕΕΟ·

48.

ζητεί να ολοκληρωθεί εγκαίρως η προετοιμασία νομοθετικής πρότασης για το μελλοντικό ρόλο της κοινής επιχείρησης SESAR, έτσι ώστε να μπορεί να ασκεί τον υφιστάμενο ρόλο της και στο μέλλον, καθώς έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο για τη διασφάλιση της επιτυχίας του ΕΕΟ· υπογραμμίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα ως απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της·

49.

καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να συστήσει άμεσα τους μηχανισμούς διοίκησης, παροχής κινήτρων και χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας χρηματοδότησης, που είναι απαραίτητοι για να διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική εγκατάσταση των τεχνολογιών SESAR, με συμμετοχή των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων·

50.

επισημαίνει ότι, αν και η στρατιωτική και η πολιτική-στρατιωτική εμπειρία ενυπάρχει σε διαφορετικά επίπεδα στο πλαίσιο των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, όπως η Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) και η κοινή επιχείρηση SESAR, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη συντονισμένης και ολοκληρωμένης ανάλυσης των επιπτώσεων του ΕΕΟ/SESAR στον στρατιωτικό τομέα· επισημαίνει την ανάγκη να περιληφθεί στη διαδικασία η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕΕ), καθώς έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι αρχηγοί άμυνας θα είναι επαρκώς ενημερωμένοι·

51.

αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τους ρόλους που διαδραματίζει από τη φύση του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ως γέφυρα μεταξύ της αμυντικής κοινότητας και της Επιτροπής και ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων στρατιωτικών παραγόντων· τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του ΕΟΑ στην πολιτική ευαισθητοποίηση, τη δικτύωση, την παροχή βοήθειας κατά τη φάση της εγκατάστασης του συστήματος SESAR και τη στήριξη των κρατών μελών στη χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ανάλυση κινδύνων· διαπιστώνει ότι ο ΕΟΑ είναι σε θέση να συμβάλει σε μελλοντικές προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο ΕΕΟ, για παράδειγμα στους τομείς του εξοπλισμού και της κατάρτισης· επικροτεί την απόφαση των κρατών μελών για συμμετοχή του στρατιωτικού επιτελείου της ΕΕ (EUMS) στην υποστήριξη του ΕΟΑ σε σχέση με το SESAR· επικροτεί τη δημιουργία του Φόρουμ στρατιωτικής υλοποίησης ΕΕΟ/SESAR με τη βοήθεια του ΕΟΑ και ενθαρρύνει την περαιτέρω αποτελεσματική συνέχισή του, καθώς διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: συγκεντρώνει γύρω από το ίδιο τραπέζι όλους τους αρμόδιους παράγοντες της αμυντικής κοινότητας· επισημαίνει εμφατικά ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη και επικροτεί τις συνεχείς εξελίξεις σε αυτό το πλαίσιο·

*

* *

52.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


(1)  Δήλωση των κρατών μελών επί των στρατιωτικών ζητημάτων που συνδέονται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, της 10ης Μαρτίου 2004 (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 9).


Top