EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011DC0206

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η Πράξη για την Ενιαία αγορά Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη»

/* COM/2011/0206 τελικό */

52011DC0206
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η Πράξη για την Ενιαία αγορά Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης «Μαζί για μια νέα ανάπτυξη»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή 2

2. Οι 12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 6

2.1. Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση 6

2.2. Κινητικότητα των πολιτών 7

2.3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 9

2.4. Οι καταναλωτές, φορείς της ενιαίας αγοράς 10

2.5. Υπηρεσίες 11

2.6. Δίκτυα 13

2.7. Ψηφιακή ενιαία αγορά 14

2.8. Κοινωνική επιχειρηματικότητα 16

2.9. Φορολογία 18

2.10. Κοινωνική συνοχή 19

2.11. Ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις 21

2.12. Δημόσιες συμβάσεις 22

3. Προϋποθέσεις επιτυχίας, ενισχυμένη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς 23

4. Επόμενα βήματα και συμπέρασμα 26

1. Εισαγωγή

H κοινή αγορά, που αποτελεί τον κύριο στόχο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος ήδη από την έναρξή του και η οποία πλέον έχει γίνει η εσωτερική αγορά, εδώ και πάνω από 50 χρόνια δημιουργεί σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα παρέχει νέες δυνατότητες ανάπτυξης για περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων . Η εσωτερική αγορά, χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, ενισχύθηκε το 1993 με την εδραίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης, τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος και την ανάπτυξη πολιτικών αλληλεγγύης και συνοχής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εσωτερική αγορά συμμετέχει στην καθημερινότητα των πολιτών , οι οποίοι αποκομίζουν οφέλη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, στην επαγγελματική και στην ιδιωτική τους ζωή αλλά και στον τομέα της κατανάλωσης και αποτελεί την πραγματική κινητήρια δύναμη μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η εσωτερική αγορά παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες , όπως τονίστηκε από τον Mario Monti στην έκθεσή του με θέμα «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά» , καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του Louis Grech σχετικά με τη «Δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες» [1].

Ένα σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών

Προκειμένου να βρεθούν λύσεις για τα εν λόγω προβλήματα, πρέπει να δοθεί στην ενιαία αγορά η δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της , επιτρέποντας στους πολίτες να αναμορφώσουν τον κοινό χώρο διαβίωσής τους και παρέχοντας περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στις πρωτοβουλίες των παραγόντων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ενεργός και διατομεακή στρατηγική . Πρέπει να τερματιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να εξαλειφθούν οι φραγμοί και τα εμπόδια για την κυκλοφορία των υπηρεσιών, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας . Πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική τους αγορά και να παρασχεθούν στους καταναλωτές όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η αγορά αυτή . Μια καλύτερα οργανωμένη αγορά, η οποία θα ενεργεί ως βάση πάνω στην οποία θα οικοδομείται η συλλογική ανταγωνιστικότητα των γυναικών και των ανδρών, των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών[2]. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση . Παρά την ταχεία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ιδίως στις χρηματοοικονομικές αγορές και την οικονομικής διακυβέρνηση, η κρίση θα μπορούσε να έχει μόνιμο αντίκτυπο στις δυνατότητες ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της ανεργίας, επηρεάζοντας τις συνθήκες ζωής των ευρωπαίων και το μέλλον τους[3]. Για να λύσει το πρόβλημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μια στρατηγική με τίτλο –Ευρώπη 2020 - που θέτει φιλόδοξους στόχους για μια νέα πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης [4]. Οι στόχοι αυτοί όμως μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν η Ένωση και τα κράτη μέλη προβούν επειγόντως σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης . Στην ετήσια έκθεσή της για την ανάπτυξη[5], η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στο πλαίσιο της οποίας η ενιαία αγορά καλείται να συμβάλει αποφασιστικά κινητοποιώντας όλο το δυναμικό της υπέρ της ανάπτυξης. Ο ρόλος αυτός υπογραμμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 24ης-25ης Μαρτίου 2011: «Η ενιαία αγορά μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ... Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση και τα οποία οδηγούν σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»[6] Η ενιαία αγορά παρέχει το πλαίσιο και τα εργαλεία για την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων.

Ένας πλούσιος και ενδιαφέρων δημόσιος διάλογος

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η Επιτροπή έθεσε σε συζήτηση πενήντα προτάσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά» [7].

Η δημόσια συζήτηση διεξήχθη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Περισσότερες από 800 εισηγήσεις έγιναν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά, αντικατοπτρίζοντας τις απόψεις κρατών μελών, μη κυβερνητικών οργανισμών, κοινωνικών εταίρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τοπικών και περιφερειακών αρχών, βιομηχανικών και εμπορικών ομοσπονδιών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, επιχειρήσεων, ενώσεων καταναλωτών, ομάδων προβληματισμού, πανεπιστημιακών και πολλών πολιτών[8]. Η διαβούλευση τόνισε τις έντονες προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών , από την άποψη τόσο του δυναμικού ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης όσο και της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς και την προστασία των υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος. Οι προτεραιότητες που υπογράμμισαν οι οικονομικοί παράγοντες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ισχυρή προσήλωση στον κοινό στόχο της άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς .

Στα συμπεράσματα της συνεδρίασής του της 10ης Δεκεμβρίου 2010[9], αναφέρεται ότι το Συμβούλιο συμφώνησε με τον γενικό προσανατολισμό της πράξης για την ενιαία αγορά, που συνίσταται στο να βασιστεί η ενιαία αγορά σε μια σταθερή οικονομική και κοινωνική βάση, προκειμένου να αναπτυχθεί μια άκρως ανταγωνιστική οικονομία. Το Συμβούλιο δεσμεύτηκε να συνεχίσει την εξέταση της πράξης για την ενιαία αγορά, ώστε να καθοριστούν το συντομότερο δυνατό, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, τα μέτρα προτεραιότητας που πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν πριν από τα τέλη του 2012. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα ψηφίσματά του της 6ης Απριλίου 2011, με βάση τις εκθέσεις των βουλευτών Sandra Kalniete, Cristian Silviu Busoi και Antonio Fernando Correia de Campos[10], καθόρισε τις προτεραιότητές του για την ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς στην υπηρεσία των ευρωπαίων, για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο εταιρικής σχέσης και διακυβέρνησης.

Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών

Με βάση τις εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου, τις γνώμες και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών[11] και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[12], η Επιτροπή καθόρισε δώδεκα δράσεις. Για κάθε μία απ’ αυτές, η Επιτροπή προτείνει να θεσπίσει η ΕΕ, μέχρι τα τέλη του 2012, μια βασική δράση για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών .

Η Επιτροπή θα υποβάλει το 2011 τις νομοθετικές προτάσεις που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των βασικών αυτών δράσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να θεσπίσουν μια πρώτη σειρά μέτρων προτεραιότητας για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς έως τα τέλη του 2012 [13].

Αυτή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή παραιτείται από τη συνέχιση των εργασιών για άλλες δράσεις που επισημαίνονται στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά» και οι οποίες θα επιτρέψουν να καταστεί η ενιαία αγορά μια βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εφόσον υπάρχει επείγουσα ανάγκη δράσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το σχέδιο δράσεων που παρουσιάζεται είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή .

Οι εργασίες πρέπει να συνεχιστούν και να προετοιμάζεται ήδη το επόμενο στάδιο. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει και άλλα μέτρα, που θα ανταποκρίνονται στις ίδιες επιτακτικές ανάγκες και θα συμβάλουν σημαντικά στο σχέδιο για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς. Στα τέλη του 2012 η Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρόοδο του παρόντος σχεδίου δράσης και θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της για το επόμενο στάδιο. Το σύνολο αυτών των μέτρων θα αποτελεί μια συντονισμένη πολιτική πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων της εσωτερικής αγοράς, με βάση ένα πρότυπο διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Διαρκής ανάπτυξη

Το σύνολο των μεταρρυθμίσεων αυτών θα πρέπει να συμβάλει στη διαρκή ανάπτυξη που θα βασίζεται σε μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς [14]. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμβάλουν στην κοινωνική πρόοδο και την αύξηση της απασχόλησης καθώς και στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής . Πρέπει να ενισχύσουν την εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει επίσης να έχουν απτά οφέλη για τους πολίτες τους οποίους αφορούν. Έτσι θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των πολιτών για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η εμπιστοσύνη τους.

Έξυπνη ανάπτυξη

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα βελτιώσουν και θα αναμορφώσουν την ενιαία αγορά και θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα , και ειδικότερα την πρόκληση της ψηφιακής οικονομίας. Θα παράσχουν επίσης στη βιομηχανία μας τα μέσα για να είναι πιο ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές και θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη τις υποδομές που της είναι απαραίτητες για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών. Οι μεταρρυθμίσεις θα ενθαρρύνουν επίσης την καινοτομία και τη δημιουργικότητα που συντελούν στην επαναδημιουργία μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη και στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας των υπηρεσιών .

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη των εθνικών οικονομιών και της ευρωπαϊκής οικονομίας . Η συνέχιση των προσπαθειών για πιο έξυπνη νομοθεσία και για μείωση του διοικητικού φόρτου θα είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μεταρρυθμίσεων. Θα επιδιώξουν να επιλύσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα των ευρωπαίων , ώστε να μην αποβεί η ολοκλήρωση εις βάρος των κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά, αντίθετα, να συμβάλουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε μια πιο αλληλέγγυα κοινωνία.

Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα συνεχίσει να εμβαθύνει την κοινωνική διάσταση των μελετών αντικτύπου που συνοδεύουν κάθε νομοθετική πρόταση στην εσωτερική αγορά . Θα μεριμνά ώστε ότι οι νομοθετικές προτάσεις της να περιλαμβάνουν, όπου δικαιολογείται υπό το πρίσμα αυτών των μελετών, μια αναφορά στις πολιτικές και στα κοινωνικά δικαιώματα. Θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να προσφεύγουν σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας[15].

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σημαίνει επίσης ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά· για παράδειγμα, οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα, ενώ τα άτομα με προβλήματα όρασης πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ανάγνωση.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική

Η Επιτροπή έχει ήδη δρομολογήσει πολλές μείζονες δράσεις, μέσω των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση 2020». Οι πρωτοβουλίες που έχουν θεσπιστεί, και αφορούν όλους τους τομείς που συμμετέχουν στην οικονομική ανάκαμψη, όπως το Σχέδιο 2011 για την ενεργειακή απόδοση[16] ή η επανεξέταση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη[17], θέτουν σταδιακά τις βάσεις για μια νέα ανάπτυξη. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο θέμα αυτό και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιμη ανάπτυξη[18] θα συνεχιστούν.

2. Οι 12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης

2.1. Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

Βασική δράση : Νομοθεσία που θα διευκολύνει τα ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που είναι εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος να μπορούν να επενδύουν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς πρόσθετα εμπόδια ή πρόσθετες απαιτήσεις. Ο στόχος είναι να μπορούν οι ΜΜΕ που επιθυμούν να προσφύγουν σε ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου να απευθύνονται σε ταμεία που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον συγκεκριμένο κλάδο τους και έχουν την ικανότητα να προσφέρουν κεφάλαια σε ελκυστική τιμή[19]. |

Τα 21 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα κυριότερα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις ΜΜΕ την παραγωγή νέων προϊόντων, την ενίσχυση των υποδομών τους και την πρόσληψη περισσότερων μισθωτών[20]. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει τόσο τις καταξιωμένες ΜΜΕ όσο και τις καινοτόμες ΜΜΕ που είναι σε φάση ανάπτυξης.

Στην Ευρώπη οι περισσότερες καταξιωμένες ΜΜΕ προσφεύγουν σε τραπεζικές πιστώσεις, οι οποίες έχουν συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» , που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, δεσμεύθηκε να αξιολογήσει τον αντίκτυπο, για τις ΜΜΕ, όλων των προτάσεων για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (όπως οι απαιτήσεις σχετικά με τα ίδια κεφάλαια που επιβάλλονται στις τράπεζες ), και να τις προσαρμόσει κατάλληλα.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες ΜΜΕ αποτελεί απαίτηση πρωταρχικής σημασίας για τις εν λόγω επιχειρήσεις δεδομένου ότι αυτές, ιδίως οι καινοτόμες ΜΜΕ, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου και βιώσιμης οικονομίας. Προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια για να καταστήσουν εμπορεύσιμες τις καινοτομίες, οι εταιρείες αυτές συχνά προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίων πέρα από τα όρια των τραπεζικών πιστώσεων. Οι αγορές κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να προσφέρουν κεφάλαια, αλλά δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς στην Ευρώπη. Τα ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων στο εξωτερικό και τη λειτουργία σε διασυνοριακό επίπεδο, λόγω της πολλαπλότητας των εθνικών ρυθμιστικών καθεστώτων και λόγω των φορολογικών εμποδίων. Αυτή η βασική δράση θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Φόρουμ για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα αποτελέσει αντικείμενο σχεδίου δράσεων που θα περιλαμβάνει όχι μόνο πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης, αλλά και άμεσες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την μεγέθυνση των ΜΜΕ

Η οδηγία για τη διαφάνεια, ο εκτελεστικός κανονισμός της οδηγίας για το ενημερωτικό δελτίο και η οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς πρέπει επίσης να τροποποιηθούν, ώστε να καταστούν πιο αναλογικές οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις εισηγμένες ΜΜΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Επιπλέον, ειδικοί και κατάλληλα διαμορφωμένοι όροι για τους τόπους διαπραγμάτευσης που προορίζονται για τις ΜΜΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές με σκοπό τη δημιουργία ενός σήματος ποιότητας για τις εν λόγω αγορές και τη διευκόλυνση της δικτύωσής τους.

2.2. Κινητικότητα των πολιτών

Βασική δράση : Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων[21]. Στόχος είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διαακινούμενων εργαζομένων, να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο, να επανεξεταστεί το πεδίο των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, καθώς και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα την κινητικότητα των επαγγελματιών, αποτελώντας ταυτόχρονα μια εγγύηση εμπιστοσύνης μεταξύ των αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και ωφελώντας εν τέλει τους καταναλωτές και τους εργοδότες. |

Η κινητικότητα και τα προσόντα των εργαζομένων ανταποκρίνονται στην ανάγκη τόνωσης της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση της κινητικότητας του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα συμβάλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των υφιστάμενων κανονιστικών φραγμών εμποδίζουν τους Ευρωπαίους να εργαστούν οπουδήποτε επιθυμούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι πολλές θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης παραμένουν κενές. Η οικονομία θα μπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο από την προσωρινή κινητικότητα των εργαζομένων, αν αυτή είχε αξιοποιηθεί και διευκολυνθεί μέσω ενός σαφέστερου πλαισίου. Επιπλέον, στον τομέα των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες όσον αφορά την αντιστοιχία των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση των προσόντων σε περίπτωση κινητικότητας των εργαζομένων.

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας, στην οποία τα σημάδια της οικονομικής κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού είναι έντονα, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εργατικού δυναμικού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες στην ανεύρεση μισθωτών με την απαιτούμενη ειδίκευση. Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα γρήγορης εξεύρεσης νέας θέσης απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να μπορούν να αναγνωριστούν τα προσόντα τους και η προϋπηρεσία τους σε όλα τα κράτη μέλη.

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα, οι πολίτες πρέπει επίσης να μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγνώριση και τη διατήρηση των δικαιωμάτων επικουρικής σύνταξης (δυνατότητα μεταφοράς) , ακόμη και σε περίπτωση μεταγενέστερων αλλαγών θέσης απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος. Η πλήρης δέσμευση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει πρωταρχική σημασία για την εκπλήρωση έως το 2012 των μεγάλων προσδοκιών των πολιτών.

Για τον σκοπό αυτό, και βάσει της Πράσινης Βίβλου του 2010[22], η Επιτροπή θα δημοσιεύσει Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις, η οποία θα αφορά, μεταξύ άλλων, το θέμα της προστασίας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών για τη σύσταση υπηρεσιών εποπτείας των συντάξεων οι οποίες θα βοηθούν τους πολίτες να παρακολουθούν την εξέλιξη των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 2012, θα προταθούν νομοθετικά μέτρα για την προώθηση της προστασίας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει την οδηγία για τα ταμεία επαγγελματικών συντάξεων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης μια σειρά μέτρων για την προώθηση της κινητικότητας στην εμβληματική πρωτοβουλία της «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», μεταξύ των οποίων η δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων» που θα βοηθά τους πολίτες να καταγράφουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες που αποκτούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους[23].

Η κινητικότητα των νέων, ιδίως εκείνων που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς προσόντα, θα πρέπει επίσης να διευκολυνθεί. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για την προώθηση και επικύρωση της κατάρτισης εκτός σχολείου [24] .

2.3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Βασική δράση : Νομοθεσία για τη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών καθώς και ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών, με στόχο την έκδοση των πρώτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο του ενιαίου αυτού καθεστώτος προστασίας το 2013[25]. |

Η διανοητική ιδιοκτησία είναι δικαίωµα ιδιοκτησίας που αναγνωρίζεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων[26]. Είναι εξίσου σημαντική με τις πρώτες ύλες ή τη βιομηχανική βάση: το 45% με 75% των πόρων των μεγάλων επιχειρήσεων σχετίζονται με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας[27]. Οι βιομηχανίες που κάνουν εντατική χρήση διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών μας. Οι βιομηχανίες αυτές δεν είναι μόνο φορείς καινοτομίας, αλλά εξασφαλίζουν και σημαντική προστιθέμενη αξία καθώς και σταθερές και υψηλής ειδίκευσης θέσεις απασχόλησης. Οι μισθοί σ’ αυτές είναι κατά μέσο όρο 60% υψηλότεροι απ’ ότι στους άλλους τομείς.

Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και εξασφαλίζει ικανοποιητική απόδοση των επενδύσεων. Για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων αυτών και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή κανονιστικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών, των προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού, θα αποτελέσει μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή κατάσταση, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η πληθώρα συστημάτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εθνικών συστημάτων επίλυσης διαφορών, είναι δαπανηρή, αναποτελεσματική και οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Για τον λόγο αυτό η θέσπιση ενιαίου καθεστώτος προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών έχουν άμεση προτεραιότητα στον τομέα αυτό. Το ενιαίο καθεστώς προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα μειώσει το κόστος κατά 80%.

Ομοίως, η ανάπτυξη ενός μέσου για την προώθηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα διευκολύνει τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς διπλωμάτων και αδειών ευρεσιτεχνίας. Επίσης, είναι επιθυμητό να μπορούν να αναγνωριστούν τα οι ασώματες ακινητοποιήσεις που διαθέτει μια επιχείρηση με τη μορφή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ως εγγυήσεις για δάνειο.

Επίσης, τα υφιστάμενα συστήματα χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για νόμιμες διαδικτυακές προσφορές θα πρέπει επίσης να απλοποιηθούν και να καταστούν περισσότερο διαφανή[28]. Στην εποχή του Διαδικτύου, η συλλογική διαχείριση πρέπει να μπορεί να εξελιχθεί προς ευρωπαϊκά πρότυπα που θα διευκολύνουν τη χορήγηση αδειών οι οποίες θα καλύπτουν περισσότερες της μίας χώρες για μια σειρά επιγραμμικών (online) υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το ανανεωμένο και ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων που οδηγούν σε ευρεία και στοχοθετημένη διάδοση του δημιουργικού περιεχομένου σε καταναλωτές με μεγαλύτερη κινητικότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η ψηφιοποίηση των καταλόγων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ορφανών έργων .

Η προώθηση των σύννομων προσφορών πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενίσχυση της καταπολέμησης της πειρατείας και της παραποίησης/απομίμησης με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την παραποίηση και την πειρατεία και με τη βελτίωση της συνεργασία των αρχών[29]. Η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών πρέπει να ενισχυθεί με την αναθεώρηση της νομοθεσίας. Η πειρατεία και η παραποίηση/απομίμηση αντιπροσωπεύουν ετήσιο κόστος 250 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις[30].

Το σύστημα εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη πρέπει επίσης να εκσυγχρονισθεί, ώστε να βελτιωθεί η προστασία των εμπορικών σημάτων και η εναρμόνιση του ευρωπαϊκού με τα εθνικά συστήματα, πράγμα που θα επιτρέψει την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του κόστους και την πλήρη εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν τις έρευνες.

Τα θέματα αυτά θα εξεταστούν στην ανακοίνωση που θα εκδώσει η Επιτροπή το 2011 σχετικά με τη στρατηγική για τη διανοητική ιδιοκτησία.

2.4. Οι καταναλωτές, φορείς της ενιαίας αγοράς

Βασική δράση: Νομοθεσία σχετικά με το εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών. Στόχος είναι η καθιέρωση απλών, εξωδικαστικών διαδικασιών, ικανών να εξασφαλίσουν μια εύκολη, γρήγορη και φθηνή λύση για τους καταναλωτές, και η προστασία των σχέσεων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. Ένα σκέλος της δράσης αυτής θα αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. |

Η ενιαία αγορά είναι μια πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών όταν ταξιδεύουν, πραγματοποιούν αγορές, διενεργούν πληρωμές, αν και πολύ συχνά αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και δεν είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι υπάρχει δυνατότητα λύσης αν ανακύψει κάποιο πρόβλημα. Για την αναζωογόνηση της ενιαίας αγοράς και ιδίως της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, είναι συνεπώς απαραίτητο να πειστούν οι καταναλωτές ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους με αποτελεσματικό τρόπο. Με την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, θα αποφευχθούν σημαντικές ζημίες για τους καταναλωτές, οι οποίες εκτιμώνται σε 0,16% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα αποφέρει επιπλέον εξοικονόμηση πόρων που υπολογίζονται σε περίπου 0,02% του ΑΕΠ της ΕΕ, δηλαδή 2,50 δισ. ευρώ[31].

Εκτός από την εναλλακτική επίλυση των διαφορών, η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης τις εργασίες της σχετικά με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση των συλλογικών προσφυγών με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης την οποία έχει ήδη δρομολογήσει.

Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά, πρέπει να αναληφθούν και άλλες συγκεκριμένες δράσεις. Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα που αγοράζουν είναι ασφαλή ανεξαρτήτως τόπου παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων . Ομοίως, οι επιχειρήσεις αναμένουν από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ενιαίους κανόνες προστασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα καταρτίσει πολυετές σχέδιο δράσης για την εποπτεία της αγοράς , περιλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων, σε συνεργασία με τις τελωνειακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εποπτείας της αγοράς, το οποίο θα υλοποιηθεί από τα κράτη μέλη. Για να διασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, η Επιτροπή θα προτείνει, ως μέρος του σχεδίου δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή, μια πρωτοβουλία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων .

Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Σχετικά με το θέμα αυτό πρόκειται να εκδοθεί ανακοίνωση η οποία θα συνοψίζει όλους τους ισχύοντες κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς: αεροπλάνο, τρένο, πλοίο και λεωφορείο/πούλμαν. Για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, ειδικά όταν αγοράζονται μέσω του Διαδικτύου.

Τέλος, οι εργασίες σχετικά με την προστασία των χρηστών χρηματοπιστωτικών προϊόντων λιανικής θα συνεχιστεί, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια των τραπεζικών τελών και τη μεγαλύτερη προστασία των δανειοληπτών στην αγορά ενυπόθηκων δανείων.

2.5. Υπηρεσίες

Βασική δράση: Αναθεώρηση της νομοθεσίας όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης με σκοπό την επέκτασή του στις υπηρεσίες και την εξασφάλιση αποτελεσματικότερων, αποδοτικότερων και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασιών τυποποίησης[32]. |

Η τυποποίηση αποτελεί σημαντικό μέσο για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων με την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων τους. Χρησιμοποιείται επίσης όλο και περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να δυσχεράνει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών. Για να αποφευχθεί η δημιουργία νέων εμποδίων και να διευκολυνθεί η διασυνοριακή ροή των υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις όπως η εφοδιαστική ή η διαχείριση των υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η τυποποίηση των υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Αυτός θα είναι ένας σημαντικός στόχος της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης. Ένας άλλος σημαντικός στόχος θα είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερου, αποδοτικότερου και χωρίς αποκλεισμούς συστήματος. Το σύστημα τυποποίησης θα πρέπει να συμβάλλει στην ταχεία κατάρτιση προτύπων και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες, π.χ. στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στην αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ και των λοιπών ενδιαφερομένων και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας των προτύπων από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες.

Γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν κατά μέσο όρο 2,1% ετησίως μεταξύ του 1998 και του 2008, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,8% ετησίως. Η απασχόληση στον τομέα αυτό παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2% ετησίως σε σύγκριση με 1% όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας[33]. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες από όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης. Πέρα απ’ αυτό, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης-25ης Μαρτίου 2011, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα διενεργεί «ελέγχους επιδόσεων» προκειμένου να εξεταστεί προσεκτικά η λειτουργία του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου σε ορισμένους τομείς ανάπτυξης, όπως της παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις , των κατασκευών και του τουρισμού . Η Επιτροπή θα προβεί σε περαιτέρω αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων περιορισμένης πρόσβασης, των συμμετοχών σε εταιρικά κεφάλαια, της νομικής μορφής και των απαιτήσεων ασφαλιστικής κάλυψης, δηλαδή των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την περαιτέρω ενοποίηση της αγοράς υπηρεσιών[34]. Με βάση την έκβαση των διαφόρων αυτών πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα αποφασίσει το 2012 ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στο εμπόριο και τη διανομή, λόγω της συμβολής τους στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μια ακόμη πρωτοβουλία πρόκειται να αναληφθεί για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων , προκειμένου να προσδιοριστεί η φύση και η έκταση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επαγγελματιών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, να καταγραφούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών, να υποβληθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τους και, τέλος, να καθοριστούν οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Στόχος θα είναι να τεθεί τέρμα στις αθέμιτες πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας πιο αποτελεσματικής και πιο ισότιμης ενιαίας αγοράς εμπορίου και διανομής που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών και των παραγωγών για ανταγωνιστικές τιμές. Δεδομένης της σημασίας των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις η Επιτροπή θα συγκροτήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου που θα εξετάσει τις αδυναμίες της αγοράς.

Τέλος, και χωρίς να θίγεται η αναγνώριση των διπλωμάτων, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των όλο και μεγαλύτερων διαστάσεων του φαινομένου των συμφωνιών δικαιόχρησης στον τομέα της εκπαίδευσης.

2.6. Δίκτυα

Βασική δράση: Νομοθεσία σχετικά με τις υποδομές ενέργειας και μεταφορών για τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της διατροπικότητας. |

Τα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς. Πράγματι, οι υποδομές υψηλών επιδόσεων ευνοούν την ελεύθερη και ταχεία κυκλοφορία σε λογικό κόστος των προσώπων, των αγαθών, των διαφόρων μορφών ενέργειας και των δεδομένων (με τη διάθεση κατάλληλου ραδιοφάσματος). Η αποτελεσματική οικονομική ολοκλήρωση στηρίζεται στην ολοκλήρωση υποδομών δικτύων υψηλών επιδόσεων.

Μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις ενεργειακές υποδομές [35] είναι απαραίτητη, ώστε να αλλάξει ο τρόπος σχεδιασμού και ανάπτυξης των δικτύων στην ΕΕ. Πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για τις σημαντικές ελλείπουσες ζεύξεις και να καταστούν τα δίκτυα πιο ευφυή για την αποτελεσματικότερη μεταφορά της ενέργειας. Πρέπει επίσης να θεσπιστεί νέα νομοθεσία που να διευκολύνει την κατασκευή ενιαίου και ευφυούς δικτύου, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και η ενοποίηση της αγοράς αλλά και η ενεργειακή απόδοση και η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η επιτάχυνση και η διαφάνεια των διαδικασιών χορήγησης αδειών είναι απαραίτητες για την επιτυχή ενοποίηση των εθνικών δικτύων ενέργειας και τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου. Η ανάληψη δράσης στον τομέα αυτόν επείγει δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση νέων έργων (συχνά άνω των 10 ετών).

Όσον αφορά τις μεταφορές, πρέπει να υλοποιηθούν οι συνιστώμενες δράσεις στο πλαίσιο της Λευκής Βίβλου σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2050[36], οι οποίες αποβλέπουν ειδικότερα στην εξάλειψη των εμποδίων για τη δημιουργία πραγματικά ενιαίας αγοράς, που θα καλύπτει όλους τους τρόπους και όλα τα εθνικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ευφυών συστημάτων μεταφορών, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονου δικτύου θαλάσσιων ενδομεταφορών και πολυτροπικών μεταφορών. Ειδικότερα, η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται δικτύου διασυνοριακών υποδομών επαρκώς διασυνδεδεμένων, διαλειτουργικών και αποτελεσματικών. Με την τροποποίηση των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) το 2011, θα καταστεί δυνατή η εξάλειψη των κυριότερων σημείων συμφόρησης, η κάλυψη των υφιστάμενων κενών και η διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς χάρη στον καλύτερο προσδιορισμό των έργων και στη βελτίωση της παρακολούθησης των αποφάσεων. Συνεπώς, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα καθορίσουν ένα βασικό δίκτυο ευρωπαϊκών στρατηγικών υποδομών το οποίο θα συνδέει τις ανατολικές με τις δυτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κινητικότητας και έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών.

Τέλος, το ραδιοφάσμα έχει ουσιαστική σημασία για την ψηφιακή κοινωνία, τις ταχείες ασύρματες υπηρεσίες, την οικονομική ανάκαμψη, την οικονομική ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας και για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας της διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης του ραδιοφάσματος για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για άλλους τομείς της πολιτικής της ΕΕ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να εγκρίνουν το συντομότερο δυνατόν την πρόταση για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ευρώπη .

2.7. Ψηφιακή ενιαία αγορά

Βασική δράση: Νομοθεσία για την εξασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, για να είναι δυνατή η ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης, προς όφελος της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των δημοσίων συμβάσεων, της παροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής τους διάστασης). |

Η ενίσχυση της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της εμπιστοσύνης σε αυτές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των διοικήσεων. Απαραίτητη για τον σκοπό αυτό είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπίστευσης που σέβονται την προστασία της ιδιωτικής ζωής, εγγυώνται την ασφάλεια δικαίου και την ασφάλεια των συναλλαγών, λειτουργούν διασυνοριακά και αναγνωρίζονται από όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων, αλλά είναι απλές στη χρήση τους, οικονομικές και υπό τον αυστηρό έλεγχο των συναλλασσομένων.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το εν λόγω πλαίσιο θα προβλέπει την αναθεώρηση της οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή με σκοπό την αποσαφήνιση των εννοιών, την απλούστευση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπογραφών και την άρση των εμποδίων στη διαλειτουργικότητα. Το εν λόγω πλαίσιο θα εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας . Επίσης, θα αφορά τη διασυνοριακή λειτουργία και κάποιων άλλων υπηρεσιών εμπίστευσης. Τα μέσα που θα προτείνονται από το πλαίσιο αυτό θα είναι γενικά, χωρίς αυτό να συνδέεται με συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα. Το πλαίσιο αυτό θα είναι τεχνολογικά ουδέτερο και ανοικτό σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβανομένου του Διαδικτύου ή των κινητών επικοινωνιών.

Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, υπό διάφορες μορφές: τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (η προστιθέμενης αξία της οποίας στην ευρωπαϊκή οικονομία ήταν περίπου 600 δισ. ευρώ το 2007[37]), αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο τακτικά ή ακόμη και καθημερινά (αντιστοίχως 65% και 53% του συνόλου το 2010[38]), ευρυζωνική αγορά η οποία, το 2010[39], κατείχε την πρώτη θέση παγκοσμίως, αγορά πληροφοριών του δημόσιου τομέα εκτιμώμενη σε 27 δισ. ευρώ[40], για να αναφέρουμε μερικές απ’ αυτές. Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»[41] παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων που αναμένεται ότι θα οδηγήσει τελικά στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η φωνητική επικοινωνία και η διαβίβαση δεδομένων αποτελούν όλο και περισσότερο βασικές υπηρεσίες για όλους τους Ευρωπαίους. Όσον αφορά την περιαγωγή (roaming), τα ρυθμιστικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ από το 2007, συνέβαλαν σαφώς στη μείωση του κόστους τηλεφωνίας και στην αύξηση της διαφάνειας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, οι τιμές λιανικής πώλησης των υπηρεσιών διαβίβασης δεδομένων με περιαγωγή παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ιδιώτες και μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προσκρούει στην έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ασφάλειας των πληρωμών και σεβασμού των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές[42] ιδίως από την άποψη της ασφάλειας των προϊόντων και της παραποίησης/απομίμησης[43]. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης και οι δυσκολίες πραγματοποίησης αγορών μέσω του Διαδικτύου σε άλλα κράτη μέλη καταδεικνύουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% των λιανικών πωλήσεων, και μόνο το 9% των Ευρωπαίων έχουν ήδη πραγματοποιήσει αγορές μέσω Διαδικτύου σε άλλα κράτη μέλη[44]. Η πρόκληση συνίσταται στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων ή εκείνων που ζουν σε απομονωμένες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου . Στην ανακοίνωση αυτή θα αξιολογείται η εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα εξετάζονται οι προς αντιμετώπιση προκλήσεις: μικρο-πληρωμές, ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών, προστασία των δεδομένων, καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, εκτέλεση παραγγελιών, ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με αντίκτυπο στο ηλεκτρονικό εμπόριο[45]. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης ενός ενοποιημένου χώρου για τις πιστωτικές κάρτες και άλλες καινοτόμες μορφές πληρωμών.

Οι διακρίσεις με βάση τη γεωγραφική θέση, ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, πρέπει να εξαλειφθούν. Η Επιτροπή θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές [46] για την εξάλειψη των αδικαιολόγητων διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας, ιδίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τέλος, η οδηγία για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI[47]), εισήγαγε τις βασικές προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που παράγονται από τη δημόσια διοίκηση, τα οποία είναι δυνατόν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου και υπηρεσιών αν διατίθενται κάτω από διαφανείς συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις[48]. Με την αναθεώρησή της, οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα θα καταστούν σημαντική πηγή ευκαιριών και ανάπτυξης για πολλούς ακόμη καινοτόμους τομείς.

2.8. Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Βασική δράση: Νομοθεσία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη των εταιρειών που επενδύουν σε κοινωνικούς σκοπούς, ώστε να ενισχυθεί η επίδραση των εθνικών πρωτοβουλιών παρέχοντας στις εταιρείες αυτές τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά (πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες και σε επενδυτές εγκατεστημένους σε όλα τα κράτη μέλη). |

Η εσωτερική αγορά βασίζεται σε μια «άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς», η οποία αντικατοπτρίζει την τάση για μετάβαση σε μια ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, πιο δίκαιη από κοινωνική άποψη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα αναπτύσσονται στα οποία τα κοινωνικά αυτά κριτήρια υπερισχύουν της λογικής που βασίζεται μόνο στο οικονομικό κέρδος. Η τάση αυτή πρέπει να μπορεί να επεκταθεί στην ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να στηριχθεί κάθε προσπάθεια για μια πιο δίκαιη οικονομία και για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν, πέρα από τη νόμιμη αναζήτηση οικονομικού οφέλους, την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, κοινωνικής, ηθικής ή περιβαλλοντικής ανάπτυξης, θα πρέπει να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως την εξαιρετική χρηματοοικονομική μόχλευση που συνιστά ο ευρωπαϊκός κλάδος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (7.000 δισ. ευρώ το 2009). Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι κανόνες για όλους, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη διαφάνεια των πληροφοριών κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα που παρέχονται από τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς.

Για να αναπτυχθεί και να επιτύχει τους στόχους του, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας στην εσωτερική αγορά πρέπει να διέπεται από ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο συνεταιριστικός τομέας, για παράδειγμα, είναι πιο ενεργός[49] από ποτέ, πρέπει ωστόσο να εξεταστεί για ποιο λόγο δεν έχει προσχωρήσει πλήρως στο καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας. Οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς για τους πολίτες (υγεία, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κ.λπ.), αλλά σπανίως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Ωστόσο, με το 25% της αγοράς ασφαλίσεων και το 70% του συνολικού αριθμού εταιρειών του κλάδου, οι εταιρείες αυτές δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν από την αγορά. Τα ιδρύματα συμμετέχουν σημαντικά στη χρηματοδότηση καινοτόμων πρωτοβουλιών γενικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την εγκατάστασή τους σε άλλα κράτη μέλη ή τη συνένωση των πόρων τους πέραν των συνόρων. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση κανονισμού για το καταστατικό ευρωπαϊκών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν θέσει ως στόχο τους την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, χωρίς ωστόσο να παραιτούνται από την επίτευξη κέρδους. Συχνά πολύ μικρού μεγέθους, οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, αλλά μερικές απ’ αυτές διαθέτουν πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης[50]. Η νομοθεσία[51] πρέπει να συμβάλει ώστε η ενιαία αγορά να αποτελέσει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξή τους ή την προοπτική ανάπτυξής τους και να μην τις περιορίσει αποκλειστικά στην εθνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού[52] η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως μέσου ενεργού ένταξης προτείνοντας το 2011 μια «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα» και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης το 2011 ανακοίνωση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), μια έννοια ευρύτερη από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία ενθαρρύνει όλες τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης ή με περιβαλλοντικούς στόχους στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

2.9. Φορολογία

Βασική δράση: Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη μεταχείριση των διαφόρων πηγών ενέργειας για την καλύτερη ενεργειακή αξιοποίηση των προϊόντων και τη σωστή αντιμετώπιση των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. |

Οι φορολογικές διατάξεις της ΕΕ δεν είναι πλέον προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα της ενιαίας αγοράς του 21ου αιώνα ούτε στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν εξασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση των τελικών καταναλωτών στην εσωτερική αγορά ούτε ενθαρρύνουν επαρκώς τις ενεργειακά αποδοτικότερες ή φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές. Στόχος της φορολογίας πρέπει να είναι η στροφή προς τις καθαρές πηγές ενέργειας, δηλαδή η καλύτερη χρήση των ενεργειακών πόρων.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με θυγατρικές σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν περισσότερες της μίας δηλώσεις φόρου εισοδήματος και να συναλλάσσονται με πολλές φορολογικές διοικήσεις. Με το σχέδιο για την καθιέρωση ενιαίας βάσης φορολογίας των επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ) η Επιτροπή επιδιώκει την εναρμόνιση των μεθόδων υπολογισμού των φορολογητέων κερδών, ώστε να υπόκεινται οι επιχειρήσεις στους ίδιους κανόνες ανεξαρτήτως του κράτους μέλους φορολόγησης[53]. Η καθιέρωση ενιαίας φορολογικής εξυπηρέτησης θα διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών καθώς και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Χάρη στην ΚΕΒΦΕ, οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα εξοικονομούν 700 εκ. ευρώ ετησίως, ποσό στο οποίο ανέρχεται το κόστος της συμμόρφωσης και 1,3 δισ. ευρώ χάρη στην ενοποίηση. Επίσης, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν πέραν των εθνικών συνόρων θα εξοικονομούν περίπου 1 δισ. ευρώ. Η ΚΕΒΦΕ έχει προσδιοριστεί ως μια από τις προτεραιότητες της ετήσιας στρατηγικής για την προώθηση της ανάπτυξης στην οποία είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα ώστε να εγκριθεί πριν από το τέλος του 2012. Επομένως, η αμέριστη υποστήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα συμβάλει αποφασιστικά στην εκπλήρωση των υψηλών προσδοκιών των επιχειρήσεων όσον αφορά την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Το σύστημα ΦΠΑ πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς το οριστικό καθεστώς φορολόγησης των διασυνοριακών συναλλαγών και οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου που βαρύνει τις συγκεκριμένες συναλλαγές και την προστασία του συνόλου της εμπορικής αλυσίδας, ιδίως για τις ΜΜΕ. Η Επιτροπή πρόκειται να προσδιορίσει, πριν από το τέλος του 2011, τα στοιχεία της στρατηγικής ΦΠΑ που θα οδηγήσουν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα εξεταστούν στο πλαίσιο της επόμενης προσπάθειας για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μετά το 2012.

Τα φορολογικά προβλήματα διασυνοριακού χαρακτήρα αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για τους πολίτες και θα πρέπει να επιλυθούν. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση των φορολογικών διασυνοριακών εμποδίων για τους πολίτες[54] επισημαίνονται τα πλέον επείγοντα προβλήματα και ειδικότερα η διπλή φορολόγηση, οι φορολογικές διακρίσεις και η δυσχερής πρόσβαση στις πληροφορίες και τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών. Η Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η καθιέρωση δεσμευτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών σχετικά με τη διπλή φορολόγηση, τη δημιουργία ενιαίων υπηρεσιών πρόσβασης στις φορολογικές αρχές και τη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών υποθέσεων που αφορούν κληρονομιές.

2.10. Κοινωνική συνοχή

Βασική δράση : Νομοθεσία για τη βελτίωση και την ενίσχυση της μεταφοράς, εφαρμογής και τήρησης της οδηγίας «απόσπαση εργαζομένων»[55], η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης και της καταστρατήγησης των κανόνων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση κατάχρησης ή καταστρατήγησής τους, συνοδευόμενη από νομοθεσία με στόχο την αποσαφήνιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών καθώς και των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων. |

Σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς μια πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών σημαίνει, χωρίς να επιχειρηθεί εξίσωση προς τα κάτω, ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παρέχουν ευκολότερα τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως μέσω της απόσπασης των εργαζομένων τους, διασφαλίζοντας παράλληλα περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και υψηλό επίπεδο προστασίας των εργαζομένων και των κοινωνικών τους δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την απόσπαση των εργαζομένων, ώστε να διευκολυνθεί η ροή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρχών των κρατών μελών, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να καταπολεμηθεί κάθε μορφής κατάχρηση, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η νομοθεσία για την ενιαία αγορά θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα άρθρα 8 και 9 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τώρα το ίδιο νομικό κύρος με τη Συνθήκη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει διατομεακή νομοθεσία με την οποία θα διευκρινιστούν θέματα όπως η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών και τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της συλλογικής δράσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές και το δίκαιο της ΕΕ[56].

Πέραν τούτου, η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης βρίσκεται γενικότερα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν μπορούν, από μόνες τους, να ανταποκριθούν δεόντως σε όλες τις συλλογικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος αποτελούν βασική συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, δηλαδή μια άκρως ανταγωνιστική και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει, ιδίως στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και στο πρωτόκολλο 26 που προσαρτάται στις Συνθήκες, τη σημασία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης και των κρατών μελών της καθώς και τον ουσιώδη ρόλο και την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, όταν παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων η Επιτροπή άρχισε πρόσφατα να εξετάζει τη σχέση μεταξύ των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, εκείνων που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται με αυτεπιστασία.

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 106 της ΣΛΕΕ, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής να μεριμνά ώστε η παροχή και η χρηματοδότηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της Συνθήκης. Πρόσφατα άρχισε επίσης η διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την επόμενη αναθεώρηση της δέσμης μέτρων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (γνωστής επίσης ως «δέσμη post-Altmark»)[57]. Η μελλοντική μεταρρύθμιση θα έχει διττό στόχο: την αποσαφήνιση και την υιοθέτηση διαφοροποιημένης και αναλογικής προσέγγισης. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να διευκρινίσει, εφόσον απαιτηθεί, πολλές βασικές έννοιες. Επίσης, η Επιτροπή σκοπεύει να διασφαλίσει ότι τα κριτήρια εξέτασης των κρατικών ενισχύσεων είναι ανάλογα της φύσης και της κλίμακας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο ανακοίνωσης που θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2011 η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέτρα με στόχο την εξασφάλιση του κατάλληλου πλαισίου που θα επιτρέπει στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (ΚΥΓΣ), να εκπληρώσουν την αποστολή τους.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 και το πρωτόκολλο αριθ. 26, της πρόσβασης όλων των πολιτών, με προσιτές τιμές, στις βασικές υπηρεσίες που χρειάζονται για τη συμμετοχή τους στον οικονομικό και κοινωνικό βίο, σεβόμενη τον ρόλο των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση της εκτέλεσης και την οργάνωση των υπηρεσιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην ενιαία αγορά. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, η οποία αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον οικονομικό και κοινωνικό βίο, δεν εξασφαλισμένη για όλους. Η Επιτροπή θα προτείνει πρωτοβουλία σχετικά με την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών, σε λογικό κόστος, για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.11. Ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις

Βασική δράση: Απλοποίηση των οδηγιών για τα λογιστικά πρότυπα όσον αφορά τις υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής ενημέρωσης και τη μείωση των διοικητικών περιορισμών, ιδίως αυτών που αφορούν τις ΜΜΕ. |

Στα συμπεράσματά του της 24-25 Μαρτίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη μείωσης των κανονιστικών περιορισμών, ιδίως για τις ΜΜΕ, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο[58]. Το εύρος των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ευκολία με την οποία πρόσωπα, προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στόχος των πολιτικών της ενιαίας αγοράς είναι να διευκολύνει την κυκλοφορία αυτή όχι μόνο με την κατάργηση των εμποδίων αλλά και με τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που να ελαχιστοποιεί τον διοικητικό φόρτο.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών έχει ως κύριο στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου που οφείλεται σε λογιστικές απαιτήσεις οι οποίες επιβάλλονται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τη μορφή ανώνυμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Η δυνητική εξοικονόμηση πόρων από την πρόταση αυτή ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως για 1,1 εκατ. μικρές επιχειρήσεις και σε 5,2 δισ. ευρώ ετησίως για 5,9 εκατ. πολύ μικρές επιχειρήσεις[59]. Η εξοικονόμηση θα προέλθει κυρίως από τη μείωση των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν της απλοποίησης αυτής η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών θα αποβλέπει επίσης στη βελτίωση της σαφήνειας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων μικρού έως μεγάλου μεγέθους σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από τις διατάξεις της λογιστικής οδηγίας πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Η θέσπιση εναρμονισμένων ευρωπαϊκών κανόνων αντικαθιστά ένα σύνολο 27 εθνικών κανόνων και συνεπώς αποτελεί ελάφρυνση του ρυθμιστικού φόρτου. Επιπλέον, καταβάλλονται προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από τους κανόνες της ΕΕ[60]. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύνταξης καταστατικού ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας , η οποία εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του Συμβουλίου της ΕΕ αλλά αναμένεται ότι θα εγκριθεί σύντομα.

Για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, η Επιτροπή εξέδωσε την «Small Business Act» [61] (νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις) η οποία εισάγει την αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην ενιαία αγορά.

Πρέπει να θεσπιστεί ένα προαιρετικό πλαίσιο ευρωπαϊκού ενοχικού δικαίου για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών στην ενιαία αγορά. Πρέπει επίσης να επιδιωχθεί η θέσπιση κανονισμού για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης απαιτήσεων . Με τον τρόπο αυτό θα απλοποιηθούν περαιτέρω οι υφιστάμενοι κανόνες προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων που επιθυμούν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον τομέα αυτόν.

2.12. Δημόσιες συμβάσεις

Βασική δράση: Αναθεωρημένο και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης πολιτικής που να στηρίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, φιλικές προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνες και καινοτόμες με στόχο την παροχή απλούστερων και πιο ευέλικτων διαδικασιών στις αναθέτουσες αρχές, και τη διασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στις ΜΜΕ[62]. |

Οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ της ΕΕ σε προϊόντα, υπηρεσίες και έργα. Η ευρωπαϊκή και οι εθνικές νομοθεσίες άνοιξαν τις δημόσιες συμβάσεις στον θεμιτό ανταγωνισμό με αποτέλεσμα την παροχή στους πολίτες καλύτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε καλύτερη τιμή.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εμπορευμάτων, υπηρεσιών και έργων που αποτελούν αντικείμενο δημοσίων συμβάσεων, οι κρατικές προμήθειες παρέχουν ευκαιρίες για την αύξηση της ζήτησης αγαθών, υπηρεσιών και έργων φιλικών προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνων και καινοτόμων. Με άλλα λόγια, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας πιο οικολογικής, κοινωνικά υπεύθυνης και καινοτόμου εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν τρόποι με τους οποίους θα καταστούν οι διαδικασίες απλούστερες και πιο ευέλικτες προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων συμβάσεων. Ταυτόχρονα, η απλοποίηση αυτή δεν πρέπει να οδηγήσει σε περιορισμό της πρόσβασης στις αγορές σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αντιθέτως, η πρόσβαση στις αγορές πρέπει να γίνει ακόμη πιο εύκολη, ειδικά για τις ΜΜΕ και τις διασυνοριακές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των κοινών αγορών μεταξύ διαφορετικών δημοπρατουσών αρχών. Πράγματι, το ποσοστό των δημοσίων συμβάσεων που ανατίθενται σε εταιρείες από άλλο κράτος μέλος εξακολουθεί να είναι σχετικά χαμηλό, ιδίως σε σύγκριση με το ποσοστό διείσδυσης στις ιδιωτικές συμβάσεις.

Οι συμβάσεις παραχώρησης για την παροχή υπηρεσιών έχουν σημαντική οικονομική βαρύτητα[63] και αποτελούν την πλειοψηφία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ένα νομοθετικό πλαίσιο θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου για αυτό το είδος των συμπράξεων.

Το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό αποφέρει οφέλη τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το άνοιγμα γίνεται μέσα σ’ ένα πνεύμα αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους, με την παροχή στις ευρωπαϊκές και τις αλλοδαπές εταιρείες ίσων ευκαιριών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμό, πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση των εταιρειών τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις, ,ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη δεσμεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Προϋποθέσεις επιτυχίας, ενισχυμένη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς

Για να έχουν οι προτεινόμενες δράσεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: (1) καλύτερος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της, (2) στενή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους, (3) αποτελεσματική παροχή πληροφοριών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και (4) ενισχυμένος έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων της ενιαίας αγοράς.

Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και προώθηση πνεύματος αξιολόγησης

Η δημόσια διαβούλευση κατέδειξε σαφώς ότι η κοινωνία των πολιτών επιθυμεί μια πιο ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς σε σχέση με το παρελθόν[64]. Για να τονίσει τη σταθερή της προσήλωση στον στόχο αυτό, η Επιτροπή θα δημοσιεύει τακτικά κατάλογο των 20 κυριότερων προσδοκιών των πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά την ενιαία αγορά, με βάση συγκεκριμένες εμπειρίες τους. Ο κατάλογος αυτός θα αποτελέσει πραγματικό βαρόμετρο της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς , το οποίο θα υποβάλλεται στο φόρουμ της ενιαίας αγοράς, στο πλαίσιο του οποίου θα συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι φορείς της αγοράς αυτής: επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ και εκπρόσωποι των πολιτών, δημόσιες αρχές σε διάφορα επίπεδα της διοίκησης και κοινοβούλια. Στο πλαίσιο του φόρουμ θα εξετάζεται η πορεία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής τους, και θα ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές. Το φόρουμ θα συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος αξιολόγησης των πολιτικών και ως εκ τούτου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της πράξης για την ενιαία αγορά και στη μέτρηση των αποτελεσμάτων της. Ο διαμεσολαβητής θα συμβάλει επίσης στην αξιολόγηση αυτή. Για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τους δείκτες που απαριθμούνται στο παράρτημα 2.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων πρέπει επίσης να ενισχυθεί και να τους δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για θέματα που άπτονται της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Δημιουργία εταιρικών σχέσεων και ενθάρρυνση της συνεργασίας

Η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει εκφράσει την έντονη επιθυμία της να συμμετάσχει πλήρως στη διαμόρφωση των πολιτικών της ενιαίας αγοράς, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης και εμβάθυνσης της εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των φορέων της ενιαίας αγοράς, και ειδικότερα μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής . Τούτο προϋποθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις σχετικά με συγκεκριμένες προτάσεις της Επιτροπής καθώς και την ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών διοικήσεων στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι επιμέρους αποφάσεις, δηλαδή συχνά σε τοπικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό θα ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών (ΙΜΙ), το οποίο συνδέει ήδη 6.000 διοικητικές υπηρεσίες. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να προτείνει η Επιτροπή στο μέλλον ως τρόπο σύμπραξης για την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Για να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ των διοικήσεων πρέπει να αναπτυχθούν οι τεχνολογικές δυνατότητες της αυτόματης μετάφρασης.

Καλύτερη πληροφόρηση για καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς

Επιπλέον, η ενιαία αγορά θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη, αν όλα τα κράτη μέλη είχαν θέσει σε εφαρμογή το σύνολο του κεκτημένου της ενιαίας αγοράς (ειδικότερα την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία) και αν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το είχαν εκμεταλλευθεί πλήρως . Αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους αλλά για να πράξουν κάτι τέτοιο πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να είναι σε θέση να τα ασκήσουν και να μπορούν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη συνδρομή σε περίπτωση καταπάτησής τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα ενισχύσει την ενιαία υπηρεσία πληροφόρησης («Η Ευρώπη σου»), σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ώστε να αποτελέσει ενιαία υπηρεσία πληροφόρησης και συνδρομής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να βρεθούν πρακτικές λύσεις γρήγορα και χωρίς κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα δικαιώματα των οποίων δεν γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την απόκτηση εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά και την προθυμία συμμετοχής σ’ αυτήν. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα ενισχύσουν το δίκτυο « Solvit » που συνδέει τις εθνικές διοικήσεις μεταξύ τους.

Ομοιόμορφη εφαρμογή ισοδύναμων κανόνων

Η χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών πρέπει να είναι συστηματική[65]. Ωστόσο, όταν εξακολουθούν να υπάρχουν δυσχέρειες και ανακύπτουν περισσότερο διαρθρωτικά προβλήματα που πηγάζουν από την εθνική νομοθεσία, εναπόκειται στην Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των διαδικασιών του άρθρου 258 της Συνθήκης (ΣΛΕΕ). Στο πλαίσιο της διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι τόνισαν τη σημασία εξασφάλισης ισοδύναμων κανόνων για όλους στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και κατήγγειλαν την ύπαρξη πολλών ανεπίλυτων προβλημάτων. Η Επιτροπή θα ακολουθήσει συνεπώς αποφασιστικότερη πολιτική στον τομέα αυτόν και θα καλέσει τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά τη μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία και τη συμμόρφωσή της προς τους κανόνες αυτούς, με τον καθορισμό αριθμητικών στόχων. Η προσέγγιση αυτή έχει ήδη καταφέρει να μειώσει το έλλειμμα μεταφοράς στο 1%, αλλά τώρα χρειάζεται να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Η ορθή και πλήρης εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς από όλα τα κράτη μέλη απαιτεί έως το 2012, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (i) την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη πινάκων αντιστοιχίας προς δημοσιοποίηση, (ii) τον καθορισμό αριθμητικών στόχων μείωσης του ελλείμματος μεταφοράς και του ελλείμματος συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας σε 0,5%[66] για το έλλειμμα μεταφοράς και σε 0,5%[67] για το έλλειμμα συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας, (iii) την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών για παράβαση μέσω αριθμητικών στόχων για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Τέλος, η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει το μέσο αμοιβαίας αξιολόγησης από ομοτίμους, όταν πρόκειται για τη μεταφορά οδηγίας που αφορά βασικό τομέα στον οποίο οι εθνικές νομοθεσίες είναι ιδιαίτερα πλούσιες.

Κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο

Η επιτυχία της εσωτερικής αγοράς και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα εξαρτάται από την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει την πολιτική της για την προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης και θα καταβάλει προσπάθειες για την ευρύτερη υιοθέτηση διεθνών προτύπων. Πρόκειται επίσης να διαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές αλλά και τη ρυθμιστική σύγκλιση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις υπό προσχώρηση χώρες, οι οποίες πρόκειται να υιοθετήσουν το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά και στις γειτονικές χώρες και τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης και τη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά και της κανονιστικής σύγκλισης, ιδίως βάσει διεξοδικών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

4. Επόμενα βήματα και συμπέρασμα

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων για τους επόμενους 18 μήνες δεν μας απαλλάσσει από τον καθορισμό της πορείας μετά το 2012. Πράγματι, η ενιαία αγορά πρέπει να αναπροσανατολιστεί και να αναζωογονηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίοι καλύπτουν τα επόμενα 10 χρόνια. Η ενιαία αγορά πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της αειφορίας και της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων, στην καινοτομία, την κοινωνική ένταξη και συνοχή καθώς και στη στρατηγική για την απασχόληση.

Στα τέλη του 2012 θα πρέπει να δοθεί νέα ώθηση στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Οι συζητήσεις θα βασιστούν στα αποτελέσματα μεγάλης οικονομικής μελέτης η οποία θα συμβάλει στον εντοπισμό των αναξιοποίητων δυνατοτήτων ανάπτυξης και στον προσδιορισμό νέων τρόπων οικονομικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών και όλους τους φορείς της ενιαίας αγοράς κάνοντας χρήση των νέων μέσων διακυβέρνησης.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να εκμεταλλευθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά μόνο αν η πράξη για την ενιαία αγορά και οι δράσεις με προτεραιότητα υλοποιηθούν γρήγορα και με τόλμη . Αυτό το σχέδιο δράσης αποτελεί ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και για τον λόγο αυτό πρέπει να δοθεί σ’ αυτό η ύψιστη προτεραιότητα. Αυτό θα απαιτήσει την κινητοποίηση όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή :

- καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών να στηρίξουν πλήρως την πράξη για την ενιαία αγορά·

- καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξει τις δώδεκα προτεραιότητες που καθορίζονται από την Πράξη για την Ενιαία Αγορά και την υλοποίησή τους κατά προτεραιότητα·

- καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας την ύψιστη προτεραιότητα στις βασικές δράσεις που προβλέπονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά και να συμφωνήσουν για την ταχεία έγκρισή τους το αργότερο μέχρι το τέλος του 2012·

- θα υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την υλοποίηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και των βασικών δράσεών της στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού εξαμήνου», ώστε να συζητηθεί κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

- θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό να διευκολυνθεί η υλοποίηση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά και των βασικών δράσεών της·

- καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς·

- καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, τους εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στην "Ημέρα της Ενιαίας Αγοράς», κατά την οποία θα συζητηθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, η επιτευχθείσα πρόοδος και οι προκλήσεις για το μέλλον.

Παράρτημα 1 : Πίνακας βασικών δράσεων

Βασική δράση | Μοχλός | Πρόταση από την Επιτροπή |

1 | Νομοθεσία που θα διευκολύνει τα ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που είναι εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος να μπορούν να επενδύουν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς πρόσθετα εμπόδια ή πρόσθετες απαιτήσεις | Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ | 4ο τρίμηνο του 2011 |

2 | Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων | Η κινητικότητα των πολιτών | 4ο τρίμηνο του 2011 |

3 | Νομοθεσία για τη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών καθώς και ενιαίου συστήματος επίλυσης διαφορών, με στόχο την έκδοση των πρώτων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο του ενιαίου αυτού καθεστώτος προστασίας το 2013 | Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας | 2ο τρίμηνο του 2011 |

4 | Νομοθεσία σχετικά με το εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών. Ένα σκέλος της δράσης αυτής θα αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο | Οι καταναλωτές, φορείς της ενιαίας αγοράς | 4ο τρίμηνο του 2011 |

5 | Αναθεώρηση της νομοθεσίας όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης με σκοπό την επέκτασή του στις υπηρεσίες και την εξασφάλιση αποτελεσματικότερων, αποδοτικότερων και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασιών τυποποίησης | Οι υπηρεσίες | 2ο τρίμηνο του 2011 |

6 | Νομοθεσία σχετικά με τις υποδομές ενέργειας και μεταφορών για τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της διατροπικότητας | Τα δίκτυα | 4ο τρίμηνο του 2011 3ο τρίμηνο του 2011 |

7 | Νομοθεσία για την εξασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές | Η ψηφιακή ενιαία αγορά | 1ο τρίμηνο του 2012 |

8 | Νομοθεσία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη των εταιρειών που επενδύουν σε κοινωνικούς σκοπούς | Η κοινωνική επιχειρηματικότητα | 4ο τρίμηνο του 2011 |

9 | Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη μεταχείριση των διαφόρων πηγών ενέργειας για την καλύτερη ενεργειακή αξιοποίηση των προϊόντων και τη σωστή αντιμετώπιση των σχετικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα | Η φορολογία | 2ο τρίμηνο του 2011 |

10 | Νομοθεσία για τη βελτίωση και την ενίσχυση της μεταφοράς, εφαρμογής και τήρησης της οδηγίας «απόσπαση εργαζομένων»[68], συνοδευόμενη από νομοθεσία με στόχο την αποσαφήνιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών καθώς και των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων | Η κοινωνική συνοχή | 4ο τρίμηνο του 2011 |

11 | Απλοποίηση των οδηγιών για τα λογιστικά πρότυπα | Το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις | 2ο τρίμηνο του 2011 |

12 | Αναθεωρημένο και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις | Οι δημόσιες συμβάσεις | 4ο τρίμηνο του 2011 |

Παράρτημα 2: Δείκτες για την ενιαία αγορά

- Οι συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών εντός της Ένωσης: το 2009, οι συναλλαγές αυτές αντιπροσώπευαν 37% του ΑΕΠ (4.320 δισ. ευρώ) για τα προϊόντα και 10,5% του ΑΕΠ (1.233 δισ. ευρώ ) για τις υπηρεσίες[69].

- Το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ: το 2010 το 9% των ευρωπαίων πολιτών προέβησαν σε αγορές από προμηθευτές εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη[70].

- Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας: το 2010 (προσωρινά στοιχεία) κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 235.029 αιτήσεις για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και απ’ αυτές εγκρίθηκαν οι 58.108[71].

- Η διασυνοριακή συνεργασία των δημοσίων διοικήσεων της ΕΕ (ΠΚΦ):στα τέλη του 2010 είχαν καταχωριστεί στο ΙΜΙ 5737 αρμόδιες αρχές[72].

- Το έλλειμμα μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά: το έλλειμμα μεταφοράς ήταν 0,9% για το σύνολο της ΕΕ στα τέλη του 2010[73].

- Ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος: 5,8 εκατ. πολίτες το 2009, αριθμός που ισοδυναμεί με το 2,5% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ[74].

[1] A7-0132/2010.

[2] Η Επιτροπή ανέθεσε τη σύνταξη έκθεσης για την κατάσταση των περιφερειών αυτών στον Pedro Solbes.

[3] Η μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη υπολογίζεται σε 1,5% έως το 2020. Το 9,6% του ενεργού πληθυσμού είναι άνεργοι. Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση», σελ. 2 και 3.

[4] COM(2010) 2020.

[5] Ανακοίνωση με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης» - COM(2011) 11.

[6] Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2011, EUCO 10/11, § 7.

[7] COM(2010) 608.

[8] Πρβλ. συνημμένη έκθεση για τη διαβούλευση σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά.

[9] Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την πράξη για την ενιαία αγορά (17799/10).

[10] «Η διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά» P7TA-PROV(2011)0144, «Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους» P7TA-PROV(2011)0145 και «Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη» P7TA-PROV(2011)0146, αντίστοιχα.

[11] CdR 330/2010 - ECOS-V-009.

[12] CESE 525/2011 – INT/548.

[13] Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου, EUCO 10/11 της 25ης Μαρτίου, § 7.

[14] Άρθρο 3.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

[15] Άρθρο 28 του Χάρτη

[16] COM(2011) 109.

[17] COM(2011) 78.

[18] Βλέπε την ανακοίνωση της 2ας Οκτωβρίου 2010 με τίτλο: «Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για διατηρήσιμη ανάπτυξη» - COM(2010) 301 – και την έκθεση προόδου που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 (http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/110209_progress_report_financial_issues_fr.pdf).

[19] Βλέπε επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» - COM(2010) 546.

[20] Σύμφωνα με μια έρευνα Ευρωβαρόμετρου το 2009, οι δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση θεωρούνται το δεύτερο σε μέγεθος εμπόδιο που εμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_271_en.pdf.

[21] Βλέπε επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» - COM(2010) 682.

[22] «Πράσινη Βίβλος για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα» - COM(2010) 365.

[23] Βλ. COM(2010) 682.

[24] Βλ. επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» - COM(2010) 477.

[25] Βλ. επίσης τις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ένωση καινοτομίας» - COM(2010)546 - και «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» - COM(2010) 614.

[26] Άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

[27] Πηγή: http://www.wipo.int/sme/en/documents/valuing patents.htm

[28] Βλ. επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» - COM(2010) 245.

[29] Βλ. επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική» - COM(2010) 614.

[30] ΟΟΣΑ: "Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products - November 2009 update"; http://www.oecd.org

[31] Έγγραφο εργασίας «Renforcement des pouvoirs des consommateurs dans l'Union européen», το οποίο εγκρίθηκε στις 7 Απριλίου 2011 (SEC(2011) 469) και βασίζεται στο Ευρωβαρόμετρο 342, και εκτίμηση των υπηρεσιών της Επιτροπής βάσει των στοιχείων που δημοσιεύθηκαν στη μελέτη που εκπονήθηκε από την YouGovPsychonomics (2009) "Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the EU".

[32] Βλ. επίσης τις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ένωση καινοτομίας» - COM(2010) 546 -, «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» - COM(2010) 614 - και «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» - COM(2010) 245.

[33] Eurostat.

[34] Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2011) 20 - «Προς μια καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών».

[35] Βλ. επίσης την ανακοίνωση «Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο» - COM(2010) 677, τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 4.2.2011, την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη πουχρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» - COM(2011)21 – και το σχέδιο για την ενεργειακήαπόδοση, 2011 - COM(2011) 109.

[36] Βλ. επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» - COM(2010)614.

[37] "Europe's Digital Competitiveness Report" - SEC(2010) 627.

[38] Eurostat

[39] Communications Committee Working Document – "Broadband Access in the EU: situation at 1 July 2010".

[40] Μελέτη "MEPSIR – Measuring European Public Sector Information Resources" (2006), HELM Group of Companies with Zenc, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

[41] COM(2010) 245.

[42] Flash Eurobarometer No 299 – Cross-border trade and consumer protection, Σεπτέμβριος 2010, αναλυτική έκθεση, σ. 30.

[43] Βλ. επίσης τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ - COM(2009) 557;http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf

[44] 5th Consumer Scoreboard - http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/5th_edition_scoreboard_en.pdf

[45] Η πρωτοβουλία σχετικά με το ευρωπαϊκό ενοχικό δίκαιο θα είναι μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων για τη μείωση των ρυθμιστικών εμποδίων στις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές.

[46] Για την εφαρμογή του άρθρου 20 της οδηγίας για τις υπηρεσίες.

[47] 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003.

[48] Για παράδειγμα, οι χάρτες και οι διαδρομές που είναι διαθέσιμες online ή στα GPS δεν θα ήταν τόσο αναπτυγμένες αν η οδηγία PSI δεν είχε δημιουργήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

[49] Οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν από μόνοι τους περισσότερο από 4,8 εκατ. θέσεις απασχόλησης.

[50] Οι απασχολούμενοι σε κοινωνικές επιχειρήσεις και στον τριτογενή τομέα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 7 εκατομμύρια, δηλαδή 4% των μισθωτών στην Ευρώπη.

[51] Κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως στο εμπόριο και τη διανομή ( Ε σε Ε ), πρόσβαση στη χρηματοδότηση (τραπεζική πίστωση, ειδικές επενδυτικές εταιρείες, χρησιμοποίηση της ιδιωτικής αποταμίευσης με βάση πρωτοβουλίες του τύπου Big Society Bank (Ηνωμένο Βασίλειο)).

[52] COM(210) 758.

[53] Εκτιμάται ότι η εισαγωγή κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας επιχειρήσεων θα επέφερε μείωση των διοικητικών δαπανών φορολογικού χαρακτήρα κατά 67 % για τις ΜΜΕ.

[54] COM(2010) 769.

[55] Βλ. την εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» - COM(2010) 682.

[56] Η πρωτοβουλία θα μπορούσε να βασιστεί στις λύσεις που εκτίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2679/98, της 7ης Δεκεμβρίου 1998, για τη λειτουργία της εσωτερικής σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

[57] Ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2011, «Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος» - COM(2011) 146.

[58] Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου, EUCO 10/11 της 25ης Μαρτίου, § αριθ.°7.

[59] Αριθμητικά στοιχεία υπολογιζόμενα βάσει μελέτης που εκπονήθηκε από το Center of Strategy & Evaluation Services (CSES), Οκτώβριος 2010 και έκθεσης σχετικά με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μετρήσεις αναφοράς και τη μείωση των διοικητικών δαπανών (Capgemini, Deloitte et Ramboll, février 2009).

[60] Βλ. επίσης την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος - COM(2005) 535.

[61] Βλ. επίσης «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» - COM(2010) 614.

[62] Βλ. επίσης τις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Ένωση καινοτομίας» - COM(2010) 546 – και «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης » - COM(2010) 614.

[63] Σύμφωνα με μια συντηρητική εκτίμηση, τουλάχιστον 138 δις. ευρώ από το 2000 έως το 2006.

[64] Η διαβούλευση και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών ήταν το θέμα που κρίθηκε ως το πιο σημαντικό μεταξύ των 50 δράσεων του SMA από τον μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονικών απαντήσεων (312 επί 740).

[65] Το πιλοτικό δίκτυο μεταξύ της Επιτροπής και ορισμένων κρατών μελών αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την καταβολή προσπαθειών επίλυσης των διαφορών πριν από την κίνηση των διαδικασιών για παράβαση. Χρησιμοποιείται συστηματικά από την Επιτροπή η οποία επιθυμεί να το επεκτείνει σε όλα τα κράτη μέλη.

[66] Το 2010 το μέσο έλλειμμα ήταν 0,9 % και το ένα τέταρτο των κρατών μελών πλησιάζουν ήδη στο 0,5 %.

[67] Το 2010 το μέσο έλλειμμα ήταν 0,7 %.

[68] Βλ. την εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» - COM(2010) 682.

[69] Eurostat.

[70] Eurostat.

[71] Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

[72] Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

[73] Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

[74] Eurostat.

Top